KIO 252/19 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 28 maja 2019

Sygn. akt: KIO 252/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przew

odniczący: 

Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  26  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  lutego  2019  r.  przez 

wykonawcę  Blue-Box  Sp.  z  o.o.,  ul.  Świętego  Mikołaja  1  lok/  17,  15-419  BIAŁYSTOK                 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Kliniczny  nr  2  PUM                       

w Szczecinie, 

Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72, 70-111 Szczecin 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Blue-Box Sp. z o.o., 

ul. Świętego Mikołaja 1 lok/ 17, 15-419 BIAŁYSTOK kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis 

od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodnicz

ący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 252/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pn.: 

„Dostawa,  montaż  i  uruchomienie  zestawu  laparoskopowego  3D” 

(znak  sprawy:  ZP/220/101/1

),  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  Nr  662914  -  N  -  2018,  data  zamieszczenia  18.12.2018  r.,  przez  Samodzielny 

Publiczny  Kliniczny  nr  2  PUM  w  Szczecinie, 

Al.  Powstańców Wielkopolskich nr  72,  70-111 

Szczecin  zwany  dalej: 

„Zamawiającym”.  W  dniu  05.02.2019  r.  Zamawiający  dokonał 

modyfikacji  nr  2 

postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zwanej  dalej: 

„SIWZ”

W  dniu  11.02.2019  r.  (

wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  Blue-

Box Sp. z o.o., 

ul. Świętego Mikołaja 1 lok/ 17, 15-419 BIAŁYSTOK zwana dalej: „Blue-Box 

Sp. 

z o.o.” albo „Odwołującym” wniosła odwołanie na postanowienia modyfikacji nr 2 SIWZ. 

Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  dniu  11.02.2019  r.  (e-mailem  z  podpisem 

kwalifikowanym). 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  29  ust.  2  i  3  ustawy    

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: 

„Pzp” w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp oraz z ostrożności procesowej 

art. 7 ust. 1  Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 186 ust. 2  Pzp: a/ niewykonania przez 

Zamawiającego  dyspozycji  z  art.  186  ust.  2  Pzp  tj.  zgodnie  z  żądaniem  Wykonawcy  nie 

zmo

dyfikował  on  opisu  przedmiotu  zamówienia  ani  też  nie  dopuścił  do  składania  ofert 

„równoważnych",  pomimo,  że  uznał  w  całości  dwa  wcześniejsze  odwołania  Wykonawcy 

(sygn.  akt:  KIO  2644/18  i  KIO  61/19),  aby 

„zmodyfikowany"  opis  nie  utrudniał  uczciwej 

konkurencji 

i  dopuszczał  rozwiązania  „równoważne".  Opis  przedmiotu  zamówienia                           

w  dalszym  ciągu  wskazuje  na  rozwiązania  odnoszące  się  do  urządzenia  produkowanego                   

i dystrybuowanego na 

rynku przez firmę - (OLYMPUS), przez co w dalszym ciągu ogranicza 

uczciwą  konkurencję  i  narusza  przepisy  Pzp.  Dotyczy  pkt  3,  4  i  „X"  ze  „Zmodyfikowanego 

załącznik nr 2 do formularza oferty”; b/ opisując w sposób zbyt rygorystyczny, w stosunku do 

swoich  zobiektywizowanych;  potrzeb;  wymagania  tech

niczne  odnoszące  się  do  przedmiotu 

zamówienia,  a  rygoryzm  ten  "promuje”,  produkt  dystrybuowany  przez  konkretną  firmę 

(OLYMPUS).  Dotyczy  pkt 

3,  4  i  „X"  ze  „Zmodyfikowanego  załącznik  nr  2  do  formularza 

oferty" oraz dodatkowo 

„parametrów punktowanych" z pkt 5, 8, 9,10, 26, 27, 30, 32, 33, 40, 

50 rzeczonego załącznika; 

c/ 

opisując  przedmiot  zamówienia  poprzez  wskazanie  patentów  oraz  szczególnych 

procesów,  które  charakteryzują  zamawiany  produkt  produkowany  i  dystrybułowany  przez 

konkretnego wykonawcę (firmę OLYMPUS), co prowadzi de facto do uprzywilejowania tego 


producenta  i  jego  produktu,  a  eliminuje,  w  sposób  bezpośredni  (warunki  odcinające)  - 

dotyczy  pkt.  3,  4  i  „X”  ze  „Zmodyfikowanego  załącznik  nr  2  do  formularza  oferty",  lub 

pośredni  (warunki  punktowane)  -  dotyczy  pkt  5,  8,  9,  10,  26,  27,  30,  32,  33,  40,  50 

„Zmodyfikowanego załącznik nr 2 do formularza oferty", innych wykonawców i ich produkty; 

d/ 

w sposób nieuprawniony nie dopuszcza do składania ofert „równoważnych" w stosunku do 

opisanego  w 

„Zmodyfikowanym  Załączniku  nr  2  do  formularza  oferty",  przedmiotu 

zamówienia  pomimo,  iż  jest  do  tego  bezwzględnie  zobowiązany  przepisami  Pzp  w  zw.                    

z  tym,  że  przedmiotowy  opis  wskazuje  patenty  oraz  szczególne  procesy,  które 

charakteryzują  zamawiany  produkt  produkowany  i  dystrybułowany  przez  konkretnego 

wykonaw

cę (firmę  OLYMPUS).  Dotyczy  pkt  3, 4 i „X"  ze  „Zmodyfikowanego  Załącznik  nr  2 

do  formularza  oferty."  . 

Odwołujący  wnosił  o:  1.  Uznania  wniesionego  przez  Blue-Box  Sp.                

z  o.o.  odwołania  za  zasadne.  2.  Nakazanie  Zamawiającemu:  a/  dokonania,  w  w/w 

postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  modyfikacji  opisu  przedmiotu  zamówienia  poprzez 

usunięcie  patentów  (np.  w  postaci  parametrów)  oraz  szczególnych  procesów,  które 

charakteryzują  zamawiany  produkt  produkowany  i  dystrybułowany  przez  konkretnego 

wykonawcę  (firmę  OLYMPUS),  zastępując  je  obiektywnie  niezbędnymi  dla  Zamawiającego 

parametrami (np. w zakresie minimum lub/i maximum) o

raz obowiązującymi normami, które 

nie będą odpowiadały z góry określonemu produktowi określonego producenta. Dotyczy pkt 

3,  4  i  „X"  ze  „Zmodyfikowanego  załącznik  nr  2  do  formularza  oferty"  oraz  dodatkowo 

„parametrów  punktowanych"  z  pkt  5,  8,  9,  10,  26,  27,  30,  32,  33,  40,  50  rzeczonego 

załącznika;  

b/  w  sytuacji  gdy  jest  to  obiektywnie  uzasadnione  s

pecyfiką  przedmiotu  zamówienia 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń,  aby  dopuścił  on  zaoferowanie  rozwiązań  „równoważnych"  uwzględniających 

zasadę  uczciwej  i  efektywnej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców, 

obejmujących jedynie taki zakres przedmiotu zamówienia do którego odnoszą się przesłanki 

i  art.  29  ust.  3  Pzp,  z  podaniem  w 

jaki  sposób  ową  „równoważność”  będzie  Zamawiający 

oceniał  tj.  określił  obiektywne  i  przejrzyste  zasady  oceny  spełniania  warunku 

„równoważności”  przez  zaoferowane,  inne  niż  „referencyjne",  rozwiązania  techniczne. 

Dotyczy  pkt 

3,  4  i  „X"  ze  „Zmodyfikowanego  załącznik  nr  2  do  formularza  oferty”  oraz 

dodatkowo 

„parametrów  punktowanych"  z  pkt  5,  8,  9,  10,  26,  27,  30,  32,  33,  40,  50 

rzeczonego załącznika. 

Zamawiający  w  dniu  12.02.2019  r.  (na  stronie  internetowej  Zamawiającego)  wraz 

kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  Pzp,  wezwał  uczestników  postępowania 

przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Żadne  zgłoszenie 

przystąpienia do 15.02.2019 r. (włącznie) nie miało miejsca.  


W  dniu  22.02.2018  r.  (e-mailem) 

Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa  KIO  wni

ósł  na  piśmie,  w  trybie  art.  186  ust.  1  Pzp,  odpowiedź  na  odwołanie,                 

w  której  stwierdził,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu.  Niniejsza 

odpowiedź  został  podpisana  przez  Z-ca  Dyrektora  na  podstawie  załączonego 

pełnomocnictwa  z  18.02.2019  r.  udzielonego  przez  Dyrektora.  Zamawiający  stwierdził,  iż 

uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu i wnosił o umorzenie postępowania oraz 

wzajemne  zniesienie  kosztów  postępowania.  Izba,  biorąc  pod  uwagę  dokonane 

uwzględnienie, uznała, że mamy do czynienia z  uwzględnieniem w całości odwołania, oraz 

brak  zgłoszonych  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego,  uznała,  że  istniała  podstawa  do 

przyjęcia,  iż  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do  dyspozycji  art.  186  ust.  2  Pzp  - 

należało umorzyć. 

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu, a po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, Izba – działając 

na  podstawie  art.  186  ust.  2  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2  Pzp 

–  umorzyła  postępowanie 

odwo

ławcze o sygn. akt: KIO 252/19 na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. 

Orzekając  o kosztach  postępowania odwoławczego  Izba  uwzględniła,  iż  z mocy  art. 

186  ust.  6  pkt  1  Pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując  dokonanie 

zwrotu  Odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym                   

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Zgodnie 

z  §  13  ust.  2  pkt  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22    marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1092  i  poz.  1992)  - 

postanowienie  wydano  na  posiedzeniu  niejawnym. 

W  oparciu  o  §  32  ww.  rozporządzenia 

P

rezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpatrywaniu  odwołań,  ogłoszenie  postanowienia  kończącego  postępowanie  odwoławcze 

wydane

go na posiedzeniu niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia 

na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  a  informacja  o  ogłoszeniu 

podawana jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Odpis postanowienia 

prze

syła się stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel