KIO 39/19 POSTANOWIENIE dnia 1 lutego 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 39/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lutego  2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Paweł Trojan  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  Stron  w  dniu  1  lutego  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

11.01.2019 r. w 

zakresie części 3 zamówienia przez wykonawcę Pana P. W. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  NATURFARM  P.  W.,  ul.  Jaśminowa  12,  62-070 

Dąbrówka  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  -  Wojewódzki  Szpital 

Specjalistyczny  im.  Najświętszej  Maryi  Panny,  ul.  Bialska  104/118,  42-200 

Częstochowa  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Dostawa  sprzętu  medycznego  i 

niemedycznego  mającego  na  celu  „Ułatwienie  pozostania  w  zatrudnieniu  dzięki  działaniom 

profilaktycznym  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego 

na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*' 

dla  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Najświętszej  Maryi  Panny  w 

Częstochowie - Część I”, (znak sprawy DAZ.26.069.2018). 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Pana 

P.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  NATURFARM  P.  W.,  ul. 

Jaśminowa  12,  62-070  Dąbrówka  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  art.  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  20  lipca 

2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.)    na  niniejsze 


postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu  Okręgowego  w 

Częstochowie. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt: KIO 39/19 

UZASADNIENIE 

do postanowienia z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 39/19 

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 

200 Częstochowa prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o udzielenie  zamówienia  publicznego pn.:  „Dostawa sprzętu  medycznego  i  niemedycznego 

mającego na celu „Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu dzięki działaniom profilaktycznym w 

ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  lata  2014-2020 

współfinansowanego 

ze 

środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego*' 

dla 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - 

Część I”, (znak sprawy DAZ.26.069.2018). 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  poniżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W  dniu  28.09.2018 

r.  ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 500253649-N-2018. 

W  dniu  07.01.2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej.  

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.01.2019 r. w 

zakresie  części  3  zamówienia  przez  wykonawcę  Pana  P.  W.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  NATURFARM  P.  W.,  ul.  Jaśminowa  12,  62-070  Dąbrówka  od 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  zaniechania  odrzucenia  oferty  Wykonawcy 

EGERTON  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zabrzu  przez  Zamawiającego  -  Wojewódzki  Szpital 

Specjalistyczny  im.  Najświętszej  Maryi  Panny  w'  Częstochowie  (dalej  „Zamawiający”)  w 

postępowaniu  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest: 

Dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego mającego na celu „Ułatwienie pozostania w 

zatrudnieniu  dzięki  działaniom  profilaktycznym  w  ramach  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego"  dla  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im. 

Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Część I”, znak sprawy DAZ.26.069.2018.  


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez uznanie, że treść oferty Wykonawcy EGERTON 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zabrzu  jest  zgodna  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (dalej  „SIWZ"),  a  co  za  tym  idzie  jej  niezgodny  z  prawem  wybór  jako  oferty 

najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu,  

2. art. 91 ust. 1 ustawy PZP poprzez dokonanie wyboru oferty, która nie spełnia warunków 

określonych  przez  Zamawiającego  i  nie  jest  w  rozumieniu  przepisów  prawa  ofertą 

najkorzystniejszą, 3. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

Wykonawcy EGERTON Sp. z 

o.o. z siedzibą w Zabrzu mimo, że treść oferty nie odpowiada 

wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:  

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej w dniu 07.01.2019r.  

2. odrzucenie oferty Wykonawcy EGERTON Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu jako tej, która nie 

spełnia  wymogów  określonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  w  zakresie  parametrów 

technicznych przedmiotu zamówienia w części 3 - Lampy doświetlające.  

3. nakazanie ponownego badania i oceny ofert oraz dokonanie wyboru oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej. 

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie 

odwołania  został  dotrzymany  i  zostało  ono  podpisane  przez  osobę  umocowaną  do 

reprezentowania  Odwołującego.  Tym  samym  Izba  nie  znalazła  podstaw  do  odrzucenia 

przedmiotowego odwołania. 

Zamawiający  pismem  z  dnia 24.01.2019  r.  przesłanym  do  Izby  pocztą  elektroniczną  w  tym 

samym  dniu  (rejestracja  24.01.2019  r.  DzK-KIO-

1293/19)  oświadczył,  że  wypełniając 

zarządzenie  Przewodniczącego  KIO  wydane  na  posiedzeniu  z  udziałem  Stron  w  dniu 

22.01.2019  r.  przekaza

ł  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  kopię  odwołania  w 

dniu  23.01.2019  r.  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  i  wezwał  ich  do  zgłoszenia 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. Ww. oświadczenie zostało podpisane przez 

p. B. M. 

– p.o. Dyrektora Szpitala. 

Izba  ustaliła  również,  że  w  ustawowym  terminie,  tj.  do  dnia  28.01.2019  r.  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia nie zgłosił żaden wykonawca. 


Następnie  Izba  ustaliła,  iż  Zamawiający  pismem  z  dnia  30.01.2019  r.  (wpływ  pocztą 

elektroniczną  w  dniu  30.01.2019  r.  DzK-KIO-1634/19  i  DzK-KIO-1657/19  oraz  wpływ 

bezpośredni  w  dniu  31.01.2019  r.  DzK-KIO-1714/19)  podpisanym  przez  p.  B.  M.  –  p./o. 

Dyrektora Szpitala 

działającą na podstawie uchwały nr 8/10/IV/2019 Zarządu Województwa 

Śląskiego  z  dnia  20.01.2019  r.  złożył  oświadczenie  woli  wskazując,  iż  uwzględnia  zarzuty 

odwołania  w  całości  i  dokona  czynności  ponownego  badania  i  oceny  ofert  złożonych  w 

przedmiotowym postępowaniu w części 3 dotyczących lamp doświetlających.  

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne,  Izba  stwierdziła,  że  postępowanie 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych.  

Zgodnie 

z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach,  o których mowa w art. 

186 ust. 2 

ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Jednocześnie  Izba  wskazuje,  iż  zgodnie  z  treścią  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  Pzp 

zamawiający,  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  skutek 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie 

wniesienia sprzeciwu przez 

Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

Przewodniczący: 

…………………… 


wiper-pixel