KIO 7/19 WYROK dnia 16 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt  KIO 7/19 
 

WYROK 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Protokolant:            

Dominik Haczykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3 stycznia  2019  r.  przez 

Odwołującego – wykonawcę SKAMEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, w postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego – SP ZOZ Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum 

Onkologii i 

Traumatologii w Łodzi, przy udziale Przystępującego po stronie Zamawiającego – 

wykonawcy 

ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zabrzu, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu w części 19 zamówienia: 

unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 

ponowne badanie i ocenę ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego z uwagi na 

niezgodność  jej  treści  z  treścią  SIWZ  w  zakresie  chłonności  oferowanych  przez 

Przystępującego wyrobów medycznych. 

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000,00  zł 

(słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  w  łącznej  wysokości 

.600,00  zł  (słowienie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  00/100), 

stanowiącą koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  przez  Odwołującego 


tytułem wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 


Sygn. akt KIO 7/19 

Uzasadnienie 

SP  ZOZ  Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne  Centrum  Onkologii  i  Traumatologii  w 

Łodzi  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2017 r., poz. 1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej 

„Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  z 

podziałem  na  części  na  dostawę  materiałów  opatrunkowych,  zwane 

dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 23 marca 2018 r., pod nr 2018/S 058-127873.  

24  grudnia  2018  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej,  w  części  (pakiecie)  19 

zamówienia  (jednorazowe  podkłady  ochronne),  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Zarys 

International Group sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Zabrzu (dalej „Wykonawca Z”). 

3  stycznia  2019  r.  wykonawca  SKAMEX  sp.  z  o.o.  s

p.  k.  z  siedzibą  w Łodzi 

(dalej 

„Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  od  ww.  czynności,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art. 82 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty 

Wykonawcy  Z,  której  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (dalej „SIWZ”); 

2.  art. 7 ust. 1 Pzp przez prowadzenie P

ostępowania z naruszeniem zasad uczciwej 

konkurencji i 

równego traktowania wykonawców; 

art.  91  ust.  1  Pzp  przez  wybór  oferty  Wykonawcy  Z,  która  nie  jest  ofertą 

najkorzystniejszą w rozumieniu Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu w części 

19 zamówienia: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

3.  odrzucenia oferty Wykonawcy Z; 


wezwania  do  złożenia  dokumentów  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do 

wyklucz

enia  wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza 

wyniku powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert. 

Odwołujący podkreślił, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia.  

Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podał, że w części 19 zamówienia opis 

przedmiotu zamówienia miał następującą treść: 

„Jednorazowy  podkład  ochronny  4-warstwowy,  przeciwodleżynowy,  oddychający. 

Warstwa 

zewnętrzna  trwale  zintegrowana  na  całej  powierzchni.  Absorpcyjna  warstwa 

środkowa  z  wkładem  żelowym,  wysoko  chłonna,  pozostająca  sucha  na  powierzchni  po 

zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300g. Rozmiar 61 cm x 31 cm, rdzeń chłonny nie 

większy niż 52cm x 80 cm z marginesami zabezpieczającymi przed pyleniem i wyciekaniem 

płynów. Warstwa spodnia pełnobarierowa”. 

Z  powyższego  jednoznacznie  wynika,  że  Zamawiający  opisał  podkład  chłonny, 

który powinien  posiadać  rozmiar  61  x  91  cm  (w  tym  Zakresie  Zamawiający  dopuścił 

tolerancję +/- 5%) oraz powinien posiadać chłonność pomiędzy 1800-2300 g. 

Zamawiający w SIWZ (Rozdział XIII – Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych 

w  postępowaniu)  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  oferowane  dostawy 

wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  oczekuje  złożenia  oryginalnych  ulotek 

producenta, 

katal

ogów, 

kart 

danych 

technicznych 

języku 

polskim, 

potwierdzających wymagane  parametry  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  (jeśli 

oryginalna  doku

mentacja  jest  w  innym  języku,  to  wykonawca  dostarczy  wraz  z  oryginałem 

tłumaczenie  na  język  polski)  –  w  zakresie  niezbędnym  do  oceny  parametrów  wymaganych 

określonych w załączniku nr 2a do SIWZ (nie ocenianych). 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 7 sierpnia 2018 r. Wykonawca Z złożył 

Zamawiającemu  kartę  katalogową  produktu  Curea  SafeCare  w  języku  angielskim  wraz 

tłumaczeniami.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  przedmiotowa karta  katalogowa  w  żadnym 

miejscu nie precyzuje jakiego konkretnego produktu dotyczy wskazana chłonność. 

Karta  katalogowa  zawiera  informację  o  5  różnych  rozmiarach  (w  tym  różnych 

powierzchniach),  natomiast  podano  jeden  zakres  chłonności  w  jednostce  innej  niż 

Zamawiający podał w SIWZ. 

2  listopada  2018  r.  Odwołujący  złożył  notatkę  dotycząca  niezgodności  oferty 

Wykonawcy  Z  z  SIWZ 

w  zakresie  pakietu  19,  na  skutek  której  Zamawiający  wezwał 

Wykonawcę  Z  do  uzupełnienia  oferty  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp.  Zamawiający 

potwierdził w wezwaniu do uzupełnienia przesłanym w dniu 22 listopada 2018 r. wątpliwości 

dotyczące  treści  oferty  Wykonawcy  Z,  z  których  wynika,  że  Zamawiający  nie  odnalazł 


informacji  jednoznacznie  i  wprost  potwierdzających  spełnianie  parametrów  bezwzględnie 

wymaganych w SIWZ. W efekcie powzięcia wątpliwości Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp  wezw

ał  ponownie  Wykonawcę  Z  do  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  pakietu  19, 

precyzując jednocześnie  jakie  to  mają  być  dokumenty,  oraz  precyzując  zakres  swoich 

wątpliwości: 

„Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  z  2018  r., 

poz.  1986)  Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne  Centrom  Onkologii  i 

Traumatologii  im.  M.  Kopernika  w  Łodzi  wzywa  do  uzupełnienia  w  zakresie  pakietu  nr  19 

dokumen

tów  potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych 

przez 

Zamawiającego tj.: 

a)  oryginalne  ulotki  producenta,  katalogi,  ulotki  o  produkcie,  karty  danych  technicznych  w 

języku  polskim  potwierdzające  wymagane  parametry  oferowanego  przedmiotu 

zamówienia (jeżeli oryginalna dokumentacja jest w innym języku to Wykonawca dostarczy 

wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) 

Po zapoznaniu się z treścią złożonych na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 

ust  1  ustawy  Pzp  dokumentów  Zamawiający  stwierdził,  iż  nie  odnalazł  informacji 

jednoznacznie i 

wprost potwierdzających spełnienie parametrów bezwzględnie wymaganych 

określonych w treści załącznika nr 2b do SIWZ, tj. aby zaoferowany wyrób o nr katalogowym 

SC9060 STBS posiadaj chłonność 1800- 2300g”. 

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty Wykonawca Z przesłał ponownie 

tę  samą  kartę  katalogową  dla  produktu  Curea  SafeCare  (w  którym  jest  5  rozmiarów  i  1 

zakres chłonności w jednostce innej niż wskazana w SIWZ), która wzbudziła wątpliwości i w 

której  Zamawiający  wskazał,  że  nie  odnalazł  informacji  jednoznacznie  i  wprost 

p

otwierdzających spełnienie parametrów  bezwzględnie wymaganych w SIWZ (rozdział  XIII) 

do której dołączono oświadczenie pracownika Wykonawcy Z – K.D., odnoszące wymienioną 

chłonność do zaoferowanego nr katalogowego. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  treścią  SIWZ  i  wezwania  „Oświadczenie 

Wykonawcy”  nie  jest  oryginalną  ulotką  producenta,  katalogiem,  ulotką  o  produkcie,  kartą 

danych technicznych. Oznacza to, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy Z na 

podstawie  wadliwego  dokumen

tu,  tj.  „Oświadczenia  Wykonawcy”,  zamiast  dokumentów 

enumeratywnie wskazanych w wezwaniu do uzupełnienia. 

Biorąc pod uwagę charakterystykę zaoferowanego produktu, którego chłonność przy 

identycznej  konstrukcji  różnych  rozmiarów  zależy  wyłącznie  od  powierzchni  bardzo 

chłonnego żelowego rdzenia, dane przedstawione w katalogu załączonym przez Wykonawcę 

są niespójne i nie potwierdzają spełniania przez zaoferowany produkt o nr katalogowy SC-


BTBS  parametrów  bezwzględnie  wymaganych  w  SIWZ.  Zatem  przesłana  ponownie 

przez 

Wykonawcę  Z  karta  katalogowa  nadal  nie  zawiera  informacji  jednoznacznie  i  wprost 

potwierdzaj

ących  spełnianie  parametrów  bezwzględnie  wymaganych  w  SIWZ  przez 

zaoferowany w zakresie pakietu 19 produkt. 

W związku z powyższym oferta Wykonawca Z podlega odrzuceniu w zakresie pakietu 

nr  19  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp, 

ponieważ  nie  spełnia  wymagań  SIWZ, 

jako b

ezwzględnie  koniecznych  i  wymaganych.  Zaoferowane  podkłady  nie  są  bowiem 

podkładami  zgodnymi  z  oczekiwaniami  Zamawiającego  określonymi  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia.  

Wybranie oferty, która nie spełnia wszystkich wymogów Zamawiającego określonych 

zarówno w SWIZ, jak i pytaniach jest krzywdzące i niesprawiedliwe. Zamawiający w trakcie 

badania,  oceny  i  wyboru  złożonych  ofert  winien  stosować  się  do  zasady  rzetelności, 

obiektywizmu  i  równego  traktowania  wykonawców  (obowiązek  taki  nakłada  na 

Za

mawiającego  wprost  zarówno  Pzp,  jak  i  obowiązujące  Dyrektywy).  Postępowanie 

Zamawiającego  stanowi  rażące  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  w  postaci  zasady 

równego  traktowania  wykonawców,  bowiem  oferty  wszystkich  wykonawców  winny  być 

oceniane  według  jednolitych  kryteriów  wskazanych  w  treści  SIWZ,  tj.  wyjaśnień 

Zamawiającego. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. 

Zamawiający  przytoczył  wymogi  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  i  wskazał, 

że pismem  z  dnia  7  sierpnia  2018  r.  wezwał  Wykonawcę  Z  do  złożenia  ulotek 

potwierdzających zgodność zaoferowanych wyrobów z treścią SIWZ. W związku z zarzutami 

O

dwołującego  dotyczącymi  niezgodności  oferty  Wykonawcy  Z  z  SIWZ,  celem  usunięcia 

wszelkich wątpliwości pismem z dnia 21 listopada 2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę 

do  złożenia  ulotek,  które  potwierdzałyby  wymaganą  chłonność.  W  odpowiedzi 

Z

amawiający otrzymał wyjaśnienia wraz z ulotką potwierdzające wymagane parametry. 

Zamawiający  dodatkowo  dysponował  próbką  zaoferowanego  wyrobu  i  na  jej 

podstawie  przeprowadził  również  testy  chłonności  zaoferowanego  wyrobu.  W  wyniku 

przeprowadzonych testów chłonności Zamawiający stwierdził, że zaoferowany w pakiecie nr 

wyrób  w  ofercie  Wykonawcy  Z  spełnia  wymagany  w  SIWZ  poziom  chłonności.  Tym 

samym  zarówno  ulotki  przedstawione przez Wykonawcę Z  oraz  przeprowadzone na  etapie 

oceny  i  badania  ofert  testy  próbek  potwierdziły  spełnianie  wymagań  przez  zaoferowane 

wyroby. 

Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących, że zaoferowane przez 

Wykonawcę Z jednorazowe podkłady nie spełniają wymagań w zakresie chłonności. Z treści 


przepisów,  w  szczególności  ustawy  o  wyrobach  medycznych,  nie  wynika  obowiązek 

tworzenia  ulotek  zawierających  odrębne  opisy  wyrobu  ze  względu  na  rozmiar.  W  tym 

zakresie producenci i dystrybutorzy mają całkowitą swobodę. Odwołujący w treści odwołania 

wskazuje, 

że ulotka powinna odnosić się do każdego rozmiaru oddzielnie z uwagi na fakt, że 

na  poziom  chłonności  wpływa  powierzchnia  żelowego  rdzenia.  Stanowisko  Odwołującego 

nie zostało potwierdzone żadnymi dowodami wskazującymi, że w rzeczywistości chłonność 

zaoferowanych wyrobów zależy od powierzchni żelowego rdzenia. 

Zamawiający w ramach oceny jakościowej przeprowadzał testy absorbcji (chłonności) 

przedmiotowych  podkładów,  w  ramach  których  sprawdził  i  ocenił  wymagana  chłonność. 

Przeprowadzone  testy  potwierdziły,  że  podkłady  zaoferowane  przez Wykonawcę  Z  spełniły 

wymagania  w  zakresie  chłonności.  Powyższe  testy  potwierdziły  prawdziwość  zarówno 

danych  zawartych  w  przesłanych  ulotkach,  jak  również  wyjaśnieniach  Wykonawcy  Z. 

Dowody zgromadzone  przez  Z

amawiającego  w  wyniku  przeprowadzonej  procedury 

wyjaśniającej potwierdziły zgodność zaoferowanych wyrobów z wymaganiami SIWZ.  

Wobec  powyższego  wybór  oferty  najkorzystniejszej  został  przeprowadzony 

prawidłowo i nie zachodziły przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy Z. 

Do  odwołania  Zamawiający  załączył  dokumenty  opisane  jako  protokoły  z  testów, 

wnosząc o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z ich treści. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca  Z,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone 

przystąpienie  przesłanek  z  art.  185  ust.  2  Pzp,  postanowiła  o  dopuszczeniu Wykonawcy  Z 

(dalej również „Przystępujący”) do udziału w postępowaniu odwoławczym. 

Na  rozprawie  Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z 

treści: 

1.  normy ISO 11948-

1:1996 z tłumaczeniem na język polski; 

2.  wydruku  z  portalu  Wikipedia 

dotyczącego  hasła  „Superabsorbujący  polimer” 

tłumaczenie na język polski; 

artykułu J. Dąbrowskiej, K. Lejcusia pn.: „Charakterystyka wybranych właściwości 

superabsorbentów”; 

na  okoliczność  sposobu  badania  chłonności  zgodnie  z  normą  ISO  11948-1,  

przywołaną w ulotce o produkcie złożonej przez Wykonawcę Z. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia i stanowiska Stron postępowania odwoławczego i Wykonawcy Z zawarte 


przytoczonych  powyżej  pismach  procesowych,  a także  wyrażone  ustnie  na 

rozprawie i odnotowane w 

protokole, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Skład 

orzekający 

stwierdził, 

że 

Odwołujący 

jest 

legitymowany,  

zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 Pzp, do 

wniesienia odwołania. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści: 

1.  SIWZ; 

oferty Przystępującego; 

notatki służbowej Odwołującego z 12 lipca 2018 r.; 

wezwania  Wykonawcy  Z  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  w  trybie  art.  26  

ust. 1 Pzp; 

5.  odpowiedzi 

Przystępującego  na  ww.  wezwanie  z  17  sierpnia  2018  r.  wraz 

załącznikiem w postaci ulotki informacyjnej z tłumaczeniem; 

notatki służbowej Odwołującego z 21 września 2018 r.; 

notatki służbowej Odwołującego z 2 listopada 2018 r.; 

wezwania  Przystępującego  do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3 

Pzp z 21 listopada 2018 r.; 

9.  odpowiedzi  Wykonawcy  Z  na  ww.  wezwanie  z  22  listopada  2018  r.  wraz 

załącznikiem w postaci ulotki informacyjnej z tłumaczeniem; 

zawiadomienia o wyborze oferty Przystępującego z 24 grudnia 2018 r.; 

pisma Odwołującego z 31 grudnia 2018 r. 

Skład  orzekający  stwierdził,  że  przedstawione  powyżej  stanowiska  Stron  są  zgodne 

ze stanem faktycznym wynikającym ze zgromadzonego materiału dowodowego. 

Izba  nie  uwzględniła  przy  orzekaniu  wniosków  płynących  z  dowodów 

przedstawionych  przez 

Odwołującego  na  rozprawie,  ponieważ  zmierzały  do  wykazania 

okoliczności, których nie podniesiono w odwołaniu. 

Lektura  odwołania  prowadzi  do  wniosku,  że  w  ramach  podstawy  faktycznej  zarzutu 

niezgodności treści oferty Przystępującego z SIWZ Odwołujący podał, że ze złożonej przez 

Wykonawcę  Z  ulotki  informacyjnej  (karty  katalogowej)  nie  wynika,  aby  zaoferowany 

Zamawiającemu  wyrób  (podkład  oznaczony  symbolem  SC9060  BTBS)  charakteryzował  się 

chłonnością  na  poziomie  1800-2300g,  ponieważ  w  jej  treści  opisano  nie  tylko  oferowany 

podkład,  ale  również  inne  wyroby  (podkłady),  należące  do  tej  samej  rodziny  produktów. 

Ergo 

podnoszone  na  rozprawie  twierdzenia  o  nieprzeprowadzeniu,  bądź  nieprawidłowym 

przeprowadzeniu  badań  na  chłonność  oferowanych  wyrobów  i  mające  je  potwierdzać 

dowody  stanowiły  rozszerzenie  zarzutu  odwołania  przez  uzupełnienie  jego  podstawy 


faktycznej o nowe okoliczności. Rozstrzyganie o zarzutach odwołania, które nie zostały ujęte 

w jego treści objęte jest zakazem wynikającym z przepisu art. 192 ust. 7 Pzp. 

Załączone  do  odpowiedzi  na  odwołanie  dowody  Izba  uznała  za  nieprzydatne  dla 

rozstrzygnięcia  o  zarzutach  odwołania,  ponieważ  Odwołujący  nie  kwestionował 

prawidłowości  oceny  punktowej  w  pozacenowym  kryterium  pn.:  „Duża  absorbcja  płynów”. 

Przeprowadzanie 

dowodów  z  „protokołów  z  testów”  (niezależnie  od  tego,  czy  załączniki  do 

pisemnego  stanowiska  Zamawiającego  rzeczywiście  mają  taki  charakter)  było  zatem, 

zważywszy na zawartą w odwołaniu argumentację, zbędne. 

Skład  orzekający  doszedł  jednak  do  przekonania,  że  odwołanie  zasługiwało  na 

uwzględnienie, jako że zawarty w nim zarzut (w zakresie opisanym powyżej) potwierdził się. 

Zamawiający  analizując  ulotkę  o  produkcie,  będącą  dokumentem  przedmiotowym 

otrzymanym  od  Wykonawcy  Z  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  1  Pzp, 

zasadnie 

doszedł  do  wniosku,  że  jej  treść  nie  potwierdza  spełniania  przez  oferowany 

podkład,  oznaczony  symbolem  SC9060  BTBS,  opisanego  w  załączniku  nr  2a  do  SIWZ 

wymogu  w 

zakresie  chłonności  mieszczącej  się  w  przedziale  1800-2300g.  W  treści  tego 

dokumentu  wymieniono  bowiem  4  inne 

podkłady,  różniące  się  rozmiarami  i  wariantami. W 

konsekwencji Zamawiający prawidłowo wezwał Przystępującego, na podstawie art. 26 ust. 3 

Pzp,  do 

złożenia  dokumentu  przedmiotowego  (oryginalnej  ulotki  producenta,  katalogu,  

ulotki  o  produkcie,  karty  danych  technicznych),  zawierającego  informacje  jednoznacznie 

wprost  potwierdzające  spełnienie  parametrów  bezwzględnie  wymaganych,  a  to, 

cyt. 

„aby zaoferowany  wyrób  o  nr  katalogowym  SC9060  BTBS  posiadał  chłonność  

1800-2300g

”. Intencja Zamawiającego, powody wezwania i sposób jego sformułowania były 

zatem jasne 

– Zamawiający poszukiwał potwierdzenia dla oczekiwanego parametru wyrobu 

dokumencie, którego złożenia wymagał.  

Wykonawca  Z  nie  sprostał  wezwaniu,  składając  tą  samą  co  uprzednio 

ulotkę informacyjną, 

uzupełnioną 

oświadczenie 

pracownika 

Przystępującego, 

mające potwierdzać  spełnianie  przez  zaoferowany  podkład  podany  w  SIWZ  zakres 

chłonności.  Należy  mieć  jednak  na  względzie,  że  nie  był  to  sposób  potwierdzenia 

wspomnianego 

parametru 

przewidziany 

w SIWZ 

wezwaniu. 

Po 

pierwsze 

–  

zgodnie z Rozdziałem XIII ust. 2 lit. C SIWZ wykonawcy mogli wybrać sposób potwierdzenia 

spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  opisanych  w  SIWZ  wskazanymi  we 

wzmiankowanym  postanowieniu  dokumentami 

–  oryginalnymi ulotkami  producenta, 

katalogami,  czy  kartami  danych  technicznych.  Po  drugie 

–  Zamawiający  mógł,  na  etapie 

sporządzania  SIWZ,  przewidzieć  inny  niż  ww.  dokument  przedmiotowy,  ponieważ  katalog 

dokumentów przedmiotowych wynikający z § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 

2016  r.  w spra

wie  rodzajów  dokumentów,  jakich może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy 


postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) ma charakter otwarty. 

Możliwe  było  zatem  wprowadzenie  do  SIWZ  innego,  niż  wcześniej  wspomniane, 

dokumentu (np. 

oświadczenia  producenta),  bądź  wskazanie,  że  jeżeli  wszystkie  parametry 

oferowanego  wyrobu  nie  znajdują  potwierdzenia  we  wskazanych  powyżej  dokumentach, 

możliwe  będzie  uzupełnienie  niezbędnych  informacji  przez  złożenie  takiego  oświadczenia. 

Zamawiający  możliwości  takich  nie  przewidział,  wobec  czego  zobligowany  był  dokonywać 

oceny  omawianej  kwestii  na  podstawie  doku

mentów  przewidzianych  w  SIWZ.  Z kolei 

Odwołujący  będący  profesjonalnym  uczestnikiem  obrotu  gospodarczego  winien, 

analizując postanowienia  SIWZ,  mieć  świadomość  rodzajów  posiadanych  dokumentów 

p

rzedmiotowych  dotyczących  wyrobów,  które  zamierza  zaoferować  i,  ewentualnie,  

wyjaśnić  z  Zamawiającym  dopuszczalność  posłużenia  się  innymi  niż  wskazane  w  SIWZ 

dokumentami  przedmiotowymi,  składając  chociażby  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ. 

Odwołujący  takiej  inicjatywy  nie  podjął,  a  zatem  zgodził  się  na  ocenę  spełniania  przez 

zaoferowane  podkłady  wymogu  odnoszącego  się  do  ich  chłonności  na  podstawie 

dokumentów wyliczonych w SIWZ. 

Reasumując,  Odwołujący,  pomimo  stosownego  wezwania,  nie  potwierdził 

wspomnian

ej  powyżej  okoliczności  w  sposób  przewidziany  w  SIWZ,  co  uzasadnia  zawarty 

odwołaniu  wniosek  o  niezgodności  treści  jego  oferty  z  SIWZ,  potwierdzający  naruszenie 

przez Zamawiającego przepisów art. 82 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. 1 

Pzp.  

Wobec powyższego orzeczono, jak w pkt 1 sentencji wyroku. 

kosztach postępowania (pkt 2 sentencji wyroku) rozstrzygnięto stosownie do jego 

wyniku,  na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, 

oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w 

zw. z § 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.).  

Przewodniczący:      ………………………………………. 


wiper-pixel