KIO 4/19 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt KIO 4/19 

POSTANOWIENIE 

            z dnia 16 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

Dagmara Gałczewska-Romek 

        Emilia Garbala 

Protokolant:         

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  16  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę  FBSerwis  S.A.  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Generalną 

Dy

rekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie  

przy  udziale  wykonawcy  M.  B. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  proKoncept 

Budownictwo  i  Architektura  M.  B.  w  Wieliszewie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty  10.000  zł  00  gr  (słownie: 

dziesi

ęć tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania na rzecz FBSerwis 

S.A. w Warszawie. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:………………………… 

……………………….. 

……………………….. 


Sygn. akt KIO 4/19    

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Warszawie  - 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako „ustawa” lub „Pzp”, 

postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest bieżące utrzymywanie obiektów 

inżynierskich  GDDKiA  Oddziału  w  Warszawie  w  podziale  na  6  zadań.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

9  listopada  2019  r.  pod  numerem  6444913. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza,  niż  kwota 

wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2  stycznia  2019  r.  wykonawca  FBSerwis  S.A.  w  Warszawie  wni

ósł  odwołanie  dotyczące 

zadania  6  - 

Rejon  Radom,  Zwoleń;  Grójec.  Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek 

przekazania zamawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 4, art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z 

art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  przez  dokonanie  wyboru  oferty  M.  B. 

prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  proKoncept  Budownictwo  i  Architektura  M.  B.  dalej  jako: 

„proKoncept”  jako  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  pomimo  iż  wykonawca  ten  nie 

wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  Postępowaniu  dotyczącego  posiadania  zdolności 

technicznej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdyż: 

a. nie wykazał, aby już na etapie postępowania dysponował osobami Pana mgr inż. S. G. 

oraz  Pana  Z.  L.

,  gdyż  na  pytanie  zamawiającego  dotyczące  sprecyzowania  podstawy 

dysponowania ww. osobami oświadczył, iż dopiero w przyszłości te osoby zatrudni na podstawie 

umowy o pracę oraz że będzie to stosunek o charakterze bezpośrednim, co oznacza, że w chwili 

składania takiego oświadczenia ww. osób nie zatrudniał, 

b. 

nie wykazał, aby: 

i. 

osoba dedykowana na stanowisko Kierownika robót, Pan mgr inż. S. G. posiadał: 

wymagane  doświadczenie  w  wykonaniu  remontu,  przebudowy  lub  budowy  obiektu 

inżynierskiego,  gdyż  w  załączonym  do  oferty  wykazie  powołał  się  na  wykonywanie  przez  ww. 

osobę  czynności  w  ramach  zamówienia  na  bieżące  utrzymanie  obiektów  inżynierskich  GDDKiA 

Oddziału  w  Warszawie  rejon  Radom  i  rejon  Zwoleń,  które  to  zamówienie  nie  może  być 

zakwalifikowane  ani  jako  remont,  ani  tym  bardziej  jako  przebudowa  lub  budowa  obiektu 

inżynierskiego, 

wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej 

most

owej  bez  ograniczeń,  gdyż  wraz  z  ofertą  jako  jedyny  dokument  potwierdzający  zakres  ww. 

uprawnień  przedstawił  stwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych 


przygotowanie  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-

inżynieryjnej  w  zakresie  dróg  i  nawierzchni  lotniskowych  do  kierowania,  nadzorowania  i 

kontrolowania  budowy  i  robót  oraz  kontrolowania  stanu  technicznego  w  zakresie  budowli  dróg, 

nawierzchni lotniskowych oraz typowych przepustów i mostów, co oznacza, że jego uprawnienia w 

specjalności inżynieryjno- mostowej są ograniczone do mostów i przepustów typowych, 

ii. 

osoba dedykowana na stanowisko przeprowadzającego kontrolę obiektów inżynierskich, 

Pan  Z.  L.

,  posiadała  wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w  specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, gdyż wraz z ofertą jako jedyny dokument potwierdzający 

zakres  ww.  uprawnień  przedstawił  stwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 21 grudnia 1994 r. wskazujące, że Pan 

Z.  L.  - 

technik  budowlany  w  zakresie  dróg  i  mostów  kołowych  -  ma  przygotowanie  do  pełnienia 

funkcji  kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-inżynieryjnej  w  zakresie  dróg  i 

mostów  do  kierowania,  nadzorowania  i  kontrolowania  budowy  i  robót  w  zakresie  budowli  dróg, 

nawierzchni  lotniskowych,  m

ostów,  wiaduktów,  przepustów,  tuneli  estakad  oraz  przejść 

podziemnych komunikacyjnych wyłącznie o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, 

co oznacza, że jego uprawnienia są ograniczone, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art  7  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia 

proKoncept  z  p

ostępowania  pomimo  niewykazania  spełnienia  przez  niego  warunku  udziału  w 

p

ostępowaniu określonego w pkt 1 powyżej, 

3. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty proKoncept

, pomimo iż 

wykonawca  ten 

nie  wniósł  prawidłowego  wadium  na  cały  okres  związania  ofertą,  gdyż  wraz  z 

ofertą wniósł w formie pieniężnej wadium obowiązujące do dnia 27 grudnia 2018 r. i ważności tego 

wadium  nie  przedłużył  (w  szczególności  nie  przedłużył  go  składając  w  dniu  20  grudnia  2018  r. 

oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą),  co  oznacza,  że  od 

dnia 28 grudnia 2018 r. oferta proKoncept nie jest zabezpieczona wadium, 

N

a wypadek nieuznania zarzutu określonego w pkt 3 powyżej odwołujący podniósł zarzut, 

naruszenia: 

4.  art.  26  ust.  3  ustawy  przez  zaniechanie  wezwania  p

roKoncept  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  dotyczącego  posiadania  zdolności 

technicznej  w  zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  pomimo  iż 

przedłożone  przez  proKoncept  dokumenty  z  przyczyn  opisanych  w  pkt  poprzedzających 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie potwierdzają. 

Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

2.  nakazanie  z

amawiającemu  unieważnienie  decyzji  o  wyborze  oferty  proKoncept  jako 

oferty najkorzystniejszej, 


3. wykluczenie proKoncept z p

N

a wypadek nieuwzględnienia żądania wskazanego w pkt 3 powyżej odwołujący wnosił o: 

4.  nakazanie 

zamawiającemu  wezwanie  proKoncept  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  dysponowania 

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  tj.  dokumentów  potwierdzających  dysponowanie 

osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  w  toku  prowadzonego  postępowania  oraz 

dokumentów potwierdzających posiadanie przez ww. osoby uprawnień do kierowania robotami w 

specjalności  inżynieryjnej  mostowej  bez  ograniczeń  (w  tym  w  szczególności  do  przedstawienia 

prawidłowego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia). 

Wykonawca 

proKoncept  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii  przystąpienia 

zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby  pismem  z  14  stycznia  2019  r.  złożył 

odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w zarzuty odwołania opisane w pkt 1.b.i.2 oraz 1.b.ii, 

dotyczące uprawnień zawodowych. 

Na posiedzeniu z udziałem stron przystępujący oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec 

zarzutów  odwołania, które zamawiający  uwzględnił. W  związku z  tym  odwołujący  oświadczył,  że 

wycofuje pozostałe zarzuty odwołania.   

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  zdanie  pierwsze  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesienie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  w  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  a  odwołujący  wycofa  pozostałe 

zarzuty,  Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron 

uczestników postępowania odwoławczego.  

W  sprawie  zaistniały  wszystkie  przesłanki  wskazane  w  powołanym  przepisie,  zatem  Izba 

na  podstawie  art.  186  ust.  3a  Pzp 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie 

postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. 

O kosztach  postępowania orzeczono na  podstawie art.  192  ust.  9 i  10  Pzp,  art.  186  ust.  6 pkt 1 

Pzp 

oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.). 


Przewodniczący: 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………… 


wiper-pixel