KIO 57/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 16 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 57/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Brzeska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  21  stycznia  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14 

stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Comarch  Healthcare  S.  A.  z  siedzibą  w  Krakowie 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Akademię Pomorską w Słupsku  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Comarch Healthcare S. A. z siedzibą w Krakowie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Słupsku.  

Przewodniczący:…………………..   


Sygn. akt: KIO 57/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Akademia  Pomorska  w  Słupsku  prowadzi  w trybie  przetargu 

nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa 

komputerów,  oprogramowania  i  sprzętu  multimedialnego  oraz  platformy  telemedycznej  i 

sprzętu  telemedycznego  do  pracowni  Instytutu  Nauk  o  Zdrowiu  Akademii  Pomorskiej  w 

Słupsku”.  

W  dniu  14  stycznia  2019  r.  wykonawca 

Comarch  Healthcare  S.  A.  z  siedzibą  w 

Krakowie  (zwany 

dalej: „Odwołującym”)  wniósł  odwołanie  dla części  II  postępowania  m.  in. 

na 

czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, zarzucając Zamawiającemu m. in. naruszenie 

przepisów: art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp,  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy Pzp.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 15 

stycznia 2019 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zama

wiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  –  w  terminie  przewidzianym  w    ustawie  –  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  18  stycznia  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp – należało 

umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 


sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238  z  późn.  zm.)  jednocześnie 

orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku 

banko

wego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: ………………. 


wiper-pixel