KIO 93/19 WYROK dnia 5 lutego 2019 r.

Data: 25 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 93/19 

WYROK 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk  

Członkowie:           Małgorzata Matecka 

Aneta Mlącka  

Protokolant:             Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 1 lutego 2019 r. 

odwołania wniesionego w 

dniu  21  stycznia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przez  Odwołującego  – 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: JUSTMAR T. 

M.;  WONAT  Sp.  z  o.  o. 

(ul.  Wołodyjowskiego  31  41-403  Chełm  Śląski)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  Z

amawiającego:  Skarb  Państwa  -  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie  (u.  Wronia  53,  00-874  Warszawa)  - 

Oddział  w 

Katowicach 

(ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice), 

przy  udziale  wykonawcy: 

Usługi  Transportowo-Drogowo-Mostowe  J.  O.  z  Chełma 

Śląskiego (ul. M. Wołodyjowskiego 33, 41-403 Chełm Śląski), 

orzeka: 

uwzględnienie  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu:  (1)  unieważnienie  czynności 

wykluczenia  Odwołującego  z  Postępowania;  (2)  powtórzenie  czynności  oceny  ofert  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego;  

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego tytułem  wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  13  600  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 93/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pzp]  przez 

zamawiającego:  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w 

Katowicach 

(Zamawiający),  którego  przedmiotem  jest  zadanie  pn.  „Budowa  zabezpieczeń 

przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Łaziska Górne”. Wartość zamówienia nie 

przekracza 

progów,  o  których  mowa  w  art.  11  ust.  8  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11 października 2018 r., pod 

numerem  635011-N-2018

.    Wnoszący  odwołanie  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie  zamówienia  -  Konsorcjum:  JUSTMAR  T.  M.;  WONAT  Sp.  z  o.  o.  z  Chełma 

Śląskiego  (Odwołujący)  zarzucili  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp  w 

związku  z  (1)  niezasadnym  wykluczeniem  Odwołującego  z  postępowania  oraz  (2) 

zaniechaniem 

uznania oferty Odwołującego za najkorzystniejszą. Wskazał na naruszenie: 

(1)  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  - 

błędne  uznanie,  że  zmaterializowały  się  przesłanki 

uzasadniające  wykluczenie  Odwołującego  z  Postępowania,  tj.,  że  Odwołujący,  w 

wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w 

Postępowaniu,  gdy  tymczasem  przedstawione  Zamawiającemu  informacje  były 

prawdziwe  i  pozwalały  na  uznanie,  że  Odwołujący  spełnia  warunki  udziału  w 

Postępowaniu  oraz  powinny  mu  zostać  przyznane  punkty  z  tytułu  pozacenowych 

kryteriów oceny ofert; 

art. 7 ust. 1 Pzp poprzez przeprowadzenie Postępowania w sposób niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości. 

Wskazując  na  powyższe  wykonawca  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z Postępowania;  

powtórzenia czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w Postępowaniu; 

zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego, zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 


Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia będącego przedmiotem 

Postępowania  oraz  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów prawa, bowiem gdyby Zamawiający przeprowadził czynności zgodnie z wymogami 

określonymi  w  Pzp  oferta  Odwołującego  powinna  zostać  wybrana  jako  przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów określonych w specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  Tym  samym  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  w  złożeniu 

odwołania, o którym mowa w art. 179 ust. 1 Pzp. 

W uzasadnieniu zarzutów w szczególności podał, co następuje: 

I. 

Istotne dla sprawy elementy stanu faktycznego 

(…)  

W  pkt.  7.2.3  b)  Instrukcji  Dla  Wykonawców  (dalej  jako  „IDW”)  Zamawiający  postawił 

następujący wymóg w odniesieniu do Kierownika Budowy: 

(…) Minimalne doświadczenie: 

„Doświadczenie,  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  robót,  zdobyte  przy 

realizacji co najmniej X (jednego) zadania obejmującego swym zakresem lub polegającego na 

budowle lub rozbudowie lub pr

zebudowie zabezpieczeń przeciwhałasowych na drogach lub 

ulicach klasy co najmniej G. Zamawiający wymaga, aby na zadaniu o którym mowa powyżej, 

wymieniona  osoba  zajmowała  stanowisko  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót  przez 

okres minimum 5 miesięcy obejmujących etap zakończenia zadania. 

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2222 ze zm.). 

Jako  zakończenie  zadania  należy  rozumieć  doprowadzenie  co  najmniej  do  wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  wydanego  zgodnie  z  klauzulą  10.1  (dla  Kontraktów  realizowanych 

zgodnie z Warunkami FIDIC)/ ostatecznego (końcowego) protokołu odbioru robót lub innego 

równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa 

Przejęcia). 

Datą  zakończenia  zadania  w  przypadku  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  jest  data 

wskazana w tym dokumencie jako data zakończenia zadania”

3.  Z  kolei 

w  pkt.  19.1.3  IDW  Zamawiający  zdecydował  się  dodatkowo  punktować 

doświadczenie osoby predestynowanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w następujący 

sposób: 


19.1.3. Kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy" (D): 

„W  ramach  kryterium  „Doświadczenie  Kierownika  Budowy"  punkty  zostaną  przyznane  na 

podstawie  informacji  wskazanych  w  Ofercie  Wykonawcy  - 

Formularz  2.3.  „Doświadczenie 

Kierownika Budowy". 

Formularz  2.3.  „Doświadczenie  Kierownika  Budowy"  stanowi  przykładowy  sposób 

opracowania. W przypadku korzy

stania przez Wykonawcę z tego formularza wymagane jest 

złożenie podpisu na końcu dokumentu. 

Opis kryterium i spos

ób przyznawania punktów: 

Doświadczenie Kierownika Budowy, które podlega ocenie w ramach ww. kryterium: 

Doświadczenie,  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  robót,  zdobyte  przy 

realizacji  co  najmniej  1  (jednego)  zadania  (umowy)  obejmującego  swym  zakresem  lub 

polegającego na budowle lub rozbudowie lub przebudowie zabezpieczeń przeciwhałasowych 

na  drogach  lub  ulicach  klasy  co  najmniej  G.  Za

mawiający  wymaga  aby  w  każdym  z 

wykazywanych  zadań  wskazana  osoba  zajmowała  stanowisko  Kierownika  Budowy  lub 

Kierownika Robót przez okres minimum 5 miesięcy obejmujących etap zakończenia zadania. 

Za 1 zadanie potwierdzające wymagania Wykonawca otrzyma: 1 pkt 

Za 2 zadania potwierdzające wymagania Wykonawca otrzyma: 6 pkt 

Za 3 zadania potwierdzające wymagania Wykonawca otrzyma: 12 pkt 

  Za ni

e wykazanie zadań potwierdzających wymagania Wykonawca otrzyma: 0 (zero) 

punktów. 

Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca 

otrzyma 0 (zero) punktów. 

(…)  Jako zakończenie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  wydanego  zgodnie  z  klauzulą  10.1  (dla  Kontraktów  realizowanych 

zgodnie z Warun

kami FIDIC)/ ostatecznego (końcowego) protokołu odbioru robót lub Innego 

równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa 

Przejęcia). 

Datą  zakończenia  zadania  w  przypadku  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  jest  data 

wskaza

na w tym dokumencie jako data zakończenia zadania”. 

W Postępowaniu złożone zostały dwie oferty: 

(d) 

Odwołującego  -  na  kwotę  5.470.000,00  zł  brutto;  (e)  Wykonawcy  Usługi  Transportowo 

Drogowo Mostowe J. O. - 

na kwotę 5.618.025,00 zł brutto. 


Kwotą,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  wynosiła 

5.651.128,61 zł. 

Wraz z ofertą Odwołujący przedłożył Formularz 2.3, w którym zaproponował do pełnienia 

funkcji Kierownika Budowy Pana P. G. 

i przypisał mu następujące doświadczenie:  

Zadanie 1: 

• 

nazwa zadania: „Budowa autostrady płatnej Al na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła 
Świerklany" 

• 

zakres 

zadania 

(budowa/rozbudowa/przebudowa 

zabezpieczeń 

przeciwhałasowych):

 budowa  
zabezpieczeń przeciwhałasowych. 

• 

klasa drogi: autostrada „A” 

• 

data zakończenia realizacji zadania: 31.05.2011 na!eży podać dz/m/r); 

• 

stanowisko (Kierownik bodowy/ Kierownik robót): kierownik 
budowy w okresie od 01.05.2010 do 31.05.2011 

{nale

ży podać dz/m/r pełnienia przez daną osobę w/w stanowiska) 

Zadanie 2: 

• 

nazwa zadania: „Budowa autostrady A-l Toniń-5tryków

f

na odcinku województwa Kujawsko- 

Pomorekiego/Łódzkiego.  Odcinek  2  Sekqa  1  od  km  245+800  do  km  261+000,  węzeł  Sójki  - 
węzeł Kotliska" 

• 

zakres zadania (budowa/rozbudowa/przebudowa zab

ezpieczeń 

przeciwhałasowych): budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych 

• 

klasa drogi: autostrada „A" 

• 

data skończenia realizacji zadania: 30.09.2012 {należy podać dz/mfr); 

• 

stanowisko (Kierownik bodowy /Kierownik robót): kierownik 
budowy w okresie od 01.07.2011 do 30.09.2012 

{nale

ży podać dz/m/r pełnienia przez daną osobę w/w stanowiska) 

Zadanie 3: 

• 

nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z 
łącznikiem dk 46 

• 

zakres zadania 

(budowa/rozbudowa/przebudowa zabezpieczeń 

przeciwh

ałasowych) budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych 

• 

klasa drogi: klasa GP 

• 

data zakończenia realizacji zadania: 31.01.2D18(należy podać dz/m/r); 

• 

stanowisko (Kierownik budowy /Kierownik robót): kierownik 
budowy w okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018 

 ____________ (należy podać okres pełnienia przez daną osobę w/w stanowiska) ___________  

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 listopada 2018 r. (w oparciu o art. 26 ust. 2 Pzp) 

Odwołujący ponownie przedstawił doświadczenie p. Pawła Golińskiego (w dokumencie Wykaz 

Osób), tożsame z tym prezentowanym w formularzu 2.3: 

Poz.

Nazwisko

llmlę

Funkia

Opis doświadczenia

(zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ Tom I - 2DW ptt 7.2.3 b)

Podstawa

dysponowania

osobami


G. P.

Kierownik Budowy

Pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie 
ekranów akustycznych na zadaniu: „Budowa 
autostrady płatnej Al na odcinku od węzła Bełk (bez 
węzła) do węzła Świerklany", w okresie od 
01.05.2010 do 31.05.2011
 

Umowa o pracę

Pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie 
ekranów akustycznych na zadaniu: „Budowa 
autostrady Al Toruń-Stryków, na odcinku 
województwa Kujawsko- Pomorskiego/Łódzkiego. 
Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, 
węzeł Sójki - węzeł Kotliska", w okresie od 
01.07.2011 do 30.09.2012
 

Pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie 
ekranów akustycznych na zadaniu: 
„Zaprojektowanie f wybudowanie obwodnicy 
Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46", w 
okresie od 01.08.2017 do 31.01.2018
 

Pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. Zamawiający zwrócił się do Odwołującego z wnioskiem o 

wyjaśnienie  (w  trybie  art.  26  ust.  4  Pzp)  następujących  wątpliwości  dotyczących 

doświadczenia Pana G.: 

a) w 

odniesieniu do inwestycji „Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez 

węzła)  do  węzła  Świerklany”  (dalej  jako  „Inwestycja  1”)  ~  Zamawiający  twierdził,  że  w 

dziennikach budowy, które posiada, brak jest adnotacji o przejęciu robót przez p. G.; 

b) 

w  odniesieniu  do  inwestycji  „Budowa  autostrady  A1  Toruń  -  Stryków,  na  odcinku 

województwa Kujawsko - Pomorskiego / Łódzkiego. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245 + 800 do 

km 261 

+ 000,, węzeł Sójki - węzeł Kotliska” (dalej jako „Inwestycja 2”) - Zamawiający twierdził, 

że p. G. pełnił funkcję kierownika robót od dnia 20 października 2011 r. do dnia 20 kwietnia 

2012 r.; 

c) 

w odniesieniu do inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu 

dk 33 wraz z łącznikiem dk 46” (dalej jako „Inwestycja 3”) - Zamawiający twierdził, że p. G. 

pełnił funkcję kierownika robót od dnia 22 sierpnia 2017 r. do dnia 1 lutego 2018 roku. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Odwołujący  odniósł  się  do  wątpliwości  Zamawiającego 

wskazując m. in., że: 

a) w przypadku Inwestycji 1 p. P. G. 

pełnił swoje obowiązki od maja 2010 r. do końca kontraktu 

(doświadczenie  zdobyte  w  ramach  tej  inwestycji  odpowiada  wymogom  IDW  w  zakresie 

warunków udziału w Postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert); 

b) w przypadku Inwestycji 2, p. P. G. 

zdobył doświadczenie, które odpowiada wymogom IDW 

w zakresie warunków udziału w Postępowaniu oraz kryteriów 

oceny  ofert (nawet 

jeśli 


przyjąć, że podane przez Zamawiającego daty, odpowiadające wpisom do dziennika budowy, 

powinn

y zostać uznane za właściwe do oceny doświadczenia); 

c) w przypadku Inwestycji 3, p. P. G. 

zdobył doświadczenie, które odpowiada wymogom IDW 

w zakresie warunków udziału w Postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert (nawet 

jeśli 

przyjąć, że podane przez Zamawiającego daty, odpowiadające wpisom do dziennika budowy, 

powinny zostać uznane za właściwe do oceny doświadczenia). 

Pismem z dnia 15 stycznia 2019 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu 

go z Postępowania. Jako podstawę prawną wskazał art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Natomiast w 

ramach uzasadnienia faktycznego stwierdził, iż daty przedstawione przez Odwołującego nie 

odpowiadają  tym,  które  wynikają  z  informacji  i  dokumentów  będących  w  posiadaniu 

Zamawiającego (szczegółowo zostanie to opisane poniżej). 

(…) II.1. Niezasadne wykluczenie z postępowanie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp 

W pierwszej kolejności analizie poddać należy treść wymagań IDW, które mają kluczowe 

znaczenie w kontekście oceny poprawności działania Zamawiającego (nie sposób bowiem tej 

oceny przeprowadzić, nie ustalając najpierw czego oczekiwał Zamawiający nadając warunkom 

udziału oraz kryteriom określoną treść). 

Literalna wykładania zarówno pkt. 7.2.3 b), jak i 19.1.3 IDW nie pozostawia wątpliwości, iż 

kluc

zowe  znaczenie  dla  Zamawiającego  miało  doświadczenie  osoby  predestynowanej  do 

pełnienia  funkcji  Kierownika  budowy,  które  zdobyte  zostało  przy  robotach  budowlanych 

polegających  na  budowie,  rozbudowie  lub  przebudowie  zabezpieczeń  przeciwhałasowych. 

Oznacza  t

o,  iż  dla  oceny  nabytego  doświadczenia  nie  ma  znaczenia  czy  osoba,  którą 

posługuje się wykonawca, a która piastowała funkcję kierowniczą odpowiedzialna była również 

za inne prace wykonywane w ramach referencyjnego kontraktu. 

Taka  wykładnia  jest  zresztą  w  pełni  uzasadniona,  odpowiada  bowiem  zakresowi 

zamówienia  stanowiącego  przedmiot  Postępowania.  Naturalną  konsekwencją  elementów 

składających  się  na  przedmiot  zamówienia  jest  treść  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Wskazuje  na  to  cel  warunków.  Jak  stwierdza  Izba  cel  ten  pozostaje  w  ścisłej  korelacji  z 

realizacją  zamówienia:  „Określenie  przez  zamawiającego  warunków  udziału  w  danym 

postępowaniu  przetargowym  ma  na  celu  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  realizacji 

zamówienia,  tak  aby  zminimalizować  ryzyko  nienależytego  wykonania  zamówienia.  Izba 

(sygn.  KIO  156/18) 

wielokrotnie  podkreślała  w  swoim  orzecznictwie,  iż  określany  w  treści 

warunków i wymagany od wykonawców ubiegających się o zamówienie „minimalny poziom 

zdolności" odnoszący się do doświadczenia należy utożsamiać z przedmiotem udzielanego 

zamówienia2.  Tylko  w  takim  przypadku zamawiający  może mieć  pewność,  że ograniczając 

dostęp  do  udzielanego  zamówienia  (a  z  taką  sytuacją  mamy  do  czynienia  zawsze,  gdy 


definiowane  są  bariery  dostępu,  do  których  zaliczyć  należy  warunki)  nie  narusza  uczciwej 

konkurencji. 

Rozkładając zatem postawione przez Zamawiającego wymogi na czynniki pierwsze uznać 

należy,  że  warunek  (oraz  kryterium)  uznać  należy  za  spełniony,  gdy  doświadczenie 

wykonawcy posiadała łącznie następującego cechy: 

a) 

zostało zdobyte na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; 

b) 

zostało  zdobyte  przy  okazji  zadania  w  skład  którego  wchodziły  prace  związane  z 

zabezpieczeniami przeciwhałasowymi na drogach lub ulicach klasy co najmniej G; 

c) 

osoba zajmowała to stanowisko przez okres minimum 5 miesięcy; 

d) 

okres piastowania stanowiska obejmował etap zakończenia robót. 

W odniesieniu do wszystkich trzech referencyjnych inwestycji spełnione zostały te wymogi, co 

zostanie wykazane poniżej. 

14. Zanim jednak zapre

zentowane zostaną szczegółowe wyjaśnienia podkreślenia wymaga, 

że różnice w datach, na które zwrócił uwagę Zamawiający (i które posłużyły mu za podstawę 

do  wykluczenia  Odwołującego)  nie  są  konsekwencją  jakiejkolwiek  próby  wprowadzenia 

Zamawiającego  w  błąd,  lecz  stanowią  skutek  niedoprecyzowania  przez  Zamawiającego 

postanowień  SIWZ.  W  treści  IDW  nie  sposób  bowiem  znaleźć  informacji,  zgodnie  z  którą 

wykonawcy, podając doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję Kierownika budowy, powinni 

opierać się jedynie na datach pełnienia funkcji zgodnie z wpisami do dzienników budowy. 

Odwołujący miał prawo przyjąć, że intencje Zamawiającego wcale nie sprowadzają się do 

weryfikacji jedynie doświadczenia zdobytego w okresach zgodnych z wpisami do dzienników 

budowy. Ten 

sam Zamawiający bowiem niejednokrotnie daje jednoznaczny wyraz tego typu 

żądaniom w treści dokumentacji. Jako przykład wskazać można np. postępowanie dotyczące 

budowy obwodnicy m. Zator, gdzie wśród wymogów znalazło się następujące stwierdzenie: 

„W przypadku stanowisk  Kierownik  Budowy,  Kierownik  Robót  Drogowych,  Kierownik  Robót 

Mostowych, inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent uznane będzie doświadczenie w pełnieniu 

na Kontrakcie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo 

Budow

lane, w szczególności przepisu art. 45 ust 2”.  (sygn. KIO 82/18).  

Zamawiający nie postawił analogicznego wymogu, należało więc przyjąć, że utożsamianie 

doświadczenia,  którym  można  wykazać  się  na  potrzeby  Postępowania  z  wpisami  do 

dzienników  budowy  jest  nieuzasadnione.  Wszystkie  daty,  które  podał  Odwołujący  zostały 

przedstawione w dobrej wierze i znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Jeśliby więc nawet 

przyjąć,  że  Odwołujący  błędnie  zinterpretował  wymagania  Zamawiającego,,  to  z  całą 

pewnością  konsekwencją  nie  powinno  być  wykluczenie  z  Postępowania,  lecz,  co  najwyżej, 

nieprzyznanie dodatkowych punktów w ramach kryteriów pozacenowych. Tym bardziej, że w 

opisie  tychże  kryteriów  Zamawiający  przewidział  rozwiązanie,  które  powinno  znaleźć 


zastosowanie  w  te

go  typu  przypadkach,  z  nieznanych  Odwołującemu  przyczyn  nie 

zdecydował się jednak na skorzystanie z niego (o czym w dalszej części odwołania). 

W tym miejscu Odwołujący pragnie odnieść się do wątpliwości Zamawiającego związanych 

z poszczególnymi referencyjnymi inwestycjami: 

(i)  Inwestycja 1 

Z treści przedłożonych Zamawiającemu dokumentów wynika,; że p. G. sprawował funkcję 

kierownika robót od dnia 1 maja 2010 r. do 31 maja 2011 r. (kiedy to nastąpiło zakończenie 

zadania).  Zdaniem  Zamawiającego  informacje  te  są  nieprawdziwe,  wszak  p.  G.  pełnił  tę 

funkcję od 28 lipca 2010 r. do 9 maja 2011 r., natomiast zakończenie nastąpiło dnia 25 maja 

2011  roku.  Należy  stanowczo podkreślić,  że,  niezależnie od  wyjaśnień, które  prezentował  i 

zaprezentuje p

oniżej Odwołujący (z których wynikać będzie dlaczego podał takie daty), spór 

ten  nie  ma  żadnego  znaczenia  z  punktu  widzenia  spełnienia  warunków  udziału  czy  też 

przyznania dodatkowej punktacji w ramach pozacenowych kryteriów. Zamawiający wymagał 

bowiem, aby 

przyszły Kierownik budowy nabył 5 miesięcy doświadczenia (w tym brał udział w 

zakończeniu zadania). Nawet więc gdyby, w ślad za ustaleniami Zamawiającego, przyjąć, że 

p. G. 

pełnił funkcję od 28 lipca 2010 r. do 9 maja 2011 r., to i tak spełnił postawiony wymóg. 

Jednocześnie  Odwołujący  wyjaśnia,  że  nie  jest  prawdą  jakoby  wskazana  przez 

Odwołującego data rozpoczęcia (1 maja 2010 r.) była nieprawdziwa. Otóż p. G. w realizacji 

przedmiotowego zadania począwszy  od maja  2010 r.,  czego nie  zmienia  fakt,  że formalnie 

przejął obowiązki wpisem do dziennika budowy dokonanym kilka miesięcy później. Dokładnie 

od maja 2010 r. był zaangażowany w niniejszą inwestycję, złożone oświadczenie nie zawiera 

więc informacji nieprawdziwych. Nie sposób zgodzić się z Zamawiającym, że przeczy temu 

fakt, iż pierwszy wpis do dziennika budowy został poczyniony 28 lipca 2010 roku. 

20. B

ezsporne jest również, że p. G. sprawował funkcję do zakończenia zadania. Dnia 9 maja 

2011  r.  p.  G. 

dokonał  w  dzienniku  budowy  następującego  wpisu:  „Zgłaszam  zakończenie 

budowy ekranów akustycznych w związku z inwestycją o nazwie „Budowa autostrady płatnej 

A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany km 534 + 785 do km 548 + 

897’>. Zgłaszam wykonane prace gotowe do odbioru". 

Dowód: Wyciąg z dziennika budowy inwestycji 1 

Wydaje się zatem, iż poza jakimikolwiek wątpliwościami powinno być, że p. G. wywiązał 

się z wszystkich obowiązków i nabył niezbędne doświadczenie. Zamawiający zdefiniował w 

IDW,  iż  jako  „zakończenie  zadania  należy  rozumieć  doprowadzenie  co  najmniej  do 

wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  zgodnie  z  klauzulą  10.1  (dla  Kontraktów  realizowanych 

zgodnie z Warunkami FIDIC) / ostatecznego (końcowego) protokołu odbioru robót lub innego 

równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa 

Przejęcia)”. 


Świadectwo Przejęcia Robót wystawia Inżynier Kontraktu jednoosobowo, a nie personel 

wykonawcy.  Na  uwagę  zasługuje,  że  sam  Zamawiający,  w  przywołanej  powyżej  definicji, 

wskazuj

e, że Kierownik robót ma „doprowadzić” do wystawienia Świadectwa Przejęcia. Innymi 

słowy  ma  umożliwić  wystawienie  tego  dokumentu.  Bezsprzecznie  tak  właśnie  się  stało  w 

analizowanym przypadku. P. G. 

nie scedował swoich obowiązków na żadną inną osobę. Po 

dacie 9 maja 2011 r. (zgłoszenie w dzienniku budowy zakończenia robót) wykonywał szereg 

czynności,  m.  in.  sporządzał  dokumentację  powykonawczą,  uczestniczył  w  odbiorach, 

przeglądach,  nadzorował  usuwanie  usterek,  rozliczał  finansowo  budowę  etc.  Jako  dowód 

Odwołujący przedstawia protokoły odbioru technicznego robót oraz protokół usunięcia usterek 

wystawione w lipcu 2011 r., na których widnieją jego podpisy. 

Dowód: Protokół odbioru technicznego robót z dnia 11 lipca 2011 r. 

Dowód: Protokół odbioru usunięcia usterek z dnia 31 lipca 2011 r. 

Wpis w dzienniku budowy zgłaszający zakończenie robót i prośbę o odbiór nie oznacza że 

kierownik robót zakończył pełnienie funkcji kierownika. Dopóki kierownik nie wpisze w dziennik 

budowy,  iż  z  danym  dniem  rezygnuje  z  funkcji  kierownika  lub  nie  zostanie  dokonany  w 

dzienniku budowy  wpis,  że dany  kierownik  został  zamieniony  innym  kierownikiem,  pełni  on 

funkcję kierownika do zakończenia całej budowy. W naszym przypadku w dzienniku budowy 

nie ma informacji, że p. G. rezygnuje z funkcji kierownika, ani też wpisu o zmianie p. G. na 

innego kierownika, co oznacza to, że p. G. był kierownikiem sprawującym swoją funkcję na 

etapie zakończenie zadania. 

(ii) Inwestycja 2 

W przypadku Inwestycji 2 Zamawiający stwierdził, że przedstawione przez Odwołującego 

daty (od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2012 r.) nie są prawdziwe, gdyż p. G. sprawował funkcję 

kierownika robót od dnia 20 października 2011 r. do 20 kwietnia 2012 roku). W tym miejscu 

należy  zauważyć,  że  również  w  tym  przypadku,  nawet  gdyby  przyjąć  poprawność  dat 

zaprezentowanych przez Zamawiającego, to spełniony jest wymóg odnoszący się do długości 

doświadczenia (5 miesięcy). 

Niezależnie jednak od tego, że w miejsce dotychczasowych wykonawców weszli inni, p. 

G. 

nigdy nie przestał pełnić funkcji kierownika robót w ramach Inwestycji 2. Również w tym 

miejscu  znajdzie  zastosowanie  poczyniona  wcześniej  uwaga,  że  wpis  w  dzienniku  budowy 

zgłaszający zakończenie robót i prośbę o odbiór nie oznacza, że kierownik robót zakończył 

pełnienie  funkcji  kierownika.  Dopóki  kierownik  nie  wpisze  w  dziennik  budowy,  iż  z  danym 

dniem rezygnuje z funkcji kierownika lub nie zostanie dokonany w dzi

enniku budowy wpis, że 

dany  kierownik  został  zamieniony  innym  kierownikiem,  pełni  on  funkcję  kierownika  do 

zakończenia całej budowy. W tym przypadku w dzienniku budowy nie ma informacji, że p. G. 

rezygnuje z funkcji kierownika, ani też wpisu o zmianie p. G. na innego kierownika, co oznacza, 

że p. G. był kierownikiem sprawującym swoją funkcję na etapie zakończenie zadania. 


(iii) Inwestycja 3 

W przypadku Inwestycji  3 Odwołujący  podał  daty:  od  1 sierpnia 2017  r.  do  31  stycznia 

2018  r., 

tymczasem,  zdaniem  Zamawiającego,  faktyczne  sprawowanie  funkcji  przez  p.  G. 

miało miejsce od 28 sierpnia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2018 roku. 

Na  uwagę  zasługuje,  że  w  przypadku  tego  przedsięwzięcia,  gdyby  założyć,  że  daty 

wskazane przez Zam

awiającego są poprawne, to nie zostanie dochowany wymóg 5 miesięcy 

(braknie  kilku  dni).  Dlatego  też  Odwołujący  pragnie  stanowczo  podkreślić,  że  faktyczne 

sprawowanie funkcji kierownika robót p. G. zaczął wiele dni przed datą 28 sierpnia 2017 roku. 

Na 

dowód  tego  Odwołujący  załącza  korespondencję  mailową  z  biurem  projektowym  (dot. 

realizacji Inwestycji 3), z daty 31 lipca 2017 r. (w której zresztą wskazana jest data spotkania, 

które mało miejsce 27 lipca 2017 roku). 

Dowód: Korespondencja mailowa 

Jak wyn

ika z powyższego bezsporne jest, że p. G. rozpoczął piastowanie funkcji kierowniczej 

w  ramach  Inwestycji  3  znacznie  wcześniej,  niż  wskazują  na  to  przytoczone  przez 

Zamawiającego wpisy do dziennika budowy. 

Również  w  tym  przypadku  nie  sposób  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  że  p.  G.  nie 

uczestniczył w zakończeniu zadania. Otóż dnia 23 stycznia 2018 r. p. G. dokonał w dzienniku 

budowy następującego wpisu: „Zakończono roboty związane z budową ekranu akustycznego 

E-

1 (...) Zgłaszam do odbioru końcowego budowę ekranu E-T.  

24  stycznia  2018  r.  Inspektor  Nadzoru  dokonał  wpisu-o  treści:  „Zatwierdzam  zakończenie 

roboty związane z budową ekranu E T. Z kolei 26 stycznia 2018 r. kierownik budowy wpisał: 

„Zgłaszam  zakończenie  prac  związanych  z  budową  ekranów  w  zakresie  umożliwiającym 

oddanie do użytku. Niniejszym wpisem zamykam wpisy w dzienniku budów”. 

Dowód: Wyciąg z dziennika budowy inwestycji 3 

Jak wynika z powyższego to nikt inny jak p. G. był tym kierownikiem, który doprowadził do 

zak

ończenia prac związanych z budową ekranów. Za zupełnie zrozumiałe uznać więc należy, 

że  ostatniego  wpisu  do  dziennika  budowy  dokonał  właśnie  wtedy,  gdy  prace  związane  z 

ekranami zostały zakończone. Nie może to również dziwić tym bardziej, że w części wstępnej 

dziennika budowy przy nazwisku p. G. 

jako rodzaj robót, za który odpowiadał wpisano „ekrany 

akust*. 

Dowód: Wyciąg z dziennika budowy Inwestycji 3 

Wobec  powyższego  p.  G.  bezsprzecznie  doprowadził,  w  zakresie  prac,  za  które 

odpowiadał, do wystawienia dokumentu, o którym mowa w definicji „zakończenia zadania” na 

str. 6 IDW. Za nieuzasadnione uznać więc należy oczekiwanie Zamawiającego, aby kierownik 

robót odpowiedzialny za wykonanie ekranów dokonywał wpisów do dziennika budowy poza 

zakre

sem swojej odpowiedzialności. Zresztą koncepcja prezentowana przez Zamawiającego 

jest nielogiczna - 

gdyby uznać, że doświadczenie p. G. uzyskane w -ramach Inwestycji 3 nie 


jest wystarczające do spełnienia warunku udziału i kryterium, to należałoby dojść do wniosku, 

że  dzieje  się  tak  tylko  dlatego,  że  po  zakończeniu  prac  związanych  z  ekranami  (a  przed 

wystawieniem  Świadectwa  Przejęcia)  toczyły  się  inne  prace.  Taka  wykładnia  w 

nieuzasadniony  sposób  faworyzowałaby  wykonawców  dysponujących  kierownikami 

posiadającymi  doświadczenie  w  projektach,  w  których  wykonanie  ekranów  nastąpiło  w 

bezpośredniej  bliskości  czasowej  z  wystawieniem  dokumentu  odbiorowego  inwestycji. 

Dodatkową okolicznością przemawiającą za trafnością stanowiska Odwołującego jest to, że 

nie 

został ustanowiony żaden inny kierownik odpowiedzialny za ekrany. 

W  tym  miejscu  stanowczego  podkreślenia  wymaga,  że  wpis  w  dzienniku  budowy 

zgłaszający  zakończenie  robót  i  prośbę  o odbiór  nie oznacza że kierownik robót  zakończył 

pełnienie  funkcji  kierownika.  Dopóki  kierownik  nie  wpisze  w  dziennik  budowy,  iż  z  danym 

dniem rezygnuje z funkcji kierownika lub nie zostanie dokonany w dzienniku budowy wpis, że 

dany  kierownik  został  zamieniony  innym  kierownikiem,  pełni  on  funkcję  kierownika  do 

zakończenia całej budowy. W naszym przypadku w dzienniku budowy nie ma informacji, że p. 

G. 

rezygnuje  z  funkcji  kierownika,  ani  też  wpisu  o  zmianie  p.  G.  na  innego  kierownika,  co 

oznacza  to,  że  p.  G.  był  kierownikiem  sprawującym  swoją  funkcję  na  etapie  zakończenie 

zadania. 

Jak  wynika  z  powyższego,  nawet  jeśli  uznać,  że  Odwołujący  podał  daty  związane  z 

doświadczeniem p. G. w sposób nieodpowiadający rzeczywistości (z czym Odwołujący się nie 

zgadza, wszak są one konsekwencją jedynie odmiennej interpretacji postanowień IDW), to nie 

sposób  uznać,  że  mogło  to  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego.  Tymczasem  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  a  więc  ten,  który  posłużył 

Zamawiającemu do wykluczenia Odwołującego wymaga bezwzględnie, aby ów wpływ został 

stwierdzony. 

W  zaistniałej  sytuacji  nie  można  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  że  ewentualne  błędy  w 

podaniu  dat  przypisywanego  p.  G. 

doświadczenia  miały  (chociażby  potencjalny)  wpływ  na 

decyzje  Zamawiającego.  Nawet  jeśliby  bowiem  uznać,  że  to  daty  wskazane  przez 

Zamawiającego  są  prawdziwe,  to pozostaje  to  bez  znaczenia z  punktu widzenia spełnienia 

przez Odwołującego warunku oraz kryterium oceny ofert. Natomiast informacja przekazana 

przez wykonawcę ubiegającego się o zamówienie, nawet jeżeli jest informacją nieprawdziwą, 

nie może skutkować zakwalifikowaniem jej jako podstawa do wykluczenia wykonawcy, jeśli 

nie może ona mieć istotnego wpływu na decyzje podejmowane w postępowaniu. Zamawiający 

zupełnie zaniechał wykazania na czym ów wpływ miał polegać. Tymczasem automatyzm w 

podejmowaniu decyzji przez instytucje zamawiające jest niedopuszczalny, tym bardziej, gdy 

konsekwencja jest tak drastyczna jak wykluczenie z postępowania. 

W  tym  miejscu  ponownie  podkreślenia  wymaga,  że  zaistniała  sytuacja  jest  skutkiem 

odmiennego rozumienia postanowień IDW. Odwołujący, działając w dobrej wierze i pozostając 


w  przekonaniu,  iż  powinien  podać  daty  fatycznego  zaangażowania  p.  G.  (a  niekoniecznie 

takiego, które znajduje odzwierciedlenie w dziennikach budowy) nie naruszył reguł, na straży 

których stoi sankcja określona w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Izba wielokrotnie zwracała w swoim 

orzecznictwie  uwagę,  że  odmienna  wykładnia  danych  postanowień  nie  może  skutkować 

wykluczeniem  wykonawc

y:  „Odmienne  rozumienie  przez  wykonawców  tych  samych 

postanowień SIWZ wobec braku nadania im znaczenia przez zamawiającego w dokumentacji 

postępowania nie może prowadzić do stwierdzenia, iż wykonawca w wyniku lekkomyślności 

czy niedbalstwa przedstawił informację wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje  zamawiającego  podejmowane  w  toku  postępowania.  Wszelkie 

wątpliwości,  niejasności  czy  też  błędy  wynikające  z  treści  dokumentacji  postępowania  nie 

mogą  być  odczytywane  na  niekorzyść  wykonawcy  ubiegającego  się  o  dane  zamówienie 

publiczne, w tym wpływać na jego status w postępowaniu”. 

Jednocześnie Odwołujący podkreśla, że nawet gdyby zgodzić się z Zamawiającym co do 

dat  faktycznego  doświadczenia  p.  G.,  to  konsekwencją  nie  powinno  być  wykluczenie  z 

Postępowania,  lecz  co  najwyżej  nieprzyznanie  Odwołującemu  punktów  w  ramach 

pozacenowych kryteriów oceny ofert (pkt. 19.1.3 IDW).   

36. O

statni przypadek dotyczy sytuacji, w której wykonawca, w celu uzyskania dodatkowych 

punktów, przedstawia określoną inwestycję, lecz, jak się okazuje, nie spełnia ona wymagań 

Zamawiającego. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia, jeśli uznać, że to interpretacja 

Zamawiającego  jest  słuszna  (a  wykonawcy  powinni  opierać  się  na  datach  podawanych  w 

dziennikach budowy). Sam Zamawiający przewidział przypadek, w którym z jakichś przyczyn 

dojdzie  do  uznania,  że  dane  przedsięwzięcie  nie  upoważnia  do  przyznania  wykonawcy 

dodatkowych  punktów.  Oczywiste  jest  przy  tym  (i  ma  tego  świadomość  Odwołujący),  że 

regulacja  ta  nie  wyklucza  stosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  W  celu  jego  zastosowania 

jednak należy bezsprzecznie wykazać, że ziściły się wszystkie przesłanki wymienione w tym 

przepisie  (czego  Zamawiający  nie  uczynił).  Nie  sposób  się  pogodzić  ze  stanowiskiem 

Zamawiającego,  który  stawia  znak  równości  pomiędzy  podaniem  informacji  nie  dających 

podstaw  do  przyznania  dodatkowych  punktów,  a  automatyczną  decyzją  o  wykluczeniu  z 

Postępowania. 

Przywołane powyżej postanowienie pkt. 19.1.3 IDW jest powszechnie stosowane przez 

wszystkie oddziały GDDKiA w dokumentacjach przetargowych, które przewidują przyznanie 

dodatkowych  punktów  za  personel  wykonawcy.  Skutkiem  tego  jest,  że  z  podobnymi 

przypadkami wielokrotnie mierzyła się już Izba. I tak np. w wyroku KIO 1202/18 Izba stwierdza, 

że  konsekwencją  odmiennej  wykładni  postanowień  ujętych  przy  kryteriach  oceny  ofert 

powinno  być  nie  wykluczenie  z  postępowania  lecz  odebranie  dodatkowych  punktów 

przyznanych  danej  ofercie: 

„Reasumując,  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty 

dotyczące naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust 1 pkt 17 w zw. z art. 24 ust 4ustawy 


Pzp, natomiast potwierdziły się zarzuty dotyczące naruszenia art. 91 ust 1 i art. 7 ust 1 ustawy 

Pzp. W ocenie izby, zamawiający niezasadnie przyznał ofercie przystępującego trzy punkty w 

podkryterium personel wykonawcy w zakresie kierownika budowy, ponieważ oferta ta powinna 

otrzymać jeden punkt w ww. podkryterium”. 

Na szczególną uwagę zasługuje także wyrok KIO 550/18, w którym również zauważalne 

jest 

daleko  idące  podobieństwo  stanu  faktycznego  z  niniejszą  sprawą:  „Biorąc  pod  uwagę 

powyższe  izba  stanęła  na  stanowisku,  że  Pan  M.  N.,  jako  osoba  wskazywana  przez 

Odwołującego do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu - celem uzyskania punktów w kryterium 

organizacyjnym  personel  wykonawcy  - 

nie  legitymuje  się  odpowiednim  doświadczeniem, 

pozwalającym na uzyskanie dodatkowych punktów w tym kryterium, gdyż na Zadaniu Budowa 

A1  nie  pełnił  funkcji  Dyrektora  Kontraktu  od  "rozpoczęcia  robót”.  Taka  sytuacja  została 

pr

zewidziana  i  uregulowana  przez  Zamawiającego  identyczną  -  w  stosunku  do  Dyrektora 

kontraktu i Kierownika Budowy - 

treścią postanowień IDW za pomocą których Zamawiający 

jasno  przesądził,  że:  "Za  zadanie,  które  nie  potwierdza  w  pełni  spełnienia  powyższych 

wy

magań  Wykonawca  otrzyma  0  pkt.”  W  ocenie  Izby  brak  jest  jakichkolwiek  argumentów, 

pozwalających  Zamawiającemu  na  odstąpienie  od  ukształtowanego  samodzielnie  w  IDW 

sposobu punktacji w podkryterium organizacyjnym - personel wykonawcy. W rozpoznawanym 

stanie  faktycznym  I

zba  doszła  do  przekonania,  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia 

Odwołującego  z  prowadzonego  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp. 

Natomiast w kontekście powołanej powyżej treści IDW Odwołujący w Części nr 1 w zakresie 

podkryterium organizacyjnego - personel wykonawcy - 

Dyrektor Kontraktu, powinien otrzymać 

0 pkt”. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  piśmie  z  dnia  31  marca  2018  r. 

wniósł o oddalenie odwołania wskazując na okoliczności faktyczne i prawne, na które wskazał 

w za

wiadomieniu (jego uzasadnieniu) z dnia 15 stycznia 2019 r. o wykluczeniu Odwołującego 

z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.1  pkt  17  ustawy  Pzp.  Przede  wszystkim  w  tym 

zawiadomieniu stwierdził, że: (…)dokonał weryfikacji wiarygodności oświadczenia złożonego 

przez  Wykonawcę  w/w  zakresie.  W  wyniku  przeprowadzonej  weryfikacji  Zamawiający 

stwierdził, że Wykonawca przedstawił informacje niezgodne ze stanem faktycznym (informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego) w zakresie doświadczenia Pana P. G.”. Dalej podał, 

że:  „Definicja  zakończenia  zadania  została  przytoczona  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  w 

Tomie I (IDW) pkt. 19.1.3 oraz w pkt. 7.2.3). Zgodnie z tą definicją, jako zakończenie zadania 

należało  rozumieć  doprowadzenie  co  najmniej  do  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia 

wydanego  zgodnie  z  klauzulą  10.1  (dla  Kontraktów  realizowanych  zgodnie  z  Warunkami 

FIDIC)/  ostatecznego  (końcowego)  protokołu  odbioru  robót  lub  innego  równoważnego 

dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Datą 


zakończenia zadania w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia jest data wskazana w 

tym dokumencie jako data zakończenia zadania. Co istotne, Wykonawca sam przyznał w toku 

postępowania,  że  podał  informacje  będące  w  sprzeczności  ze  stanem  faktycznym. 

Wykonawca w piśmie z dnia 14.12.2018 r. stanowiącym odpowiedź na pismo Zamawiającego 

z dnia 07.12.2018 r.

” Wskazał, że w tym piśmie: „W odniesieniu do zadania nr 2: „C..) określony 

został przybliżony czas kiedy był  z nią związany jako kierownik robót branży ekranowej. W 

związku z tym że Zamawiający dysponuje dostępem do Dzienników Budowy dla tego zadania, 

zweryfikowane  daty  objęcia  obowiązków,  prowadzenia  robót  i  ich  zawieszenie,  okres 

faktycznego pełnienia obowiązku w związku z prowadzeniem robót w terenie są poprawne tj. 

20.10.2011  do  20.04.201r.  taki  powinien  być  zaliczony  jako  doświadczenie  Pana  P.  w 

pełnieniu  obowiązków  Kierownik  a  Robót  (zgodnie  z  Prawem  Budowlanym)".  Podobnie 

również w odniesieniu do zadania nr 3 Wykonawca wskazał: „X...) okres pełnienia funkcji przez 

Pana P. G. 

jako Kierownika robót branży „ekrany akustyczne” postał określony w przybliżeniu 

dziennych dat, Zamawiający zweryfikował okres w jakim formalnie Pan P. G. pełnił obowiązki 

Kierownika  Robót  (zgodnie  z  Prawem  Budowlanym)  na  podstawie  wpisów  do  Dziennika 

Budowy,  jako  22.08.2017  do  01.02.2018r.  Okres  zweryfikowany  przez  zamawiającego  jest 

poprawny. 

Jak wynika z powyższego, oświadczenie złożone przez Wykonawcę w Formularzu 

Doświadczenie Kierownika Budowy oraz w Wykazie osób jest niezgodne z rzeczywistością. 

Wykonawca  przez  złożenia  oświadczenia  o  konkretnej  treści  w/w  dokumentach,  w  wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd 

co do dat pełnionych funkcji przez p. Pana P. G. oraz zakończenia realizacji poszczególnych 

zadań,  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  SIWZ”.    Zamawiający  stwierdził,  że  takie  działanie 

Wykonawcy narusza reguły należytej staranności. Brak dostępu do dokumentacji z budowy 

(np.  Dziennik  Budowy)  lub  upływ  czasu  nie  może  stanowić  w  tym  zakresie  żadnego 

usprawiedliwienia dla Wykonawcy. Należyta staranność Wykonawcy przed przedstawianiem 

informacji  Zamawiającemu  wymaga  w  ocenie  Zamawiającego  tego,  aby  Wykonawca 

sprawdził, co najmniej te elementy, które są kluczowe z perspektywy wymogu dotyczącego 

doświadczenia  osoby,  za  które  Zamawiający  przewidział  w  SIWZ  przyznawanie  punktów. 

Powyższe  ma  szczególnie  istotny  charakter  w  sytuacji  gdy  weryfikacja  przekazywanych 

informacji jest możliwa na podstawie innych ogólnie dostępnych informacji. Nie ulega również 

wątpliwości,  że  Wykonawca  składając  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu  miał 

świadomość tego, że doświadczenie wymagane w ramach w/w kryterium powinno obejmować 

nie  tylko  okres  minim

um  5  miesięcy  ale  również  -  etap  zakończenia  zadania,  zgodnie  z 

definicją  określoną  w  SIWZ.  Tym  samym  oświadczając  w  formularzu  „Doświadczenie 

Kierownika  Budowy”,  że  Pan  P.  G.  posiada  doświadczenie  zgodne  z  opisem  kryterium 

zawartym  w  SIWZ,  zdobyt

e  w  ramach  przedmiotowych  zadań,  Wykonawca  przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Informacje te mają bezpośredni wpływ na 


przyznawaną punktację, a w konsekwencji na ranking ofert, mogą więc istotnie wpłynąć na 

wynik postępowania. Zgodnie z art. 91 ust 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający wybiera 

ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zaś kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub 

koszt i inne kr

yteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: organizacja, 

kwalifikacje zawodowe j doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli 

mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Nie ulega zatem wątpliwości, 

że przedstawienie informacji w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny ofert i mających 

wpływ na tę ocenę, bez wątpienia należy zakwalifikować jako mające istotny wpływ na decyzje 

podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W 

konsekwencji, 

zdaniem Zamawiającego,  należało  uznać,  że spełnione zostały  przesłanki,  o 

których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  co  oznacza,  że  Wykonawca  podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przepisu. Norma zawarta w art. 24 ust 1 pkt 

7  ustawy  Pzp  stanowi  o  wykluczeniu  wykonawcy,  gdy  informacje  wprowadzające 

zamawiającego w błąd przedstawione zostaną w sposób zawiniony, przy czym wystarczające 

jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci lekkomyślności - rozumianej jako brak zamiaru co 

do 

bezprawnego działania, jednak przy świadomości/ że działanie może naruszać prawo, lub 

niedbalstwa  kiedy  wykonawca  wprost  nie  przewiduje  skutku,  jakim  jest  wprowadzenie 

zamawiającego  w  błąd,  podczas  gdy  skutek  ten  mógł  i  powinien  był  przewidzieć.  Wskazał 

po

nadto  na  orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  a  także  w  kwestii  wzorca  należytej 

staranności powołał się na stanowisko Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego wyrażone w 

wyrokach.  W  konkluzji  stwierdził,  że  w  niniejszej  sprawie  Odwołujący  nie  dołożył  należytej 

staranności,  w  konsekwencji  czego  z  powodu  niedbalstwa  lub  lekkomyślności  przedstawił 

Zamawiającemu niezgodne z rzeczywistością informacje wprowadzające Zamawiającego w 

błąd.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania 

wymaga  łącznego  wystąpienia  następujących  przesłanek:  (1)  przedstawienie  przez 

wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością, która wprowadza zamawiającego w błąd; 

informacje te mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; (3) przedstawienie tych informacji nastąpiło w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca: 

Usługi  Transportowo-Drogowo-Mostowe  J.  O.  z  Chełma  Śląskiego  –  wnosząc  także  o 

oddalenie odwołania.  

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołanie  podlega  uwzględnieniu,  albowiem  zdaniem  Izby  w  niniejszej  sprawie  nie 


zaistniały łącznie wymagane art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp przesłanki stanowiące podstawę 

wykluczenia wykonawcy z postępowania.  

Zgodnie ze wskazanym art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp: 

„Z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyklucza się (…) 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez  zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;”.   

W  zawiadomieniu  z  dnia  15  stycznia  2019  r.  informującym  o  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania  Zamawiający  w  szczególności  wskazał:  (…)  Zamawiający 

dysponuje  informacjami i dokumentami z Oddzi

ałów GDDKiA w Katowicach, Łodzi i Opolu, z 

których odpowiednio wynika, że: 

1) na w/w zadaniu 1 Pan P. G. 

był kierownikiem robót od dnia 28.07.2010r. do dnia 

09.05.2011r., zaś zakończenie zadania (zgodnie z definicją zawartą w SIWZ) nastąpiło w dniu 

25.05.2011 r. 

2) na w/w zadaniu 2 Pan P. G. 

był kierownikiem robót od dnia 20.10.2011r. do dnia 

20.04.2012 r., zaś zakończenie zadania (zgodnie z definicją zawartą w SIWZ) nastąpiło w dniu 

12.11.2012 r. 

3) na w/w zadaniu 3 Pan P. G. 

był kierownikiem robót od dnia 28.08.2017r. do dnia 

23.01.2018 r., zaś zakończenie zadania (zgodnie z definicją zawartą w SIWZ) nastąpiło w dniu 

28.05.2018 r. 

Mając na uwadze powyższe, oświadczenie złożone przez Wykonawcę w Formularzu Kryteria 

pozacenowe oraz 

w Wykazie osób pozostaje w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy. 

W  ocenie  Zamawiającego  Wykonawca  nie  dołożył  należytej  staranności,  w  konsekwencji 

czego  z  powodu  niedbalstwa  lub  lekkomyślności  przedstawił  Zamawiającemu  niezgodne  z 

rzeczywistością informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd”.  

Wskazując dalej na opis wymagań oraz na wyjaśnienia złożone w piśmie z dnia 14 grudnia 

2018 r. (informujące w szczególności o przybliżonych, a nie faktycznych okresach pełnionych 

funkcji  dla  zadania  2  i  zadani

a  3)  stwierdził,  że  (…)  oświadczając  w  formularzu  2.3. 

„Doświadczenie Kierownika Budowy” że Pan P. G. posiada doświadczenie zgodne z opisem 

kryterium  zawartym  w  SIWZ,  zdobyte  w  ramach  w/w  zadań,  Wykonawca  przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Informacje te mają bezpośredni wpływ na 

przyznawaną punktację, a w konsekwencji na ranking ofert, mogą więc istotnie wpłynąć na 

wynik postępowania”

Zdaniem Izby, 

wnoszący odwołanie wykonawca przedstawił kandydata na stanowisko 


kierownika budowy (p. G.

), który posiada doświadczenie zgodne z opisem kryterium zawartym 

w SIWZ, zdobyte w ramach wskazywanych zadań.  

Izba częściowo nie zgodziła się z interpretacją warunku z punktu. 7.2.3 b) Instrukcji Dla 

Wykonawców (podobnie co do interpretacji pkt. 19.1.3 IDW) jaką przedstawił Zamawiający. 

Zdaniem Izby rację ma Odwołujący twierdząc, że literalna wykładania zarówno pkt. 7.2.3 b), 

jak i 19.1.3 I

DW nie pozostawia wątpliwości, że kluczowe znaczenie dla Zamawiającego miało 

doświadczenie osoby predestynowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy, które zdobyte 

zostało przy robotach budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

zabezpieczeń  przeciwhałasowych.  Zamawiający  bowiem  w  opisie  warunku  wskazał  w 

pierwszej  kolej

ności  na  doświadczenie  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika 

robót  (…)  zdobyte  przy  realizacji  co  najmniej  1  (jednego)  zadania  obejmującego  swym 

zakresem 

(…) budowę lub rozbudowę lub przebudowę zabezpieczeń przeciwhałasowych. W 

dalszej kolejności (jako równorzędne) uznał doświadczenie zdobyte w ramach jednorodnego 

zadania  (lub) 

polegającego  na  budowle  lub  rozbudowie  lub  przebudowie  zabezpieczeń 

przeciwhałasowych (…).  Oznacza to, że dla oceny nabytego doświadczenia Zamawiający nie 

może  wymagać  w  pierwszym  przypadku,  aby  wskazywany  kandydat  pełniąc  funkcję 

kierownika  robót  (nie  kierownika  budowy)  odpowiedzialny  był  również  za  inne  prace 

wykonywane w ramach referencyjnego zamówienia, które obejmowało swym zakresem m.in. 

roboty związane z budową lub rozbudową lub przebudową zabezpieczeń przeciwhałasowych. 

Konsekwencją  takiej  interpretacji  jest  ocena  wymaganego  w  tych  postanowieniach 

minimalnego  okresu  5.u  miesięcy  oraz  ustalenia  daty  zakończenia zadania tak jak  wskazał 

wnoszący  odwołanie  wykonawca.  Zgodnie  z  kolejnymi  postanowieniami  ujętymi  we 

wskazanych punktach: (…) 

Zamawiający  wymaga,  aby  na  zadaniu  o  którym  mowa  powyżej,  wymieniona  osoba 

zajmowała  stanowisko  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót  przez  okres  minimum  5 

miesięcy obejmujących etap zakończenia zadania.  

Jako  zakończenie  zadania  należy  rozumieć  doprowadzenie  co  najmniej  do  wystawienia 

Świadectwa  Przejęcia  wydanego  zgodnie  z  klauzulą  10.1  (dla  Kontraktów  realizowanych 

zgodnie z Warunkami FIDIC)/ ostatecznego (końcowego) protokołu odbioru robót lub innego 

równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa 

Przejęcia).  

Datą  zakończenia  zadania  w  przypadku  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  jest  data 

wskazana w tym dokumencie jako data zakończenia zadania”


Zatem  w  przypadku  tego  Postępowania  warunek  (także  w  zakresie  kryterium  D- 

Doświadczenie  Kierownika  Budowy)  uznać  należy  za  spełniony,  gdy  referencyjne 

doświadczenie  kandydata  obejmuje  łącznie  następujące  cechy:  (1)  zostało  zdobyte  na 

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; (2) zostało zdobyte w ramach zadania w 

skład którego wchodziły prace związane z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi na drogach 

lub ulicach klasy co najmniej G; (3) osoba zajmowała to stanowisko przez okres minimum 5 

miesięcy  i  który  to  okres  obejmował  etap  zakończenia  robót  potwierdzony  co  najmniej 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 

W odniesieniu do referencyj

nych inwestycji Izba  w pierwszej kolejności zgodziła się z 

Zamawiającym,  że  pełnienie  funkcji  Kierownika  budowy  lub  Kierownika  robót  (za  synonim 

należy  uznać  użyte  w  opisie  warunku  pojęcie  „doświadczenie  na  stanowisku  Kierownika 

Budowy  lub  Kierownika  robót)  wiąże  się  zgodnie  z  art.  45  ust.  2  Prawa  budowlanego  z 

dokonaniem  (przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych)  wymaganego  wpisu  w  dzienniku 

budowy  co do  osób, którym  zostało powierzone  kierownictwo,  nadzór  i  kontrola techniczna 

robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych 

im funkcji. Tym samym brak takiego wpisu powoduje, że nie można skutecznie twierdzić, że 

taka  osoba  przy  wykonywaniu  danych  robót  pełniła  taką  samodzielną  funkcję  techniczną. 

Nawet jeżeli wykonywała faktycznie czynności przypisywane przykładowo kierownikowi robót. 

Tym samym nie może powoływać się na doświadczenie zawodowe jako kierownika budowy 

czy  robót.  Wyłącznie  osoby  formalnie  pełniące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych 

samodzielne  funkcje  techniczn

e,  w  ramach  wynikających  z  tego  obowiązków  i  uprawnień 

określonych przepisami Prawa budowlanego, mogą być uznane  za uczestników tego procesu. 

Izba  jednocześnie  stwierdza,  że  dokonanie  takiego  wpisu,  ma  skutek  aż  do  zakończenia 

budowy,  chyba  że  kierownik  z  danym  dniem  rezygnuje  z  funkcji  kierownika  lub  zostanie 

dokonany  w  dzienniku  budowy  w

pis,  że  dany  kierownik  przestał  pełnić  wyznaczoną  mu 

uprzednim wpisem funkcję.  

Izba  także  zgodziła  się  z  Zamawiającym,  że  wskazywane  dla  zadań  referencyjnych 

daty rozpoc

zęcia i zakończenia pełnienia funkcji przez kandydata (p. G.) niezgodnie ze stanem 

rzeczywistym  są  wynikiem  niedbalstwa  wykonawcy,  który  nie  dołożył  należytej  staranności 

przedstawiając  w  ofercie  informacje  zarówno  co  do  potwierdzenia  warunku  udziału  w 

postępowaniu, jak i co do możliwości uzyskania punktów w ramach jednego z kryteriów wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  (D  - 

Doświadczenie  Kierownika  Budowy).  Izba,  uwzględniając 

profesjonalny  charakter  działalności  prowadzonej  przez  wnoszących  odwołanie  całkowicie 

podzieliła  stanowisko  Zamawiającego,  co  do  wymaganego  profesjonalizmu  od  tych 

wykonawców.  Jednakże  w  tym  stanie  faktycznym  nierzetelne  przedstawienie  informacji  o 

okresach  pełnionych funkcji  przez  kandydata  na  stanowisko  Kierownika  Budowy  nie  mogło 


spowodować wykluczenia tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 17 

ustawy Pzp.  Zdaniem Izby, przedstawione  informacje wadliwe były co do skonkretyzowanych  

okresów, ale nie co do faktu doświadczenia kandydata (na wymaganym stanowisku) w okresie 

5  miesięcy  obejmujących  etap  zakończenia  zadania.  Z  ustaleń  wynika  bowiem,  że  ten 

kandydat  w  ramach  wskazanych  zadań  pełnił  funkcję  kierownika  robót  na  obiektach 

referencyjnych  w  wymagany

m  okresie.  Według  aktualizacji  Zamawiającego,  w  przypadku 

zadania 1 błąd  dotyczył  okresu rozpoczęcia pełnienia funkcji kierownika, albowiem  za datę 

rozpoczęcia jej pełnienia należy uznać datę wg wpisu z dziennika budowy – 28.07.2010 r., a 

za datę zakończenia zadania – wg Świadectwa Przejęcia – 25.05.2011 r.  Z kolei co do zadania 

za datę rozpoczęcia pełnienia funkcji kierownika robót (wg wpisu z dziennika budowy) należy 

uznać  datę  28.08.2017  r.,  a  za  datę  zakończenia  zadania  –  wg  Świadectwa  Przejęcia  – 

15.05.2018 r. Natomiast w odniesieniu do zadania 2 

– uwzględniając dowody przedkładane 

przez  Zamawiającego  –  Izba  poczyniła  podobne  ustalenia  opierając  się  na  wpisach  z 

dziennika budowy o rozpoczęciu pełnienia funkcji (20.10.2011 r.) i braku informacji o wpisie co 

do jej rezygnacji czy o zmianie na st

anowisku kierownika robót w zakresie budowy ekranów 

akustycznych (wskazywana data 20.04.2012 r. dotyczy postępu robót, a nie zmiany kierownika 

robót)  oraz  uwzględniając  datę  zakończenia  zadania  (22.10.2012  r.)  podaną  przez 

Zamawiającego.  W przypadku zadania 2 nie została wykazana w okresie od 20.04.2012 r.  do 

22.10.2012  r.  zmiana  na  stanowisku 

kierownika  robót  w  zakresie  budowy  ekranów 

akustycznych. Zatem podane, skutkiem niewątpliwie niedbalstwa wykonawcy informacje nie 

można było, zdaniem Izby uznać, za  wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć 

istotny wpływ na podejmowane w tym postępowaniu decyzje, szczególnie że ten Zamawiający 

już w wezwaniu z dnia 7 grudnia 2018 r. powołał się na będące w jego dyspozycji informacje 

domagając się informacji co do faktycznego okresu pełnionych funkcji. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 


wiper-pixel