KIO 338/19 WYROK dnia 14 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt  KIO 338/19 
 

WYROK 

z dnia 14 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Członkowie:   

Marek Koleśnikow 

Beata Konik 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 

marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25 lutego  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę  FB  Serwis  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie,  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  –  Gminę  Aleksandrów  Łódzki,  przy  udziale  wykonawcy  Zakład  Robót 

Sanitarnych  „SANATOR”  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rąbieniu,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutów  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 1 i 3 Pzp wobec cofnięcia odwołania w tym 

zakresie. 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie 

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000,00  zł 

(słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania; 

zasądza od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego kwotę  w  wysokości 3.600,00  zł 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  00/100),  stanowiącą koszty  postępowania 

odwoławczego 

poniesione 

przez 

Zamawiającego 

tytułem 

wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  j.t.  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


Sygn. akt KIO 338/19 

Uzasadnienie 

Gmina 

Aleksandrów Łódzki (dalej: „Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. 

ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

z podziałem na części pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki”, zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie 

zamówieniu 

(„Ogłoszenie”) 

zostało 

opublikowane  

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22 grudnia 2018 r., pod nr 2018/S 247-569686. 

13  lutego  2019  r. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Zakład Robót 

Sanitarnych SANATOR sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu (dalej „Wykonawca S”). 

25 lutego br. 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło 

odwołanie wykonawcy FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) od wyboru 

przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę S w ramach obu części zamówienia, 

zaniechania  odrzucenia  oferty Wykonawcy  S  oraz  zaniechania  wezwania Wykonawcy  S  do 

złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  10a  ust.  1  i  5  Pzp 

oraz  w  zw.  z  §  5  ust.  1  i  2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych 

(Dz.U.  poz.  1320  ze  zm.), 

zwanego  dalej  „Rozporządzeniem  w  sprawie  środków 

komunikacji…”, przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy S, pomimo że jest 

ona niezgodna z Pzp

, gdyż została złożona jako kopia elektroniczna oferty pisemnej 

(dokumentu  sporządzonego  w  wersji  pisemnej  podpisanego  własnoręcznie  przez 

Prezes  Zarz

ądu  Wykonawcy  S),  która  następczo  została  opatrzona  podpisem 

elektronicznym ww. osoby

, a tym samym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji… została ona złożona jako kopia 

oferty  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem,  podczas  gdy  zgodnie 

przywołanym  przepisem  art.  10a  ust.  5  Pzp  oferta  winna  być  pod  rygorem 


postaci 

– opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  S, 

pomimo 

że  jest  ona  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia („SIWZ”), tj. z postanowieniem rozdziału XII pkt 3 SIWZ, gdyż została 

złożona  jako  kopia  elektroniczna  oferty  pisemnej  (dokumentu  sporządzonego 

wersji pisemnej podpisanego własnoręcznie przez Prezes Zarządu Wykonawcy 

S)

,  która  następczo  została  opatrzona  podpisem  elektronicznym  ww. 

Prezes 

Zarządu,  a  tym  samym  godnie  z  postanowieniem  §  5  ust.  1  i  2 

Rozp

orządzenia została ona złożona jako kopia oferty poświadczona za zgodność 

z  oryginałem,  podczas  gdy  zgodnie  z  rozdziałem  XII  pkt  3  SIWZ  ofertę  należało 

złożyć  w  oryginale,  zaś  Zamawiający  wyraźnie  wskazał,  że  nie  dopuszcza 

możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  S 

zakresie części II zamówienia, pomimo że wykonawca ten nie wniósł w tej części 

wadium  w  sposób  prawidłowy,  gdyż  złożył  Zamawiającemu  dokument  gwarancji 

ubezpieczeniowej  sporządzony  na  piśmie,  z  podpisem  własnoręcznym 

przedstawiciela  banku  (względnie,  jako  poświadczoną  przez  siebie  za  zgodność 

oryginałem  kopię  ww.  dokumentu  pisemnego  –  dokumentacja  udostępniona 

Odwołującemu nie pozwala na definitywne przesądzenie tej kwestii), podczas gdy 

wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej z jednej strony winno mieć 

postać  oryginału  (tj.  dokumentu  pochodzącego  oryginalnie  od  ubezpieczyciela), 

drugiej  zaś  winno  zostać  przekazane  za  pomocą  środków  komunikacji 

elektronicznej, zaś zgodnie z postanowieniem rozdziału X pkt 14 SIWZ Zamawiający 

wymagał, aby wadium wnoszone w postaci elektronicznej obejmowało przekazanie 

tego  dokumentu  w  takiej  formie,  w  jakiej  został  on  ustanowiony  przez  gwaranta, 

tj. 

oryginału dokumentu; 

4.  art. 90 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie wezwania Wykonawcy 

do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, pomimo że zaoferowana przez 

niego cena została określona na bardzo niskim poziomie, który budzi wątpliwości co 

do możliwości pokrycia w ramach tej ceny wszystkich kosztów zamówienia, w tym 

w  szczególności  kosztów  pracy,  kosztów  sprzętu (w  tym  pojazdów  odbierających 

odpady), kosztów logistyki odbierania odpadów, a także bardzo istotnych kosztów 

zakupu  i  rozstawienia  pojemników  na  odpady  oraz  kosztów  zagospodarowania 

odebranych odpadów, 

co w konsekwencji prow

adziło do naruszenia również 


5.  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy  S

,  pomimo że  zaoferowana przez  niego oferta zawiera  rażąco  niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia decyzji o wyborze oferty Wykonawcy S jako oferty najkorzystniejszej; 

2.  odrzucenia oferty Wykonawcy S; 

względnie, na wypadek nieuwzględnienia powyższego żądania  

3.  wezwania Wykonawcy S 

do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  bowiem  złożył 

Postępowaniu  niepodlegającą  odrzuceniu  ofertę,  która  została  przez  Zamawiającego 

sklasyfikowana na drugim miejscu. 

Uwzględnienie odwołania doprowadzi do odrzucenia oferty 

Wykonawcy S, 

a w takim przypadku to oferta Odwołującego będzie ofertą najkorzystniejszą 

Postępowaniu.  

Uzasadnienie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty SANATOR 

Niezgodność  oferty Wykonawcy S z Pzp 

W  aktualnym  stanie  prawnym  zarówno  złożenie  oferty,  jak  i  dokonanie  wszelkich 

innych  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  dopuszczalne 

wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe wynika  jednoznacznie 

treści  art.  10a  ust.  1  Pzp.  W  chwili  obecnej  nie  jest  dopuszczalne  komunikowanie  się 

wykonawców  z  zamawiającym  w  inny  sposób,  w  szczególności,  jak  było  to  praktykowane 

uprzednio  obowiązującym  stanie  prawnym,  przy  wykorzystaniu  formy  pisemnej. 

Powyższe ograniczenie sposobu komunikacji ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku 

składania  oferty,  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia  oraz  wniosku 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Zgodnie  bowiem  z  art.  10a  ust.  5  Pzp  takie 

d

okumenty  sporządza  się  pod  rygorem  nieważności  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Tym  samym,  oferty  składane  z  naruszeniem 

dyspozycji  ww.  przepisu,  tj.  sporządzone  w  innej  niż  elektroniczna  postaci  (np.  w  postaci 

pisemnej),  lub  nieopatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  (lecz  np.  podpisem 

własnoręcznym  lub  podpisem  elektronicznym  nie  kwalifikowanym)  są  nieważne 

i nieskuteczne. 

W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  W

ykonawca  S  przekazał  Zamawiającemu 

formular

z, który został najpierw sporządzony w formie pisemnej (opatrzonej własnoręcznym 

podpisem  Prezes  Zarządu  Wykonawcy  S),  a  następnie  zeskanowany  i  opatrzony 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  osoby  uprawnionej  do  reprezentowania 

Wykonawcy S. 

Taka postać formularza ofertowego (stanowiącego zgodnie z zapisem pkt 3 


elektronicznej i opatrzoną podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 Pzp), lecz musi być uznana 

za  elektroni

czną  kopię  dokumentu  oferty  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  przez 

w

ykonawcę  (§  5  ust.  2  Rozporządzenia).  Na  poparcie  tego  poglądu  Odwołujący  przywołał 

fragment uzasadnienia wyroku Izby w sprawie o sygn. akt KIO 2611/18. 

Odwołujący skonstatował, że złożona przez Wykonawcę S oferta (formularz ofertowy, 

który zgodnie z rozdziałem XII pkt 4 SIWZ stanowił w niniejszym postępowaniu element oferty) 

została sporządzona w niezgodnej z art. 10a ust. 5 Pzp postaci (tj. w postaci pisemnej) i jako 

taka,  z  uwagi  na 

przewidziany  w  tym  przepisie  rygor  nieważności,  musi  być  uznana  za 

nieskuteczną (nieważną). 

Zdaniem Odwołującego podobnie należy ocenić przedstawiony przez Wykonawcę S 

wykaz instalacji prowadzących recykling, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów do których 

w

ykonawca będzie przekazywał odebrane odpady zgodnie z art. 6f. ustawy z dnia 13 września 

1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  zwanej  dalej  „Ucpg”.  Dokument  ten 

również stanowi ofertę Wykonawcy S, bowiem (1) określa zobowiązanie tego wykonawcy do 

przekazywania  odp

adów  do  określonych  instalacji  i  (2)  zawiera  informacje,  które  zgodnie 

z przepisem art. 6d ust. 4 pkt 5 Ucpg 

muszą być przez wykonawcę zawarte w ofercie. 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że oferta Wykonawcy S jest niezgodna z Pzp 

jako taka winna zostać odrzucona na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

Sprzeczność oferty Wykonawcy S z SIWZ 

Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazał, że Zamawiający w rozdziale XII pkt 

3 SIWZ zastrzegł w sposób wyraźny i niebudzący żadnych wątpliwości, że ofertę należy złożyć 

w oryginale i że nie dopuszcza on możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym. 

Tym  samym  Zamawiający  rozstrzygnął  i  przesądził,  że  nie  jest 

dopuszczalne  złożenie  oferty  w  taki  sposób,  w  jaki  swą  ofertę  (formularz  ofertowy  i  wykaz 

instalacji) złożył w Wykonawca S. 

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę okoliczności opisane przez Odwołującego 

powyżej, stwierdzić należy, że oferta Wykonawcy S jest niezgodna również z treścią SIWZ, 

poni

eważ  została  złożona  w  takiej  postaci,  której  Zamawiający  wyraźnie  nie  dopuścił. 

Powyższe wino skutkować jej odrzuceniem dodatkowo również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 Pzp. 

Uzasadnienie dotyczące zarzutu nieprawidłowego wniesienia wadium 

Opisany 

powyżej  obowiązek  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów  w  postaci 

elektronicznej 

–  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej  –  odnosi  się  do 

wszystkich kategorii dokumentów przekazywanych w ramach postępowania. Dotyczy on nie 


dokumentów ustanawiających wadium, w szczególności gwarancji bankowych oraz gwarancji 

ubezpieczeniowych. Przepisy Pzp 

nie przewidują w tym zakresie żadnych wyjątków. 

Katalog  ewentualnych  w

yjątków  od  stosowania  zasady  elektronicznej  komunikacji, 

zawartych  w  art.  10c  ust.  1  pkt  4 

Pzp  (a  odnoszących  się  do  modelu  fizycznego,  

modelu  w  skali  lub  próbki),  również  a  contrario  potwierdza,  że  intencją  ustawodawcy  było 

objęcie rygorem elektronicznej komunikacji wszelkiej dokumentacji związanej ze składaniem 

ofert  lub  wniosków.  W  związku  z  powyższym  wadium,  jako  jeden  z  takich  dokumentów 

niezbędnych do złożenia skutecznej i ważnej oferty, również powinno być wniesione w postaci 

elektronicznej.  Jednocześnie  należy  nadmienić,  że  wytyczną  dla  oceny  poprawności 

wniesienia  wadium  w  postaci  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego powinna być skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań 

tego wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium. Tym samym, mając na 

względzie  poczynione  wcześniej  uwagi  uznać  należy,  że  wniesienie  dokumentu  wadium  w 

postaci  elektronicznej  powinno  obejmować  przekazanie  tego  dokumentu  w  takiej  formie 

jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. 

Za takim stanowiskiem opowiedział się sam Zamawiający. W rozdziale X pkt 14 SIWZ 

p

rzesądził  on  jednoznacznie,  że  „w  przypadku  wniesienia  dokumentu  wadium  w  postaci 

elektronicznej 

powinno ono obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej 

został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu”. 

Jednocześnie,  w  rozdziale  VIII  pkt  7  oraz  w  rozdziale  XII  pkt  3  SIWZ  Zamawiający 

wskazał,  że  całość  komunikacji  w  Postępowaniu  winna  być  przekazywana  w  formie 

elektronicznej, zaś oferta, oświadczenia (w tym JEDZ) wykazy i dokumenty winny być złożone 

w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Złożony przez Wykonawcę S dokument potwierdzający wniesienie wadium dla II części 

zamówienia (sektor II) ww. wymaganiom nie odpowiada. Został on wniesiony w niewłaściwej 

postaci,  tj.  jako  dokument  pisemny, 

bądź  też  jako  kopia  elektroniczna  (skan)  dokumentu 

sporządzonego  w  formie  pisemnej  (Odwołujący  otrzymał  od  Zamawiającego  jedynie 

elektroniczną 

kopią 

wadium, 

tj. 

skan 

dokumentu 

podpisanego 

odręcznie).  

Tymczasem  w  orzecznictwie  z  zakresu  zamówień  publicznych  ugruntowane  zostało 

stanowisko,  zgodnie  z  którym  wadium  wnoszone  w  postaci  gwarancji  bankowej  lub 

ubezpieczeniowej  musi  mieć  postać  oryginału,  zaś  wniesienie  wadium  w  formie  kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem nie stanowi prawidłowego wniesienia wadium. 

Powyższe świadczy o nieprawidłowości wniesienia przez Wykonawcę S wadium dla II 

części zamówienia i winno skutkować odrzuceniem jego oferty w tej części na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 


3.  Uzasadnienie  zarzut

zarzuty 

zostały  wycofane  przez  Odwołującego  na  posiedzeniu,  wobec  czego  odnosząca 

się do nich argumentacja, jak również stanowiska Zamawiającego i Wykonawcy S, zostały 

pominięte w uzasadnieniu wyroku 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie 

argumentując, jak niżej. 

1.  W zakresie zarzutu z pkt 1 petitum 

odwołania 

Zamawiający przytoczył przepisy art. 10a ust. 1 i 5 Pzp, art. 60, art. 78

 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Kc” 

oraz  §  3  i  5  Rozporządzenia  i  stwierdził,  że  art.  10a  ust.  5  Pzp  mówi  wyłącznie  (1) 

sporządzeniu  dokumentów  w  postaci  elektronicznej,  nie  określając,  co  należy  rozumieć 

przez „sporządzenie oferty w postaci elektronicznej” i przez „postać elektroniczną oferty” oraz 

(2)  o 

obowiązku  opatrzenia  dokumentu  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Brak postaci  elektronicznej  dokumentu  lub  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego 

przesądza o nieważności oferty z rygorem nieważności. 

Zdaniem Zamawiającego sporządzenie oferty w postaci elektronicznej nie może być 

interpretowane  zawężająco.  Ofertę  można  sporządzić  w  postaci  elektronicznej  w  dowolny 

spo

sób, nie tylko przez jej opracowanie na udostępnionej przez Zamawiającego platformie do 

komunikacji elektronicznej, lecz także przez pisemne jej opracowanie i przetworzenie na plik 

elektroniczny  w  drodze  zeskanowania  i/lub  skompresowania  w  celu  wprowadzenia  go  do 

systemu  komunikacji  elektronicznej  (tak  KIO  w  wyroku  z  8  lutego  2019  r.,  KIO  119/19). 

Należy zatem  uznać,  że  każdy  dokument  nadający  się  do  przesłania  drogą  elektroniczną, 

bez 

względu na sposób jego wytworzenia, spełnia wymóg dokumentu w postaci elektronicznej, 

zwłaszcza w kontekście pkt I.3) ogłoszenia o zamówieniu,  zawierającego wyłącznie wymóg 

składania  ofert  drogą  elektroniczną  na  podany  link  (adres  elektroniczny).  Jeśli  dokument 

postaci  elektronicznej  został  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym, 

to zgodnie  z  art.  60  Kc  w  zw.  z  art.  14  Pzp 

„z  zastrzeżeniem  wyjątków  w  ustawie 

przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde 

zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez 

ujawnienie tej woli w postaci elektronicz

nej (oświadczenie woli)”. 

Również  przepisy  art.  60  i  78

  Kc  w  zw.  z  art.  14  Pzp 

nie  określają 

„postaci elektronicznej” oświadczenia woli, a zwłaszcza „oryginału i kopii postaci elektronicznej 

dokumentu”.  Należy  zatem  przyjąć,  że  każdy  oryginalny  dokument  elektroniczny  albo 

dokument  pisemny  poddany  skanowaniu  lub  kompresji,  lub  skanowaniu  i  kompresji  w  celu 

nadania  mu  postaci  elektronicznej  i  przesłania  drogą  elektroniczną  oraz  opatrzony 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest  oryginałem  oświadczenia  woli  (ofertą). 


Przepisy Pzp i Kc 

elektronicznej.  Każda  postać  elektroniczna  jest  więc  dopuszczalna,  a  o  ważności 

oryginalności dokumentu przesądza złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Zamawiający  zacytował  następnie  spostrzeżenie  Polskiej  Izby  Informatyki 

Telekomunikacji zawarte w stanowisku PIIT/267/19 z dnia 22 lutego 2019 r. przesłanym do 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej „Stanowisko PIIT”), że: 

„W  świecie  elektronicznym  nie  występuje  rozróżnienie  pomiędzy  oryginałem  a  kopią. 

Dokument  elektroniczny  ma  dowolną  liczbę  oryginałów.  Można  zatem  wskazać, 

że elektronicznie  podpisany  skan  podpisanego  własnoręcznie  dokumentu  papierowego 

stanowi jednocześnie potwierdzoną za zgodność kopię elektroniczną dokumentu papierowego 

jednocześnie  elektroniczny  oryginał  spełniający  definicje  dokumentu  elektronicznego  o  tej 

samej 

treści”. 

Zdaniem  Zamawiającego  także  przepisy  Rozporządzenia  nie  określają  sposobu 

sporządzania ofert w postaci elektronicznej oraz  sposobu odróżnienia oryginału dokumentu 

w postaci elektronicznej od kopii doku

mentu w postaci elektronicznej. Zresztą w Stanowisku 

PIIT rozróżnienie takie w świecie elektronicznym jest pozbawione sensu. Oryginałem będzie 

każdy  dokument  w  postaci  elektronicznej  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Z  punktu  widzenia  prawidłowego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego istotne jest więc to, aby oferta w dowolnej postaci elektronicznej była 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy. 

W  podsumowaniu  Zamawiający  wskazał,  że  oferta  sporządzona  bezpośrednio 

urządzeniu  elektronicznym  lub  na  udostępnionej  platformie  do  komunikacji  elektronicznej 

jest tak samo ważna jak oferta pisemna z odręcznym podpisem wykonawcy, zeskanowana, 

skompresowana  lub  zeskanowana  i  skompresowana  do  dowolnej  postaci  elektronicznej, 

nadającej się do przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli tylko została 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy. 

2.  W zakresie zarzutu z pkt 2 petitum 

odwołania 

W ocenie Zamawiającego zarzut podlega oddaleniu, ponieważ forma (postać) złożonej 

oferty  nie  stanowi  treści  tej  oferty  –  nie  kształtuje  treści  istotnych  postanowień  umowy 

w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3.  W zakresie zarzutu z pkt 3 petitum 

odwołania 

Zamawiający  stwierdził,  że  analiza  przedmiotowego  zarzutu  nie  pozwala  udzielić 

jednoznacznej  odpowiedzi 

na  temat  treści  zarzutu,  ponieważ  Odwołujący  nie  określił, 

czy zarzut  dotyczy  (1)  w

niesienia  (doręczenia)  wadium  w  formie  pisemnej  gwarancji 

ubezpieczeniowej,  mimo  że  w  Postępowaniu  zastosowano  wyłącznie  komunikację 


pisemnej, czy (3) wniesienia wadi

um z pominięciem komunikacji elektronicznej. 

Zamawiający  przytoczył  art.  180  ust.  1  i  3  Pzp  i  stwierdził,  że  zarzut  nie  spełnia 

wymogów określonych w tych przepisach. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający przytoczył art. 45 i 46 Pzp oraz art. 70

 Kc 

i stwi

erdził,  że  wadium  wnosi  się  przed  terminem  składania  ofert  w  formach  określonych 

przepisem  art.  45  ust.  6  Pzp 

–  decyzja  w  zakresie  formy  należy  do  wykonawcy. 

Zamawiający podkreślił,  że  nie  może  ograniczać  listy  dopuszczalnych  form  wniesienia 

wadium,  na 

przykład  przez  ograniczenie  sposobu  jego  wniesienia  do  komunikacji 

elektronicznej,  z  wykluczeniem  fizycznego  doręczenia  wadium  w  formie  niepieniężnej  lub 

przelania pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. 

Zamawiający  podkreślił  również,  że  wadium  nie  należy  do  oferty,  wobec  czego 

wymagania art. 10a Pzp 

określające zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym 

a wykonawcami nie odnoszą się do wadium w jakiejkolwiek formie przewidzianej art. 45 ust. 6 

Pzp 

Odnosząc się do pozostałych argumentów Odwołującego się w zakresie wad wadium, 

Zamawiający  podał,  że  w  pkt  VI.3  Ogłoszenia  dopuścił  dowolne  formy  wniesienia  wadium, 

także  w  formie  pisemnej  i  w  postaci  elektronicznej.  Zgodnie  z  art.  78

  Kc 

przedłożenie 

poświadczonego  za  zgodność  z  oryginałem  wadium  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  należy  uznać  za  złożenie  wadium  w  oryginale 

(patrz per analogiam 

wyrok Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2009 r., I PK 58/09, w którym 

stwierdzono,  że  forma  pisemna  jest  zachowana,  jeśli  treść  oświadczenia  woli,  wytworzona 

dowolny  sposób  (oryginalnie,  w  formie  wydruku  lub  w  kopii),  zostanie  opatrzona 

własnoręcznym podpisem wystawcy dokumentu). 

Zdaniem  Zamawiającego  fakt  zeskanowania  dokumentu  wadialnego  opatrzonego 

w

łasnoręcznym podpisem jego wystawcy w celu doprowadzenia tego dokumentu do postaci 

elektronicznej  nie  pozbawia  wadium  cech  oryginału  (tak  KIO  w  wyroku  z  8  lutego  2019  r., 

KIO 

119/19  i  cytowane  wcześniej  fragment  Stanowiska  PIIT  o  nierozróżnialności  oryginału 

i kopii  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  dokumentu  w  postaci 

elektronicznej). 

Zamawiający podkreślił, że wystawca wadium w formie niepieniężnej nie jest związany 

przepisami Pzp

. Żądanie od niego wystawiania gwarancji wadialnej w sposób ściśle określony 

przez z

amawiającego nie ma podstaw prawnych. 


o zasadach wnoszenia niepieniężnych form wadium i zacytowanego przez Odwołującego się 

w brzmieniu: 

„w  przypadku  wniesienia  dokumentu  wadium  w  postaci  elektronicznej  powinno  ono 

obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez 

gwaranta, tj. oryginału dokumentu”, 

Zamawiający oświadczył, że w pełni podziela cytowane stanowisko i podał, że dalsze wywody 

Prezesa  UZP  o  obowiązku  stosowania  przez  wykonawcę  zasad  i  wymagań  komunikacji 

elektronicznej dotyczą przekazania drogą elektroniczną li tylko dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium. Nie dotyczą natomiast przekazania tą drogą samego wadium:  

„Wymóg  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej,  z  zastrzeżeniem  wyjątków 

przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy przekazywania wszelkiej dokumentacji 

w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  również  przekazywania 

zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium”. 

Do odpowiedzi na odwołanie Zamawiający załączył treść Stanowiska PIIT (dowód Z1), 

wnosząc o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z jego treści. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca  S,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone 

przystąpienie, przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu Wykonawcy S 

(dalej 

również 

„Przystępujący”) 

do 

udziału 

postępowaniu 

odwoławczym,  

zgodnie z wnioskiem w nim zawartym. 

W  piśmie  procesowym  z  12  marca  2019  r.  Wykonawca  S  przedstawił  następujące 

uzasadnienie dla zajętego w sprawie stanowiska. 

1.  W zakresie zarzut

ów z pkt 1 i 2 petitum odwołania 

Zdani

em Przystępującego zarzut jest bezpodstawny, gdyż Odwołujący nieprawidłowo 

identyfikuje 

kwestionowane  w  odwołaniu  dokumenty  jako  „ofertę”  w  rozumieniu  przepisu 

art. 10a ust. 5 Pzp. 

Wykonawca S stwierdził, że zgodnie ze sposobem postępowania przewidzianym przez 

Zamawiającego  złożył  ofertę  w  postaci  elektronicznej,  z  wykorzystaniem  udostępnionego 

przez 

Zamawiającego 

formularz 

elektronicznego 

na 

platformie 

https://gminaaleksandrowlodzki.ezamawiajacy.pl (pkt XII.7 1.1. SIWZ

). Treść składanej oferty, 

wypełniona  bezpośrednio  na  platformie  została  podpisana  przez  Prezesa  Zarządu 

Przystępującego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 


składające  się  na  treść  oferty.  Był  to  zakres  informacji  szerszy  niż  wymagany  do  podania 

ramach  Załącznika  nr  4  do  SIWZ,  gdyż  zawierał  również  oświadczenie  wykonawcy 

zakresie wszystkich kryteriów oceny ofert przewidzianych w Postępowaniu. Nie jest zatem 

prawidłowe  twierdzenie  Odwołującego,  jakoby  oferta  nie  została  złożona  poprawnie 

i podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  prz

ez  osobę  upoważnioną. 

Formularz 

ofertowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, złożony w formie skanu dokumentu 

opatrzonego podpisem kwalifikowanym, zawierał oświadczenie woli zbieżne z ofertą złożoną 

przez  Wykonawcę  S  przez  wypełnienie  formularza  ofertowego  na  platformie, 

którego sporządzenie  w  postaci  elektronicznej  i  prawidłowe  złożenie  (podpisanie)  nie  budzi 

zastrzeżeń Odwołującego. 

Zaznaczenia  wymaga, 

że  SIWZ,  udostępniona  przez  Zamawiającego  platforma 

Instrukcja użytkownika do niej, nie pozostawiają wątpliwości, że złożenie przez wykonawcę 

oferty  wymaga  wypełnienia  elektronicznego  formularza  bezpośrednio  na  platformie 

i o

patrzenia go przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym – tylko po 

dopełnieniu tych czynności uważa się, że wykonawca złożył ofertę. Skoro w rozdziale VIII i XII 

SIWZ  Z

amawiający  wyraźnie  określił,  że  oczekuje  wykorzystania  przez  wykonawców 

udostępnionej przez niego platformy i postępowania zgodnie z instrukcjami tam zawartymi, nie 

sposób  uznać,  że  oferta  Wykonawcy  S  złożona  w  sposób  przewidziany  i  prawidłowy 

rozumieniu  Instrukcji  użytkownika  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ.  Przystępujący  uzyskał 

potwierd

zenie od operatora platformy, że jego oferta została złożona prawidłowo. 

W  ocenie  Przystępującego  nadużyciem  jest  pominięcie  przez  Odwołującego  faktu 

złożenia  oferty  przez  wypełnienie  i  podpisanie  elektronicznego  formularza  oferty 

udostępnionego  na  platformie i  wskazywanie jedynie na  formę  złożenia Załącznika nr  4  do 

SIWZ,  podczas  gdy  de  facto  oferta  Wykonawcy  S 

została  złożona  w  oryginale  zgodnie 

z wymaganiem  pkt  XII.3 

–  wypełniony  elektronicznie  formularz  ofertowy  opatrzony 

kwalifikowany podpisem elektronicznym.  

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (Instrukcją obsługi platformy), 

dopiero  odpowiednie  uzupełnienie  formularzy  na  platformie  i  dołączenie  wymaganych 

załączników, opatrzenie wszystkiego kwalifikowanym  podpisem elektronicznym i „wysłanie” 

do  Zamawiającego,  stanowi  w  istocie  złożenie  oferty  w  Postępowaniu.  Na  str.  36  Instrukcji 

użytkownika  platformy  ezamawiajacy.pl  znajduje  się  informacja,  zgodnie  z  którą 

„Użytkownik potwierdzając chęć złożenia oferty przechodzi do etapu podpisania swojej oferty 

kwalifikowanym p

odpisem elektronicznym; w momencie składania podpisu ma podgląd treści 

swojej oferty”, a dalej, na str. 37, że: „Naciśnięcie klawisza Podpisz oznacza  podpisanie oferty 

kwalifikowanym  podpisem  ele

ktronicznym  i  złożenie  oferty/wniosku  zgodnie  z  przepisami 

P

zp”. 


niepodlegający  podważeniu  złożenie  przez  niego  oświadczenia  woli  –  wiążącej  oferty 

w ramach P

ostępowania. Nie budzi wątpliwości, że Wykonawca S jest związany tak złożoną 

ofer

tą i jej treścią, tj. odmowa zawarcia umowy na jej podstawie pociągałaby za sobą sankcję 

w  postaci  utraty  wadium,  zaś  niedotrzymanie  deklaracji  w  zakresie  oferowanych  kryteriów 

oceny ofert oznaczałoby nienależyte wykonanie przez niego powziętego zobowiązania. 

Niezależnie  od  powyższego  należy  wskazać,  że  zarzut  Odwołującego  opiera  się  na 

wąskiej  interpretacji  przepisów  Pzp,  pomijającej  ich  aspekt  funkcjonalny  i  celowościowy. 

Wychodząc poza rozumianą wąsko literalną interpretację należy uznać, że również Formularz 

ofertowy  zawarty  w  Załączniku  nr  4  do  SIWZ  został  przez  Przystępującego  sporządzony 

wypełniony prawidłowo – zgodnie z przepisami Pzp, a tym samym – również zgodnie z SIWZ. 

Wskazać  należy  na  stanowisko  Izby  z  wyroku  z  dnia  8  lutego  2019  r.,  KIO  119/19,  

gdzie  skład  orzekający  wypowiedział  się  w  istotnej  kwestii  uznania,  że  złożenie  skanu 

formularza 

ofertowego,  który  następnie  opatrzono  prawidłowo  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  nie  narusza  przepisów  Pzp  co  do  wymogu  sporządzenia  oferty  w  postaci 

elektronicznej. 

W  uzasadnieniu  tego  orzeczenia  stwierdzono  m.in.,  że  „w  niniejszym  stanie 

faktycznym czynność wydruku, a następnie ponownego zeskanowania oferty nie przesądza 

tym,  iż  dokument  nie  został  sporządzony  w  postaci  elektronicznej.  Skoro  wykonawca 

elektronicznie, za pomocą platformy, złożył ofertę, która w  formacie pdf została podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym to nie ma podstaw do przyjęcia, że oferta została 

złożona  z  naruszeniem  przepisów  prawa.  Oferta  Przystępującego  została  sporządzona 

w postaci  elektronicznej  oraz  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Należy również podkreślić pewną niekonsekwencję ustawodawcy, bowiem w art. 10a ust. 5 

ustawy  PZP  posługuje  się  sformułowaniem  „sporządza  się”,  natomiast  już  w  art.  18  ust.  4 

ustawy  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  Pzp  oraz  niektórych  innych  ustaw 

posługuje się sformułowaniem „składa się”. Z kolei art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp wymaga, 

aby specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia zawierała opis sposobu przygotowania ofert, 

a  także  miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert.  Równocześnie  przykładowo  art.  43 

ustawy  PZP  określa  terminy  składania  ofert,  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do 

przygotowania i złożenia oferty. W ocenie Izby w takiej sytuacji wąska interpretacja pojęcia 

„sporządza się” jest zbyt daleko idąca, bowiem sporządzenie może oznaczać także po prostu 

wprowadzenie  do  systemu,  niezależnie  od  sposobu.  Istotna  jest  intencja  woli  składającego 

podpis, treść oświadczenia woli oraz fakt, iż zostało ono sporządzone w wymaganej formie, to 

jest w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym. Zgodnie z art. 60 Kodeksu 

cywilnego  wola  osoby  dokonującej  czynności  prawnej  może  być  wrażona  przez  każde 

zach

owanie, które ujawnia tę wolę, w tym w postaci elektronicznej. Zważywszy zaś na art. 65 

Kodeksu  cywilnego  oraz  okoliczności  złożenia  oświadczenia  woli,  jakim  jest  oferta, 


odrzuceniu oferty, którą sporządzono w postaci elektronicznej”. 

Przedmiotowe  dokumenty  należy  uznać  za  prawidłowo  złożone,  tj.  jako  oryginały 

postaci  elektronicznej,  również  w  świetle  argumentacji  wynikającej  z  analizy  dyrektywy 

elDAS,  przepisów  Kc  oraz  Pzp,  której  dokonała  PIIT.  Eksperci,  w  opublikowanej  opinii, 

jednoznacznie stwierdzili, że oferta złożona jako sporządzony chociażby odręcznie i podpisany 

skan  opatrzony  następnie  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  spełnia  wymagania 

ustawowe 

– tym samym za niezgodne z przepisami należy uznać interpretacje domagające 

się  traktowania  takich  dokumentów  jako  kopii:  „[…]dokument  stworzony  w  ten  sposób, 

że zeskanowany zostaje dokument papierowy i następnie tak powstały plik zostaje podpisany 

kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym,  powoduje,  że  dokument  ten  jest  oryginałem  – 

dokumentem elektronicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji i rozporządzenia elDAS. 

Nie  mamy  tu  do  czynienia  z  kopią  czy  tym  bardziej  „odrębną  formą”,  „kolejnym  bytem 

prawnym”. Bez znaczenia przy tym jest czy dokument papierowy został uprzednio, czy teinie, 

opatrzony  własnoręcznym  podpisem.  W  obu  przypadkach  następcze  jego  podpisanie 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  wypełniać  będzie  wymogi  formy  elektronicznej 

w rozumieniu  przepi

su  art.  78  KC.  Z  tego  względu  w  taki  sposób  podpisane  oferty 

postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powinny być uznane za ważne”. 

W  odniesieniu  do  wykazu 

instalacji  prowadzących  recykling,  odzysk  lub 

unieszkodliwienie  odpa

dów,  do  których  wykonawca  będzie  przekazywał  odebrane  odpady 

zgodnie  z  art.  6f  u

stawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 

w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 j.t. ze zm.)

, zarzut odwołania jest całkowicie chybiony, 

gdyż  pkt  4.8  SIWZ  wskazujący  na  konieczność  złożenia  tego  dokumentu  nie  pozostawia 

wątpliwości, że jest do dokument przedmiotowy, potwierdzający zgodność sposobu realizacji 

zamówienia z wymaganiami Zamawiającego i podlegający przedstawieniu w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. 

Zgodnie  z 

§  5  ust.  1  Rozporządzenia  jeżeli  oryginał  dokumentu  lub  oświadczenia, 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp  lub  inne  oświadczenia  lub  dokumenty  składane 

postępowaniu, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca 

może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego oświadczenia lub dokumentu. 

Dopuszcza  się  zatem  możliwość  składania  skanów  nie  tylko  dokumentów  sporządzonych 

uprzednio w oryginale w postaci papierowej, ale też skanów oświadczeń (np. wykazu usług, 

oświadczenia  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  grupy  kapitałowej  z  innymi 

wykonawcami, którzy złożyli ofertę, wykazu instalacji). 

Odwołujący  w  odniesieniu  do  tego  dokumentu,  jak  i  przy  pozostałym  zakresie 

przedmiotowego zarzutu, po

mija fakt, że w ramach zamówień publicznych „oferta” może być 


z

amawiającemu  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  W  odniesieniu  do 

przedmiotowego wykazu, stanowi o

n część oferty jedynie w szerokim rozumieniu, co powoduje 

nietrafność przedstawionej w odwołaniu argumentacji. 

2.  W zakresie zarzutu z pkt 3 petitum 

odwołania 

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Wykonawca S złożył u Zamawiającego 

oryginał  gwarancji  wadialnej  (dla  sektora  II;  wadium  dla  sektora  I  wniesiono  w  formie 

pieniężnej) przed upływem terminu składania ofert. Dokument wadium został przez gwaranta 

wystawiony  w  formie  pisemnej  i  w  takiej  też  formie  został  przekazany  Zamawiającemu. 

Przekazany  dokument  stanowi  oryginał  gwarancji  ubezpieczeniowej  i  uprawnia 

Zamawiającego  jako  beneficjenta  do  skorzystania  z  gwarancji  wadialnej  w  przypadkach 

przewidziany w Pzp, zatem oferta 

Przystępującego została skutecznie zabezpieczona wadium 

i jest zgodna z art. 45 Pzp. 

Ponadto, treść cytowanego przez Odwołującego postanowienia pkt X.14 oraz pkt X.5 

SIWZ,  wskaz

ują,  że  oprócz  postaci  elektronicznej,  Zamawiający  dopuszczał  wniesienie 

dokumentu wad

ium również w postaci pisemnej w zależności od tego, w jakiej formie został 

on  ustanowiony  przez  gwaranta. 

Wobec  powyższego,  brak  podstaw  do  uznania, 

że Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, gdyż wadium zostało prawidłowo wniesione 

i zabezpiecza ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz przepisami Pzp. 

Dodatkowo, z ostrożności, należy wskazać, że dokument wadium nie stanowi części 

oferty i nie można zgodzić się z Odwołującym, jakoby zastosowanie miały do niego wymagania 

dotyczące sposobu komunikacji z Zamawiającym określone, czy to w SIWZ (odnośnie formy 

oferty), czy to w art. 10a ust. 1 Pzp. Gwarancja wad

ialna nie stanowi oświadczenia wykonawcy, 

dokumentu  potwierdzającego  brak  podstaw  do  wykluczenia  czy  też  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu. Jest to jedna z form zabezpieczenia oferty wadium zgodnie z art. 45 

Pzp  i  jak  długo  forma  w  jakiej  wnoszone  jest  wadium  jest  jedną  z  dopuszczonych  w  ww. 

przepisie,  jest  ona  prawidłowa,  bez  względu  na  jej  postać.  Dodatkowe  wymagania 

Zamawiającego (poza wysokością kwoty wadium), co do treści i formy dokumentu wadium, 

wykraczające  poza  zakres  określony  w  Pzp,  nie  mogą  stanowić  skutecznej  podstawy  dla 

uznania, 

że nie zostało ono wniesione lub zostało wniesione nieprawidłowo. 

Na marginesie warto ponadto zaznaczyć, że w przywołanej przez Odwołującego opinii 

UPZ wskazano, 

że: „W tym miejscu warto przywołać stanowisko Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w sprawie Saferoad Grawil. 

Trybunał podkreślił w nim, że zasadę równego 

traktowania  i  obowiązek  przejrzystości  należy  interpretować  w  ten  sposób,  iż  stoją  one  na 

przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy 

z przetargu publicznego wskutek niedopełnienia przez 

niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej 


krajowe  organy  administracji  l

ub  sądownictwa  administracyjnego  występujących  w  tej 

dokumentacji  luk.  Powyższe  stanowisko  Trybunału  należy  odnieść  również  do  możliwości 

odrzucenia oferty wykonawcy z powodu 

nieprawidłowego wniesienia wadium, gdyż w istocie 

rezultat tych czynności jest taki sam tj. eliminuje wykonawcę z postępowania. Tym samym, 

celu  wyeliminowania  wątpliwości  co  do  możliwości  odrzucenia  oferty  z  uwagi  na 

nieprawidłowy  sposób  wniesienia  wadium,  zamawiający  w  SIWZ  (stanowiącej  część 

dokumentacji przetargowej), powinien jednoznacznie określić w jaki sposób należy prawidłowo 

wnieść  wadium  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej”.  Takiego  jednoznacznego 

wymogu  wniesienia  wadium  w  postaci  elektronicznej 

nie  zawiera  SIWZ  obowiązująca 

w ramach P

ostępowania. 

Do pisma Przystępujący załączył: 

1.  w

yciąg z instrukcji użytkownika platformy e-zamawiający – dowód P1; 

2.  k

orespondencję poczty elektronicznej z 8 marca 2019 r. pomiędzy przedstawicielem 

operatora platformy e-

zamawiający a przedstawicielem Wykonawcy S – dowód P2; 

3.  Stanowisko PIIT 

– dowód P3; 

wnosząc o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z ich treści. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia  i  stanowiska  Stron  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  zawarte 

przytoczonych powyżej pismach procesowych, a także wyrażone ustnie na rozprawie 

i odnotowane w 

protokole, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Skład 

orzekający 

stwierdził, 

że 

Odwołujący 

jest 

legitymowany,  

zgodnie z przepisem art. 

179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści: 

SIWZ z załącznikami – dowody 1; 

protokołu Postępowania – dowód 2 

wydruku formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę S za pośrednictwem 

platformy e-

zamawiający – dowód 3; 

formularza  oferty  sporządzonego  przez  Wykonawcę  S  na  wzorze  stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ – dowód 4; 

ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG11/0278/19/0001 z 14 stycznia 

2019  r.,  wystawionej  przez  InterRisk  Towa

rzystwo  Ubezpieczeń  S.A. 

Vienna 

Insurance Group Oddział w Łodzi – dowód 5; 


art. 26 ust. 1 Pzp 

– dowód 6; 

wykazu instalacji prowadzących recykling, odzysk  lub unieszkodliwianie odpadów 

31  stycznia  2019  r.,  złożonego  przez  Przystępującego  w  odpowiedzi  na  ww. 

wezwanie 

– dowód 7; 

informacji  o  wyborze  ofert  najkorzystniejszych  w  częściach  I  i  II  zamówienia  

z 13 lutego 2019 r. 

– dowody 8; 

dokumentów  załączonych  do  odpowiedzi  na  odwołanie  i  pisma  procesowego 

Wykonawcy S. 

Ponadto, 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowód  z  oględzin  oryginału  gwarancji 

ubezpieczeniowej 

stanowiącej  wadium  wniesione  przez  Przystępującego  na  część  II 

zamówienia wraz z kopertą z uwidocznioną datą wpływu tego dokumentu do Zamawiającego. 

W  pkt  1  sentencji  wyroku  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie 

zarzutów  cofniętych  przez  Odwołującego  na  posiedzeniu  (vide  protokół  posiedzenia 

rozprawy, str. 3), stosując odpowiednio przepis art. 187 ust. 8 Pzp. 

W  zakresie  okoliczności  faktycznych  istotnych  dla  rozstrzygnięcia  o  pozostałych 

zarzutach odwołania przedstawiony przez Odwołującego stan faktyczny wymaga uzupełnienia 

o niżej wskazane kwestie. 

Po  pierwsze 

–  w  odniesieniu  do  zarzutów  z  pkt  1  i  2  petitum  odwołania  – 

Odwołujący pominął okoliczność, że poza złożeniem przez Przystępującego kwestionowanej 

oferty, sporządzonej na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (dowód 4) Wykonawca S 

złożył  również  Zamawiającemu  ofertę  za  pośrednictwem  platformy  e-zamawiający. 

Wymóg taki  wynikał  z  przyjętego  w  SIWZ  sposobu  porozumiewania  się  Zamawiającego 

wykonawcami  (dowód  1  –  Rozdział  VIII),  a  dodatkowo  potwierdzają  go  postanowienia 

Rozdziału XII ust. 7 pkt 7.1 i Rozdziału XIII ust. 2 SIWZ (dowód 1). Okoliczność złożenia przez 

Wykonawcę S oferty w opisany powyżej sposób potwierdzają dowody 3 oraz P2. 

Ponadto, z Rozdziału VI ust. 4 pkt 4.8 SIWZ (dowód 1) wynikało, że kwestionowany 

przez  Odwołującego  wykaz  instalacji  stanowił  dokument  przedmiotowy  w  rozumieniu 

przepisów  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie 

rodzajów  dokumentów…”,  do  którego  złożenia  Zamawiający  wezwie  wykonawcę, 

którego oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  (tamże).  Realizację  tego  obowiązku  potwierdza 

treść dowodu 6. 

Po  drugie 

–  w  związku z  zarzutem  z  pkt  3  petitum  odwołania  –  istotna  jest  również 

okoliczność,  że  oryginał  gwarancji  ubezpieczeniowej  (dowód  3)  został  Zamawiającemu 


(zob. protokół posiedzenia i rozprawy, str. 5), a zatem przed upływem terminu składania ofert, 

przypadającym  na  dzień  25  stycznia  2019  r.  (vide  pkt  10  ppkt  3  protokołu  Postępowania 

stanowiącego dowód 2). 

W konsekwencji Izba uznała, że zarzuty odwołania nie potwierdziły się. 

W zakresie zarzutów z pkt 1 i 2 petitum odwołania 

Zważywszy na poczynione dodatkowe ustalenia w zakresie okoliczności faktycznych 

skład  orzekający  doszedł  do  przekonania,  że  Wykonawca  S  złożył  w  Postępowaniu  ofertę 

spełniającą  wymogi  przepisu  art.  10a  ust.  5  Pzp.  Z  wyciągu  z  instrukcji  użytkownika 

stanowiącego  dowód  P1  wynika,  że  oferta  została  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym,  a  przed  jej  złożeniem  Wykonawca  S  potwierdził  zapoznanie  się 

„dokumentami  zamówienia”,  za  które  należy  –  zdaniem  Izby  –  poczytywać  SIWZ 

załącznikami.  

Ustalenie  to  ma  z  kolei  znaczenie  dla  oceny  argumen

tacji  Odwołującego, 

wskazującej na  różnice  pomiędzy  treścią  formularza  oferty  składanego  we  wspomniany 

powyżej sposób (dowód 3) a formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ (dowód 4). Odwołujący wskazywał bowiem na rozprawie, że pierwszy 

ze  wspomnianych  dokumentów  nie  zawiera  informacji  o  podwykonawcach,  terminie 

wykonania zamówienia i terminach płatności (protokół posiedzenia i rozprawy, str. 3).  

W odniesieniu do powyższego należy zauważyć, że wprawdzie we wzorze formularza 

oferty  stanowiącego  załącznik  nr  4  do  SIWZ  zawarto  oświadczenie  dotyczące 

podwykonawstwa (pkt  8 

załącznika nr 4 do SIWZ stanowiącego dowód 1), a Przystępujący 

formularzu  ofertowym  stanowiącym  dowód  4  wskazał  na  zamiar  powierzenia  wykonania 

części zamówienia podwykonawcom, to jednak – w braku posługiwania się podwykonawcami 

przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w  Postępowaniu  (zob.  Część  II  Sekcja  C 

JEDZ Wykonawcy S) 

– informacja ta nie ma, zdaniem Izby, doniosłego znaczenia.  

Z  kolei 

w  zakresie  terminu  realizacji  zamówienia  formularz  stanowiący  dowód  3  – 

wbrew twierdzeniom Odwołującego – zawiera stosowną informację. Zgodnie z Rozdziałem III 

ust. 1 SIWZ (dowód 1) termin realizacji zamówienia przypada na okres od 1 marca 2019 r. do 

28 lutego 2021 r., a zatem na okres 24 miesięcy. W ten właśnie sposób, tj. przez wskazanie 

na  liczbę  miesięcy,  Przystępujący  określił  termin  realizacji  zamówienia  w  formularzu 

stanowiącym dowód 3. 

Co  zaś  dotyczy  oświadczenia  z  pkt  5  formularza  stanowiącego  dowód  4, 

wskazującego na  30-dniowy  termin  płatności,  które  nie  wynika  z  treści  formularza 

stanowiącego dowód 3, to należy powiedzieć, że jest to kwestia wynikająca wprost z SIWZ 


(argument z dowodu 1 

– § 14 ust. 6 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ). 

W  konsekwencji  nie  sposób  twierdzić,  że  oferta  Przystępującego  złożona  za 

pośrednictwem  platformy  e-zamawiający  nie  zawierała  jakichś  istotnych  elementów 

oświadczenia  woli,  a  skoro  –  jak  wspomniano  –  spełniała  wymagania  co  do  formy, 

określone przepisem art. 10a ust. 5 Pzp, to rozstrzyganie wywołanego przez Odwołującego 

sporu co do formy oferty 

sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 

(dowód  4)  jest  bezprzedmiotowe.  Z  uwagi  na  powyższe  Izba  pominęła  w  przedstawionych 

rozważaniach  znaczenie  postanowienia  Rozdziału  XII  ust.  7  pkt  7.1  SIWZ  (dowód  1), 

jak 

również dowód Z1 (P3). 

W kwestii wykazu instalacji 

(dowód 7) podkreślenia wymaga przede wszystkim, że na 

gruncie 

Postępowania 

Zamawiający 

nadał 

temu 

dokumentowi 

charakter 

dokumentu 

przedmiotowego,  o  czym  przesądza  treść  Rozdziału  VI  ust.  4  pkt  4.8  SIWZ 

(do

wód 1).  Formę  tych  dokumentów  określa  zatem  przepis  §  14  ust.  2  Rozporządzenia 

sprawie rodzajów dokumentów…, zgodnie z którym dokument taki składa się w oryginale 

postaci dokumentu elektronicznego. Zdaniem składu orzekającego z sytuacją taką mamy 

do czynienia w przedmiotowej sprawie.  

Bezspornie 

kwestionowany  wykaz  został  sporządzony  w  formacie  .pdf,  a  zatem 

jednym z formatów dopuszczonych postanowieniem Rozdziału VIII ust. 5 SIWZ (dowód 1). 

W  związku  z  tym  spełnia  on  zarówno  wymogi  definicji  dokumentu  elektronicznego 

przewidziane w 

art. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących  zadania  publiczne  (Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  570  j.t.  ze  zm.),  zgodnie  z  którą 

dokumentem  elektronicznym  jest 

stanowiący  odrębną  całość  znaczeniową  zbiór  danych 

uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku 

danych,  jak  i  definicji  tego  pojęcia  na  gruncie  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego 

i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w s

prawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 

dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS), Dz. Urz. UE L 2014 Nr 257, str. 73, w którym, w art. 3 pkt 35, 

przesądzono,  że  dokument  elektroniczny  oznacza  każdą  treść  przechowywaną  w  postaci 

elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne. 

Następnie,  co  również  jest  poza  sporem,  kwestionowany  wykaz  został  podpisany 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicz

nym  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji 

Wykonawcy  S  (prezesa  zarządu  –  B.L.)  i  przesłany  Zamawiającemu  za  pośrednictwem 

platformy,  na  której  prowadzone  było  Postępowanie.  Okoliczność,  że  na  tym  dokumencie 

elektronicznym  odzwierciedlony  został  również  podpis  własnoręczny  ww.  osoby,  

świadcząca  o  wcześniejszym  jego  wydrukowaniu  i  własnoręcznym  podpisaniu,  może  co 


co  jednak  nie  zmienia  faktu,  że  wykaz  został  sporządzony  i  złożony  w  postaci  oryginału 

dokumentu elektronicznego. 

Na marginesie skład orzekający zaznacza, że nawet gdyby przyjąć, że nie mamy do 

czynienia  w  tej  sprawie 

z  oryginałem  wykazu,  to  –  biorąc  pod  uwagę  przyjętą  przez  Izbę 

kwalifikację  tego  dokumentu  na  gruncie  postanowień  SIWZ  –  przepis  §  14  ust.  2 

Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów… umożliwia również złożenie dokumentu 

w  postaci  elektronicznej  kopii 

dokumentu,  do  której  Odwołujący  referował  w  omawianym 

zarzucie odwołania. 

2.  W zakresie zarzutu z pkt 3 petitum 

odwołania 

Bezzasadność tego zarzutu odwołania Izba oparła na stwierdzeniu, że w przypadku 

wadium najistotniejsze znaczenia ma spełnianie jego celu, nie zaś sposób zakomunikowania 

zamawiającemu  o  jego  ustanowieniu.  W  tym  kontekście  skład  orzekający  zwrócił  uwagę, 

że dokument  potwierdzający  wniesienie  wadium  został  Zamawiającemu  doręczony 

przeddzień  upływu  terminu  składania  ofert,  a  jego  treść  nie  była  przedmiotem  sporu. 

związku z powyższym niewątpliwie oferta Przystępującego została zabezpieczona w jednej 

z  form  przewidzianych  przepisami  Pzp,  a  sam  Zamawiający,  na  podstawie  posiadanego 

dokumentu,  był  uprawniony  do  żądania  od  gwaranta  kwoty  z  niej  wynikającej,  w  razie 

ziszczenia się jednej z przesłanek stanowiących podstawę skorzystania z tego zabezpieczenia 

(nota bene 

z treści spornego dokumentu gwarancji w ogóle nie wynika, aby żądanie zapłaty 

wynikającej  z  niego  sumy  połączone  miało  być  z  przedstawieniem  go  przez 

beneficjenta gwarancji 

w jakiejkolwiek formie). W konsekwencji  omawiany  zarzut  odwołania 

zasadzał  się  de  facto  na  formalistycznym  poglądzie  o  wyższości  kwestii  technicznych, 

tj. 

sposobu  przekazania  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  wadium  nad  istotą  tej 

instytucji,  jaką  jest  –  najogólniej  rzecz  ujmując  –  zabezpieczenie  zamawiającego  przed 

nierzetelnym  wykonawcą.  Skład  orzekający  podkreśla,  że  jakkolwiek  postępowanie 

udzielenie zamówienia publicznego jest wysoce sformalizowane, to jednak ów formalizm nie 

jest istotą tej procedury. 

Z uwagi na powyższe opisany w art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp przypadek nieprawidłowego 

wniesienia  wadium  należy  identyfikować,  przykładowo,  z  sytuacjami,  w  których  treść 

dokumentów potwierdzających wniesienie wadium nie obejmuje wszystkich przypadków jego 

zatrzymania. 

Zważywszy na przedstawione zapatrywania Izba orzekła, jak w pkt 2 sentencji wyroku. 


wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, 

oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. 

z  §  3  pkt  1  i  pkt  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15 marca  2010  r. 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.).  

Przewodniczący:      ………………………………………. 

Członkowie:   

………………………………………. 

………………………………………. 


wiper-pixel