KIO 267/19 POSTANOWIENIE dnia 5 marca 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt: KIO 267/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jolanta Markowska   

Protokolant:      Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  28  lutego  2019  r.  i  5  marca  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

14  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę:  Althea  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Bielska  49,  43-190 

Mikołów,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Uniwersytecki  Szpital 

Dziec

ięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,  

przy  udziale  wykonawcy:  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o., 

ul.  Żupnicza  11,  03-821 

Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

w sprawie o sygn. akt KIO 267/19 po stronie zamawiaj

ącego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy: Althea Polska Sp. z o.o., 

ul. Bielska 49, 43-190 M

ikołów,  uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 267/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,

Uniwersytecki  Szpital  Dziecięcy  w  Krakowie,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  przedmiocie  „świadczenie  usług  serwisowych  - 

przeglądy  i  naprawy  tomografu  komputerowego  Somatom  Definition  AS  z  wyposażeniem 

oraz  oprogramowaniem  Syngo.VIA.”  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2019/S  024-052885  w  dniu  4  lutego  2019  r.  Tego 

samego  dnia  dokumentacja  postępowania  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej 

Zamawiającego. 

Wykonawca,  Althea  Polska  Sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą  w  Mikołowie  wniósł  odwołanie 

wobec 

treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie  dokonania  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  poprzez  objęcie 

jednym zamówieniem świadczenia usług serwisowych tomografu komputerowego Somatom 

Definition AS oraz oprogramowania Syngo.VIA zainstalowanego na stacji opisowej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 w z w. z art. 7 ust. 1 w 

zw.  z  art.  36aa  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)

,  zwanej  dalej  „Pzp”,  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  z  naruszeniem  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej 

konkurencji,  a  także  w  sposób  uniemożliwiający  złożenie  oferty  wykonawcom  innym  niż 

producent serwisowanych urządzeń oraz podmioty z nim bezpośrednio powiązane, wskutek 

objęcia  jednym  zamówieniem  obsługi  serwisowej  zarówno  tomografu  komputerowego 

Somatom  Definition  AS64,  jak  i  stacji  opisowej  Syngo.VIA,  podczas  gdy 

nie  istnieją 

uzasadnione  względy  techniczne  nakazujące  objęcie  obsługi  serwisowej  obu  urządzeń 

jednym zamówieniem, zaś w przypadku gdyby obsługa serwisowa stacji opisowej Syngo.VIA 

została  wydzielona  do  odrębnej  części  zamówienia,  to  ofertę  na  obsługę  serwisową 

tomografu  komputerowego  Somatom  Definition  mogliby  złożyć  również  inni  wykonawcy  (w 

tym Odwołujący). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania  zmiany  zakresu  zamówienia,  poprzez  wydzielenie  usługi  serwisowania  - 

przeglądów  i  napraw  -  oprogramowania  Syngo.VIA  do  odrębnej  części  zamówienia  oraz 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, według norm przepisanych. 

W  dniu  18  lutego  2019  r.  wykonawca:  Siemens  Healthcare  Sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie 

zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  niniejszej  sprawie  po 

stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 


Zamawiający w dniu 26 lutego 2019 r. złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odp

owiedź na odwołanie (pismo datowane na dzień 22 lutego 2019 r.), w której uwzględnił w 

całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i  zapowiedział  dokonanie  podziału  zamówienia 

na  dwie  odrębne  części:  Część  1  –  świadczenie  usług  serwisowych  pogwarancyjnych 

to

mografu  komputerowego  Somatom  Definition  AS  oraz  Część  2  –  świadczenie  usług 

serwisowych  pogwarancyjnych  SYNGO.VIA 

–  z  możliwością  składania  ofert  na  jedną  lub 

obie części..  

Wykonawca 

Siemens Healthcare Sp. z o.o. nie stawił się na posiedzeniu Izby w dniu 

28 lutego 2019 r., wobec czego został wezwany pismem z dnia 28 lutego 2019 r. do złożenia 

w terminie trzech dni oświadczenia w przedmiocie zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu co do 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu. 

Przystępujący w dniu 1 marca 2019 r. złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo, 

w którym oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 5 Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 

186  ust.  3  Pzp, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  uwzględniając 

fakt, 

że  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpili  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez 

Zam

awiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 2 lit.b 

Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel