KIO 119/19 WYROK dnia 8 lutego 2019 r.

Data: 28 lutego 2019

Sygn. akt KIO 119/19 

WYROK 

  z dnia 8 lutego 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka  

Katarzyna Odrzywolska 

Marzena Ordysińska 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Impel Facility 

Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  w postępowaniu  prowadzonym  

przez zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawcy Amlux 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie

2.  Kosztami 

postępowania obciąża wykonawcę Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu i: 

zalicza  w  poczet kosztów  postępowania odwoławczego kwotę  15  000  zł  00  gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Impel  Facility 

Services Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

na  rzecz  zamawiającego  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  

zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów 

strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7 dni  od  dnia  jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 119/19 

U z a s a d n i e n i e  

PGE  Energia  Ciepła  S.A.,  PGE  Toruń  S.A.,  PGE  Paliwa  Sp.  z  o.  o.,  Zespół 

Elektrociepłowni  Wrocławskich  KOGENERACJA  S.A.,  Elektrociepłownia  Zielona  Góra  S.A. 

prowadzący  postępowanie:  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Usługi  utrzymania  czystości  w  obiektach  i  pomieszczeniach 

administracyjnych PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., PGE Paliwa Sp. z o. o., Zespół 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. w 

podziale na części. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 18 września 2018 r. pod numerem 2018/S 179-406843. 

W dniu 25 stycznia 2019 r. wykonawca Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we 

W

rocławiu,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  odwołanie  w  zakresie  części  nr  I  oraz  nr  VIII 

zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie 

został wybrany zgodnie z przepisami ustawy Pzp; 

art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 78 Kodeksu cywilnego z uwagi na niezasadne 

przyjęcie, że oferty wybranego wykonawcy zostały  złożone w postaci elektronicznej z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 78 Kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie 

ich  zastosowania  i  nieodrzucenie  oferty  wybranego  wykonawcy,  pomimo  że  oferta 

wybranego wykonawcy jest nieważna i niezgodna z przepisami ustawy Pzp, gdyż została 

złożona  bez  zachowania  postaci  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym; 

art.  91  ust. 

1  ustawy  Pzp  poprzez  nieuzasadniony  i  bezpodstawny  wybór  jako 

najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr I oraz nr VIII złożonej przez wykonawcę 

Amlux 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 


Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu w zakresie 

części  nr  I  oraz  nr  VIII  zamówienia:  unieważnienia  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy  Amlux 

Sp.  z  o.o.;  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert;  nakazania 

odrz

ucenia  ofert  złożonych  przez  Amlux  Sp.  z  o.o.  jako  ofert  złożonych  bez  zachowania 

wymaganej formy tj. bez zachowania formy elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym;  wyboru  jako  najkorzystniejszych  w  postępowaniu  w  ww.  częściach, 

niepod

legających  odrzuceniu  ofert  z  najniższą  ceną  złożonych  przez  wykonawcę 

niewykluczonego z udziału w postępowaniu, tj. ofert Odwołującego. 

Odwołujący  wskazywał,  że  wybrane  oferty  nie  zostały  złożone  w  oryginale  zgodnie  z 

wymogami  dotyczącymi  formy  elektronicznej,  ale  w  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 

oryginałem.  Format  i  edycja  ofert  przedłożonych  przez  wybranego  wykonawcę  świadczą  o 

tym,  że  zostały  one  wydrukowane,  podpisane  w  zwykłej  formie  pisemnej,  a  następnie 

zeskanowane  i  podpisane  elektronicznie.  Tym  samym  oferta  - 

oświadczenie  woli  o 

zobowiązaniu  do  określonego  świadczenia  -  została  potwierdzona  elektronicznie,  a  nie 

podpisana  elektronicznie, 

zgodnie  z  wymogami  odpowiadającymi  formie  elektronicznej. 

Pierwotne  oświadczenie  ofertowe  zostało  złożone  w  zwykłej  formie  pisemnej,  a  następnie 

skopiowane  i  w  kopii  poświadczonej  przy  pomocy  podpisu  elektronicznego  przedstawione 

Zamawiającemu.  

Odwołujący podnosił, że forma ta jest niedopuszczalna zgodnie z ustawą Pzp. Złożenie 

oferty  w  niewłaściwej  formie  skutkuje  jej  nieważnością  z  mocy  prawa.  Oferta  złożona  bez 

zachowania rygorów co do formy powinna zostać odrzucona, jako niezgodna z ustawa Pzp 

oraz nieważna. W myśl art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, w tym jednolity dokument, sporządza 

się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Wobec  powyższego  ww.  oferty  powinny  zostać  odrzucone  jako 

niezgodne z 

ustawą Pzp, gdyż zostały sporządzone bez zachowanie wymaganej pod rygorem 

nieważności  formy.  Oferta  Odwołującego  powinna  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą. 

Odwołujący zaznaczał, że przedstawione przez niego stanowisko, znajduje potwierdzenie w 

wyroku KIO z dnia 4 stycznia 2019 r. sygn. akt 2611/18. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Amlux  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej  „Przystępujący”,  wnosząc  o  oddalenie 

odwołania w całości.   

Pismem z dnia 4 lutego 2019 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc 

o jego oddalenie w całości. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy,  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  nie  zasługuje  

na uwzględnienie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  złożonej 

przez 

Przystępującego,  informacji  Zamawiającego  o wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Izba 

wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu oraz odpowiedzi na odwołanie, 

także oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania odwoławczego wyrażone 

ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 5 lutego 2019 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  utrzymania  czystości  w  obiektach  i 

pomieszczen

iach administracyjnych PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., PGE Paliwa 

Sp.  z  o.  o.,  Zespół  Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA  S.A.,  Elektrociepłownia 

Zielona Góra S.A. 

Zgodnie z pkt 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”:  

9.1.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a 

Wykonawcami,  w  szczególności  składanie  ofert,  oraz  oświadczeń,  w  tym  Oświadczenia 

Wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu 

zakupowego 

eB2B: 

https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/ 

(dalej 

zwany 

Portalem 

Zakupowym).  

9.2. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne  do  pracy  na  Portalu Zakupowym:  Komputer  PC  lub 

MAC ze stałym dostępem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

1 Mb/s, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w najnowszej wersji.  

9.3. [Skreślono].  

9.4. Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na Portalu Zakupowym, co umożliwia 

mu uzyskanie statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do Portalu 

Zakupowego.  Czynność  rejestracji  jest  jednorazowa  i  umożliwia  dostęp  do  wszystkich 

otwartych postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego.  

9.5. Korzystanie z Portalu Zakupowego dla Wykonawców jest bezpłatne.  


9.6.  Ofer

ty,  oświadczenia,  w  tym  Oświadczenie  Wstępne,  sporządza  się  pod  rygorem 

nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(…) 

9.11.  Oświadczenia,  o  których  mowa  w  SIWZ  mogą  być  składane  przez  Wykonawcę  oraz 

przez P

odwykonawców w oryginale w formie elektronicznej.  

9.12. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej 

w pkt 9.11. niniejszej IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem  w  formie  elektronicznej.  Podpisanie  dokumentu  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem dokumentu za zgodność z oryginałem.  

Dalej, zgodnie z pkt 12 SIWZ: 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

12.1.1. Zamówienie podzielone jest na 9 części.  

12.1.2. Ofertę można składać odnośnie jednej lub wszystkich części zadania.  

12.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium.  

12.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz 2.1.„Oferta”.  

12.4. Wraz z ofertą muszą być złożone:  

1) Formularz cenowy dla wybranej przez Wykonawcę CZĘŚCI , zgodnie z Formularzem 2.4.  

2) Oświadczenie Wstępne wymagane postanowieniami pkt 6.1. niniejszej IDW, oraz – jeżeli 

dotyczy 

– Oświadczenie Wstępne podwykonawców stosownie do pkt 6.3. oraz 7.7-9. niniejszej 

IDW;  

3) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, oświadczenia wstępnego, 

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą w imieniu Wykonawcy, 

chyba, że uprawnienie to wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, a zamawiający może je 

uzyskać  w  szczególności  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w 

szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 

oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;  

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia,  ewentualnie  umowa  o  współdziałaniu,  z  której  będzie  wynikać 

przedmiotowe  pełnomocnictwo.  Pełnomocnik  może  być  ustanowiony  do  reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

(jeżeli dotyczy);  


5)  W  przypadku  złożenia  wadium  w  formie  pieniężnej,  kopia  dowodu  wpłaty  winna  zostać 

dołączona  do  oferty.  W  przypadku  złożenia  wadium  w  innej  formie  niż  pieniężna,  oryginał 

dowodu wniesienia wadium musi zostać dostarczony przed upływem terminu składania ofert 

do DPZ na adres:  

M. W.  

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie  

Departament Zakupów  

ul. Ciepłownicza 1  

587 Kraków  

w kopercie oznaczonej numerem i nazwą postępowania, a kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem  powinna  zostać  załączona  do  oferty.  Gwarancja  lub  poręczenie,  jeśli  wadium 

wnoszone jest w innej formie niż pieniądz powinno zostać wystawione na:  

PGE Energia Ciepła S.A.,  

– 120 Warszawa ul. Złota 59.  

4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.6. niniejszej IDW, o ile dotyczy.  

5)  W  przypadku  zastrzeżenia  informacji  stanowiących  tajemnice  przedsiębiorstwa  – 

wyjaśnienie, o którym mowa w pkt. 11.9.  

12.5.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Wyk

onawcy,  zgodnie  z  formą  reprezentacji  Wykonawcy  określoną  w  rejestrze  lub  innym 

dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

12.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Części I SIWZ, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

12.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.  

W niniejszym postępowaniu w zakresie Części nr I oferty złożyli:  

1.  Lider Konsorcjum 

— DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 

5E,  59- 

220  Legnica,  Członkowie  Konsorcjum:  DGP  PROVIDER  Sp.  z  o.o.  Aleja 

Niepodległości  775/2,  81-805  Sopot,  SEBAN  Sp.  z  o.o.  ul.  Jesionowa  9A,  40-159 

Katowice, 7MG Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 14 59-220 Legnica na kwotę: 

brutto 3 231 906,04 zł. 


IMPEL  FACILITY  SERVICE  Sp.  z  o.o.  ul.  Ślężna  118,  53-111  Wrocław  na  kwotę 

brutto: 2 865 641,34 zł 

AMLUX Sp. z o.o. ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa na kwotę brutto: 2 793 575,61 

zł. 

4.  F.W. JOTMEX 2 T. M. ul. Praska7A, 30-32

8 Kraków na kwotę brutto: 5 339 204,60 

zł. 

W zakresie Części nr VIII oferty złożyli: 

1.  Lider Konsorcjum 

— DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 

SE,  59- 

220  Legnica,  Członkowie  Konsorcjum:  DGP  PROVIDER  Sp.  z  o.o.  Aleja 

Niepodległości  775/2,  81-805  Sopot,  SEBAN  Sp.  z  o.o.  ul.  Jesionowa  9A,  40-159 

Katowice, 7MG Sp. z o.o. ul. Najświętszej Marii Panny 14 59-220 Legnica na kwotę 

brutto: 1 039 913,30 zł 

IMPEL FACILITY SERVICE Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław na kwotę brutto: 

5 zł. 

3.  ROKA PLUS Sp. z o.o. Polna 14, 97-

300 Piotrków Trybunalski na kwotę brutto: 750 

464,30 zł. 

AMLUX Sp. z o.o. ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa na kwotę brutto: 783 812,38 zł. 

Dnia 18 stycznia 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu ofert 

konsorcjum  DGP CLEAN PARTNER  i wykonawcy ROKA PLUS Sp.  z  o.o. oraz o wyborze 

oferty wykonawcy Amlux Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w zakresie części nr I oraz nr VIII. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 


Odnosząc  się  do  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty  wybranego  wykonawcy, 

pomimo że oferta wybranego wykonawcy jest nieważna i niezgodna z przepisami ustawy Pzp, 

gdyż  została  złożona  bez  zachowania  postaci  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym 

podpisem elektronicznym Izba ustaliła, co następuje. Wykonawca Amlux Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Warszawie  złożył  ofertę  w  formie  pliku  w  formacie  pdf,  który  został  opatrzony  podpisem 

elektronicznym  wystawionym  na  rzecz  p.  Z.  E.  J. 

.  Na  ww.  plik  składały  się  zeskanowane 

następujące dokumenty: wypełniony formularz ofertowy podpisany własnoręcznie przez p. K. 

J.

, wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia podpisany własnoręcznie przez p. 

K. J.

, formularze cenowe podpisane własnoręcznie przez p. K. J., pełnomocnictwa dla p. K. J., 

p.  Z.  J.  oraz  p.  M.  K.

,  na  których  znajdowała  się  zeskanowana  adnotacja  „za  zgodność  z 

oryginałem” wraz z podpisem własnoręcznym Pani K. J. oraz gwarancje wadialne, na których 

znajdowała  się  zeskanowana  adnotacja  „za  zgodność  z  oryginałem”  wraz  z  podpisem 

własnoręcznym Pani K. J. . Nadto, w kolejnych plikach w formacie pdf  znajdowały się m.in. 

pełnomocnictwa  do  reprezentowania  w  postępowaniu  dla  p.  K.  J.,  p.  Z.  J.  oraz  p.  M.  K., 

udzielone przez wiceprezesa zarządu spółki – p. W. S., podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

W ocenie Izby w niniejszym stanie faktycznym 

Zamawiający prawidłowo uznał, że tak 

sporządzona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Na 

wstępie należy zauważyć, że ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 września 2018 r. Zatem zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę 

o zmianie ustawy P

rawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1603) 

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych 

i  niezakończonych  przed  dniem  18  października  2018  r.  stosuje  się  przepisy  ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym

. Stosownie zaś do art. 2 ust. 2 ww. ustawy 

w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - 

Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020, 1579 i 1920) wprowadza się następujące zmiany w 

art.  18  wprowadzenie  do  wyliczenia  otrzymuje  brzmienie: 

W  postępowaniach  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  prowadzonych  przez  innych  zamawiających  niż  centralny 

zamawiający,  których  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w 

przepisach 

wydanych na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  zmienianej  w  art.  1, wszczętych  i 

niezakończonych  przed  dniem  18  października  2018  r.,  a  w  przypadku  postępowań 

prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:”.  

Oznacza  to,  że  Zamawiający  w  niniejszym  stanie  faktycznym  stosował  następujące 

brzmienie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - 

Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020, 1579 i 1920): W postępowaniach 


o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonych  przez  innych  zamawiających  niż 

centralny  zamawiający,  których  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  zmienianej  w  art.  1, 

wszczętych  i  niezakończonych  przed  dniem  18  października  2018  r.,  a  w  przypadku 

postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 

r.  oferty  i  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej  albo  -  za  zgodą 

zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że zgodnie z  §7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania 

dokumentów  elektronicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1320)  Do  postępowań  o  udzielenie 

zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym 

mowa  w  art.  15b  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych, 

wszczętych  w  okresie  od  dnia  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporządzenia  do  dnia  17 

października  2018  r.,  przepisów  niniejszego  rozporządzenia  nie  stosuje  się,  z  wyjątkiem 

przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym 

jednolitego europejskiego do

kumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 

r. 

W  związku  z  powyższym  cytowane  przez  Odwołującego  uzasadnienie do  wyroku  w 

sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2611/18  nie  odpowiada  stanowi  prawnemu  obowiązującemu  w 

postępowaniu, bowiem nie mają zastosowania m.in. przepisy ww. rozporządzenia. Również 

Zamawiający  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  nie  powołał  się  w  sposób 

dobrowolny na obowiązywanie ww. rozporządzenia w niniejszym postępowaniu. Nie sposób 

więc  uznać,  że  ono  obowiązywało,  abstrahując  już  od  faktu,  że  §5  cytowanego  wyżej 

rozporządzenia,  które  akcentował  Odwołujący  w  odwołaniu,  dotyczy  dokumentów  lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Postanowienia  SIWZ  nie  zawierały 

również  zastrzeżenia,  że  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Dalej, Izba podnosi, że w niniejszym stanie faktycznym czynność wydruku, a następnie 

ponownego zeskanowania oferty nie przesądza o tym, iż dokument nie został sporządzony w 

postaci elektronicznej. Skoro wykonawca elektronicznie, za pomocą platformy, złożył ofertę, 

która w formacie pdf została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym to nie ma 

podstaw  do  przyjęcia,  że  oferta  została  złożona  z  naruszeniem  przepisów  prawa.  Oferta 


Przystępującego  została  sporządzona  w  postaci  elektronicznej  oraz  opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie warunki wymagane przez usta

wodawcę 

zostały spełnione. Nadto, specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie określała katalogu 

formatów,  a  także  nie  odsyłała  dobrowolnie  do  załącznika  nr  2  do  rozporządzenia  Rady 

Ministrów  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności, 

minimalnych  wymagań  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). 

Oznacza to, że wykonawcy w niniejszym postępowaniu mogli przygotować ofertę i załączyć ją 

w dowolnym wybranym przez siebie formacie, w tym w formacie pdf. 

Należy  także  wskazać,  że  aktualnie  ustawodawca  w  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp 

posługuje się pojęciem „sporządzenia”. W braku jednoznacznego zdefiniowania ww. pojęcia 

przez  sa

mego ustawodawcę pomocna przy określeniu interpretacji tego przepisu może być 

wykładnia funkcjonalna, polegająca na ustalaniu znaczenia przepisu w oparciu o przesłanki, 

które decydują o funkcji danego przepisu. W toku tej wykładni należy odwołać się do celu jaki 

ma  spełnić  przepis.  Szczególnym  rodzajem  wykładni  funkcjonalnej  jest  wykładnia 

celowościowa,  odwołująca  się  do  skutku,  jaki  zgodnie  z  zamierzeniem  ustawodawcy  ma 

osiągnąć interpretowana norma. Bez wątpienia celem elektronizacji zamówień było sprawne 

przeprowadzenie postępowań. Intencją ustawodawcy było ich uproszczenie przy zachowaniu 

minimum  formalizmu  niezbędnego  dla  zachowania  zasady  przejrzystości.  Zgodnie  z 

uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Pzp z dnia 19 stycznia 2015 r. najważniejsze 

zmiany  wprowadzane  dyrektywami  obejmują  uproszczenie  procedur  udzielania  zamówień 

publicznych  i  ich  uelastycznienia,  co  przyniesie  korzyści  zarówno  zamawiającym  jak  i 

wykonawcom,  szczególnie  małym  i  średnim  przedsiębiorcom  poprzez  m.in.  zmniejszenie 

obo

wiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, a także zapewnienia 

lepszego dostępu do rynku mniejszym podmiotom.  

Należy również podkreślić pewną niekonsekwencję ustawodawcy, bowiem w art. 10a 

ust. 5 ustawy Pzp posługuje się sformułowaniem „sporządza się”, natomiast już w art. 18 ust. 

4  ustawy  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  Pzp  oraz  niektórych  innych  ustaw 

posługuje się sformułowaniem „składa się”. Z kolei art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp wymaga, 

aby specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia zawierała opis sposobu przygotowania ofert, 

a  także  miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert.  Równocześnie  przykładowo  art.  43 

ustawy  Pzp  określa  terminy  składania  ofert,  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do 

przygotowania i złożenia oferty. W ocenie Izby w takiej sytuacji wąska interpretacja pojęcia 

„sporządza się” jest zbyt daleko idąca, bowiem sporządzenie może oznaczać także po prostu 

wprowadzenie  do  systemu,  niezależnie  od  sposobu.  Istotna  jest  intencja  woli  składającego 

podpis, 

treść oświadczenia woli oraz fakt, iż zostało ono sporządzone w wymaganej formie, to 


jest w postaci elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym. Zgodnie z art. 60 Kodeksu 

cywilnego  wola  osoby  dokonującej  czynności  prawnej  może  być  wyrażona  przez  każde 

zachowanie, które ujawnia tę wolę, w tym w postaci elektronicznej. Zważywszy zaś na art. 65 

Kodeksu  cywilnego  ora

z  okoliczności  złożenia  oświadczenia  woli,  jakim  jest  oferta, 

Zamawiający  słusznie  uznał,  iż  intencją  wykonawcy  było  złożenie  ważnej,  niepodlegającej 

odrzuceniu oferty, którą sporządzono w postaci elektronicznej.  

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wyjaśniał, że korzysta z platformy eB2B, a 

wykonawcy biorący udział w postępowaniu sporządzali oferty na tejże platformie. Podnosił, że 

„Każdy z wykonawców bezpośrednio na platformie po zalogowaniu wpisywał dane ofertowe 

(w  niniejszym  przypadku  cent),  które  następnie  są  przenoszone  do  innych  systemów 

Zamawiającego.  Ta  część  oferty  nie  była  podpisywana  podpisem  w  żaden  sposób. 

Wykonawcy  po  wpisaniu  danych  zatwierdzali  ofertę  poprzez  przycisk  „TAK”.  Ta  forma 

wprowadzenia  danych  miała  na  celu  uszeregowanie  ofert  przez  oprogramowanie 

udostępnione przez platformę, gdyż jedynym kryterium oceny ofert była cena. W przypadku 

błędu  lub  różnic  przyjmowana  była  wartość  z  podpisanej  oferty  stanowiącej  załącznik.” 

Zamawiający dalej wyjaśniał, że „następnie wykonawcy w zakładce „załączniki” pobierali na 

swój  komputer  ofertę przygotowaną przez  Zamawiającego  w  formacie obsługiwanym  przez 

program Word. Wykonawcy przygotowywali ofertę w dowolnej formie pliku, jednak takim, który 

umożliwiał  podpisanie  go  podpisem  kwalifikowanym.  Sama  czynność  podpisu 

kwalifikowanego  była  wykonywana  w  oprogramowaniu  komercyjnym  jakie  posiadają 

wykonawcy w zakresie obsługi podpisu kwalifikowanego. Następnie wykonawcy załączali pliki 

z  ofertą  na  platformie.  Tak  przygotowany  plik  był  szyfrowany  i  upubliczniany  przez 

Zamawiającego po otwarciu ofert. Podsumowując wykonawcy składali ofertę w formie pliku. 

Nie  wypełniali  danych  bezpośrednio  na  platformie  i  nie  podpisywali  oferty  bezpośrednio  na 

portalu, jak ma to miejsce dla przykładu na platformie Epuap, gdzie w taki sposób składane są 

dokumenty.  Wykonawcy  korzystali  z  dwóch  zakładek  „oferta”  oraz  „załączniki”.  Przy  czym 

„załączniki”  stanowiły  wgrane  pliki,  które  co  do  zasady  winny  być  plikami  podpisanymi 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  W  zakładce  „oferta”  wykonawcy  w  niniejszym 

postępowaniu wskazywali cenę.” 

Izba podziela argumentację Zamawiającego, że nie sposób przypisywać nieważności 

czynności prawnej złożenia oferty, a więc oświadczenia woli, na podstawie badania sposobu 

wprowadzania danych,  czyli 

sposobu sporządzenia oferty, która została zakończona wtedy, 

kiedy  dokument  z  formy  papierowej  został  przeformatowany  na  wersję  elektroniczną. 

Przystępujący  podpisał  plik  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  W  tym  momencie 

czynność sporządzania została zakończona, a oferta w pliku pdf jest w formie elektronicznej.  


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie art. 78 Kodeksu cywilnego z 

uwagi na niezasadne przyjęcie, że oferty wybranego wykonawcy  zostały złożone w postaci 

elektronicznej  z  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Wobec  powyższego  Izba 

rozpoznała postawiony zarzut na podstawie jego opisu zawartego w uzasadnieniu odwołania, 

nie zaś kwalifikacji prawnej dokonanej przez Odwołującego, zgodnie ze stanowiskiem Sądu 

Okręgowego  w  Gliwicach  w  wyroku  z  29  czerwca  2009  r.,  sygn.  akt  X  Ga  110/09,  który 

stwierdził,  iż  o  tym,  jakie  twierdzenia  lub  zarzuty  podnosi  strona  w  postępowaniu,  

nie  przesądza  proponowana  przez  nią  kwalifikacja  prawna,  ale  okoliczności  faktyczne 

wskazane przez tę stronę. Uwzględniając powyższe w ocenie Izby nie doszło do naruszenia 

art. 78

Kodeksu cywilnego. Zamawiający prawidłowo dokonał oceny oferty Przystępującego. 

Zgodnie  z  art.  78

§  1  Kodeksu  cywilnego  do  zachowania  elektronicznej  formy 

czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie 

go  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Wszystkie  te  wymagania  zostały  przez 

wykonawcę  Amlux  Sp.  z  o.o.  spełnione.  Oferta  została  sporządzona  i  przesłana  w  wersji 

elektronicznej, 

stanowiąc  tym  samym  dokument  elektroniczny.  Stosownie  do  definicji 

dokumentu  elektronicznego  sformułowanej  w  art.  3  pkt  35  Rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji 

elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/V/E (Dz. U. UE.  L. z 2014 r. Nr 257. str. 

73)  za  dokument  elektroniczny  należy  uznać  każdą  treść  przechowywaną  w  postaci 

elektronicznej,  w  szczególności  tekst  lub  nagranie  dźwiękowe,  wizualne  lub  audiowizualne  

Zgodnie zaś z definicją dokumentu elektronicznego znajdującą się w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. 2017 poz. 570 ze zm.) dokument elektroniczny to 

stanowiący odrębną całość znaczeniową 

zbiór  danych

uporządkowanych  w  określonej  strukturze  wewnętrznej  i  zapisany  na 

informatycznym  nośniku  danych.  Niewątpliwie  wszystkie  te  wymogi  dokumentu 

elektronicznego spełnia oferta Przystępującego. Nie może zmieniać tej oceny fakt, iż znajduje 

się na niej podpis elektroniczny p. Z. E. J., który nie był kwestionowany przez Odwołującego. 

Izba  podziela  pogląd  wyrażony  w  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  24  sierpnia  2009  r.  w 

sprawie o sygn. akt I PK 58/09, w którym sąd stwierdził, iż forma pisemna będzie zachowana, 

jeżeli  treść  oświadczenia  woli,  wytworzona  w  dowolny  sposób,  zostanie  opatrzone 

własnoręcznym  podpisem,  podkreślając  iż  to  czy  treść  jest  sporządzona  własnoręcznie, 

stanowi  kopię,  czy  wydruk  jest  bez  znaczenia.  Analogicznie  więc  sposób  sporządzenia 

dokumentu  elektronicznego  nie  może  przesądzić  o  tym  czy  ma  on  prawidłową  formę 

(elektroniczną) czy też nie. 


Należy również zauważyć, że oferta w formie papierowej została podpisana przez p. 

K.  J.

,  natomiast  w  formie  pdf  została  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

przez p. Z. E. J. 

. Zatem nie sposób uznać, iż doszło do scalenia dwóch form, gdyż podpisywały 

się dwie różne osoby. Zamawiający podnosił, że nie dysponuje własnoręcznym podpisem p. 

K. J.

, gdyż nie posiada formy papierowej oferty. Skoro zaś przepisy rozporządzenia w sprawie 

użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  nie  obowiązywały,  nie  istnieje  podstawa  prawna 

nadająca podpisowi p. Z. E. J. znaczenie poświadczania. Nadto, poświadcza się dokumenty, 

które zostały niejako wprowadzone do obrotu. Jeśli więc oferta Przystępującego stanowi jego 

oświadczenie  woli,  z  którego  treścią  zapoznał  się  Zamawiający  po  dokonaniu  czynności 

otwarcia ofert, 

to dokument ten dopiero w tym momencie został wprowadzony do obrotu. Nie 

można więc uznać za prawidłowe poświadczanie za zgodność oryginałem dokumentu, który 

nie został wprowadzony do obrotu.   

Uwzględniając powyższe w ocenie Izby nie doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp  oraz  zasad  Prawa  zamówień  publicznych  opisanych  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Zamawiający prawidłowo dokonał oceny i wyboru oferty wykonawcy Amlux Sp. z o.o., czym 

potwierdził,  że  równo  traktuje  wykonawców  w  postępowaniu.  W  zakresie  naruszenia  przez 

Zamawiającego  zasady  udzielenia  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  

z  art.  7  ust.  3,  uwzględniając  znaczenie  zasad  określonych  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  

oraz 

racjonalność przepisów, zasada ta dotyczy zakazu dokonywania cesji praw lub przejęcia 

długów  na  rzecz  podmiotów  lub  przez  podmioty  nieuczestniczące  w  postępowaniu  

o  zamówienie  publiczne.  Tym  samym  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  udzielenia 

zamówienia  wykonawcy,  który  uczestniczył  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  został  wybrany  zgodnie  z  przepisami  ustawy,  a  więc  w  niniejszym  stanie 

faktycznym nie doszło do naruszenia przez Zamawiającego wskazanej zasady.  

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawa  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  zgodnie  z  §  3  i  §  5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). 

Prz

ewodniczący:      ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel