KIO 67/19 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 67/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 stycznia 2019r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16  stycznia  2019  r.  przez 

odwołującego:  Audical  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul.  Grzybowska  80/82 

lok.700,  00-

844  Warszawa  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym przez 

zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja 

Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20/24; 40-027 

Katowice 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7.500 zł 

00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej przez Audical 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul.  Grzybowska  80/82  lok.700,  00-844 

Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P

rawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz.1986 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Odwołujący  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

dostawę  aparatury  i  urządzeń 

medycznych pod numerem referencyjnym: ZP-18-124BN. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

15.10.2018 roku pod numerem 636 398 

–N-2018. 

Pismem  z  dnia  17  stycznia    2019  r.  zamawiaj

ący  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił przedmiotowe odwołanie w całości.  

Do postępowania odwoławczego, w myśl art.185 ust.2 ustawy Pzp to jest w terminie 3 dni od 

daty  wezwania  zamawiającego  żaden  wykonawca  nie  przystąpił.  Bowiem  z  informacji  od 

zamawiającego uzyskanej w dniu 17.01.2018r. wynika, że w tym samym dniu zamawiający 

poinformował wykonawców biorących udział w postępowaniu o wniesionym odwołaniu wraz z 

przes

łaniem treści odwołania. Do dnia upływu terminu na wniesienie przystąpienia to jest do 

dnia 21 stycznia 2019 r. żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia w sprawie. 

W  związku  z  powyższym,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego,  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego.  Bowiem  wystąpiły  przesłanki  z  art.  186  ust.2  ustawy  Pzp.  w 

związku z nie przystąpieniem w terminie po stronie zamawiającego żadnego wykonawcy. 

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1 ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. z 

dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i  dokonując  zwrotu 

odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 7.500,00 złotych. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel