KIO 278/19 POSTANOWIENIE dnia 26 lutego 2019 r.

Data: 4 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 278/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  26  lutego  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  lutego  2019  r.  przez 

wykonawcę:  GLANTZ  II  Sp.  J.  B.  P.  A.  P.,  ul.  Jana  z  Kolna  12,  81-351  Gdynia  

postępowaniu prowadzonym przez PGE Energia Ciepła Sp. A.,  Budynek Skylight, XII p. 

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa - działający w imieniu i na rzecz: 1. PGE Energia Ciepła 

Spółka  Akcyjna  Budynek  Skylight,  XII  p.,  ul.  Złota  59,  00-120  Warszawa;  2.  Zespół 

Elektrociepłowni  Wrocławskich  KOGENERACJA  S.  A.,  ul.  Łowiecka  24,  50-220 

Wrocław;  3.  Elektrociepłownia  „Zielona  Góra“  Spółka  Akcyjna  ul.  Zjednoczenia  103, 

001 Zielona Góra, 4. PGE Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń; 5. PGE Paliwa 

Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 1, 31-000 Kraków   

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy GLANTZ II Sp. J. B. P. A. P., ul. Jana z Kolna 12, 81-351 Gdynia kwoty 13 500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)

na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.   


Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 278/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na: 

„Usługi  utrzymania  czystości  w  obiektach  i  pomieszczeniach 

administracyjnych  PGE  Energia  Ciepła  SA..,  PGE  Toruń  S.A.,  PGE  Paliwa  Sp.  z  o.  o., 

Zespół  Elektrociepłowni  Wrocławskich  KOGENERACJA  S.A.,  Elektrociepłownia  Zielona 

Góra  S.A.”,  Nr  ref.:  1001075700,  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Dzienniku  Urzędowym 

Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot  Europejskich  za  numerem  2018/S  179-406843                                     

z  18.09.2018  r.,  przez 

PGE  Energia  Ciepła  Sp.  A.,    Budynek  Skylight,  XII  p.  ul.  Złota  59,                    

00-120 Warszawa - 

działający w imieniu i na rzecz: 1. PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna 

Budynek  Skylight,  XII  p.,  ul. 

Złota  59,  00-120  Warszawa;  2.  Zespół  Elektrociepłowni 

Wrocławskich KOGENERACJA S. A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław; 3. Elektrociepłownia 

„Zielona  Góra“  Spółka  Akcyjna  ul.  Zjednoczenia  103,  65-001  Zielona  Góra,  4.  PGE  Toruń 

S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-10

0 Toruń; 5. PGE Paliwa Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 1, 31-000 

Kraków zwaną dalej: „Zamawiającym”.  

W  dniu  08.02.2019  r. 

(za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej)  Zamawiający 

poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej w Cz. III firmy: Hombre Service Sp. z o.o., 

ul.  Chmielewskiego  5B,  81-721  Sopot  zwanej  dalej: 

„Hombre  Service  Sp.  z  o.o.”.  Drugą 

pozycje w rankingu ofert 

zajęła oferta firmy: GLANTZ II Sp. J. B. P. A. P.,  ul. Jana z Kolna 

12, 81-351 Gdynia 

zwaną dalej: „GLANTZ II Sp. J. B. P. A. P.” albo „Odwołującym”.  

W dniu 18.02.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) GLANTZ II Sp. J. B. P. A. 

P.  wnio

sła  odwołanie  na  w/w  czynności.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  dniu 

14.02.2019  r.  (

wpływ  bezpośredni  do  Kancelarii  Zamawiającego).  Odwołanie  zostało 

podpisane  przez  P.Z. 

osobę  ujawnioną  w  KRS-ie  załączonym  do  odwołania                             

i umocowaną do samodzielnej reprezentacji.  

Zamawiający w dniu 14.02.2019 r. (za pośrednictwem Platformy Zakupowej) wezwał 

wraz  kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: 

„Pzp”,  uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym.  Do  dnia  18.02.2019  r.  włącznie  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  nie  miało 

miejsca.   

W  dniu  26.02.2019  r.  (e-mailem)  GLANTZ  II  Sp.  J.  B.  P.  A.  P.    wycofa

ło  odwołanie 

wniesione  w  dniu  18.02.2019  r. 

Pismo  zostało  podpisane  przez  P.Z.,  który  podpisał 


odwołanie.  Odwołujący  stwierdził  także,  że  dnia  20.02.2019  r.  Zamawiający  przekazał 

informację, że odrzucił ofertę Hombre Service Sp. z o.o. W konsekwencji złożone odwołanie 

stało się bezprzedmiotowe.    

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało 

złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 278/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w  trybie 

§ 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel