KIO 2673/18 WYROK dnia 17 stycznia 2019 r.

Data: 12 marca 2019

Sygn. akt: KIO 2673/18 

WYROK 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba 

Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Wojciechowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 stycznia 2019 

r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Bilfinger 

Industrial  Services  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą 

w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PGE  Energia  Ciepła 

S.A. z siedzibą Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy 

ERBUD  INDUSTRY  POMORZE  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty, odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz.  1579,  2018) 

–  oferty  wykonawcy  ERBUD  INDUSTRY  POMORZE  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdańsku,  ujawnienie  złożonego  przez 

ww.  wykonawcę  Katalogu  operacji  remontowych  oraz  powtórzenie  czynności  badania 

i oceny ofert; 

Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niezasadne; 

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą 

Warszawie i 

Zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł.  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Bilfinger  Indus

trial  Services  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 


Zasądza od zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą Warszawie na 

rzecz  wykonawcy 

Bilfinger  Industrial  Services  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  18 600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty 

strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.  j.  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579,  2018)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:   …………………….. 


Sygn. akt KIO 2673/18 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  z  siedzibą  Warszawie  -  prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Przeglądy, konserwacje i usługi utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 

w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w EC Gdańsk i EC Gdynia, nr postępowania 

Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  20  lipca  2018  r.,  za  numerem  2018/S  138-316370. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi  jest  wyższa  od  kwot 

wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych (t. j.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz.  1579,  2018 

zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 28 grudnia 

2018 r. odwołanie wniósł wykonawca Bilfinger Industrial Services 

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. 

Odwołujący wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego polegających na: 

1.  zaniechaniu 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  ERBUD  INDUSTRY  Pomorze  Sp.  z  o.o. 

siedzibą w Gdańsku - dalej Erbud na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp oraz art. 90 

ust. 3 ustawy p

zp, pomimo że oferta ta zawiera rażąco niską cenę,  

2. zaniechaniu odrzucenia of

erty złożonej przez Erbub na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy 

pzp, 

pomimo  że  oferta  ta  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  przez  zaniżenie  kosztów 

jednej z części zamówienia przenosząc te koszty do innych części, 

3. zaniechaniu 

odtajnienia części oferty złożonej przez Erbud, tj. naruszenie: 

a)  art.  8  ust.  1  ustawy  p

zp w związku z art. 96 ust. 3 ustawy przez zaniechanie ujawnienia 

informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa tj. katalogu operacji remontowych, 

b)  art.  8  ust.  3  ustawy  pzp  w 

związku  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r. 

o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.U.  2018  r,  poz.  419  ze  zm.,  dalej  uznk)  przez 

zaniechanie ujawnienia wskazanych powyżej części oferty bazujące na uznaniu, że informacje 

stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa oraz  wyjaśnienia złożone  wraz  z  ofertą wystarczająco 

dokumentują, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Erbud, jak też, że podjęto 

wystarczające środki dla zachowania ich w poufności’ 

a w konsekwencji 


4.  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  p

zp  poprzez  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  która  nie 

powinna być oceniana w kryteriach oceny ofert. 

Odwołujący  w  oparciu  o  wyżej  wskazane  zarzuty  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 19 grudnia 2018 r.; 

2) odrzucenia oferty Erbud na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy pzp; 

3) odtajnienia 

katalogu czynności remontowych w ofercie Erbud; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

5) dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Uzasadniając  zarzuty  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  wezwał  do 

wyjaśnienia  ceny  oferty  wykonawcę  Erbud  i  wskazał  przy  tym,  że  istotne  dla  niego  jest 

udzielenie  wyjaśnień  dotyczących  „wyliczenia  ceny  i  kosztu  zatrudnienia”  oraz  załączenie 

dowodów  potwierdzających  wyjaśnienia.  Odwołujący  zaznaczył,  że  cena  ofertowa  była 

obliczana  dla  celów  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Umowa  zaś  rozliczana  jest  zgodnie 

z faktycznie wykonanymi 

czynnościami wedle stawek określonych w ofercie. Tym samym dla 

określenia  czy  doszło  do  złożenia  ceny  nierealnej  -  czyli  niewystarczającej  na  pokrycie 

kosztów  wykonania  Umowy  niezbędne  jest  zbadanie  części  składowych  ceny.  Dlatego  też 

Zamawiający  zwracając  się  o  wyjaśnienie  wysokości  ceny  prosił  o  wskazanie  podstaw 

dowodów  na  wyliczenie  ceny  i  kosztu  zatrudnienia  (znacząca  część  kosztu  to  koszt 

wykwalifikowanych  pracowników  wykonujących  usługi  w  obiektach  Zamawiającego). 

W odpowiedzi  na  wezwanie  Erbud  pow

ołał  się  jedynie  na  zawartą  kilka  lat  temu  umowę 

utrzymaniową - stwierdzając, że stawki w ofercie są takie same jak w obecnie realizowanej 

umowie. Co istotne Erbud nie przedstawił żadnych informacji ani dowodów na potwierdzenie 

w jaki sposób cena była wyliczona, jakie czynności i w jaki sposób były wyceniane oraz jakie 

koszty  zatrudnienia  zostały  przyjęte.  Pismo  w  istocie  nie  zawiera  żadnej  informacji 

składnikach  cenotwórczych  i  sposobie  ich  wyliczenia,  odwołuje  się  jedynie  do  istniejącej 

umowy,  pomijając  zupełnie  treść  wezwania.  Przekazane  wyjaśnienia  są  więc  w  ocenie 

Odwołującego, niewystarczające do stwierdzenia, że przyjęte ceny jednostkowe są adekwatne 

do zakresu prac udzielanych przez Zamawiającego. Odwołujący zauważył, że Zamawiający 

wymagał załączenia do oferty wycenionego Katalogu Operacji Remontowych, który w istocie 

określa  ceny  jednostkowe  ryczałtowe,  zgodnie  z  którymi  odbywa  się  rozliczanie  prac 

realizowanych w ramach zawartej Umowy (tak par 4.2.1 wzoru Umowy). Katalog ten zawiera 

652  pozycje, 

w  których opisano poszczególne  czynności  do  wykonania.  Każdy  wykonawca 


miał wycenić czynności wedle wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem ich pracochłonności, 

zaangażowania  personelu  oraz  cen  rynkowych.  Erbud  powołał  się  zaś  na  zawartą 

Zamawiającym w 2015 r. umowę na usługi utrzymania ruchu, przeglądów i konserwacji oraz 

załączył  tabele  cen  jednostkowych  obowiązujące  po  waloryzacji  dla  tej  umowy.  Tabele  te 

obejmują jedynie ok. 230 pozycji (nie zaś 652 jak w prowadzonym postępowaniu), dodatkowo 

pozycje 

te  nie  odpowiadają  opisom  w  Katalogu  Operacji  Remontowych  obowiązującym 

w p

ostępowaniu - nie są więc adekwatne dla prowadzonego postępowania. Takie informacje 

w istocie w żaden sposób nie potwierdzają, że dla wyceny prac objętych ofertą przyjęto realną 

pra

cochłonność, stawkę wynagrodzenia specjalisty oraz ceny rynkowe. W żaden też sposób 

nie można z nich wywieść, że możliwe jest wykonanie zamówienia za cenę wskazaną w ofercie 

brak bowiem pełnego zakresu prac oraz wskazania jakichkolwiek czynników kształtujących 

ceny jednostkowe na odpowiednim poziomie. 

Ponadto w wyjaśnieniach brak jakiegokolwiek 

odniesienia  do  poziomu  cen  materiałów  pomocniczych  (które  winny  być  wliczone  w  ceny 

ryczałtowe z Katalogu Operacji Remontowych), jak też poziomu wynagrodzenia osób. W 2018 

r. nastąpił zaś znaczący wzrost poziomu wynagrodzeń, co związane jest brakiem pracowników 

na rynku (potwierdza to najniższa stopa bezrobocia w Polsce od 1990 r.).  

Osobną  kwestią  jest  wycena jednej  z  pozycji  wymaganych  przez  Zamawiającego  tj. 

kosz

tu dyżuru domowego pracowników. Dane z tabeli formularza 2.5. wykonawca podstawiał 

do wzoru na obliczenie ceny: Co =(0,30 x ICNW) + (0,20 x ICWS) + (0,35 x 48 x CD) + (0,15 

x  1000  x  ZCRB).  J

ak  wynika  ze  wzoru  każdemu  składnikowi  została  nadana  odpowiednia 

waga. Dla składnika cenowego koszt dyżuru pracowników za 1 miesiąc waga ta wynosiła aż 

Korzystając  z  takiego  ukształtowania wzoru  Erbud  obniżył  znacząco stawkę za dyżur 

domowy, który wedle niego dla 4 pracowników przez 1 miesiąc kosztuje 14,76 zł, i dzięki temu 

uzyskał znacząco mniejszą kwotę w całości ceny. O ile całkowita różnica pomiędzy cenami 

brutto wykonawców wynosi 86 064,09 zł, to aż 49 345, 63 zł wynosi różnica pomiędzy ofertami 

w pozycji koszt dyżuru pracowników. Gdyby nie ta rozbieżność w pozycji, to ceny ofert byłyby 

do  siebie  zbliżone,  a  różnica  nie  przekraczałaby  37  000  zł.  W  wyjaśnieniach  z  dnia 

października  2018  r  Erbud  podnosi,  że  dyżur  pracownika  jest  bezpłatny  -  nie  generuje 

żadnych  kosztów.  Z  takim  stwierdzeniem  nie  można  się  zgodzić,  gdyż  przeczy  ono 

powszechnie  obowiązującym  przepisom  prawa,  zapisom  SIWZ,  jak  też  doświadczeniu 

życiowemu. Analizując zapisy SIWZ należy podnieść, że specyfikacja techniczna (stanowiąca 

opis przedmiotu zamówienia) określa w pkt 1.1.15 organizacja dyżurów wykonawcy obowiązek 

zapewnienia  dyżurów.  Zgodnie  z  tymi  postanowieniami  wykonawca  ma  obowiązek 

zapewnienia dyspozycyjności 2 brygad w ilości po 2 pracowników. Jednocześnie z pkt 1.1.14 

organizacja  prac  w  trybie  awaryjnym  wynika,  że  wykonawca  w  przypadku  stwierdzenia 


zgłoszenia przez Zamawiającego usterki zapewnia stawienie się pracowników w obiektach 

Zamawiającego  w  przeciągu  2  godzin  od  momentu  powiadomienia.  Ten  krótki  czas  reakcji 

wymaga ograniczenia swobody pracowników pełniących dyżury. Nie jest nigdzie przesądzone, 

że  dyżury  te  będą  pełnione  w  domu  -  jeżeli  pracownik  nie  ma  miejsca  zamieszkania 

odpowiednio  blisko  - 

tak aby w przeciągu 2 godzin dotrzeć do Elektrociepłowni Gdańsk lub 

Elektrociepłowni Gdynia, to dyżur będzie pełniony w miejscu wskazanym przez pracodawcę. 

A tylko w przypadku, gdy po pierwsze dyżur jest wykonywany w domu, po drugie w czasie 

dyżuru nie nastąpiła jakakolwiek potrzeba wykonania pracy, można uznać, że pracownikowi 

nie jest należne wynagrodzenie. Przyjęcie obu tych założeń jest nierealistyczne. Wnioskując 

ponownie  z  samych  postanowień  SIWZ  -  Zamawiający,  który  jest  właścicielem  i  zarządza 

obiektem, na którym wykonywane są usługi przyznał wagę cenową aż 35% cenie za pełnienie 

dyżuru domowego. Gdyby możliwe było przyjęcie że dyżur pełniony jest bezpłatnie, to mamy 

do  czynienia  z  błędem  w  ukształtowaniu  postanowień  SIWZ.  Takie  postanowienia  byłby 

bowiem nieodpowiednie do zakresu prac zlecanych. W jakim celu miałyby być porównywane 

oferty cenowe za świadczenia, które są bezpłatne? Zamawiający jednakże nie popełnił błędu 

w  SIWZ,  gdyż  na  etapie  jej  sporządzania  doskonale  zdawał  sobie  sprawę,  że  dyżury  są 

obciążeniem  dla  pracowników,  a  więc  muszą  rodzić  koszty  po  stronie  pracodawcy. 

Zamawiający nadając taką wagę cenie za świadczenie dyżuru był więc świadomy tego, że jest 

to  świadczenie  uciążliwe  dla  wykonawcy  i  rodzące  po  jego  stronie  koszty.  Wychodząc  od 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy należy zauważyć, że: 1) regulacje art. 

kodeksu pracy odnoszące się do dyżuru są umieszczone w jednostce odnoszącej się do 

pracy w godzinach nadliczbowych, 2) 

co do zasady za czas pełnienia dyżuru pracownikowi 

należy się rekompensata w postaci czasu wolnego od pracy lub w przypadku braku możliwości 

udzielenia czasu wolnego wynagrodzenie obliczane zgodnie z osobistym zaszeregowaniem 

pracownika  (gdy  nie  określono  stawki  godzinowej  lub  miesięcznej  -  60%  wynagrodzenia 

pracownika), 3) 

w przypadku gdy dyżur pełniony jest w domu (przez co orzecznictwo rozumie 

miejsce zamieszkania pracownika, a nie jego miejsce tymczasowego pobytu) - pracownikowi 

nie przysługuje osobne wynagrodzenie za czas dyżuru, jednakże: a) po pierwsze przysługuje 

mu wynagrodzenie za czas pracy (jeżeli świadczy on pracę w czasie dyżuru), b) po drugie 

stosuje się w każdym przypadku przepisy o dobowym i tygodniowym odpoczynku (o którym 

mowa w art. 132 i 133 k.p.). Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 

11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, zaś w każdym tygodniu  - prawo do co najmniej 35 

godzin  nieprzerwa

nego  odpoczynku,  obejmującego  co  najmniej  11  godzin  nieprzerwanego 

odpoczynku dobowego. Jeżeli zatem - przykładowo - pracownik pracował danej doby przez 8 

godzin, to z uwagi na jedenastogodzinny odpoczynek nie może dyżurować dłużej niż przez 5 


godzin.  Jak 

wynika  z  powyższego  nie  jest  możliwe  uznanie,  że  dyżur  na  drugiej  i  trzeciej 

zmianie oraz w dni świąteczne i wolne od pracy kosztuje wykonawcę dla 4 osób jedynie 12 

złotych miesięcznie  - czyli  3 zł  na  osobę miesięcznie.  Taka  stawka  nie pokrywa  w  żadnym 

prz

ypadku kosztów  wykonawcy  -  nie  sposób  utrzymać  za  nią  chociażby  telefonów,  w  jakie 

muszą być wyposażeni pracownicy pozostający na dyżurze domowym czy też kosztów osoby, 

która  planuje  grafik  dyżurów.  Koszt  dyżuru  domowego  powinien  pokryć  również  koszty 

doja

zdu  pracowników  w  przypadku  zgłoszenia  usterki  do  obiektów  Zamawiającego. 

Wykonawca  obowiązany  jest  przestrzegać  przepisów  prawa  pracy  -  jeżeli  więc  planuje 

wykorzystanie do dyżurów domowych osób, które już świadczyły pracę na pierwszej zmianie, 

to jest og

raniczony w liczbie godzin dyżurów danej osoby ze względu na wspomniane powyżej 

prawo  do  wypoczynku.  Nie  jest  możliwe  więc  zapewnienie  w  wystarczającym  wymiarze 

dyżurów  przy  wykorzystaniu  jedynie  pracowników  już  świadczących  pracę  na  obiekcie 

w ramach  pier

wszej  zmiany.  Niezbędne  jest  zatrudnienie  dodatkowych  osób  (nawet 

niepełnym  wymiarze  czasu  pracy).  Wszystkie  te  elementy  składają  się  na  konieczność 

uwzględnienia dodatkowego kosztu pełnienia dyżurów domowych. Tymczasem Erbud wprost 

przyznaje, że kosztów takich nie uwzględnił. Należy też podkreślić, że Erbud nie przedstawił 

żadnych dowodów na to, że jego pracownicy mogą wykonywać dyżury w domu. W tej więc 

istotnej  części  składowej  ceny  oferty  (którą  tak  właśnie  zdefiniował  Zamawiający) 

przedstawiona cena 

jest nierealistyczna i nie wystarcza na pokrycie kosztu dyżuru domowego. 

Reasumując - zgodnie art. 90 ust 2 ustawy pzp w przypadku wszczęcia procedury wyjaśnień 

ceny rażąco niskiej, to na wezwanym wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferta nie 

zawiera 

rażąco niskiej ceny. W przypadku wezwania Erbud nie sposób uznać, że wykonawca 

ciężarowi dowodu sprostał. Nie przedstawił on bowiem wiarygodnych wyjaśnień i dowodów, 

że zaoferowane ceny odpowiadają kosztom wykonania prac objętych zamówieniem. Wręcz 

przeciwnie - 

lakoniczne wyjaśnienia potwierdzają, że część kosztów nie została uwzględniona 

w  cenie  ofertowej. 

Wykonawca  nie  podołał  wyjaśnieniom  dotyczącym  wszystkich  części 

składowych ceny, a w szczególności ceny za dyżur pracowników wykonawcy. Powołał się na 

wyrok KIO z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt KIO 1001/17. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust  1  pkt  3  ustawy  pzp  Odwołujący 

pod

kreślił, że Erbud przyjmując, że nie ma kosztów w pozycji dotyczącej dyżurów pracowników 

musiał  przenieść  te  koszty  do  innych  pozycji.  Cel  takiego  działania  jest  oczywisty  -  w  ten 

sposób można obniżyć cenę całkowitą, korzystając z wzoru na obliczenie ceny ofertowej, który 

cenie  dyżuru  przypisywał  udział  w  cenie  całkowitej  w  wysokości  aż  35%.  W  ten  sposób 

wykonawca uzyskuje 

nieuczciwie przewagę nad konkurencją - gdyż wlicza koszty świadczenia 

usług w inne pozycje. Podobny zabieg został zastosowany przy wycenie pozycji nr 1 z Tabeli 


(suma cen najczęściej wykonywanych operacji z Tabeli Katalog Operacji Remontowych), który 

również ma przez Zamawiającego przypisaną wagę 30% w stosunku do pozycji nr 2 czyli suma 

wszystkich  cen  z  Tabeli  KOR  której  Zamawiający  przypisał  niższą  wagę  tj.  20%.  Złożenie 

oferty zawierającej cenę składową niepokrywającą wszystkich kosztów realizacji zamówienia 

oraz  przerzucenie  jej  kosztu  do  innych  składowych  w  celu  uzyskania  lepszego  wyniku 

matematycznego ze względu na zastosowaną przez Zamawiającego formułę matematyczną 

należy zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Podobnie zaniżenie cen w pozycji o wyższej wadze kosztem pozycji 

z  niższą  wagą  (w  sposób  odbiegający  od  faktycznego  kosztu  czynności)  ma  na  celu 

zaburzenie  uczciwej  konkurencji. 

Powołał  się  na  wyrok  KIO  z  dnia  29  kwietnia  2010  r., 

KIO/UZP 610/10, wyrok SA w Warszawie z dnia 10  kwietnia 2013 r., I ACa 1173/12, wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 kwietnia 2013 r., I ACa 1040/12, oraz wyrok SN z 25 

października 2012 r., I CSK 147/12. Obliczenie cen składowych w sposób, w jaki uczynił to 

Erbud ma na celu jedynie uzyskanie przewagi z wykorzystaniem wzoru matematycznego dla 

obliczenia  ceny  oferty.  Działanie  takie  fałszuje  rzeczywisty  rozkład  cen  mając  na  celu 

uzyskanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. 

Uzasadniając  zarzut  naruszenia  art.  8  ust.  1  oraz  ust.  3  ustawy  pzp  Odwołujący 

wskazał,  że  Wykonawca  Erbud  zastrzegł  w  ofercie  wypełniony  Katalog  czynności 

operacyjnych - 

a więc de facto ceny jednostkowe zgodnie z którymi rozliczana będzie zawarta 

umowa w 

sprawie zamówienia publicznego. Zastrzeżenie to jest nadmierne, a w kontekście 

powyżej podniesionych argumentów dotyczących rażąco niskiej ceny należy założyć, że jest 

działaniem  celowym  ukierunkowanym  na  brak  możliwości  analizy  cen  przez  innych 

wykonawców  oraz  wykazania  że  ceny  te  są  rażąco  niskie.  Odwołujący  podniósł,  że 

Zamawiający  przygotował  Katalog  czynności  operacyjnych  i  załączył  jego  wzór  do  SIWZ. 

Wykonawcy byli zobowiązani do wypełnienia tego katalogu w taki sposób, że wyceniali każdą 

z pozycji. Nie byli zobowiązani do podawania jakichkolwiek informacji technicznych, czy też 

organizacyjnych  w  Katalogu  czynności  operacyjnych,  a  jedynie  do  podania  cen  dla  każdej 

pozycji. Katalog ma więc charakter cennika - zestawienia cen czynności określonych przez 

Zamawiającego. Tym samym nie są prawdziwe twierdzenia Erbud złożone w ofercie jakoby 

wypełniony  Katalog  zawierał  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Erbud  m.in.  stwierdza,  że 

„informacje  techniczne  zawierają  rozwiązania  techniczne,  organizacyjne  i  realizacyjne 

opracowane  bezpośrednio  na  potrzeby  realizacji  wykonania  tego  zamówienia  i  stanowią 

w istocie  zastosowanie  w  praktyce  wypracowanego  od  lat  unikalnego  know-how 

przedsiębiorstwa  Wykonawcy”.  Stwierdzenie  to  jest  nieprawdziwe  -  nie  można  odczytać 

jakiegokolwiek know-how z cen jedn

ostkowych poszczególnych czynności określonych przez 


Zamawiającego w SIWZ. Odwołujący dodał, że ustawa pzp w sposób wyraźny stanowi o braku 

możliwości zastrzeżenia ceny oferty - a z tym w istocie mamy do czynienia w ofercie Erbud. 

Ponadto  w  uzasadnieniu  za

strzeżenia,  że  informacje  zawarte  w  Katalogu  operacji 

remontowych  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa  brak  jakichkolwiek  wiarygodnych 

dowodów na potwierdzenie istnienia tejże tajemnicy. Wykonawca napisał jedynie pół strony 

gołosłownych stwierdzeń jakoby informacje o cenach stanowiły jego tajemnicę. Jak podkreśla 

orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej gołosłowne wyjaśnienia bez dowodów prowadzą do 

wypaczenia idei jawności postępowania (takie stanowisko np. w Wyroku z dnia 8 października 

2010 r. sygn. akt: KIO 2079/10, Wyroku z dnia 12 maja 2017 r. sygn. akt: KIO 542/17, Wyroku 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt: KIO 703/17, Wyroku z dni 10 marca 2016 r. sygn. akt: 

KIO  223/16,  KIO  224/16,  KIO  225/16  KIO  228/16.) 

Erbud  nie  podaje  też  jakichkolwiek 

informacji, 

w jaki sposób dba o zachowanie poufnych rzekomo informacji w tajemnicy - jakie 

to środki stosuje i podjął dla utrzymania ich poufności. Tym samym sama okoliczność braku 

wykazania przez Erbud konkretnych, niezbędnych działań, jakie wykonawca ten podjął w celu 

zachowania  poufności  informacji,  popartego  odpowiednimi  środkami  dowodowymi  powinna 

przesądzać o braku  skuteczności  zastrzeżenia poufności  informacji.  Spełnienie już  tylko tej 

przesłanki  powoduje  niemożność  dokonania  pozytywnej  kwalifikacji  normatywnej  informacji 

jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk. Tym 

samym Zamawiający nie powinien uznać wykazania istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa za 

wiarygodne i odtajnić złożony Katalog czynności operacyjnych. Ujawnienie zaś umożliwiłoby 

wykazanie,  że  zastosowane  ceny  zostały  dopasowane  do  wag  wzoru  matematycznego 

obliczenia ceny oferty i nie mają pokrycia w faktycznych kosztach wykonywania usług. 

W dniu 14 stycznia 2018 r. na rozprawie 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie 

i wniósł o oddalenie odwołania w całości. W odpowiedzi przedstawił uzasadnienie faktyczne 

i prawne swojego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy  oraz  wskazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  Zamawiającego 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  ERBUD  INDUSTRY  POMORZE  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdańsku.  Na  rozprawie,  jak  również  w  złożonym  piśmie 

procesowym 

przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i prawne  swego  stanowiska  i  wniósł 

oddalenie odwołania. 


Izba ustaliła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz  został 

uiszczony od niego wpis. 

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 

ustawy pzp

, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. 

Odnosząc się do podniesionego przez Zamawiającego wniosku o nierozpoznawanie zarzutu 

dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 ustawy pzp w związku z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oraz 

art. 8 ust. 3 ustawy p

zp w związku z art. 11 ust. 2 uznk jako zarzutu wniesionego po terminie, 

Izba stwierdziła, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, że Katalog operacji 

remontowych  został  załączony  do  oferty  wraz  z  uzasadnieniem  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Zaznaczenia jednak wymaga, że okoliczność iż Zamawiający po otwarciu 

ofert udostępnił w części jawnej oferty na platformie internetowej nie potwierdza, iż również 

tym dniu Zamawiający zakończył proces badania oferty Wykonawcy Erbud pod względem 

prawidłowości dokonanego zastrzeżenia. W dokumentacji postępowania brak jest pisma, czy 

protokołu  z  zebrania  Komisji  przetargowej,  z  którego  wynikałoby,  że  Zamawiający  uznał 

dokonane zastrzeżenie za zasadne. Z wiadomości e-mail okazanej Izbie na rozprawie przez 

Odwołującego wynika, że Odwołujący w dniu 24 grudnia 2018 r. zwrócił się do Zamawiającego 

udostępnienie  oferty Wykonawcy  Erbud  oraz prowadzonej  z Wykonawcą korespondencji. 

Dokumenty  zostały  udostępnione  w  dniu  27  grudnia  2018  r.  poza  Katalogiem  operacji 

remontowych, a zatem dopiero tego dnia Wykonawca powziął wiadomość o okolicznościach 

stanowiących  podstawę  podniesienia  zarzutu  niezasadnego  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 182 ust. 3 ustawy pzp, odwołanie wobec czynności innych niż 

określone  w  ust.  1  i  2  wnosi  się  w  przypadku  zamówień,  których  wartość  jest  równa  lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 

10  dni  od  dnia,  w 

którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było 

powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego  wniesienia.  Mając  na 

względzie  powyższe  Izba  uznała,  że  odwołanie  w  zakresie  podniesionego  zarzutu  zostało 

złożone w ustawowym terminie.  

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 

179  ust.  1  ustawy  pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  przystąpienie  zgłoszone  przez  wykonawcę  ERBUD  INDUSTRY 

POMORZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku spełniało wymogi 

formalne określone w art. 185 ust. 2 ustawy pzp, zaś Wykonawca wykazał interes w uzyskaniu 


rozstrzygnięcia  na  korzyść  Zamawiającego.  W  związku  z  powyższym  wykonawca  ERBUD 

INDUSTRY POMORZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku stał 

się uczestnikiem postępowania po stronie Zamawiającego. 

Izba 

dopuściła  dowody  z  całości  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania,  odwołanie 

wraz z 

załącznikami, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami, zgłoszenie przystąpienia 

wraz  z  załącznikami,  pismo  procesowe  Przystępującego  oraz  dowody  złożone  przez 

Zamawiającego na rozprawie. 

Na 

podstawie  tych  dokumentów,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia, 

stanowiska  i  dowody  złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie 

posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: 

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp oraz art. 90 ust. 

3 ustawy pzp zasługiwał na 

uwzględnienie. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  2.1.  SIWZ  IDW 

Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  Przeglądów, 

konserwacj

i  i  usług  utrzymania  ruchu  urządzeń  i  instalacji  elektroenergetycznych  w  PGE 

Energia  Ciepła  S.A.  Oddział  Wybrzeże  w  EC  Gdańsk  i  EC  Gdynia  zgodnie  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  Części  II  i  III  SIWZ.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje 

szczególności:  przeglądy  oraz  prace  konserwacyjne,  pomiarowe  i  serwisowe  (usuwanie 

awarii  i  usterek),  wykonywane  w  celu  utrzymania  ruchu  urządzeń,  instalacji  i  sieci 

elektroenergetycznych,  znajdujących  się  na  terenie  PGE  Energia  Ciepła  S.A.  Oddział 

Wybrzeże w EC Gdańsk i EC Gdynia. 

W pkt 2.14. SIWZ IDW 

Zamawiający określił, że wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej 

czynności w trakcie realizacji  zamówienia na usługi lub roboty budowlane:

Wszystkie prace 

wyszczególnione  w  Katalogu  Operacji  Remontowych  oraz  prace  rozliczane  na  podstawie 

kosztorysu powykonawczego. 

Zgodnie z pkt 13.1. i 13.2. SIWZ IDW: 13.1. 

Wykonawca w Formularzu 2.1. „Oferta” określi 

łączną  cenę  oferty  brutto  za  realizację  całego  przedmiotu  zamówienia.  Łączna  cena  oferty 

brutto musi zawierać wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 13.2. 

Wartość oferty brutto podana w Formularzu 2.1. „Oferta”, obejmuje wszelkie koszty związane 


z  realizacją  umowy,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  VAT,  innych  opłat 

podatków oraz kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy. 

W  pkt  14  SIWZ  IDW  Zamawiający  dokonał  OPISU  KRYTERIÓW  WYBORU  I  SPOSÓB 

OCENY  OFERT 

w  następujący  sposób:  14.1.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1)Cena - 100% Ad. 1) 

Kryterium  oceny  Ofert  będzie  Cena  oferty  wyliczona  w  oparciu  o  wagi  poszczególnych 

elementów składowych, jako wyceny za prace objęte niniejszym postępowaniem: znaczenie 

100%,  a  punkty  za  kryterium  cena  będą  obliczane  według  następującego  wzoru:  P  =  

[Cmin/Co]  x  100  x  W%  Gdzie:  P  - 

liczba  punktów  przyznanych  ocenianej  ofercie,  Cmin  – 

najniższa cena brutto  zaoferowana w  postępowaniu,  Co  –cena  brutto  rozpatrywanej  oferty, 

– waga kryterium; Cmin lub Co liczone będą wg następującego wzoru: 

Co =(0,30 x ΣCNW) + (0,20 x ΣCWS) + (0,35 x 48 x CD) + (0,15 x 1000 x ΣCRB) 

Gdzie:  ΣCNW  -  Suma  cen  najczęściej  wykonywanych  operacji  z  tabeli  Katalog  Operacji 

Remontowych 

– Suma Operacji najczęściej wykonywanych - Załącznik 2.4 kolumna F; ΣCWS 

- Suma wszystkich cen z tabeli Katalog Operacji Remontowych 

– Suma wszystkich operacji - 

Załącznik  2.4  kolumna  G;  CD  -  Koszt  Dyżuru  pracowników  za  1  miesiąc  –  określony 

załączniku 2.6 punkt 4; ΣCRB - Suma stawek roboczogodzin określonych w załączniku 2.6 

punkt 1. 

Zgodnie  z  pkt  17.2. 

Umowa  zostanie  zawarta  na  wartość  wskazaną  przez  Zamawiającego 

dniu otwarcia ofert jako kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

realizacji  prac  w  okresie  48  miesięcy.  Kwota  ta  będzie  stanowić  maksymalne  nominalne 

zobowiązanie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ostateczna wartość 

wynagrodzenia  umownego  stanowić  będzie  sumę  wartości  wynagrodzeń  za  faktycznie 

zrealizowane  przez  Wykonawcę  i  odebrane  przez  Zamawiającego  Prace  Utrzymaniowe 

okresie obowiązywania umowy. 

W Formularzu 2.4. Zamawiający wskazał m.in. 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy jest oparte o Katalog Operacji Remontowych oraz za stawki roboczogodziny za prace 

nie  ujęte  w  Katalogu Operacji  Remontowych.  Wartość  wynagrodzenia  umownego stanowić 

będzie suma wartości prac faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę i odebranych przez 

Zamawiającego    w  okresie  obowiązywania  umowy.  2.  Ceny  podane  w  Katalogu  Operacji 

Remontowych oraz cena roboczogodziny wraz z narzutami dla prac rozliczanych na podstawie 

kosztorysu, powinny zawierać niezbędne do realizacji zadania koszty w tym koszty materiałów 

pomocniczych. 3. Rozliczenie wykonanych prac 

będzie odbywało się w oparciu następujące 


elementy:  a) 

Ceny  określone  w  Katalogu  Operacji  Remontowych,  b)  Kosztorysy,  oparte 

o katalogi  KNR,  ZKNC,  ZRE,  KSNR,  KNC  i  stawki  roboczogodziny    wraz  z  narzutami 

określonymi dla poszczególnych rodzajów robót i zakupów w Załączniku: Wykaz cen Stawek 

i  wskaźników  do  kalkulacji  prac  nie  ujętych  w  Katalogu  Operacji  Remontowych.  4. 

Wynagrodzenie za prace wykonywane na II i III zmianie w dni robocze oraz prace realizowane 

w dni ustawowo wolne od pracy 

(do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego) rozliczane będą 

zgodnie  z  poniższymi  wzorami:  a)  prace  rozliczane  według  cen  z  Katalogu  Operacji 

Remontowych  - 

Załącznik nr 2.4; Wj = K * ∑ Kj Gdzie: Wj - wartość prac rozliczanych w oparciu 

tabelę  cen  jednostkowych,  K  -  współczynnik  uwzględniający  zwiększenie  wynagrodzenia 

związku  z  pracą  na  II  i  III  zmianie  oraz  w  dniach  wolnych  od  pracy.  Zamawiający  ustalił 

wartość  współczynnika  na  1,2.  Kj  -  jednostkowy  koszt  operacji  z  Katalogu  Operacji 

Remontowych  z  Załącznika  nr  2.4.  b)  prace  rozliczane  na  podstawie  kosztorysu  –  stawki 

załącznika  Załącznik  nr  2.6;  Wr  =  K  *  Kr  *  Cn  Gdzie:  Wr  –  wartość  prac  dla  prac 

kosztorysowych,  K  - 

współczynnik  uwzględniający  zwiększenie  wynagrodzenia  w  związku 

pracą na II i III zmianie oraz w dniach wolnych od pracy. Zamawiający określa współczynnik 

K  na  poziomie  1,2.  Kr  - 

koszt roboczogodziny z  Załącznika nr 2.6 dla prac rozliczanych na 

podstawie kosztorysu, Cn - czas pracy na II i III zmianie w dni wolne od pracy do pierwszego 

dnia roboczego do godziny 6:00. 5. 

Działania Wykonawcy po zgłoszeniu przez Zamawiającego 

konieczności  wykonania  prac.  Przystąpienie  do  usuwania  usterek  limitujących,  nastąpi  nie 

później  niż  2  godziny  od  godziny  ich  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  lub  w  obustronnie 

uzgodnionym terminie. 

Przystąpienie do usuwania usterek nielimitujących, nastąpi nie później 

niż  2  dni  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  lub  w  obustronnie  uzgodnionym 

terminie.  6. 

Płatności  będą  dokonywane  na  podstawie  faktur  VAT  wystawionych  za 

zrealizowane  i  odebrane  prace  w  poszczególnych  miesiącach  kalendarzowych  trwania 

umowy,  obejmujące  wynagrodzenie  z  tytułu  wykonywania  bieżących  prac  utrzymaniowych 

odebranych  przez  Zamawiającego  w  danym  miesiącu,  równych  sumie:  a)  wynagrodzeń 

ryczałtowych w oparciu o Katalog Operacji Remontowych stanowiący załącznik do Umowy, b) 

wynagrodzeń  wynikających  z  prac  rozliczanych  na  podstawie  kosztorysu  powstałego  na 

podstawie ceny roboczogodzin oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego rzeczywistej ilości 

roboczogodzin,  c) 

wynagrodzenia  za  pracę  sprzętu,  d)  kosztów  materiałów  dostarczonych 

użytych przez Wykonawcę (bez materiałów pomocniczych, które są wliczone w stawkę), e) 

kosztów dyżurów. 

W  załączniku  do  SIWZ  -  Specyfikacja  Techniczna  Zamawiający  wskazał  m.in.:  1.1.6.  Do 

wykonania  prac  będących  przedmiotem  umowy  Wykonawca  skieruje  minimum  16 

pracowników  w  celu  realizacji  wskazanego  przez  Zleceniodawcę  zakresu,  zgodnie 


zawartymi w umowie wymaganiami dotyczącymi jakości i dotrzymania wyznaczonego przez 

Zamawiającego  terminu  wykonywanych  prac.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu listy pracowników z podaniem posiadanych przez nich uprawnień, 

stosownie  do  wymagań  w  zakresie  realizowanych  prac.  Wymagana  przez  Zamawiającego 

minimalna il

ość pracowników z uprawnieniami kwalifikacyjnymi: a) grupy 1 punkty 1, 2, 3, 4, 

7, 9, 10 typu „D” *, - 4 osoby, b) grupy 1 punkty 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 typu „E” * - 12 osób, c) UDT 

do  obsługi  suwnic,  wciągarek  i  wind  -  4  osoby,  uwaga:  mogą  to  być  osoby  wymienione 

punkcie  a)  lub  b)  *zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki 

Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003r.  „W  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją  rządzeń, instalacji i sieci” Dz. 

U. Nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003. Wszyscy pracownicy przeznaczeni do prac na terenie 

Zamawiającego  powinni  posiadać  uprawnienia  dotyczące  prac  utrzymaniowych  na 

urządzeniach i instalacjach w wykonaniu EX.

1.1.10. Wycena prac, 

Prace będą rozliczane na 

podstawie Katalogu Operacji Remontowych  oraz dla prac nieujętych w katalogu, na podstawie 

zaakc

eptowanego  przez  Zamawiającego  kosztorysu  zgodnie  ze  stawkami  zawartymi 

załączniku Stawki i wskaźniki do kalkulacji wynagrodzenia. 1.1.13. Organizacja prac w trybie 

zwykłym.  Zlecanie  prac  remontowych  w  trybie  zwykłym  odbywać  się  będzie  na  bieżąco 

(w 

ramach  zaistniałych  potrzeb)  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego 

oparciu  o  bieżący  harmonogram  prac  utrzymaniowych.  Zlecenie  prac  w  trybie  zwykłym 

zobowiązuje  Wykonawcę  do  rozpoczęcia  prac  w  obustronnie  uzgodnionym  terminie. 

Wykonawca z jednodobowym wyprzedzeniem uzgodni z Zamawiającym listę planowanych na 

dzień  następny  poleceń,  poda  imiona  i  nazwiska  kierujących  zespołami  oraz  pracowników 

wyszczególnieniem  uprawnień.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zlecania 

koniecznych  do  wykonania  prac,  które  nie  były  wcześniej  zaplanowane.  Prace  te  zostaną 

zrealizowane  po  uzgodnieniu  pomiędzy  stronami.

1.1.14.  Organizacja  prac  w  trybie 

awaryjnym. 

W  przypadku  konieczności  zlecenia  prac  w  trybie  awaryjnym,  upoważniony 

przedstawiciel  Zamawiającego,  powiadomi  wyznaczonego  pracownika  Wykonawcy 

konieczności usunięcia usterki. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce 

oraz  harmonogram  ro

bót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stworzenia  takiej  organizacji 

(łącznie z dowozem pracowników), aby niezależnie od pory dnia, zapewnić przystąpienie do 

usunięcia  usterki  w  przeciągu  maksymalnie  2  godzin  od  momentu  powiadomienia  przez 

upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego,  lub  w  przypadku  braku  możliwości 

przystąpienia do usunięcia usterki, ze względu na ograniczenia związane z ruchem urządzeń, 

w  innym  uzgodnionym  z  Zamawiającym  terminie.  Wykonawca  dla  potrzeb  realizacji  prac 

w trybie awaryjnym zobow

iązany będzie do przedstawienia listy pracowników upoważnionych 


do  odbioru  powiadomienia  o  zaistniałej  awarii.  Wykonawca  będzie  sprawnie  i  efektywnie 

kierował  pracami  tak,  aby  spełnić  wymagania  postawione  przez  Zamawiającego  w  umowie 

zakończyć je w podanym terminie. Skład brygady musi gwarantować kompleksową usługę 

jak najkrótszy czas naprawy w zadanym zakresie. 1.1.15. Organizacja dyżurów Wykonawcy. 

Dyżury domowe polegają na gotowości Wykonawcy do wykonania prac na II i III zmianie oraz 

w  dni  świąteczne  i  dodatkowo  wolne  od  pracy.  Wykonawca  zobowiązany  jest:  zapewnić 

dyspozycyjność dwóch brygad w ilości po 2 pracowników (łącznie 4 pracowników), dostarczyć 

najpóźniej  do  ostatniego  dnia  miesiąca  N  (bieżącego),  osobie  odpowiedzialnej  ze  strony 

Zamawiającego  „Grafik  Dyżurów”  zawierający:  imię  i  nazwisko,  numery  telefonów  osób 

odpowiedzialnych za organi

zację i nadzór pracami związanymi z usuwaniem usterek i awarii 

w miesiącu N+1 (następnego).  

We  wzorze  umowy  Zamawiający  określił  m.in.:  4.2.  Rozliczanie  wykonanych  Prac 

Utrzymaniowych, prac realizowanych w ramach Zleceń Wykonania Usługi w ramach Umowy 

będzie  się  odbywało  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych  na  podstawie 

i z 

zachowaniem  kolejności  następujących  cen  i  stawek:  4.2.1  jednostkowych  cen 

ryczałtowych określonych w Katalogu czynności, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy; 4.2.2 

robocizny  i  sprzętu  z  uwzględnieniem  kosztów  pośrednich  i  zysku  oraz  kosztów  zakupu 

zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub  określonych  w  Załączniku  Cenowym  –  Wykaz 

Cen 

–  Stawki  roboczogodzin,  stanowiącym  Załącznik  nr  4a  do  Umowy  oraz  nakładów 

określonych  w  katalogach  KNR,  KNC  lub  innych  katalogach  norm  pracy  zaakceptowanych 

przez obie Strony w niniejszej Umowie; 4.2.3 

cen  i  stawek  rynkowych,  które  będą 

cen

ami  materiałów  i  prac  z  rejonu  adekwatnego  do  lokalizacji  Zamawiającego,  w  której 

wykonywane  są  Prace,  określonych  w  odpowiednich  informatorach  SEKOCENBUD 

zakresie,  w  jakim  ust.  4.2.1  do  4.2.2  nie  mają  zastosowania.  lub  4.2.4  na  podstawie 

wystawionych Wy

konawcy faktur za części zamienne, materiały lub usługi, pod warunkiem, że 

przed realizacją dostawy lub wykonaniem usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia  cenniki  dostarczanych  materiałów,  części  zamiennych  lub  usług.  Do 

powyższych  cen  zostanie  doliczony  koszt  zakupu,  o  którym  mowa  w  załączniku  4a. 

Postanowienia  niniejszego  punktu  dotyczą  tzw.  specjalistycznych  materiałów,  części 

zamiennych  i  usług,  tj.  takich,  które  nie  są  typowymi,  ogólnie  dostępnymi  pracami  lub 

dostawami i wymagają odpowiednich kwalifikacji lub dokumentacji wykonawczej.4.3. Dyżury 

domowe będą rozliczane na podstawie miesięcznego raportu dyżurów domowych pełnionych 

na  polecenie  Zamawiającego.  Podstawę  rozliczeń  będzie  stanowić  stawka  ryczałtowa 

uwzględniająca miesięczny koszt pełnienia dyżurów domowych, określona w załączniku nr 4a 

do  Umowy.  4.5.  Wynagrodzenie  za  prace  wykonywane  w  trybie  nadzwyczajnym  tj.  na 


wezwanie  w  trakcie  pełnienia  dyżuru  domowego  rozliczane  będą  przy  zastosowaniu 

następującego  wzoru:  C_jk=A×C_j  gdzie:  Cjk  –  wartość  jednostkowej  stawki  ryczałtowej 

w trybie nadzwyczajnym; A 

– współczynnik dla trybu nadzwyczajnego (1,2); Cj – jednostkowa 

cena ryczałtowa określona w Katalogu czynności lub w Załączniku Cenowym – Wykaz Cen – 

Stawki roboczogodzin, dla Prac 

zlecanych w trybie zwykłym. 

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert z dnia 28 września 2018 r. w postępowaniu wpłynęły 

dwie  oferty:  oferta  Przystępującego  na  cenę  ofertową  brutto  91 646,32  zł  oraz  oferta 

Odwołującego na cenę ofertową brutto: 177 710,77 zł. 

W  Formularzu  2.5.  Zestawieniu  cen  do  obliczenia  ceny  ofertowej  Wykonawcy  zaoferowali 

następujące  ceny:  Przystępujący:  Suma  cen  najczęściej  wykonywanych  operacji  z  tabeli 

Katalog Operacji Remontowych 

– Suma Operacji najczęściej wykonywanych - Załącznik 2.4 

kolumna F: 96 

557,46 zł brutto; Suma wszystkich cen z tabeli Katalog Operacji Remontowych 

– Suma wszystkich operacji - Załącznik 2.4 kolumna G: 212 525,55 zł brutto; Koszt Dyżuru 

pracowników za 1 miesiąc – określony w załączniku 2.6 punkt 3: 14,76 zł brutto; Suma stawek 

roboczogodzin określonych w załączniku 2.6 punkt 1: 132,84 zł brutto; Odwołujący: Suma cen 

najczęściej wykonywanych operacji z tabeli Katalog Operacji Remontowych – Suma Operacji 

najczęściej wykonywanych - Załącznik 2.4 kolumna F: 152 373,63 zł brutto; Suma wszystkich 

cen  z  tabeli  Katalog  Operacji  Remontowych 

–  Suma  wszystkich  operacji  -  Załącznik  2.4 

kolumna  G:  264 

425,40  zł  brutto;  Koszt  Dyżuru  pracowników  za  1  miesiąc  –  określony 

załączniku  2.6  punkt  3:  2952,00  zł  brutto;  Suma  stawek  roboczogodzin  określonych 

załączniku 2.6 punkt 1: 196,80 zł brutto; 

W Formularzu 2.6. 

Wykaz cen / Stawki i wskaźniki do kalkulacji wynagrodzenia nieobjętego 

zakresem podstawowym 

Wykonawcy zaoferowali następujące ceny: Przystępujący: 1. Stawki 

przerobowe brutto (w tym koszty pośrednie (Kp) w wysokości 65% i zysku (Z) w wysokości 

10%)  [PLN,  bez  podatku  VAT]  dla:  Prace  warsztatowe 

stawka  28  zł/rbg. Prace  elektryczne 

ogólne  stawka  40  zł/rbg.  Prace  elektryczne  specjalne  stawka  40  zł/rbg.  2.  Stawki  za  pracę 

sprzętu brutto (w tym koszty pośrednie (Kp) w wysokości 65% i zysku (Z) w wysokości 10% 

[PLN, bez podatku VAT]: 

Za pracę sprzętu: 3. Koszty zakupu Kz = 5% (nie więcej niż 5%). 

Stawka  opłaty  za  dyżur  pracowników  12,00  zł./miesiąc;  Odwołujący:  1.  Stawki  przerobowe 

brutto (w tym koszty pośrednie (Kp) w wysokości 70% i zysku (Z) w wysokości 10%) [PLN, bez 

podatku VAT] dla: Prace warsztatowe 

stawka 50 zł/rbg. Prace elektryczne ogólne stawka 55 

zł/rbg. Prace elektryczne specjalne stawka 50 zł/rbg. 2. Stawki za pracę sprzętu brutto (w tym 

koszty pośrednie (Kp) w wysokości 70% i zysku (Z) w wysokości 10% [PLN, bez podatku VAT]: 

Za  pracę  sprzętu:  podnośnik  koszowy,  stawka  150,00  zł/maszynogodzinę,  mini  koparka, 


stawka  150,00 

zł/maszynogodzinę  3.  Koszty  zakupu  Kz  =  5%  (nie  więcej  niż  5%).  Stawka 

opłaty za dyżur pracowników 2400,00 zł./miesiąc. 

Pismem z dnia 28 września 2018 r. Zamawiający wezwał Przystępującego w trybie art. 90 ust. 

1  ustawy  pzp 

do  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających,  iż  zaoferowana  cena 

gwarantuje  prawidłową  realizację  prac,  tj.  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ;  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny i kosztu zatrudnienia w oparciu o wymagania stawiane przez Zamawiaj

ącego 

w SIWZ. 

W odpowiedzi pismem z dnia 3 października 2018 r. Przystępujący wskazał: 1. Wartość pozycji 

1  i  2  „Zestawienia  cen  do  obliczenia  ceny  ofertowej”  została  wyliczona  w  oparciu  o  ceny 

jednostkowe  stosowane  przez  Wykonawcę  w  obowiązującej  umowie  utrzymaniowej  nr 

C12Z130010 zawartej 

pomiędzy PGE Energia Cieplna S.A. (dawniej EDF Polska) a ERBUD 

INDUSTRY Pomorze sp. z o.o.; ceny zawarte w tej umowie mają charakter rynkowy, zostały 

obustronnie zatwierdzone przez strony, gwarantują należyte wykonanie umowy C12Z130010 

i obowiązują do dnia 31.12.2018 r. W  załączeniu przekazujemy pismo  z  dnia 05.03.2018 r. 

w sprawie waloryzacji cen do umowy C12Z130010. 

2. Wartość pozycji 3 „Zestawienia cen do 

obliczenia  ceny  ofertowej”  „koszt  dyżurów  pracowników  za  1  miesiąc  -  określonych 

załączniku nr 6/formularz 2.6. pkt 4” polegający na gotowości do wykonania prac na II i III 

zmianie oraz w dni świąteczne i dodatkowo wolne od pracy zgodnie z SIWZ pkt 1.1.15 zostały 

tutaj  uwzględnione  koszty  związane  z  powiadomieniem  pracowników  (telefon,  SMS) 

zaistniałej potrzebie wykonania pracy. Wykonawca zakłada, że jego pracowinicy będą pełnili 

ww.  dyżury  w  domu  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  Zgodnie  z  art.  151(5)  §  3  Kodeksu 

pracy, za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas 

wolny  od  pracy  w  wymiarze  odpowiadającym  długości  dyżuru,  a  w  razie  braku  możliwości 

udzielenia  czasu  wolnego  wynagrodzenie  wynikające  z  jego  osobistego  zaszeregowania, 

określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składni wynagrodzenia nie został 

wyodrębiony  przy  określaniu  warunków  wynagradzania  -  60%  wynagrodzenia.  Zgodnie 

z utrwalonym orzecznictwem 

sądowym „Dyżur to pozostawanie w gotowości do wykonywania 

pracy.  Zgodnie  z  art.  151(5)  §  1  k.p.  pracodawca  może  zobowiązać  pracownika  do 

pozostawania  poza 

normalnymi  godzinami  pracy  w  gotowości  do  wykonywania  pracy 

wynikającej  z  umowy  o pracę w  zakładzie  pracy  lub  w  innym  miejscu wyznaczonym  przez 

pracodawcę.  Wynika  z  tego  przepisu  jednoznacznie,  że  dyżur  jest  jednym  z  obowiązków 

pracowniczych i stanowi dodatkowe zadanie, po normalnych godzinach pracy. Pracownik, na 

polecenie pracodawcy, może wykonywać swój dyżur zarówno w zakładzie pracy lub w innym 


miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, ale również i w domu. W tym ostatnim przypadku - 

za czas dyżuru nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie, ani dodatkowy czas wolny (chyba, 

że  w  trakcie  dyżuru  zaszła  konieczność  wykonywania  pracy)  -  wyrok  Sądu  Apelacyjnego 

Gdańsku  z  13.10.2016  r.,  III  APa  7/16.  Zatem  sama  gotowość  pracowników  do  podjęcia 

pracy  nie  generuje  kosztów  dla  Wykonawcy,  gdyż  pełnią  oni  dyżury  w  domach;  dopiero 

realizacja  pokreślonych  operacji  remontowych  przez  tych  pracowników  generuje  koszty 

pracownicze,  które  są  uregulowane  przez  pracodawcę  zgodnie  z  kodeksem  pracy  i  które 

zostały  ujęte  w  odpowiednich,  pozostałych  miejscach  „Zestawienia  cen  do  obliczania  ceny 

ofertowej”.  Wartość  pozycji  4  „Zestawienia  cen  do  obliczania  ceny  ofertowej”  tj.  „wartość 

stawek przerobowych brutto określonych w zał. nr 6/formularz 2.6. pkt 1”  została wyliczona 

oparciu o stawki stosowane przez Wykonawcę w obowiązującej umowie utrzymaniowej nr 

C12Z130010.  a.  Prace  warsztatowe  - 

wartość  tej  stawki  (28  zł)  Wykonawca  ustalił  na 

porównywalnym  poziomie  do  stawki  obowiązującej  w  obowiązującej  umowie  C12Z130010 

(stawka  w  umowie  C12Z130010  wynosi  27,80  zł);  b.  Prace  elektryczne  ogólne  i  Prace 

elektryczne  specjalne  - 

wartość  tej  stawki  została  ustalona  wyższa  o  ok.  18%  (40,00  zł) 

porównaniu  do  wartości  tej  stawki  określonej  w  umowie  C12Z130010  (stawka  w  umowie 

C12Z130010 

wynosi 34,00 zł). Z doświaczenia Wykonawcy wynikającego z wykonania umowy 

C12Z130010.  Wynika,  że  zaproponowanie  stawek  jak  w  ofercie  w  toku  niniejszego 

postępowania  gwarantować  będzie  należyte  wykonanie  w  całości  umowy  zawartej 

Zamawiającym w wyniku niniejszego postępowania. 

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy pzp: jeżeli  zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu.  Zgodnie  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  pzp 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 

wyjaśnień, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia.  Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu 

spoczywa  na  wykonawcy. 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 


oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 

3 ustawy pzp). 

Zgodnie z art. 190 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp 

ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny,  spoczywa  na  wykonawcy,  który  ją  złożył,  jeżeli  jest  stroną  albo  uczestnikiem 

postępowania odwoławczego. 

W  pierwszej  kolejności  wskazania  wymaga,  że  Zamawiający,  jak  wynika  z  odpowiedzi  na 

odwołanie zwrócił  się do  Przystępującego  o złożenie wyjaśnień,  gdyż  cena jego oferty  była 

niższa  o  co  najmniej  30%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych 

postępowaniu  ofert.  W  takiej  sytuacji  to  po  stronie  Przystępującego  leżał  ciężar 

udowodnienia, że zaproponowane ceny są realne i gwarantują należytą realizację zamówienia 

tak aby obalić domniemanie istnienia rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia złożone na wezwanie 

zamawiającego  powinny  być  spójne,  konkretne  i  rzetelne,  a  w  sytuacji  gdy  wykonawca 

powołuje się na zawarte umowy czy korzystne rabaty wykazane stosownymi dowodami, przy 

czym te ostatnie nie są konieczne jeśli wyjaśnienia wykonawcy są pełne, wyczerpujące i nie 

pozostawiają żadnych wątpliwości co do ekonomicznych możliwości realizacji zamówienia po 

niższych cenach.  

W  niniejszym  postępowaniu  Odwołujący  zakwestionował  realność  cen  zaproponowanych 

przez Przystępującego a przede wszystkim wiarygodność i kompletność złożonych wyjaśnień. 

Przedmiotem badania Izby jest prawidłowość dokonanych czy zaniechanych czynności przez 

Zamawiającego.  W  niniejszej  sprawie  czynnością  tą  jest  dokonana  przez  Zamawiającego 

ocena  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  złożonych  przez  Przystępującego  na 

wezwanie.  Co  istotne,  ocenie  Izby  podlega  treść  wyjaśnień  złożonych  na  wezwanie 

Zamawiającemu  nie zaś przedstawionych przez  Przystępującego  na rozprawie,  pomimo  że 

postępowaniu  odwoławczym  to  przede  wszystkim  Przystępujący  powinien  w  sposób 

niebudzący  wątpliwości  wykazać,  że jest  w  stanie wykonać przedmiot  zamówienia  za ceny 

podane w ofercie.  

W ocenie Izby Przystępujący zarówno na etapie złożonych wyjaśnień jak i przedstawionych 

na rozpr

awie nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny w stosunku do swojej oferty, dlatego 

też  należało  uznać,  że  Zamawiający  w  sposób  nieprawidłowy  dokonał  oceny  złożonych 

wyjaśnień, a w konsekwencji zaniechał odrzucenia oferty Przystępującego. 

Mianowicie,  złożone  wyjaśnienia  nie  przywołują  żadnych  okoliczności,  które  pozwoliły 

Przystępującemu na zaoferowanie niższych cen. Co istotne, jak wynika z ustaleń faktycznych, 


zamówienie będzie rozliczane po cenach jednostkowych wskazanych w Formularzu 2.4. oraz 

stawkach 

podanych w Formularzu 2.6., a więc dla zbadania czy oferta zawiera rażąco niską 

cenę istotna była analiza składowych ceny ofertowej. Z uwagi na to, że Zamawiający nie podał 

wolumenu zamówienia, a zlecenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem oraz według 

potrzeb, Wykonawcy nie podawali w ofertach globalnej ceny ofertowej, która odpowiadałaby 

łącznej  wartości  zamówienia  do  zrealizowania,  a  jedynie  cenę  wynikającą  ze  sposobu 

kalkulacji  przewidzianego  przez  Zamawiającego  w  kryterium  oceny  ofert,  służącą  do 

porównania  złożonych  w  postępowaniu  ofert.  Przystępujący  składając  wyjaśnienia  winien 

zatem  odnieść  się  do  zaproponowanych  przez  siebie  stawek.  Jak  już  zostało  wskazane, 

stosunku do oferty Przystępującego powstało domniemanie rażąco niskiej ceny, o którym 

mowa w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp, a zatem Zamawiający był zobowiązany skierować 

wezwanie  do  Wykonawcy.  Wbrew  twierdzeniom  Przystępującego  Zamawiający 

zasygnalizował w wezwaniu, że oczekuje dokumentów potwierdzających iż zaoferowana cena 

gwarantuj

e  prawidłową  realizację  prac,  tj.  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego w SIWZ, a także udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny i kosztu zatrudnienia w oparciu o wymagania stawiane przez Zamawiającego 

w SIWZ. W odpowiedzi Przystępujący w zakresie stawek zaoferowanych w Katalogu operacji 

remontowych  przedstawił  wyłącznie  ceny  zaoferowane  Zamawiającemu  w  poprzednim 

postępowaniu  z  2013  r.  prowadzonym  poniżej  ustawowych  progów,  które  nie  odpowiadają 

całym zakresie pozycjom wyspecyfikowanym w aktualnym Katalogu operacji remontowych. 

Co  więcej,  Wykonawca  wskazał  w  wyjaśnieniach,  że  ceny  te,  co  prawda  zwaloryzowane, 

obowiązują  do  dnia  31  grudnia  2018  r.,  a  niniejsze  zamówienie  zostało  przewidziane  do 

realizacji na prawie 

cztery lata. Trudno zatem uznać, że ceny w złożonym Katalogu operacji 

remontowych  są  aktualne  i  realne,  a Wykonawca  poczynił  jakiekolwiek  założenia  odnośnie 

ewentualnego wzrostu cen. 

Odnośnie stawek przerobowych zawartych w Formularzu 2.6. dla 

Prac  warsztatowych  Wykonawca  założył  identyczną  stawkę,  jak  w  powoływanej  wcześniej 

realizowanej umowie, natomiast co do pozostałych przyjął o 18% wyższą stawkę. W ocenie 

Izby, tak złożone wyjaśnienia nie stanowią informacji na temat wyliczenia ceny. Przystępujący 

nie wskazał, dlaczego poczynił takie założenia odnośnie stawek przerobowych, nie przedstawił 

żadnych kalkulacji w tym zakresie. Nie podał również, jakie okoliczności jemu tylko właściwe 

pozwoliły  na  zaoferowanie  niższych  cen.  Ponadto,  wbrew  wezwaniu  Zamawiającego, 

Wykonawca nie odniósł się w żaden sposób do kosztów zatrudnienia, na poziomie określonym 

w SIWZ. Zamawiający wymagał aby do realizacji zamówienia zostało skierowanych 16 osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wykonawca nie przedstawił w wyjaśnieniach czy 

zaoferowane  ceny  uwzględniają  powyższe  wymagania.  Przystępujący  przedstawił  jedynie 


szczegółowe  wyjaśnienie  w  odniesieniu  do  kosztów  dyżurów,  przy  czym  kalkulacja 

uzasadniająca  koszt  w  wysokości  12  zł  netto  na  miesiąc  i  tak  nie  została  przywołana. 

Odnosząc  się  do  twierdzeń  Zamawiającego,  że  jako  twórca  obu  Katalogów  operacji 

remontowych,  zarówno  w  poprzednim  jak  i  przedmiotowym  postępowaniu  był  w  stanie 

zweryfikować, pomimo dokonanego rozdrobnienia pozycji, czy ceny w aktualnym Katalogu są 

realne  wskazać  należy,  że  to  na  Przystępującym  a  nie  Zamawiającym  ciążył  obowiązek 

udowodnienia i wykazania realności zaoferowanych cen. Zamawiający nie może Wykonawcy 

wyręczyć  w  tym  zakresie,  gdyż  gdyby  przyjąć  takie  założenie  to  wezwanie  do  wyjaśnień 

odnośnie  wątpliwości  co  do  ceny  miałoby  wyłącznie  formalny  charakter.  Wykonawca  jest 

zobowiązany  powołać  się  na  czynniki  sobie tylko  właściwe,  które  pozwoliły  wyłącznie  jemu 

zaoferować  niższe  ceny  od  pozostałych  Wykonawców.  Zamawiający  był  w  posiadaniu 

zarówno  Katalogu  operacji  remontowych  załączonego  do  oferty,  jak  i  przedstawionego 

odniesieniu do wcześniej realizowanej umowy, a zatem analizę cen, na którą się powołuje 

mógł przeprowadzić bez złożonych wyjaśnień. Co więcej, Zamawiający nie przedstawił Izbie 

w  jaki  sposób  oceniając  złożone  wyjaśnienia  odniósł  poszczególne  pozycje  Katalogu 

wcze

śniej  realizowanej  umowy  (około  230  pozycji)  do  aktualnego  Katalogu  (652  pozycje). 

Istotnym  jest  również,  że  nie  zostało  wykazane,  aby  wcześniej  realizowane  zamówienie 

zawierało  takie  same  założenia  i  wymagania,  chociażby  w  odniesieniu  do  zatrudnienia 

wykwalifikowanych  pracowników,  aby  można  było  przyjąć  że  zaoferowane  ceny  są  realne. 

Podobnie jeśli chodzi o złożone przez Zamawiającego dowody, na ich podstawie Zamawiający 

mógł zbadać cenę oferty Wykonawcy bez konieczności analizy złożonych wyjaśnień. Ponadto, 

cen zaproponowanych przez Odwołującego w postępowaniu w Zielonej Górze, na które się 

Zamawiający powoływał, nie sposób odnieść do cen zaoferowanych przez Przystępującego, 

gdyż chociażby miejsce realizacji usługi jest inne. Odnośnie stawek SEKOCENBUDU wskazać 

należy,  że  również  nie  mogą  one  stanowić  wyznacznika  cen,  ponieważ  dotyczą  branży 

budowlanej.  Nie  można  tracić  z  pola  widzenia,  że  Zamawiający  jest  uprawniony  oceniać 

złożone  wyjaśnienia  na  bazie  dotychczasowego  własnego  doświadczenia,  jednak  same 

wyjaśnienia  muszą  przedstawiać  kalkulację  cen  i  szczególne  okoliczności,  których 

prawidłowość  i  realność  Zamawiający  mógłby  zbadać  opierając  się  na  swojej  wiedzy.  Co 

istotne,  w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  nie  odstąpił  od  skierowania  wezwania 

uwagi  na  to,  że  rozbieżność  pomiędzy  cenami  Wykonawców  wynika  z  okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia (art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp) wobec czego 

uznał,  że  domniemanie  rażąco  niskiej  ceny  istnieje.  Przystępujący  był  zatem  zobowiązany 

przedstawić składniki cenotwórcze, powołać się na jemu tylko dostępne rabaty w odniesieniu 

do  cen  materiałów,  które  miały  zostać  wliczone  w  ceny  ryczałtowe,  czy  inne  okoliczności 


właściwe  tylko  Wykonawcy  związane  przykładowo  z  organizacją  pracy.  W  ocenie  Izby 

Wykonawca  Erbud  nie  podołał  obowiązkowi  obalenia  rażąco  niskiej  ceny.  Dopiero  na 

rozprawie Przystępujący wskazał na takie okoliczności jak miejsce realizacji usługi, które jest 

jednocześnie miejscem jego siedziby oraz na zorganizowany sztab pracowników pozwalający 

mu na zaoferowanie niższej ceny za roboczogodzinę dla poszczególnych prac. Twierdzenia 

te należy jednak uznać za spóźnione, gdyż powinny zostać przywołane w treści wyjaśnień. 

Podkreślenia zatem wymaga, iż poza ogólnymi sformułowaniami nie zostały wyjaśnione żadne 

rzeczywiste,  konkretne  i 

realne  wartości  ekonomiczne.  Przystępujący  nie  złożył  również 

żadnych dowodów potwierdzających, że zaoferowana cena nie jest rażąco niską. 

W związku z powyższym Izba uznała, że Zamawiający w sposób nieprawidłowy dokonał oceny 

wyjaśnień  złożonych  przez  Przystępującego,  co  prowadziło  do  naruszenia  podnoszonych 

przez  Odwołującego  przepisów  ustawy,  w  wyniku  czego  Izba  nakazała  odrzucenie  oferty 

Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy pzp. 

Odnośnie  dopuszczalności  powtórnego  wezwania Wykonawcy  do  wyjaśnień,  Izba  podziela 

stanowisko,  zgodnie  z  którym  jest  to  możliwe  w  sytuacji,  gdy  na  podstawie  złożonych 

wyjaśnień  powstają  dalsze  kwestie  i  nowe  wątpliwości  do  wyjaśnienia,  nie może  natomiast 

prowadzić  do  bezpodstawnego  stworzenia  kolejnej  szansy  dla  wykonawcy,  który  złożył 

wyjaśnienia niekompletne czy niepotwierdzające prawidłowości ceny. 

W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp

, Izba stwierdziła, że nie 

ma podstaw do jego 

uwzględnienia. 

Izba podtrzymuje wcześniej poczynione ustalenia faktyczne. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  że  czynem  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

klauzuli  generalnej,  zawartej  w art.  3  ust.  1 uznk  jest  dzia

łanie  sprzeczne  z  prawem  lub 

dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta. 

katalogu czynów nieuczciwej konkurencji ustawodawca wskazał na „utrudnianie dostępu do 

rynku”. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa w przypadku podnoszenia zrzutów 

czynu  nieuczciwej  konkurencji  ważne  jest  skonkretyzowanie  takiego  czynu,  którego 

popełnienia  dopuścił  się  określony  przedsiębiorca,  a  także  konkretne  określenie,  jakiego 

rodzaj

u  dobrym  obyczajom  przedsiębiorca  uchybił.  Uznanie  zaś  konkretnego  czynu  za  akt 

nieuczciwej  konkurencji  wymaga  ustalenia,  na  czym  określone  działanie  polegało,  oraz 

kwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu (tak 

t

eż: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2002 r., sygn. akt III CKN 271/01). 


W odniesieniu do tego zarzutu Odwołujący podniósł, że Erbud uzyskał w sposób nieuczciwy 

przewagę  konkurencyjną  przyjmując,  że  nie  ponosi  kosztów  w  pozycji  dotyczącej  dyżurów 

pracowników  i  musiał  przenieść  te  koszty  do  innych  pozycji.  Zabieg  taki  miałby  na  celu 

obniżenie ceny ofertowej, wynikającej ze wzoru, który przypisał kosztom dyżuru wagę 35%. 

Wskazał również, że podobny zabieg został zastosowany przy wycenie pozycji nr 1 z Tabeli 

(suma cen najczęściej wykonywanych operacji z Tabeli Katalog Operacji Remontowych), który 

również ma przez Zamawiającego przypisaną wagę 30% w stosunku do pozycji nr 2 czyli suma 

wszystkich cen z Tabeli KOR, 

której Zamawiający przypisał niższą wagę tj. 20%. Powyższe 

twierdzenia  nie  znalazły  jednak  potwierdzenia  w  materiale  dowodowym.  Po  pierwsze,  ze 

złożonych  przez  Przystępującego  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  wynika,  że 

Wykonawca 

uwzględnił koszty dyżuru ale na niższym poziomie. Odwołujący nie wskazał gdzie 

konkretnie  koszty  te  zostały  przerzucone,  okoliczność  ta  nie  została  przez  Odwołującego 

wykazana. 

Nie  wskazał  również  jak  powinien  kształtować  się  koszt  dyżuru  w  niniejszym 

postępowaniu i nie udowodnił, że nie jest możliwa taka organizacja pracy, która uzasadniałaby 

niskie koszty dyżuru. Biorąc pod uwagę ceny wskazane w pozycjach 1 i 2 w Formularzu 2.5. - 

ceny  te  są  niższe  niż  zaoferował  Odwołujący.  Ponadto,  na  uwzględnienie  nie  zasługują 

twierdzenia  o  przeniesieniu  kosztów  z  pozycji  1  do  pozycji  2  Formularza,  jako  nie  poparte 

żadnymi  dowodami.  Zarzut  odwołania  został  oparty  wyłącznie  o  własne  hipotezy 

przypuszczenia  Odwołującego,  a  ich  uzasadnienie  w  treści  odwołania  sprowadzało  się 

w zasadzie 

do przywołania przepisów prawa i orzecznictwa. 

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 

1 ustawy pzp w związku z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oraz art. 8 

ust. 3 ustawy pzp w związku z art. 11 ust. 2 uznk Izba uznała za zasadny. 

W  zakresie  podniesionego  zarzutu  Izba  ustaliła  następujący  stan  faktyczny  podtrzymując 

wcześniej przywołane ustalenia: 

Przystępujący  zastrzegł  katalog  operacji  remontowych,  jako  zawierający  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  przedstawiając  następujące  uzasadnienie  wraz  z  ofertą:  Zastrzeżenie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa stanowiącej  treść  oferty  tj.  katalogu operacji  remontowych,  było 

konieczne w celu zachowania poufności zawartych w nich opracowań dotyczących wykonania 

przedmiotowego zamówienia mających dużą wartość gospodarczą dla Wykonawcy. Zawarte 

w  powyższych  załącznikach  informacje  techniczne  zawierają  rozwiązania  techniczne, 

organizacyjne i realizacyjne opracowane bezpośrednio na potrzeby realizacji wykonania tego 

zamówienia i stanowią w istocie zastosowanie w praktyce wypracowanego od lat unikalnego 

know-

how  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  a  co  za  tym  idzie  nie  zostały  przygotowane 


wyłącznie  na  potrzeby  tego  postępowania.  Wykonawca  podjął  szczegółowe  działania 

techniczne  i  organizacyjne  aby  zachować  w/w  informacje  w  poufności.  Fakt,  że  niektóre 

informacje  wykorzystane  do  w/w  dokumentów,  a  dotyczące  poszczególnych  elementów  są 

jawne,  pozostaje  bez  wpływu  na  możliwość  i  konieczność  utrzymania  w  tajemnicy 

funkcjonalnej  całości  danych  zawartych  w  ww.  dokumentach.  Ujawnienie  powyższych 

informacji  objętych  zastrzeżeniem  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  spowoduje  utratę  pozycji  na 

rynku, jak również może narazić na straty finansowe i utratę konkurencyjności rynkowej przy 

pozyskiwaniu nowych oraz realizacji kontraktów przez Wykonawcę w przyszłości. 

W  myśl  art.  8  ust.  1  ustawy  pzp:  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne.  Nie 

ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 

one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może  zastrzec  informacji,  o których mowa w  art.  86  ust. 

[…] - art. 8 ust. 3 ustawy pzp. 

Wskazać należy, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad prawa 

zamówień publicznych, mającą zagwarantować transparentność postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  realizując  jednocześnie  postulaty  wynikające  z  zasad  uczciwej 

konkurencji, 

równego  traktowania  oraz  proporcjonalności.  W  odniesieniu  do  informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk zasada ta doznaje 

ograniczenia, pod warunkiem, że wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wni

osków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one 

udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może natomiast zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresów 

wykonawców,  a także informacji  dotyczących ceny,  terminu  wykonania zamówienia,  okresu 

gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej  z dnia  28  kwietnia  2017  r.,  sygn.  KIO  686/17:  w  odniesieniu  do  dokumentów 

przedstawianych  na  późniejszych  etapach  postępowania  należy  przyjąć,  że  zasadność 

zastrzeżenia  zawartych  w  nich  informacji  musi  być  wykazana  wraz  ze  złożeniem  takiego 

dokumentu

Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne, 

technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 


dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Co  istotne,  aby  określona  informacja  mogła  być  uznana  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa, 

przesłanki określone w art. 11 ust. 2 uznk muszą zostać spełnione łącznie. Zauważyć należy, 

że  informację  można  uznać  za  chronioną  na  podstawie  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  tylko  wówczas,  jeśli  jest  ona  poufna.  Pozostałe  przesłanki  w  postaci  braku 

ujawnienia  informacji  i 

podjęcia  działań  zabezpieczających  są  jedynie  konsekwencją 

przesłanki poufności. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątek od naczelnej zasady 

jawności  postępowania  o  zamówienie  publiczne,  powinno  być  interpretowane  ściśle. 

Wskazania wymaga, że transparentność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

powoduje,  że  przedsiębiorcy  decydujący  się  działać  na  rynku  zamówień  publicznych, 

wkraczają  w  reżim  oparty  na  zasadzie  jawności.  Tym  samym  powinni  mieć  świadomość 

konsekwencji,  jakie  wiążą  się  z  poddaniem  się  procedurom  określonym  przepisami 

zamówieniach  publicznych,  a  mianowicie  konieczności  ujawnienia  części  informacji 

dotyc

zących prowadzonej przez nich działalności. Fakt, że mogą to być informacje, których 

wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą wolałby nie upubliczniać, nie daje 

jeszcze  podstaw  do  twierdzenia,  że  każda  z  takich  informacji  stanowi  tajemnicę 

pr

zedsiębiorstwa. Podkreślić również należy, że nie jest właściwe traktowanie uprawnienia do 

zastrzeżenia określonych informacji, jako narzędzia służącego uniemożliwieniu wykonawcom 

konkurencyjnym  oceny  ofert  i 

dokumentów  składanych w  postępowaniu.  Stąd,  tego  rodzaju 

sytuacje  winny  być  przez  wykonawców  nie  nadużywane  i  ograniczone  do  wypadków 

zaistnienia  rzeczywistego  zagrożenia  uzasadnionych  interesów  i  narażenia  na  szkodę 

wyniku  możliwości  upowszechnienia  określonych  informacji,  zaś  z  perspektywy 

zamawiaj

ącego  -  powinny  być  badane  z  wyjątkową  starannością  (tak  też:  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt: KIO 1058/18).  

Jak wynika z treści art. 8 ust. 3 ustawy pzp to na wykonawcę nałożono obowiązek wykazania 

z

amawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Oznacza 

to,  że  rolą  zamawiającego  w  toku  badania  ofert  jest  ustalenie  czy  wykonawca  temu 

obowiązkowi  sprostał  i  udowodnił,  że  zastrzeżone  informacje  w  istocie  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Należy  zwrócić  uwagę  na  nałożony  przez  Ustawodawcę  obowiązek 

wykazania

,  który  oznacza  coś  więcej  aniżeli  wyjaśnienie  (uzasadnienie)  przyczyn  co  do 

objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Z całą pewnością za wykazanie nie może zostać uznane 

ogólne uzasadnienie, sprowadzające się de facto do przytoczenia jedynie elementów definicji 

legalnej  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  wynikającej  z  art.  11  ust.  2  uznk  oraz  do  przywołania 

treści art. 8 ust. 3 ustawy pzp.  


Zaznaczenia  wymaga,  że  przedmiotem  oceny  Izby  są  czynności  zamawiającego 

postępowaniu, w tym przypadku czynność uznania za prawidłowe zastrzeżenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa w odniesieniu do Katalogu operacji remontowych  złożonego wraz z ofertą 

przez Wykonawcę Erbud. 

Mając na uwadze powyższe rozważania Izba uznała, że działanie Zamawiającego naruszyło 

przywołane przez Odwołującego w odwołaniu przepisy. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Izba poddała ocenie uzasadnienie zastrzeżenia 

Katalogu operacji remontowych 

złożone wraz z ofertą. Jak zostało bowiem wspomniane, aby 

uznać  za  skuteczne  zastrzeżenie  dokonane  przez  wykonawcę  musi  on  wykazać  wszystkie 

łącznie przesłanki z art. 11 ust. 2 uznk. W ocenie Izby Przystępujący wystąpienia powyższych 

przesłanek nie wykazał, co czyni dokonane zastrzeżenie nieskutecznym. Podkreślić również 

należy, że przesłanki nie zostały wykazane w dacie złożenia Katalogu operacji remontowych, 

a nowych okoliczności stanowiących uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

zawartych 

w treści pisma procesowego Izba nie brała pod uwagę, uznając je za spóźnione. 

Wykonawca  jest  bowiem  zobowiązany  wykazać  wszystkie  przesłanki  najpóźniej  wraz 

pismem  zawierającym  informacje  chronione,  a  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa nie podlega uzupełnieniu. 

W  złożonym  przez  Przystępującego  jednostronicowym  uzasadnieniu  przywołane  zostały 

częściowo  przesłanki  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wraz  ze  stwierdzeniem  o  ich  spełnieniu. 

Oświadczenia  Wykonawcy  w  tym  zakresie  są  ogólne,  lakoniczne  i  pozbawione  szerszego 

wywodu  merytorycznego.  Przystępujący  nie  wykazał,  że  informacje  zawarte  w  Katalogu 

stanowią  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą.  Wykonawca  zastrzegający  określone 

informacje  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  musi  wykazać  Zamawiającemu  m.in.,  że  dane 

informacje (tj. i

nformacja techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa lub inne 

informacje)  posiadają  określoną  wartość  gospodarczą.  Jak  wskazała  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. akt: KIO 1058/18: Wartość ta może 

wyrażać  się  w  sposób  pozytywny  -  poprzez  wycenę  określonego  dobra  jako  wartości 

niematerialnej i prawnej (przykładowo, znaku towarowego, prawa autorskiego, czy pewnego 

unikalnego rozwiązania organizacyjnego, mającego trwałe zastosowanie i kreującego pewną 

wartość),  posiadającą  określoną  wartość,  dającą  się  ująć  w  określonych  jednostkach 

pieniężnych  (wycenić),  która  zarazem  powinna  zostać  wyceniona  jako  przynależne 

uprawnionemu  wartości  (co  do  przedsiębiorstwa  -  może  znaleźć  uchwytny  wymiar 

dokumentach  księgowych  oraz  sprawozdaniu  finansowych  jako  wartość  niematerialna 


prawna). Przejawem tej wartości może być w konkretnej sytuacji także potencjalna szkoda, 

jaką wykonawca może ponieść w razie, gdyby informacja została upowszechniona szerszemu 

gronu  podmiotów.  Wartość  gospodarcza  to  wartość  informacji  w  obrocie,  pozwalająca 

skwantyfikować informację i ująć ją w postaci wartości o charakterze finansowym. Wartość ta 

ma  zatem  wymiar  obiektywny. 

Przystępujący  wskazał  jedynie  ogólnie,  że  opracowania 

dotyczące  wykonania  przedmiotowego  zamówienia  mających  dla  niego  dużą  wartość 

gospodarczą,  a  zawarte  w  powyższych  załącznikach  informacje  techniczne  zawierają 

rozwiązania techniczne, organizacyjne i realizacyjne opracowane bezpośrednio na potrzeby 

realizacji  wykonania  tego  zamówienia  i  stanowią  w  istocie  zastosowanie  w  praktyce 

wypracowanego od lat unikalnego know-

how przedsiębiorstwa Wykonawcy, a co za tym idzie 

nie  zostały  przygotowane  wyłącznie  na  potrzeby  tego  postępowania.

Ponadto,  ujawnienie 

powyższych informacji objętych zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, spowoduje utratę 

pozycji  na  rynku,  jak  również  może  narazić  na  straty  finansowe  i  utratę  konkurencyjności 

rynkowej  przy  pozyskiwaniu  nowych  oraz  realizacji  kontraktów  przez  Wykonawcę 

przyszłości.  Wskazania  wymaga,  że  Katalog  operacji  remontowych  nie  został  wbrew 

twierdzeniom  Przystępującego  opracowany  przez  niego,  gdyż  twórcą  informacji  w  nim 

zawartych  jest  Zamawiający.  Wykonawcy  byli  zobowiązani  wyłącznie  do  podania  cen 

jednostkowych  za określone usługi. W oparciu  o  dane  uzupełnione przez  Przystępującego, 

czyli  cen  jednostkowych  nie 

sposób  odtworzyć  metodologii  obliczenia  ceny,  czy  przyjętych 

założeń dla realizacji przedmiotowego zamówienia, które ewentualnie mogłyby posiadać jakąś 

wartość gospodarczą. Przystępujący nie wyjaśnił w uzasadnieniu jakie unikalne know - how 

zostało  zawarte  w  Katalogu  operacji  remontowych,  które  jako  niedostępne  innym 

wykonawcom,  zasługiwałoby  na  ochronę.  W  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  nie  wskazano  w  jaki  sposób  ujawnione  ceny  jednostkowe  mogłyby 

przyczynić się do przewagi konkurencyjnej innych wykonawców, biorąc pod uwagę, że ceny 

zostały skalkulowane w sposób właściwy Wykonawcy Erbud, a który to sposób nie jest znany 

innym  uczestnikom  postępowania,  poza  ograniczonym  zakresem  wskazanym  w  jawnych 

wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny.  Ponadto  argumentacja  o  uzyskaniu  przewagi 

konkurencyjnej jest nielogiczna i niespójna mając na względzie, że przedmiotowe zamówienie 

będzie  rozliczane  w  oparciu  o  m.in.  ceny  jednostkowe  wskazane  w  Katalogu  operacji 

remontowych,  co  powoduje  że  stałyby  się  one  jawne  na  etapie  realizacji  umowy.  Izba 

stwierdziła  także,  że  Przystępujący  w  żadnej  mierze  nie  sprostał  ciężarowi  wykazania,  że 

dołożył należytej staranności i podjął jakiekolwiek działania celem utrzymania zastrzeganych 

informacji w poufności. Tej przesłance zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Przystępujący 

nie 

poświęcił nawet jednego zdania uzasadnienia.  Metody i sposoby ochrony informacji nie 


zostały  przez  Przystępującego  ani  opisane,  ani  wykazane.  Nie  wiadomo  jakie  procedury 

ochrony  informacji  stosuje  i  jakie  zastosował  w  tej  konkretnej  sprawie  w odniesieniu  do 

zastrzeganych informacji.  

W  związku  z  powyższym  należy  stwierdzić,  że  Przystępujący  nie  wykazał  Zamawiającemu 

istnienia ust

awowych przesłanek zastrzeżenia Katalogu operacji remontowych jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa, a Zamawiający naruszył przepisy przywołane w odwołaniu. 

W konsekwencji potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy pzp. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  pzp 

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art. 

7  ust.  3  ustawy  pzp). 

Mając  na  względzie  zasadność  podniesionych  zarzutów  w  zakresie 

rażąco  niskiej  ceny  oraz  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Zamawiający  dokonał  wyboru 

najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy pzp. 

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do 

wyniku sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt 

wpis

u od odwołania uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Zamawiającego na 

rzecz  Odwołującego  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika  na  podstawie  faktury  Vat  złożonej  przez 

Odwołującego na rozprawie. 

Przewodniczący:   …………………….. 


wiper-pixel