KIO 58/18 WYROK dnia 23 stycznia 2018 r.

Data: 26 lutego 2018

Sygn. akt: KIO 58/18 

WYROK 

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Jan Kuzawiński 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  22  stycznia  2018 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  stycznia  2018  r.  przez 

wykonawcę  Global  Electronic  Toll  Collection  Sp.  z  o.o.,  ul.  Warszawska  55  lok.  210,  

05-075  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zarząd  Dróg  

i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław 

orzeka: 

Oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Global  Electronic  Toll  Collection  

Sp.  z  o.o.,  ul.  Warszawska  55  lok.  210,  05-075  Warszawa  i  zalicza  w  pocze

t kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę  15  000 zł  00 gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych 

zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Global Electronic Toll Collection Sp. z o.o., 

ul. Warszawska 55 lok. 210, 05-075 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 58/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zarząd  Dróg  i  Utrzymania  Miasta  we  Wrocławiu  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  

w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

obsługę  strefy  płatnego  parkowania  we  Wrocławiu.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.U.  z  2017  poz.  1579  ze  zm.), 

zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w dniu 23 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod pozycją 2017/S 247-519532.  

W  dniu  8  stycznia  2018  r.  wykonawca  Global  Electronic  Toll  Collection  Sp.  z  o.o. 

(dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”).  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

Pzp: 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z R

ozdziałem IV ust. 

2  pkt  3  SIWZ 

poprzez  sformułowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej, w sposób wykluczający konkurencję i uniemożliwiający 

złożenie  oferty  między  innymi  Odwołującemu,  poprzez  zapis  w  Rozdziale  IV  ust.  2  pkt  3 

SIWZ:  „Wykonawca  spełni  warunek  dotyczący  zdolności  zawodowej  jeżeli  wykaże,  że 

wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  co  najmniej  jedno  zamówienie  w  zakresie  pobierania  przez  okres  minimum  24 

miesięcy  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  na  drogach  publicznych  w  strefie 

płatnego parkowania za pomocą minimum 200 urządzeń udostępnionych przez Wykonawcę, 

służących do pobierania opłat” 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  mianowicie  poprzez 

nast

ępujące zapisy: 

a) 

Rozdział  III  ust.  2  pkt  4  opisu  przedmiotu  zamówienia  (dalej:  „OPZ”),  zał.  nr  1  do 

SIWZ): kolorystyka - 

kolor RAL7016, możliwe jest wprowadzenie czerwono-żółtej obwódki na 

samej  górze  urządzenia  (kolorystycznego  wrocławskiego  elementu  czyli  paski  czerwony  

i  żółty  razem),  w  górnej  części  obu  bocznych  ścian  urządzenia  może  zostać  dodatkowo 

umieszczona litera „P” w postaci zminiaturyzowanego znaku drogowego o wymiarach max. 


12 cm x 12 cm 

b) 

brak w OPZ zapisów dotyczących warunków, terminów, podmiotu odpowiedzialnego 

za demontaż aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego parkomatów 

c) 

Rozdział IV ust. 2 OPZ Montaż urządzeń objętych przedmiotem zamówienia 

„Przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  montażem  urządzeń  do  poboru  opłat 

parkingowych Wykonawca zobowiązany jest: 

a) 

dokonać  wszelkich  formalności  prawnych  związanych  z  montażem  urządzeń,  

w  szczególności  uzyskać  pozwolenie  właściwego  Konserwatora  Zabytków  i  zaświadczenie  

o  braku  sprzeciwu  wobec  zamiaru  wykonyw

ania  robót  budowlanych  od  Wydziału 

Architektury  i  Budownictwa,  a  w  przypadku  gdy  parkomaty  zlokalizowane  są  w  obszarze 

wpisanym  do  rejestru  zabytków  uzyskać  również  pozwolenie  na  prowadzenie  badań 

archeologicznych od właściwego Konserwatora Zabytków; 

b) 

na 

podstawie  przedstawionego  projektu  uzyskać  pozytywną  opinię  Zamawiającego 

oraz  Koordynatora  projektu  plastycznego  wystroju  miasta  w  zakresie  spełnienia  przez 

urządzenia wymogów wizualnych; 

c) 

zapewnić  nadzór  archeologiczny  dla  prac  związanych  z  montażem  parkomatów  

w  obszarze  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  przed  przystąpieniem  do  prac 

archeologicznych  uzyskać  zgodę  (oświadczenie  o  gotowości  do  przyjęcia  zabytków 

archeologicznych  odkrytych  w  trakcie  prowadzenia  badań  archeologicznych)  od  Muzeum 

Miejskie

go Wrocławia, 

d) 

w  przypadku  zmiany  przepisów  w  wyżej  wymienionym  zakresie  wykonać  czynności 

zgodnie z aktualnym stanem prawnym, 

e) 

uzgodnić z Zamawiającym 

szczegółowe  umiejscowienie  parkomatu  w  odniesieniu  do  lokalizacji  wskazanej  w  Wykazie 

lokalizacji ur

ządzeń, sposób montażu urządzeń, z zastrzeżeniem, że urządzenie musi zostać 

zamontowane w sposób trwały, gwarantujący stabilność oraz brak możliwości przewrócenia 

bądź przesunięcia urządzenia. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  wykorzystania  istniejących  obecnie  lokalizacji  jako 

już  uzgodnionych.  Zamawiający  w  zakresie  montażu  parkomatów  wymagał  będzie  od 

Wykonawcy dokonania wszystkich procedur określonych wyżej." 

d) 

Rozdział  XV  OPZ  -  poprzez  ustanowienie  modelu  wynagradzania  wykonawcy  

w sposób wyłączający możliwość złożenia oferty przez Odwołującego 

e) 

Rozdział XV ust. 1 lit. b, c, d, e, f SIWZ - kryteria oceny ofert faworyzujące obecnego 


wykonawcę 

art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

sprzeczny  z  wymaganiami  wskaz

anego  przepisu,  przez  użycie  niejednoznacznych, 

niewyczerpujących  i  niedostatecznie  dokładnych  określeń  i  wymagań,  poprzez  zawarcie  

w OPZ następujących zapisów: 

a) 

Rozdział III ust. 11 pkt 3 SIWZ - brak wskazania kwoty 

b) 

Rozdział  XV  ust.  1  lit.  b,  c,  d,  e,  f  SIWZ  -  wskazane  kryteria  są  jednocześnie 

czynnościami, których wykonanie jest dla Wykonawcy obligatoryjne 

c) 

Rozdział III ust. 1 pkt 1 i 2 OPZ - brak wskazania warunków „refabrykacji” 

d) 

Rozdział III ust. 2 pkt 1 OPZ - brak sprecyzowania postawionych wymagań 

e) 

Rozdział  III  ust.  1  pkt  3  OPZ  -  brak  wskazania  sposobu  weryfikacji  nałożonego 

warunku 

f) 

Rozdział  III  ust.  2  pkt  6  OPZ  -  brak  precyzyjnego  określenie  wymaganych 

dokumentów 

g) 

Rozdział  III  ust.  2  pkt  7  OPZ  -  brak  precyzyjnego  opisu  wymagania  dotyczącego 

konstrukcji otworu wrzutowego 

h) 

Rozdział  III  ust.  2  pkt  8  -  brak  wskazania  sposobu  weryfikacji  wymagania 

dotyczącego konstrukcji otworu wylotowego 

i) 

Rozdział  III  ust.  3  pkt  1  OPZ  -  brak  zdefiniowania  pojęć  „estetyczne,  widoczne, 

czytelne” 

j) 

Rozd

ział III ust. 3 pkt 3 OPZ - brak precyzyjnego opisu 

k) 

Rozdział III ust. 3 pkt 4 OPZ - brak opisania procedury akceptacji 

l) 

Rozdział  III  ust.  4  pkt  1  OPZ  -  brak  wskazania  sposobu  wyposażenia  urządzenia  

w instrukcję obsługi, brak opisania procedury zatwierdzania 

m) 

Rozdział III ust. 4 pkt 2 lit. b OPZ - brak precyzyjnego opisu dotyczącego wskazanego 

wymagania 

n) 

Rozdział  III  ust.  4  pkt  5  OPZ  -  brak  precyzyjnego  opisu  dotyczącego  wskazanego 

wymagania 

o) 

Rozdział III ust. 4 pkt 5 lit. d OPZ - brak precyzyjnego opisu dotyczącego wskazanego 

wymagania 

p) 

Rozdział III ust. 5 pkt 6 OPZ - brak wskazania parametrów wymaganego urządzenia 


q) 

Rozdział III ust. 5 pkt 8 OPZ - brak zdefiniowania użytego pojęcia „stary” 

r) 

Rozdział III ust. 5 pkt 11 OPZ - brak zdefiniowania pojęcia „operacja” 

s) 

Rozdział  III  ust.  5  pkt  16  OPZ  -  brak  precyzyjnego  opisu  w  zakresie  możliwości 

wprowadzania zna

ków diaktrycznych innych krajów 

t) 

Rozdział III ust. 5 pkt 18 OPZ - brak zdefiniowania pojęcia „czytelny” 

u) 

Rozdział III ust. 5 pkt 20 OPZ - brak opisu procedury akceptacji 

v) 

Rozdział III ust. 5 pkt 25 OPZ - zapis nie precyzuje wymaganego sposobu działania 

parkomatu 

w  przypadku  awarii  wrzutnika  monet,  przy  możliwości  uiszczenia  opłaty 

bezgotówkowo oraz w sytuacji odwrotnej 

w) 

Rozdział III ust. 5 pkt 28 OPZ - brak zdefiniowania pojęcia „urządzenie biletu” 

x) 

Rozdział III ust. 6 pkt 1 lit. c OPZ - brak określenia czy wymóg jest obowiązkowy czy 

opcjonalny 

y) 

Rozdział III ust. 6 pkt 2 lit a OPZ - opis jest nieprecyzyjny, czy wskazanym wymogiem 

objęte są tylko zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej 

z) 

Rozdział III ust. 6 pkt 2 lit. b OPZ - brak sprecyzowania wymagań technicznych 

aa) 

Rozdział III ust. 6 pkt 2 lit. c OPZ - brak wskazania przyczyn zakazu łączenia opłat 

bb) 

Rozdział III ust. 6 pkt 2 lit g OPZ - brak wskazania kanału komunikacji 

cc) 

Rozdział  IV  ust.  2  pkt  1  lit.  b  OPZ  -  brak  precyzyjnego  określenia  wymagań  i  definicji 

pojęcia „wymogi wizualne”; 

dd) 

Rozdział IV ust. 2 pkt 1 lit. e OPZ - brak opisania procedury „uzgadniania” 

ee) Ro

zdział IV ust. 2 pkt 5 OPZ - brak sprecyzowania pojęcia „stan pierwotny”  

ff) 

Rozdział IV ust. 2 pkt 6 OPZ - brak opisania procedury „odbioru” 

gg) 

Rozdział IV ust. 2 pkt 7 lit. b OPZ - brak opisania procedury „uzgadniania” 

hh) 

Rozdział  V  ust.  1  pkt  1  OPZ  -  brak  sprecyzowania  terminów  „wysoki  poziom 

świadczonych usług” i „dozór techniczny” 

ii) 

Rozdział  V  ust.  3  OPZ  -  brak  sprecyzowania  warunków  wykonania  obowiązku  oraz 

sprecyzowania terminów „dobry stan techniczny” i „dobry stan estetyczny” 

jj) 

Rozdział VI ust. 3 pkt 3 OPZ - brak opisania „zasad odbioru” 

kk) 

Rozdział VII ust. 1 pkt 2 OPZ - brak wskazania kryteriów oraz procedury akceptacji 

II) 

Rozdział VIII ust. 1 OPZ - brak wskazania liczby abonamentów i identyfikatorów 


mm) 

Rozdział  IX  ust.  1  pkt  4  i  Rozdział  XIX  ust.  4  OPZ  -  zapisy  są  ze  sobą  sprzeczne  

i  wzajemnie  się  wykluczają;  Zapis  zawarty  w  Rozdziale  IX  ust.  1  pkt  4  ustanawia  kontrolę 

wnoszenia 

opłat jako fakultatywną, natomiast zapis w Rozdziale XIX ust. 4 OPZ stanowi, iż 

kontrol

a ta jest obowiązkiem wykonawcy 

nn) 

Rozdział  IX  ust.  2  pkt  1  i  2  OPZ  -  zapisy  są  ze  sobą  sprzeczne  i  wzajemnie  się 

wykluczają; z uwagi na fakt, iż wykonawca nie jest w stanie na dzień ogłoszenia zamówienia 

wyposażyć kontrolerów w urządzenia przenośne. Ten termin już minął  

oo) 

Rozdział IX ust. 2 pkt 4 OPZ - brak precyzyjnego wskazania procedury uzgadniania 

pp) 

Rozdział IX ust. 2 pkt 7 OPZ - brak wskazania procedury oraz kryteriów akceptacji 

qq) 

Rozdział  IX  ust.  3  pkt  3  lit.  a  OPZ  -  brak  sprecyzowania  terminu  „wysoki  poziom 

świadczenia usług”; 

rr) 

Rozdział X pkt 18 OPZ - brak sprecyzowania sposobu ustalenia „referencyjnego poziomu 

skuteczności systemu automatycznej weryfikacji wniesionych opłat parkingowych” 

ss) 

Rozdział XI ust. 5 OPZ - brak wskazania warunków realizacji obowiązku 

tt) 

Rozdział  XIII  ust.  3  -  nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku,  bez  przewidzenia 

wynagrodzenia dla wykonawcy 

uu) 

Rozdział XIII ust. 7 OPZ - brak jednoznacznego wskazania liczby parkomatów 

vv) 

Rozdział  XIII  ust.  13  -  brak  określenia  sposobu  liczenia  terminu,  oraz  rodzaju 

aplikacji/systemu, uniemożliwiając tym samym skalkulowanie oferty 

ww) §5 ust. 8 umowy jest niespójny z Rozdziałem XIV OPZ w zakresie terminów rozliczeń. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał na następujące okoliczności: 

1.  Naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp  w  zw.  

z R

ozdziałem IV ust. 2 pkt 3 SIWZ 

Odnosząc  się  do  postawionego  przez  Zamawiającego  w  Rozdziale  IV  ust.  2  pkt  3 

SIWZ  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

w

ykonawcy  Odwołujący  powołując  się  na  stanowiska  doktryny  podniósł,  że  „obowiązek 

respektowania zasady uczciwej konkurencji, oznacza przede wszystkim zakaz ograniczenia 

konkurencji  w  postępowaniu  przez  zawężenie  kręgu  wykonawców  ponad  potrzebę 

zapewnienia, 

że  zamówienie  będzie  wykonywać  wykonawca  wiarygodny  i  zdolny  do  jego 

należytej  realizacji,  rozumianej  jako  zaspokojenie  uzasadnionych  potrzeb  zamawiającego. 

Zakaz  ten  należy  odnosić  zarówno  do  etapu  przygotowania  postępowania,  jak  i  czynności 

podejmowanych 

w  postępowaniu.”.  Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  „postanowieniami  


w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  może  spowodować 

wyeliminowanie  wykonawców  mogących  złożyć  ofertę,  ale  niespełniających  wymagań 

podmiotowych.  Tego  typu 

działanie  jest  dopuszczalne,  ale  ograniczeniem  swobody 

zamawiającego  jest  właśnie  zasada  uczciwej  konkurencji.  Ma  ona  zapobiegać  stawianiu 

nadmiernych i nieuzasadnionych wymogów, które utrudniałyby dostęp do zamówienia i tym 

samym ograniczały albo eliminowały konkurencyjność postępowania.”.  

Odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  nie  może  konstruować  warunków  udziału  

w postępowaniu, które eliminują z możliwości ubiegania się o zamówienie szerokiego kręgu 

potencjalnych  wykonawców.  Odwołujący  powołał  się  przy  tym  m.in.  na  wyrok  Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II GSK 2633/15), wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 04 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II GSK 1269/15), wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2017 r. (sygn. akt II GSK 2156/15), wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2016 r. (sygn. akt II GSK 1127/15). 

Zdaniem  Odwołującego,  na  skutek  ustanowienia  przez  Zamawiającego  warunku  

w zaskarżonym brzmieniu naruszony został również art. 22 ust. 1a ustawy Pzp. Odwołujący, 

powołując się na stanowisko doktryny stwierdził, że „sformułowanie odpowiednich warunków 

udziału  w  postępowaniu  wymaga  wyważenia,  z  jednej  strony,  uzasadnionych  potrzeb 

zamawiającego,  z  drugiej  zaś,  umożliwienia  dostępu  do  tego  zamówienia  szerokiej  grupie 

wykonawców.  Postawiony  przez  zamawiającego  warunek  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia  ma  być  miernikiem  tego,  czy  dany  wykonawca  wykona  

w sposób prawidłowy przedmiotowe zamówienie. Nie oznacza to przy tym, że zamówienie, 

którym ma się legitymować, ma być tożsame z przedmiotem zamówienia. Zamówienie to ma 

potwierdzać  zdolność  wykonawcy  do  realizacji  zamówienia,  a  więc  obejmować  takie 

elementy,  które  są  istotne  dla  ustalenia  czy  wykonawca  posiada  odpowiednie 

doświadczenie.  Oznacza  to,  że  „opisane  przez  zamawiającego  warunki  udziału  

w  postępowaniu  powinny  być  uzasadnione  wartością,  charakterystyką,  złożonością  

i  zakresem  przedmiotu  zamówienia.  W  orzecznictwie  Europejskiego  Trybunału 

Sprawiedliwości  określenie  „proporcjonalny”  używane  jest  w  znaczeniu  „zachowujący 

właściwą proporcję”.”. Mając powyższe na uwadze Odwołujący stwierdził, że nie ma podstaw 

do żądania doświadczenia w zakresie zrealizowania jednego zamówienia obejmującego 200 

urządzeń,  i  za  adekwatne  i  potwierdzające  doświadczenie  wykonawcy  uznać  należy 

zrealizowanie kilku mniejszych zamówień, które łącznie dadzą liczbę 200 urządzeń.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  zostały  dochowane 

wymogi nałożone przez ustawę Pzp, a naczelna zasada w postaci konieczności zachowania 

uczciwej  konkurencji,  rządząca  procedurą  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  została  złamana.  Z  uwagi  na  powyższe,  zdaniem  Odwołującego,  nie  jest 


możliwe utrzymanie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w brzmieniu 

ustalonym  przez  Zamawiającego,  konieczna  jest  jego  zmiana,  która  urzeczywistni  zasadę 

uczciwej  konkurencji  i  umożliwi  składanie  ofert  większemu  gronu  zainteresowanych 

wykonawców.  

2.  Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp 

Uzasadniając  przedmiotowy  zarzut  Odwołujący  wskazał  na  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  dnia  10  czerwca  2015  r.,  w  którym  Izba  stwierdziła,  że  „naruszenie 

powyższego  przepisu  może  polegać  na  dookreśleniu  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  taki 

sposób,  który  nie  znajduje  uzasadnienia  ani  w  technicznym  ani  w  funkcjonalnym 

uregulowaniu  potrzeb  zamawiającego.  Zamawiający  nie  może  bowiem  wymagać  od 

wykonawców  takich  właściwości  przedmiotu  zamówienia,  które  nie  mają  znaczenia  dla 

spełnienia  celu,  któremu  ma  służyć  przedmiot  zamówienia,  a  które  powodują  lub  wręcz 

eliminują  konkurencję  na  rynku”  (sygn.  akt  KIO  1112/15).  Odwołujący  przywołał  również 

uchwałę  Izby  z  dnia  13  maja  2016  r.,  gdzie  Izba  podkreśliła,  że  „swoboda  zamawiającego  

w  określaniu  cech  produktów,  które  chce  zakupić,  jest  ograniczona  koniecznością 

zachowania  w  postępowaniu  uczciwej  konkurencji.  Opis  przedmiotu  zamówienia 

ograniczający  możliwość  złożenia  ofert  przez  wykonawców,  który  nie  jest  podyktowany 

racjonalnymi  i  obiektywnie  uzasadnionymi 

potrzebami  zamawiającego  narusza  prawo. 

Działaniem  wbrew  zasadzie  uczciwej  konkurencji  jest  zatem  zbyt  rygorystyczne  

i  nieuzasadnione  określenie  wymagań  co  do  przedmiotu  zamówienia,  które  zawęża  krąg 

wykonawców  mogących  złożyć  ofertę  w  danym  postępowaniu.  Naruszeniem  zasady 

uczciwej konkurencji jest zatem nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący wprost na 

jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który przez swą drobiazgowość  

i  rygoryzm  umożliwia  dostęp  do  zamówienia  jedynie  kilku  wybranym  wykonawcom 

działającym  w  danym  obszarze  rynku.”  (sygn.  akt  KIO/KD  30/16).  Ponadto,  jak  zauważył 

Odwołujący,  „art.  29  ust  2 ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych 

(t.j.  Dz.U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm.)  posługuje  się  sformułowaniem  „mógłby 

utrudniać  uczciwą  konkurencję”.  Takie  pojęcie  użyte  przez  ustawodawcę  powoduje,  że  na 

Odwołującym ciąży jedynie obowiązek uprawdopodobnienia, że opis przedmiotu zamówienia 

może utrudniać uczciwą konkurencję, zaś dowód na okoliczność, że do takiego utrudnienia 

nie doszło ciąży na Zamawiającym” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 grudnia 2008 r., 

sygn. akt KIO/UZP 1463/08).  

Odwołujący mając na względzie ww. orzecznictwo, odnosząc je do opisu przedmiotu 

zamówienia,  stwierdził,  że  sporządzony  przez  Zamawiającego  opis  godzi  w  uczciwą 

konkurenc

ję.  Odwołujący  podniósł,  że  według  posiadanej  przez  niego  wiedzy,  parkomaty 

obecnie  użytkowane  przez  Zamawiającego  posiadają  właśnie  wskazany  kolor,  a  brak 


zapisów w OPZ w zakresie warunków, sposobu, terminów oraz podmiotu odpowiedzialnego 

za  demontaż  użytkowanych  parkomatów  prowadzi  do  wniosku,  iż  opis  przedmiotu 

zamówienia  sporządzony  został  w  sposób  preferujący  podmiot,  który  obecnie  świadczy 

usługi w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania we Wrocławiu. 

Jak  zauważył  Odwołujący,  wskazywanie  konkretnego  koloru  urządzenia,  przez 

podanie  precyzyjnego  numeru  z  systemu  oznaczania  barw,  jest  działaniem  zbyt 

rygorystycznym  i  zupełnie  nieuzasadnionym  z  punktu  widzenia  potrzeb  Zamawiającego. 

Jednocześnie  jest  to  zabieg  mogący  skutecznie  eliminować  z  możliwości  udziału  

w  postępowaniu  szereg  wykonawców,  którzy  nie  dysponują  parkomatami  o  określonym 

kolorze. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  dla  skutecznego  funkcjonowania  strefy  płatnego 

parkowania,  kolor  urządzenia  służącego  do  poboru  opłat  nie  ma  żadnego  znaczenia  i  nie 

może być czynnikiem de facto wyłączającym konkurencję. 

Odnosząc  się  do  przyjętego  przez  Zamawiającego  modelu  wynagradzania 

wykonawcy 

Odwołujący  podniósł,  że  jest  to  model,  który  narusza  uczciwą  konkurencję  

z  uwagi  na  wyłączenie  możliwości  zaproponowania  innych  dostępnych  na  rynku  modeli. 

Odwołujący  wskazał,  że  „warunkiem  nienaruszenia  konkurencji  jest  brak  uniemożliwienia  

z  góry  niektórym  podmiotom  udziału  w  postępowaniu  bez  uzasadnienia  w  obiektywnych 

potrzeba

ch  i  interesach  zamawiającego”  (wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  24 

czerwca  2010  r.,  sygn.  akt  KIO/UZP  1122/10). 

W  ocenie  Odwołującego,  w  przedmiotowej 

sprawie  nie  znajduje  uzasadnienia  w  potrzebach  i  interesach  Zamawiającego  przyjęcie 

skarżonego  modelu  wynagradzania,  w  sytuacji,  gdy  na  rynku  istnieją  alternatywne 

rozwiązania 

gwarantujące 

Zamawiającemu 

większą 

efektywność 

poboru 

opłat  

i w konsekwencji zwiększenie przychodów. 

Nadto 

Odwołujący  zauważył,  że  obecny  sposób  wynagradzania  wykonawcy  nie 

gwarantuje  w  żaden  sposób  zabezpieczenia  interesów  Zamawiającego  ani  wykonawcy, 

bowiem  jest  oparty  jedynie  na  składnikach  związanych  z  opłatą  za  wynajem/udostępnienie 

parkomatów  oraz  stałej  prowizji  od  pobranych  opłat  -  wszystkie  koszty  przygotowania 

systemu  oraz  urządzeń  wykonawca  musi  wliczyć  w  te  składniki  wynagrodzenia  dodatkowo 

rozłożone  w  czasie.  W  sytuacji  niepewności  dotyczącej  ilości  parkomatów  będących  

w  użytkowaniu,  za  które  należy  się  wynagrodzenie,  oraz  braku  realnego  wpływu  na 

szcze

lność systemu poboru opłat i skuteczność pobierania opłat za postój może się okazać, 

że  wykonawca  poniesie  nakłady  wyższe  niż  faktyczne  wynagrodzenie.  To  zaś  w  praktyce 

przyniesie negatywne skutki dla całego przedsięwzięcia, którego wykonawca i Zamawiający 

powi

nni być równorzędnymi stronami.  

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  dokonuje  na  wykonawcę  cesji  zbyt  dużego 


zakresu  uzgodnień  z  podmiotami  nie  będącymi  stronami  umowy  zawartej  w  wyniku 

przeprowadzenia  przedmiotowego 

postępowania.  Jednocześnie,  jak  zauważył  Odwołujący, 

Zamawiający  nie  przewiduje  żadnej  możliwości  odstąpienia  od  nałożenia  kar  z  tytułu 

niewyw

iązania  się  ze  zobowiązania  dotyczącego  montażu  urządzeń,  które  jest  warunkiem 

sine  qua  non, 

od  którego  zależy  powodzenie  całego  przedsięwzięcia  -  zarówno  dla 

Zamawiającego,  jak  i  wykonawcy.  Równocześnie,  jak  wskazał  Odwołujący,  Zamawiający 

wyklucza  możliwość  wykorzystania  już  istniejących  uzgodnień  i  pozwoleń,  co  

z  niewiadomych  przyczyn  paradoksalnie  również  jest  wbrew  interesowi  Zamawiającego, 

gdyż nie zapewnia realizacji przedmiotowego zamówienia w zakładanych terminach - oprócz 

sprzeczności  z  postanowieniami  ustawy  Pzp,  jest  to,  w  ocenie  Odwołującego,  również 

sprzeczne  z  art.  44  ust.  pkt  1)  i  2)  ustawy  o  finansach  publicznych.  Jednocześnie 

Odwołujący,  przyjmując,  że  obecny  wykonawca  posiada  już  uzgodnione  i  uzyskane 

pozwolenia  oraz  wszelką  dokumentację,  założył,  że  ponowna  realizacja  procedur  przez 

dotychczasowego  wykonawcę  będzie  jedynie  kwestią  formalną  po  okazaniu  poprzednio 

uzgodnionej dokumentacji. 

Odwołujący podniósł również, że nie do końca jest wiadome, czy 

w  ogóle  i  kiedy  obecny  wykonawca  ma  dokonać  demontażu  parkomatów  –  Odwołujący 

stwierdził,  że  jeżeli  wykonawca  ten  zobowiązany  jest  tego  dokonać  po  przeprowadzeniu 

postępowania, to może się okazać, że nie poniesie on kosztów związanych z montażem. 

Odnosząc  się  do  wskazania  przez  Zamawiającego  oprogramowania  będącego 

własnością  podmiotu  trzeciego,  do  którego  dokumentacji  dostęp  Zamawiający  zapewni 

dopiero  po  podpisaniu  umowy,  a  od  którego  zależne  jest  wywiązanie  się  wykonawcy  

z  obowiązku  realizacji  integracji  pomiędzy  swoim  oprogramowaniem,  a  tym  właśnie 

oprogramowaniem 

Odwołujący zwrócił uwagę na okoliczność, że w tej sytuacji wykonawca, 

który: 

jest producentem oprogramowania, z którego korzysta Zamawiający, 

jest w konsorcjum z producentem oprogramowania, z którego korzysta Zamawiający, 

posiada  podwykonawcę,  który  jest  producentem  oprogramowania,  z  którego  korzysta 

Zamawiający, 

-  na  podstawie  innych  relacji  z  producentem  oprogramowania, 

z  którego  korzysta 

Zamawiający wejdzie w posiadanie tej dokumentacji  

zyskuje  przewagę  konkurencyjną  nad  pozostałymi  wykonawcami  biorącymi  lub  chcącymi 

wziąć  udział  w  przetargu,  bowiem  będzie  posiadał  wiedzę  niezbędną  do  precyzyjnego 

oszacowania tej części przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie umieścił w SIWZ informacji, które posiada 


obecny  w

ykonawca  i  powinien  posiadać  Zamawiający,  a  które  dotyczą  np.  ilości  aktów 

wandalizmu w  odniesieniu do  parkomatów,  ilości  awarii  parkomatów  w  podziale na rodzaje 

tych  awarii,  ilości  wrzuconych  nieprawidłowych  monet,  lub  innych  przedmiotów, 

powodujących  saldo  ujemne  w  ilości  gotówki  w  parkomatach  w  stosunku  do  wartości 

wszystkich  sprzedanych  biletów.  Odwołujący  zaznaczył,  że  informacje  te  są  krytyczne  

z  punktu  widzenia  prawidłowego  oszacowania  kosztów  i  warunków  realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

Odwołujący  stwierdził  także,  że  Zamawiający  konstruując  kryteria  oceny  ofert  oraz 

sposób  rozliczeń  finansowych  faworyzuje  obecnego  wykonawcę,  ponieważ  poniósł  on 

większość  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia.  Odwołujący 

zwrócił  uwagę,  że  kryteria  oceny  ofert  właściwie  sprowadzają  się  do  ceny  (60%)  oraz 

przeprowadzenia  kontroli  wnoszenia  opłat  ...  (25%).  Kryterium  cena  nie  zawiera  żadnych 

elementów,  które  w  jakikolwiek  sposób  zrównywały  pozycję  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  

W obecnym kształcie tego kryterium w powiązaniu ze sposobem rozliczeń, wykonawca inny 

niż  obecny  będzie  musiał  wkalkulować  w  cenę  oferty  koszty  związane  z  ryzykiem 

wystąpienia  kar  spowodowanych  niepewnością  w  zakresie  niektórych  cech  przedmiotu 

zamówienia  oraz  zależnością  akceptacji  prac  przedstawionych  do  odbioru  od  nieznanych 

procedur  lub  wręcz  podmiotów  trzecich.  Jednocześnie  Zamawiający  np.  prowadzenie  biura 

obs

ługi klienta, które jest kosztochłonne w kontekście budowania od nowa, punktuje jedynie 

w  wysokości  3  pkt.  W  takim  wypadku  wykonawcy,  którzy  nie  mają  we  Wrocławiu  swojego 

biura,  na  którym  mogliby  oprzeć  biuro  obsługi  klienta  zrezygnują  z  oferowania  tej  usługi 

poświęcając  niewielką  ilość  punktów  w  tym  kryterium,  a  zyskując  dużo  więcej  w  kryterium 

cena. 

Podsumowując  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  zawarł  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia postanowienia, które naruszają uczciwą konkurencję.  

3.  Naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  opisania  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  jednoznaczny,  wyczerpujący,  co  oznacza,  że  wykonawcy  nie  będą 

mieli wątpliwości, co jest przedmiotem zamówienia i w jakim zakresie. Odwołujący zaznaczył, 

że  takie  stanowisko  znajduje  potwierdzenie  w  licznych  orzeczeniach  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Powołując się na stanowiska prezentowane w doktrynie Odwołujący wskazał, że „opis 

przedmiotu  zamówienia  musi  być  jasny,  zrozumiały,  zawierający  wszystkie  elementy 

niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej”, jak też, że „opis zamówienia 

powinien  dokładnie  oddawać  zapotrzebowanie  zamawiającego,  ale  jednocześnie  nie  może 


narzucać  konkretnego  produktu  czy  wykonawcy.  Nieprawidłowy  jest  zarówno  zbyt 

szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,  wskazujący  na  konkretny  model,  typ,  produkt, 

wykluczający lub w sposób nieuzasadniony ograniczający konkurencję produktową, jak i opis 

zbyt  wąski,  mało  precyzyjny,  enigmatyczny,  wieloznaczny,  niedokładny,  uniemożliwiający 

rzetelne przygotowanie oferty lub jej wycenę". Odwołujący przywołał również wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt KIO 2479/15.  

Odwołujący  stwierdził,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  w  postępowaniu  na  obsługę 

strefy płatnego parkowania we Wrocławiu, nie odpowiada wymaganiom zawartym w ustawie 

Pzp. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający, pomimo wynikającego z ustawy Pzp obowiązku 

sporządzenia  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za 

pomo

cą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie 

wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  przygotował  OPZ,  

w  którym  znajduje  się  kilkadziesiąt  nieprecyzyjnych  i  niejednoznacznych  zapisów.  Jak 

wskazał  Odwołujący,  zapisy  OPZ  wyszczególnione  przez  Odwołującego  w  zarzutach 

odwołania, są ze sobą niespójne, niedookreślone i przenoszą na potencjalnego wykonawcę 

ciężar  dookreślenia  przedmiotu  zamówienia  i  wiążące  się  z  tym  ryzyko.  Jest  to,  w  ocenie 

Odwołującego, zabieg niedopuszczalny.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  jednym  z  bardziej  ważkich  naruszeń  dokonanych 

przez  Zamawiającego  jest  zawarcie  w  OPZ  zadań  do  wykonania,  które  równocześnie  są 

kryteriami oceny ofert. 

Odwołujący zauważył, że rolą kryteriów jest punktowanie elementów 

zamówienia,  które  wykonawca  może  zaoferować,  ale  nie  musi,  bądź  może  zaoferować 

element zamówienia o parametrach lepszych od wymaganych, aby uzyskać punkty w danym 

kryterium. 

Tymczasem,  jak  stwierdził  Odwołujący,  Zamawiający  wymagając  wykonania 

wskazanych czynności, z góry przyznaje każdej ofercie 40 pkt, bowiem brak zadeklarowania 

w  ofercie  np.  prowadzenia  biura  obsługi  klienta,  równoznaczny  będzie  ze  złożeniem  oferty 

niezgodnej ze SIWZ, i prowadzić będzie do odrzucenia oferty. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wskutek  wadliwego  sporządzenia  opisu  przedmiotu 

zamówienia  przez  Zamawiającego  Odwołujący  pozbawiony  został  możliwości  złożenia 

ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

1) zmiany 

zaskarżonych postanowień SIWZ i nadanie im następującego brzmienia: 

a) 

Rozdział IV ust. 2 pkt 3 SIWZ: 

„Wykonawca  spełni  warunek  dotyczący  zdolności  zawodowej  jeżeli  wykaże,  że  wykonał,  

a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 


terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie 

zamówienia  w  zakresie  pobierania  przez  okres  minimum  24  miesięcy  opłat  za  parkowanie 

pojazdów  samochodowych  na  drogach  publicznych  w  strefie  płatnego  parkowania  za 

pomocą minimum 200 urządzeń udostępnionych przez Wykonawcę, służących do pobierania 

opłat. 

Na  potwierdzenie  spełniania  warunku  Wykonawca  może  wykazać  wykonanie  bądź 

wykonywanie  kilku  zamówień,  które  łącznie  dadzą  liczbę  200  urządzeń  służących  do 

pobierania opłat.” 

b) 

Rozdział III ust. 2 pkt 4 

„kolorystyka zostanie uzgodniona z wykonawcą przed zawarciem umowy.” 

c) 

nakazanie Zamawiającemu wprowadzenia do  OPZ zapisów  dotyczących warunków, 

terminów,  sposobu,  podmiotu  odpowiedzialnego  za  demontaż  obecnie  użytkowanych 

parkomatów 

d) 

nakazanie  Zamawiającemu  usunięcia  wskazanych  w  zarzutach  sprzeczności  oraz 

doprecyzowanie zapisów wskazanych w zarzutach, w tym: 

Rozdział  III  ust.  7  OPZ  –  Odwołujący  wniósł  o  podanie  dodatkowego  wynagrodzenia  dla 

Wykonawcy  za  zmianę  liczby  parkometrów.  Wskazał,  że  koszt  parkometrów  jest  znaczącą 

wartością  składową  oferty  i  powinien  być  precyzyjne  określony.  Bez  tego  nie  jest  możliwe 

skalkulowanie oferty 

Rozdział IX ust. 2 pkt 1 i 2 OPZ – Odwołujący wniósł o usunięcie pkt 2. Podniósł, że 

w

ykonawca  nie  jest  w  stanie  na  dzień  ogłoszenia  zamówienia  wyposażyć  kontrolerów  

w urządzenia przenośne. Ten termin już minął 

Rozdział III ust. 6 pkt 2 lit. c OPZ – Odwołujący wniósł o dodanie zapisu o możliwości 

łączenia  opłat.  Odwołujący  stwierdził,  że  taka  funkcjonalność  jest  zarówno  w  interesie 

Wykonawcy, 

jak i Zamawiającego. Niezrozumiałym więc jest ograniczanie tej funkcjonalności 

i może wskazywać na faworyzowanie niektórych wykonawców. 

e) 

nakazanie  Zam

awiającemu  uwzględnienia  kryteriów  oceny  ofert  wskazanych  

w załączniku nr 7 do odwołania  

Kryteria te obejmują dwa elementy: 

Cena - 50% - 50 pkt 

Na cenę składają się 10 wartości określonych w załączniku. Dzięki temu wynagrodzenie jest 

w pełni transparentne i uzależnione od uzyskiwanych efektów. Dzięki temu widać, co oferuje 

konkurencja  i  czy  nie  podaje  rażąco  niskich  cen.  Wykonawca  podaje  wartości  dla 


pojedynczych  transakcji  w  ramach  poszczególnych  przedziałów.  Zamawiający  liczy 

punktację dla każdej z 10 wartości według wzoru (najniższa oferta / badana oferta) * x *100)  

i sumuje liczbę punktów. Najwięcej punktów otrzymuje najtańsza oferta. 

Konstrukcja  wynagrodzenia:  pierwsze  sześć  wartości  będzie  się  zmieniać  zależnie  od 

efektów  (liczby  transakcji),  zgodnie  z  wypełnionym  formularzem.  Cztery  ostatnie  wartości 

stanowić będą stały ryczałt. 

• 

Wzrost dochodów - 50% - 50 pkt 

Kryterium  zabezpieczone  gwarancją  bankową  zmuszające  Wykonawców  do  efektywnego 

działania.  Wykonawca  podaje  kwotę  szacowanego  dochodu,  który  potem  musi 

zagwarantować i zależnie od jego wysokości otrzymuje odpowiednia liczbę punktów liczoną 

według  wzoru  (badana  oferta  /  najwyższa  oferta)  *  0,5  *100.  Najwięcej  punków  otrzymuje 

oferta, 

w której podany został najwyższy poziom gwarantowanego dochodu. 

przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji or

az równe traktowanie wykonawców 

udzielenie  zamówienia  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy 

dopuszczenie  i  przepro

wadzenie  dowodu  z  dokumentacji  postępowania  na 

okoliczności wskazane niniejszym odwołaniem 

obciążenie kosztami postępowania Zamawiającego i  zasądzenie od  Zamawiającego 

na rzecz Odwołującego kosztów postępowania. 

W  dniu  19  stycznia  2018  r.  Zamawiający  złożył  oświadczenie,  że  uznaje  w  części 

zarzuty podniesione w ww. odwołaniu dotyczące: 

pkt f) odwołania- dot. Rozdziału III ust. 2 pkt 6 OPZ – brak precyzyjnego określenia 

wymaganych dokumentów; 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„6)  dostęp  do  części  technicznej  i  kasowej  zabezpieczony  za  pomocą  oddzielnych  drzwi 

zamykanych  zamkami  indywidualnymi 

–  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  otwarcia 

drzwi do części kasowej i technicznej jednym kluczem. Wyklucza się możliwość dostępu do 

części kasowej po otwarciu drzwi technicznych i odwrotnie.” 

pkt  3. 

k)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  III  ust.  3 pkt  4 OPZ  –  brak  opisania  procedury 

akceptacji;  


Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 3 po pkt 4) dodaje pkt 5)  

o treści: 

„5) Wykonawca, celem akceptacji przez Zamawiającego treści oraz sposobu rozmieszczenia 

wszystkich  informacji  znajdujących  się  na  parkomatach,  przedstawi  Zamawiającemu  

w  termi

nie  do  dnia  16  lipca  2018  r.  projekt  sporządzony  w  skali  1:10,  w  którym 

odzwierciedlone zostaną wszystkie informacje, które znajdować będą się na udostępnionych 

przez  Wykonawcę  parkomatach.  Zamawiający,  w  terminie  5  dni  roboczych  od  otrzymania 

w/w projektu dokona jego akceptacji bądź wniesie uwagi, które Wykonawca w terminie 5 dni 

roboczych  zobowiązany  będzie  uwzględnić  w  projekcie  i  w  tym  terminie  dostarczyć 

poprawiony projekt Zamawiającemu do ponownej akceptacji. Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych  od  daty  otrzymania  poprawionego  projektu  dokona  jego  akce

ptacji;  jeżeli  do 

przedstawionego  przez  Wykonawcę  poprawionego  projektu  Zamawiający  nadal  wnosić 

będzie  uwagi,  sposób  postępowania  będzie  analogiczny  jak  dla  procedury  akceptacji 

pierwotnego projektu.” 

pkt  3. 

l)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  III  ust.  4 pkt  1 OPZ  –  brak  wskazania sposobu 

wyposażenia urządzenia w instrukcję obsługi, brak opisania procedury zatwierdzania; 

Zamawiający,  uznając  zarzut  w  zakresie  opisania  procedury  zatwierdzania,  w  opisie 

przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 3 po pkt 4) dodaje pkt 5) o treści: 

„5)  Wykonawca,  celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  instrukcji  obsługi,  przedstawi 

Zamawiającemu  w  terminie  do  dnia  16  lipca  2018  r.  projekt  sporządzony  w  skali  1:1,  

w  którym  odzwierciedlone  zostaną  wszystkie  informacje,  które  znajdować  będą  się  na 

instrukcji. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania w/w projektu dokona jego 

zatwierdzenia  bądź  wniesie  uwagi,  które  Wykonawca  w  terminie  5  dni  roboczych 

zobowiązany będzie uwzględnić w projekcie i w tym terminie dostarczyć poprawiony projekt 

Zamawiającemu do ponownego zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od 

daty  otrzymania  poprawionego  projektu  dokona  jego  zatwierdzenia;  jeżeli  do 

przedstawionego  przez  Wykonawcę  poprawionego  projektu  Zamawiający  nadal  wnosić 

będzie  uwagi,  sposób  postępowania  będzie  analogiczny  jak  dla  procedury  zatwierdzania 

pierwotnego projektu.” 

pkt 3. 

q) odwołania – dot. Rozdziału III ust. 5 pkt 8 OPZ – brak zdefiniowania użytego 

pojęcia „stary” 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 5 pkt 8) otrzymuje brzmienie: 

„8)  umożliwiać  dokonanie  transakcji  z  wykorzystaniem  „starego”  wydruku  z  parkomatu 

poprzez  zeskanowanie  jego  kodu  QR  lub  kodu  paskowego  do  odczytania  i  wprowadzenia  


w  urządzeniu  zapisanego  w  kodzie  QR  lub  w  kodzie  paskowym  numeru  rejestracyjnego 

pojazdu,  za  postój  którego  jest  wnoszona  opłata,  przy  czym  pod  pojęciem  “stary”  wydruk  

z  parkomatu  należy  rozumieć  wydruk  z  udostępnionego  przez  Wykonawcę  parkomatu, 

potwierdzający  wniesienie  opłaty  za  postój,  który  stracił  ważność,  tj.  na  którym  wskazany 

czas opłaconego postoju (data i godzina) już minęły.” 

pkt 3. 

r) odwołania – dot. Rozdziału III ust. 5 pkt 11 OPZ – brak zdefiniowania pojęcia 

„operacja”; 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust.5 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 

„11)  być  wyposażone  w  pamięć  odporną  na  zaniki  zasilania  lub  innego  rodzaju  awarie,  

w której będą przechowywane przez okres co najmniej 5 dni (przy  założeniu średniej ilości 

transakcji  zakupu  biletów  na  poziomie  500  dziennie)  wszystkie  informacje  

o przeprowadzonych transakcjach, kolekcjach, pracach serwisowych oraz awariach,” 

pkt 3. 

s) odwołania – dot. Rozdziału III ust. 5 pkt 16 OPZ – brak precyzyjnego opisu  

w zakresie możliwości wprowadzania znaków diaktrycznych innych krajów; 

W opis

ie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 5 pkt 16) otrzymuje brzmienie: 

„16) być wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną (zawierającą co najmniej cyfry od 0 do 9 

oraz  duże  (wielkie)  litery  alfabetu  łacińskiego  bez  znaków  diakrytycznych)  umożliwiającą 

w

prowadzenie  numeru  rejestracyjnego  pojazdu,  za  którego  postój  jest  wnoszona  opłata; 

wprowadzony  przez  użytkownika  numer  rejestracyjny  musi  pojawić  się  na  wydruku  

z parkomatu, z zastrzeżeniem, że: 

a)  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rezygnacji  z  wymogu  wprowadzania  numeru 

rejestracyjnego  na  wydrukach  z  parkomatów  oraz  prawo  wprowadzenia  rozwiązania 

opcjonalnego 

–  numer  rejestracyjny  zgodnie  z  decyzją  użytkownika  będzie  wprowadzany 

bądź  pomijany  w  czasie  wnoszenia  opłaty,  a  Wykonawca  na  własny  koszt,  w  terminie 

uzgodnionym  z  Zamawiającym  (nie  dłuższym  niż  14  dni)  stosownie  dostosuje 

oprogramowanie parkomatu i wzór wydruku z parkomatu,  

b) 

Zamawiający  dopuszcza,  aby  w  przypadku  gdy  Wykonawca  zastosuje  parkomat  

z ekranem dotykowym, klawiatura wyświetlana była na tym ekranie;” 

pkt  3. 

u)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  III  ust.  5  pkt  20  OPZ  –  brak  opisu  procedury 

akceptacji;  

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 5 pkt 20) otrzymuje brzmienie: 

„20) dowody wpłaty muszą być drukowane w technologii i na papierze, których właściwości 

zapewnią  trwałość  i  pełną  czytelność  wydrukowanych  informacji  przez  okres  co  najmniej  6 


lat  (dla  dowodów  przechowywanych  w  miejscach  nie  narażonych  na  działanie  promieni 

słonecznych)  oraz  możliwość  odczytu  przez  szybę  pojazdu.  Urządzenie  musi  wydrukować 

bilet  w  czasie  nie  dłuższym  niż  5  sekund  od  momentu  zaakceptowania  transakcji  przez 

użytkownika  Projekt  wydruku  z  parkomatu  sporządzony  w  skali  1:1  musi  zostać 

przedstawiony  Zamawiającemu  do  akceptacji  w  terminie  do  dnia  16  lipca  2018  r. 

Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania w/w projektu dokona jego akceptacji 

bądź  wniesie  uwagi,  które  Wykonawca  w  terminie  5  dni  roboczych  zobowiązany  będzie 

uwzględnić w projekcie i w tym terminie dostarczyć poprawiony projekt  Zamawiającemu do 

ponownej  akceptacji.  Zamawiający  w  terminie  5  dni  roboczych  od  daty  otrzymania 

poprawionego projektu dokona jego akceptacji; jeżeli do przedstawionego przez Wykonawcę 

poprawionego  projektu  Zamawiający  nadal  wnosić  będzie  uwagi,  sposób  postępowania 

będzie analogiczny jak dla procedury akceptacji pierwotnego projektu.” 

pkt  3. 

v)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  III  ust.  5  pkt  25  OPZ  –  zapis  nie  precyzuje 

wymaganego  sposobu  działania  parkomatu  w  przypadku  awarii  wrzutnika  monet,  przy 

możliwości uiszczenia opłaty bezgotówkowo oraz w sytuacji  

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 5 pkt 25) otrzymuje brzmienie: 

„25)  w  przypadku  awarii  urządzenia,  na  skutek  której  nie  ma  możliwości  dokonania  opłaty 

monetami  oraz  zbliżeniową  kartą  płatniczą,  na  wyświetlaczu  urządzenia  musi  pojawić  się 

informacja  o  wystąpieniu  awarii  (np.  parkomat  nieczynny),  oraz  o  ile  rodzaj  awarii  na  to 

pozwala,  informacja  o  lokalizacji  najbliższego  parkomatu. W  przypadku  wystąpienia  awarii, 

na skutek której nie ma możliwości dokonania opłaty monetami, natomiast istnieje możliwość 

dokonania  opłaty  zbliżeniową  kartą  płatniczą,  parkomat  musi  umożliwić  dokonanie  opłaty 

przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej, natomiast na wyświetlaczu urządzenia musi pojawić 

się  informacja  o  treści  “płatność  tylko  kartą”.  W  przypadku  wystąpienia  awarii,  na  skutek 

której  nie  ma  możliwości  dokonania  opłaty  zbliżeniową  kartą  płatniczą,  natomiast  istnieje 

możliwość  dokonania  opłaty  monetami,  parkomat  musi  umożliwić  dokonanie  opłaty  przy 

użyciu  monet,  natomiast  na  wyświetlaczu  urządzenia  musi  pojawić  się  informacja  o  treści 

“płatność tylko monetami”.” 

pkt  3. 

w)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  III  ust.  5  pkt  28  OPZ  –  brak  zdefiniowania 

pojęcia „urządzenie biletu”;  

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust.5 pkt 28) otrzymuje brzmienie: 

„28) umożliwiać wydrukowanie duplikatu wydanego przez parkomat biletu parkingowego” 

pkt  3. 

cc) odwołania – dot. Rozdziału IV ust. 2 pkt 1 lit. b OPZ  – brak precyzyjnego 

określenia wymagań i definicji pojęcia „wymogi wizualne”; 


W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale IV ust.2 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  na  podstawie  przedstawionego  projektu  parkomatu  uzyskać  pozytywną  opinię 

Zamawiającego  oraz  Koordynatora  projektu  plastycznego  wystroju  miasta.  Wykonawca,  

w celu uzyskania pozytywnej opinii, przedstawi Zamawiającemu w terminie do dnia 16 lipca 

2018  r.  projekt  parkomatu  sporządzony  w  skali  1:10.  Zamawiający,  w  terminie  5  dni 

roboczych  od  otrzymania  w/w  projektu  dokona  jego  akceptacji  (pozytywnie  zaopiniuje 

projekt)  bądź  wniesie  uwagi,  które  Wykonawca  w  terminie  5  dni  roboczych  zobowiązany 

będzie  uwzględnić  w  projekcie  i  w  tym  terminie  dostarczyć  poprawiony  projekt 

Zamawiającemu do  ponownej  akceptacji.  Zamawiający  w  terminie 5 dni  roboczych od  daty 

otrzymania poprawionego projektu dokona jego akceptacji; jeżeli do przedstawionego przez 

Wykonawcę  poprawionego  projektu  Zamawiający  nadal  wnosić  będzie  uwagi,  sposób 

postępowania będzie analogiczny jak dla procedury opiniowania pierwotnego projektu.” 

pkt  3. 

dd)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  IV  ust.  2  pkt  1  lit.  e  OPZ  brak  opisania 

procedury „uzgadniania”; 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e)  uzgodnić  z  Zamawiającym  szczegółowe  umiejscowienie  parkomatu  w  odniesieniu  do 

lokalizacji  wskazanej  w  Wykazie  lokalizacji  urządzeń.  Zamawiający,  w  terminie  5  dni 

roboczych  od  daty  otrzymania  od  Wykonawcy  wniosku  o  uzgodnienie  lokalizacji 

parkomatów,  wskaże  Wykonawcy  terminy  dokonania  wizji  lokalnej,  podczas  której  strony 

(Zamawiający przy udziale Wykonawcy) uzgodnią szczegółowe umiejscowienie parkomatów. 

Wskazane  przez  Zamawiającego  terminy  dokonania  wizji  lokalnej  nie  będą  dłuższe  niż  20 

dni roboczych od daty otrzymania wniosku od Wykonawcy. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  wykorzystania  istniejących  obecnie  lokalizacji  jako 

już  uzgodnionych.  Zamawiający  w  zakresie  montażu  parkomatów  wymagał  będzie  od 

Wykonawcy dokonania wszystkich procedur określonych wyżej.” 

pkt  3. 

gg)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  IV  ust.  2  pkt  7  lit.  b  OPZ  –  brak  opisania 

procedury „uzgadniania”;  

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale IV ust. 2 pkt 7) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  być  oznakowane  w  czytelny  i  estetyczny  sposób,  jednoznacznie  wskazujący,  że 

urządzenie stanowi część nowego systemu poboru opłat i udostępnione będzie w przyszłości 

– sposób i treść oznakowania zostanie uzgodniona w trybie roboczym.” 

pkt  3. 

hh)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  V  ust.  1  pkt  1  OPZ  –  brak  sprecyzowania 

terminów „wysoki poziom świadczonych usług” i „dozór techniczny”;  


W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podejmowania  wszelkich  działań  mających  na  celu 

utrzymanie  ciągłej  pracy  systemu,  w  szczególności  do  prowadzenia  dozoru  technicznego 

(pod pojęciem dozór techniczny należy rozumieć wykonywanie przez Wykonawcę czynności 

w zakresie przeprowadzania kontroli prawidłowości pracy parkomatów) oraz kompleksowego 

serwisu gwarantującego stałą gotowość operacyjną urządzeń, w tym zapewnienie na własny 

koszt wszystkich materiałów eksploatacyjnych.” 

pkt 3. 

kk) odwołania – dot. Rozdziału VII ust. 1 pkt 2 OPZ – brak wskazania kryteriów 

oraz procedury akceptacji;  

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) treść zamieszczona po lit. g) 

otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający  wymaga,  aby  strona  internetowa  była  odrębną  witryną  internetową 

sporządzoną na potrzeby funkcjonowania strefy (odnośnik do strony będzie znajdował się na 

stronie  internetowej  Zamawiającego).  Wykonawca,  zobowiązany  jest  przedstawić  do 

akceptacji Zamawiającego, projekt strony WWW, a nadto uzgadniać w trybie roboczym treść 

informacji,  które  na  stronie  WWW  będą  zamieszczane.  Informacje  muszą  być  dostępne  

w języku polskim, niemieckim oraz angielskim. 

Wykon

awca,  do  dnia  16  lipca  2018  r.  zobowiązany  jest  przedstawić  do  akceptacji 

Zamawiającego, projekt strony WWW sporządzony w języku polskim, w jednej z form: strona 

bez  funkcjonalności,  projekt  graficzny  w  postaci  HTML,  strona  “narysowana”  w  pliku 

graficznym. 

Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu strony WWW, 

sprawdzi  poprawność  merytoryczną  oraz  językową  zamieszczonych  treści,  jak  i  sposób 

rozmieszczenia  informacji  na stronie,  po  czym  dokona  akceptacji  przedstawionego  projektu 

strony  W

WW  bądź  wniesie  uwagi,  które  Wykonawca  w  terminie  5  dni  roboczych 

zobowiązany będzie nanieść na projekt i dostarczyć poprawiony projekt Zamawiającemu do 

ponownej  akceptacji.  Zamawiający  w  terminie  5  dni  roboczych  od  daty  otrzymania 

poprawionego  projektu  st

rony  WWW  dokona  jego  akceptacji;  jeżeli  do  przedstawionego 

przez  Wykonawcę  poprawionego  projektu  strony  WWW  Zamawiający  nadal  wnosić  będzie 

uwagi,  sposób  postępowania  będzie  analogiczny  jak  dla  procedury  akceptacji  pierwotnego 

projektu strony WWW. 

Analogic

zny  sposób  akceptacji  obowiązywał  będzie  w  przypadku  konieczności 

wprowadzenia aktualizacji zamieszczonych na stronie WWW informacji, z zastrzeżeniem, że 

termin  sporządzenia  i  dostarczenia  przez  Wykonawcę  projektu  określony  zostanie  przez 

Zamawiającego  w  zgłoszeniu  dotyczącym  konieczności  wprowadzenia  zmiany  i  nie  będzie 

on krótszy niż 5 dni roboczych. 


Po akceptacji projektu strony WWW przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie 

dokonać  pisemnego  tłumaczenia  wszystkich  treści  zamieszczonych  na  zaakceptowanym 

projekcie strony WWW na język angielski oraz język niemiecki.” 

pkt  3. 

nn)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  IX  ust.  2  pkt  1  i  2  OPZ  –  zapisy  są  ze  sobą 

sprzeczne  i  wzajemnie się  wykluczają;  z  uwagi  na  fakt,  iż  wykonawca  nie  jest  w  stanie  na 

dzień  ogłoszenia  zamówienia  wyposażyć  kontrolerów  w  urządzenia  przenośne.  Ten  termin 

już minął. 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale IX ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)    Zamawiający  informuje,  iż  obecnie  (na  dzień  ogłoszenia  niniejszego  zamówienia) 

zatrudn

ionych  jest  14  kontrolerów  parkingowych,  których  należy  wyposażyć  (w  terminie  2 

tygodni  przed  planowaną  datą  uruchomienia  urządzeń  do  pobierania  opłat  za  postój)  

w  zestawy  przenośnych  urządzeń  kontrolnych.  Niemniej,  w  przypadku  zwiększenia  liczby 

zatrudni

onych  kontrolerów  parkingowych  (od  dnia  ogłoszenia  niniejszego  zamówienia  do 

ostatniego dnia tr

wania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia), 

na  pisemne  zlecenie  Zamawiającego,  Wykonawca  w  terminie  14  dni  od  otrzymania 

pisemnego  zleceni

a,  zobowiązany  będzie  udostępnić  dodatkowe  zestawy  przenośnych 

urządzeń  kontrolnych,  z  zastrzeżeniem,  że  całkowita  liczba  urządzeń  udostępnionych  dla 

pracowników Zamawiającego nie przekroczy 25 sztuk.” 

pkt 3. 

qq) odwołania – dot. Rozdziału IX ust. 3 pkt 3 lit. a OPZ – brak sprecyzowania 

terminu „wysoki poziom świadczenia usług”; 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie 

„a)        do  podejmowania  wszelkich  działań  mających  na  celu  utrzymanie  ciągłej  pracy 

urządzeń,  w  szczególności  do  kompleksowego  serwisu  gwarantującego  stałą  gotowość 

operacyjną  urządzeń  oraz  zapewnienia  na  własny  koszt  wszystkich  materiałów 

eksploatacyjnych,” 

pkt  3. 

ss)  odwołania  –  dot.  Rozdziału  XI  ust.  5  OPZ  –  brak  wskazania  warunków 

realiz

acji obowiązku; 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI ust. 5 otrzymuje brzmienie 

„5.  W  przypadku  zatrudnienia  przez  Zamawiającego  nowych  pracowników,  Zamawiający 

pisemnie  poinformuje  Wykonawcę  o  konieczności  przeprowadzenia  przez  Wykonawcę 

szkoleni

a  tych  osób  w  zakresie  obsługi  udostępnianych  przez  Wykonawcę  przenośnych 

urządzeń  kontrolnych  oraz  obsługi  udostępnionych  przez  Wykonawcę  systemów. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  przeprowadzić  szkolenie  w  terminie  5  dni  roboczych  od 

otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o potrzebie przeprowadzenia szkolenia.” 


W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XI po ust. 5 dodaje się ust. 6 o treści: 

„6.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  pisemnie  informować  Zamawiającego  o  planowanych 

zmianach  w  zakresie  obsługi  udostępnianych  przez  Wykonawcę  urządzeń  i  systemów,  

a  nadto,  najpóźniej  w  terminie  3  dni  roboczych  przed  datą  wprowadzenia  tych  zmian,  do 

przeprowadzenia 

szkolenia 

pracowników 

Zamawiającego. 

przypadku 

gdy 

przeprowadzenie  szkolenia  z  przyczyn  techniczny

ch  możliwe  będzie  wyłącznie  po 

wprowadzeniu  w/w  zmian,  szkolenie  pracowników  Zamawiającego  musi  się  odbyć  

w  pierwszym  dniu  roboczym,  w  którym  zmiany  w  zakresie  obsługi  udostępnianych  przez 

Wykonawcę urządzeń i systemów zostały wprowadzone.” 

pkt 3. tt) 

odwołania – dot. Rozdziału XIII 3 – nałożenie na wykonawcę obowiązku, bez 

przewidzenia wynagrodzenia dla wykonawcy; 

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIII ust. 3 otrzymuje brzmienie 

„3.        Zmiany  lokalizacji  parkomatów  w  ilości  nie  większej  niż  10  sztuk  w  trakcie  roku 

kalendarzowego  nie  dają  prawa  do  dodatkowego  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy. 

Zamawiający  z  3-miesięcznym  wyprzedzeniem  powiadomi  Wykonawcę  o  konieczności 

przeprowadzenia w/w czynności.” 

pkt 3. 

vv) odwołania – dot. Rozdziału XIII ust. 13 – brak określenia sposobu liczenia 

terminu, oraz rodzaju aplikacji/systemu, uniemożliwiając tym samym skalkulowanie oferty;  

W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIII ust. 13 otrzymuje brzmienie 

„13.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia  we  własnym  zakresie,  

w  dowolnym  momencie  trwania  niniejszego  zamówienia,  zarówno  dodatkowej  aplikacji 

umożliwiającej  dokonywanie  płatności  mobilnych,  jak  i  odmiennego  od  objętego  niniejszym 

zamówieniem  systemu wnoszenia opłat  za postój  pojazdów  w  strefie płatnego parkowania. 

W/w rozwiązanie może zostać wprowadzone jako zmiana do umowy w zakresie świadczenia 

usługi oraz sposobu obliczania miesięcznego wynagrodzenia.”. 

Na rozprawie Odwołujący  złożył  oświadczenie,  że wycofuje  zarzut  naruszenia przez 

Z

amawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp  w  zw.  

z  Rozdziałem  IV  ust.  2  pkt  3  SIWZ  przez  sformułowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  sposób  wykluczający  konkurencję  

i uniemożliwiający złożenie oferty m.in. Odwołującemu.  


K

rajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie,  w  tym  w  szczególności  treść 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załącznikami,  pismo  Zamawiającego  

z  dnia  19  stycznia  2018  r., 

jak również stanowiska stron  postępowania zaprezentowane na 

piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody. 

Izba  ustaliła,  że  rozpoznawane  przez  Izbę  odwołanie  dotyczy  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  które  zostało  wszczęte  po  dniu  28  lipca  2016  r.,  

tj. po dniu 

wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). 

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że  nie 

podlega ono uwzględnieniu.   

Izba ustaliła, że zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje w szczególności: 

Opracowanie  projektu  montażu  urządzeń  do  poboru  opłat  parkingowych  (opłat  za 

postój  pojazdów  samochodowych  na  drogach  publicznych  w  strefie  płatnego 

parkowania),  składającego  się  w  szczególności  z  planów,  rysunków,  uwarunkowań 

oraz dokładnej lokalizacji lub innych dokumentów niezbędnych do montażu urządzeń; 

projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane 

odrębnymi przepisami prawa, 

Udostępnienie,  montaż  i  uruchomienie  urządzeń  służących  do  poboru  opłat 

parkingowych  w  miejscach  wskazanych  przez  Zamawiającego,  zgodnie  

z  zatwierdzonym  przez  Zamaw

iającego  projektem,  po  uprzednim  dokonaniu  przez 

wykonawcę wszystkich niezbędnych uzgodnień, 

Obsługę  urządzeń  do  poboru  opłat  parkingowych  w  zakresie  serwisu,  bieżącej 

eksploatacji i konserwacji, 

Udostępnienie usługi płatności za postój pojazdów przy użyciu urządzeń mobilnych, 

Uruchomienie Centrum Zarządzania i Przetwarzania Danych, 

Udostępnienie stanowisk kontrolnych w siedzibie Zamawiającego, 


Udostępnienie przenośnych urządzeń kontrolnych, 

Udostępnienie systemu automatycznej weryfikacji wnoszenia opłat parkingowych, 

Przeprowadzanie  szkoleń  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi 

udostępnionych urządzeń i systemów, 

Demontaż i usunięcie urządzeń do poboru opłat parkingowych wraz z odtworzeniem 

nawierzchni pasa drogowego (Rozdział II OPZ).  

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może 

orzekać  co  do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Zarzuty  muszą  być 

skonkretyzowane  już  w  dacie  wniesienia  odwołania.  Na  zarzut  składają  się  podstawa 

prawna,  oraz 

okoliczności  faktyczne  uzasadniające  naruszenie  przepisów.  Tym  samym, 

skład  orzekający  nie  może  orzekać  co  do  okoliczności  faktycznych,  do  których  nie 

odwoływały się zarzuty podniesione w odwołaniu. Poza treścią odwołania nie ma możliwości 

doprecyzowywania  zarzutów  przez  wskazywanie  na  określone  okoliczności  faktyczne,  nie 

przedstawione  w  odwołaniu,  nawet  gdyby  wyczerpywały  one  dyspozycję  tego  samego 

przepisu,  który  wykonawca  wskazuje  jako  naruszony  przez  zamawiającego.  Rozszerzenie 

zarzutów  podczas  rozprawy  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  stanowiłoby  obejście 

przepisów  dotyczących  terminów  na  wniesienie  odwołania,  a  także  prowadziłoby  do 

zachwiania 

równości  stron  kontradyktoryjnego  postępowania  odwoławczego.  Mając  na 

uwadze powyższe, Izba rozpoznaniu poddała zarzuty w brzmieniu określonym w odwołaniu.   

Nie potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

29 ust. 2 us

tawy Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 

konkurencję  przez  określenie  w  Rozdziale  IIII  ust.  2  pkt  4  OPZ  koloru  parkomatów.  Izba 

przyjęła  wyjaśnienia  Zamawiającego,  że  podanie  przez  Zamawiającego  koloru  znajduje 

uzasadnien

ie  w  koncepcji  plastycznej  miasta.  Izba  wzięła  również  pod  uwagę  okoliczność, 

że  Odwołujący  nie  zaprzeczył  twierdzeniu  Zamawiającego,  że  uzyskanie  parkomatów  

o  narzuconej  kolorystyce  od  producentów  nie  stanowi  problemu.  Odwołujący  nie  wykazał 

zatem  narusz

enia  uczciwej  konkurencji.  O  naruszeniu  konkurencji  nie  może  bowiem 

stanowić  okoliczność,  iż  parkomaty  obecnie  zamontowane  są  koloru  zgodnego  

z wymaganym, bowiem

, jak zostało wyjaśnione w toku rozprawy, dotychczasowy wykonawca 

zobowiązany jest do zdemontowania parkomatów obecnie użytkowanych w ramach zawartej 

z tym wykonawcą umowy.  

Nie 

znalazł  potwierdzenia  także  zarzut  utrudnienia  uczciwej  konkurencji  przez  brak  

w  OPZ 

postanowień  dotyczących  warunków,  terminów,  podmiotu  odpowiedzialnego  za 


demontaż  aktualnie  użytkowanych  przez  Zamawiającego  parkomatów.  Izba  dała  wiarę 

Zamawiającemu,  który  oświadczył,  że  zadanie  to  jest  elementem  zamówienia  obecnie 

realizowanego  przez  innego  wykonawcę.  Izba  miała  na  uwadze  okoliczność,  że  brak 

informacji  w  treści  SIWZ  w  tym  przedmiocie  nie  narusza  interesu  wykonawcy  -  skoro 

Zamawiający  nie  wprowadził  do  treści  SIWZ  zadania  demontażu  istniejących  obecnie 

parkomatów,  oznacza  to,  że  przedmiotowe  zamówienie  zadania  takiego  nie  obejmuje,  

a wykonawca 

nie jest zobowiązany do jego wyceny. Izba zauważyła również, że w obecnym 

postępowaniu  zadanie  demontażu  i  usunięcia  parkomatów  stanowiących  przedmiot 

zamówienia  będzie  należało  do  wykonawcy,  który  uzyska  zamówienie,  analogicznie  jak  

w  poprzednim  postępowaniu  (Rozdział  II  pkt  10  OPZ).  Ponadto,  pozyskanie  wiedzy  w  tym 

zakresie może odbyć się np. przez zadanie pytania do SIWZ.  

Za  niezasadny  Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  29  ust.  2 

ustawy  Pzp 

przez  zobowiązanie  wykonawców  do  wykonania  określonych  czynności 

fo

rmalnych  przed  montażem  urządzeń  (Rozdział  IV  ust.  2  pkt  1  OPZ).  Izba  stwierdziła,  że 

Odwołujący  nie  wykazał  naruszenia  uczciwej  konkurencji  przez  wprowadzenie  ww. 

zobowiązania,  bowiem  na  mocy  postanowień  przedmiotowego  zobowiązania,  wszyscy 

wykonawcy  będą  zobligowani  do  dokonania  takich  samych  czynności.  W  zaskarżonym 

postanowieniu  Zamawiający  wprost  nie  dopuszcza  możliwości  wykorzystania  istniejących 

obecnie lokalizacji jako 

już uzgodnionych. Zamawiający zaznacza też, że będzie wymagał od 

wykonawcy dokonania wszystkich wymienionych procedur. 

Nie  potwierdził  się  również  zarzut  naruszenia  ww.  przepisów  ustawy  Pzp  przez 

ustanowienie modelu wynagradzania wykonawcy w sposób wyłączający możliwość złożenia 

oferty  przez  Odwołującego  (Rozdział  XV  OPZ).  Odwołujący  w  żadnym  razie  nie  wykazał,  

w  jaki  sposób  przyjęty  przez  Zamawiającego  model  narusza  uczciwą  konkurencję,  w  jaki 

sposób  uniemożliwia  niektórym  podmiotom  udział  w  postępowaniu.  Zaproponowany  model 

wynagrodzenia  jest  taki  sam  dla  wszystkich  podmiotów  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia.  Okoliczność  istnienia  na  rynku  alternatywnych  rozwiązań  nie  wskazuje  na 

naruszenie  konkurencji.  Inn

ych  okoliczności  faktycznych  mających  potwierdzać  zasadność 

przedmiotowego  zarzutu 

Odwołujący  w  odwołaniu  nie  wskazał.  Twierdzenia  Odwołującego 

prezentowane  na  rozprawie,  że  Zamawiający  powinien  określić  minimalną  liczbę 

parkomatów,  co  pozwoliłoby  ograniczyć  niezbędną  do  skalkulowania  przez  wykonawcę 

liczbę ryzyk, stanowią rozszerzenie zarzutu i nie mogą być brane przez skład orzekający pod 

uwagę przy rozpoznawaniu odwołania.  

Izba nie stwierdziła również naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

29 ust. 2 ustawy Pzp, tj. 

naruszenia uczciwej konkurencji przez ustanowienie kryteriów oceny 


ofert  faworyzujących  obecnego  wykonawcę.  Odwołujący  nie  wykazał  takiego  naruszenia.  

W  odwołaniu  Odwołujący  wskazał  na  rozwiązanie,  które  pozwala  na  zdobycie  przewagi 

przez  wykonawcę,  który  nie  decyduje  się  na  zdobycie  dodatkowych  punktów  w  którymś  

z  kryteriów  pozacenowych  wymienionych  w  Rozdziale  XV  pkt  1  lit.  b-f  SIWZ.  Odwołujący 

zauważył,  że  Zamawiający  punktuje  kosztochłonne  budowanie  Biura  Obsługi  Klienta 

„jedynie”  na  3  pkt,  przez  co  wykonawcy,  którzy  nie  mają  we  Wrocławiu  swojego  biura 

zrezygnują  z  oferowania  tej  usługi  „poświęcając  niewielką  ilość  punktów  w  tym  kryterium,  

„zyskując dużo więcej w kryterium cena”. Tak postawiony zarzut mógłby wskazywać wręcz 

na  uprzywilejowanie  wykonawcy,  który  nie  zaoferuje  dodatkowych  usług.  Z  uwagi  na 

powyższe,  w  ocenie  Izby,  tak  sformułowany  w  odwołaniu  zarzut  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

Poddając rozpoznaniu zarzuty naruszenia przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 ustawy 

Pzp  Izba 

miała  na  uwadze,  że  zarzuty  te  zostały  sformułowane  przez  Odwołującego  

w  sposób  lakoniczny,  Odwołujący  nie  przedstawił  też  okoliczności  faktycznych 

uzasadniających naruszenie ww. przepisu, nie określił też żądań.  

Za  b

ezzasadny  Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  nie 

wskazanie  kwoty  w  Rozdziale  III  ust.  11  pkt  3  SIWZ.  Izba  stwierdzi

ła,  że  przedmiotowe 

postanowienie SIWZ 

o treści: „Zakończenie pobierania opłat za postój – wyczerpanie kwoty 

przeznaczonej  na  realizację  zamówienia  lecz  nie  dłużej  niż  7  lat  od  daty  rozpoczęcia 

pobierania opłat za postój, z zastrzeżeniem pkt 4)” dotyczy ceny ofertowej, co wynika z treści 

§4  ust.  8  wzoru  umowy  „Wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  przez  okres 

trwania  umowy  nie  może  przekroczyć  kwoty  określonej  w  ust.  1”,  który  odnosi  się  do  ceny 

wskazanej  w  ofercie  wykonawcy.  Tym  samym,  podanie 

przez  Zamawiającego  tej kwoty  na 

obecnym etapie postępowania nie jest w sposób niezależny od Zamawiającego możliwe. 

Izba  nie  uwzględniła  również  zarzutu  dotyczącego  określenia  przez  Zamawiającego 

w  Rozdziale  XV  ust.  1  lit.  b-f  SIWZ 

kryteriów,  które  są jednocześnie czynnościami, których 

wykonanie  jest  dla  wykonawcy  obligatoryjne

.  Izba  doszła  do  przekonania,  że  zarzut  ten 

został  oparty  na  błędnej  tezie  -  z  treści  SIWZ jednoznacznie  wynika  bowiem,  że czynności 

wymienione  w  skarżonym  zakresie  nie  są  czynnościami  obligatoryjnymi.  O  powyższym 

świadczy  sposób  przyznawania  punktów  w  poszczególnych  kryteriach  –  Zamawiający  

w  każdym  z  opisów  skarżonych  kryteriów  określa  liczbę  punktów  za  zadeklarowanie 

realizacji  danej  usługi,  jak  też  wskazuje,  że  wykonawca  otrzyma  0  pkt.  za  brak  takiej 

deklaracji (R

ozdział XV pkt 1.2-1.6 SIWZ). Brak obowiązku świadczenia ww. usług objętych 

kryteriami oceny ofert wynika także z treści §1 ust. 3 wzoru umowy, w którym Zamawiający 

wymienił poszczególne elementy przedmiotu zamówienia oznaczając „*” te elementy, których 


punktowanie przewidział w Rozdziale XV ust. 1 lit. b-f SIWZ. Zamawiający wyjaśnił ponadto, 

że „*” oznacza, że „zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty 

Wykonawcy”.  Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  że  przedmiotowy  zarzut,  

w brzmieniu, w jakim został on sformułowany w odwołaniu, nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  nie  znalazła  podstaw  do  uwzględnienia  zarzutu  dotyczącego  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  Rozdziale  III  ust.  1  pkt  1  i  2  OPZ.  Odwołujący  stwierdził,  że  

w  przywołanym  postanowieniu  OPZ  brak  jest  wskazania  warunków  refabrykacji.  Izba 

stwierdziła,  że  pojęcie  refabrykacji  zostało  zdefiniowane  w  Rozdziale  III  ust.  1  pkt  3  OPZ: 

„Przez  refabrykację  urządzeń,  o  których  mowa  wyżej  w  pkt  2)  należy  rozumieć  działanie 

producenta  polegające  w  szczególności  na  przywróceniu  właściwości  użytkowych 

elementom  konstrukcyjnym  i  częściom  używanym,  w  taki  sposób,  aby  wyglądały  one  

i  funkcjonowały  jak  elementy  i  części  nowe”  i  nie  wymaga  doprecyzowania.  Jednocześnie, 

Odwołujący nie określił, w jakim zakresie pojęcie to powinno zostać dookreślone.  

Nie  znalazł  potwierdzenia  zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  brak  wskazania  w  Rozdziale  III  ust.  1  pkt  3  OPZ  sposobu  weryfikacji  postawionego 

wymagania co do refabrykacji urządzeń. Izba stwierdziła, że brak jest podstaw, aby stawiać 

wobec 

Zamawiającego  wymaganie  wprowadzania  osobnych  procedur  do  weryfikacji 

każdego  z  wymagań.  Przyjęcie  takowych  procedur  w  sposób  znaczący  przedłużałoby 

re

alizację  zamówienia.  Wykonawca  przyjmując  zamówienie  do  realizacji  zobowiązany  jest 

wypełnić  wymogi  opisane  w  dokumentacji  postępowania,  a  ocena  ich  spełnienia  może 

odbywać  się  na  ogólnych  zasadach  wskazanych  w  umowie.  Analogiczne  stanowisko  Izba 

przyjęła wobec zarzutu dotyczącego treści Rozdziału V ust. 3 OPZ. 

Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  wskazanego  przepisu  ustawy  Pzp  przez  brak  

w  Rozdziale 

III  ust.  2  pkt  7  OPZ  precyzyjnego  opisu  wymagania  dotyczącego  konstrukcji 

otworu wrzutowego

. Izba stwierdziła, że opisując wymóg w ten sposób, że „otwór wrzutowy 

na monety musi być zabezpieczony blokadą, która otwiera się tylko pod wpływem zbliżania 

monety”  Zamawiający  postawił  wymaganie w  zakresie,  jaki jest  dla  Zamawiającego  istotny, 

pozostawiając w pozostałym zakresie dowolność wykonawcy co do konstrukcji otworu.  

Za niezasadny Izba uznała także zarzut braku zdefiniowania w Rozdziale III ust. 3 pkt 

1 OPZ pojęć takich jak „estetyczne, widoczne, czytelne”. Izba stwierdziła, że ww. pojęcia są 

pojęciami  powszechnie  stosowanymi,  a  ich  użycie  w  kontekście  oznaczeń  i  napisów 

znajdujących się na urządzeniu nie powinno budzić wątpliwości.  


Analogiczni

e,  Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  ustawy  Pzp  przez  brak  zdefiniowania 

pojęcia „czytelny” w Rozdziale III ust. 5 pkt 18 OPZ. Pojęcie to, zastosowane dla określenia 

ekranu, 

nie  budzi  wątpliwości  w  kontekście  pełnej  treści  skarżonego  postanowienia,  które 

mówi o dostosowaniu ekranu do pracy w różnych warunkach oświetlenia.  

Podobnie, w ocenie Izby, nie budzi wątpliwości użyte w Rozdziale IV ust. 2 pkt 5 OPZ 

p

ojęcie  „stanu  pierwotnego”  nawierzchni  terenu.  Wobec  brzmienia  ww.  postanowienia: 

„Wykonawca  po  zamontowaniu  urządzeń  do  poboru  opłat  zobowiązany  jest  przywrócić 

nawierzchnię  terenu  do  stanu  pierwotnego”  oczywiste  jest,  że  wykonawca  zobowiązany 

został  do  przywrócenia  nawierzchni  do  stanu  poprzedzającego  zamontowanie  urządzeń, 

pozostawienie nawierzchni w stanie nie gorszym niż stan sprzed montażu urządzeń.   

Izba  stwierdziła  także,  że  pojęcia  użyte  w  Rozdziale  V  ust.  3  OPZ,  takie  jak  „dobry 

stan  techniczny  i  estetyczny”,  wobec  wskazania  w  nim  na  obowiązek  utrzymania  urządzeń  

w  stanie  nie  gorszym  niż  pierwotny,  usuwania  ulotek,  reklam,  graffiti  i  innych,  nie  są 

nadmiernie nieprecyzyjne. 

W tym miejscu wskazać należy, że w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

można  dostrzec  element  ocenny,  pozwalający  na  subiektywną  ocenę.  Nie  sposób  bowiem 

zdefiniować w dokumentacji postępowania każdego użytego w niej określenia. Izba uznała, 

że w przedmiotowym postępowaniu, ów element ocenny jest tak marginalny, że nie można 

mówić o niejednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  naruszenia  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  brak 

precyzyjnego opisu I

zba stwierdziła, że postanowienie, że etykiety z informacjami winny być 

w

ykonane  w  sposób  umożliwiający  ich  wymianę  bez  uszkodzenia  elementów  urządzenia 

(Rozdział III ust. 3 pkt 3 OPZ) jest opisem wystarczająco precyzyjnym i nie powinien budzić 

wątpliwości.  Podobnie,  klarowne  jest  postanowienie,  że  informacje  dotyczące  wykonawcy, 

takie jak nazwa, adres i nr telefonu nie mogą zajmować więcej niż 5% powierzchni przedniej 

urządzenia (Rozdział III ust. 4 pkt 2 lit. b OPZ). Za wystarczająco precyzyjny Izba uznała też 

zapis dotyczący informacji, jakie powinny pojawić się na wyświetlaczu urządzenia (Rozdział 

III ust. 4 pkt 5 OPZ

, Rozdział III ust. 4 pkt 5 lit. d OPZ). Odwołujący nie wskazał co budzi jego 

wątpliwości, nie określił też żądań w tym zakresie. 

Izba  uznała  ponadto,  że  zaproponowane  przez  Zamawiającego  w  piśmie  z  dnia  

19 styc

znia 2018 r. w odpowiedzi na zarzuty dotyczące treści Rozdziału III ust. 3 pkt 4 OPZ, 

Rozdziału III ust. 5 pkt 20 OPZ, oraz Rozdziału IV ust. 2 pkt 1 lit. e OPZ procedury akceptacji 

nie  stanowią  naruszenia  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp.  Nie  budzi  bowiem  wątpliwości 


okoliczność,  iż  akceptacja  poszczególnych  elementów  zamówienia  może  nastąpić  tylko  po 

uwzg

lędnieniu przez wykonawcę uwag Zamawiającego. 

Nie potwierdził się zarzut dotyczący braku wskazania w Rozdziale III ust. 5 pkt 6 OPZ 

parametrów  urządzenia.  Przedmiotowe  postanowienie  dotyczy  przyszłych  zmian  przepisów 

prawa

.  Wobec  braku  możliwości  przewidzenia  treści  przyszłych  przepisów,  w  oczywisty 

sposób  na  obecnym  etapie  brak  jest  też  możliwości  wskazania  wynikających  z  tych 

przepisów wymagań, do jakich w przyszłości będzie trzeba dostosować urządzenie. 

Izba nie dopatrzyła się też naruszenia wskazanego przepisu ustawy Pzp przez brak 

określenia w  Rozdziale III  ust.  6  pkt  1  lit  c OPZ czy  zawarty  tam  wymóg jest  obowiązkowy 

czy  opcjonalny

.  Treść  ww.  wymagania  wskazuje,  że  użytkownik  „musi  mieć  możliwość” 

pobrania  wydruku  potwierdzającego  dokonanie  transakcji  przy  użyciu  zbliżeniowej  karty 

płatniczej”, a zatem wprowadzenie takiej funkcjonalności urządzenia jest obligatoryjne. 

Niezasadny jest również zarzut braku precyzyjności postanowienia Rozdziału III ust. 

6  pkt  2  lit  a  OPZ

.  Odwołujący  stawiając  przedmiotowy  zarzut  postawił  pytanie  „czy 

wskazanym wymogiem objęte są tylko zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej”. Izba 

nie stwierdziła, aby wymóg ten był nieprecyzyjny. Literalna wykładnia treści przedmiotowego 

wymagania  nie  budzi  wątpliwości,  że  wymóg  ten  obejmuje  tylko  zawiadomienia  o  pobraniu 

opłaty dodatkowej. 

Rozpoznając  zarzut  niejednoznacznego  opisu  przedmiotu  zamówienia  przez  brak 

sprecyzowania wymagań technicznych w Rozdziale III ust. 6 pkt 2 lit. b OPZ Izba wzięła pod 

uwagę wyjaśnienia Zamawiającego, iż z uwagi na umowę z wykonawcą systemu windykacji, 

Z

amawiający  nie  jest  uprawniony  do  udostępnienia  do  powszechnej  wiadomości  pełnej 

dokumentacji  technicznej  s

ystemu  windykacji  Zamawiającego.  Jest  to  okoliczność 

niezależna  od  Zamawiającego.  Izba  miała  również  na  względzie  fakt,  że  Zamawiający 

udostępnił  w  Załączniku  nr  4  do  OPZ  tę  część  informacji  na  temat  ww.  systemu,  do  której 

przekazania 

był  uprawniony.  Z  uwagi  na  powyższe,  przedmiotowy  zarzut  nie  znalazł 

potwierdzenia. 

Nie  zasługiwał  na  uwzględnienie  również  zarzut  dotyczący  braku  wskazania  

w  Rozdziale 

III  ust.  6  pkt  2  lit.  c  OPZ  przyczyn  zakazu  łączenia  opłat.  Izba  stwierdziła,  że 

opis  przedmiotu  zamówienia  ma  na  celu  wskazanie  istotnych  elementów  zamówienia,  do 

których  wykonania  zobowiązany  jest  wykonawca  oraz  sposobu  ich  realizacji.  Zamawiający 

nie  ma  obowiązku  wyjaśniania  wykonawcom  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  przyczyn 

poszczególnych  decyzji  podjętych  w  ramach  postępowania  dotyczących  jego  przedmiotu. 


Wykonawca chcąc poznać przyczyny leżące u podstaw poszczególnych wymagań może to 

uczynić np. zadając zamawiającemu pytanie do SIWZ. 

Izba  nie  dopatrzyła  się  także  podstaw  do  uwzględnienia  zarzutu  naruszenia  art.  29 

ust.  1  ustawy  Pzp  przez  brak  wskazania  w  Rozdziale  III  ust.  6  pkt  2  lit.  g  OPZ 

kanału 

komunikacji.  W  przedmiotowym  postanowieniu  Zamawiający  zawarł  wymaganie,  aby  po 

zakończeniu  transakcji  informacja  o  dokonanej  opłacie  została  niezwłocznie  (online) 

zwrócona do systemu windykacyjnego Zamawiającego. Izba nie miała wątpliwości, mając na 

uwadze kontekst tego wymogu, że Zamawiający wskazał na komunikację internetową.  

Za niezasadny Izba uznała zarzut dotyczący braku opisania w Rozdziale IV ust. 2 pkt 

6  OPZ  procedury  odbioru.  P

ostanowienie  to  dotyczy  odbioru  przez  Zamawiającego  terenu  

przekazanego  w  celu  montażu  parkomatów,  co,  jak  wskazano  w  przedmiotowym 

postanowieniu, 

ma  nastąpić  protokołem  zdawczo-odbiorczym,  po  zgłoszeniu  przez 

wykonawcę zakończenia prac. Izba za wystarczające uznała określone elementy procedury, 

tj. zgłoszenie zakończenia prac oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Izba miała 

przy tym na uwadze, iż Odwołujący nie postawił żądania co do poziomu szczegółowości tej 

procedury.   

Podobnie

,  Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  ustawy  Pzp  przez  brak  wskazania 

procedury  oraz  kryteriów  akceptacji  w  Rozdziale  IX  ust.  2  pkt  7  OPZ.  Treść  tego  punktu 

wskazuje na  obowiązek przedstawienia urządzeń do  akceptacji  Zamawiającego,  przy  czym 

kryteriu

m  jest  kompatybilność  telefonu  z  udostępnionym  przez  Zamawiającego 

oprogramowaniem  do  przeprowadzenia  kontroli

.  Jak  wskazano  powyżej,  ustanowienie  

w  OPZ  szczegółowych  procedur  dla  każdej  czynności,  które  następnie  musiałyby  być 

stosowane  w  toku  realizacji 

zamówienia,  znacząco  przedłużyłoby  jego  wykonanie  

i stanowiłoby zbyt daleko idący formalizm. 

Nie  narusza,  w  ocenie  Izby,  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp,  jak  też  interesów 

Odwołującego, wprowadzenie przez Zamawiającego trybu roboczego do odbioru niektórych 

ele

mentów  przedmiotu  zamówienia (Rozdział  VI  ust.  3 pkt  3 OPZ,  Rozdział  IX  ust.  2  pkt  4 

OPZ,  Rozdział  X  pkt  18  OPZ).  Analogicznie,  jak  powyżej,  Izba  uznała,  że  nadmierny 

formalizm  przy  opisie  odbioru 

wszystkich  etapów  zamówienia  mógłby  znacząco  przedłużyć 

rea

lizację zamówienia.  

Nie  znalazł  też  potwierdzenia  w  treści  dokumentacji  postępowania  zarzut  braku 

wskazania  w  Rozdziale  VIII  ust.  1  OPZ 

liczby  abonamentów  i  identyfikatorów.  Skarżone 

postanowienie  OPZ  ma  treść:  „W  ramach  realizacji  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany 


jest udostępniać Zamawiającemu aplikację, o której mowa wyżej w rozdziale VII ust. 2 pkt 7 

–  11  na  wskazanych  przez  Zamawiającego  stanowiskach,  przy  czym  ilość  stanowisk  nie 

przekroczy  liczby  20”.  Postanowienie  to  stanowi  zatem  o  obowiązku  udostępnienia 

Z

amawiającemu  aplikacji  na  co  najwyżej  20  stanowiskach.  Nie  ma  w  nim  jednak  mowy  

o abonamentach i identyfikatorach.  

Izba  nie dopatrzyła się  sprzeczności  pomiędzy  postanowieniami  Rozdziału IX  ust.  1 

pkt  4  i  R

ozdziału  XIX  ust.  4  OPZ.  Jak  wskazano  powyżej,  Izba  stwierdziła,  że  SIWZ 

jednoznacznie traktuje o możliwości zadeklarowania wykonania dodatkowych usług, nie zaś 

o obowiązku ich realizacji.  

Rozpoznając  zarzut  braku  jednoznacznego  wskazania  w  Rozdziale  XIII  ust.  7  OPZ 

liczby  parkomatów  Izba  miała na  uwadze,  że powiązany  ściśle  z  przedmiotowym  zarzutem 

zarzut dotyczący ustanowionego modelu wynagrodzenia nie potwierdził się. Co za tym idzie, 

w konsekwencji, nie może znaleźć uznania również i ten zarzut.  

Oceniając  zasadność  zarzutu  naruszenia  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  brak 

określenia  w  Rozdziale  XIII  ust.  13  OPZ  sposobu  liczenia  terminu  oraz  rodzaju 

aplikacji/systemu  Izba  wzięła  pod  uwagę  okoliczność,  że  Zamawiający  pismem  z  dnia  

19  stycznia  2018  r. 

zmodyfikował  OPZ  w  tym  zakresie  wprowadzając  możliwość  przyjęcia 

innego  rozwiązania  poboru  opłat  przez  zmianę  umowy,  co  musi  się  odbyć  za  zgodą  obu 

stron.  Ewentualne  ryzyko  wynikające  z  takiej  możliwości  musi  zostać  wkalkulowane  przez 

wykonawcę  przy  składaniu  oferty  cenowej. W  tym  stanie  rzeczy,  przedmiotowy  zarzut  Izba 

uznała za niezasadny.  

Nie  znalazły  potwierdzenia  w  treści  dokumentacji  postępowania  twierdzenia 

Odwołującego  o  niespójności  treści  §  5  ust.  8  umowy  z  Rozdziałem  XIV  OPZ.  Po  analizie 

obu ww. postanowień Izba stwierdziła, że ich treść jest identyczna.  

Izba bez rozpoznania pozostawiła zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 

1a ustawy Pzp 

dotyczący warunku udziału w postępowaniu z uwagi na jego wycofanie przez 

O

dwołującego.  

Na podstawie art. 186 ust. 4a ustawy Pzp Izba n

ie rozpoznawała również odwołania 

w zakresie części zarzutów uwzględnionych przez Zamawiającego w treści pisma z dnia 19 

stycznia 2018 r.  

Z  uwagi  na 

powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel