KIO 2584/18 KIO 2586/18 WYROK dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 25 lutego 2019

Sygn. akt:  

KIO 2584/18 

KIO 2586/18 

WYROK 

 z dnia 24 stycznia 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Paweł Trojan 

Protokolant: 

Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  2  stycznia  2019  r.  i  24  stycznia  2019  r. 

odwołań 

wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

A.  w  dniu  17.12.2018  r.  w  zakresie 

części  2  zamówienia  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Ekspert Security Spółka z o.o., ul. 

Karola  Chodkiewicza  4  lok. 

110,  Team  Consulting  Spółka  z  o.o.,  ul.  Magazynowa  11a 

lok.  63,  02-652  Warszawa  oraz  Biuro  Szybkiej  Interwencji  Z.  M. 

i  Wspólnicy  Spółka  z 

o.o.  Spółka  komandytowa,  ul.  Fryderyka  Szopena  3,  22-400  Zamość  (sygn.  akt  KIO 

B.  w  dniu  17.12.2018  r.  w  zakresie 

części  1  zamówienia  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Ekspert Security Spółka z o. o., ul. 

Karola  Chodkiewicza  4  lok.  110,  02-593  Warszawa;    Biuro  Szybkiej  Interwencji  Z.  M.  i 

Wspólnicy  Spółka  z  o.  o.  Spółka  komandytowa,  ul.  Fryderyka  Szopena  3,  22-400 

Zamość;  Agencja Ochrony Mienia „MATPOL" spółka z o. o., ul. Dominikańska 33, 02-

738 Warszawa oraz 

KASTA spółka z o. o., ul. Leśna 17C/ 24, 05-110 Jabłonna (sygn. akt 

KIO 2586/18) 


A. 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia Konsorcjum 

Solid Security Spółka z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa oraz Solid Spółka z o.o., 

ul. Tyniecka 18, 30-

323 Kraków zgłaszających przystąpienie do postępowania wszczętego 

wskutek wniesienia odw

ołania po stronie Zamawiającego (KIO 2584/18) 

B. 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia Konsorcjum 

Solid Security Spółka z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa oraz Solid Spółka z o.o., 

ul. Tyniecka 18, 30-

323 Kraków zgłaszających przystąpienie do postępowania wszczętego 

wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego (KIO 2586/18) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Skarb  Państwa,  Ministerstwo 

Obrony  Narodowej  reprezentowanego  przez 

23  Bazę  Lotnictwa  Taktycznego,  05-300 

Mińsk Mazowiecki w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Ochrona fizyczna osób i mienia, 

realizowana przez SUFO, na rzecz jednostek wojskowych”. 

orzeka: 

uwzględnia oba odwołania w zakresie naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 

ust.  1  ustawy  Pzp,  art.  82  ust.  3  oraz  art.  26  ust.  3a  ustawy 

Prawo  zamówień 

publicznych  i 

nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  w  zakresie  części  1  i  2  zamówienia  oraz  nakazuje  wezwanie 

wykonawców  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  Solid 

Security  Spółka  z  o.o.,  ul.  Postępu  17,  02-676  Warszawa  oraz  Solid  Spółka  z  o.o.,  ul. 

Tyniecka  18,  30-

323  Kraków  do  uzupełnienia  pełnomocnictwa  do  złożenia  oferty  w 

zakresie obu części zamówienia, jak również nakazuje powtórzenie czynności badania 

i  oceny  ofert  oraz  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  uwzględnieniem 

konsekwencji 

nakazanej  czynności.  W  pozostałym  zakresie  oddala zarzuty  zawarte w 

odwołaniu. 

2.  kosztami  postępowania  w  zakresie  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  2584/18  w  wysokości  

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset    złotych  i  zero  groszy)  obciąża 

Zamawiającego  -  Skarb  Państwa,  Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  23  Baza  Lotnictwa 

Taktycznego, 05-

300 Mińsk Mazowiecki i: 


1)  za

licza w poczet kosztów postępowania kwotę  15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  Ekspert  Security  Spółka  z  o.o.,  ul. 

Karola  Chodkiewicza  4  l

ok.  110,  Team  Consulting  Spółka  z  o.o.,  ul. 

Magazynowa 11a lok. 63, 02-652 Warszawa  oraz  Biuro Szybkiej Interwencji Z. 

M. 

i  Wspólnicy  Spółka  z  o.o.  Spółka  komandytowa,  ul.  Fryderyka  Szopena 3, 

400 Zamość (sygn. akt KIO 2584/18) tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Zamawiającego Skarbu Państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, 

23  Baza  Lotnictwa  Taktycznego,  05-

300  Mińsk  Mazowiecki  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum 

Ekspert  Security  Spółka  z  o.o.,  ul.  Karola  Chodkiewicza  4  lok.  110,  Team 

Consulting  Spółka  z  o.o.,  ul. Magazynowa 11a lok.  63,  02-652  Warszawa  oraz 

Biuro  Szybkiej  Interwencji  Z.  M. 

i  Wspólnicy  Spółka  z  o.o.  Spółka 

komandytowa,  ul.  Fryderyka  Szopena  3,  22-

400  Zamość  kwotę  w  wysokości  

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  i  zero  groszy) 

tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania oraz kosztów zastępstwa przed Izbą.  

3.  kosztami  postępowania  w  zakresie  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  2586/18  w  wysokości  

600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  i  zero  groszy)  obciąża  

Zamawiającego  -  Skarb  Państwa,  Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  23  Baza  Lotnictwa 

Taktycznego, 05-

300 Mińsk Mazowiecki i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę  15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  Ekspert  Security  Spółka  z  o.  o.,  ul. 

Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-593 Warszawa;  Biuro Szybkiej Interwencji 

Z. M. 

i Wspólnicy Spółka z o. o. Spółka komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 

400  Zamość;  Agencja  Ochrony  Mienia  „MATPOL"  spółka  z  o.  o.,  ul. 

Dominikańska 33, 02-738 Warszawa oraz KASTA spółka z o. o., ul. Leśna 17C/ 

110 Jabłonna (sygn. akt KIO 2586/18) tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Zamawiającego - Skarbu Państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, 

23  Baza  Lotnictwa  Taktycznego,  05-

300  Mińsk  Mazowiecki  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum 

Ekspert  Security  Spółka  z  o.  o.,  ul.  Karola  Chodkiewicza  4  lok.  110,  02-593 

Warszawa;  Biuro Szybkiej Interwencji Z. M. 

i Wspólnicy Spółka z o. o. Spółka 

komandytowa,  ul.  Fryderyka  Szopena  3,  22-

400  Zamość;  Agencja  Ochrony 


Mienia „MATPOL" spółka z o. o., ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa oraz 

KASTA spółka z o. o., ul. Leśna 17C/ 24, 05-110 Jabłonna   kwotę w wysokości 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  i  zero  groszy) 

tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania i kosztów zastępstwa przed Izbą.  

4.  Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  20  lipca  2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.)    na  niniejszy 

wyrok  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prez

esa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


U z a s a d n i e n i e 

do wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2584/18 i KIO 2586/18  

Zamawiający – 23 Baza Lotnictwa taktycznego, 05-300 Mińsk Mazowiecki prowadzi w trybie 

przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona 

fizyczna osób i mienia, realizowana przez SUFO, na rzecz jednostek wojskowych”. 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 04.08.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE pod numerem 2018/S 149 - 343336.  

KIO 2584/18 

W  dniu  07.12.2018  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej.  

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17.12.2018 r. w 

formie pisemnej w zakresie 

części 2 zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  Ekspert  Security  Spółka  z  o.o.,  ul.  Karola 

Chodkiewicza 4 lok.  110, Team  Consulting Spółka  z  o.o.,  ul.  Magazynowa 11a lok.  63,  02-

652  Warszawa  oraz  Biuro  Szybkiej  Interwencji  Z.  M. 

i  Wspólnicy  Spółka  z  o.o.  Spółka 

komandytowa, ul. Fryderyka Szopena 3, 22-

400 Zamość. 

wnoszę odwołanie od czynności dokonanych przez Zamawiającego polegających na: 

(i) wyborze jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum w skład którego wchodzą Solid Security 

sp.  z  o.o.  (Lider 

konsorcjum)  oraz  Solid  sp.  z  o.o.  (Członek  konsorcjum)(dalej  łącznie  jako 

„Konsorcjum Solid") w zakresie Części nr 2 w sposób sprzeczny z ustawą Pzp. 

Niniejszym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż prowadząc przedmiotowe Postępowanie 

naruszył następujące przepisy: 

a) art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 82 ust. 3 Pzp poprzez 

prowadzenie  Postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurenci  i  równego 


traktowania wykonawców w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych  i  zaniechanie  przez  Zamawiającego  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Solid, 

pomimo że treść tej ofert nie odpowiadała treści SIWZ; 

b)  art.  26  ust.  3a  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Solid  do  uzupełnienia 

oryginału  lub  kopii  notarialnie  poświadczonej  pełnomocnictwa  lub  innych  dokumentów,  z 

których wynikałoby umocowanie do występowania w imieniu tego konsorcjum; 

c) art. 7 ust 1 i 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum 

Solid jako najkorz

ystniejszej oferty oraz przez zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej 

przez Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  związku  z  powyższym,  mając  na  uwadze  fakt,  iż  wskazane  w  niniejszym  odwołaniu 

naruszenia mogą mieć lub mają wpływ na wynik Postępowania, Odwołujący wnosi o: 

1) uwzględnienie odwołania w całości; 

2) unieważnienie czynności Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty Konsorcjum Solid 

jako najkorzystniejszej; 

3) dokonanie ponownej oceny złożonych ofert w Postępowaniu; 

4)  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Solid  z  przyczyn 

wskazanych w odwołaniu; 

5) wykluczenia oferty Konsorcjum Solid jako oferty, która nie została prawidłowo złożona oraz 

dokonania czynności uznania oferty złożonej przez Konsorcjum Solid za odrzuconą; 

6) dokonania czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty; 

7)  zasądzenie  kosztów  postępowania  w  tym  kosztów  zastępstwa  zgodnie  z  rachunkiem 

przedstawionym na rozprawie. 

Ewentualnie w przypadku nie podzielenia stanowiska Odwołującego, że oferta złożona przez 

Konsorcjum Solid podlega wykluczeniu: 

1) uwzględnienie odwołania w całości; 

2) unieważnienie czynności Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty Konsorcjum Solid 

jako najkorzystniejszej 

3)  nakazanie  Zamawiającemu  do  wezwania  Konsorcjum  Solid  na  podstawie  art.  26  ust  3a 

Pzp  do  złożenia  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie  pełnomocnictwa  udzielonego 

osobie podpisującej ofertę, 

4) dokonanie ponownej oceny złożonych ofert w Postępowaniu. 

Interes we wniesieniu odwołania 

Odw

ołujący wskazał, iż posiada interes prawny we wniesieniu odwołania albowiem wadliwe, 

naruszające  zasadę  uczciwej  konkurencji,  a  w  konsekwencji  niezgodne  z  Pzp  dokonanie 


wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  w  Postępowaniu  przez  Konsorcjum  Solid  co 

doprowadziło bezpośrednio do narażenia Odwołującego na brak możliwości wyboru złożonej 

przez  niego  w  Postępowaniu  oferty  jako  najkorzystniejszej,  pozyskaniu  zamówienia  i  w 

konsekwencji szkodę w postaci utraty zysku, który Odwołujący mógłby osiągnąć w wypadku 

wyboru  jego  oferty  (uznania  oferty  za  najkorzystniejszą  i  zawarcia  umowy  o  realizację 

zamówienia publicznego). W przypadku uwzględnienia niniejszego odwołania oferta złożona 

w  Postępowaniu  przez  Odwołującego  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  jako 

naj

korzystniejsza,  a  w  konsekwencji  oferta  Odwołującego  zostanie  uznana  za  ofertę 

najkorzystniejszą oraz doprowadzi do zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego. 

Wskazać należy, iż niezgodne z ustawą Pzp nie wykluczenie Odwołującego doprowadziło do 

n

ieudzielenia  mu  zamówienia,  mimo  iż  posiada  on  doświadczenie,  wiedzę  i  wszystkie  inne 

możliwości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, co stanowi 

naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 

Uzasadnienie  zachowania  terminu  do  wniesienia 

odwołania  oraz  dokonanie  odpowiedniej 

opłaty. 

Jak  podniósł  Odwołujący  czynność  Zamawiającego  polegająca  na  wyborze  oferty 

Konsorcjum Solid jako najkorzystniejszej w Postępowaniu została dokonana w dniu 7 grudnia 

2018  roku.  W  związku  z  powyższym  niniejsze  odwołanie  jest  złożone  z  zachowaniem 

ustawowego 10-

dniowego terminu określonego w art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 

UZASADNIENIE 

ramach  uzasadnienia  zostało  wskazane,  że  w  dniu  7  grudnia  2018  roku  Zamawiający 

dokonał  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu  oraz  zawiadomił  w  dniu  7 

grudnia  2018  roku  Konsorcjum  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  W  wyniku  dokonania 

przez Zamawiającego szeregu czynności 

naruszających  Ustawę  (opisanych  w  odwołaniu)  Zamawiający  podjął  decyzję  o  wyborze 

oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Solid  jako  najkorzystniejszej.  W  ocenie  Odwołującego 

działania i czynności podejmowane przez Zamawiającego w tym zakresie rażąco naruszają 

przepisy Ustawy, w tym w szczególności zasady uczciwej konkurencji i podejmowane były w 

celu uni

emożliwienia Odwołującemu uzyskania zamówienia. 

Odwołujący złożył bowiem ofertę, która plasuje się na drugim miejscu w kolejności - według 

przyjętych  przez  Zamawiającego  kryteriów  oceny  ofert.  Zważywszy  jednak  na  to,  że 

Konsorcjum  Solid,  którego  oferta  została  wybrana  przez  Zamawiającego,  to  w  przypadku 

prawidłowej  jego  oceny  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta 

odrzucona, gdyż oferta Konsorcjum Solid (jak i wcześniej wniosek o dopuszczenie do udziału 

w  Postępowaniu)  zostały  podpisane  przez  osobę  nie  posiadającą  właściwego 


pełnomocnictwa.  Odwołujący  wskazuje,  że  obydwa  pełnomocnictwa  zostały  opatrzone 

zamiast podpisem własnoręcznym, mechanicznym odtworzeniem podpisów (tzw. faksymile). 

Stan faktyczny sprawy. Opis przebiegu postępowania w zakresie niezbędnym do wskazania 

naruszeń prawa przez Zamawiającego. 

a) 

w  dniu  4  sierpnia  2018  roku  Zamawiający  opublikował  ogłoszenie  o  zamówieniu  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/S149-343336); 

b) 

w  dniu  7  grudnia  2018  roku  Zamawiający  powiadomił  Wykonawców  o  wyborze  oferty 

złożonej przez Konsorcjum Solid jako najkorzystniejszej. 

I.  Zarzut  podpisania  oferty  wybranej  jako  najkorzystniejsza  przez  osobę  nieposiadającą 

właściwego  pełnomocnictwa,  co  winno  skutkować  odrzuceniem  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum Solid 

Zamawiający  w  pkt  1.2  w  Rozdziale  X  SIWZ  przyjął,  że  Wykonawca  ubiegający  się  o 

zamówienie  publiczne  zobowiązany  jest  złożyć  pełnomocnictwo  dla  osób  podpisujących 

ofertę,  o  ile  fakt  ten  nie  wynika  z  przedstawionych  dokumentów  rejestrowych  (oryginał  lub 

kopia poświadczona notarialnie). 

Tymczasem  oferta  złożona  przez  Konsorcjum  Solid  (podobnie  jak  wcześniej  wniosek  o 

dopuszczenie do udziału w Postępowaniu - o czym Konsorcjum powzięło wiedzę dopiero po 

otrzymaniu  dostępu  do  ofert)  została  podpisana  przez  osobę  nieposiadającą  właściwego 

pełnomocnictwa.  Odwołujący  wskazuje,  że  pełnomocnictwo  zostało  opatrzone  podpisem 

upoważnionych osób do  jego  udzielenia  w  postaci  mechanicznego  odtworzeniem  podpisów 

(tzw. faksymile), zatem nie spełnia ww. wymogu SIWZ. 

Odwołujący  podniósł,  że  Prawo  zamówień  publicznych  nie  reguluje  kwestii  udzielania 

pełnomocnictw,  dlatego  też  należy  odnosić  się  w  tym  zakresie  do  przepisów  kodeksu 

cywilnego.  W  tym  miejscu  wypada  więc  przywołać  stanowisko  wyrażone  przez  Sąd 

Naj

wyższy w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2008 roku (sygn. akt IV CZ 23/08) zgodnie z 

którym ..podpis mechaniczny (faksymile) może zastąpić podpis na dokumencie tylko wtedy, 

gdy przepis szczególny tak stanowi. W innych wypadkach faksymile nie może być uważane 

za  spełniające  wymaganie  złożenia  podpisu. W uchwale  składu  siedmiu  sędziów  z  dnia  30 

grudnia 1993 r., III CZP 146/1993 (OSNC 1994, nr 5, poz. 94) Sąd Najwyższy podkreślił, że 

podpisem  jest  wyłącznie  znak  napisany.  Takie  rozumienie  interpretowanego  pojęcia 

odpowiada  wynikowi  analizy  semantycznej  słowa  „podpis",  w  którym  akcent  trzeba  położyć 

na  określonej  w  nim  czynności  -  pisać.  Nie  jest  więc  podpisem  tuszowy  odcisk  palca,  z 

którym  ustawa  -  przy  zachowaniu pozostałych  wymagań  określonych w  art.  79 k.c. -  wiąże 

jedynie skutki prawne przewidziane dla podpisu. Wobec warunku własnoręczności, o którym 


mowa w art. 78 k.c„ nie jest również podpisem, a jedynie jego kopia, faksymile, który może 

być odciśnięty na dokumencie przez inną osobę." Przenosząc powyższe rozważania na grunt 

niniejszej  sprawy  należy  przyjąć,  że  złożone  przez  Konsorcjum  Solid  pełnomocnictwo 

załączone do oferty nie spełnia wymogu określonego w SIWZ, gdyż podpis pod nim złożony 

w  postaci  faksymile  nie  pozwala  na  uznanie  przedstawionego  przez  t

ego  wykonawcę 

dokumentu pełnomocnictwa za oryginał. 

Oznacza to, 

w ocenie Odwołującego,  że zastosowanie znajduje w tym przypadku art. 89 ust 

1 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, która jest nieważna na podstawie 

odrębnych  przepisów.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  niezgodności  oferty  z  przepisami 

Kodeksu  cywilnego dotyczącymi  wad  oświadczenia woli,  takich  jak  błąd,  złożenie oferty  dla 

pozoru lub pod groźbą, a także niewykazanie umocowania do złożenia oferty, bezprawność 

czynności.  Stanowisko  takie  znajduje  także  potwierdzenie  w  poglądach  doktryny  [tak:  E. 

Nowicki Prawo zamówień publicznych, Komentarz Aktualizowany, LEX 2018]. Oznacza to, że 

oferta złożona w Postępowaniu przez Konsorcjum Solid powinna zostać odrzucona. 

W  tym  miejscu  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  nie  wezwał  Konsorcjum  Solid  na 

podstawie  art.  26  ust.  3a  Pzp  do  złożenia  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie 

dokumentu  pełnomocnictwa  uprawniającego  osobę  podpisującą  ofertę  do  reprezentowania 

tego  konsorcjum.  Zgodnie  z 

powołanym  powyżej  przepisem  jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do 

ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo ko

nieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

J

ak wskazał Odwołujący jeżeli bowiem, brak wezwania do uzupełnienia dokumentów byłoby 

podyktowane treścią art. 26 ust 3a Pzp, który umożliwia zaniechanie wezwania wykonawcy 

do  poprawnego  dokumentu  pełnomocnictwa,  jeżeli  mimo  jego  złożenia  oferta  wykonawcy 

podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania,  to  Zamawiający 

zobligowany  byłby  po  podjęcia  innych  czynności.  Tymczasem  pomimo  tego  uchybienia, 

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Solid, 

która z uwagi na jej rażącą niezgodność z przepisami Pzp i SIWZ winna zostać na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 8) Pzp odrzucona. 

Z ostrożności  procesowej,  w  przypadku nie  podzielenia przez  Izbę  argumentacji  dotyczącej 

konieczności wykluczenia Konsorcjum Solid z Postępowania, Odwołujący wnosi o nakazanie 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  nakazanie  Zamawiającemu 

wezwania Konsorcjum Solid na podstawie art. 26 ust. 3a Pzp do złożenia oryginału lub kopii 

poświadczonej  notarialnie  pełnomocnictwa  udzielonego  osobie  podpisującej  ofertę  i 

przeprowadzenia ponownej oceny ofert. 


Niemniej  Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  Zamawiający  świadomie  i  celowo  żądał 

złożenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej (czyli równoważnej 

oryginałowi),  gdyż  chciał  mieć  pewność,  iż  pełnomocnik  jest  faktycznie  uprawniony  do 

podpisania oferty w imieniu mocodawcy. 

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  okoliczności  przesądzają  jednocześnie  o  nieważności 

ofe

rty Konsorcjum Solid na podstawie odrębnych przepisów, tj. na podstawie art. 104 zdanie 

pierwsze k.c. W rezultacie uznać trzeba, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Konsorcjum 

Solid nie była umocowana do działania w jego imieniu i działał w jego imieniu jako rzekomy 

pełnomocnik,  czyli  bez  umocowania.  Jak  się  powszechnie  przyjmuje  w  orzecznictwie  i 

literaturze przedmiotu jeśli na podstawie nieważnego pełnomocnictwa w imieniu mocodawcy 

dokonana zostanie czynność prawna, zastosowanie znajdą art. 103 i 104 k.c. Zgodnie z art. 

104  zdanie  pierwsze  k.c.  jednostronna  czynność  prawna  dokonana  w  cudzym  imieniu  bez 

umocowania lub  z  przekroczeniem  jego  zakresu  jest  nieważna.  Tym  samym  ofertę  złożoną 

przez  tego  wykonawcę  uznać  należy  za  nieważna,  gdyż  jest  to  jednostronna  czynność 

prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania. 

Odnośnie  zdania  drugiego  art.  104  k.c.,  zgodnie  z  którym  gdy  ten,  komu  zostało  złożone 

oświadczenie  woli  w  cudzym  imieniu,  zgodził  się na  działanie bez  umocowania,  stosuje  się 

odpowiednio przepi

sy o zawarciu umowy bez umocowania, wskazać trzeba, że w tej sprawie 

Zamawiający  nie  zgodził  się  na  działanie  bez  umocowania.  Powyższe  wynika  w  sposób 

oczywisty z przytoczonych powyżej fragmentów SIWZ, przede wszystkim z Rozdziału X pkt 

1.2 SIWZ. Tym samym 

zastosowanie zdania drugiego art. 104 k.c. nie wchodzi w rachubę. 

II. 

Zarzut nieprawidłowego wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Solid 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Jak  zostało  wykazane  powyżej  oferta  złożona 

przez  Konsorcjum  Solid  podlega  odrzuceniu,  natomiast  Konsorcjum  Solid  podlega 

wykluczeniu z 

Postępowania. W tej sytuacji Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę winien 

wybrać  ofertę  Odwołującego,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Co więcej, po odrzuceniu 

oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Solid,  jak  i  po  wykluczeniu  tego  konsorcjum  z 

Postępowania i dokonaniu ponownej oceny ofert, oferta Odwołującego winna być uznana za 

najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. 

III. 

Rekapitulacja stanowiska Odwołującego 

W niniejszym Postępowaniu Zamawiający podjął szereg bezpodstawnych czynności, które w 

kon

sekwencji  doprowadziły  do  uniemożliwienia  Odwołującemu  wyboru  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej i w konsekwencji realizacji zamówienia, tj.: 


a) 

zaniechał rzetelnej oceny i badania ofert złożonych w Postępowaniu; 

b) 

w dniu 7 grudnia 2018 roku dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty, oferty złożonej 

przez  Konsorcjum  Solid,  pomimo  że  była  ona  podpisana  przez  osobę,  która  nie  była 

umocowana do działania w imieniu Konsorcjum. 

Zdaniem  Odwołującego  każda  z  ww.  czynności  podjęta  została  bez  uzasadnienia 

(f

aktycznego lub prawnego), z naruszeniem przepisów Ustawy. 

Czynności  podejmowane  przez  Zamawiającego,  tj.  niewykluczenie  oferty  Konsorcjum  Solid 

pomimo podstaw do dokonania tej czynności oraz błędne niewybranie oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej, p

rowadzą do przekonania, że Zamawiający naruszył zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców stojące u podstaw systemu prawa zamówień 

publicznych.  Tym  samym  Wykonawca  został  pozbawiony  możliwości  powierzenia  mu 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

W  związku  z  powyższym,  w  ocenie  Odwołującego,  niniejsze  odwołanie  jest  w  pełni 

uzasadnione. 

KIO 2586/18 

W  dniu  07.12.2018  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej.  

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17.12.2018 r. w 

formie pisemnej w zakresie 

części 1 zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: 

1. Ekspert Security Spółka z o. o., ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-593 Warszawa;  

2.  Biuro  Szybkiej  Interwencji  Z.  M. 

i  Wspólnicy  Spółka  z  o.  o.  Spółka  komandytowa,  ul. 

Fryderyka Szopena 3, 22-

400 Zamość;  

3.  Agencja  Ochrony  Mienia  „MATPOL"  spółka  z  o.  o.,  ul.  Dominikańska  33,  02-738 

Warszawa 4. KASTA spółka z o. o., ul. Leśna 17C/ 24, 05-110 Jabłonna  

Odwołujący wniósł odwołanie od czynności dokonanych przez Zamawiającego polegających 

na: 


(i) wyborze jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum w skład którego wchodzą Solid Security 

sp.  z  o.o.  (Lider  konsorcjum)  oraz  Solid  sp.  z  o.o. 

(Członek konsorcjum)  (dalej  łącznie jako 

„Konsorcjum Solid") w zakresie Części nr 1 w sposób sprzeczny z ustawą Pzp. 

Niniejszym  zarzucam  Zamawiającemu,  iż  prowadząc  przedmiotowe  Postępowanie  naruszył 

następujące przepisy: 

a) art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 82 ust. 3 Pzp poprzez 

prowadzenie  Postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych  i  zaniechanie 

przez  Zamawiającego  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Solid, 

pomimo że treść tej ofert nie odpowiadała treści SIWZ; 

b) 

art.  26  ust.  3a  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Solid  do  uzupełnienia 

oryginału  lub  kopii  notarialnie  poświadczonej  pełnomocnictwa  lub  innych  dokumentów,  z 

których wynikałoby umocowanie do występowania w imieniu tego konsorcjum; 

c) art. 7 ust 1 i 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty Konsorcjum 

Solid jako najkorzystniejszej oferty oraz przez zaniechanie do

konania wyboru oferty złożonej 

przez Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  związku  z  powyższym,  mając  na  uwadze  fakt,  iż  wskazane  w  niniejszym  odwołaniu 

naruszenia mogą mieć lub mają wpływ na wynik Postępowania, Odwołujący wnosi o: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

unieważnienie czynności Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty Konsorcjum Solid 

jako najkorzystniejszej; 

dokonanie ponownej oceny złożonych ofert w Postępowaniu; 

dokonania  czynności  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Solid  z  przyczyn 

wskazanych w odwołaniu; 

wykluczenia oferty Konsorcjum Solid jako oferty, która nie została prawidłowo złożona oraz 

dokonania czynności uznania oferty złożonej przez Konsorcjum Solid za odrzuconą; 

dokonania czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty; 

zasądzenie  kosztów  postępowania  w  tym  kosztów  zastępstwa  zgodnie  z  rachunkiem 

przedstawionym na rozprawie. 

Ewentualnie w przypadku nie podzielenia stanowiska Odwołującego, że oferta złożona przez 

Konsorcjum Solid podlega wykluczeniu: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

unieważnienie czynności Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty Konsorcjum Solid 

jako najkorzystniejszej 


nakazanie  Zamawiającemu  do  wezwania  Konsorcjum  Solid  na  podstawie  art.  26  ust.  3a 

Pzp  do  złożenia  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie  pełnomocnictwa  udzielonego 

osobie podpisującej ofertę, 

dokonanie ponownej oceny złożonych ofert w Postępowaniu. 

Interes we wniesieniu odwołania 

Odwołujący wskazał, iż posiada interes prawny we wniesieniu odwołania albowiem wadliwe, 

naruszające  zasadę  uczciwej  konkurencji,  a  w  konsekwencji  niezgodne  z  Pzp  dokonanie 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  w  Postępowaniu  przez  Konsorcjum  Solid  co 

doprowadziło bezpośrednio do narażenia Odwołującego na brak możliwości wyboru złożonej 

przez  niego  w  Postępowaniu  oferty  jako  najkorzystniejszej,  pozyskaniu  zamówienia  i  w 

konsekwencji szkodę w postaci utraty zysku, który Odwołujący mógłby osiągnąć w wypadku 

wyboru  jego  oferty  (uznania  oferty  za  n

ajkorzystniejszą  i  zawarcia  umowy  o  realizację 

zamówienia publicznego). W przypadku uwzględnienia niniejszego odwołania oferta złożona 

w  Postępowaniu  przez  Odwołującego  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  jako 

najkorzystniejsza,  a  w  konsekwencji  oferta  Odw

ołującego  zostanie  uznana  za  ofertę 

najkorzystniejszą oraz doprowadzi do zawarcia runowy o realizację zamówienia publicznego. 

Wskazać należy, iż niezgodne z ustawą Pzp nie wykluczenie Odwołującego doprowadziło do 

nieudzielenia  mu  zamówienia,  mimo  iż  posiada  on  doświadczenie,  wiedzę  i  wszystkie  inne 

możliwości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, co stanowi 

naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 

Jak  wskazał  Odwołujący  czynność  Zamawiającego  polegająca  na  wyborze  oferty 

Konsorcjum S

olid jako najkorzystniejszej w Postępowaniu została dokonana w dniu 7 grudnia 

2018  roku.  W  związku  z  powyższym  niniejsze  odwołanie  jest  złożone  z  zachowaniem 

ustawowego 10-

dniowego terminu określonego w art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 

UZASADNIENIE 

W ra

mach uzasadnienia odwołania Odwołujący wskazał, co następuje. 

 W 

dniu  7  grudnia  2018  roku  Zamawiający  dokonał  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w 

Postępowaniu  oraz  zawiadomił  w  dniu  7  grudnia  2018  roku  Konsorcjum  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty.  W  wyni

ku  dokonania  przez  Zamawiającego  szeregu  czynności 

naruszających  Ustawę  (opisanych  w  odwołaniu)  Zamawiający  podjął  decyzję  o  wyborze 

oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Solid  jako  najkorzystniejszej.  W  ocenie  Odwołującego 

działania i czynności podejmowane przez Zamawiającego w tym zakresie rażąco naruszają 

przepisy Ustawy, w tym w szczególności zasady uczciwej konkurencji i podejmowane były w 

celu uniemożliwienia Odwołującemu uzyskania zamówienia. 


Odwołujący złożył bowiem ofertę/ która plasuje się na drugim miejscu w kolejności - według 

przyjętych  przez  Zamawiającego  kryteriów  oceny  ofert.  Zważywszy  jednak  na  to,  że 

Konsorcjum  Solid/  którego  oferta  została  wybrana  przez  Zamawiającego/  to  w  przypadku 

prawidłowej  jego  oceny  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta 

odrzucona, gdyż oferta Konsorcjum Solid (jak i wcześniej wniosek o dopuszczenie do udziału 

w  Postępowaniu)  zostały  podpisane  przez  osobę  nie  posiadającą  właściwego 

pełnomocnictwa.  Odwołujący  wskazuje,  że  obydwa  pełnomocnictwa  zostały  opatrzone 

zamiast podpisem własnoręcznym, mechanicznym odtworzeniem podpisów (tzw. faksymile). 

Stan faktyczny sprawy. Opis przebiegu postępowania w zakresie niezbędnym do wskazania 

naruszeń prawa przez Zamawiającego. 

a) 

w  dniu  4  sierpnia  2018  roku  Zamawiający  opublikował  ogłoszenie  o  zamówieniu  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/S149-343336); 

b) 

w  dniu  7  grudnia  2018  roku  Zamawiający  powiadomił  Wykonawców  o  wyborze  oferty 

złożonej przez Konsorcjum Solid jako najkorzystniejszej. 

I.  Zarzut  podpisania 

oferty  wybranej  jako  najkorzystniejsza  przez  osobę  nieposiadającą 

właściwego  pełnomocnictwa,  co  winno  skutkować  odrzuceniem  oferty  złożonej  przez 

Konsorcjum Solid 

Zamawiający  w  pkt  1.2  w  Rozdziale  X  SIWZ  przyjął,  że  Wykonawca  ubiegający  się  o 

zamówienie  publiczne  zobowiązany  jest  złożyć  pełnomocnictwo  dla  osób  podpisujących 

ofertę,  o  ile  fakt  ten  nie  wynika  z  przedstawionych  dokumentów  rejestrowych  (oryginał  lub 

kopia poświadczona notarialnie). 

Tymczasem  oferta  złożona  przez  Konsorcjum  Solid  (podobnie  jak  wcześniej  wniosek  o 

dopuszczenie do udziału w Postępowaniu - o czym Konsorcjum powzięło wiedzę dopiero po 

otrzymaniu  dostępu  do  ofert)  została  podpisana  przez  osobę  nieposiadającą  właściwego 

pełnomocnictwa.  Odwołujący  wskazuje,  że  pełnomocnictwo  zostało  opatrzone  podpisem 

upoważnionych osób do  jego  udzielenia  w  postaci  mechanicznego  odtworzeniem  podpisów 

(tzw. faksymile), zatem nie spełnia ww. wymogu SIWZ. 

Zauważyć  należy,  że  Prawo  zamówień  publicznych  nie  reguluje  kwestii  udzielania 

pełnomocnictw,  dlatego  też  należy  odnosić  się  w  tym  zakresie  do  przepisów  kodeksu 

cywilnego.  W  tym  miejscu  wypada  więc  przywołać  stanowisko  wyrażone  przez  Sąd 

Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2008 roku (sygn. akt IV CZ 23/08) zgodnie z 

którym ..podpis mechaniczny (faksymile) może zastąpić podpis na dokumencie tylko wtedy, 

gdy przepis szczególny tak stanowi. W innych wypadkach faksymile nie może być uważane 

za  spełniające  wymaganie  złożenia  podpisu. W uchwale  składu  siedmiu  sędziów  z  dnia  30 


grudnia 1993 r., III CZP 1

46/1993 (OSNC 1994, nr 5, poz. 94) Sąd Najwyższy podkreślił, że 

podpisem  jest  wyłącznie  znak  napisany.  Takie  rozumienie  interpretowanego  pojęcia 

odpowiada  wynikowi  analizy  semantycznej  słowa  „podpis",  w  którym  akcent  trzeba  położyć 

na  określonej  w  nim  czynności  -  pisać.  Nie  jest  więc  podpisem  tuszowy  odcisk  palca,  z 

którym  ustawa  -  przy  zachowaniu pozostałych  wymagań  określonych w  art.  79 k.c.  -  wiąże 

jedynie skutki prawne przewidziane dla podpisu. Wobec warunku własnoręczności, o którym 

mowa w art. 78 k.c.

, nie jest również podpisem, a jedynie jego kopia, faksymile, który może 

być odciśnięty na dokumencie przez inna osobę." Przenosząc powyższe rozważania na grunt 

niniejszej  sprawy  należy  przyjąć,  że  złożone  przez  Konsorcjum  Solid  pełnomocnictwo 

załączone do oferty nie spełnia wymogu określonego w SIWZ, gdyż podpis pod nim złożony 

w  postaci  faksymile  nie  pozwala  na  uznanie  przedstawionego  przez  tego  wykonawcę 

dokumentu pełnomocnictwa za oryginał. 

Oznacza to,  że zastosowanie znajduje w  tym  przypadku art.  89  ust  1 pkt  8  Pzp,  zgodnie z 

którym Zamawiający odrzuca ofertę, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Dotyczy  to  przede  wszystkim  niezgodności  oferty  z  przepisami  Kodeksu  cywilnego 

dotyczącymi  wad  oświadczenia  woli,  takich  jak  błąd,  złożenie  oferty  dla  pozoru  lub  pod 

groźbą,  a  także  niewykazanie  umocowania  do  złożenia  oferty,  bezprawność  czynności. 

Stanowisko takie znajduje także potwierdzenie w poglądach doktryny [tak: E. Nowicki Prawo 

zamówień publicznych, Komentarz Aktualizowany, LEX 2018]. Oznacza to, że oferta złożona 

w Postępowaniu przez Konsorcjum Solid powinna zostać odrzucona. 

W  tym  miejscu  wskazać  także  należy,  że  Zamawiający  nie  wezwał  Konsorcjum  Solid  na 

podstawie  art.  26  ust.  3a  Pzp  do  złożenia  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie 

dokumentu  pełnomocnictwa  uprawniającego  osobę  podpisującą  ofertę  do  reprezentowania 

tego  konsorcjum.  Zgodnie  z  powołanym  powyżej  przepisem  jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,  Zamawiający  wzywa  do 

ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli bowiem, brak wezwania do uzupełnienia dokumentów byłoby podyktowane treścią art. 

26  ust 

3a  Pzp,  który  umożliwia  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  do  poprawnego 

dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli mimo jego złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo 

konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania,  to  Zamawiający  zobligowany  byłby  po 

podjęcia  innych  czynności.  Tymczasem  pomimo  tego  uchybienia,  Zamawiający  dokonał 

wyboru jako najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Solid, która  z  uwagi  na  jej 

r

ażącą niezgodność z przepisami Pzp i SIWZ winna zostać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) 

Pzp odrzucona. 


Z ostrożności  procesowej,  w  przypadku nie  podzielenia przez  Izbę  argumentacji  dotyczącej 

konieczności wykluczenia Konsorcjum Solid z Postępowania, Odwołujący wnosi o nakazanie 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  nakazanie  Zamawiającemu 

wezwania Konsorcjum Solid na podstawie art. 26 ust. 3a Pzp do złożenia oryginału lub kopii 

poświadczonej  notarialnie  pełnomocnictwa  udzielonego  osobie  podpisującej  ofertę  i 

przeprowadzenia ponownej oceny ofert. 

Niemniej  Odwołujący  chciałby  zwrócić  uwagę,  że  Zamawiający  świadomie  i  celowo  żądał 

złożenia pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej (czyli równoważnej 

oryginałowi),  gdyż  chciał  mieć  pewność,  iż  pełnomocnik  jest  faktycznie  uprawniony  do 

podpisania oferty w imieniu mocodawcy. 

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  okoliczności  przesądzają  jednocześnie  o  nieważności 

oferty Konsorcjum Solid na podstawie odrębnych przepisów, tj. na podstawie art. 104 zdanie 

pierwsze k.c. W rezultacie uznać trzeba, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Konsorcjum 

Solid nie była umocowana do działania w jego imieniu i działał w jego imieniu jako rzekomy 

pełnomocnik,  czyli  bez  umocowania.  Jak  się  powszechnie  przyjmuje  w  orzecznictwie  i 

literaturze przedmiotu jeśli na podstawie nieważnego pełnomocnictwa w imieniu mocodawcy 

dokonana zostanie czynność prawna, zastosowanie znajdą art. 103 i 104 k.c. Zgodnie z art. 

104  zdanie  pierwsze  k.c.  jednostronna  czynność  prawna  dokonana  w  cudzym  imieniu  bez 

umocowania  lub  z  przekroczeniem  jego  zakresu  jest  nie

ważna.  Tym  samym  ofertę  złożoną 

przez  tego  wykonawcę  uznać  należy  za  nieważna,  gdyż  jest  to  jednostronna  czynność 

prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania. 

Odnośnie  zdania  drugiego  art.  104  k.c.,  zgodnie  z  którym  gdy  ten,  komu  zostało  złożone 

oświadczenie  woli  w  cudzym  imieniu,  zgodził  się na  działanie bez  umocowania,  stosuje  się 

odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania, wskazać trzeba, że w tej sprawie 

Zamawiający  nie  zgodził  się  na  działanie  bez  umocowania.  Powyższe  wynika  w  sposób 

oczywisty z przytoczonych powyżej fragmentów SIWZ, przede wszystkim z Rozdziału X pkt 

1.2 SIWZ. Tym samym zastosowanie zdania drugiego art. 104 k.c. nie wchodzi w rach

ubę. 

II. 

Zarzut nieprawidłowego wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Solid 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Jak  zostało  wykazane  powyżej  oferta  złożona 

przez  Konsorcjum  Solid  podlega  odrzuceniu,  natomiast  Konsorcjum  Solid  podlega 

wykluczeniu z Postępowania. W tej sytuacji Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę winien 

wybrać  ofertę  Odwołującego,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych 


kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Co więcej, po odrzuceniu 

oferty  złożonej  przez  Konsorcjum  Solid,  jak  i  po  wykluczeniu  tego  konsorcjum  z 

Postępowania i dokonaniu ponownej oceny ofert, oferta Odwołującego winna być uznana za 

najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. 

III. 

Rekapitulacja stanowiska Odwołującego 

W niniejszym Postępowaniu Zamawiający podjął szereg bezpodstawnych czynności, które w 

konsekwencji  doprowadziły  do  uniemożliwienia  Odwołującemu  wyboru  jego  oferty  jako 

najkorzystniejszej i w konsekwencji realizacji zamówienia, tj.: 

a) 

zaniechał rzetelnej oceny i badania ofert złożonych w Postępowaniu; 

b) 

w dniu 7 grudnia 2018 roku dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty, oferty złożonej 

przez  Konso

rcjum  Solid,  pomimo  że  była  ona  podpisana  przez  osobę,  która  nie  była 

umocowana do działania w imieniu Konsorcjum. 

Każda  z  ww.  czynności  podjęta  została  bez  uzasadnienia  (faktycznego  lub  prawnego),  z 

naruszeniem przepisów Ustawy. 

Czynności  podejmowane  przez  Zamawiającego,  tj.  niewykluczenie  oferty  Konsorcjum  Solid 

pomimo podstaw do dokonania tej czynności oraz błędne niewybranie oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej, prowadzą do przekonania, że Zamawiający naruszył zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców stojące u podstaw systemu prawa zamówień 

publicznych.  Tym  samym  Wykonawca  został  pozbawiony  możliwości  powierzenia  mu 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

W  związku  z  powyższym,  zdaniem  Odwołującego,  niniejsze  odwołanie  jest  w  pełni 

uzasadnione. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szcz

ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  ofertą  złożoną  w  postępowaniu  przez  Przystępującego  oraz 

korespondencją  prowadzoną  w  toku  postępowania  pomiędzy  Zamawiającym  a 

wykonawcami 

ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia,  jak  również  po  zapoznaniu 

się  z  odwołaniem,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  złożonych 

ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.  


W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  

o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Odwołującemu  przysługiwało  prawo  do 

skorzystania 

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę 

interesu  w  uzy

skaniu  zamówienia,  określoną  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  kwalifikowaną 

możliwością  poniesienia  szkody  przez  Odwołującego będącej  konsekwencją  zaskarżonej  w 

odwołaniu  czynności.  Wnoszący  odwołanie  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  ofertę 

sklasyfikowana  n

a  drugim  miejscu  w  rankingu  ofert  kwestionując  wybór  jako 

najkorzystniejszej w obu częściach postępowania oferty złożonej przez Przystępującego. W 

przypadku  zaś  uwzględniania  odwołania  ma  on  szansę  na  uzyskanie  przedmiotowego 

zamówienia.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  o 

zamówienie 

publiczne, 

nadesłanej 

przez 

Zamawiającego 

do 

akt 

sprawy  

w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o 

zamówieniu,  treści  SIWZ,  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  Przystępującego,  jak 

również korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi 

się o udzielenie Zamówienia publicznego. 

Izba postanowiła z urzędu powołać dowód z opinii biegłego grafologa, którego ocena 

zos

tanie przedstawiona w dalszej części uzasadnienia. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów 

podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  iż  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieo

graniczonego  o  wartości  powyżej  kwot  wskazanych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W  dniu  4  sierpnia  2018  roku  Zama

wiający  opublikował  ogłoszenie  o  zamówieniu  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/S149-343336). 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem  jest  ochrona  fizyczna  osób  i  mienia,  realizowana  przez  SUFO  na  rzecz 

jednostek obronnych, które zostało podzielone na dwie części. 


Zamawiający  w  treści  SIWZ  w  pkt  1.2  w  Rozdziale  X  przyjął,  że  Wykonawca 

ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  zobowiązany  jest  złożyć  pełnomocnictwo  dla  osób 

podpisujących ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych 

(oryginał lub kopia poświadczona notarialnie). 

W  ramach  obu  części  swoją  ofertę  złożyli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  Solid  Security  Spółka  z  o.o.  oraz  Solid  Spółka  z  o.o.  

Oferta  ww.  Konsorcjum  została  podpisana  przez  Panią    J.  B.  –  specjalistę  ds.  zamówień 

publicznych  Działu  handlowego,  która  to  osoba  nie  widnieje  w  dokumentach  rejestrowych 

jako osoba uprawniona do reprezentowania któregokolwiek z członków Konsorcjum.   

Wraz  z  powyższą  ofertą  na  str.  14  oferty  zostało  złożone  pełnomocnictwo  z  dnia 

23.11.2018 r. udzielone dla Pani J. B.

, które zostało dwukrotnie opatrzone podpisami wraz z 

pieczęciami o treści „Prezesa Zarządu – P. K.”. 

 W  dniu  7  grudnia 

2018  roku  Zamawiający  dokonał  oceny  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu  oraz  w  tym  samym  dniu  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

(w zakresie obu części zamówienia). 

Na powyższą czynność Odwołujący wniósł dwa odrębne odwołania dla każdej części 

zamówienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania,  iż  sformułowane  przez  Odwołującego  zarzuty  znajdują  częściowe  oparcie  w 

ustalonym  stanie  faktycznym  i  prawnym,  a  tym  sam

ym  oba  rozpoznawane  odwołania 

zasługują na uwzględnienie. 

Ze  względu  na  tożsamość  przedmiotową  zarzutów  zróżnicowanych  jedynie  w 

zakresie 

części  prowadzonego  postępowania  Izba  oba  odwołania  rozpoznała  łącznie, 

przedstawiając w stosunku do nich analogiczną argumentację faktyczną oraz prawną. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  iż  podniesione  w  treści  złożonych  odwołań 

zarzuty w postaci art. 

89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp nie zasługują na uwzględnienie. 


Zasługują zaś na uwzględnienie zarzuty z art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 ust. 1 

ustawy Pzp, art. 82 ust. 3 oraz   art. 26 ust. 3a ustawy Pzp. 

KIO 2584/18 i KIO 2586/18 

W  pierwszej  kolejn

ości  Izba  wskazuje,  że  przedmiotem  oceny  w  ramach  środków  ochrony 

prawnej  (a  więc  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów)  jest  czynność  podmiotu 

zamawiającego.  Wobec  powyższego  wszelkie  działania  Stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  przedsiębrane  przed  Izbą  i  mające  jedynie  charakter  procesowy  (poza 

cofnięciem  odwołania  lub  uwzględnieniem  zarzutów),  co  do  zasady  nie  wpływają  na  stan 

rzeczy ustalony w toku postępowania. W niniejszym wypadku za taką czynność pozostającą 

bez  wpływu  na  treść  orzeczenia  Izby  uznać  należy  złożone  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  pismem  z  dnia  02.01.2019  r.  (Wpływ  w  dniu  02.01.2019  r.  Dzk-KIO-30/19) 

potwierdzenie  przedstawiciela  wykonawców  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia Konsorcjum Solid Security Spółka z o.o. oraz Solid Spółka z o.o. odnoszące się 

do  umocowania  Pani  J.  B. 

do  działania  w  imieniu  wykonawców,  w  tym  czynności  złożenia 

oferty  w  niniejszym  postępowaniu  (potwierdzenie  Pana  P.  K.  –  Prezesa  Zarządu  obu 

członków  konsorcjum  pełnomocnictwa  dla  pani  J.  B.).  Wynika  to  z  faktu,  że  przedmiotem 

oceny  w  toku  postępowania  odwoławczego  są  czynności  podmiotu  zamawiającego 

przedsiębrane  na  moment  wniesienia  odwołania,  gdyż  to  one  stanowią  przedmiot  zarzutów 

podniesionych w drodze środka ochrony prawnej.  

Izba oc

eniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy uznała, że ocena tego materiału 

w  kontekście  podniesionych  zarzutów  wymaga  wiadomości  specjalnych,  co  poskutkowało 

powołaniem z urzędu dowodu z opinii biegłego. 

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego nawet posiadanie przez sąd (w tym przypadku 

skład  orzekający  Izby)  wiedzy  i  wiadomości  specjalnych  umożliwiających  ocenę 

zgromadzonego  materiału  dowodowego,  nie  jest  przesłanką  odstąpienia  od  powołania 

biegłego,  gdyż  powyższe  spowodowałoby  odebranie  stronom  postępowania  prawa  do 

polemiki  z  taką  oceną  dokonaną  przez  sąd.  Nadto  strony  i  uczestnicy  postępowania 

informację  o  tej  ocenie,  jej  prawidłowości  i  przebiegu  rozumowania  o  faktach,  uzyskałyby 

dopiero  na  etapie  uzasadnienia  wydanego  orzeczenia.  Oznacza  to,  i

ż  organ  orzekający  nie 

może  wykorzystać  posiadanej  wiedzy  specjalistycznej,  gdyż  powyższe  właśnie  stanowiłoby 

rażące  naruszenia  zasady  kontradyktoryjności  postępowania  i  bezstronności  składu 

orzekającego.  Takie  postępowanie  odbierałoby  stronom  prawo  do  udowodnienia  swoich 

twierdzeń,  w  tym  przedkładania  dowodów  na  odparcie  dowodów  strony  przeciwnej,  jak 

również uniemożliwiałoby odniesienie się do oceny zgromadzonego materiału dowodowego, 


którego  ocena  wymaga  wiadomości  specjalnych  i  tym  samym  weryfikacji  tej  oceny  przy 

użyciu  własnych  ekspertów  mogących  ewentualnie  podważyć  i  zakwestionować  zawarte  

w opinii biegłego wnioski i sposób ich uzyskania. 

Na powyższe wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 października 2011 r. (sygn. akt III 

CSK 3/11) wskazując, że: „jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, tj. 

wykraczających  poza  zakres  wiedzy  powszechnie  dostępnej  przeciętnie  wykształconemu 

ogółowi,  to  zawnioskowany  dowód  z  opinii  biegłego  powinien  być  przeprowadzony,  choćby 

ktokolwiek  ze  składu  orzekającego  takie  wiadomości  posiadał.  Odmienne  stanowisko 

pozbawiłoby strony możliwości stawiania pytań i krytyki określonego poglądu i prowadziłoby 

do  niedopuszczalnego  połączenia  funkcji  sędziego  i  biegłego.”  Teza  ta  potwierdzona  jest 

także  innymi  orzeczeniami  Sądu  Najwyższego,  w  tym  w  wyroku  z  dnia  19  grudnia  1990  r., 

(sygn. akt I PR 148/90, OSP 1991, nr 11, poz. 300) i z dnia 18 lipca 1975 r., (sygn. akt I CR 

331/75, LEX nr 7729). 

A  zatem  o  konieczności  powołania  dowodu  z  opinii  biegłego  decydują  okoliczności  danej 

sprawy (istnienie faktów, których ocena wymaga wiedzy specjalistycznej) oraz sama zasada 

kontradyktoryjności, na co wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 września 2012 r. 

sygn. akt V CSK 381/11. W jego uzasadnieniu Sąd wskazał, iż „kontradyktoryjność procesu 

wymaga  zapewnienia,  aby  strony  mogły  przedstawić  swoje  racje  i  dowody  istotne  dla 

rozstrzygnięcia sprawy na rozprawie, z możliwością ustosunkowania się do nich. Zamknięcie 

rozprawy jest możliwe dopiero, gdy postępowanie dowodowe zostanie zakończone. Wyjątek 

w art. 224 § 2 k.p.c. dotyczy takich okoliczności, które nie wymagają rozprawy. Nie należy do 

nich  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego,  nawet  jeśli  opinia  ta  ma  być  tylko 

uzupełniona,  ale  stanowi  podstawowy  dowód  rozstrzygnięcia  w  zakresie  wysokości 

odszkodowania,  która  to  wysokość,  jak  i  samo  odszkodowanie  są  kwestionowane  przez 

pozwanego.”  W  powyższym  orzeczeniu  Sąd  Najwyższy  wskazał  ponadto,  iż  wadliwość 

postępowania  dowodowego  powoduje,  że  strona  została  pozbawiona  możliwości  obrony 

swych praw.  

Istotą  dowodu  z  opinii  biegłego  jest  ocena  zgromadzonego  materiału  dowodowego  

z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, a nierzadko prawidłowa identyfikacja faktów – jak 

miało  to  miejsce  w  niniejszej  sprawie.  Biegły  bowiem  nie  tylko  ocenia  fakty  przy 

uwzględnieniu  wiadomości  specjalnych,  ale  również  pozwala  ustalić  stan  faktyczny,  tj. 

dostrzega on fakty, których bez wiadomości specjalnych dostrzec nie sposób. 


Tak  też  wskazał  w  wyroku  z  dnia  20  stycznia  2012  r.  Sąd  Najwyższy  (sygn.  akt  I  CSK 

200/11), gdzie wyraził  pogląd,  iż:  „dowód  z  opinii  biegłego nie służy  uzupełnianiu twierdzeń 

strony o faktach czy nawet do czynienia ustaleń w zakresie faktów możliwych do stwierdzenia 

na  podstawie  innych  środków  dowodowych.  Dowód  ten  może  być  wykorzystany  do 

weryfikowania wymagających wiedzy specjalnej powiązań między ustalonymi faktami albo do 

wyprowadzenia  z  tych  faktów  wniosków,  których  sformułowanie  wymaga  wiedzy 

specjalistycznej (art. 278 k.p.c.).”  

Co  do  samej  inicjatywy  dowodowej  w  p

rzedmiocie  powołania  dowodu  z  opinii  biegłego 

wypowiedział  się  Sąd  Najwyższy  w  wyroku  z  dnia  15  czerwca  2011  r.  (sygn.  akt  V  CSK 

382/10)  wskazując,  że:  „w  sytuacji,  w  której  uzyskanie  wiadomości  specjalnych  zapewnia 

wyłącznie  opinia  biegłego,  to  w  braku  odpowiedniej  inicjatywy  dowodowej  strony 

niedopuszczenie  dowodu  z  takiej  opinii  stanowi  naruszenie  art.  232  zd.  drugie  k.p.c.,  gdy 

przeprowadzenie przez  sąd  z  urzędu tego dowodu  stanowi  jedyny  sposób  przeciwdziałania 

niebezpieczeństwu  oczywiście  nieprawidłowego  rozstrzygnięcia  sprawy,  podważającego 

funkcję procesu.” Analogicznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

(sygn. akt V CSK 202/11).  

Zgodnie  z  art.  190  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Izba  ma  prawo  dopuścić 

dowód  niewskazany  przez  stronę,  natomiast  art.  191  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  stanowi,  że  rozprawę  zamyka  się,  jeżeli  Izba  uzna,  że  sprawa  została 

dostatecznie  wyjaśniona.  Przepisy  te  oznaczają,  iż  w  procedurze  odwoławczej  przed  Izbą 

obowiązuje nie tylko kontradyktoryjność jako taka i jako cel postępowania sam w sobie, ale 

przede  wszystkim  dążenie  do  prawdy  materialnej  (obiektywnej).  Jest  to  bardzo  słuszne 

założenie  ustawodawcy,  biorąc  pod  uwagę  wagę  spraw,  które  rozpatruje  Izba,  oraz  to,  że 

dotyczą  one  wydatkowania  środków  publicznych,  zatem  powinny  być  rozpatrywane  z 

wyjątkową  starannością.  To,  że  Izba  nie  ma  obowiązku  wymuszania  na  stronach  ani 

zastępowania stron w wypełnianiu obowiązku przedstawiania dowodów – co jest oczywiste – 

nie oznacza, że w przypadku, kiedy uzna to za wskazane dla rzetelności rozpoznania środka 

ochrony prawnej, nie może powołać dowodu z urzędu (analogicznie jak sąd). 

Za  powołaniem  z  urzędu  dowodu  z  opinii  biegłego  przemówiły  również  stanowiska 

Przystępującego i Zamawiający zaprezentowane na rozprawie, którzy wskazali, że do oceny 

okoliczności,  czy  mamy  do  czynienia  z  podpisem  własnoręcznym,  czy  też  jego 

odwzorowaniem  wymagana  jest  wiedza  specjalistyczna.  Choć  tezy  te  zostały  powołane 

celem  odparcia  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu,  tj.  bez  formalnego  wniosku  o  powołanie 

dowodu  z  opinii  biegłego,  są  one  znamienne,  w  szczególności  w  kontekście  odmowy 


pełnomocników Przystępującego potwierdzenia okoliczności faktycznej związanej z użyciem 

pieczęci  odwzorowującej  podpis,  czy  też  w  odniesieniu  do  stanowiska  Zamawiającego 

zaprezentowanego na rozprawie, który wskazał, że: „(…) w jego ocenie, ocena, czy mamy do 

czynienia  z  własnoręcznym  podpisem,  czy  też  faksymilą, wymaga  wiadomości  specjalnych. 

Przychyla się do wniosku Przystępującego dodając, że gdyby powziął wątpliwości w zakresie 

umocowania, wezwałby do uzupełnienia dokumentów.”    

O ile stanowisko procesowe Przystępującego w tych okolicznościach jest zrozumiałe i może 

być  odczytane  jako  element  racjonalnej  taktyki  procesowej  to  stanowisko  Zamawiającego 

należy  uznać  za  nieracjonalne  i  wewnętrznie  sprzeczne,  gdyż  uznanie,  że  do  oceny 

okoliczności  faktycznych  wymagane  są  wiadomości  specjalne  i  jednoczesne  kategoryczne 

twierdzenie, że mimo nie dysponowania takimi wiadomościami, została przez Zamawiającego 

dokonana ocena tego stanu powodująca, że nie powziął On wątpliwości na temat tego stanu, 

świadczą  dobitnie  o  braku  procesowej  racjonalności.  Izba  dokonując  jedynie  pobieżnej 

analizy  pełnomocnictw  złożonych  przez  Przystępującego  w  toku  postępowania 

przetargowego 

oraz pełnomocnictwa złożonego Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej wraz 

ze  zgłoszonym  przystąpieniem  nie  miała  wątpliwości,  na  podstawie  łatwo  dostrzegalnych 

różnic między podpisami złożonymi pod tymi dokumentami, że różnice te mogą być wynikiem 

mechanicznego odwzorowania przynajmniej części znajdujących się tam podpisów. Takie też 

wątpliwości powinien powziąć Zamawiający jeszcze przez otwarciem rozprawy i kierując się 

racjonalnością  procesową  oraz  racjonalizacją  kosztów  tego  procesu  winien  rozważyć 

możliwość uwzględnienia obu odwołań  aby  przenieść ciężar  dowodowy  i kosztowy  procesu 

na  podmiot,  który  jest  ze  swej  pozycji  bardziej  predestynowany  do  zwalczania  zarzutów 

po

dniesionych  w  treści  odwołania.  Tak  się  jednak  nie  stało,  co  poskutkowało  powołaniem 

przez Izbę z urzędu dowodu z opinii biegłego. 

Izba  przyjęła  wnioski  wynikające  z  opinii  biegłego  wraz  z  ustaleniem  faktów  i  ich  oceną  za 

dowód w pełni wiarygodny, znajdujący oparcie w wymaganiach należytej staranności biegłych 

oraz 

prawidłowej  metodologii.  Biegły  dokonał  właściwej  oceny  przekazanego  do  badań  w 

oryginale  materiału  porównawczego,  czego  dowodem  jest  właściwe  zidentyfikowanie 

otrzymanych  przez  biegłego  pełnomocnictw  z  uwzględnieniem  wątpliwości  Izby,  co  do 

własnoręczności  podpisów  złożonych  pod  pełnomocnictwem  z  dnia  23.11.2018  r. 

dołączonym  na  str.  14  do  oferty  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia Konsorcjum Solid Security Spółka z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa oraz 

Solid  Spółka  z  o.o.,  ul.  Tyniecka  18,  30-323  Kraków,  która  to  wątpliwość  stanowiła 

odzwierciedlenie zarzutów zawartych w treści odwołania.           


Jako  element  porównawczy  zostały  Biegłemu  przekazane  w  oryginale  pełnomocnictwa 

dołączone do: 

wniosku Przystępującego złożonego w przedmiotowym postępowaniu (wraz z dołączonym 

do niego pełnomocnictwem z dnia 13.09.2018 r.).  

pełnomocnictwa z  dnia  19.12.2018 r.  (2  egz.) dołączone przez  Konsorcjum  Solid Security 

Spółka  z  o.o.  oraz  Solid  Spółka  z  o.o.  do  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego w sprawach KIO 2584/18 oraz w sprawie KIO 2586/18.    

Oba  te  dokumenty  są  dokumentami  sporządzonymi  przed  terminem  powołania  dowodu  z 

opinii  biegłego,  a  więc zawierają  podpisy  o charakterze swobodnym,  tj. nie są  dedykowane 

intencją poddania ich ocenie w ramach dowodu z opinii biegłego. W tym też znaczeniu ocena 

tego materiału przez Biegłego nabiera dodatkowego, obiektywnego wymiaru. 

W ocenie Izby opinia biegłego jest spójna i logiczna, ma jednoznaczny wydźwięk i opiera się 

w  swoich  ustaleniach  na  materiale  dowodowym  zgromadzonym  w  niniejszej  sprawie. 

Zastosowane  przez  Biegłego  metody  badawcze  były  adekwatne  do  badanej  materii,  jak 

również  w  sposób  kompleksowy  (całościowe)  objęty  cały  materiał  porównawczy  –  a  zatem 

pozwalały na postawienie kategorycznych konkluzji.   

Na  str.  5  uzyskanej  opinii  biegłego  z  dnia  10.01.2019  r.  sporządzonej  przez  Pana  W.  S. 

zawarte jest sprawozdanie z badań, w którym czytamy, że: „W pierwszej kolejności dokonano 

analizy  mikroskopowej  linii  graficznej  tworzącej  podpis  dowodowy  nr  1  (a  więc  zawarte  na 

pełnomocnictwie z  dnia  23.11.2018 r.  –  adnotacja Izby).  Szczegółowa analiza wykazała,  że 

środkiem  kryjącym  jest  tusz.  Równomierne  rozłożenie  środka  kryjącego  bez  zmian  w 

cieniowaniu  linii  graficznej  i  jednorodna  naci

skowość  w  obrębie  całej  konstrukcji 

jednoznacznie  wskazuje  na  wykonanie  podpisu  mechanicznie  w  drodze  odciśnięcia  ze 

wzornika  w  formie  pieczątki,  tzw.  faksymile.  Wyklucza  to  jego  odręczne  naniesienie  na 

podłoże dokumentu”. Na str. 6 ww. opinii zostało wskazane, że analogiczna sytuacja wygląda 

przy  pozostałych  podpisach  dowodowych,  tj.  tych  złożonych  pod  pełnomocnictwami 

dołączonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskiem 

oraz ofertą.  

Stąd  też  Izba  przyjęła  zawarte  tam  ustalenia  za  własne  uznając,  że  podpisy  złożone  pod 

pełnomocnictwem  z  dnia  23.11.2018  r.  nie  mają  charakteru  własnoręcznego,  gdyż  do  ich 

odwzorowania  wykorzystano  urządzenie  (najprawdopodobniej  pieczęć)  umożliwiające 

mechaniczne odtworzenie podpisu. Stąd też ta konkluzja legła u podstaw dalszych wywodów 

Izby, które mają charakter wyłącznie prawny. Izba, po zapoznaniu się z treścią opinii biegłego 


z  dnia  10.01.2019  r.  (sporządzonej  przez  Pana  W.  S.)  uznała,  że  stan  faktyczny  został 

wyjaśniony w sposób pozwalający na wydanie orzeczenia. 

Zgodnie  z  treścią  art.  9  ust.  1  ustawy  Pzp  „Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  z 

zastrzeżeniem  wyjątków  określonych  w  ustawie,  prowadzi  się  z  zachowaniem  formy 

pisemnej.” 

Dodatkowo  jak  wynika  z  treści  art.  10a  ust.  1  ustawy  Pzp  „W  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie 

ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  oraz  oświadczeń,  w  tym 

oświadczenia  składanego  na  formularzu  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia, 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym  Komisji  Europejskiej  wydanym  na  podstawie  art.  59  ust.  2  dyrektywy 

2014/24/UE  oraz  art.  80  ust.  3  dyrektywy  2014/25/UE,  zwanego 

dalej  „jednolitym 

dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.” 

W  niniejszym  wypadku  oferta  została  złożona  w  formie  pisemnej  –  a  zatem  zastosowanie 

znajdzie tu odesłanie  wynikające z treści art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, który wskazuje, że: „Do 

czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  –  Kodeks 

cywilny  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1025,  1104  i  1629),  jeżeli  przepisy  ustawy  nie  stanowią 

inaczej.” 

Zgodnie  z  treścią  art.  78  §  1  ustawy  Kodeks  cywilny  Do  zachowania  pisemnej  formy 

czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym 

treść oświadczenia woli. W zakresie formy pełnomocnictwa należy odnieść się do treści art. 

99  §  1  ustawy  Kodeks  cywilny,  który  stanowi,  że:  Jeżeli  do  ważności  czynności  prawnej 

potrzebna  jest  szczególna  forma,  pełnomocnictwo  do  dokonania  tej  czynności  powinno  być 

udzielone w tej samej formie. 

Wyżej  wskazane  przepisy  nakazują  wykluczenie  możliwości  sygnowania  oferty,  lub 

pełnomocnictwa  uprawniającego  do  jej  złożenia  w  procesie  ubiegania  się  o  zamówienie 

publiczne, 

przy  wykorzystaniu  pieczęci  odwzorowującej  w  sposób  mechaniczny  podpis 

osoby,  która  składa  oświadczenie  woli  w  postaci  oferty  lub  udziela  pełnomocnictwa  do  jej 

złożenia.  Złożenie oferty  i  dotyczącego tej  czynności  pełnomocnictwa zostało uznane przez 

Ustawodawcę  za  czynność  na  tyle  doniosłą,  że  w  tym  wypadku  dopuścić  można  jedynie 


podpis  własnoręczny  lub  równorzędny  jemu  podpis  elektroniczny  weryfikowany  przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego bezpiecznego certyfikatu. 

W  tym  miejscu  Izba  uznała  za  konieczne  odniesienie  się  w  zakresie  przywołanych  wyżej 

regulacji ustawy Kodeks cywilny do orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Z uzasadnienia u

chwały Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 20 grudnia 2006 roku (sygn. 

akt  I  KZP  29/06)  wynika,  że:  „(...)  Trzeba  bowiem  podkreślić,  w  kontekście  wątpliwości 

wyrażonych  w  pytaniu  prawnym,  że  nawet  najwierniejsze,  a  wręcz  idealne  odwzorowanie 

podpis

u  przy  pomocy  pieczęci,  kliszy  fotograficznej,  czy  też  metodą  kserografii 

(elektrofotograficzną)  nie  zmienia  faktu,  że  taki  podpis  stanowi  kopię  podpisu  oryginalnego, 

co powoduje, iż nie da się stwierdzić, czy jest podpisem niezaprzeczalnie własnoręcznym, a 

więc takim, który pochodzi od osoby składającej pismo procesowe, i takim, który rzeczywiście 

został złożony przez tę osobę w piśmie procesowym zgodnie z jej wolą. (...)”.  

Jak  wynika  z  postanowienia  Sądu  Najwyższego  10  kwietnia  2008  r.  wydanego  w  sprawie 

rozpoznawanej  pod  sygn.  akt  IV  CZ  23/08  (źródło:  www.sn.pl/orzecznictwo)  „Podpis 

mechaniczny  (faksymile)  może  zastąpić  podpis  na  dokumencie  tylko  wtedy,  gdy  przepis 

szczególny  tak  stanowi.  W  innych  wypadkach  faksymile  nie  może  być  uważane  za 

spełniające  wymaganie  złożenia  podpisu.  W  uchwale  składu  siedmiu  sędziów  z  dnia  30 

grudnia 1993 r., III CZP 146/1993 (OSNC 1994, nr 5, poz. 94) Sąd Najwyższy podkreślił, że 

podpisem  jest  wyłącznie  znak  napisany.  (…)  Takie  rozumienie  interpretowanego  pojęcia 

odpowiada  w

ynikowi  analizy  semantycznej  słowa  „podpis”,  w  którym  akcent  trzeba  położyć 

na  określonej  w  nim  czynności  -  pisać.  Nie  jest  więc  podpisem  tuszowy  odcisk  palca,  z 

którym  ustawa  -  przy  zachowaniu pozostałych wymagań  określonych w art.  79  k.c.  -  wiąże 

jedynie 

skutki prawne przewidziane dla podpisu. Wobec warunku własnoręczności, o którym 

mowa w art. 78 k.c., nie jest również podpisem, a jedynie jego kopią,  faksymile, który może 

być odciśnięty na dokumencie przez inną osobę. 

Ustawodawca sankcjonuje wprawdzie n

iekiedy mechaniczne odtworzenie podpisu, co uczynił 

np.  w  art.  921

§  2  k.c.  w  odniesieniu  do  podpisu  dłużnika  na  dokumencie  stanowiącym 

papier  wartościowy  na  okaziciela,  chyba  że  przepisy  szczególne  stanowią  inaczej,  czy  w 

dawnym art. 339 § 2 k.h. w odniesieniu do podpisu zarządu na akcji. Wymienione przepisy 

świadczą jednak o tym, że mechaniczne odtworzenie podpisu może być jedynie uznane  za 

równoważne z podpisem. Immanentną cechą podpisu bowiem jest własnoręczność. Cecha ta 

umożliwia  funkcję  identyfikacyjną,  gdyż  tylko  własnoręczny  podpis,  który  zawiera  w  sobie 

osobiste  cechy  charakteru  pisma  podpisującego  (ukształtowanie  liter,  ich  łączenie  itp.), 

pozwala  na  stwierdzenie  - 

za pomocą  graficznej  ekspertyzy  pisma  -  że jest  on  autentyczny 

(zob.  także  uchwałę  Sądu  Najwyższego  z  dnia  2  października  2002  r.,  III  PZP  17/2002, 


OSNP 2003, nr 20, poz. 481). W wyroku z dnia 23 lipca 1998 r., III CKN 482/1998 (niepubl.) 

Sąd  Najwyższy  podkreślił,  że  kasacja  musi  być  opatrzona  własnoręcznym  podpisem 

podmiotu uprawnione

go do jej wniesienia, co oznacza, że wymagany podpis nie może zostać 

zastąpiony  żadnym  podpisem  mechanicznym,  np.  faksymilą  bądź  kserograficzną  odbitką 

własnoręcznego  podpisu  (zob.  także  postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  24  stycznia 

2005 r., III UZ 20/2004, OSNP 2005, nr 16, poz. 258). W wyroku z dnia 12 kwietnia 2000 r., II 

SA/Gd  1089/1998  (niepubl.)  Naczelny  Sąd  Administracyjny  uznał,  że  w  art.  107  §  1  k.p.a. 

ustawodawca  mówi  o  podpisie,  przez  co  należy  rozumieć  podpis  własnoręczny,  gdyż  w 

innych  przy

padkach,  jeżeli  ustawodawca  dopuszcza  stosowanie  innego  niż  własnoręczne 

odtworzenie podpisu, to daje temu wyraz w treści przepisu (np. art. 921

§ 2 k.c. lub art. 339 

§ 2 k.h.).” 

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że podnoszony zarzut braku własnoręczności 

podpisu został  w  tym  wypadku udowodniony  w  wyniku powołania dowodu  z  opinii  biegłego 

specjalisty z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów, która jednoznacznie potwierdza 

wywody 

odwołania.  Wobec  powyższego  wskazać  następnie  należy,  że  Zamawiający 

zaniechał  ciążącego  na  nim  obowiązku  należytego  badania  oferty  Przystępującego 

Konsorcjum  nawet  w  obliczu  wniesionego  odwołania  i  zawartych  tam  tez.  Nie  przełożono 

ponadto  żadnego  dowodu,  z  którego  wynikałby  fakt  własnoręcznego  złożenia  podpisu  na 

dok

umencie  pełnomocnictwa  z  dnia  23.11.2018  r.  Wprost  przeciwnie  złożone  w  ramach 

postępowania odwoławczego, w związku ze zgłoszonym przystąpieniem pełnomocnictwo jak 

również pismo Przystępującego z dnia 02.01.2019 r. (Wpływ w dniu 02.01.2019 r. Dzk-KIO-

tylko pogłębiło wątpliwości, gdyż analiza wszystkich tych dokumentów łącznie, wraz z 

objętym zarzutami pełnomocnictwem z dnia 23.11.2018 r., wskazuje prima facie na znaczne 

odrębności złożonych tam podpisów.   

Izba  stwierdza,  że,  co do  zasady,  brak  złożenia  własnoręcznego podpisu na  dokumentach, 

oświadczeniach  lub  pełnomocnictwie,  jako  stanowiący  błąd,    może  być  sanowany  w  trybie 

art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 3a ustawy Pzp. W tym wypadku przepis art. 26 ust. 3a ustawy Pzp 

winien  mieć  zastosowanie,  gdyż  brak  jest  innych  podstaw  do  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  –  a  zatem  nie  potwierdziły  się  inne  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu,  gdyż 

zawarte  tam  zarzuty  oraz  żądania  zmierzającego  do  odrzucenia  oferty  są  na  tym  etapie 

postępowania, w ocenie Izby, zbyt daleko idące.    

Mając  na  uwadze  powyższe  złożone  wraz  z  ofertą  wykonawców  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  Solid  Security  Spółka  z  o.o.  oraz  Solid  Spółka  z  o.o. 

pełnomocnictwo  dla  Pani  J.  B.  do  podpisania  oferty  nie  odpowiada  formie  wymaganej  dla 


czynności  złożenia  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  stąd 

Zamawiający winien wezwać tego wykonawcę do jego uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 

3a ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  tym  przepisem 

Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo 

złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

W kontekście tego przepisu wniosek Odwołującego o odrzucenie oferty Przystępującego jest 

przedwczesny  z  tego  względu,  że  Zamawiający  jest  zobligowany  w  pierwszej  kolejności  do 

wystosowania  do  wykonawcy  wezwania 

do  uzupełnienia  pełnomocnictwa  i  dokonania 

kolejnych czynno

ści w zależności od wyniku tego wezwania. 

Stąd  też  Izba  nakazała  Zamawiającemu  w  sentencji  niniejszego  orzeczenia  wezwanie 

Przystępującego do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp.   

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.   

Zgodnie  bowiem 

z  treścią  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie, 

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenie  części  zarzutów 

wskazanych  w  odwołaniu  powoduje,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  została 

wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności  §  5 ust. 4. 


Przewodniczący: 

……………………wiper-pixel