KIO 46/19 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2019 roku

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt KIO 46/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 25 stycznia 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  25  stycznia  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

14 stycznia 2019 roku przez 

wykonawcę T. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Tomalo Trans” T. H. z siedzibą w Pikulicach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  34  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  

w Rzeszowie   

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  T.  H. 

prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-

Usługowa 

„Tomalo 

Trans” 

T. 

H. 

siedzibą 

Pikulicach 

kwoty   

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO  46/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  34  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  w  Rzeszowie    -  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Wynajem  zestawów 

niskopodwoziowych  wraz  z  kierowcą  w  celu świadczenia  usług  przewozowych  w  krajowym 

transporcie drogowym"

, w podziale na części. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

14 grudnia 2018 roku pod numerem 661837-N-2018. 

Odwołujący  –  T.  H.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Firma 

Handlowo-

Usługowa 

„Tomalo 

Trans” 

T. 

H. 

siedzibą 

Pikulicach 

–  

w  dniu  14  stycznia  2018 

roku  wniósł  odwołanie.  Odwołanie  dotyczy  część  nr  1:  „Wynajem 

samochodów  ciężarowych  niskopodwoziowych  wraz  z  kierowcą  z  garnizonu  Rzeszów  oraz 

realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów"  

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  15  stycznia  2019  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  przekazał  kopię  odwołania 

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku. 

W  dniu  17  stycznia  2019  roku  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po  stronie Zamawiającego  wniósł  wykonawca S.  K.  prowadzący  działalność 

gospodarczą 

pod 

nazwą 

Usługi 

Transportowo 

– 

Sprzętowe 

S. 

K.  

z  siedzibą  w  Rzeszowie,  a  następnie  w  dniu  22  stycznia  2019  roku  wykonawca  przesłał  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  e-mailem  oświadczenie  o  cofnięciu  oświadczenia  

o przystąpieniu do postępowania odwoławczego (oryginał pisma wpłynął w dniu 24 stycznia 

2019 roku).  

W dniu 24 stycznia 2019 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiaj

ącego  z  dnia  23  stycznia  2019  roku  (przesłane  w  dniu  23  stycznia  2019  roku  

e-mailem) 

zawierające  oświadczenie  o  treści  „Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione  w  odwołaniu”.  Zamawiający  wniósł  również  w  tym  piśmie  o  umorzenie 

postepowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym.  

Wobec ustalenia, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu 

–  takie  oświadczenie  złożył  w  piśmie  –  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  przystąpień  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  


na  dzień  wydawania  postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę  na  skutek  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.  Zaznaczyć  należy,  że  Izba  na  posiedzeniu  niejawnym 

dokonuje  niezbędnych  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających  oraz  w  zależności  

od  poczynionych  ustaleń  faktycznych  miedzy  innymi  wydaje  postanowienie  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego  (§  13  ust.  2  pkt  2  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  22  marca  2010  roku  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu 

odwołań, Dz. U. 2018 poz. 1092 ).  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel