KIO 89/19 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2019 r.

Data: 25 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 89/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Ernest Klauziński  

wobec  cofnięcia  28  stycznia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę 

Schulke  Polska  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  

przez  Z

amawiającego  –  Szpitale  Pomorskie  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni,  przy  udziale 

wykonawcy  ProjectMed  T.  S.  z 

siedzibą  w  Sowlanach  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania KIO 89/19 po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Schulke  Polska  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 89/19 

Uzasadnienie 

Szpitale  Pomorskie  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Gdyni  (dalej:  Zamawiający)  wszczął 

postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Sukcesywne  dostawy  preparatów  

do dezynfekcji skóry różnego rodzaju do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy 

w  Wejherowie,  w  6  zadaniach  przez  okres  13  miesięcy”,  nr  referencyjny 

SZP/ZP/N/S/25/2018 

(dalej:  Postępowanie).  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

w skrócie Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13 września 2018 r.  

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 176-398478. 

Izba ustaliła, że w dniu 24 września 2018 r. wykonawca Schulke Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Warszawie  (dalej:  O

dwołujący)  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  wobec  czynności 

podjętych przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z przepisami Pzp.  

Odwołujący  skutecznie  wycofał  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  w  dniu  28  stycznia 

2019  r.  W  tej  sytuacji  I

zba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania,  zgodnie  z  unormowaniem  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (t.j.

Dz.U. 2018 poz. 972).  

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel