KIO 1/19 KIO 2/19 WYROK dnia 17 stycznia 2019 r.

Data: 13 marca 2019

Sygn. akt: KIO 1/19 

KIO 2/19 

WYROK 

  z dnia 17 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:    

Piotr Cegłowski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2019 r. przez:  

A. 

wykonawcę TECHBUD sp. z o.o., ul. Kępska 6, 45-129 Opole (KIO 01/19), 

B. 

wykonawcę  A.  Sp.  z  o.o.,  ul.  Braci  Prankel  1,  47-100  Strzelce  Opolskie  (KIO 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Teatr  im.  Jana  Kochanowskiego  w  Opolu,  Pl. 

Teatralny 12, 45-056 Opole, 

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.,  ul.  Gosławicka  2,  45-446  Opole

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Z

amawiającego w sprawach o sygn. akt: KIO 01/19 i KIO 02/19, 

B.  wykonawcy 

TECHBUD sp. z o.o., ul. Kępska 6, 45-129 Opole, zgłaszającego swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawie  

o sygn. akt: KIO 02/19  


orzeka: 

I. 

Sygn. akt KIO 1/19: 

Oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - TECHBUD sp. z o.o., ul. Kępska 6, 

45-129 Opole, i: 

2.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  -  Teatr  im.  Jana 

Kochanowskiego w Opolu, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole 

kwotę 593 zł 17 gr 

(słownie:  pięćset  dziewięćdziesiąt  trzy  złote  siedemnaście  groszy)  stanowiącą  ½ 

uzasadnionych koszt

ów strony związanych z dojazdem na rozprawę; 

II.  Sygn. akt KIO 2/19: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - A. Sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1, 47-

100 Strzelce Opolskie, i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  -  Teatr  im.  Jana 

Kochanowskiego w Opolu, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole 

kwotę 593 zł 17 gr 

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy) stanowiącą ½ 

uzasadnionych kosztów strony związanych z dojazdem na rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  – 

w terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


Sygn. akt: KIO 1/19 

KIO 2/19 

U z a s a d n i e n i e 

Teatr  im.  Jana  Kochanowskiego  w  Opolu  (dalej:  „Zamawiający)  prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. - dalej: „ustawa 

Pzp” lub „Pzp”)  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Nowa jakość Teatru - 

przebudowa  i  modernizacja  Teatru  im.  Jana  Kochanowskiego  w  Opolu  na  cele  kulturalne  i 

edukacyjne - 

wykonanie”, znak sprawy SZP-26-1/2018.  

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych  na  pods

tawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  nr  611067-N-2018  z  dnia  31  sierpnia 

2018 r. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona 

na stronie interneto

wej Zamawiającego. 

W  dniu  28  grudnia  2018  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Energopol Trade Opole Sp. z o.o. (dalej 

również: „Energopol”) oraz o punktacji ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z 

uzasadnieniem. 

W  dniu  2  stycznia  2018  r.  do  prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostały  złożone 

odwołania wniesione przez wykonawców: TECHBUD sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. 

Sygn. akt KIO 1/19 

Wykonawca  TECHBUD  sp.  z  o.o. 

(dalej:  „Odwołujący”  lub  Techbud”)  wniósł 

odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego,  tj.  czynności  wyboru  jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Energopol  Trade  Opole  Spółka  z  o.o.,  zaniechania 

przyznania 

Odwołującemu  maksymalnej  ilości  punktów  w  kryterium  doświadczenie 

kierownika  budowy  wyznaczone

go  do  realizacji  zamówienia  oraz  zaniechania  wyboru  jego 

oferty jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie przyznania Odwołującemu maksymalnej 

ilości  punktów  w  kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy,  co  spowodowało 


naruszenie 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

dokonanie wyboru oferty Energopol niezgodnie z przepisami ustawy; 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  nie  przyznanie  Odwołującemu  maksymalnej  ilości 

punktów zgodnie z kryterium oceny ofert dotyczącym doświadczenia kierownika budowy; 

3)  art.  91  ust.  1 

ustawy  Pzp  poprzez  przedwczesny  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy Energopol. 

W

skazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o: 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie 

przyznania punktów Odwołującemu w kryterium doświadczenie kierownika budowy, 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zgodnie  z  art.  7 

ust. 1 

i 3 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, jaką złożył Odwołujący. 

a także: 

4)  o 

zasądzenie  od  Zamawiającego  zwrotu  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym 

zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów dojazdu. 

Wykaz

ując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał,  iż  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może  ponieść  szkodę  wskutek 

naruszenia przepisów Pzp przez Zamawiającego. Oferta Odwołującego uzyskała drugą pod 

względem  kolejności  liczbę  punktów,  a  co  za  tym  idzie,  w  przypadku  przyznania 

maksymaln

ej  ilości  punktów  w  kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy,  Odwołujący 

mógłby  spodziewać  się  uzyskania  dla  siebie  zamówienia.  Odwołujący  może  utracić  zatem 

korzyści związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

W uzasadnieniu Odwołujący wskazał m.in., iż Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  i  przyznanej  jego  ofercie  punktacji  w  kryterium  doświadczenie 

kierownika  budowy  jako  uzasadnienie  faktyczne  swojej  decyzji  poda

ł,  że:  W  ofercie  2 

do

świadczenia kierownika budowy, uznane zostało jedno doświadczenie kierownika budowy 

i  przyznano  2  pkt  zgodnie  z  IDW.  Nie  przyznano  punktów  za:  Budowa  Parku  Naukowo- 

Technologicznego  Euro-Centrum  Katowice,  jako 

nie  spełniającego kryterium:  „za  realizację 

wy

konanej  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończonej  roboty 

budowlanej  na  stanowisku  Kierownika  Robót  (przez  cały  okres  realizacji  inwestycji/roboty 

budowlanej, polegającej na przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności 

pu

blicznej  dla  ogólnodostępnego  obiektu  kulturalnego  typu;  kina,  sale  koncertowe,  opery, 

teatry,  sale  kongresowe,  domy  kultury  i  wielozadaniowe  sale 

wykorzystywane  do  celów 

rozrywkowych,  teatry  muzyczne  itp.,  obejmujące  prace  w  specjalności  konstrukcyjno-


bud

owlanej,  elektrycznej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń;  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych.   

Odwołujący  stwierdził,  iż  z  takim  działaniem 

Zamawiającego i jego uzasadnieniem, polegającym na nie uznaniu jednego z doświadczeń 

ki

erownika budowy nie może się zgodzić. Zamawiający nie wskazał jednoznacznie powodu 

dla  którego  nie  zakwalifikował  do  przyznania  punktów  doświadczenia  kierownika  budowy 

zdobytego na zadaniu Budowa Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Katowice. 

W  związku  z  tym  Odwołującemu  trudno  się  domyślić,  którego  ze  składowych  kryterium 

doświadczenia kierownika nie spełnia wykazane doświadczenie zdobyte na zadaniu Budowa 

Parku  Naukowo-Technologicznego  Euro-

Centrum  Katowice,  co  powoduje  trudność  obrony 

braku  uznani

a jednego z doświadczeń. Niemniej jednak Odwołujący wskazał, że wykazane 

na  tym 

zadaniu  doświadczenie  kierownika  budowy  zostało  zdobyte  zgodnie  z  zasadami 

sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończonej  roboty  budowlanej  polegającej  na  rozbudowie 

obiektu  użyteczności  publicznej  dla  ogólnodostępnego  obiektu  kulturalnego,  w  ramach 

którego  wykonano  prace  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  elektrycznej  w  zakresie 

sieci,  instalacji  i  urządzeń;  wodociągowych i kanalizacyjnych,  cieplnych, wentylacyjnych,  co 

tym  sa

mym  powoduje,  że  wskazane  doświadczenie  zdobyte  przez  kierownika  budowy  na 

tym 

zadaniu  spełnia  wszystkie  wymogi  Zamawiającego.  Dlatego  też  Zamawiający  w 

kryterium  Doświadczenie  kierownika  budowy  powinien  uznać  oba  przedstawione 

doświadczenia  i  przyznać  Odwołującemu  maksymalną  ilość  punktów  tj.  5  a  nie  tylko  2. 

Przyznanie 

Odwołującemu  w  tym  kryterium  5  pkt,  spowodowałoby  zmianę  w  rankingu 

punktowym  ofert. 

Odwołujący  otrzymałby  96  pkt,  a  wykonawca  Energopol  95,78  pkt,  co 

spowod

owałoby zmianę w rankingu ofert. 

Zamawiający  poprzez  błędną  ocenę  wykazanego  przez  Odwołującego  doświadczenia 

naruszył,  zdaniem  Odwołującego,  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  a  tym  samym  doprowadził  do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  niezgodnie  z 

art. 7 ust. 

1 i 3 ustawy Pzp. Poprzez swoje niezgodne z przepisami prawa ustawy zamówień 

publicznych  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  naruszeniem  art.  91 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  nadmienił,  że liczne  orzecznictwo Krajowej  Izby  Odwoławczej  wskazuje,  że 

badanie  i  ocena  ofert  może  być  dokonana  przez  Zamawiającego  jedynie  przez  pryzmat 

wymagań  jasno  określonych  w  SIWZ.  Wykonawca  nie  może  ponosić  negatywnych 

konsekwencji tego, że Zamawiający nie sprecyzował dostatecznie jasno i dokładnie w SIWZ 

s

woich  żądań,  których  będzie  wymagał  na  etapie  składania  ofert,  zaś  niedoprecyzowanie 

tego  opisu  i  wymagań  z  nim  związanych  nie  może  na  etapie  badania  i  oceny  ofert 

wywoływać  negatywnych  skutków  dla  wykonawców,  którzy  nie  zastosowali  się  do 

niezwerbalizowanego  oczekiwania  Z

amawiającego.  Wykonawcy  nie  mogą  pozostawać  w 


niepewności,  co  do  spełnienia  warunków,  jakich  wymagał  będzie  Zamawiający  w  toku 

postępowania. Zamawiający nie może w sposób rozszerzający interpretować postawionego 

warunku  czy  też  postawionych  kryteriów  oceny  ofert  w  SIWZ.  Takie  zachowanie 

Z

amawiającego  prowadzi  do  dowolności  w  ocenie  złożonych  ofert,  a  w  konsekwencji  do 

złamania zasady równości i uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  do  których  przestrzegania  Zamawiający  jest 

bezwzględnie  zobowiązany  w  toku  postępowania,  m.in.  na  podstawie  art.  2  Dyrektywy 

2004/18  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  31  marca  2004  r.,  w  sprawie  koordynacji 

procedur  udzielania  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane,  dostawy  i  usługi. 

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert nie może modyfikować postanowień SIWZ czy 

to  wprost,  czy  w  wyniku  sformułowania  wezwania  do  wyjaśnia  treści  dokumentów  lub 

wezwania  do  ich  uzupełnienia.  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  jest 

dokumentem  o  szczególnym  znaczeniu  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne.  Z  jednej 

strony  określa  wymagania,  które  mają  spełniać  wykonawcy  i  ich  oferty,  by  uczynić  zadość 

potrzebom  Z

amawiającego,  z  drugiej  zaś  zakreśla  granice,  w  jakich  może  poruszać  się 

Z

amawiający  dokonując oceny  złożonych ofert.  Z  tego  względu,  badając  i  oceniając  oferty, 

Z

amawiający  zobowiązany  jest  interpretować  SIWZ  tak,  jak  wskazuje  na  to  jej  brzmienie. 

Zamawiający nie jest uprawniony, aby na etapie oceny ofert nadawać postanowieniom SIWZ 

inne,  niż  pierwotnie  ustalone,  znaczenie.  Badanie  i  ocenę  ofert  powinien  Zamawiający 

prowadzić  z  uwzględnieniem  zasady,  iż  wszelkiego rodzaju  niedopowiedzenia,  niejasności, 

niedoprecyzowania,  zawarte  w  postanowieniach  SIWZ, 

należy  interpretować  na  korzyść 

wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  To  Zamawiającego  obciąża 

obowiązek  takiego  przygotowania  postępowania,  aby  postanowienia  SIWZ  były 

jednoznaczne  i  nie  budziły  wątpliwości  w  toku  prowadzonej  procedury.  Zamawiający 

zobowiązany jest przestrzegać reguł, które sam w SIWZ określił. Zamawiający zobowiązany 

jest  przygotować  i  przeprowadzić  postępowanie  dochowując  należytej  staranności, 

gwarantując realizację zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji 

(art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp). Precyzyjne i jasne formułowanie wymagań przetargu, a następnie 

ich  literalne  i  ścisłe  egzekwowanie,  jest  jedną  z  podstawowych  gwarancji,  czy  wręcz 

warunkiem  sine  qua  non,  realizacji  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców.  Dlatego  też  wysuwanie  przez  Zamawiającego  tezy  opartej  na  swoim 

dowolnym  uznaniu,  a  nie  na  zapisach  SIWZ  i  przepisach  ustawy  jest  niczym  innym  jak 

manipulacją  i  nadinterpretacją  zapisów  SIWZ  i  przepisów  prawa  przez  Zamawiającego 

maj

ącą  na  celu  pozbawienie  Odwołującego  uzyskania kontraktu.  Pomimo,  iż  ustawodawca 

wyposażył  Zamawiającego  w  szereg  uprawnień  w  toku  całego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  to  nie  oznacza,  iż  Zamawiający  nie  jest  w  żaden  sposób 


ograniczony i 

może ustanawiać wymagania oraz ocenę ofert w sposób dowolny i całkowicie 

uznaniowy, tak jak w 

ocenie Odwołującego miało miejsce w tym przypadku. 

Następnie  Odwołujący  stwierdził,  że  składając  ofertę  i  dodatkowe  dokumenty  wraz  z 

wyjaśnieniami  w  sposób  wystarczający  udokumentował  spełnienie  warunku  w  kryterium 

doświadczenie  kierownika  budowy,  co  uprawniało  Zamawiającego  do  przyznania 

maksymalnej  ilość  punktów  tj.  5.  Dokonany  wybór  oferty  najkorzystniejszej  był  zatem 

zdecydowanie  przedwczesny. 

Zdaniem  Odwołującego  nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  iż  w 

sprawie 

występuje  zaniechanie  ze  strony  Zamawiającego,  mające  wpływ  na  wykazany 

powyżej  stan  faktyczno-prawny.  W  związku  z  tym  Zamawiający  dokonując  błędnej  oceny 

posiadanego  doświadczenia  przez  kierownika  budowy  wskazanego  przez  Odwołującego 

naruszył nie tylko art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ale też dokonał wyboru oferty złożonej przez 

wykonawcę Energopol, co spowodowało naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

W dniu 7 stycznia 2019 r. 

swoje przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego zgłosił wykonawca Energopol Trade Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. 

Pismem  z  dnia  14  stycznia  2019  r.  Zamawiający  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej pisemną odpowiedź na odwołanie (pismo datowane 11 stycznia 2018 r.), kopię 

przekazując  Odwołującemu  i  wykonawcy  Energopol.  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie 

odwołania  w  całości  jako  oczywiście  bezzasadnego  oraz  o  przeprowadzenie  dowodów  z 

dokumentów: 

1)  SIWZ 

(w aktach sprawy, załącznik nr 4 do protokołu z postępowania); 

formularza  oferty  Odwołującego  (w  aktach  sprawy,  załącznik  nr  8  do  protokołu  z 

postępowania); 

wezwania do wyjaśnienia treści oferty z dnia 23 października 2018 r. (w aktach sprawy, 

załącznik nr 16 do protokołu z postępowania); 

pisma Odwołującego z dnia 29 października 2018 roku (w aktach sprawy, załącznik nr 16 

do protokołu z postępowania); 

pisma Zamawiającego z dnia 9 listopada 2018 roku (w aktach sprawy, załącznik nr 22 do 

protokołu z postępowania); 

6)  pisma  Parku  Naukowo-Technologicznego  Euro-Centrum  Sp.  z  o.o.  z  dnia  14  listopada 

2018 roku (w aktach sprawy

, załącznik nr 22 do protokołu z postępowania) 

na  ok

oliczności  wskazane  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  a  także  o  zasądzenie  od 

Odwołującego  zwrotu  kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  kwocie  3.600,00  zł  oraz 

kosztów  dojazdu  (wg  rachunków,  które  zostaną  przedłożone  na  posiedzeniu  bądź 

rozprawie). 


Uzasadniając  swoje  stanowisko  Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  wskazał  stan 

faktyczny,  w  realiach 

którego  zostało  wniesione  odwołanie  oraz  podał,  że  oprócz 

mer

ytorycznej bezzasadności odwołania, odwołanie winno podlegać zwrotowi przez  wzgląd 

na jego ogólny charakter i nieskonkretyzowane zarzuty. Zamawiający przywołał w wyrok KIO 

z dnia 3 marca 2017 roku o sygn. akt KIO 179/17 (LEX nr 2241444). 

Zamawiający  zauważył  m.in.,  iż  Odwołujący  podnosi  w  odwołaniu  dwa  zarzuty 

polegające na naruszeniu tego samego przepisu Pzp (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp), zaś jeden 

zarzut  polegający  na  naruszeniu  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  bez  skonkretyzowania  aktu 

prawnego,  którego  naruszenie  dotyczy.  W  uzasadnieniu  nie  odnosi  się  konkretnie  do 

stawianych zarzutów, a jedynie opisuje ogólnie zaistniały stan faktyczny oraz powołuje się na 

rzekomą  manipulację  i  nadinterpretację,  zapisów  SIWZ  przez  Zamawiającego.  Nie  sposób 

zatem jednoznaczni

e wywieść z przedmiotowego uzasadnienia, która jego część odnosi się 

do  konkretnych 

zarzutów  wskazanych  w  petitum  odwołania;  z  kolei  część  wywodów 

Odwołującego  wydaje  się  w  ogóle  nie  mieć  uzasadnienia  w  stawianych  Zamawiającemu 

zarzutach.  U

niemożliwia  to  Zamawiającemu  odniesienie się do konkretnych zarzutów.  Brak 

wskazania  podstawy  prawnej  dla  jednego  z  zarzutów  oraz  brak  uzasadnienia  każdego  z 

zarzucanych  Zamawiającemu  czynów  i  rzekomych  zaniechań,  winno,  zdaniem 

Zamaw

iającego, skutkować oddaleniem odwołania, jako oczywiście bezzasadnego. Izba jest 

bowiem 

związana treścią zarzutów postawionych  w odwołaniu i nie może interpretować ich 

rozszerzająco.  Zarówno  bowiem  Zamawiający,  jak  i  Izba  nie  mogą  domyślać  się  twierdzeń 

Odwołującego,  nie  mogą  poszukiwać  argumentacji  lub  też  wyinterpretowywać  jej  ze 

stanowiska Odwołującego prezentowanego po złożeniu odwołania, w tym dopiero w trakcie 

posiedzenia bądź rozprawy. 

Ponadto,  niewystarczające  jest  wskazanie  w  Odwołaniu  luźnej  myśli,  czy  też 

własnych  podejrzeń  Odwołującego,  ale  konieczne  jest  także  udowodnienie  tych  zarzutów. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  wyroku  KIO  z  dnia  14  czerwca  2017  roku,  sygn.  akt  KIO 

1048/17,  LEX  nr  2323686, 

Izba  wskazała,  iż  „Zgodnie  z  treścią  art.  180  ust.  3  pzp  zarzut 

musi  być  postawiony  wyraźnie,  to  znaczy  wskazywać  konkretną  czynność  zamawiającego 

mającą zadaniem odwołującego naruszać przepis prawa i określić sposób jego naruszenia, 

gdyż  po  upływie  terminu  na  wniesienie  odwołania  nie  jest  dopuszczalne  zarówno 

formułowanie, jak i doprecyzowanie treści zarzutów odwołania”.  

Odnosząc  się  do  zarzutów  podniesionych  przez  Odwołującego  w  odwołaniu, 

Zamawiający  wskazał,  iż  zarzuty  są  merytorycznie  oczywiście  bezzasadne.  W  opinii 

Zamawiającego  świadczą  one  bezpośrednio  o  nie  zapoznaniu  się  przez  Odwołującego  

z protokołem z postępowania oraz jego załącznikami, z których wprost wynika uzasadnienie 


dla  nieprzyznania  Odwołującemu  maksymalnej  punktacji  (5  pkt)  za  doświadczenie 

wskazanego w ofercie Kierownika budowy. 

Zamawiający  zaznaczył,  iż  jakkolwiek  nie  zawężał  obiektu  kultury  do  określonego 

kodu  PKOB,  wskazując  jedynie  przykładowe  wyliczenie  obiektów  kulturalnych,  za  które 

przyznana  zostanie  punktacja, 

bowiem  ogólnodostępny  obiekt  kulturalny  był  przez 

Zamawiającego  rozumiany  szerzej  niż  w  PKOB  i  kluczowe  znaczenie  miały  dla 

Zamawiającego  rzeczywiście  pełnione  przez  ten  obiekt  funkcje,  a  nie  jego  kwalifikacja,  to 

jednak 

z  IDW  wprost  wynikało,  iż  obiekt  kulturalny  musi  posiadać  status  nie  tylko  obiektu 

użyteczności publicznej, ale również być obiektem ogólnodostępnym. Mając zaś na uwadze 

pismo Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Katowice Sp. z o.o. 

(dalej również: 

„PNT”),  w  którym  wprost  wskazano,  iż  budynki  powstałe  w  ramach  wskazanej  przez 

Odwołującego  w  formularzu  ofertowym  inwestycji  nie  stanowią  ogólnodostępnych  obiektów 

kulturalnych, Z

amawiający nie mógł, wbrew opinii podmiotu, na rzecz którego roboty te były 

wykonane, uznać przedmiotowej inwestycji za spełniającą wymagania IDW. 

Ponadto 

Zamawiający wskazał, iż nie jest pewny, jaką konkretnie inwestycję wskazał 

Odwołujący,  bowiem  zarówno  w  formularzu  oferty,  jak  i  w  wyjaśnieniach  z  dnia  29 

października  2018  roku  wskazuje  on  na  lata  inwestycji  od  2015  do  2017  roku.  Park 

Naukowo-Technologiczny  Euro-

Centrum  w  Katowicach  Sp.  z  o.o.  wprost  wskazał,  iż  „

okresie  po  30  września  2015  r.  reprezentowana  przez  nas  Spółka  nie  prowadziła  żadnych 

prac  budowlanych  w  ramach  Projektu  opisanego  w  pkt  1)

”.  Wskazane  doświadczenie 

k

ierownika  budowy,  a  zatem  również  mające  potwierdzać  to  doświadczenie  roboty 

budowlane, 

stanowi  jedno z kryteriów  oceny  oferty  Odwołującego,  a  zatem  stanowią ofertę 

sensu  stricte  Odwołującego.  Tym  samym,  przyznanie  punktów  przez  Zamawiającego  na 

podstawie  ustalonych  w  IDW  kryteriów  musi  opierać  się  o  informacje  pierwotnie 

zamieszczone w ofercie.  

Mając  zatem  na  uwadze  już  samo  wskazanie  błędnych  dat  inwestycji  oraz 

niedoprecyzowanie  podmiotu,  na  rzecz  którego  roboty  te  były  wykonywane,  jak  również 

wskazanie  przez  ten  podmiot,  że  wytworzone  w  ramach  projektu  budynki  nie  stanowią 

ogólnodostępnych  obiektów  kulturalnych,  obligowało  Zamawiającego  do  nie  przyznania 

punktów za sporne doświadczenie kierownika budowy. Zamawiający przywołał wyrok KIO z 

dnia  5  września  2018  roku  (sygn.  akt  KIO  1688/18,  LEX  nr  2580504),  zgodnie  z  którym 

Skoro  zamawiający  określił,  iż  doświadczenie  osoby  stanowi  element  oceniany  na 

podstawie  kryte

riów oceny ofert i wskazywane w treści formularza ofertowego, to nie ulega 

wątpliwości, że nie stanowi ono dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p oraz że nie 

jest dokumentem uz

upełnianym czy podlegającym modyfikacji w trybie określonym w art. 26 

ust.  3  p.z.p.  O

świadczenie  złożone  w  formularzu  ofertowym  nie  powinno  również  podlegać 


zmianie  w  trybie  art.  87  ust.  1  p.z.p.,  bowiem  prowadzi

łoby  to  do  niedopuszczalnych 

negocjacji treści oferty w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny ofert.” 

Sygn. akt KIO 2/19 

Wykonawca A. sp. z o.o. 

(dalej: „Odwołujący” lub „A.” wniósł odwołanie wobec:  

1)  wyboru jako najkorzystniejszej oferty Energopol Trade Opole Sp. z o.o.,  

2)  nie dokonania odrzucenia oferty wykonawcy Energopol, 

3)  nie dokonania odrzucenia oferty Techbud Sp. z o.o. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

naruszenie  przepisów  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  87  ust  2  pkt  3  Pzp.  poprzez 

uznanie,  że  oferta  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  podlegała  konwalidacji  poprzez 

sprostowanie  oczywistych  omyłek,  a  tymczasem  „omyłki”  te  miały  miejsce  w 

stanowiących  element  oferty  przedmiarach  robót  i  prowadziły  do  zmiany  ceny,  a  co  za 

tym idzie - 

nie było dopuszczalne dokonywanie w nich zmian po terminie otwarcia ofert, 

oraz 

2)  u

znanie  oferty  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  jako  spełniającej  wymagania  pkt  8.2 

SIWZ pomimo tego, że elektroakustyk M. S. nie był zatrudniony na podstawie umowy o 

pracę  ani  przez  tego  oferenta,  ani  przez  powołanego  jako  podmiot  udostępniający 

zasoby P. W. 

„Elwolight”,  

3)  wadliwe  dokonanie  oceny  i  przyznanie  punktacji  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o. 

poprzez  przyjęcie,  że  Hala  Widowiskowo  -  Sportowa  „OKRĄGLAK”  jest 

ogólnodostępnym  obiektem  kulturalnym  ujętym  pod  numerem  1261  PKOB,  gdy 

tymczasem jest to obiekt, noszący nazwę „STEGU ARENA” Opole, eksploatowany przez 

KS  „GWARDIA”  Opole  -  tym  samym  jest  to  budynek  o  charakterze  przeważająco 

sportowym, 

ujętym  pod  numerem  1265  PKOB,  przeznaczonym  przede  wszystkim  do 

organizacji imprez sportowych, 

że  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  wykonawcy  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o. 

nie  zostało  złożone  wraz  z  ofertą,  która  nie  była  podpisana  zgodnie  z  zasadami 

reprezentacji tej Spółki - jest to uchybienie, które powinno skutkować odrzuceniem oferty 

z  uwagi  na  jej  złożenie  przez  osobę  nieuprawnioną,  a  pismo  informujące  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty całkowicie pomija tę okoliczność,  

5)  u

znanie,  że  oferta  Techbud  Sp.  z  o.o.  spełnia  wymagania  SIWZ  wskazane  w  pkt  8.2 

SIWZ pomimo tego, że elektroakustyk M. S. nie był zatrudniony na podstawie umowy o 

pracę  ani  przez  tego  oferenta,  ani  przez  powołanego  jako  podmiot  udostępniający 

zasoby P. W. 

„Elwolight, 


6)  przyznanie wykonawcy Ener

gopol punktów za doświadczenia kierownika budowy zostało 

dokonane  z  naruszeniem  SIWZ  bowiem  zostało  uznanie  doświadczenie  osoby 

planowanej,  uzyskane  w  roli  kierownika  b

udowy,  gdy  tymczasem  doświadczenie  miało 

być  uzyskane  w  toku  pełnienia  funkcji  Kierownika  Robót  -  pojęcia  te  nie  są  tożsame  a 

zostały błędnie utożsamione - (pkt 8,2 SIWZ w zw. z pkt 24 .1 SIWZ),  

7)  a

nalogiczny błąd jak w pkt 6 powyżej został popełniony  w przypadku oceny oferty firmy 

Techbud  Sp.  z  o.o.  - 

również  i  w  tym  wypadku  uznano  jako  podstawę  do  przyznania 

dodatkowych  punktów  doświadczenie  zdobyte  w  toku  pełnienia  funkcji  kierownika 

b

udowy,  gdy  tymczasem  było  wymagane  i  punktowanie  doświadczenie  zdobyte  w  toku 

pełnienia funkcji kierownika robót,  

8)  wykonawca  Techbud  Sp.  z  o.o. 

powołał  się  na  realizację  Muzeum  Śląskiego,  podczas 

gdy  nie  tylko  nie  jest  to 

obiekt  ujęty  w  PKOB  pod  numerem  1261  (tylko  1262),  ale  też 

wykonawcą  tych  robót  była  firma TAMEX  Obiekty  Sportowe  Sp.  z  o.o.,  co  oznacza,  że 

doświadczenie  Techbud  nie  zostało  wykazane,  a  co  za  tym  idzie  wykonawca  ten  nie 

spełniał wymagań SIWZ, 

wyjaśnienia Techbud Sp. z o.o. co do pełnienia funkcji przez J. H. są ze sobą sprzeczne - 

tym samym zachodzi wątpliwość, czy wykonawca ten spełniał wymagania SIWZ opisane 

w ust. 8.2. SIWZ, które to wątpliwości nie zostały należycie wyjaśnione, z pewnością zaś 

została  wadliwie  przyznana  temu  wykonawcy  punktacja  zgodnie  z  pkt  24  SIWZ  za 

doświadczenie kierownika budowy, bowiem punktacja ta była przyznawana za pełnienie 

funkcji kierownika r

obót, 

10) oferta Techbud Sp. z o.o. nie zos

tała należycie parafowana - co było wymagane treścią 

SIWZ, a Za

mawiający tej okoliczności należycie nie wyjaśnił w trybie art. 87 Pzp,  

11) Techbud Sp. z o.o. nie 

złożyła wymaganego przez Zamawiającego wadium w oryginale - 

złożone poręczenie nie zawiera oświadczenia lub potwierdzenia, że poręczyciel zawarł z 

PARP  stosowną  umowę,  a  tym  samym  błędnie  zostało  uznane,  że  oferent  ten  złożył 

prawidłowo wadium,  

12) p

ominięcie  faktu,  że  obie  oferty  zostały  złożone  z  powołaniem  na  doświadczenie  tego 

samego podwykonawcy

, co może sugerować popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji 

w postaci zmowy wykonawczej, 

a czego Zamawiający nie wyjaśnił. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i w oparciu o 

art. 192 ust 3 pkt 2 ustawy Pzp nakazanie Zamawiającemu:  

1)  u

nieważnienie  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  oferty  złożonej  przez 

Energopol Trade Opole Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, 

2)  o

drzucenie oferty złożonej przez Energopol Trade Opole Sp. z o.o. na podstawie art. 89 

ust. 1 ustawy Pzp względnie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, 


3)  odrzucenie oferty Techbud Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp wz

ględnie 

na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp,  

4)  d

okonanie  ponownej  oceny  i  wyboru  ofert  z  uwzględnieniem  ofert  niepodlegających 

odrzuceniu, 

5)  n

akazanie  Zamawiającemu  zwrotu  kosztów  postępowania  odwoławczego  w 

postępowaniu  oraz  zwrotu  kwoty  uiszczonej  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Uzasadniając  swoje  uprawnienie  do  skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej, 

Odwołujący podał, że po odrzuceniu ofert pozostałych oferentów przy spełnieniu wszystkich 

żądań SIWZ w zgodzie z jej treścią, oferta złożona przez A. byłaby ofertą najkorzystniejszą. 

W  wyniku  zarzucanych  działań  i  zaniechań  Zamawiającego  interes  Odwołującego  w 

uzyskaniu zamówienia może ponieść i poniósł szkodę. Gdyby Zamawiający działał zgodnie z 

przepisami  ustawy  Pzp,  dokonałby  należycie  czynności  badania  i  oceny  poszczególnych 

ofert,  na  skutek  czego  nie  zaniechałby  wykluczenia  ofert  podlegających  odrzuceniu,  a  w 

konsekwencji takiego działania oferta Odwołującego byłaby ofertą najkorzystniejszą. Zgodnie 

z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2013 r. (KIO 237/13, KIO 244/13) 

"Interes  w  rozumieniu  art.  185  ust.  2  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych,  należy 

interpretować  szeroko,  a  w  związku  z  tym  z  pewnością  spełnieniem  przesłanki  w 

przystąpieniu jest interes ekonomiczny, handlowy itp. związany z działalnością gospodarczą 

wykonawcy."  W  p

rzedmiotowej  sprawie  Odwołujący,  w  przypadku  zgodnego  z  prawem 

odrzucenia  ofert  pozostałych  wykonawców,  uzyskałby  zamówienie,  gdyż  złożył  ofertę 

najkorzystniejszą.  Niezłożenie  odwołania  pozbawiałoby  zatem  Odwołującego  możliwości 

uzyskania zamówienia. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący  podał,  iż  pismem  z  dnia 28 grudnia 2018 r., 

Zamawiający poinformował A., iż w toku postępowania dokonał następujących czynności: 1) 

wybrał  ofertę  firmy  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  z  ceną  23  622  135,87  zł,    2)  nie 

dokonał  odrzucenia  ofert  wykonawców  Techbud  Sp.  z  o.o.  oraz  A.  Sp.  z  o.o.  W  ocenie 

Odwołującego,  Zamawiający  błędnie  dokonał  analizy  i  oceny  ofert.  Przede  wszystkim, 

według  informacji  z  otwarcia  ofert,  oferta  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  opiewała  na 

kwotę  23  621  419,26  zł,  zatem  nieprawidłowe  jest  twierdzenie,  że  oferta  tego Wykonawcy 

podlegała „sprostowaniu” w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, bowiem te „oczywiste omyłki” w 

sposób  wyraźny  doprowadziły  do  zmiany  ceny  ofertowej.  Co  więcej,  zmiany  nie  tylko 

dotyczyły  działań  matematycznych,  ale  też  polegały  na  zmianach  w  przedmiarach.  Tym 

samym doszło do merytorycznej zmiany treści oferty, a co za tym idzie, powinna ona zostać 

odrzucona  w  trybie  art.  89  ust. 

1  pkt  2  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  jej  niezgodność  z 

postanowieniami SIWZ. Zdaniem 

Odwołującego bowiem, Energopol Trade Opole Sp. z o.o. 


nie tyle w sposób niezamierzony, czy też w drodze „omyłki” złożył ofertę nie odpowiadającą 

w  swej  treści  postanowieniom  SIWZ,  ale  dokonał  w  sposób  zamierzony  zmian  w 

przedmiarach, po czym po wezwaniu przez Zamawiającego te zmiany naprędce korygował. 

Tym  samym  doszło  do  porównywania  przez  Zamawiającego  ofert  ze  sobą 

nieporównywalnych  z  uwagi  na  różnice  w  treści  przedmiarów.  W  przypadku  wystąpienia  w 

ofercie  innej  niż  pisarska  i  rachunkowa  omyłki,  powodującej  niezgodność  oferty  z  SIWZ, 

niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  Zamawiający  musi  dokonać  poprawienia 

takiej  oferty,  w  przypadku  zaś  wystąpienia  błędu  w  obliczeniu  ceny,  Zamawiający  musi 

odrzucić ofertę, czego nie uczynił.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zarówno  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  jak  i 

Techbud Sp. z o.o. w swoich ofertach powołują się na korzystanie z zasobów firmy Elwolight 

-  P.  W.  w  zakresie  jak  wyni

ka  z  oświadczenia  Podwykonawcy  udostępnienia  dokonań  i 

personelu w tym specjalisty ds. elektroakustyki. Jak wynika z zapisów SIWZ - Instrukcji Dla 

Wykonawców  (IDW)  z  pkt  3.2.  „Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę:,..) na podstawie umowy o pracę (...) 

osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  (...)„  W  katalogu 

wymienionych  czynności  w  przytoczonym  punkcie  wymieniono  m.in.  „roboty  związane  z 

wykonaniem  systemu  elektroakustyczneg

o”.  W  dalszej  części  co  prawda  zastrzeżono,  iż 

wymóg  nie  dotyczy  osób  pełniących  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie  w 

rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  budowlane, 

ale  należy  zauważyć,  iż 

specjaliści ds. elektroakustyki nie są objęci wspomnianą ustawą oraz, co istotne, specjalista 

jest  zobligowany  do  czynnego  udziału  podczas  realizacji,  a  zatem  jest  zobowiązany  do 

wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 

1  k.p.  A  zatem,  ani 

wykonawcę  Energopol  ani  wykonawca  Techbud  nie  spełniają  warunku 

określonego przez Zamawiającego w SIWZ - IDW w Rozdz. 8 ust. 8.2. pkt 3) ppkt B, tiret c). 

 Potwierdzeniem 

faktu, iż wskazany w ofertach specjalista ds. elektroakustyki - M. S. 

nie jest pracownikiem Elwolig

ht są pisma przekazane Zamawiającemu: 1. Pismo Elwolight - 

P. W. z dnia 21 grudnia 2018 r., adresowane do Energopol Trade Opole Sp. z o.o., 2. Pismo 

Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  z  dnia  28  grudnia  2018r.  L.dz.  TK/926/W/2018, 

przekazane Zamawiającemu w dniu 28.12.2018. o godz. 13.05 i zarejestrowane pod nr L.dz. 

2096/2018.  3.  Odpowiedź  TECHBUD  Sp.  z  o.o.  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia 

22.10.2018r. do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi z dnia 29.10.2018 r. TECHBUD Sp. z o.o. 

ba

rdzo  lakonicznie  i  nieprecyzyjnie  informuje  o  powoływaniu  się  i  złożeniu  oświadczeń 

podwykonawcy. Nadto w ofercie i w dokumentacji przetargowej nie ma deklaracji Pana M. S. 

o oddaniu swojej osoby do dyspozycji Elwolight. Wykazany specjalista ds. elektroakustyki w 

istniejącym  stanie  oferty  winien  być  etatowym  pracownikiem  Elwolight  zatrudnionym  na 


umowę o pracę. W przeciwnym  wypadku winien być wykazany jako kolejny podmiot trzeci, 

na  którego  zasobach  personalnych  polegają  wykonawcy.  Takich  dokumentów  żaden  z 

oferentów,  powołujących  się na  doświadczenie elektroakustyka nie  złożył.  Mając powyższe 

na uwadze, zarówno oferta wybrana jako najkorzystniejsza, jak też oferta Techbud Sp. z o.o. 

powinny  zostać  odrzucone  na  podstawie  art,  24  ust.  2  Pzp,  gdyż  pomimo  wezwania  przez 

Zamawiającego, nie potwierdziły te firmy spełnienia wymagań opisanych w SIWZ.  

Odwołujący  wskazał  również,  że  błędnie  została  przyjęta  punktacja  za  halę 

„Okrąglak”  w  Opolu  -  która  jest  w  sposób  oczywisty  obiektem  sportowym,  należącym  do 

Klubu  Spo

rtowego  „Gwardia”  Opole  (obecnie  -  „Stegu  Arena”).  Nadto  Zamawiający  nie 

wyjaśnił należycie wątpliwości w przedmiocie powołanej przez Techbud Sp. z o.o., realizacji 

Muzeum  Śląskiego,  oraz  w  przedmiocie  złożonego  przez  tę  firmę  wadium,  również 

wyjaśnienia  co  do  doświadczenia  J.  H.  jako  kierownika  budowy  są  ze  sobą  wewnętrznie 

sprzeczne. 

Oferta  została złożona w  niewłaściwej,  niezgodnej  z  SIWZ, formie. Wyjaśnienia 

tego oferenta nie prowadzą do rozwiania wątpliwości, co do treści oferty, a co za tym idzie, 

pow

inien on zostać wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Pzp oraz 

art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

Mając  na  uwadze  wszystkie  argumenty,  w  ocenie  Odwołującego,  zasadne  jest 

nakazanie  Zamawiającemu  ponownego  dokonania  oceny  wszystkich  ofert,  a  następnie 

odrzucenia  ofert 

złożonych  przez  wykonawców:  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  oraz 

Techbud  Sp.  z  o.o.  ze  względu  na  fakt,  iż  w  oczywisty  sposób  nie  spełniają  i  nie  mogą 

spełniać  warunków  określonych  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Co  za  tym 

idzie  wybór  oferty  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.,  jako  najkorzystniejszej  jest 

niedopuszczalny.  Jednocześnie  z  uwagi  na  treść  zarzutów  zawartych  w  części  wstępnej 

odwołania, zasadne jest odrzucenie ofert zarówno tego Wykonawcy, jak i spółki Techbud Sp. 

z o.o. 

Pismem  z  dnia  11  stycznia  2019  r.

,  które  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  r.)  Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na 

odwołanie,  kopię  przekazując  Odwołującemu  i  Przystępującemu  Energopol  i 

Przystępującemu  Techbud.  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości,  jako 

oczywiście  bezzasadnego  oraz  o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów 

wyszczególnionych w uzasadnieniu pisma na okoliczności tam wskazane oraz o zasadzenie 

od  Odwołującego  zwrotu  kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  kwocie  3 600,00  zł  oraz 

kosztów  dojazdu  według  rachunków,  które  zostaną  przedstawione  na  posiedzeniu  lub 

rozprawie. 


Zamawiający na wstępie zauważył, iż oprócz merytorycznej bezzasadności odwołania, w 

zakresie zarzutów od 2 do 12, odwołanie powinno podlegać oddaleniu z uwagi na ogólny ich 

charakter  i  brak  skonkretyzowania.    Odwołujący  podnosi  12  zarzutów,  z  czego  tylko  jeden 

zarzut  został  powiązany  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  Pzp.  Pozostałe  zarzuty  zostały 

wskazane  w  sposób  wyjątkowo  ogólnikowy.  W  uzasadnieniu  odwołania,  Odwołujący  nie 

odnosi się konkretnie do każdego ze stawianych zarzutów. Nie sposób, zatem jednoznacznie 

wywieść  z  uzasadnienia,  która  jego  część  odnosi  się,  do  którego  konkretnie  z  zarzutów 

wskazanych  w  petitum  o

dwołania.  Powyższe,  w  istocie  uniemożliwia  Zamawiającemu 

odniesienie się do konkretnych zarzutów. Izba jest związana treścią zarzutów postawionych 

przez  Odwołującego  w  odwołaniu  i  nie  może  interpretować  ich  rozszerzająco.  Zarówno, 

bowiem Zamawiający, jak i Izba nie mogą domyślać się twierdzeń Odwołującego, nie mogą 

poszukiwać  argumentacji  lub  też  wyinterpretowywać  jej  ze  stanowiska  Odwołującego, 

prezentowanego  po  złożeniu  Odwołania,  w  tym  dopiero  w  trakcie  posiedzenia  bądź 

rozprawy.  Ponadto,  niewystarczające  jest  wskazanie  w  Odwołaniu  luźnej  myśli,  czy  też 

własnych  podejrzeń  Odwołującego,  ale  konieczne  jest  także  udowodnienie  tych  zarzutów. 

Zamawiający przywołał wyrok KIO z dnia 14 czerwca 2017 roku (sygn. akt KIO 1048/17, LEK 

nr 2323686). 

Następnie  Zamawiający  przedstawił  stan  faktyczny,  w  realiach  którego  Odwołujący 

sformułował  zarzut  nr  1  odwołania,  podając,  m.in.,  iż  Część  111/6  SIWZ  stanowiły 

Przedmiary 

Robót.  Zgodnie  z  pkt.  26.6  Instrukcji  dla  Wykonawców  (dalej:  „IDW”), 

stanowiącej  Część  I  SIWZ,  wykonawcy  w  prowadzonym  przez  Zamawiającego 

postępowaniu mieli obowiązek dołączyć do oferty stosownie wypełnione Przedmiary Robót, 

na  wzorze  stanowiącym  Część  III/6  SIWZ.  Zamawiający  wprost  wskazał  w  IDW,  że 

wypełnione  Przedmiary  Robót  będą  stanowiły  część  merytoryczną  oferty  Wykonawcy  i  nie 

będą podlegały wyjaśnieniom, poprawie, uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 Pzp. Zapis 

SIWZ  jest  zgodny,  chociażby  z  poglądem  wyrażonym  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  w 

wyroku z dnia 26 listopada 2017 roku, o sygn. ak

t KIO 2389/17 (LEX nr 2419538). Powyższy 

zapis SIWZ był przez Wykonawców wyjaśniany na etapie pytań do SIWZ. W przedmiotowej 

sprawie istotne są przede wszystkim wyjaśnienia Zamawiającego udzielone w piśmie z dnia 

4  października  2018  roku  (w  aktach  sprawy,  stanowiące  załącznik  nr  6  do  protokołu  z 

postępowania). 

Zgodnie z 

pkt. 23.4 IDW „Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Przedmiarów Robót 

(Część III/6 SIWZ)”. Powyższe nie oznacza jednak, że cena oferty wskazana w Formularzu 

ofertowym  winna  być  tożsama  z  ceną  wynikającą  z  Przedmiarów  Robót.  Zamawiający 

przypomina,  że  wynagrodzenie  wskazane  w  ofercie  będzie  wynagrodzeniem  ryczałtowym. 

Powyższe  wynika  również  z  preambuły  do  Przedmiaru  Robót,  zgodnie  z  którą:  „Wycena 


przez  Wykonawcę  Przedmiaru  Robót  nie  wpływa  w  żaden  sposób  na  charakter 

wynagrodzenia, który pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca składając ofertę 

i  dokonując  wyceny  Przedmiaru  Robót  akceptuje  powyższy  warunek.  Przedłożenie 

Wycenionego  Przedmiaru  Robót  przez  Wykonawcę  będzie  miało  wpływ  przede  wszystkim 

na  niektóre  warunki  umowy,  w  tym:  wycenę  częściową  robót,  zatwierdzanie 

podwykon

awców, ewentualną wycenę robót zamiennych, jednak z zachowaniem charakteru 

ryczałtowości  określonego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  wynagrodzenia”.  Wykonawca 

wskazuje  cenę  ryczałtową  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  Formularzu  ofertowym 

(ta  cena  będzie  przez  Zamawiającego  oceniana  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert).  Z  kolei 

ceny  jednostkowe  wskazane  w  Przedmiarach  Robót  będą  wiązać  Wykonawcę  i  będą 

pomocne  w  trakcie  realizacji  Kontraktu,  np.  przy  wycenie  zakresu  robót,  który  będzie 

podlegał  zamianie,  rezygnacji,  czy  tej  wycenie  zakresu  robót  powierzanego 

Podwykonawcom,  zgodnie  z  par.  4  ust.  3  lit.  a)  wzoru  Umowy  (Część  III/6  SIWZ),  itp. 

Powyższe wprost wynika z preambuły Przedmiaru Robót (Część III/6 SIWZ). (…)” 

Wykonawca  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  złożył  wraz  z  ofertą  wypełnione 

Przedmiary  Robót,  jednak  w  trakcie  ich  analizy  przez  Zamawiającego,  okazało  się,  że 

Wykonawca  popełnił  błędy  we  wskazywanych  w  Przedmiarach  Robót  ilościach.  Niektóre 

ilości  wskazywane  w  Przedmiarach  Robót  nie  zgadzały  się  z  ilościami  widniejącymi  w 

Przedmiarach Robót, stanowiących Część III/6 SIWZ. Co istotne, cena ofertowa wykonawcy 

Energopol  była  tożsama  z  ceną  wynikającą  z  sumowania  wszystkich  pozycji  wypełnionych 

Przedmiarów Robót, załączonych przez Wykonawcę do oferty. Mając na uwadze wyjaśnienia 

Zamawiającego  oraz  popełnione  przez  Wykonawcę  błędy  w  ilościach  przedmiarowych, 

Zamawiający  pismem  z  dnia  28  listopada  2018  roku  wezwał  Wykonawcę  do  wyjaśnienia 

treści  oferty  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  zakresie  popełnionych  błędów  w 

Przedmiarach  Robót  (w  aktach  sprawy,  załącznik  nr  26  do  protokołu  z  postępowania). 

Wykonawca Energopol Trade Opole Sp. z o.o. w piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r. (w aktach 

sprawy, załącznik nr 26 do protokołu z postępowania), które to pismo stanowiło odpowiedź 

na wezwanie Zamawiającego, wskazał m.in., iż powstałe rozbieżności mają charakter omyłki 

rachunkowej,  nie  wpływającej  na  całkowitą  cenę  złożonej  oferty.  Wykonawca  ten  w 

załączeniu  do  przedmiotowego  pisma  przedłożył  poprawione  Przedmiary  Robót. 

Zamawiający  stwierdził,  że    co  do  zasady  nie  przychylił  się  do  wyjaśnień  Wykonawcy 

Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  w  zakresie,  w  którym  wyjaśnienia  te  wskazywały,  że 

Przedmiary  Robót  mają  charakter  pomocniczy,  w  zakresie  w  jakim  ewentualna  poprawa 

ofer

ty  Wykonawcy  nie  wpływa  na  cenę  ryczałtową  oraz  w  zakresie  przedłożonych, 

poprawionych  Przedmiarów  Robót  załączonych  do  wyjaśnień.  Niezależnie  jednak  od 

powyższego, Zamawiający po analizie stanowisk orzeczniczych KIO w podobnych sprawach 


oraz  po  analizie  c

ałokształtu  stanu faktycznego,  uznał,  że  zachodzą  podstawy  do  poprawy 

innych  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  Konsekwencją  dokonania 

poprawy oferty na p

odstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp było również dokonanie przez 

Zamawiającego poprawy oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Szczegółowe 

uzasadnienie w tym zakresie zostało podane w piśmie Zamawiającego z dnia 6 grudnia 2018 

r., wysłanym w dniu 9 grudnia 2018 r. ( załącznik nr 27 do protokołu postepowania). 

Zamawiający podał m.in., iż możliwość poprawienia ilości w Przedmiarach Robót, czy 

też w kosztorysach ofertowych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp została potwierdzone w 

licznym o

rzecznictwie Krajowej lzby Odwoławczej. Dla przykładu wskazał wyrok KIO z dnia 

30 maja 2011 roku (sygn. akt KIO 1066/11), w którym Izba, wskazała, co następuje:  „Sama 

okoliczność,  iż  zamawiający  zabronił  zmian  w  kosztorysach,  a  wykonawca  swoim 

oświadczeniem  ogólnym  przyjął  warunki  uczestnictwa  w  postępowaniu  -  ustalone  w  SIWZ, 

nie wyłącza obowiązku zamawiającego  nałożonego przepisem  art.  87  ust.  2 ustawy  Prawo 

zamówień publicznych, poprawy popełnionych omyłek w ofercie wykonawcy, w sytuacji gdy 

tylko  taka  p

oprawa  jest  dopuszczalna  i  możliwa  w  myśl  art.  87  ust.  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych.  Dopuszczalne  jest  poprawianie  omyłek  w  kosztorysach  ofertowych 

wykonawców,  z  zastosowaniem  wszystkich  możliwych  podstaw  takich  czynności 

określonych przepisem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (.. ) Odwołujący 

pomylił  się  i  podał  inna,  niż  wymagana  przedmiarem  ilość  jednostek  miary.  (...) 

Zamieszczone  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  pojęcie  "innej  omyłki"  nie  powinno  być 

interpretowane  zawężająco,  tj.  Jedynie    jako  techniczny  błąd  w  sposobie  sporządzenia 

oferty,  pominięcia  lub  pomylenia  określonych  wyrażeń  czy  wartości,  czy    wszelkich  innych 

powstających  bez  świadomości  ich  wystąpienia  przeoczeń  i  braków  prowadzących  do 

niezgodności  ofert  z  SIWZ.  (...  )  celem  nowelizacji  było  dopuszczenie  możliwości  poprawy 

ilości,  stawek,  miary  czy  podstaw  kalkulacji.”  Nieprawdą  jest  zatem  twierdzenie 

Odwołującego,  ze  pomimo  faktu,  że  wypełnione  Przedmiary  Robót  stanowiły  ofertę  sensu 

strice, niedopuszczalne było dokonywanie w nich zmian po terminie otwarcia ofert, bowiem 

zmiany te zostały dokonane zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Ponadto, Zamawiający stwierdził, że Odwołujący zarzuca Zamawiającemu w zakresie 

zarzutu  nr  1  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp.  Zatem, 

Odwołujący  twierdzi,  że  oferta  Wykonawcy  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  winna 

podlegać odrzuceniu, bowiem nie odpowiada treści SIWZ. W art. 87 ust. 1 pkt 2 Pzp zostało 

jednak  wprost  wskazane,  że  przepis  ten  nie  znajduje  zastosowania  w  sytuacji  dokonania 

poprawy  oferty 

zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp.  Zamawiający  dokonał  poprawy  ilości 

wypełnionych Przedmiarów Robót działał w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, zatem art. 89 


ust.  1  pkt  2  Pzp  nie  mógł  mieć  zastosowania  w  niniejszym  postępowaniu.    Odwołujący 

natomiast  nie  zauważył,  że  Zamawiający  dokonał  poprawy  oferty  Wykonawcy  Energopol 

Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  dwutorowo.  W  pierwszej  kolejności  Zamawiający  poprawi!  ofertę 

zgodnie  z  art.  87  ust.2  pkt  3  Pzp.  tj

.  dokonał  poprawy  ilości  w  wypełnionych Przedmiarach 

Robót.  Natomiast  po  dokonanych  poprawach  ilości  oferta  Wykonawcy  Energopol  Trade 

Opole  Sp.  z  o.o.  zawierała  oczywiste  omyłki  rachunkowe.  Poprawy  tych  omyłek  wraz  z 

uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  tych  omyłek  Zamawiający  dokonał  na 

podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  2  Pzp.  W  związku  z  błędami  w  ilościach  przedmiarowych 

Wykonawcy  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.,  poprawionymi  przez  Zamawiającego, 

zaistniała konieczność dokonania poprawy oczywistych błędów rachunkowych w ofercie tego 

Wykonawcy,  szczegółowo  wskazanych  w  zawiadomieniu  Zamawiającego  z  dnia  9  grudnia 

2018  roku.  Przedmiotowe  błędy  należy  kwalifikować  jako  niedokładności  widoczne  dla 

każdego,  ,,na  pierwszy  rzut  oka”,  bez  przeprowadzania  jakiejkolwiek  dodatkowej  analizy, 

polegają  bowiem  na  nieprawidłowym  wykonaniu  działań  matematycznych  (iloczynu  -  w 

zakresie  wartości  danych  pozycji  przedmiarowych  oraz  sumowania  w  zakresie  wartości 

Przedmiarów Robót - ceny ryczałtowej). Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 8 marca 2017 roku 

(sygn. akt KIO 335/17) „Na gruncie art. 87 ust. 2 pkt 2 p.z.p. fakt wpływu na kolejność ofert 

nie powoduje braku możliwości zastosowania tej procedury. Zastosowaniu tej procedury nie 

sprzeciwia  się  także  ryczałtowy  charakter  ceny,  który  nie  zwalnia  zamawiającego  z 

obowiązku ustalenia niewadliwej kalkulacji ceny oferty oraz poprawienia ujawnionej omyłki, o 

ile istnieją podstawy do skorygowania poprawności ceny oferowanego świadczenia w trybie 

art. 87 ust. 2 pkt 2 p.z.p.” Z kolei zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 lipca 2016 roku (sygn. 

akt  KIO  1312/16),  „Przy  oczywistej  omyłce  rachunkowej  każdy  ze  składników  winien  być 

określony  i  wprost  wymieniony,  a  jedynie  niewłaściwie  przyprowadzane  działanie 

matematyczne  prowadzi do błędnego wyniku”. 

Zamawiający musiał, zatem uwzględnić konsekwencje dokonania poprawek zgodnie 

z  art.  87  ust.  2  pkt  2  Pzp  i  dokonać  ponownego  przeliczenia  Przedmiarów  Robót  przez 

prawidłowe,  poprawione  ilości  (iloczyn  obu  liczb).  W  wyniku  powyższego  działania  suma 

Przedmiarów Robót wzrosła o 582,61 zł netto. Wykonawca, jako cenę ofertową wskazaną w 

Formularzu  ofertowym  podał  cenę  netto  wynikającą  z  wypełnionych  Przedmiarów  Robót, 

załączonych  do  oferty  (sumy  poszczególnych  branż,  etapów),  w  konsekwencji  poprawek 

dokonanych  przez  Zamawiaj

ącego  w  Przedmiarach  Robót,  konieczne  było  zatem 

poprawienie 

również  ceny  ofertowej  netto  wskazanej  prze  Wykonawcę  w  Formularzu 

ofertowym, zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.   


Odnosząc  się  do  kolejnych  zarzutów  Zamawiający  wskazał  brak  ich  właściwego 

sprecyzowania,  jak  również  przedstawił  argumenty  przemawiające  jego  zdaniem  za  ich 

bezzasadnością. 

Pismami  z  dnia  7  stycznia  2019  r. 

swoje  przystąpienie  do  postepowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili wykonawcy: Energopol Trade Opole Sp. z 

o.o. w sprawach sygn. akt KIO 1/19 i KIO 2/19 oraz Techbud Sp. z o.o. w sprawie sygn. akt 

KIO 2/19. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołania,                                             

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska  stron  i  przystępujących,  a także  zgromadzone  dowody,  ustaliła  i  zważyła 

co następuje: 

Odwołania  nie  zawierają  braków  formalnych.  Wpisy  w  prawidłowej  wysokości  zostały 

wniesione w ustawowym terminie. N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

ich odrzuceniem, 

o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

W  o

cenie  Izby  Odwołujący  legitymują  się  uprawnieniem  do  skorzystania  w 

przedmiotowym  postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona 

materialnoprawna  przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  są 

zainteresowani 

pozyskaniem  zamówienia  i  w  tym  celu  złożyli  ofertę.  W  przypadku 

potwierdzenia się zarzutów odwołania, mogliby zatem liczyć na udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy 

zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego:  Energopol  Trade  Opole  Sp.  z  o.o.  w  sprawach  sygn.  akt  KIO  1/19  i  KIO 

(dalej również: „Przystępujący Energopol”) oraz Techbud Sp. z o.o. w sprawie sygn. akt 

KIO  2/19 

(dalej  również:  „Przystępujący  Techbud”)  wypełnili  wymogi  określone  w  art.  185 

ust.  2  i  3  ustawy  Pzp.  Przepis  ten  stanowi,  iż  wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  od  zamawiającego  kopii 

odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania 

odwoławczego,  stają  się  uczestnikami  postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w 

tym,  aby  odwołanie  zostało  rozstrzygnięte  na  korzyść  jednej  ze  stron.  W  związku  z 

powyższym  ww.  wykonawcy  skutecznie  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stając 

się jego uczestnikami. 

Izba  dopuściła  w  poczet  materiału  dowodowego  dokumentację  postępowania  oraz 

dowody 

złożone do akt sprawy z kopią dla pozostałych uczestników postępowania.  


Sygn. akt KIO 1/19 

Izba ustaliła: 

Uzupełniająco  do  obszernie  przedstawionego  przez  Zamawiającego  stanu  faktycznego 

opisanego w przytoczonej powyżej odpowiedzi na odwołanie, wskazania jedynie wymaga: 

 Stosownie  do  pkt  24  1.  D  SIWZ 

Zamawiający  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie 

Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia” będzie przyznawał dodatkowe 

punkty  za  realizację  przez  Kierownika  Budowy  (wskazanego  w  Wykazie  osób,  jako 

spełniającego  warunek  udziału  w  postępowaniu),  następującej  roboty  budowlanej  (innej 

aniżeli wykazana do spełnienia wymaganego warunku udziału w postępowaniu, opisanego w 

pkt 8.2).3) B lit. a) IDW):  

za  realizację  wykonanej  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończonej 

roboty  budowlanej  na  stanowisku  Kierownika  Robót  (przez  cały  okres  realizacji 

inwestycji/roboty  budowlanej),  polegającej  na  przebudowie,  rozbudowie  lub  modernizacji 

obiektu  użyteczności  publicznej  dla ogólnodostępnego  obiektu kulturalnego  typu: kina,  sale 

koncertowe,  opery,  teatry,  sale  kongresowe,  domy  kultury  i  wielozadaniowe  sale 

wykorzystywane  do  celów  rozrywkowych,  teatry  muzyczne  itp.  obejmującej  prace  w 

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  elektrycznej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń: 

elektrycznych  i  elektroenergetycznych,  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, o wartości robót budowlanych 

co najmniej: 10 000 000,00 PLN brutto - Wykonawca otrzyma 2 pkt; 

dwie lub więcej realizacji 

o  wartości  co  najmniej  10  000  000  PLN  brutto  każda  -  Wykonawca  otrzyma  łącznie  5  pkt. 

Spełnienie  wymagań  Rozdziału  pkt  8.2.3)B  lit.  a)  niniejszej  SIWZ-  0  punktów.  Maksymalna 

licz

ba punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 

zamówienia” (DD): 5 pkt. 

Odwołujący w pkt 17 formularza oferty w poz. 2 tabeli, kolumna 3, jako jedno z dwóch 

podanych  w  niej 

doświadczeń  kierownika budowy  do  oceny  oferty  wskazał  „Budowę  Parku 

Naukowo-

Technologicznego  Euro  Centrum  Katowice”,  podając,  iż:  jest  to  obiekt 

przeznaczony  na  ekspozycje  czasowe,  działalność  edukacyjną,  wystawienniczą, 

konferencyjną oraz spotkania kulturalne. W kolumnie 7 w tej pozycji tabeli, jako podmiot, na 

rzecz 

którego inwestycja była realizowana, Odwołujący wskazał „Euro-Centrum Katowice”, w 

kolumnie 6  - 

datę wykonania roboty budowlanej określił od 2015 do 2017 roku. 

Pismem  z  dnia 

22  października  2018  r.  Zamawiający  wystąpił  do  Odwołującego  na 

podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  o  wyjaśnienie  m.in.  spełniania  przez  wskazanego 

k

ierownika  budowy  wymogu  dotyczącego  doświadczenia  określonego  w  IDW,  m.in.  w 

zakresie  możliwości  zakwalifikowania  Parku  Naukowo-Technologicznego  Euro-Centrum 


Katowice jako ogólnodostępnego obiektu kulturalnego, z uwagi na istniejące w tym zakresie 

wątpliwości,  Zamawiający.  Pytanie  postawione  przez  Zamawiającego  brzmiało:  „Mając  na 

uwadze wymagania Zamawiającego, w zakresie doświadczenia Kierownika Budowy podczas 

realizacji  inwestycji  obiektu  użyteczności  publicznej  dla  ogólnodostępnego  obiektu 

kulturalnego  (zob.  pkt  24.1  lit.  D  IDW)  Zamawiający  powziął  wątpliwości  czy  taki  charakter 

ma  podany  przez  Wykonawcę  obiekt,  tj.  Park  Naukowo-Technologiczny  Euro-Centrum 

Katowice.  Mając  na  uwadze  powyższe,  konieczne  jest  wyjaśnienie  tej  kwestii  przez 

Wykonawcę.” 

Odwołujący w odpowiedzi, pismem z dnia 29 października 2018 roku w pkt ad. 2 lit. 

e) 

podał,  iż  Park  Naukowo-Technologiczny  Euro-Centrum  Katowice  jest  budynkiem 

użyteczności publicznej dla ogólnodostępnego obiektu kulturalnego, gdyż „prowadzone są w 

nim  działania  wystawiennicze,  badawcze,  doradcze,  szkoleniowe,  edukacyjne,  kulturalne. 

Park  wypełnia  wszystkie  znamiona  obiektu  użyteczności  publicznej  zgodnie  z  definicją 

pod

aną w SIWZ na str. 11 obiektu użyteczności publicznej zawartej w budynku użyteczności 

publicznej  - 

należy  przez  to  rozumieć  budynek  przeznaczony  na  potrzeby  administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego 

, nauki, wychowania,  opieki  zdr

owotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii

,  usług,  w  tym  usług  pocztowych  lub  telekomunikacyjnych,  turystyki,  sportu, 

obsługi  pasażerów  w  transporcie  kolejowym,  drogowym,  lotniczym,  morskim  lub  wodnym 

śródlądowym,  oraz  inny  budynek  przeznaczony  do  wykonywania  podobnych  funkcji;  za 

budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. W związku 

z  powyższym  należy  uznać,  że  przy  wszelkich  wątpliwościach  o  zaliczeniu  obiektu  do 

kategorii  użyteczności  publicznej  dla  ogólnodostępnego  obiektu  kulturalnego  decyduje  w 

pierwszej  kolejności  zaspokajania  zbiorowych  i  powszechnych,  a  nie  indywidualnych  lub 

grupowych  potrzeb  społecznych.  Tym  samym  w  naszej  ocenie  Park  Naukowo-

Technologiczny Euro  Centrum  Katowice, w  którym  znajduje się sala wystawowa  dotycząca 

nowych  technologii  w  obszarze  poszanowania  energii  i  jej  odnawialnych  źródeł, 

pomieszczenia  wystawiennicze,  sale  konferencyjne,  sale  szkoleniowe,  pomieszczenia 

naukowe  i  biurowe  w  których  odbywają  się  działania  badawcze,  doradcze,  szkoleniowe, 

edukacyjne, kulturalne tj. wystawy, wernisaże, spotkania z ludźmi nauki i kultury mieści się w 

zakresie tego pojęcia.” 

Zamawiający  pismem  z  dnia  6  listopada  2018  roku  wystąpił,  w  trybie  dostępu  do 

informacji  publicznej,  do  Parku  Naukowo-Technologicznego  Euro-Centrum  S.A. 

z  prośbą  o 

doprecyzowanie  - 

opisanie  zakresu  prac  (robót  budowalnych)  w  ramach  przeprowadzanej 

inwesty

cji  pn.:  „Budowa  Parku  Naukowo-Technologicznego  Euro-Centrum  Katowice"  w 

latach  2015-

2017  (dotyczy  etapu  realizowanego  w  tych  latach),  w  której  kierownikiem 


budowy  był  Pan  J.  H.  i  określenie  czy  prace  te  były  budową,  rozbudową,  przebudową  czy 

modernizacją  lub  określenie  charakteru  tych  prac,  jak  również  o  potwierdzenie,  że  ww.  w 

sposób ciągły pełnił funkcję kierownika budowy. W piśmie znalazła się też prośba: „Prosimy 

o potwierdzenie,  że w  zakresie powyższego  zadania na  którym  funkcje kierownika budowy 

pełnił  pan  J.  H.  dotyczy  rozbudowy  obiektu  użyteczności  publicznej  dla  ogólnodostępnego 

obiektu kulturalnego

.” 

 W odpowiedzi, pismem z dnia 9 listopada 2018 r. Euro-

Centrum S.A.  z siedzibą w 

Katowicach 

podała m.in.,  iż  podmiotem realizującym  Projekt  pod  nazwą „Utworzenie Parku 

Naukowo  Technologicznego  Euro-

Centrum  rozwój  i  zastosowanie  nowych  technologii  w 

obszarze  poszanowania  energii  i  jej  odnawialnych  źródeł”;  w  ramach  Osi  Priorytetowej  5: 

Dyfuzja  innowacji;  Działanie  5.3:  Wspieranie  Ośrodków  Innowacyjności  Programu 

Operacyjnego  Innow

acyjna  Gospodarka;  finansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  oraz 

środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 

2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-

00; nie było EURO-CENTRUM S.A., ale spółka, której 

jedynym  właścicielem  jest  EURO-CENTRUM  S.A.,  czyli  Park  Naukowo-Technologiczny 

„Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-568, ul. Ligocka 103, podkreślając, iż 

miało to miejsce od 08 października 2010 r. do 30 września 2015 r. 

Następnie,  pismem  z  dnia  9  listopada  2018  r.  Zamawiający  wystąpił  do  Parku 

Naukowo-Technologicznego 

„Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z prośbą o 

udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

Wykonawca,  składający  ofertę  w  postępowaniu  („Nowa  jakość  Teatru  ...")  złożył 

wyjaśnienia,  z  których  wiadomo,  że  nazwa  całego  Państwa  projektu  to:  „Utworzenie 

Parku  Naukowo-  Technologicznego  EURO-CENTRUM  - 

rozwój  i  zastosowanie  nowych 

technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" oraz że w jednym 

z etapów trwających od 2015 r do 2017 r. funkcje kierownika pełnił Pan J. H. . Prosimy o 

potwierdzenie,  że  w  tym  czasie  Pan  J.  H.  w  sposób  ciągły  pełnił  funkcję  kierownika 

budowy?  Jeśli  nie  prosimy  o  informację  czy  w  latach  2010-2015  i/lub  2015-2017 

realizowali  Państwo  jakąkolwiek robotę  budowlaną,  w  której  funkcję  kierownika  budowy 

pełnił Pan J. H.? Prosimy o podanie nazw tych robót budowlanych oraz zakres dat. 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie - opisanie zakresu prac (robót budowalnych) w 

ramach  przeprowadzanej  przez  Państwa  inwestycji  jak  wyżej  pn.:  „Utworzenie  Parku 

Naukowo-Technologicznego  EURO-CENTRUM  - 

rozwój  i  zastosowanie  nowych 

technologii  w  obszarz

e  poszanowania  energii  i  jej  odnawialnych  źródeł",  w  której 

kierownikiem  budowy  był  Pan  J.  H.  i  określenie czy  prace  te  były  budową,  rozbudową, 

przebudową czy modernizacją lub określenie charakteru tych prac? 


Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  zakresie  powyższego  zadania,  na  którym  funkcje 

kierownika  budowy  pełnił  pan  J.  H.  była rozbudowa  obiektu  użyteczności  publicznej  dla 

ogólnodostępnego obiektu kulturalnego. 

Prosimy  o  określenie  czy  Państwa  obiekty  (będące  efektem  ww.  wymienionych 

inwestycji) spełniają funkcje kulturalne? Jeśli tak to jakiego rodzaju?” 

W odpowiedzi, pismem z dnia 14 listopada 2018 r., Park Naukowo-Technologiczny Euro-

Centrum Sp. z o.o. wskazał, iż: 

Projekt  pod  nazwą  „Utworzenie  Parku  Naukowo-Technologicznego  Euro-Centrum  - 

rozwój  i  zastosowanie  nowych  technologii  w  obszarze  poszanowania  energii  i  jej 

odnawialnych  źródeł  (...)  był  realizowany  przez  PNT  w  okresie od  dnia 08  października 

2010 r. do 30 września 2015 r.  

W  okresie  po  30  września  2015  r.  reprezentowana  przez  nas  Spółka  nie  prowadziła 

żadnych prac budowlanych w ramach Projektu opisanego w pkt I).  

Budynki  powstałe  w  ramach  opisanego  powyżej  Projektu,  w  tym  budynek  oznaczony 

numerem  8  (

prace  obejmowały  m.in.  roboty  budowlano-wykończeniowe,  roboty 

elewacyjne, 

instalacje 

sanitarne, 

instalacje 

elektryczne 

fotowoltaiczne, 

zagospodarowanie  terenu  w  zakresie  parkingów,  chodników,  terenów  zielonych),  nie 

mają statusu ogólnodostępnych budynków kulturalnych.”  

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Zgodnie  z 

art.  180  ust.  3  ustawy  Pzp  odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub 

zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uz

asadniające wniesienie odwołania. Stosownie do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba 

związana jest zakresem zarzutów zawartych w odwołaniu.  

Stosownie  do  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości.  Natomiast  zgodnie  z  ust.  3  tego  przepisu  zamówienia  udziela  się  wyłącznie 

wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  u

stawy.  Odwołujący  naruszenia  tych 

przepisów  przez  Zamawiającego  upatruje  w  tym,  iż  Zamawiający  zaniechał  przyznania  mu 

maksymalnej  ilości  punktów  w  kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy,  co 

spowodowało, jego zdaniem, naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców oraz dokonanie wyboru oferty Energopol niezgodnie z przepisami ustawy. 


Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.  Zdaniem 

Odwołującego  naruszenie  tego  przepisu  przez  Zamawiającego  również  polega  na  tym,  że 

Zamawiający  nie  przyznał  mu maksymalnej  ilości  punktów  zgodnie  z  kryterium  oceny  ofert 

dotyczącym  doświadczenia  kierownika  budowy,  a  także  na  przedwczesnym  wyborze 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez Energopol Trade Opole Sp. z o.o. 

Treść zarzutów odwołania i ich uzasadnienie, niezależnie od sposobu ich postawienia, w 

szczególności  brak  wskazania  przepisu,  który  według  Odwołującego  został  naruszony  w 

związku  z  naruszeniem,  w  jego  ocenie,  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  brak  podniesienia  i 

wykazania, że np. w analogicznej sytuacji, inny wykonawca został odmiennie potraktowany 

przez  Zamawiającego,  wskazuje,  że  Odwołujący  kwestionuje  jedynie  sposób  oceny  przez 

Zamawiającego  jego  oferty  w  zakresie  doświadczenia  kierownika  budowy,  tj.  za  wadliwe 

uznaje  nie  przyznanie  punktów  za  doświadczenie  w  zakresie  budowy  Parku  Naukowo-

Technologicznego  Euro-Centrum  Katowice,  podanego  w  tabeli,  w  pkt  17  oferty 

D

oświadczenie Kierownika budowy  wyznaczonego do realizacji zamówienia (DD) do oceny 

oferty (w zakresie wskazanym w pkt 24.1. D IDW). 

Rozstrzygnięcia  Izby  wymaga  zatem,  czy  Zamawiający  przyznając  Odwołującemu  w 

kryterium  doświadczenie  Kierownika  budowy  2  a  nie  5  pkt,  jak  oczekuje  Odwołujący, 

naruszył wskazane w odwołaniu przepisy ustawy Pzp.  

W  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  w  ocenie  Izby  kluczowe  znaczenie  ma  wyżej 

przytoczona  tr

eść  SIWZ  w  zakresie  określenia  kryterium  oceny  ofert  w  odniesieniu  do  

punktowanego  doświadczenia  kierownika  budowy,  a  także  treść  udzielonych  przez 

wykonawcę  wyjaśnień,  jak  również  treść  pism  Euro-Centrum  Parku  Naukowo-

Technologicznego Euro-Centrum sp. z o.o. (PNT). 

Jak wskazano powyżej, Odwołujący został wezwany przez Zamawiającego do wyjaśnień 

w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, iż w toku badania i oceny ofert zamawiający 

może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert. 

Niedopuszcz

alne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1  a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści.  

Jeśli  chodzi  o  punktowane  doświadczenie  w  kryterium  kierownika  budowy  Wykonawca 

winien  wykazać  nie  tylko  doświadczenie  kierownika  budowy  w  wykonywaniu  określonych 

robót, ale też to, że dotyczyły one obiektu użyteczności publicznej według szerokiej definicji 

tego terminu, podanej przez Zamawiającego w pkt 8.2 ppkt 3 SIWZ dotyczącego warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  ale  przede 


wszystkim,  z  uwagi  na  zawężenie  w  pkt  24.1  SIWZ,  dotyczącym  kryteriów  oceny  ofert,  do 

ogólnodostępnego obiektu kulturalnego wykazać, że wymieniony przez niego w ofercie Park 

Naukowo-Techniczny  Euro-

Centrum  w  Katowicach  jest  ogólnodostępnym  obiektem 

kulturalnym  typu  kina,  sale  koncertowe,  opery,  teatry,  sale  kongresowe,  domy  kultury  i 

wielozadaniowe sale wykorzystywane 

do celów rozrywkowych, teatry muzyczne itp. 

Zamawiający oraz wykonawcy są związani treścią SIWZ i na etapie badania i oceny ofert 

zmiany  jej  postanowień  są  niedopuszczalne.  W  interesie  wykonawcy,  który  chce  uzyskać 

punkty  w  kryterium  oceny  ofert,  zważywszy  na  wymaganą  od  profesjonalisty  staranność  w 

działaniu,  jest  podanie  w  ofercie  informacji  niebudzących  wątpliwości,  które  na  to  pozwolą, 

gdy natomiast podane informacje wzbudzają wątpliwości Zamawiającego i wystąpi on o ich 

wyjaśnienie  -  złożenie  wyjaśnień,  które  pozwolą  na  rozwianie  tych  wątpliwości.    W 

okolicznościach  analizowanej  sprawy  to  nie  nastąpiło.  W  ocenie  Izby,  pomimo  jasno 

sformułowanego  wystąpienia  przez  Zamawiającego  i  podania  wątpliwości,  z  czym  wiązała 

się  potrzeba  złożenia  pełnych  i  rzetelnych  wyjaśnień,  przedstawione  wyjaśnienia 

Odw

ołującego  nie  spełniają  tego  wymogu.  Pismo  zawiera,  co  do  zasady,  ocenę  własną 

Wykonawcy  oraz 

powtórzenie  nieznacznie  rozwiniętych  informacji  podanych  w  ofercie,  a 

także  przywołanie  treści  SIWZ  w  zakresie  podanej  przez  Zamawiającego  przy  opisie 

warunków udziału w postępowaniu, definicji obiektu użyteczności publicznej, a więc znanych 

już Zamawiającemu okoliczności, które jednak wywoływały u niego wątpliwości.  

Zamawiający  uzyskując,  na  swoje  wystąpienie  ww.  oświadczenie  Parku  Naukowo-

Technicznego  Euro-Centrum  sp.  z  o.o.,  w  Katowicach  (PNT), 

w  którym  znalazło  się 

jednoznaczne  stwierdzenie  członków  zarządu  spółki,  że  budynki  powstałe  w  ramach  ww. 

projektu nie mają statusu ogólnodostępnych budynków kulturalnych, był uprawniony przyjąć 

takie oświadczenie za miarodajne do oceny w tym kryterium. Tym samym, już z tego powodu 

Zamawiający mógł uznać, iż ww. obiekt nie spełnia wymogu dla przyznania Odwołującemu 

dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika budowy 

w  realizacji  inwes

tycji  polegającej  na  przebudowie,  rozbudowie  lub  modernizacji  obiektu 

użyteczności publicznej dla ogólnodostępnego obiektu kulturalnego. 

Powyższa  ocena  znajduje  potwierdzenie  w  złożonym  na  posiedzeniu  oświadczeniu 

Parku  Naukowo-Technicznego  Euro-Centrum  sp.  z  o.o.,  z  dnia  4  stycznia  2019  r., 

podpisanym  przez  dwóch  członków  zarządu  spółki,  w  którego  treści  znalazło  się 

stwierdzenie, że stanowi ono uzupełnienie ww. pisma tej spółki z dnia 14 listopada 2018 r. W 

piśmie  tym  nie  ma  żadnej  wzmianki  dotyczącej  ogólnodostępnego  charakteru  budynków, 

lecz  znajdują  się  stwierdzenia:  „Imieniem  Spółki  Park  Naukowo  -  Technologiczny  „Euro  - 

Centrum” Sp. z o.o., niniejszym informujemy, iż Pan J. H. pełnił funkcję kierownika budowy 

na  obiekcie:  Budynek  biurowo  - 

usługowy  z  pomieszczeniami laboratoryjno wdrożeniowymi 


położonym  na  terenie  Parku  Naukowo-Technologicznego  „Euro-  Centrum"  Sp.  z  o.o.  w 

Katowicach  przy  ul.  Ligockiej  103.  Zakres  robót  nadzorowanych  przez  Pana  H.  obejmował 

prace  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  elektrycznej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i 

urządzeń;  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych.  W  budynku  nr  8 

znajdują  się  przede  wszystkim  powierzchnie  biurowe,  a  nadto  stała  ekspozycja  dotycząca 

nowych  technologii  w  obszarze 

poszanowania  energii  i  jej  odnawialnych  źródeł,  sale 

konferencyjne,  naukowe  (laboratoria),  w  których  odbywają  się  działania  badawcze, 

doradcze, szkoleniowe, edukacyjne, kulturalne, w tym, spotkania z ludźmi nauki i kultury.”  

Oznacza  to,  że  PNT  utrzymuje  swoje  stanowisko  w  zakresie  przedstawionym  w  swoim 

piśmie z dnia 14 listopada 2018 r., w którym zostało zawarte jednoznaczne stwierdzenie, że 

wskazany budynek nie ma statusu ogólnodostępnego obiektu kulturalnego. 

Z

auważenia wymaga, iż przedmiotem wystąpienia o wyjaśnienia w zakresie ww. obiektu 

były  również  kwestie  związane  z  identyfikacją  inwestycji,  m.in.  co  do  daty  jej  realizacji.  W 

ofercie było podane, że była to budowa w okresie od 2015-2017, podczas gdy m.in. z pisma 

PNT  z  dnia  14  listopada  2018  r.  wynika,  że  Projekt  był  realizowany  w  okresie  od  8 

października 2010 r. do 30 września 2015 r., a po tej dacie PNT nie prowadziła żadnych prac 

budowlanych w ramach ww. Projektu.  

W  swoich  wyjaśnieniach  Odwołujący  podał,  iż  realizacja  projektu  o  nazwie  „Utworzenie 

Parku 

Naukowo-Technologicznego 

Euro

–Centrum–rozwój  i  zastosowanie  nowych 

technologii  w  obszarze  poszanowania  energii  i  jej  odnawialnych  źródeł”  rozpoczęła  się  w 

2010 r., gdyż projekt był realizowany etapowo z przerwami na jego realizację oraz podał, iż 

n

a  jednym  z  etapów,  którego  realizacja  trwała  od  2015  r.  do  2017  r.  funkcje  kierownika 

budowy 

pełniła  osoba  przez  niego  wskazana  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy.  W 

piśmie  tym  znalazło  się  również  stwierdzenie,  że  zakres  zadania,  na  którym  funkcje 

kie

rownika  budowy  pełniła  wskazana  osoba,  dotyczył  rozbudowy  obiektu  użyteczności 

publicznej  dla  ogólnodostępnego  obiektu  kulturalnego.  Zatem  z  wyjaśnień,  inaczej  niż  z 

oferty  wynika,  iż  doświadczenie  kierownika  budowy  dotyczy  rozbudowy,  a  nie  budowy 

obiektu, a nadto

, wobec twierdzeń PNT nadal istnieją wątpliwości co do daty realizacji - tym 

zakresie  wyjaśnienia  również  nie  były  poparte  dowodami.  Oświadczenie  PNT  z  dnia  4 

stycznia  2018  r.,  złożone  przez  Odwołującego  na  posiedzeniu,    nie  zmienia  wcześniej 

złożonego  oświadczenia  tego  podmiotu,  co  do  braku  statusu  ogólnodostępnych  budynków 

kulturalnych, 

na  którym  doświadczenie  zdobywał  J.  H.,  co  oznacza,  że  PNT  podtrzymuje 

swoje  stanowisko  w  tym  zakresie. 

Nie  mienia  ono  także  stanowiska  w  przedmiocie  dat 

realizacji  robót.  Potwierdza  jedynie,  że  Pan  J.  H.  pełnił  funkcje  kierownika  budowy  na 

obiekcie:  Budynek  biurowo-

usługowy  z  pomieszczeniami  laboratoryjno-wdrożeniowymi  na 

terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro Centrum Sp. z o.o.  


W  ocenie  Izby 

ocenę  dotyczącą  charakteru  obiektu  dokonaną  przez  podmiot,  który 

realizował inwestycję i powstałe w jej ramach obiekty są przez niego wykorzystywane, należy 

uznać za wiarygodną. Tym bardziej, że Odwołujący nie przedstawił dowodów przeciwnych, w 

tym  potwierdzających  jego  stanowisko  zaprezentowane  na  rozprawie,  że  pismo  zostało 

napisane z uwzględnieniem klasyfikacji PKOB.   Nadto, jak wskazują ww. daty pism, już po 

otrzymaniu  ww.  pisma  PNT  z  dnia  4  stycznia  2018  r.,  a  nie

,  jak  twierdził  na  rozprawie,  po 

otrzymaniu odpowiedzi na odwołanie z dnia 11 stycznia 2018 r. Odwołujący był w posiadaniu 

wiedzy  o  piśmie  PNT  z  dnia  14  listopada  2018  r.  Tym  samym  korzystając  z  możliwości 

wglądu  do  protokołu  postępowania  mógł  zapoznać  się  z  jego treścią,  jak  również  z  treścią 

wystąpienia Zamawiającego i przygotować się odpowiednio do rozprawy, mając na uwadze, 

iż na nim spoczywał ciężar dowodu (art. 6 k.c. w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp). 

W  ocenie 

Izby  stanowisko  Odwołującego  zaprezentowane  na  rozprawie,  iż  na 

spełnienie  wymogów  SIWZ  dla  przyznania  punktów  w  kryterium  oceny  ofert,  wskazuje,  iż 

przedmiotowy obiekt mieści się w grupie 126 PKOB nie znajduje uzasadnienia w materiale 

dowodowym oraz przy

wołanej PKOB.  Zgodzić się, bowiem należy z Zamawiającym, że nie 

zawężał  on  obiektu  kultury  do  określonego  kodu  PKOB,  wskazując  jedynie  przykładowe 

wyliczenie  obiektów  kulturalnych,  za  które  przyznana  zostanie  punktacja,  to  jednak  z  IDW 

wynikało, iż musi to być obiekt kulturalny, a także musi on posiadać status nie tylko obiektu 

użyteczności  publicznej,  ale  również  być  obiektem  ogólnodostępnym.  Nadto  w  grupie  126 

PKOB 

znajdują  się  wprawdzie  ogólnodostępne  obiekty  kulturalne  (klasa  1261),  budynki 

muzeów  i  bibliotek (klasa 1262),  ale też  m.in.  budynki  szpitali  i  zakładów  opieki  medycznej 

(klasa  1264)  lub  budynki  gospodarstw  rolnych  (klasa  1271)

, których nie można  zaliczyć  do 

obiektów,  o  których  mowa  w  SIWZ.  Zatem  również  argumentacja  Odwołującego  w  tym 

zakresie nie potwierdza stawianych przez niego zarzutów.  

Z  tych  względów  należy  uznać,  iż  zarzuty  odwołania  nie  potwierdziły  się.  Zamawiający 

nie  przyznając  punktów  w  kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy  za  obiekt,  co  do 

którego  Zamawiający  był  w  posiadaniu  wiarygodnej  informacji,  iż  nie  odpowiada  on 

wymogom SIWZ dla przyznania punktów w kryterium oceny ofert, nie naruszył wskazanych 

w odwołaniu przepisów ustawy Pzp. Zauważenia przy tym wymaga, iż Odwołujący nie podał 

w odwołaniu przepisu ustawy, w związku z którym nastąpiło, jego zdaniem, naruszenie art. 7 

ust.  1  ustawy  Pzp,  jak  również  nie  wykazał  np.,  że  w  analogicznych  okolicznościach 

Zamawiający inaczej potraktował innego wykonawcę,  

W ocenie Izby informacja Zamawiającego w zakresie powodów nie przyznania punktów 

za  doświadczenie  w  odniesieniu  do  ww.  obiektu,  powinna  wskazywać  również,  dlaczego 

punkty  nie  zostały  wykonawcy  przyznane.  Jednak  uchybienie  Zamawiającego  w  tym 

zakresie 

z  ww.  względów  pozostaje  bez  wpływu  na  wynik  sprawy.  Nadto  Odwołujący 


wskazał  tę  okoliczność  jedynie  w  uzasadnieniu  odwołania,  nie  wskazując  przepisu  ustawy, 

jaki  jego  zdaniem  został  naruszony.  Nie  jest  wiec  jasne,  czy  intencją  Odwołującego  było 

postawie  nie  zarzutu,  czy  jedynie  podanie  uzasadnienia  dla  sposobu  zredagowania 

odwołania. 

Sygn. akt KIO 2/19 

Izba ustaliła: 

Stosownie  do  pkt  3.2.  SIWZ 

Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub 

podwykonawcę,  odpowiednio  dalszego  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  w 

rozumieniu Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia , 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 k.p.  

Zgodnie z pkt 8.2. SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

m.in. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

A. 

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  wykazał  się  posiadaniem  doświadczenia 

umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie  jakości. 

Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, należycie zrealizował roboty budowlane, o wymaganiach jak poniżej: 

a)  co  najmniej  jedn

ą  wykonaną  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 

ukończoną  robotę  budowlaną  o  łącznej  wartości  robót  budowlanych  co  najmniej 

10.000.000,00  PLN  brutto  (dziesięć  milionów  złotych  brutto),  polegającą  na  budowie, 

przebudowie,  rozbudowie  lub  moderni

zacji  obiektu  użyteczności  publicznej  obejmującą 

prace w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych: 

b) 

co  najmniej  jedną  wykonaną  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 

ukończoną  robotę  budowlaną  w  obiekcie  użyteczności  publicznej  obejmującą  w  swym 

zakresie  m.in.  dostawę,  instalację  oraz  uruchomienie  systemu  elektroakustycznego  o 

wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN brutto (jeden milion złotych brutto);  

c) 

co  najmniej  1  (jedną)  wykonaną  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 

ukończoną  robotę  budowlaną  w  obiekcie  użyteczności  publicznej  obejmującą  w  swym 


zakresie  m.in.  dostawę  instalację  i  uruchomienie  systemu  oświetlenia  o  wartości  nie 

mniejszej niż 700,000,00 PLN brutto (siedemset tysięcy złotych brutto. 

Zamawiający dopuszcza spełnienie każdego z warunków określonych powyżej w pkt. 3).A lit. 

a), b) i c) w ramach jednego, dwóch lub trzech zadań inwestycyjnych. 

Pod  nazwą  „budynek  użyteczności  publicznej'’  należy  rozumieć  budynek  przeznaczony 

dl

a  administracji  publicznej,  wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty 

s

zkolnictwa  wyższego,  nauki,  opieki  zdrowotnej,  opieki  społecznej  i  socjalnej,  obsługi 

bankowej handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym  drogowym,  lotniczym  lub  wodnym,  poczty  lub  telekomunikacji  oraz  inny 

ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 

użyteczność  publicznej  uznaje się także budynek  biurowy  i  socjalny  (definicja  zgodna  z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 

ze 

zmianami,  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i 

ich usytuowanie). 

Roboty  budowlane,  o  których  mowa  powyżej,  będą  uznane  za  wykonane,  jeżeli  przed 

upływem terminu składania ofert przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora 

lub  podmiot  działający  w  imieniu  inwestora  jako  należycie  wykonany,  tj.  zostało  podpisane 

świadectwo  przejęcia  robót,  protokół  odbioru  bądź  inny  dokument  równoważny 

potwierdzający  należyte  wykonanie  robót  oraz  potwierdzające,  że  roboty  zostały  wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

B. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi 

do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji 

zamówienia),  posiadającymi  odpowiednie  doświadczenie  oraz  kwalifikacje  zawodowe, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Stosownie  do  pkt  23.3,  23.4  i  23.5  SIWZ  cena  oferty  musi  uwzględniać  wszystkie 

wymagania  SI

WZ  oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 23.4

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Przedmiarów Robót (Część IIII/6 SIWZ).W 

kosztach  ogólnych  należy  ująć  dodatkowe  koszty,  nie  ujęte  w  Przedmiarach  Robót,  a 

wynikające z wymagań SIWZ (w szczególności w zakresie wymienionym w Części III SIWZ) 

Zgodnie  z  pkt  23.6  SIWZ  Przedmiary  Robót,  stosownie  wypełnione  przez  Wykonawcę, 

należy dołączyć do oferty na wzorze stanowiącym Część III/6 SIWZ, Wypełnione Przedmiary 

Robót dołączone do oferty będą stanowiły część merytoryczną oferty Wykonawcy i nie będą 

podlegały wyjaśnieniom, poprawie, uzupełnieniu w oparciu o art 26 ust. 3 Pzp.  


Pkt  23.7  SIWZ  stanowi,  iż  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym - w związku z powyższym cena oferty winna 

uwzględniać wszystkie ryzyka związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. 

Stosownie do pkt 24.1 SIWZ kryteriami oceny ofert w post

ępowaniu są m.in.: Cena 

oferty w PLN (C) 

z wagą 60%, Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do 

realizacji zamówienia (DD) z wagą 5%. 

5.  Kwalifikacje  zawodowe  specjalisty  ds.  elektroakustyki  wyznaczonego  do  realizacji 

zamówienia (DA) z wagą  5% 

Na rozprawie Odwołujący cofnął zarzuty nr 10,11 i 12. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Jak  powyżej  podano,  zgodnie  z  art.  180  ust.  3  ustawy  Pzp  odwołanie  powinno 

wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się 

niezgodność  z  przepisami ustawy,  zwięzłe przedstawienie  zarzutów,  określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Stosownie 

do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba związana jest zakresem zarzutów zawartych w odwołaniu.  

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawi

ający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust.  2  pkt  3  ustawy

,  który  stanowi,  iż  zamawiający  poprawia  w  ofercie  inne  omyłki  niż 

oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  polegające  na  niezgodności 

oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w 

treści oferty. Odwołujący naruszenia ww. przepisów upatruje w tym, że Zamawiający dokonał 

poprawy omyłek, które dotyczyły przedmiaru robót i prowadziły do zmiany ceny o0ferty. 

Nie  można  zgodzić  się  z  takim  stanowiskiem  Odwołującego.  Poprawa  omyłek  na 

podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  przy  zastrzeżeniu  braku  jej  istotności,  nie  tylko 

może,  ale  powinna  nastąpić  w  przypadku  omyłek  dotyczących,  tak  jak  w  analizowanej 

sprawie, ilości w Przedmiarze Robót. Zauważenia przy tym wymaga, iż celem wprowadzenia 

tego przepisu było przeciwdziałanie odrzucaniu ofert z powodu drobnych pomyłek, w tym w 

przedmiarach robót.  

W  ocenie  Izby  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  występuje  sytuacja,  o  której 

mowa  w  tym  przepisie.  Poprawa  przez 

Zamawiającego  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy Pzp dotyczyła ilości podanych w Przedmiarach Robót do wypełnienia, które w ofercie 

zostały podane np. w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub poprzez przestawienie 

cyfr w podanych ilościach, na takie, jakie były określone w SIWZ (Część III/6).  


Poprawa  oferty  ma  charakter  obligatoryjny

,  co  oznacza,  że  zamawiający  nie  może  się 

uch

ylić  od  jej  wykonania,  także  wówczas  gdy  skutkiem  dokonanej  poprawki  miałaby  być 

zmiana ceny oferty, z zastrzeżeniem, że nie może to być zmiana o istotnym charakterze, co 

jest oceniane z uwzględnieniem ich zakresu w stosunku do całości treści oferty i przedmiotu 

zamówienia.  

Dokon

ując poprawy oferty wykonawcy Energopol, jak to zostało obszernie przedstawione 

w  odpowiedzi  na  odwołanie,  a  wcześniej  w  zawiadomieniu  z  dnia  28  grudnia  2018  r.  o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający w pierwszej kolejności, stosownie do art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

poprawił ilości w Przedmiarach Robót na takie, jakie były określone 

w  SIWZ 

(Część  III/6).  Skutkiem  tego  oferta  tego  wykonawcy  zawierała  oczywiste  omyłki 

rachunkowe, 

które  zostały  poprawione  przez  Zamawiającego  z  uwzględnieniem 

konsekwencji  rachunkowych  tych  omyłek,  stosownie  do  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Omyłki  te  dotyczyły  wartości  danych  pozycji  przedmiarowych  oraz  sumowania  w  zakresie 

wartości  Przedmiaru  Robót,  przy  uwzględnieniu  cen  jednostkowych  podanych  w  ofercie 

przez  W

ykonawcę.  W  wyniku  tych  działań  suma  Przedmiarów  Robót  oferty  wykonawcy 

Energopol 

wynosząca 23 621 419,26 zł uległa podwyższeniu o 582, 61 zł netto. Oznacza to, 

że  poprawa  oferty  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  skutkowała  w  efekcie 

nieistotną  zmianą  oferty.    Poprawa  ta  była  możliwa  do  dokonania  samodzielnie  przez 

Zamawiaj

ącego na podstawie postanowień SIWZ i treści oferty tego wykonawcy. 

Nie  potwierdziły  się  również  pozostałe  zarzuty  odwołania.  Jakkolwiek  należy  przyznać 

rację Zamawiającemu, iż nie zostały one prawidłowo skonstruowane, to jednak to, iż zostały 

ujęte  w  petitum  odwołania  oraz  wskazują  okoliczności  faktyczne,  które  w  ocenie 

Odwołującego, zostały niewłaściwie ocenione przez Zamawiającego, pozwala na odniesienie 

się do nich.   

Jak  wskazuje  redakcja  zarzutu 

nr  2  odwołania  oraz  uzasadnienia,  Odwołujący 

wadliwości  postępowania  Zamawiającego  dopatruje  się  w  tym,  iż  wskazany  specjalista  ds. 

elektroakustyki  nie  był  zatrudniony  na  podstawie  umowy  o  pracę  ani  przez  wykonawcę 

Energopol ani przez podmiot trzeci udostepniający mu zasoby, a Zamawiający nie uznał tego 

za  okol

iczność  negatywnie  skutkującą  dla  tego  wykonawcy.    W  ocenie  Odwołującego 

wykonawca Energopol z uwagi na ww. brak zatrudnienia tego specjalisty na umowę o pracę, 

o  czym  mowa  w  pkt  3.2.  IDW, 

nie spełnia warunku określonego w Rozdz. 8 ust. 8.2. pkt 3 

ppkt B tiret c) SIWZ. 

Tymczasem 

w pkt 8.2 ppkt 3.B IDW Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał 

się  dysponowaniem  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  (osobami,  które  zostaną 

skierowane  do  realizacji  zamówienia),  posiadającymi  odpowiednie  doświadczenie  oraz 


kw

alifikacje  zawodowe,  umożliwiające  realizację  zamówienia  na  odpowiednim  poziomie 

jakości,  zaś  wskazany  w  pkt  3.2  IDW  obowiązek  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  dotyczy 

czynności  wykonywanych  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  nie  na  etapie  składania  ofert.  

Z

amawiający  nie  wymagał  w  SIWZ  przedkładania  na  etapie  oceny  ofert  dowodów 

potwierdzających  zatrudnianie  wskazanego  w  Wykazie  osób  potencjału  osobowego  na 

podstawie  umów  o  pracę  uznając,  iż  na  tym  etapie  postępowania  byłoby  to  wymogiem 

nadmiernym. 

K

onsekwencje  niezatrudniania  przez  wykonawcę  (lub  odpowiednio 

podwykonawcę)  osób  wskazanych  w  pkt.  3.2  IDW  zostały  natomiast  przeniesione  etap  po 

podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.  

Jak  stwierdził  na  rozprawie,  podstawa  dysponowania  akustykiem  wiązał  się  z 

potrzebą  pozyskania  wiedzy  czy  wykonawca  w  tym  zakresie  będzie  działał  sam,  czy  przy 

wykorzystaniu  potencjału  podmiotu  trzeciego.  Stosownie  do  oświadczenia  wykonawcy  dot. 

zobowiązania  podmiotu  trzeciego  złożonego  wg  załącznika  nr  7  do  IDW,  Elwoliht 

Technologie sceniczne P. W. 

zobowiązuje się on do udostępnienia zasobów m.in. w zakresie 

osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia jako specjalisty ds. elektroakustyki (pkt 1 lit. 

a).  Jako  sposób  wykorzystania  udostępnionych  zasobów  został  wskazany  czynny  udział  w 

realizacji  zamówienia  w  charakterze  podwykonawcy.  Cel  stawiany  przez  Zamawiającego 

został zatem osiągnięty. 

Zważywszy na podobieństwo zarzutu nr 5, dotyczącego oferty Techbud,  ocena Izby 

jest  analogiczna. 

Również  w  odniesieniu  do  oferty  tego  Wykonawcy  zarzut  nie  potwierdził 

się. 

Podobieństwo  wykazują  również  zarzuty  nr  3  i  8  odwołania  dotyczące  wadliwej 

punktacji  w  kryterium  oceny  ofert  dotyczącego  ogólnodostępnego  obiektu  kulturalnego  ze 

wskazaniem przez Odwołującego na kody PKOB pod jakimi ujęte są w tej klasyfikacji obiekty 

wskazane  przez  wykonawców  Energopol  i  Techbud.    Pierwszy  z  wykonawców  wskazał, 

bowiem:  Halę Widowiskowo-Sportową  „Okrąglak”  ujętą  w  klasie  1261  PKOB,  podczas  gdy 

jest to obiekt noszący nazwę „STEGU ARENA” ujęty w klasie 1265, eksploatowany przez KS 

„Gwardia”  Opole,  a  tym  samym  o  przeważającym  sportowym  charakterze.,  zaś  drugi  z 

wykonawców wskazał realizację Muzeum Śląskiego, który to obiekt również nie jest ujęty w 

klasie 1261 lecz 1261, a nadto wykonawc

ą tych robót była firma TAMEX Obiekty Sportowe 

Sp.  z  o.o.,  co  oznacza 

zdaniem  Odwołującego,  że  nie  potwierdza  on  zdobycia 

doświadczenia przez wykonawcę Techbud. 

W  tym  zakresie 

w  pierwszej  kolejności  należy  stwierdzić,  iż  jak  to  zostało  wyżej 

przedstawione  w  odniesieniu  do 

odwołania  w  sprawie  KIO  1/19,  Zamawiający  nie  odnosił 

charakteru obiektów do kodów PKOB. Tak więc zarzut wskazujący na ujęcie wymienionego 


przez  wykonawcę  na  potrzeby  oceny  w  kryterium  oceny  ofert  w  postaci  doświadczenia 

Kierownika budowy wyznaczonego do r

ealizacji zamówienia, obiektu, który jest ujęty winnej, 

klasie niż przewidziana dla obiektów kulturalnych, nie znajduje uzasadnienia.  

Następnie zauważenia wymaga, iż stosownie do pkt 24 lit D IDW jednym z kryteriów 

oceny  ofert  było  wykazanie  się  doświadczeniem  kierownika  budowy  wyznaczonego  do 

realizacji zamówienia, nie zaś doświadczeniem wykonawcy, które jest brane pod uwagę przy 

badaniu spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.   

Tym samym Odwołujący nie wykazał, aby przyznana przez Zamawiającego punktacja 

była wadliwa. 

Zarzut  nr  4  dotyczy  zdaniem  Odwołującego,  podpisu  oferty  wykonawcy  Energopol 

niezgodnie z zasadami reprezentacji, do której nie zostało załączone pełnomocnictwo.  

Jak wynika z oferty tego wykonawcy została ona złożona w dniu 9 października 2018 

r. Podpisał ją Pan K. S., jako Prezes Zarządu Spółki. Z załączonego do akt sprawy odpisu z 

KRS Spółki wynika, że na dzień składania ofert nie widniał w nim wpis, który wskazywałby na 

to,  iż  ww.  nie  jest  uprawniony  do  jednoosobowego  działania  w  imieniu  Spółki.  Wpis 

wskazujący  na    dwuosobową  reprezentację  Spółki  pojawił  się  dopiero  w  dniu  26  listopada 

2018 r.  

Stosownie  do  art.  26  ust.  3a  ustawy  Pzp  pełnomocnictwo  wykonawcy,  które  nie 

zostało złożone wraz z ofertą podlega uzupełnieniu.  

W dniu 28 grudnia 2018 r., na wezwanie Zamawiającego z dnia 19 grudnia 2018 r.,  

wykonawca  Energopol  przedłożył  pełnomocnictwo  z  dnia  3  października  2018  r.  dla  ww. 

Pana  K.  S.,  podpisane  przez  nie

go  i  przez  drugiego  członka  zarządu,  uprawniające  do 

jednoosobowego  reprezentowania  spółki  we  wszystkich  czynnościach  prawnych,  w  tym 

również składania oświadczeń materialnoprawnych w przedmiotowym postępowaniu. 

Powyższe oznacza, że wykonawca Energopol przy podpisywaniu oferty był należycie 

reprezentowany.  

Zarzuty  nr  6,  7  i  9  wykazują  podobieństwa  dotyczące  wykazania  się  przez 

wykonawców Energopol i Techbud podstawą do przyznania punktów w kryterium oceny ofert 

w zakresie, 

w jakim odnosi się do doświadczenia kierownika budowy, a nie kierownika robót, 

jak zdaniem Odwołującego, powinno być punktowane.  

Jak  wyżej  zostało  przywoływane  w  pkt  24.  1  IDW  występuje  jako  kryterium  oceny 

ofert 

„Doświadczenie  Kierownika  budowy  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia”  (DD)” 

Jest tak w poz. 4 tabeli, jak też w opisie zasad oceny ofert w tym kryterium ze wskazaniem, 

że Zamawiający będzie przyznawał w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy 


wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia”  dodatkowe  punkty  za  realizację  przez  Kierownika 

Budowy (wskazanego w wykazie osób, jako spełniającego warunek udziału w postępowaniu)  

(...), a następnie przy określeniu maksymalnej liczby punktów w tym kryterium. Jednocześnie 

w tym punkcie Zamawiający wskazując na robotę, za jaka będą przyznawane punkty podał: 

„za  realizację  wykonanej  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończonej 

roboty  budowlanej  n

a  stanowisku  Kierownika  Robót  (przez  cały  okres  realizacji 

inwestycji/roboty budowlanej, polegającej na( …).  

W pkt 17 oferty

w którym wykonawcy mieli wskazać osoby podlegające punktacji w 

zakresie  kryterium  wskazanym  w  pkt  24.D  IDW  w  tytule  wskazane  jest: 

„Doświadczenie 

Kierownika  budowy  wyznaczonego  do  realizacji  zamówienia  (DD),  zaś  w  tabeli  do 

wypełnienia  w  tym  punkcie,  w  kolumnie  2  winno  być  wpisane:  „Imię  i  nazwisko  Kierownika 

Budowy  (tożsame  jak  w  wykazie  osób,  składanym  celem  spełnienia  warunków  udziału  w 

post

ępowaniu). 

W  ocenie  Izby 

treść  SIWZ  wskazuje  na  to,  iż  punktacji  podlega  doświadczenie 

kierownika budowy.   

Okoliczność, iż w jednym miejscu został użyty termin Kierownik Robót 

tej  oceny  nie  zmienia

Wynika to nie tylko z treści SIWZ, którą należy czytać w całości, ale 

też  z  treść  opisu  zasad  oceny  ofert,  która  stanowi,  że  chodzi  o  doświadczenie  „przez  cały 

ok

res  realizacji  inwestycji/roboty  budowlanej”  natomiast  nie  wskazuje  na  branżę.  Pokazuje 

to,  iż  termin  Kierownik  Robót  został  użyty  w  tym  miejscu,  jako  odpowiednik  terminu 

Kierownika Budowy.  

 Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba 

uwzględnia odwołanie w przypadku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  które  miało  lub  może  mieć  istotny 

wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W analizowanej sprawie nie zostało 

wykazane, aby doszło do takiego naruszenia przepisów. 

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  w  sprawach  sygn.  akt  KIO  1/19  i  KIO  2/19 

orzeczono na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 

2 lit. a 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  zasądzając  od 

Odwołujących na rzecz Zamawiającego po ½ kosztów związanych z dojazdem na rozprawę 

zgod

nie  ze  złożonymi  rachunkami.  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  o 

zasądzenie  kosztów  zastępstwa  prawnego  w  kwocie  3 600,00  zł  z  uwagi  na  brak  złożenia 

rachunku w tym zakresie.  


Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel