KIO 229/19 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2019 r.

Data: 21 maja 2019

Sygn. akt: KIO 229/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 lutego  2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Paweł Trojan  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  Stron  w  dniu  18  lutego  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8 

lutego  2019 

r.  przez  wykonawcę  Tritex  Spółka  z  o.o.,  ul.  Bytomska  64,  41-940  Piekary 

Śląskie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Polska  Grupa  Górnicza 

S.A.,  ul.  Powstańców  30,  40-039  Katowice  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Odbiór  transportem  samochodowym  i  zagospodarowanie  odpadów  wydobywczych  z 

Polskiej  Grupy  Górniczej  S.A.  Oddział  KWK  Piast-Ziemowit  Ruch  Ziemowit"  –  

(p

ostępowanie znak 431801819), 

przy  udziale  wykonawcy  Chem  Trans  Logistic  Hadlex  S.A. 

z  siedzibą  w  Sosnowcu 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Tritex Spółka z o.o., ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie kwotę 15 000 zł 00 

gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  art.  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  20  lipca 

2017  r.,  poz.  1579  z  późn.  zm.)    na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący: ………………….. 

Sygn. akt: KIO 229/19 

UZASADNIENIE 

do postanowienia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 229/19 

Zamawiający – Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice prowadzi 

w  tryb

ie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

pn.:  „Odbiór  transportem  samochodowym  i  zagospodarowanie  odpadów  wydobywczych  z 

Polskiej Grupy Górniczej  S.A. Oddział  KWK  Piast-Ziemowit  Ruch  Ziemowit  z  podziałem  na 

dwa zadania

” (numer referencyjny 431801819) 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 29.01.2019 

r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE pod numerem 2019/S 020 

– 044589 

Izba  ustaliła  ponadto,  że  w  dniu  29.01.2019  r.  r.  doszło  do  zamieszczenia  ogłoszenia  o 

zamówieniu na stronie internetowej wraz z treścią SIWZ. 


Odwołanie na powyższą czynność zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w dniu 08.02.2019 r. przez w

ykonawcę Tritex Spółka z o.o., ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary 

Śląskie wobec czynności Zamawiającego polegającej na: 

niezgodnym  z  prawem  określeniu  przez  Zamawiającego  w  części  VIII  ust.  3  SIWZ  oraz 

Sekcji  III  ust.  1  pkt  3)  cz.  1.3.  lit  a-

b  Ogłoszenia  o  zamówieniu  warunku  udziału  w 

postępowaniu  poprzez  ustalenie,  iż  warunkiem  tym  jest  dysponowanie  przez  Wykonawcę 

urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego tj.: 

a) dla 

zadania nr 1: minimum 5 pojazdów samochodowych o napędzie minimum na 2 osie ze 

skrzynią samowyładowczą typu WANNA o ładowności co najmniej 25 Mg, 

b) 

dla zadania nr 2: minimum 10 pojazdów samochodowych o napędzie minimum na 2 osie 

ze skrzynią samowyładowczą typu WANNA o ładowności co najmniej 25 Mg. 

a  w  przypadku  gdy  Wykonawca  składa  ofertę  na.  więcej  niż  jedno  zadanie,  wówczas 

powinien wykazać się łączną ilością określoną dla zadań, na które składa ofertę. 

niezgodnym  z  prawem  podziałem  zamówienia  na  części  i  takim  ukształtowaniem 

zobowiązań  umownych,  iż  Wykonawca  nie  może  żądać  od  zamawiającego  zlecenia 

określonej ilości usług zgodnie z załącznikiem nr. 1 cz. II ust. 3 do SIWZ. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 

7  ust.  1  oraz  art.  22  ust.  la  Pzp  poprzez  opis  warunków  udziału  w  postępowaniu 

dotyczących zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  sposób  nieproporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia,  który  prowadzi  do  ograniczenia  uczciwej  konkurencji  tj.  poprzez  określenie  w 

części VIII pkt 3 SIWZ (oraz odpowiadającej jej Sekcji III.  1.3)  cz.  1.3.  lit  a-b  Ogłoszenia) 

jako.  warunku  udziału  w  postępowaniu  posiadania  przez  Wykonawcę  pojazdów 

samochodowych w ilości 5 sztuk dla zadania nr 1 i 10 sztuk dla zadania nr 2 o napędzie na 2 

osie i ładowności 25Mg (przy czym w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 

jedno zadanie, wówczas powinien wykazać się łączną ilością określoną dla zadań, na które 

składa ofertę), w sytuacji gdy: 

posiadanie takiej ilości pojazdów o podanych parametrach nie stanowi warunku należytego 

wykonania  usługi  na  rzecz  Zamawiającego  i  nie  ma  korelacji  pomiędzy  tym  warunkiem,  a 

celem zamówienia> 

postawiony  warunek  utrudnia  konkurencyjny  dostęp  do  postępowania,  gdyż  umożliwia 

udział w postępowaniu jednemu Wykonawcy, ograniczając możliwość podjęcia się realizacji 

zamówienia  przez  innych  Wykonawców,  faktycznie  zdolnych  do  zrealizowania  usługi  na 

rzecz Zamawiającego, 

łączne  posiadanie  takiej  ilości  pojazdów  dla  obu  zadań  nie  jest  niezbędne  dla  wykazania 

możliwości realizacji tego zadania, 


a tym samym prowadzi do naruszenia przez Zamawiającego zasady proporcjonalności oraz 

zasady  przydatności  i  niezbędności  zastosowanych  warunków  (ograniczeń  udziału 

wykonawców w postępowania) do osiągnięcia celów postawionych przez Zamawiającego, a 

w efekcie ogranicza konkurencję. 

2)  art.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  2  Pzp  poprzez  naruszenie  zasady  zachowania  uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a to przez zaniechanie przygotowania i 

prowa

dzenia  postępowania  z  należytą  starannością,  w  sposób  umożliwiający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  wypełnienie  obowiązków  Inwestora  związanych  z  przygotowaniem 

postępowania,  w  szczególności  przez  przerzucenie  na  wykonawcę  wszelkich  ryzyk 

związanych  z  wykonaniem  zamówienia,  umożliwienie  Zamawiającego  zlecenia  dowolnej 

ilości prac w ramach zamówienia na zadanie 1 lub 2, a tym samym pozbawienie wykonawcy 

jakiegokolwiek  wpływu  na  ilość  zleconych  usług,  przy  jednoczesnym  zobowiązaniu 

Wykonawcy do pozostawania 

w gotowości do jej świadczenia. 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

uwzględnienie niniejszego odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

wykreślenia w części VIII ust. 3 SIWZ oraz Sekcji III ust. 1 pkt 3) cz. 1.3. lit a-b Ogłoszenia 

wskazanego  tam  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i 

zawodowej w brzmieniu: 

„3.dysponuje urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego tj.: a) dla 

zadania  nr  1:  minimum  5  pojazdów  samochodowych  o  napędzie  minimum  na  2  osie  ze 

skrzynią samowyładowczą typu Wanna o ładowności co najmniej 25 Mg, b) dla zadania nr 2: 

minimum  10  pojazdów  samochodowych  o  napędzie  minimum  na  2  osie  ze  skrzynią 

samowyładowczą typu Wanna o ładowności co najmniej 25 Mg. W przypadku gdy Wykonawca 

składa  ofertę  na  więcej  niż  jedno  zadanie,  wówczas  powinien  wykazać  się  łączną  ilością 

określoną dla zadań, na które składa ofertę", 

b) 

Wykreślenia zapisu zamieszczonego w załączniku nr 1 cz. II ust. 3 do SIWZ oraz wpisanie 

minimalnej il

ości odpadów, która będzie przekazywana Wykonawcy. 

względnie  zmianę  tego  warunku  poprzez  wskazanie,  iż  Zamawiający  wymaga  od 

wykonawców  potwierdzenia,  iż  dysponują pojazdami  dostosowanymi  do  transportu odpadów 

wydobywczych, 

3)  w  przypadku  gdyby  umowa  w 

sprawie  zamówienia  publicznego  została  zawarta  przed 

rozpoznaniem niniejszego odwołania - unieważnienie zawartej umowy, 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów niniejszego postępowania. 

Ponadto 

Odwołujący wniósł o: 


1)  dopuszczenie  i  p

rzeprowadzenie  dowodu  z  dokumentów  powołanych  w  treści  niniejszego 

pisma, 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  zakresu  transportu 

samochodowego, 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków M. H. zam. 43-438 Brenna, J. 

…. 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  przesłuchania  stron,  wszystko  no  okoliczność 

ustalenia,  iż  dysponowanie  5  sztukami  pojazdów  samochodowych  dla  zadania  nr  1  i  10 

sztukami  pojazdów  samochodowych  dla  zadania  nr  2  -  o  napędzie  na  2  osie  i  ładowności 

25Mg  - 

nie  jest  niezbędne  dla  realizacji  zamówienia  „Odbiór  transportem  samochodowym  i 

zagospodarowanie  odpadów  wydobywczych  z  Polskiej  Grupy  Górniczej  S.A.  Oddział  KWK 

Piast-

Ziemowit Ruch Ziemowit", i istotnie ogranicza możliwość udziału w postępowaniu przez 

większość  podmiotów  na  rynku,  faktycznie  zdolnych  do  realizacji  zamówienia,  a  w 

szczególności iż napęd na 2 osie jest potrzebny jedynie dla poruszania się w bardzo trudnych 

warunkach  terenowych,  a  ładowność  pojazdów  nie  ma  wpływu  na  finalny  efekt  w  postaci 

odbioru  odpadów,  a  co  więcej  użycie  takich  pojazdów  może  być  utrudnione  ze  względu  na 

ograniczenia ładowności pojazdów, poruszających się po drogach gminnych. 

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie 

odwołania  został  dotrzymany  i  zostało  ono  podpisane  przez  osobę  umocowaną  do 

reprezentowania  Odwołującego.  Tym  samym  Izba  nie  znalazła  podstaw  do  odrzucenia 

przedmiotowego odwołania. 

Izba  ustal

iła,  że  Zamawiający  w  dniu  11.02.2019  r.  przekazał  kopię  odwołania  pozostałym 

wykonawcom i wezwał ich do zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Izba ustaliła, że w ustawowym terminie przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek 

wniesienia  odwołania  po  stronie  Odwołującego  zgłosił  wykonawca  Chem  Trans  Logistic 

Hadlex S.A. z siedzibą w Sosnowcu (przystąpienie z dnia 13.02.2019 r. DzK-KIO-2364/19).  

Następnie  Izba  ustaliła,  iż  Zamawiający  pismem  z  dnia  12.02.2019  r.  (wpływ  pocztą 

elektroniczną  w  dniu  13.02.2019  r.  DzK-KIO-2369/19)  podpisanym  przez  p.  W.  D.  – 

pełnomocnika  Zarządu  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych  oraz  p.  K.  K.  –  Za-cę  Kierownika 

Ruchu Zakładu Górniczego działających na podstawie dwóch pełnomocnictw Nr 360/2018 z 


dnia  22.03.2018  r.  oraz  Nr  1174/2018  z  dnia  23.11.2018  r. 

złożył  oświadczenie  woli 

wskazując,  iż  uwzględnia  zarzuty  odwołania  w  całości    i  informuje,  że  zmodyfikuje  treść 

SIWZ uwzględniając żądania wykonawcy.  

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne,  Izba  stwierdziła,  że  postępowanie 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych.  

Zgodnie 

z  treścią  art.  186  ust.  6  pkt  1)  ustawy  Pzp  w  okolicznościach,    o  których 

mowa  w  art.  186  ust.  2 

ustawy  Pzp  koszty  postępowania  odwoławczego  znosi  się 

wzajemnie. 

Tym  samym  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Jednocześnie  Izba  wskazuje,  iż  zgodnie  z  treścią  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy 

Pzp  zam

awiający,  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  skutek 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie 

wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   

Przewodniczący: 

…………………… 


wiper-pixel