KIO 369/19 POSTANOWIENIE dnia 14 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 369/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  oraz  uczestnika 

postępowania odwoławczego w dniu 14 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego 
do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  marca  2019  r.  przez  wykonawcę:  Paul 

Hartmann Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Pabianicach w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Gdańsku 

przy udziale wykonawcy: 

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego 

swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  369/19  po  stronie 

Zama

wiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

znieść  koszty  postępowania  odwoławczego  wzajemnie  i  nakazać  zwrot  z 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  kwoty   15  000  zł  00  gr  (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez wykonawcę: Paul Hartmann Polska 

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Pabianicach tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  wraz  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt: KIO 369/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  z  siedzibą  w  Gdańsku  wszczął   

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę  jednorazowych  różnych  wyrobów  medycznych  dla  UCK  Gdańsk,  nr  sprawy: 

185/PN/2018. 

W  dniu  4  października  2018  r.  przedmiotowe  zamówienie  zostało  opublikowane  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 191-431311. 

W dniu 19 lutego 2019 r. Zamawiający poinformował Odwołującego: Paul Hartmann 

Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Pabianicach o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w 

zakresie Pakietu nr 14 innego wykonawcy Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący  w  dniu  1 

marca  2019r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zarzucając 
Zamawiającemu, iż podejmując ww. czynności naruszył:  

1.  art.  93  ust.  1  pkt.  7)  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), zwanej dalej 

ustawą Pzp poprzez 

dokonanie  wyboru  oferty  Mercator  Medical  S.A.  w  Pakiecie  nr  14  w  postępowaniu,  które 
obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

2. art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie unieważnienia postępowania 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  i  dokonanie  wyboru  oferty,  która  w  świetle 
kryteriów  oceny  ofert  nie  wiadomo  czy  rzeczywiście  stanowi  ofertę  najkorzystniejszą,  czym 

Z

amawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz 

zasadę legalizmu. 

Jednocześnie  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie 

Zamawiającemu:  

1. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie nr 14;  

unieważnienia  postępowania  jako  obarczonego  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego. 


W  dniu  7  marca  2019

r.  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po stro

nie Zamawiającego wykonawca Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, zwany 

dalej Przystępującym. 

Przed  wyznaczoną  rozprawą  Zamawiający  pismem  z  dnia  8  marca  2019r.  udzielił 

odpowiedzi na przedmiotowe odwołanie uwzględniając odwołanie w całości.  

Pism

em  z  dnia  12  marca  2019  r.,  które  wpłynęło  do  Izby  w  dniu  13  marca  2019r. 

Przystępujący  złożył  oświadczenie,  że  nie  będzie  wnosił  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia 
przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Izba zważyła, co następuje. 

Krajowa 

Izba  Odwoławcza  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  

niejawnym  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć  na  podstawie 

przepisu art. 186 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.)

, zwanej dalej ustawą Pzp.  

 Zgodnie  z  art.186  ust.3  ustawy  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu,  co  do 
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 
umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zgodnie z art.185 ust.2 zd. 1 cyt. ustawy Pzp 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie 

do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 
wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 
strony, do której przystępuje. 

W  niniejsze

j  sprawie  zgłoszenie  takie  zostało  skutecznie  dokonane  po  stronie 

Zamawiającego  przez  Przystępującego,  lecz  nie  został  wniesiony  przez  niego  sprzeciw  od 
uwzględnienia  zarzutów  odwołania,  a  zatem  zaistniała  przesłanka  do  umorzenia 
postępowania odwoławczego. 

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 2 

lit.b  ustawy  Pzp  i  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 
marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  


Z  wskazanych  przepisów  wynika,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego przez Izbę, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do 
po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 
przedstawionych  w  odwołaniu,  a  zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w 
odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których 

mowa  w  ust.3  art.186  ustawy  Pzp,  a  w  takiej  sytuacji  w  myśl  ust.6  pkt  2  lit.b  powyższego 
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:…………………  


wiper-pixel