KIO 64/19 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2019 roku

Data: 16 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 64/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Pakulska-Banach 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron  w  dniu 24 stycznia 2019  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2019 roku 

przez 

wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usług  Leśnych  „WEST”  I.  i  O.  sp.  j. z  siedzibą  w 

Giżycku 

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

Skarb 

Państwa 

– 

Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  N

akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Usług  Leśnych  „WEST”  I.  i  O.  sp.  j. z  siedzibą  w Giżycku  kwoty 15 

 (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 200

4 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 


Sygn. akt: KIO 64/19 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Giżycko  (zwane  dalej:  „zamawiającym”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  Wykonywanie  usług  z  zakresu 

gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Giżycko  w  roku  2019  na podstawie  przepisów 

ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018  r. 

poz. 1986, ze zm.), (zwanej dalej: 

„ustawą Pzp”). Zamówienie zostało podzielone na części.  

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  w 

dniu  16  października  2018  roku  pod numerem  2018/S  199-451517. 

Wartość zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W  dniu  16  stycznia  2019  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Usług  Leśnych  „WEST”  I.  i  O.  sp.  j.  z  siedzibą  w  Giżycku  (zwany  dalej: 

„odwołującym”)  wniósł  odwołanie  (w formie  pisemnej)  w  zakresie  części  1  -  Wykonywanie 

usług z  zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Giżycko w roku 2019 leśnictwa: 

Zielony Dwór, Kruklin, Wydminy od czynności zamawiającego polegających na: 

  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  w  odniesieniu  do  pakietu  I 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  D.  D.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Usługi  Leśne  i  Rolnicze  D.  D."  oraz  M.  S., 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Usługowo - Produkcyjny M. 

S.

" (dalej łącznie zwani: „Konsorcjum"); 

  zaniechaniu odrzucenia ww. oferty Konsorcjum. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  7b)  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  Konsorcjum 

jako 

najkorzystniejszej  pomimo  istnienia  przesłanek  do  jej  odrzucenia  z  powodu  wniesienia 

wadium przez Konsorcjum w sposób nieprawidłowy; 

2.  art. 24 ust. 1 pkt 12) oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty 

Konsorcjum jako najkorzystniejszej pomimo istnienia przesłanek do wykluczenia Konsorcjum 

z postępowania i odrzucenia oferty Konsorcjum z powodu nie wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia zawodowego; 

§ 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia poprzez zaniechanie wystąpienia do p. K. Ł. z wnioskiem o doręczenie kserokopii 

faktur obejmujących usługi zadeklarowane przez Konsorcjum jako dowód spełnienia warunku 


udziału  w  postępowaniu,  celem  wyjaśnienia  wątpliwości  wynikających  z  dokumentów 

przedstawionych w tym zakresie przez Konsorcjum. 

W oparciu o 

powyższe wnosił o: 

1.  unieważnienie  czynności  zamawiającego  polegającej  na  wyborze  oferty  Konsorcjum 

odnoszącej się do pakietu nr I jako najkorzystniejszej; 

2.  nakazanie  z

amawiającego  powtórzenia  czynności  oceny  ofert  i  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum. 

Krajowa Izba O

dwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.  

W  dniu  16  stycznia  2019 

roku  zamawiający  przekazał  drugiemu  z  wykonawców 

biorącemu  udział  w  postępowaniu  informację  o wniesieniu  odwołania  wraz  z  jego  kopią 

przy 

użyciu poczty elektronicznej, natomiast w dniu 17 stycznia 2019 roku pocztą tradycyjną.  

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  w

ykonawca  może  zgłosić  przystąpienie 

do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tj. do dnia 21 stycznia 2019 roku,  

do niniejszego postępowania odwoławczego nie zostały zgłoszone przystąpienia.  

W  dniu  16  stycznia  2019 

roku  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  (drogą 

elektroniczną),  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu i unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokona powtórnie 

czynno

ści  badania  i  oceny  ofert.  Odpowiedź  na  odwołanie  o  tożsamej  treści  została 

przekazana w formie pisemnej Prezesowi Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2019 

roku.  

Izba ustaliła, że odpowiedź na odwołanie została podpisana przez osobę umocowaną 

d

o reprezentowania zamawiającego.  

Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp 

w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie 

na 

posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem 

że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 


Mając powyższe na uwadze Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Izba  zważyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  możliwości  umorzenia 

przez 

Izbę postępowania  odwoławczego  konieczne  i wystarczające  jest  uwzględnienie 

przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Skuteczne  skorzystanie 

przez zamawiającego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej (uwzględnienia w całości 

zar

zutów 

odwołania) 

powoduje 

zakończenie 

postępowania 

odwoławczego 

bez 

merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.   

Zgodnie  z 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

z dnia 15 

marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania 

oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018  r.  poz.  972)  

przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego 

przez 

Izbę,  jeżeli

zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w odwołaniu, 

a w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił,  wypełniając 

wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu, 

Izba 

orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem 

wpisu.  

W  związku  z  powyższym  Izba  nakazała  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego kwoty 15 000,00 zł uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel