KIO 364/19 WYROK dnia 18 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 364/19 

WYROK 

z dnia 18 marca 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Luiza Łamejko 

Andrzej Niwicki 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2019 r. przez wykonawcę: ECM Group 

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  Generalny  Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad  w 

Warszawie, w 

imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

we Wrocławiu  

przy udziale:  

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  „Drogowa 

Trasa 

Średnicowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz INKO Consulting Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, zgłaszających przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,  

B.  wykonawcy 

TPF  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia 

oferty Odwołującego. 

2.  K

osztami postępowania obciąża Zamawiającego, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 364/19 

U z a s a d n i e n i e  

 
I.  W  dniu  1  marca  2019  r.  wykonawca  ECM  Group 

Polska  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”  lub  „Wykonawca”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie na czynności podjęte oraz zaniechane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz 

zarządzanie  Kontraktem  pn.  „Zaprojektowanie  i wybudowanie  drogi  53  Legnica  (A4)  - 

Lubawka  zadanie  IV  od  węzła  Kamienna  Góra  Północ  (z  węzłem)  do  granicy  państwa, 

długości ok. 75,3 km” na (dalej jako „Postępowanie”) prowadzonym przez Zamawiającego: 

Skarb  Państwa  –  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w Warszawie,  w  imieniu 

którego  działa  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  we  Wrocławiu. 

Wartość ww. zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w  dniu  19  grudnia  2018  r.  w  Dzienniku  U

rzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2018/S  244-

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  jego  zastosowanie  i  odrzucenie  oferty 

Odwołującego,  mimo  iż  jej  treść  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  jego  zastosowanie  i  odrzucenie  oferty 

Odwołującego,  podczas  gdy  nie  zawiera  ona  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia; 

3.  art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez jego z

astosowanie i nieprawidłowe uznanie, że złożone 

przez  Odwołującego  wyjaśnienia  potwierdzają,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę 

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  podczas  gdy  złożone  wyjaśnienia  były 

szczegółowe  i  kompletne  oraz  wykazywały  rzetelność  i  realność  zaoferowanej  przez 

Odwołującego ceny; 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie ww. przepisów oraz zaniechanie wezwania 

Odwołującego do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 lub art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

w zakresie elementów budzących wątpliwości Zamawiającego przed podjęciem decyzji o 

odrzuceniu oferty Odwołującego. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie Zamawiającemu: 


unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego i uwzględnienia jej w dalszym 

toku badania i oceny ofert; 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał, co następuje: 

Zgodnie z informacją o odrzuceniu oferty Odwołującego z dnia 19 lutego 2019 r., Zamawiający 

oparł decyzję o odrzuceniu oferty Odwołującego na następujących podstawach faktycznych: 

przedłożony w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22.01.2019 r. przykładowy Harmonogram 

Pracy Personelu Konsultanta (HPPK) dla okresu projektowania nie uwzględnia specjalisty 

ds.  kontaktów  ze  społecznością  i  promocji,  o  którym  mowa  w  pkt  2.5.5.  OPZ  (Tom  III 

SIWZ), co w ocenie Zamawiającego świadczy o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ; 

przyjęcie  na  poziomie  rażąco  niskim  kosztów  Wykonawcy  jako  pracodawcy  i  nie 

uwzględnienie  wymagań  SIWZ  dotyczących  uwzględnienia  kosztów  zatrudnienia 

odniesieniu  do  deklaracji  osób,  które  na  danym  stanowisku  Wykonawca  zamierza 

zatrudnić,  w  zakresie  dotyczącym  osób  przewidzianych  do  realizacji  funkcji:  Inżyniera 

Kontraktu, Głównego Inspektora nadzoru specjalności inżynierowej drogowej, Specjalisty 

ds.  rozliczeń,  Specjalisty  ds.  roszczeń,  Technologa,  w  okresie  projektowania  oraz  w 

okresie realizacji robót; 

Z przedstawionego w odpowiedzi na wezwanie z dnia 22.01.2019 r. przykładowego HPPK 

wynika, że Wykonawca nie uwzględnił na etapie realizacji robót prowadzenia pracy przez 

weryfikatorów  dokumentacji  projektowej  specjalności  architektonicznej  i konstrukcyjno-

budowlanej,  weryfikatorów  dokumentacji  projektowej  specjalności  inżynieryjnej: 

mostowej, drogowej, kolejowej, wyburzeniowej, weryfikatorów dokumentacji projektowej 

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i urządzeń:  telekomunikacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty ze względu na niezgodność z SIWZ i rażąco niską 

cenę  jest  pozbawiona  podstaw  i  wynika  z  niezrozumienia  lub  tendencyjnej  nadinterpretacji 

przez Zamawiającego wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę (w tym - złożonych dowodów) i 

przyjętego  sposobu  realizacji  zamówienia.  Uwagę  zwraca,  iż  pomimo  iż  Zamawiający 

dwukrotnie  bardzo  szczegółowo  odpytywał  Wykonawcę  w  zakresie  poszczególnych 

elementów oferty i ich wyceny oraz uzyskał obszerne i szczegółowe wyjaśnienia, zaniechał 

wezwania  Wykonawcy  do  wyjaśnień  ww.  elementów,  które  wzbudziły  jego  wątpliwości. 

Wydaje się zaskakującym, iż Zamawiający, który badał ofertę Wykonawcy z dokładnością do 

kosztów  zapewnienia  telefonów  komórkowych  na  użytek  Personelu  Kluczowego  oraz 

wyposażenia biura Konsultanta (wezwanie z dnia 5 lutego 2019 r.) i uzyskał od Wykonawcy 

stosowne  wyjaśnienia  wraz  z  dowodami,  nie  uznał  za  zasadne  wezwania  Wykonawcy  do 


wyjaśnień  w  zakresie  podstaw  odrzucenia,  szczególnie  zważywszy  na  fakt,  iż  dotyczą  one 

bardzo  konkretnych  okoliczności  faktycznych,  a  wnioski  Zamawiającego  oparte  są  o 

wystąpienie określonych sformułowań lub ich brak w wyjaśnieniach (lub dowodach) złożonych 

przez  Odwołującego.  Jakkolwiek  wezwanie  do  wyjaśnień  stanowi  uprawnienie 

Zamawiającego, to jednak stosownie do zasad określonych w art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, powinien 

on dochować należytej staranności przy badaniu oferty Odwołującego tak, aby opierając się 

wyłącznie na samodzielnej interpretacji (bez umożliwienia Wykonawcy udzielenia wyjaśnień) 

nie  pozbawić  go  w  sposób  nieuzasadniony  możliwości  uzyskania  zamówienia.  W 

szczególności, w zakresie badania zgodności oferty z treścią SIWZ oraz rażąco niskiej ceny, 

Zamawiający powinien przed odrzuceniem oferty, upewnić się, że faktycznie dany element nie 

został  przez  Wykonawcę  uwzględniony  w  treści  oferty  i  zaoferowanej  cenie.  Nie  jest 

prawidłowym działaniem Zamawiającego zmuszanie Wykonawcy do skorzystania ze środków 

ochrony prawnej i wykorzystania dopiero postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w 

celu umożliwienia wyjaśnienia przez Wykonawcę treści złożonej oferty i dokonanej wyceny. 

Zaniechanie  wezwania  do  udzielenia  wyjaśnień  pozbawiło  również  Zamawiającego 

możliwości upewnienia się, że ewentualna rzekoma niezgodność oferty Wykonawcy z treścią 

SIWZ nie podlega poprawieniu jako nieistotna omyłka, zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 

2  Pzp.  Zaniechanie  przez  Zamawiającego  wezwania  Wykonawcy  do  udzielenia  wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty i zaoferowanej ceny w zakresie stanowiącym podstawy faktyczne 

dla  czynności  odrzucenia  jego  oferty,  stanowi  w  ocenie  Odwołującego  naruszenie  przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

W zakresie okoliczności faktycznych dotyczących specjalisty ds. kontaktów ze społecznością 

i promocji: 

Twierdzenie Zamawiającego, iż brak ujęcia w złożonym HPPK wynagrodzenia specjalisty ds. 

kontaktów ze społecznością i promocji na etapie projektowania oznacza niezgodność oferty z 

treścią  SIWZ  jest  nieuprawnione  i  zbyt  daleko  posunięte.  Odwołujący  w  wyjaśnieniach 

składanych Zamawiającemu w dniu 11 lutego 2019 r. wskazał i udowodnił, iż wykonywanie 

obowiązków  Konsultanta  w  zakresie  działań  promocyjnych  zostało  powierzone  do 

kompleksowej realizacji przez podwykonawcę - agencję reklamową specjalizującą się w tego 

typu  działaniach.  Oferta  podwykonawcy  obejmowała  całość  działań  promocyjnych  zgodnie 

OPZ,  w  tym  także  zakres  opisany  w  pkt  2.5.5  OPZ.  Należy  zaznaczyć,  iż  zgodnie 

cytowanym przez Zamawiającego pkt 2.5.5. OPZ, wymienione w tym postanowieniu zadania 

t

akiej osoby, wykonywane są oprócz działań wymienionych w punktach 3.1 do 3.8 (Formularza 

cenowego). Zamawiający nie miał zatem podstaw, aby twierdzić iż oferta podwykonawcy, w 

której  wskazano  iż  obejmuje  „całość  działań  promocyjnych  realizowanych  zgodnie  z 

wytycznymi  opisanymi  w  SIWZ”  nie  obejmuje  również  specjalisty  realizującego  obowiązki 


opisane  w  pkt  2.5.5.  Zgodnie  z  cytowanym  przez  Zamawiającego  postanowieniem  OPZ,  a 

także  zgodnie  z  doświadczeniem  Wykonawcy,  działania  specjalisty  ds.  kontaktów  ze 

społecznością i promocji dotyczą przede wszystkim okresu realizacji robót, co wynika również 

z  samej  treści  opisu  obowiązków  w  OPZ.  W  okresie  projektowania  działania  te  mają 

marginalny  charakter.  Spośród  opisanych  w  pkt  2.5.5.  OPZ,  na  etapie projektowania  może 

wystąpić potencjalnie konieczność: 

pkt  1.b)  - 

niezwłoczne  przygotowywanie  dla  pracownika  ds.  komunikacji  społecznej 

Oddziału GDDKiA odpowiedzi dla mediów w zakresie etapu i postępu realizacji projektu; 

pkt 1.c) - przygotowywanie dla pracownika ds. komunika

cji społecznej Oddziału GDDKiA 

ogłoszeń i komunikatów dotyczących projektu 

pkt  3  - 

współpraca  z  lokalną  społecznością  w  zakresie  udzielania  aktualnej  informacji 

postępie prac projektowych (...), przyjętych rozwiązaniach projektowych. 

Powyższy  zakres  działań  nie  jest  obszerny  i  wynagrodzenie  takiej  osoby  za  obowiązki 

wykonywane  na  etapie  projektowania  oszacować  można  na  poziomie  nie  przekraczającym 

2000  zł.  Jak  wskazano  powyżej,  Wykonawca  uwzględnił  udział  powyższego  specjalisty 

wypełnienie  jego  obowiązków  na  etapie  projektowania  poprzez  zlecenie  tego  zakresu 

podwykonawcy, (którego wynagrodzenie ryczałtowe ujęto w cenie ofertowej). Jednakże nawet, 

gdyby uznać iż konieczne będzie zaangażowanie dodatkowej osoby dla realizacji tej funkcji w 

okresie projektow

ania, dodatkowe wydatki, które musiałby ponieść Wykonawca z tego tytułu, 

swobodnie mieszczą się w założonych przez Wykonawcę rezerwach lub w odrębnej pozycji 

przewidującej  budżet  na  zatrudnienie  dodatkowych  specjalistów  na  każdym z  etapów 

realizacji.  Zamaw

iający  określił  jedynie,  iż  koszty  związane  z  realizacją  obowiązków 

Specjalisty  należy  ująć  w  ofercie,  nie  wskazując  konkretnej  pozycji,  do  której  należy  je 

przypisać. Nie sposób mówić zatem o niedoszacowaniu oferty, czy też rażąco niskiej cenie 

oferty  w  s

tosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  nawet  gdyby  Odwołujący  nie  przewidział 

odrębnej wyceny obowiązków tego specjalisty w okresie projektowania. Dopiero na kolejnym 

etapie  - 

realizacji  robót,  przewidywane  jest  większe  zaangażowanie,  w zależności  od 

potencjaln

ych problemów oraz nastawienia społeczności lokalnej. Dlatego też, w tym okresie 

Odwołujący  przewidział  zaangażowanie  w  realizację  kontraktu  własnego  specjalisty, 

przeznaczonego do koordynowania pracy podwykonawcy w zakresie działań promocyjnych i 

włączającego  się  w  razie  konieczności  bezpośrednio  w  wykonywanie  określonych  w  OPZ 

obowiązków - potwierdza to HPPK załączony na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień z 

dnia  29.01.2019  r.,  gdzie  wprost  oszacowano  wynagrodzenie  takiego  specjalisty  -  w  tym 

zakresie Zam

awiający nie sformułował żadnych zastrzeżeń. 

Wreszcie,  podkreślić  należy  iż  ocena  niezgodności  oferty  Odwołującego  z  treścią  SIWZ 

została  przez  Zamawiającego  dokonana  wyłącznie  na  podstawie  przykładowego  HPPK 


załączonego do wyjaśnień Wykonawcy z dnia 29.01.2019 r. Tymczasem, Wykonawcy nie byli 

zobowiązani  do  przedstawienia  takiego  harmonogramu  wraz  z  ofertą,  zaś  jego  cechą 

charakterystyczną jest, że jest to dokument tworzony na bieżąco w toku realizacji kontraktu 

podlegający  ciągłej  okresowej  aktualizacji.  Zatem  nie  można  przypisywać  mu  znaczenia 

ustalonego  ostatecznie  i  nie  podlegającego  zmianie  harmonogramu  zaangażowania 

personelu Odwołującego - ustalenie takiego wiążącego harmonogramu już na etapie składania 

ofert  nie  tylko  nie  jest  praktykowane,  ale  je

st  niemożliwe  do  przeprowadzenia.  Cechą 

charakterystyczną umów o świadczenie usług nadzoru jest to, iż zaangażowanie Konsultanta 

uzależnione  jest  od  faktycznego  przebiegu  prac  projektowych  i  robót  budowlanych  i 

dostosowuje  się  elastycznie  do  zapotrzebowania  na  specjalistyczne  usługi  zespołu 

Konsultanta.  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  zatem  uznał  HPPK  za  treść  oferty 

Odwołującego i harmonogram determinujący ostatecznie sposób realizacji umowy, podczas 

gdy  rola  załączonego  do  wyjaśnień  harmonogramu  była  zupełnie  inna  i  nie  wykluczał  on 

większego  zaangażowania  poszczególnych  specjalistów,  w  zależności  od  rzeczywistych 

aktualnych potrzeb (lub też mniejszego faktycznego udziału w realizacji kontraktu w ramach 

dopuszczonych przez SIWZ - w zakresie specjalisty 

ds. kontaktów ze społecznością lokalną, 

Zamawiający nie określił odgórnie minimalnego poziomu zaangażowania/zatrudnienia takiej 

osoby). Harmonogram przedstawiono dla ukazania metodyki wyceny ceny ofertowej, zgodnie 

z żądaniem zawartym w wezwaniu do udzielenia wyjaśnień, a jego treść nie stanowi podstawy 

dla stwierdzenia niezgodności oferty Wykonawcy z treścią SIWZ. 

W  zakresie  podstawy  faktycznej  dotyczącej  nieuwzględnienia  kosztów  Wykonawcy  jako 

pracodawcy w stosunku do osób zatrudnianych na umowę o pracę: 

Ocena i twierdzenia Zamawiającego w zakresie nieuwzględnienia wymagań SIWZ i pełnych 

kosztów zatrudnienia osób na stanowiska: Inżyniera Kontraktu, Głównego Inspektora nadzoru 

specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  Specjalisty  ds.  rozliczeń,  Specjalisty  ds.  roszczeń  i 

Technologa,  na  etapie  projektowania  oraz  realizacji  robót,  są  nieprawidłowe  i całkowicie 

pomijają  treść  wyjaśnień  Odwołującego  z  dnia  29.01.2019  r.  oraz  treść  oświadczeń  osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia na wskazanych funkcjach, które Wykonawca załączył 

do  składanych  przez  siebie  wyjaśnień.  Zarówno  z  treści  wyjaśnień  złożonych  przez 

Odwołującego,  jak  i  z  treści  złożonych  przez  pracowników  oświadczeń  wynika,  iż  kwoty 

przedstawione w złożonych oświadczeniach uwzględniały również koszty pracodawcy, a nie 

tylko wynagrodzenie pracownika: 

a. 

W treści oświadczeń wskazano wprost, iż kwota określona przez każdą z osób nie dotyczy 

oczekiwanego  przez  nią  wynagrodzenia,  które  otrzyma,  ale  że  dokonała  ona  „wyceny 

całości  obowiązków  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotowej  usługi  w 

zakresie pełnienie funkcji (…)”. Powyższe wskazuje, iż podane kwoty obejmują nie tylko 


wynagrodzenie,  które  pracownik  otrzyma  „na  rękę”,  ale  wycenę  zakresu  przedmiotu 

zamówienia. 

b. 

Treść  złożonych  przez  poszczególne  osoby  oświadczeń  należy  odczytywać  zgodnie 

okolicznościami,  w  których  zostały  złożone  i  intencją  składających  je  osób.  Osoby 

wskazane  na  kluczowe  stanowiska  brały  udział  w  przygotowywaniu  oferty  i  miały 

świadomość  tego,  jak  skonstruowane  jest  wynagrodzenie,  a  także  -  jak  Wykonawca 

dokonuje wyceny oferty. Zatem od początku intencją tych osób i przedstawiciela ECM było 

ustalenie  wynagrodzenia  dla  zatrudnienia  etatowego  z  perspektywy  Wykonawcy 

ryczałtowej kwoty, którą powinien ująć jako element składający się na cenę oferty przy 

kalkulacji kosztów realizacji zamówienia. Tym bardziej, cel taki przyświecał potwierdzeniu 

tych ustaleń poprzez złożenie oświadczeń na potrzeby udowodnienia ponoszonych przez 

Wykonawcę kosztów w ramach składanych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. 

c. 

W  powyższym  kontekście  i  zgodnie  z  intencją  osób  składających  oświadczenie, 

oznaczenie  podanych  w  oświadczeniach  kwot  jako  „netto”  dotyczyło  podania  kwot 

wynagrodzenia, jakie powinien przyjąć Wykonawca w ofercie bez uwzględnienia podatku 

VAT (który normalnie dolicza się do ceny podlegającej wskazaniu w ofercie). Wbrew temu, 

co  samodzielnie  przyjął  Zamawiający  w  swoich  kalkulacjach,  kwoty  obejmują  zarówno 

koszty pracownika, jak i pracodawcy i nie oznaczają „wynagrodzenia netto pracownika”, 

ale „cenę netto”. 

d. 

Decydujące  znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  prawidłowości  przyjętej  przez  Wykonawcę 

kalkulacji (założonej przez niego kwoty wynagrodzenia dla każdej z osób) powinna mieć 

treść  oświadczeń  każdej  z  osób  rozumiana  zgodnie  z  intencją  składającego.  To 

Zamawiający samodzielnie i pomijając całość okoliczności, przyjął takie rozumienie, które 

jest  wprost  sprzeczne  z  twierdzeniami  Wykonawcy  (treścią  złożonych  przez  niego 

wyjaśnień) i jest dla niego niekorzystne. 

e. 

W sytuacji, w której w sposób ewidentny widać, iż Wykonawca przyjął założenia wprost 

odmienne  od  założeń  własnych  Zamawiającego,  niezrozumiały  jest  brak  wezwania 

Odwołującego do udzielenia wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. Odwołujący w treści 

wyjaśnień  z  dnia 29.01.2019  r.  wyraźnie  wskazał,  iż  przyjęte  w  przedstawionych przez 

niego jako dowód oświadczeniach pracowników kwoty obejmują zarówno wynagrodzenie 

pracownika, jak i pełne koszty pracodawcy - widać to nawet w cytatach z treści wyjaśnień 

przytaczanych przez Zamawiającego w uzasadnieniu faktycznym odrzucenia oferty. Już 

sama  szczegółowość  i  staranność,  z  jaką Odwołujący  podszedł  do  odpowiedzi  na  oba 

wezwania  Zamawiającego  wskazuje,  że  nie  sposób  przypisać  Wykonawcy  tak  daleko 

idącego zaniedbania czy beztroski, jakiej doszukuje się Zamawiający. 

Należy zwrócić uwagę, że ocena Zamawiającego o rażąco niskiej cenie i niezgodności treści 

oferty  z  treścią  SIWZ  oparta  jest  tylko  i  wyłącznie  o  treść  wskazanych  oświadczeń. 


Zamawiający nie kwestionuje wysokości wynagrodzenia, a wyłącznie twierdzi, że wyliczenia 

Odwołującego  są  nieprawidłowe  ze  względu  na  błędną  kwotę  wyjściową.  Tymczasem,  to 

wyliczenia Zamawiającego obarczone są istotnym błędem w zakresie przyjętego przez niego 

nieprawidłowo założenia, że kwoty wskazane w oświadczeniach nie uwzględniają w sobie już 

tzw. kosztów pracodawcy. Oznacza to, że obalenie tego błędnego założenia Zamawiającego 

powoduje  nieprawidłowość  przyjętych  przez  niego  podstaw  faktycznych  i wykazuje  brak 

podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego, zarówno ze względu na wysokość ceny, jak i 

niezgodność z SIWZ. 

W zakresie nie

uwzględnienia prac z zakresu weryfikacji działań Projektanta na etapie realizacji 

robót: 

Zamawiający,  ponownie  w  oparciu  o  treść  HPPK,  który  jak  wykazywano  wyżej,  stanowił 

harmonogram przykładowy a nie wiążący sposób realizacji przez Odwołującego przedmiotu 

zamówienia  (treść  oferty)  uznał  niespełnienie  przez  Wykonawcę  wymagań  SIWZ. 

Zamawiający  uznał,  iż  z faktu,  że w  HPPK  nie wskazano wynagrodzenia dla weryfikatorów 

dokumentacji  projektowej  na  etapie  reali

zacji  robót  (wskazano  ich  i  ujęto  w  HPPK  ich 

wynagrodzenie  w

  ramach  etapu  projektowania),  wynika,  że  Wykonawca  nie  zrealizuje 

obowiązku  wynikającego  z  §14  pkt  7  IPU  [Obowiązki  Konsultanta  w  zakresie  weryfikacji 

koordynacji prac projektowych], który brzmi: „Konsultant powinien nadzorować prowadzenie 

nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art. 

20 ustawy - 

Prawo budowlane”. Twierdzenia Zamawiającego nie znajdują uzasadnienia, ani w 

treści  oferty  Wykonawcy  (czy  też  złożonych  przez  niego  wyjaśnień)  ani  w  treści  wymagań 

SIWZ.  Nieprzewidzenie  w  składanym  wraz  z  wyjaśnieniami  HPPK  wynagrodzenia 

weryfikatorów dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót nie oznacza, że Odwołujący 

nie wywiąże się z obowiązków Konsultanta określonych w przytoczonym postanowieniu. W 

szczególności, z treści SIWZ nie wynika, że określony wyżej obowiązek wykonywać muszą 

osoby wskazane na stawisko weryfikatora dokumentacji projektowej. Odwołujący wskazuje, 

że na  etapie  realizacji robót  przewidział  w  HPPK  pracę  inspektorów  nadzoru  odpowiednich 

(tych  samych  specjalności  co  weryfikatorzy  dokumentacji  projektowej).  W  sytuacji,  gdy 

zgodnie  z  przepisami  prawa  lub  ze  względu  na  rzeczywiste  potrzeby  wskazane  będzie 

zaangażowanie  osób  o  odpowiednich  uprawnieniach,  w szczególności  weryfikatorów 

dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  zapewni  taki  udział  stosownie  do  potrzeb.  W  takiej 

sytuacji HPPK podlegać będzie aktualizacji, a wynagrodzenie takich osób zabezpieczone jest 

w  pozycjach  2.2.39  i  2.2.40  H

PPK.  Prace  takie  w  okresie  realizacji  robót  (które  musiałby 

wykonywać  ekspert  zatrudniony  na  stanowisku  weryfikatora  dokumentacji  projektowej), 

zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy, mogą się pojawić jedynie w ograniczonym zakresie, 

dlatego  nie  wyróżniono  ich  w  przykładowym  HPPK  przedstawianym  wraz  z  wyjaśnieniami. 


Natomiast  warto  zauważyć,  iż  oświadczenia  osób  wskazanych  do  pełnienia  funkcji 

weryfikatorów  dokumentacji  projektowej  (załączone  do  wyjaśnień  Wykonawcy  z  dnia 

29.02.2019  r.)  zawierają  wycenę  całości  obowiązków  weryfikatora  zgodnie  z  SIWZ,  bez 

ograniczenia do okresu projektowania i z włączeniem okresu realizacji robót, jeśli wystąpi taka 

potrzeba.  

Niezależnie od powyższego, wskazane postanowienie IPU, z którym według Zamawiającego 

miałaby  być  niezgodna  oferta  Odwołującego,  nie  wskazuje  na  obowiązek  weryfikacji 

dokumentacji  projektowej  przez  wskazanych  ekspertów  na  etapie  realizacji  robót.  Zatem 

trudno  uznać  argumentację  Zamawiającego  o  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  za 

uprawnioną.  Odwołujący  zaznacza,  że  Zamawiający  nie  przewidział  wymaganego 

minimalnego okresu (stopnia) zaangażowania weryfikatorów, zaś pkt 2.1.2 OPZ [Inni Eksperci] 

wyraźnie wskazuje, iż: „Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska 

Innych  Ekspertów  ani  informacji  i dokumentów  ich  dotyczących.  Celem  zapewnienia 

należytego wykonania usługi, w sytuacji gdy zajdzie potrzeba, Konsultant zapewni na etapie 

realizacji usługi ekspertów z następujących branż (…)” . Odwołujący przewidział zapewnienie 

realizacji  obowiązków  wynikających  z  SIWZ,  w  tym  również  w  §14  IPU,  jak  również  udział 

wymaganych ekspertów zgodnie z potrzebami i przepisami prawa. 

Jak wynika z powyższej argumentacji, decyzja o odrzuceniu oferty Odwołującego była przez 

Zamawiającego podjęta pochopnie i w oparciu o nieuprawnione i nieuzasadnione podstawy 

faktyczne. Zamawiający oparł swoją ocenę na błędnych i nieugruntowanych założeniach, co 

do treści oferty Odwołującego i przyjętych przez niego kosztów, przy czym nie przedstawia 

innych  - 

poza  wskazanymi  wyraźnie  w  uzasadnieniu  faktycznym  odrzucenia  -  podstaw  dla 

kwestionowania zaoferowanej przez Odwołującego ceny, zarówno całkowitej ceny oferty, jak 

i  poszczególnych  elementów  podlegających  wycenie  w  Formularzu  cenowym.  W  rzeczy 

samej, poziom zaoferowanej ceny nie 

odbiega istotnie ani od cen pozostałych oferentów ani 

też  od  wartości  oszacowanej  przez  Zamawiającego.  Analiza  przeprowadzona  przez 

Zamawiającego,  jak  i  sama  treść  kierowanych  do  Wykonawcy  wezwań,  wskazuje  iż 

Zamawiający nie działał w celu zabezpieczenia się przed zaoferowaniem przez Odwołującego 

ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia - takiej, która nie jest realna i nie 

umożliwia należytej realizacji zamówienia. Wydaje się, że celem Zamawiającego było zadanie 

pytań w taki sposób i na takim poziomie szczegółowości, aby możliwe było znalezienie w treści 

składanych  przez  Wykonawcę  wyjaśnień  jakichkolwiek  okoliczności,  które  mogłyby  choćby 

potencjalnie stanowić podstawę do stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią SIWZ lub 

rażąco  niskiej  ceny  i  zinterpretować  je  w sposób  niekorzystny  dla  Wykonawcy.  Takie 

podejrzenia  wzmacnia  działanie  Zamawiającego  polegające  na  zaniechaniu  skierowania 

przez  Zamawiającego  wezwania  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  powoływanych  w 


uzasadnieniu odrzuceni

a okoliczności, i to w sytuacji, gdy dwie z okoliczności dotyczą treści 

HPPK  składanego  wraz  z  pierwszymi  wyjaśnieniami  w dniu  29.01.2019  r.,  podczas  gdy 

Wykonawca otrzymał w dniu 5.02.2019 r. inne jeszcze wezwanie do udzielenia wyjaśnień w 

zakresie elemen

tów wyceny innych niż te wskazane w pierwszym wezwaniu. 

II. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie ustnie do protokołu rozprawy. Zamawiający 

wniósł o oddalenie odwołania. 

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  7  marca  2019 

r.  wykonawcy  wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  „Drogowa  Trasa  Średnicowa”  Spółka  Akcyjna 

siedzibą  w  Katowicach  oraz  INKO  Consulting  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Pszczynie  zgłosili  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego. W piśmie złożonym na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. ww. wykonawcy 

przedstawili stanowisko w sprawie 

i wnieśli o oddalenie odwołania. 

Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  7  marca  2019 

r.  wykonawca  TPF  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Ww. wykonawca nie wziął udziału w 

posiedzeniu ani rozprawie przed Izbą. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja 

do  wniesienia  odwołania,  jeżeli  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie 

Izby Odwołujący wykazał spełnienie powyższych przesłanek, co nie było też sporne. 

Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Pismem z dnia 22 st

ycznia 2019 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 oraz art. 

87 ust. 1 ustawy Pzp, w celu ustalenia czy istotne części składowe ceny są rażąco niskie w 

stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  czy  oferta  uwzględnia  wszystkie  wymagania 


zawarte 

w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwrócił  się  do  Odwołującego 

udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów złożonej oferty, mających wpływ na wysokość 

jej ceny tj. w zakresie Formularza Cenowego dział 2 „Usługi nadzoru i zarządzanie”: poz. 2. 1 

„okres projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych)”, poz. 2.2 „okres realizacji 

robót”  oraz  poz.  2.3 „okres przeglądów  i  rozliczenia kontraktu (do  wystawienia Świadectwa 

Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności)”. W ramach ww. wezwania Zamawiający 

zwrócił się między innymi o przedstawienie przykładowego Harmonogramu Pracy Personelu 

Konsultanta (HPPK) dla ww. okresów. 

Odpowiedzi na ww. wezwanie Odwołujący udzielił pismem z dnia 29 stycznia 2019 r. [treść 

pisma  została  zastrzeżona  jako  zawierająca  informacje  stanowiące  tajemnicę 

przedsiębiorstwa].  

Pismem z dnia 5 lutego 2019 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 oraz art. 87 

ust. 1 ustawy Pzp, ponownie zwrócił się do Odwołującego o udzielenie wyjaśnień, jednakże w 

odniesieniu do innych 

elementów oferty niż objęte uprzednim wezwaniem z dnia 22 stycznia 

2019 r. 

Odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  Odwołujący  udzielił  pismem  z  dnia  11  lutego  2019  r.  [treść 

pisma  została  zastrzeżona  jako  zawierająca  informacje  stanowiące  tajemnicę 

przedsiębiorstwa]. W zakresie informacji przedstawionych przez Odwołującego w odpowiedzi 

na drugie wezwanie Zamawiający nie stwierdził występowania podstaw do odrzucenia oferty 

(protokół z prac komisji przetargowej – bez daty). 

Pismem  z  dnia  19  lutego  2019 

r.  Zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp. [Uzasadnienie ww. decyzji zostało zastrzeżone jako zawierające informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa]. Ww. podstawy prawne odrzucenia oferty Odwołującego odnoszą 

się  do  informacji  przedstawionych  przez  Odwołującego  w  treści  odpowiedzi  na  pierwsze 

wezwanie Zamawiającego (protokół z prac komisji przetargowej z dnia 14 lutego 2019 r.). 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

[W  treści  uzasadnienia  zostały  pominięte  informacje  zastrzeżone  przez  Odwołującego  jako 

stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa,  z  wyłączeniem  informacji  ujawnionych  przez 

Odwołującego  w  treści  odwołania  oraz  w  trakcie  prezentowania  stanowiska  ustnego  na 

rozprawie.  Mając  na  uwadze  zakres  podniesionych  zarzutów  taki  sposób  przedstawienia 

pisemnego uzasadnienia Izba uznała za wystarczający.] 


Izba  uwzględniła  wyjaśnienia  Zamawiającego  złożone  na  rozprawie,  zgodnie  z  którymi 

podstawy faktyczne dotyczące nieuwzględnienia specjalisty ds. kontaktów ze społecznością 

promocji dla okresu projektowania oraz nieuwzględnienia pracy weryfikatorów dokumentacji 

projektowej  na  etapie  realizacji  robót  odnoszą  się  do  podstawy  prawnej  odrzucenia  oferty 

wskazanej  w  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  natomiast  podstawa  faktyczna  dotycząca 

przyjęcia na rażąco niskim poziomie kosztów Wykonawcy jako pracodawcy odnosiła się do 

podstawy prawnej wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Okoliczność  nieuwzględnienia  specjalisty  ds.  kontaktów  ze  społecznością  i  promocji  dla 

okresu  projektowania  oraz  okoliczność  nieuwzględnienia  pracy  weryfikatorów  dokumentacji 

projekt

owej na etapie realizacji robót – odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Zarzuty  odwołania  w  odniesieniu  do  ww.  okoliczności  Izba  uznała  za  zasadne.  W  ocenie 

składu orzekającego Izby treść wyjaśnień złożonych przez Odwołującego w tym zakresie nie 

stanowiła wystarczającej podstawy do uznania, iż treść oferty tego wykonawcy nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O zaistnieniu podstawy odrzucenia oferty, 

o której mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, można mówić w sytuacji, w której 

treść oferty w zakresie świadczenia wykonawcy nie odpowiada wymaganiom zamawiającego 

przedstawionym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zastosowanie  przez 

zamawiającego  ww.  regulacji  wiąże  się  z  obowiązkiem  wykazania  na  czym  niezgodność 

konkretnie  polega  poprzez  wskazanie  fragmentu  oferty  oraz  postanowienia  specyfikacji,  z 

którym oferta jest niezgodna. Zgodnie z poglądem prezentowanym zarówno w orzecznictwie 

jak  i  w  doktrynie, jeżeli  zamawiający  poweźmie  wątpliwości  co do  zgodności  treści  oferty  z 

treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest on nie tylko uprawniony, lecz także 

obowiązany,  do  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1 

ustawy  Pzp. 

Dotyczy  to  również  sytuacji,  w której  wątpliwości  pojawiły  się  w  związku  z 

przedstawieniem  przez  wykonawcę  dodatkowych  informacji  w  odpowiedzi  na  wcześniejsze 

wezwanie zamawiającego. 

W  odniesieniu  do  pierwszej  z  ww.  okoliczności  Zamawiający  powołał  się  na  postanowienie 

zawarte w Opisie 

przedmiotu zamówienia, w którym wskazany został zakres zadań specjalisty 

ds.  kontaktów  ze  społecznością  i  promocji  (pkt  2.5.5).  Zamawiający  stwierdził  niezgodność 

oferty Odwołującego z treścią specyfikacji na podstawie informacji przedstawionych przez tego 

wykonawcę  w  przykładowym  dokumencie  HPPK  („Harmonogram  Pracy  Personelu 

Konsultanta”)  w  odniesieniu  do  kosztów  uwzględnionych  w dziale  2  Formularza  Cenowego 

„Usługi  nadzoru  i  zarządzanie”  (jak  wskazano  już  na  wstępie  wezwania  z  dnia  22  stycznia 

2019 r. dotyczyło ono wyłącznie informacji zawartych w zakresie Formularza Cenowego dział 


2  „Usługi  nadzoru  i zarządzanie”).  Odwołujący  na  rozprawie  wyjaśnił,  iż  koszt  związany  z 

zatrudnieniem specjalisty ds. kontaktów ze społecznością i promocji na etapie projektowania 

został  uwzględniony  wyłącznie  w  ramach  działu  3  Formularza  Cenowego  –  „Działania 

promocyjne”).  Powyższe  wynika  z  okoliczności  przywoływanej  w treści  odwołania,  tj. 

powierzenia prac obejmujących cały zakres działań promocyjnych podwykonawcy (potwierdza 

to  treść  oświadczenia  podwykonawcy  załączonego  do  odpowiedzi  na  drugie  wezwanie 

Zamawiającego  –  jest  tam  mowa  o  „całości  czynności  w  zakresie  promocji  określonych  w 

dokumentacji  przetargowej”).  Z  tego  powodu  informacje  w  tym  zakresie  nie  zostały 

przedstawione w 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 22 stycznia 2019 r., w tym 

w  szczególności  nie  zostały  ujęte  w sporządzonym  przez  Odwołującego  przykładowym 

dokumencie  HPPK.  Mając  na  uwadze  wskazane  powyżej  okoliczności,  w  ocenie  składu 

orz

ekającego  Izby  nie  można  podzielić  stanowiska  Zamawiającego,  aby  treść  wyjaśnień 

złożonych  przez  Odwołującego  potwierdzała,  iż  Odwołujący  nie  zamierza  zrealizować 

zamówienia na etapie projektowania przy pomocy specjalisty ds. kontraktów ze społecznością 

i promocji.  

Na podstawie treści wyjaśnień można by co najwyżej mówić o  odmiennym sposobie ujęcia 

kosztów w Formularzu Cenowym (co następnie przełożyło się na zakres informacji zawartych 

w  przykładowym  dokumencie  HPPK  dla  działu  2)  -  niż  oczekiwany  przez  Zamawiającego. 

Zgodnie  ze  stanowiskiem  Zamawiającego  w  Formularzu  Cenowym  w  ramach  działu  2 

wykonawcy  powinni  byli  ująć  wszelkie  koszty  personalne  dotyczące  ekspertów,  natomiast 

dziale  3  koszty  działań  promocyjnych  -  dotyczące  przygotowania  wskazanych  tam 

m

ateriałów  oraz  usług  bezpośrednio  związanych  z  przygotowaniem  tych  materiałów  (np. 

wykonania  zdjęć).  W związku  z  tym  zdaniem  Zamawiającego  koszty  związane 

zatrudnieniem  specjalisty  ds.  kontaktów  ze  społecznością  i  promocji  winny  zostać 

uwzględnione w dziale 2, a nie dziale 3 Formularza Cenowego. W ocenie składu orzekającego 

Izby 

przedstawiony  przez  Zamawiającego  sposób  wypełnienia  Formularza  Cenowego  nie 

znajduje  w  pełni  odzwierciedlenia  w  dokumentacji  Postępowania.  Za  stanowiskiem 

prezentowanym  przez 

Zamawiającego  przemawia  treść  punku  2  Uwag  Zamawiającego 

zamieszczonych pod wzorem Formularza Cenowego, w tym w 

szczególności podpunkt 1: „1. 

Każda  pozycja  musi  obejmować  całość  kosztów  zatrudnienia  i  wynagrodzenia  wszystkich 

Ekspertów,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  Usługi  zgodnie  z  Umową  i  OPZ  na 

danym  etapie.

”  oraz  §  15.3  Tomu  I  SIWZ  Instrukcja  dla Wykonawców,  zamieszczonego  w 

rozdziale  dotyczącym  opisu  sposobu  obliczenia  ceny.  Natomiast  za  stanowiskiem 

przedstawionym przez Odwołującego przemawia treść punku 3 Uwag Zamawiającego: „Dział 

musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową realizacją Działań promocyjnych 

wynikających z Umowy i OPZ”, gdyż zgodnie z punktem 2.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

działania przypisane specjaliście ds. kontaktów ze społecznością i promocji wchodzą w skład 


działań  promocyjnych,  którym  został  przypisany  dział  3  Formularza  Cenowego.  Nie  można 

zgodzić się z Zamawiającym, iż dział 3 Formularza Cenowego obejmuje wyłącznie pozycje 

cenowe  dotyczące  przygotowania  wskazanych  tam  materiałów  i  usług  bezpośrednio 

związanych  z przygotowaniem  tych  materiałów,  skoro  punkt  3.8  Formularza  Cenowego  to 

„Wizyty  studyjne  w okresie  od  rozpoczęcia  realizacji  Robót  do  wystawienia  ostatniego 

Świadectwa Przejęcia”, a zgodnie z punktem 2.5.5 podpunkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

czynności te zostały wprost określone jako wchodzące w zakres obowiązków specjalisty ds. 

kontaktów  ze  społecznością  i promocji.  Ponadto,  w  punkcie  2.5.5  Opisu  Przedmiotu 

Zamówienia  wyraźnie  przewidziano,  iż  w  zakres  obowiązków  specjalisty  ds.  kontaktów  ze 

społecznością  i promocji  wchodzą  nie  tylko  zadania  tam  wskazane,  ale  także  działania 

wymienione w puntach 3.1 

– 3.8 Formularza cenowego. 

W  odniesieniu  do  drugiej  z  ww.  okoliczności  stanowiących  podstawę  faktyczną  odrzucenia 

oferty  jako  niezgodnej  pod  względem  treści  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  Izba  wzięła  od  uwagę  następujące  okoliczności.  W  uzasadnieniu  decyzji 

odrzuceniu  oferty  Odwołującego  Zamawiający  powołał  się  na  postanowienie  specyfikacji 

istotnych  wa

runków  zamówienia  (pkt  2.1.2  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  –  Inni  Eksperci), 

zgodnie  z  którym  wykonawca  obowiązany  jest  do  zapewnienia  na  etapie  realizacji  usług 

weryfikatorów dokumentacji projektowej „gdy zajdzie potrzeba”, a w treści oferty nie wymaga 

się przedstawienia informacji oraz dokumentów dotyczących tych osób. Zamawiający wskazał 

również  na  postanowienie  §14  ust.  7  wzoru  umowy,  a  ponadto  na  rozprawie  na  pkt  3 

załącznika  nr  1  do  umowy,  które  w  ocenie  Izby  należy  odczytywać  łącznie  z  ww. 

postanowieniem  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia,  w  tym  przez  pryzmat  użytego  w  tym 

postanowieniu 

zwrotu „gdy zajdzie potrzeba”. Zgodnie z treścią pisma z dnia 22 stycznia 2019 

r. Zamawiający wezwał Odwołującego do przedstawienia przykładowego dokumentu HPPK. 

postanowienia zawartego w § 11 ust. 4 wzoru umowy wynika, że dokument HPPK będzie 

podlegał  comiesięcznej  aktualizacji.  Zgodnie  z wyjaśnieniami  przedstawionymi  przez 

Odwołującego w odwołaniu koszty w ww. zakresie zostały zabezpieczone w pozycjach 2.2.39 

oraz 2.2.40, z tym 

że w świetle wyjaśnień z dnia 29 stycznia 2019 r. należy w tym zakresie 

uwzględnić pozycję 2.2.39, gdyż pozycja 2.2.40 odnosi się do innej kategorii kosztów (str. 4 i 

5  wyjaśnień).  Na  rozprawie  Odwołujący  wyjaśnił,  iż  zakres  prac  dotyczących  weryfikacji 

dokumentów na etapie realizacji robót jest obarczony dużym stopniem niepewności i zostanie 

sprecyzowany  w  toku  realizacji  zamówienia  („gdy  zajdzie  potrzeba”).  Co  istotne,  podobne 

zastrzeżenie odnośnie zaangażowania personelu niekluczowego zostało przez Odwołującego 

zawarte w treści wyjaśnień z dnia 29 stycznia 2019 r. (str. 7 – 8). W tym fragmencie wyjaśnień 

Odwołujący wskazał Zamawiającemu w jaki sposób winien on traktować informacje dotyczące 

przedstawionego  w  HPPK  per

sonelu  niekluczowego,  co  jednak  nie  zostało  uwzględnione 

przez  Zamawiającego  w  ramach  badania  oferty  Odwołującego.  W  treści  oświadczeń 


weryfikatorów dokumentacji projektowej załączonych do wyjaśnień Odwołującego znajduje się 

odwołanie także do etapu realizacji robót (ostatni akapit), a ponadto jest tam mowa o wycenie 

całości obowiązków niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi. Zamawiający nie przekazał 

Odwołującemu wytycznych dotyczących sporządzenia przykładowego dokumentu HPPK

Uwzględniając  ww.  okoliczności,  w  ocenie  składu  orzekającego  Izby  nie  można  mówić 

niezgodności  treści  oferowanego  przez  Odwołującego  świadczenia  z  treścią  specyfikacji 

istotnych  warunków,  albowiem  nie  można  na  podstawie  treści  wyjaśnień  Odwołującego 

przyjąć, iż nie zamierza on zrealizować obowiązków dotyczących weryfikacji dokumentacji na 

etapie realizacji robót, w tym powierzyć tych prac tzw. weryfikatorom (kategoria Inni Eksperci). 

omawianym  przypadku  można  by  mówić  jedynie  o  niezgodności  z oczekiwaniami 

Zamawiającego  co  do  sposobu wypełnienia HPPK, które jednak  nie  zostały  Odwołującemu 

przekazane  przed  złożeniem  wyjaśnień.  Stwierdzenie  występowania  niezgodności  oferty 

Odwołującego z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do pracy 

ekspertów niekluczowych, co do których Zamawiający wprost wskazał w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, iż wymaga ich zapewnienia na etapie realizacji usługi „gdy zajdzie potrzeba” na 

podstawie  przykładowego  dokumentu  zawierającego  harmonogram  prac,  nadto  mającego 

charakter  tymc

zasowy,  podlegający  stałej  aktualizacji  i co  do  sporządzenia  którego 

Zamawiający  nie  przekazał  Odwołującemu  wytycznych,  zdaniem  składu  orzekającego  Izby 

należy uznać za zdecydowanie zbyt daleko idące.    

Za  zasadny  Izba  również  uznała  zarzut  odnoszący  się  do  okoliczności  ustalenia  kosztów 

Wykonawcy  na  poziomie  rażąco  niskim  poziomie  [odrzucenie  oferty  Odwołującego  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp] . 

Stwierdzając ww. podstawę odrzucenia oferty Zamawiający oparł się na własnej interpretacji 

oświadczeń załączonych do wyjaśnień, w oderwaniu od treści samych wyjaśnień i złożonego 

w ich ramach dokumentu HPPK. Tymczasem całościowa ocena tych dokumentów potwierdza 

interpretację przedstawioną przez Odwołującego. W treści pisma z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Odwołujący wprost wskazał, iż wartości wskazane w dokumencie HPPK dla danych członków 

personelu  zatrudnionego  na  etat  s

ą  określone  jako  koszty  netto  i uwzględniają  koszty 

Wykonawcy  jako  Pracodawcy. 

Odwołujący  wprost  odwołał  się  do  treści  załączonych  do 

wyjaśnień oświadczeń (zacytował fragment oświadczeń), a ponadto przedstawił przykładowy 

sposób kalkulacji kosztów w odniesieniu do dwóch kategorii pracowników. W związku z tym w 

ocenie  składu  orzekającego  Izby  za  niezrozumiałe  należy  uznać  przyjęcie  przez 

Zamawiającego  odmiennego  sposobu  przedstawienia  ww.  kosztów  pracowniczych  niż 

wskaz

any wprost przez Odwołującego, tj. sposobu nieuwzględniającego kosztów Wykonawcy 

jako 

pracodawcy,  a  następnie  stwierdzenie,  iż  wyjaśnienia  Odwołującego  nie  mogą  być 


uznane  za  wystarczające  i uprawdopodabniające  realność  i rynkowość  ceny  zaoferowanej 

przez 

tego wykonawcę, co skutkowało odrzuceniem oferty Odwołującego na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4 oraz 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Jeżeli  Zamawiający  w  trakcie  dokonywania  oceny  wyjaśnień  Odwołującego  powziął 

wątpliwości  w ww. zakresie, powinien był wezwać Odwołującego do udzielenia dodatkowych 

wyjaśnień.  Skład  orzekający  podziela  prezentowane  w  orzecznictwie  Izby  stanowisko 

dopuszczające  możliwość  zwrócenia  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  uzupełniających 

wyjaśnień. Zgodnie z tym stanowiskiem ponowne zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztu oferty może mieć miejsce przede wszystkim w sytuacji, 

w  której  wykonawca  co  do  zasady  starał  się  zadośćuczynić  wezwaniu  zamawiającego, 

jednakże pewne  kwestie  wymagają dodatkowego wyjaśnienia  –  w szczególności, gdy  treść 

wezwania  wystosowanego  przez  zamawiającego  miała  ogólny  charakter.  W  ocenie  składu 

orzekającego  Izby  w  niniejszej  sprawie  zaistniały  przesłanki  uprawniające  (jak  i 

zobowiązujące) Zamawiającego do wystosowania dodatkowego wezwania w odniesieniu do 

kwestii  uwzględnienia  kosztów  Wykonawcy  jako  kosztów  pracodawcy,  jeżeli  na  podstawie 

analizy pierwszych 

wyjaśnień Zamawiający powziął w tym zakresie wątpliwości. Odwołujący 

złożył obszerne wyjaśnienia, starając się zadośćuczynić wezwaniu wykonawcy. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), stosownie 

do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:      …………………………… 

…………………………… 


…………………………… 


wiper-pixel