KIO 211/19 POSTANOWIENIE 19 lutego 2019 roku

Data: 20 maja 2019

Sygn. akt KIO 211/19 

POSTANOWIENIE 

z 19 lutego 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym    w  dniu  19  lutego  2019  roku  w  Warszawie, 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2018 r. przez 

wykonawcę 

Mostostal 

Zabrze 

Gliwickie 

Przedsiębiorstwo 

Budownictwa 

Przemysłowego S. A., 44-100 Gliwice, Plac Piastów 10 

 w 

postępowaniu prowadzonym przez Centrum Onkologii - Instytut in. Marii Skłodowskiej 

- Curie ul. Wawelska15B, 02-034 Warszawa 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  wykonawcy  kwotę  10  000,00  (słownie:  dziesięć  tysięcy)  złotych,  tytułem 

zwrotu kwoty uiszczonego wpisu 

od odwołania 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Warszawie. 

Przewodniczący      ……………….. 


Sygn. akt KIO  211/19 

                                                    UZASADNIENIE 

Zamawiający  Centrum  Onkologii  -  Instytut  in.  Marii  Skłodowskiej  -  Curie  ul. 

Wawelska15B,  02-034  Warszawa,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na roboty budowlane pn. 

„Rozbudowa i remont odstojników na ścieki w ramach 

projektu  „Centrum  Doskonałości  Endokrynologii  Onkologicznej  i  Medycyny  Nuklearnej 

(CeDEON).  POIŚ  działanie  9.2  Infrastruktura  ponadregionalnych  podmiotów  leczniczych” 

(Znak: PN - 32/19/ZS/UE). 

Przedmiotowe 

odwołanie 

zostało 

wniesione 

wobec 

dokonanego 

przez 

zamawiającego  opisu  warunku  udziału  w  postepowaniu  zawartego  w  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp  poprzez 

ustalenia  w  treści  SIWZ  warunków  udziału  w  postepowaniu  opisanych  w  postanowieniach 

pkt  IX  ppkt  1.2.2.)  lit.  a)  pkt  1.  i  ppkt  1.2.2.)  lit.  b)  pkt  2)  SIWZ  i  w  sekcji  III  pkt  III  1.)  

Powyższe ustalenia zdaniem odwołującego stanowią naruszenie w szczególności art. 22 ust. 

Ib pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 1a w zw. art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 7ust. 1 ustawy.  

W  dniu  11  lutego  2019  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

odpowiedź  zamawiającego  na  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  w  której  oświadczył,  że 

uwzględnia w całości zarzuty i żądania przedstawione w odwołaniu.   

Do  postepowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca.  

Wobec powyższego biorąc pod uwagę oświadczenie zamawiającego o uwzględnieniu 

zarzutów odwołania w całości Izba uznała, że spór wywołany pomiędzy stronami wniesionym 

odwołaniem  wygasł  i  tym  samym  zasadnym  jest  umorzenie przedmiotowego postępowania 

odwoławczego.  

Dla  wywarcia  skutku  procesowego  w  postaci  umorzenia  postępowania 

od

woławczego, konieczne jest uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów podniesionych 

w  odwołaniu.  Dalsze  czynności,  jakie  zamawiający  podejmie  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów,  pozostają  bez  znaczenia  dla  ustalenia  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

od

woławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza      z 

mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  uznała,  że  w 

sytuacji  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  w  całości  koszty 

poste

powania znoszą się wzajemnie.  


Równocześnie Izba  orzekła  o konieczności  zwrotu  całości kwoty  wpisu uiszczonego 

przez odwołującego z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 

1a  rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z  dnia 15 marca 2010r.  w sprawie wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz.U. z 22 maja 2018r. poz. 972 .). 

                                                                    P

rzewodniczący      ……………….. 


wiper-pixel