KIO 164/19 Sygn. akt: KIO 172/19 POSTANOWIENIE dnia 19 lutego 2019 r.

Data: 13 maja 2019

Sygn. akt: KIO 164/19 

Sygn. akt: KIO 172/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

  Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:   

Monika Szymanowska  

Paweł Trojan  

          Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu na  posiedzeniu niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  14 i  19 lutego  2019  r.                  

w Warszawie 

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:   

A.  w  dniu  30  stycznia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Nokia  Solutions  and  Networks  Sp.                   

z o.o., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa (w sprawie o sygn. akt: KIO 

B.  w  dniu  31  stycznia  2019  r. 

przez  wykonawcę  PKP  TELKOL  Sp.  z  o.o.,  Aleje 

Jerozolimskie 142B WEST STATION II, 02-305 Warszawa (sygn. akt: KIO 172/19) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74, 

03-734 Warszawa, 

przy udziale: 

A. 

wykonawcę  PKP TELKOL Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142B WEST STATION 

II,  02-305  Warszawa, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt: KIO 164/19 po stronie odwołującego 

B. 

wykonawcę Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o., ul. Rodziny Hiszpańskich 

8,  02-685  Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

od

woławczego o sygn. akt: KIO 172/19 po stronie odwołującego  


C. 

wykonawcę EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa zgłaszającego swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  172/19  po  stronie 

odwołującego 

postanawia: 

1.  A. 

umorzyć postępowanie odwoławcze o sygn. akt: KIO 164/19; 

       B

. umorzyć postępowanie odwoławcze o sygn. akt: KIO 172/19;  

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 27 000 zł 

00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  siedem  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego  wpisu,  kwoty  13  5

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero  groszy)  na  rzecz  Nokia  Solutions  and  Networks  Sp.  z  o.o.,  ul.  Rodziny 

Hiszpańskich  8,  02-685  Warszawa  oraz  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  PKP  TELKOL  Sp.  z  o.o.,  Aleje 

Jerozolimskie 142B WEST STATION II, 02-305 Warszawa,  

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 10 000 zł 

00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  z  tytułu  nadpłaconego  wpisu  od 

odwołań,  kwoty  5  000  zł  00  gr  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz: 

Nokia  Solutions  and  Networks  Sp.  z  o.o.,  ul.  Rodziny  Hiszpańskich  8,  02-685 

Warszawa  oraz  kwoty  

000  zł  00  gr  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na 

rzecz: PKP TELKOL Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142B WEST STATION II, 02-305 

Warszawa, 

zasądza  od  wykonawcy  Nokia  Solutions  and  Networks  Sp.  z  o.o.,  ul.  Rodziny 

Hiszpańskich  8,  02-685  Warszawa  na  rzecz  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,                               

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset 

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika; 


zasądza  od  wykonawcy  PKP  TELKOL  Sp.  z  o.o.,  Aleje  Jerozolimskie  142B  WEST 

STATION II, 02-305 Warszawa na rzecz Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 

03-734  Warszawa 

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dni

a  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:     

……………………………… 

Członek: 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 164/19 

Sygn. akt: KIO 172/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na: 

„Zaprojektowanie,  dostawa  i  instalacja  elementów 

prezentacji  dynamicznej  informacji  pasażerskiej  oraz  systemu  monitoringu  wizyjnego  wraz                                      

z  infrastrukturą  techniczną  na  dworcach,  stacjach  i  przystankach  kolejowych  w  ramach 

realizacji  projektu  pn.  „Projekt,  dostawa  i  instalacja  elementów  prezentacji  dynamicznej 

informacj

i pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną 

na 

dworcach, 

stacjach 

przystankach 

kolejowych."

nr 

referencyjny: 

9090/ERZU/00019/00211/19/P, 

zostało 

wszczęte 

ogłoszeniem 

ogłoszeniem 

opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  21.01.2019  r.  pod  nr 

2019/S  014  -  029765  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734 

Warszawa zwanym dalej: 

„Zamawiającym”. W tym samym dniu Zamawiający opublikował na 

swojej  stronie  internatowej    postanowienia 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

zwanej dalej: 

„SIWZ”

Na  mocy  zarządzenia  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  04.02.2019  r.  sprawy  

o sygn. akt: KIO 164/19, sygn. akt: KIO 168/19, sygn. akt: KIO 172/19 zostały skierowane do 

łącznego  rozpatrzenia.  Sprawa  o  sygn.  akt:  KIO  168/19,  tzn.  odwołanie  w  tym  zakresie 

zostało skierowana do rozpoznania na rozprawie.  

Odwołanie o sygn. akt: KIO 164/19 – Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.: 

W  dniu  30.01.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)    Nokia  Solutions  and 

Networks  Sp.  z  o.o.,  ul.  Rodziny  Hiszpańskich  8,  02-685  Warszawa  zwana  dalej:  „Nokia 

Solutions  and  Networks Sp.  z  o.o.

 albo  „Odwołującym w sprawie o sygn. akt: KIO 164/19” 

albo 

„Przystępującym w sprawie o sygn. akt: KIO 172/19” wniosło odwołanie na treść SIWZ. 

Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w tym samym dniu (wpływ bezpośredni do Kancelarii 

Zamawiającego).  

Zamawiający  w  dniu  01.02.2019  r.  wezwał  (umieszczając  na  stronie  internetowej) 

wraz  kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  ustawy    z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej:  „Pzp”, 

uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym.  


W dniu 04.02.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) - PKP TELKOL Sp. z o.o., 

Aleje Jerozolimskie 142B WEST STATION II, 02-305 Warszawa zwana dalej: 

„PKP TELKOL 

Sp.  z o.o

.” albo „Przystępującym w sprawie o sygn. akt: KIO 164/19” albo „Odwołującym w 

sprawie o sygn. akt: KIO 172/19” zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie  Odwołującego  wnosząc  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia 

została przekazana Zamawiającemu oraz  Odwołującemu.  Zamawiający  ani  Odwołujący  nie 

złożyli  oświadczenia  w  przedmiocie  zgłoszenia  opozycji  (w  trybie  art.  185  ust.  4  Pzp) 

przeciwko  zgłoszonemu  przystąpieniu  innego  wykonawcy.  W  konsekwencji  Izba  uznała 

skuteczność  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego:  PKP 

TELKOL Sp. z o.o.  

Odwołanie o sygn. akt: KIO 172/19 - PKP TELKOL Sp. z o.o.:  

W dniu  31.01.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) PKP TELKOL Sp. z o.o. 

wniosło  odwołanie  na  treść  SIWZ.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym 

dniu (e-mailem).  

Zamawiający  w  dniu  01.02.2019  r.  wezwał  (umieszczając  na  stronie  internetowej) 

wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego 

do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  04.02.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Nokia  Solutions  and 

Networks  Sp.  z  o.o. 

zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego  wnosząc  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zamawiający  ani  Odwołujący  nie  złożyli 

oświadczenia  w  przedmiocie  zgłoszenia  opozycji  (w  trybie  art.  185  ust.  4  Pzp)  przeciwko 

zgłoszonemu  przystąpieniu  innego  wykonawcy.  W  konsekwencji  Izba  uznała  skuteczność 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego:  Nokia  Solutions 

and Networks Sp. z o.o.  

W dniu 04.02.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) EXATEL S.A., ul. Perkuna 

47, 04-164 Warszawa zwanej dalej: 

„EXATEL S.A.” albo „Przystępującym w sprawie o sygn. 

akt:  KIO  172/19”  zgłosiło  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego  wnosząc  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zamawiający  ani  Odwołujący  nie  złożyli 

oświadczenia  w  przedmiocie  zgłoszenia  opozycji  (w  trybie  art.  185  ust.  4  Pzp)  przeciwko 

zgłoszonemu  przystąpieniu  innego  wykonawcy.  W  konsekwencji  Izba  uznała  skuteczność 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: „EXATEL S.A.” 


Odwołanie o sygn. akt: KIO 164/19, sygn. akt: KIO 172/19: 

W  dniu  13.02.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Zamawiający  wobec 

wniesienia odwołań wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedzi na odwołania, 

w  których  wnosił  o  oddalenie  obu  odwołań.  Kopia  została  przekazana  Odwołującemu  oraz 

Przystępującemu.  

W dniu 14.02.2019 r. 

w związku z postanowieniem Izby z dnia 04.02.2019 r. odbyło 

się posiedzenie niejawne z udziałem stron.  

Podczas posiedzenie Odwołujący w sprawie o sygn. akt: KIO 164/19 oraz KIO 172/19 

zgodnie  oświadczyli,  że  wobec  modyfikacji  postanowień  SIWZ  13.02.2019  r.  istnieje  wola 

ewentualnych  dalszych  zmian  w  tym  zakresie.  Z  tych  powodów  wnieśli  o  odroczenie 

posiedzenie  celem  uzgodnienia  z  Zamawiającym  dalszych  zmian  w  zakresie  spornych 

kwestii  wskazanych  w  obu 

odwołaniach.  Zamawiający  poparł  wniosek  o  odroczenie 

posiedzenie z tych samych względów.  

Izba uznała w/w wniosek i odroczył termin posiedzenia do dnia 19.02.2019 r. 

W dniu 19.02.2019 r. wznowiono odroczone 

posiedzenie niejawne z udziałem stron. 

W jego toku 

Odwołujący w sprawie o sygn. akt: KIO 164/19 oraz KIO 172/19 zgodnie 

oświadczyli,  przez  swoich  umocowanych  pełnomocników,  że  wobec  kolejnej  modyfikacji 

postanowień  SIWZ  18.02.2019  r.  dokonanej  przez  Zamawiającego  wycofują  swoje 

odwołania.  

Wobec 

wycofania  odwołań  przed  otwarciem  rozprawy  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO 

164/19 oraz KIO 172/19

, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 

Pzp,  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  164/19  oraz  KIO 

Izba,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  8  Pzp  w  zw.  z  §  13  ust.  3  zd.  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 1992), wydała 

w sprawach o sygn. akt: KIO 164/19 oraz sygn. akt: KIO 172/19 

orzeczenie łączne. 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 


Izba  także  na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  ww.  rozporządzenia  zasądziła 

oddzielnie 

od  obu  Odwołujących  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3  600,00  zł  z  tytułu 

wynagrodzenia  pełnomocnika,  albowiem  obaj  Odwołujący  cofnęli  odwołanie  na  mniej  niż  1 

dzień  przed  dniem,  na  który  został  wyznaczony  termin  rozprawy  i  posiedzenia  z  udziałem 

stron  oraz  uczestników  postępowania.  Zgodnie  ze  wskazanym  przepisem  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  Odwołujący  cofnął  odwołanie, 

Izba zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego 

lub  wnoszącego  sprzeciw,  jeżeli  odwołanie  zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1  dzień  przed 

dniem,  na  który  wyznaczony  został  termin  rozprawy  lub  posiedzenia  z  udziałem  stron  oraz 

uczestników  postępowania,  albo  po  otwarciu  rozprawy.  W  ocenie  Izby  przepis  ten  należy 

rozumieć w ten sposób, że jedynie złożenia oświadczenia woli o cofnięciu odwołania w tym 

samym  dniu,  na  który  zostało  wyznaczone  posiedzenie  z  udziałem  stron,  umożliwia 

zasądzenie  kosztów  na  rzecz  przeciwników  procesowych  Odwołującego.  Powyższe  należy 

również zastosować, w ocenie Izby, do sytuacji która miała miejsce w przedmiotowym stanie 

faktycznym  związanej  z  odroczeniem  pierwotnego  terminu  posiedzenie  z  14.02.2019  r.  na 

19.02.2019 r., co mi

ało miejsce na zgodny wniosek stron.  

Zgodnie  z  §  13  ust.  2  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  

marca 2010 r. 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 

2018 poz. 1092 i poz. 1992) - postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym. W oparciu 

o  §  32  ww.  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań,  ogłoszenie  postanowienia 

kończącego  postępowanie  odwoławcze  wydanego  na  posiedzeniu  niejawnym  następuje 

przez  wywieszenie  sentencji  postanowienia  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  a  informacja  o  ogłoszeniu  podawana  jest  na  stronie  internetowej  Urzędu 

Zamówień  Publicznych.  Odpis  postanowienia  przesyła  się  stronom  i  uczestnikom 

postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 
 

………………………………… 

Członek: 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel