KIO 32/19 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

sygn. akt: KIO 32/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  15 stycznia 2019  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

9 stycznia 2019 r. przez 

wykonawcę - „IZAN +” sp. z o.o., ul. Żabiniec 46; 31-215 Kraków,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Samodzielny  Zespół  Publicznych 

Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  im.  Dzieci  Warszawy  w  Dziekanowie  Leśnym,  ul.  M. 

Konopnickiej 65; 05-

092 Łomianki, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2. N

akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

„IZAN  +”  sp.  z  o.o.,  ul.  Żabiniec  46;  31-215  Kraków,  kwoty  7 500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 32/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci 

Warszawy  w  Dziekanowie  Leśnym,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług sprzątania dla SZPZOZ im. Dzieci 

Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 4 stycznia 2019 roku, w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, pod numerem 500893-N-2019. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Dnia  9  stycznia  2019  roku,  wykonawca 

„IZAN  +”  sp.  z  o.o.  (dalej  „odwołujący”)  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  10  stycznia  2019  roku,  zamieścił  na  swojej  stronie 

internetowej  kopię  odwołania.  Tym  samym  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego upływał dnia 14 stycznia 2019 roku. 

Izba ustaliła, iż do postępowania odwoławczego nie zostało zgłoszone żadne przystąpienie. 

Zamawiający,  dnia  14  stycznia  2019  roku,  przesłał  do  Izby  informację,  iż  uwzględnia 

odwołanie w całości. 

T

ym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało 

umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel