KIO 8/19 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt: KIO 8/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  15  stycznia  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3 stycznia 2019 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

konsorcjum WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn i Why Not 

Fly  Sp.  z  o.o.,  Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego - Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum 

WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn i Why Not Fly Sp.  

z  o.o.,  Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn  kwoty  15 

000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 8/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Politechnika  Śląska,  ul.  Akademicka  2A,  44-100  Gliwice,  

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pn. 

„Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów 

lotniczych  na  przewozy  pasażerskie  na  trasach  międzynarodowych  i  krajowych  w  ramach 

podróży  pracowników,  doktorantów  i  studentów  oraz  osób  wskazanych  przez  Politechnikę 

Śląską".  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod nr 2018/S 125- 285384 w dniu 03.07.2018 r.  

Dnia  24 

grudnia  2018  roku  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia o unieważnieniu postępowania. 

Od  tej  czynności  w  dniu  3.01.2019  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia – konsorcjum WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn  

i  Why  Not  Fly  Sp.  z  o.o.,  Kielnarowa  108A,  36-020  Tyczyn 

(dalej  także  jako  Odwołujący) 

w

nieśli  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie 

art.  93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  ustawy  Pzp  poprzez  unieważnienie 

postępowania pomimo braku odpowiednich przesłanek,  w  tym  w  szczególności  z  uwagi  na 

fakt,  iż  postępowanie  nie  jest  obarczone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą 

zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu umowy  w  sprawie zamówienia publicznego,  w  tym 

Zamawiający  nie  dopuścił  się  czynności  lub  zaniechania  z  naruszeniem  przepisu  ustawy 

Pzp,  które  miało  lub  mogło  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania  oraz  wszystkich  innych 

przepisów prawa, których naruszenie wynikało z treści odwołania. 

Zamawiający w piśmie wniesionym w dniu 15.01.2019 r. uwzględnił w całości zarzuty 

podniesione w odwołaniu.  

Zamawiający  informację  o  wniesionym  odwołaniu  przekazał  wykonawcom  w  dniu 

7.01.2019  r. 

W  terminie  do  10.01.2019  r.  do  Izby  nie  wpłynęło  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  do 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po 

stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  związana  była 

oświadczeniem  Zamawiającego  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu 

niejawnym. 

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  

lu

b unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  


Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15 000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel