KIO 68/19 WYROK dnia 29 stycznia 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 68/19 

WYROK 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Wojciechowska 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 29 stycznia 2019 

r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2019 r. przez wykonawcę D-WELL 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej 

Curie Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  D-WELL  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania 

kwotę  7  500  zł.  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną 

przez 

wykonawcę  D-WELL  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą 

w Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:   …………………….. 


Sygn. akt KIO 68/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Centrum  Onkologii  -  Instytut  im.  Marii  Skłodowskiej  -  Curie  Oddział 

Gliwicach  z  siedzibą  w  Gliwicach  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Sukcesywna  dostawa  lamp 

oświetlenia  ogólnego  w  wykonaniu  LED  dla  Centrum  Onkologii-Instytutu  im.  Marii 

Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Nr referencyjny: DO/DZ-381-1-177/18. Postępowanie zostało 

wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 7 listopada 

2018 r. za numerem 645520-N-2018. Szacunkowa war

tość zamówienia, którego przedmiotem 

są  dostawy,  jest  mniejsza  od  kwot  wskazanych w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 16 stycznia 2019 

r. odwołanie wniósł wykonawca D-WELL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie 

od  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  J.  K.  oraz  M.  K. 

prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą For Light J. K., M. K. s.c. z siedzibą 

w Bytomiu - dalej For Light, oraz zaniechaniu odrzucenia oferty tego Wykonawcy.  

Zaskarżonym czynnościom Odwołujący zarzucił naruszenie: 

1. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, poprzez zaniechanie 

odrzucenia oferty złożonej przez For Light pomimo złożenia wraz z ofertą przez wspólników 

spółki cywilnej For Light S.C. jednego egzemplarza dokumentu: „Oświadczenie wykonawcy 

dotycz

ące przesłanek wykluczenia” podczas gdy wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w związku z czym powinni złożyć 

oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  oddzielnie  dla  każdego  wspólnika  spółki 

cywilnej. 

2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, po

przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez For 

Light pomimo, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  w  oparciu  o  wyżej  wskazane  zarzuty  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

postępowaniu  oraz  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  ramach,  której 

Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę For Light. 

Uzasadniając  zarzuty  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  do  oferty  złożonej 

niniejszym postępowaniu For Light załączyło jeden dokument: „Oświadczenie wykonawcy 


dotyczące przesłanek wykluczenia”, podpisany przez oboje wspólników For Light S.C. Zgodnie 

z treścią rozdz. VII ust. 16 pkt. 8) SIWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 

przez  wykonawców,  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  pkt  1)  ppkt  1)  składa  każdy 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. W kontekście powyższego 

należy  wskazać,  że  spółka  cywilna  wbrew  nazwie  nie  jest  spółką  w  rozumieniu  Kodeksu 

Spółek Handlowych,  a pisemną umową między  wspólnikami.  Spółka  cywilna  nie ma  zatem 

zdolności prawnej, w tym także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i nie jest 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. Za przedsiębiorców uznaje się natomiast wspólników spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej  przez  nich  działalności  gospodarczej  -  podlegają  oni  odrębnym  wpisom  do 

CEIDG, w której ujawnia się informację o zawartej przez danego przedsiębiorcę (wspólnika) 

umowie  spółki  cywilnej.  Zobowiązania  spółki  cywilnej  oznaczają  w  rzeczywistości  wspólne 

zobowiązania  wszystkich  wspólników,  odrębne  od  ich  zobowiązań  osobistych  -  za 

zobowiązania takie wspólnicy odpowiadają solidarnie. Jeżeli zatem za przedsiębiorców uznaje 

się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 

spółkę  cywilną  traktuje  się  w  tym  przypadku  jako  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

o udzieleni

e  zamówienia  w  rozumieniu  art.  23  ust.  1  ustawy  pzp  (czyli  konsorcjum). 

Potwierdzone to zostało także w wyrokach KIO (przykładowo wyrok KIO z dnia 9 grudnia 2010 

r., sygn. akt: 2556/10.). Tym samym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

wykon

awcy z postępowania powinni złożyć wszyscy wspólnicy co w niniejszym postępowaniu 

nie miało miejsca. 

Ponadto  Odwołujący  wskazał,  że  w  ofercie  złożonej  przez  For  Light,  wykonawca 

oświadczył  że  oferuje  oprawę  o  ryzyku  fotobiologicznym  0,  jednak  nie  przedstawił  badań 

fotobiologicznych  potwierdzających  że  oferowana  oprawa  posiada  klasę  ryzyka 

fotobiologicznego 0. Ponadto, W

ykonawca zaoferował zgodnie z kartą katalogową Panel Led 

OTX 80 48W 4000K UGR<19 oprawę podtynkową, a zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający 

wym

agał montażu natynkowego, co czyni przedmiotową kartę katalogową wadliwą z uwagi na 

jej niezgodność z oczekiwaniami Zamawiającego. Należy również wskazać, że Wykonawca 

FOR  LIGHT  S.C.  wraz  ze  złożeniem  ww.  karty  katalogowej  nie  przedstawił  atestu  PZH 

i cert

yfikatu  Ce  który  był  wymagany  przez  Zamawiającego  przed  udzieleniem  zamówienia 

zgodnie z zapisami SIWZ rozdział IX pkt 1) 1.2. Powołał się na wyrok KIO z dnia 12 stycznia 

2018 r., sygn. akt: KIO 2739/17 oraz z dnia 5 stycznia 2018 r., sygn. akt: KIO 2698/17. 

Powyższe przemawia za uznaniem czynności wyboru oferty złożonej przez For Light 

za najkorzystniejszą za dokonaną z naruszeniem przepisów ustawy pzp. 

Izba ustaliła, co następuje: 


W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz  został 

uiszczony od niego wpis. 

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 

ustawy pzp

, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 

179  ust.  1  ustawy  pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

pzp.  

Izba  dopuściła  dowody  z  całości  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania,  odwołanie 

wraz z 

załącznikami oraz dowody złożone przez Zamawiającego na rozprawie. 

Na 

podstawie  tych  dokumentów,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia, 

stanowiska i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: 

Zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp 

(złożenie  jednego  oświadczenia  o  braku  podstaw  wykluczenia)  nie  zasługiwał  na 

uwzględnienie. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  VII  16.  1)  i  8)  SIWZ 

Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  (spółka  cywilna,  konsorcjum)  -  art.  23  ust.  1  ustawy  pzp,  w  tym 

przypadku: 1) ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego  (nie  dotyczy  wspólników  spółki  cywilnej,  o  ile  upoważnienie  / 

pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki 

bądź  wszyscy  wspólnicy  podpiszą  ofertę).  8)  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się 

zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) składa każdy 

z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  publiczne.  Dokumenty  te 

potwierdzają braku podstaw wykluczenia. 

W  myśl  pkt  VII.  1.  1)  SIWZ  Do  oferty  każdy  Wykonawca  musi  dołączyć  aktualne  na  dzień 

składania ofert: 1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. 

Wykonawca  For  Light  złożył  dnia  14  listopada  2018  r.  ofertę  podpisaną  przez  wspólników 

spółki  cywilnej:  J.  K.  oraz  M.  K.  .  Wykonawcy  dołączyli  do  oferty  jeden  egzemplarz 

oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ o braku podstaw wykluczenia podpisany przez obu 

wspólników: J. K. oraz M. K. . Do oferty została złożona umowa spółki cywilnej. Zgodnie z § 9 


tej  umowy: 

ust.  1  Wszyscy  wspólnicy  są  uprawnieni  do  reprezentacji  Spółki;  ust.  2  Do 

składania oświadczeń woli w imieniu Spółki każdy wspólnik jest upoważniony samodzielnie. 

Pismem z dnia 27 list

opada 2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę For Light w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy pzp 

do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - załącznik 

nr 3 do SIWZ dla każdego z Wykonawców (wspólników spółki cywilnej) z osobna. 

W  dniu  27  listopada  20

18  r.  Wykonawca  For  Light  ponownie  złożył  oświadczenie  o  braku 

podstaw wykluczenia - dwa egzemplarze - jeden podpisany przez J. K., drugi przez M. K. . 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się wykonawcę, który […] nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

W  myśl  art.  23  ustawy  pzp:  1.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie 

zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące 

wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. 

W  ramach  powyższego  zarzutu  Odwołujący  podniósł,  że  Wykonawca  For  Light  nie  złożył 

postępowaniu wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, 

bowiem  oświadczenie  o  braku  podstaw  wykluczenia  nie  zostało  złożone  przez  wszystkich 

wspólników  spółki  cywilnej.  Twierdzenia  te  nie  znajdują  jednak  odzwierciedlenia 

dokumentacji postępowania. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  oferta Wykonawcy  For  Light  została  złożona  przez  wykonawców 

ws

pólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (wspólników  spółki  cywilnej).  Zgodnie 

ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, a także postanowieniami pkt VII 

16. 8) SIWZ 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia winno zostać zatem złożone przez 

obu wspólników  spółki  cywilnej  For  Light J.  K., M.  K.  s.c.  z  siedzibą  w Bytomiu.

W  obrocie 

prawnym występują bowiem wspólnicy spółki cywilnej, a sama spółka nie jest podmiotem praw 

i obowiązków. W konsekwencji, oświadczenie woli, jakim jest oferta, jest składane nie przez 

spółkę  cywilną,  a  przez  jej  wspólników  jako  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia. 

Jak  wynika  z  dokumentacji  postępowania  Wykonawca  For  Light  złożył  wraz  z  ofertą 

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia podpisane przez obu wspólników spółki, co jest 

równoznaczne  ze  złożeniem  powyższego  oświadczenia  przez  każdego  z  nich.  Niemniej 

jednak pismem z dnia 

27 listopada 2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę For Light w trybie 

art.  26  ust.  3  ustawy  pzp  do  uzupełnienia  oświadczenia  o  braku  podstaw  wykluczenia  - 


załącznik nr 3 do SIWZ dla każdego z Wykonawców (wspólników spółki cywilnej) z osobna. 

Wykonawca uzupełnił oświadczenia podpisane odrębnie przez każdego ze wspólników (dwa 

egzemplarze oświadczenia). 

W  związku  z  powyższym,  Izba  uznała,  że  Zamawiający  nie  naruszył  przywołanych  przez 

Odwołującego przepisów ustawy pzp.  

Zarzut  naruszenia 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  (brak  badań  fotobiologicznych 

potwierdzających,  że  oferowana  oprawa  posiada  klasę  ryzyka  fotobiologicznego  0,  oprawa 

podtynkowa, brak atestu PZH i certyfikatu Ce) nie potwierdził się. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba u

staliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  III.6)  Ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  pkt  IX.  1.  SIWZ  w  celu  potwierdzenia 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  Zamawiający  wymagał:  1. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  następującego  dokumentu:  1)  certyfikatu  CE  lub 

deklaracji  zgodności  dla  zaoferowanego  asortymentu;  2)  atest  PZH  dla  zaoferowanego 

asortymentu; 3) próbki zaoferowanego asortymentu - 5 szt.  

W  załączniku  nr  2  do  SIWZ  po  zmianach  Zamawiający  wskazał:  Wymagane  parametry 

przedmiotu zamówienia, Specyfikacja asortymentowo - cenowa, Lampy oświetlenia ogólnego 

w  wykonaniu  LED, 

gdzie w  odniesieniu do  wyszczególnionych parametrów  wykonawcy  byli 

zobowiązani odpowiedzieć Tak / Nie, oferowaną wartość parametru, opisać. W pkt 1 Tabeli po 

zmianach treści SIWZ z dnia 9 listopada 2018 r. Zamawiający wymagał: Oprawa dostropowa 

z możliwością montażu nastropowego, o wymiarach 595 (+0,-5)mm x 595 (+0,-5)mm x 13,5 

(+/-5)mm. 

W  pkt  3  Zamawiający  wymagał:  Klasa  ryzyka  fotobiologicznego  -  „0”.  W  pkt  7 

Zamawiający  wymagał:  Atest  higieniczny  PZH.  Ponadto,  wykonawcy  byli  zobowiązani 

wskazać producenta, model i nr katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia. 

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 9 listopada 2018 r. o bardziej szczegółowy opis 

Zamawiający  poinformował,  że  oprawa  będzie  montowana  w  suficie  podwieszonym 

rozmiarach montażowych 600 x 600 mm. Rozmiar grubości jest parametrem pomocniczym 

nie  wpływającym  na  parametry  lampy  inne  niż  np.  wiotkość.  Parametrem  ważnym  jest 

możliwość montażu nastropowego, oferent powinien zaproponować stosowne rozwiązanie. 

W  odpowiedzi  na  pytanie  nr  6: 

Zamawiający  w  dokumentacji  SIWZ  zawarł  iż  oprawy 

oświetleniowe muszą mieć możliwość montażu nastropowego. Powyższe wiąże się z wyceną 


dodatkowego  elementu  montażowego.  Proszę  o  podanie  ilości  opraw  oświetleniowych 

montowanych natynkowo oraz podtynkowo. 

Zamawiający w dniu 12 listopada 2018 r. udzielił 

odpowiedzi:  Wszystkie 

zaoferowane  lampy  muszą  posiadać  możliwość  mocowania 

nastropowego. Jeżeli montaż zaoferowanej lampy wymaga wyceny dodatkowych elementów 

montażowych, Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie elementy w cenę jednostkową 

lampy. 

Wykonawca For Light złożył wraz z ofertą załącznik nr 2 do SIWZ, w którym oświadczył (wpisał 

TAK) m.in. w pkt 1, 3 i 7 oraz zaoferował: Producent: OXY LIGHT, Model: OXY LED PANEL 

OTX80 48W 4000K UGR<19, Nr katalogowy: 5902701450816. 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Wykonawca 

For  Light  pismem  z  dnia  21  listopada  2018  r.  oświadczył,  że  wszystkie  koszty  zostały 

uwzględnione  w  cenie  oferty  i  do  wyjaśnień  dołączył  ofertę  OXY  LIGHT  dotyczącą 

przedmio

towego  zamówienia.  W  ofercie  właściciel  OXY  LIGHT  POLSKA  oświadczył,  że 

w cenie 

uwzględnione  zostały  wymagania  m.in.  w  pkt  1  Tabeli:  Oprawa  dostropowa 

możliwością montażu nastropowego, o wymiarach 595 (+0,-5)mm x 595 (+0,-5)mm x 13,5 

(+/-5)mm. 

Pismem  z  dnia  23  listopada  2018  r. 

Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  For  Light  do 

wyjaśnienia: W związku z otrzymaniem pisma od jednego z oferentów, proszę o wyjaśnienie 

czy  zaproponowana  przez  Państwa  lampa  oświetlenia  ogólnego  w  wykonaniu  LED 

(Producent:  OXY  LIGHT,  Model:  OXY  LED  PANEL  OTX80  48W  4000K  UGR<19,  Nr 

katalogowy:  5902701450816)  jest  lampą  z  możliwością  montażu  nastropowego  zgodnie 

wymaganiami  SIWZ  i  czy  zaoferowana  przez  Państwa  cena  zawiera  wszystkie  elementy 

niezbędne do montażu zaoferowanej lampy nastropowo. Zamawiający dołączył do wezwania 

kartę katalogową produktu ze sklepu internetowego, z której wynikało, że montaż lampy jest 

podtynkowy. 

W  odpowiedzi  pismem  z  dnia  23  listopada  2018  r.  Wykonawca  For  Light  wyjaśnił,  że 

zaoferowana lampa oświetlenia ogólnego w wykonaniu LED jest lampą z możliwością montażu 

nastropowego.  Karta  katalogowa  przedstawia  rzeczywiście  panel  LED  do  montażu 

podtynkowego, natomiast cena oferty zawiera również ramkę montażową oraz inne elementy 

umożliwiające zastosowanie nastropowe zaoferowanej oprawy. 

Pismem z dnia 27 listopada 2018 r. 

Zamawiający wezwał Wykonawcę For Light w trybie art. 

26  ust.  2  ustawy  pzp  do  złożenia  m.in.  certyfikatu  CE  lub  deklaracji  zgodności  dla 

zaoferowanego  asortymentu  oraz  atestu  PZH  dla  zaoferowanego  asortymentu.  W  dniu  27 

listopada 2018 r. Wykonawca For Light przedmiotowe dokumenty złożył. 


Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli

jej  treść  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3. 

Na wstępie zaznaczenia wymaga, że w celu oceny wystąpienia przesłanki odrzucenia oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp należy porównać merytoryczną zawartość oferty 

wykonawcy  z  wymaganiami,  które  zostały  określone  w  SIWZ.  Uprawnienie  a  zarazem 

obowiązek Zamawiającego do odrzucenia oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ następuje, 

gdy  zachodząca  niezgodność  jest  jednoznaczna  i niewątpliwa.  Wyłącznie  w  przypadku  nie 

budzącej  wątpliwości  niezgodności  oświadczenia  woli  wykonawcy  z  oczekiwaniami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty 

na  podstawie  a

rt.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp. W  niniejszym  postępowaniu  została  złożona 

oferta, która nie pozostawała w sprzeczności z wymaganiami SIWZ, a zarzuty sformułowane 

przez Odwołującego, należy uznać za nieuzasadnione.  

Odnośnie braku załączenia do oferty badań fotobiologicznych potwierdzających, że oferowana 

oprawa posiada kl

asę ryzyka fotobiologicznego 0 wskazać należy, że Zamawiający zgodnie 

postanowieniami  SIWZ  nie  wymagał  dostarczenia  takiego  dokumentu.  W  zakresie  tego 

wymagania Zamawiający oczekiwał jedynie oświadczenia wykonawcy  w  załączniku nr 2 do 

SIWZ. Oświadczenie takie zostało złożone przez wykonawcę For Light w załączniku nr 2 do 

SIWZ  dołączonym  do  oferty,  dlatego  też  zarzuty  Odwołującego  należało  uznać  za 

nieuzasadnione. Brak jest bowiem postanowienia SIWZ, z którym oferta wykonawcy For Light 

pozostawałaby w niezgodności. 

Odwołujący  zarzucił  również,  że  zaoferowana  lampa  nie  posiada  możliwości  montażu 

nastropowego, bowiem jest montowana podtynkowo. Odwołujący oparł swoje twierdzenie na 

informacji  zawartej  w  karcie  katalogowej  produktu  zawartej  na  stronie  internetowej.  W  tym 

zakresie  wskazania  wymaga,  że  po  pierwsze  informacje  podawane  przez  producentów  są 

często informacjami podstawowymi, a okoliczności podważane przez Odwołującego zostały 

wyjaśnione  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania.  Na  podstawie  dokumentacji 

postępowania  Izba  ustaliła,  że  oferta  wykonawcy  For  Light  pozostawała  w  zgodności 

postanowieniami  SIWZ  od  momentu  jej  złożenia,  a  dalsze  wyjaśnienia  nie  zmieniły  treści 

oferty,  a  jedynie  potwierdziły  informacje  w  niej  zawarte.  Po  pierwsze  wykonawca  For  Light 

oświadczył w załączniku nr 2 do SIWZ dołączonym do oferty, że zaproponowana przez niego 

lampa  posiada  możliwość  montażu  nastropowego.  Po  drugie,  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wykonawca For Light przedstawił ofertę 

cenową producenta lampy, która obejmowała wycenę także wymagania dotyczącego montażu 


nastropowego. Co więcej, wykonawca For Light w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

potwierdził zaoferowanie również takiego rozwiązania. O konieczności uwzględnienia w cenie 

elementów  koniecznych  do  montażu  nastropowego  świadczą  zadawane  pytania  od 

wykonawców  na  etapie  ogłoszonego  postępowania  i  udzielone  przez  Zamawiającego 

odpowiedzi. 

Zamawiający nie ograniczył więc postanowień SIWZ w taki sposób, że do lampy 

nie  mogły  zostać  zaoferowane  dodatkowe  elementy  do  montażu  nastropowego,  wręcz 

przeciwnie Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie pod warunkiem wyceny tych elementów. 

Brak  zatem  informacji  odnośnie  montażu  nastropowego  w  karcie  katalogowej  lampy 

zaproponowanej  przez  wykonawcę  For  Light  wynika  zatem  z  okoliczności,  iż  zaoferowanie 

takiego  rozwiązania  wiązało  się  z  wyceną  dodatkowych  elementów.  Odwołujący  nie 

przedstawił  dowodów  potwierdzających,  że  takie  rozwiązanie  nie  było  możliwe  do 

zaoferowania,  nie  zaprzeczył  również  twierdzeniom  Zamawiającego  w  tym  zakresie. 

związku  z  powyższym  uznać  należało,  że  odnośnie  spełnienia  wymagania  montażu 

nastropowego  oferta  wykonawcy  For  Light  pozostawała  zgodna  z  SIWZ  od  momentu  jej 

złożenia.  Odnosząc  się  do  dowodów  złożonych  przez  Zamawiającego  -  dokumentacji 

zdjęciowej - Izba na podstawie przedstawionych zdjęć nie mogła stwierdzić, czy okazują one 

lampy zaoferowane przez wykonawcę For Light, dlatego też Izba nie uznała przedłożonych 

dowodów za wiarygodne.  

Odwołujący zarzucił także, że wykonawca For Light nie przedstawił  w postępowaniu atestu 

PZH  oraz  certyfikatu  CE  oferowanego  przedmiotu  zamówienia.  Twierdzenia  te  pozostają 

nieuzasadnione  w  odniesieniu  do  dokumentacji  postępowania.  Przedmiotowe  dokumenty 

zostały  złożone  przez  wykonawcę  For  Light  w  toku  postępowania  na  wezwanie 

Zamawi

ającego.  

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do 

wyniku  spraw  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 

15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając  na  poczet  niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania 

u

iszczony przez Odwołującego. 

Przewodniczący:   …………………….. 


wiper-pixel