KIO 268/19 WYROK dnia 4 marca 2019 r.

Data: 31 maja 2019

Sygn. akt KIO 268/19 

WYROK 

z dnia 4 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Marta Słoma  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2019 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 lutego 2019 r. przez wykonawcę  

Media 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach   

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Komendzie  Głównej  Policji  unieważnienie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  zakresie  części  2.  

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

kosztami postępowania obciąża Komendę Główną Policji i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Media Spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Komendy  Głównej  Policji  na  rzecz  Media  Spółki  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  kwotę  18  750  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu,  dojazdu  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 268/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Komenda  Główna  Policji  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na „zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby 

laboratoriów  kryminalistycznych  jednostek  Policji,  w  ramach  dwóch  zadań:  zadanie  nr  1  – 

dostawa 17 komputerowych stanowisk badawczych; zadanie nr 2 

– dostawa specjalistycznego 

oprogramowania do stanowisk badawczych” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 22 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  015-

030564. Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty okr

eślone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I Zarzuty i żądania odwołania 

Odwołujący – Media Sp. z o.o. wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu: 

1. wadliwe przygotowanie postępowania polegające na udostępnieniu wykonawcom narzędzia 

do  komunikacji  elektronicznej  zawierającego  liczne  błędy  prowadzące  do  dyskryminacji  i 

ograniczenia  wykonawcom  dostępu  do  zamówienia,  polegające  na:  braku  pola  wyboru  w 

formularzu  ofertowym,  braku  możliwości  załadowania  załącznika  z  ofertą,  blokowaniu 

możliwości  złożenia  oferty  poprzez  komunikat  o  żądaniu  zainstalowania  KIR  pomimo 

prawidłowej instalacji, braku możliwości zalogowania mimo wpisywanego poprawnego hasła, 

2. zaniechanie polegające na nieuwzględnieniu wiadomości przesłanej przez Odwołującego, 

zgodnie z postanowieniami specyfikacji, w sytuacji, gdy Zamawiający przewidział inny sposób 

komunikacji niż przy użyciu platformy, 

3. opublikowanie informacji z otwarcia ofert w zakresie firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków 

płatności z pominięciem oferty Odwołującego,  

co stanowi naruszenie: 

1.  art.  10a i  10b  w  związku z  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wadliwe 

przygotowanie  postępowania  w  sposób  utrudniający  wykonawcom  dostęp  do  zamówienia, 

poprzez udostępnienie narzędzi do komunikacji, zawierających liczne usterki i błędy mające 

wpływ na krąg wykonawców, 

2.  art.  10a  i  10b  w  związku  z  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

przygotowanie post

ępowania i narzędzi do komunikacji elektronicznej w sposób utrudniający 


Odwołującemu  złożenie  oferty  w  postępowaniu  z  uwagi  na  liczne  błędy  i  usterki  platformy, 

podczas  czy  Odwołujący  postępował  zgodnie  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, regulaminem platformy oraz instrukcjami dla wykonawców, 

3.  art.  10a  w  związku  z  art.  36  ust.  1  pkt  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

nieuwzględnienie  wskazanego  w  specyfikacji  sposobu  porozumiewania  się  Zamawiającego  

z  wykonawcami  oraz 

przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów  w  sytuacji,  gdy 

Zamawiający przewidział sposób komunikacji inny niż przy użyciu udostępnionego narzędzia 

do komunikacji elektronicznej i nieuwzględnienie wiadomości e-mail Odwołującego przesłanej 

zgodnie z postanowieniami specyfikacji, 

4.  art.  86  ust.  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  opublikowanie  na  stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert z pominięciem informacji o ofercie Odwołującego. 

Odwołujący wniósł uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania badania 

i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego oraz wyboru oferty Odwołującego jako 

najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych ofert i która jako jedyna mieści się w kwocie, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że termin składania ofert został wyznaczony 

na  4  lutego  2019  r.  na  godzinę  11:00.  W  tym  dniu  (4  lutego  2019  r.)  wykonawcy,  w  tym 

Odwołujący,  napotkali  liczne  problemy  związane  z  możliwością  przesłania  oferty  za 

pośrednictwem  platformy  udostępnionej  przez  Zamawiającego,  co  skutkowało  zmianą 

postanowień specyfikacji i przedłużeniem terminu do składania ofert o godzinę. 

W  trakcie  składania  oferty  za  pośrednictwem  platformy  Odwołujący  napotkał  problemy 

utrudniające mu proces złożenia oferty, a polegające przede wszystkim na: braku pola wyboru 

w  formularzu  ofertowym,  braku  możliwości  załadowania  załącznika  z  ofertą,  blokowaniu 

możliwości  złożenia  oferty  poprzez  komunikat  o  żądaniu  zainstalowania  KIR,  pomimo 

prawidłowej instalacji, braku możliwości zalogowania mimo wpisywanego poprawnego hasła.  

Odwołujący  postępował  zgodnie  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (rozdział XI pkt 12 „Ogólne zasady korzystania z platformy”) oraz na zasadach  

i w zakresie wskazanym w „Instrukcji dla wykonawcy”. Odwołujący posługiwał się sprzętem 

zgodnym z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w punkcie 12. Pomimo dokonywania 

wszelkich czynności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz instrukcją 

platforma  generowała  kolejne  błędy  i  usterki,  co  utrudniało  Odwołującemu  złożenie  oferty  

w postępowaniu. 

Usterki te zostały niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu i z dużą dozą prawdopodobieństwa 

należy  stwierdzić,  że  właśnie  zgłoszenia  uczestników  postępowania  spowodowały 

przedłużenie  terminu  składania  ofert  o  godzinę.  Odwołujący  również  kontaktował  się 


bezpośrednio  z  Zamawiającym  i  zgłaszał  problemy  techniczne,  które  występowały  na 

platformie, co potwierdza raport z połączeń telefonicznych oraz korespondencja e-mail.  

Odwołujący nie był przy tym jedynym wykonawcą, który napotkał duże problemy techniczne 

na  platformie.  Co  najmniej  trzech  innych  wykonawców  również  doświadczyło  problemów 

istotnie utrudniających złożenie oferty, co potwierdza oświadczenie MBA System Sp. z o.o.  

i oświadczenie CEZAR C.M. i P.G. Sp. z o.o. oraz oświadczenie QMC. 

Pomimo  usilnych  prób  złożenia  oferty  za  pośrednictwem  platformy,  kolejnych  zmian 

stanowiska komputerowego  oraz  przeglądarki,  błędy  w  dalszym  ciągu  występowały.  Nawet 

korzystając  z  innego  urządzenia  Odwołujący  używał  narzędzi  i  urządzeń  zgodnych  

z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pomimo występujących błędów po ogłoszeniu informacji z otwarcia ofert okazało się, że oferta 

Odwołującego nie została wskazana jako złożona dla zadania nr 2. Zamawiający opublikował 

natomiast firmy wykonawców, którzy doświadczyli takich samych trudności jak Odwołujący, a 

mimo tego doszło do złożenia oferty za pośrednictwem platformy. Wykonawca MBA System 

Sp.  z  o.o.  otrzymał  z  platformy  komunikat  tożsamy  z  komunikatem,  jaki  wyświetlił  się 

Odwołującemu, tj. status „ofertę załączono, ale nie złożono”, a mimo tego ta oferta dotarła do 

adresata za pośrednictwem platformy. 

W  obliczu  naras

tających  trudności  z  przesłaniem  oferty  za  pośrednictwem  platformy  

i  zbliżającego  się  upływu  terminu  składania  ofert  Odwołujący  przesłał  na  wskazany  adres 

korespondencyjny  ofertę  wraz  z  wygenerowanym  raportem.  Podkreślił,  że  przesłana  oferta 

spełniała wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i była podpisana podpisem 

elektronicznym. 

Odwołujący nie dysponuje wiedzą, w jaki sposób uczestnicy postępowania, 

których oferty zostały złożone, ominęli błędy platformy, ale jak wynika ze złożonych przez nich 

oświadczeń,  napotkali  oni  na  takie  same  problemy  co  Odwołujący.  Pomimo  interwencji  w 

dalszym  ciągu  nie  jest  Odwołującemu  wiadome,  dlaczego  jego  oferta  nie  została  przez 

Zamawiającego podana w informacji z otwarcia, podczas gdy oferty innych wykonawców, który 

również borykali się z technicznymi usterkami platformy, zostały uwzględnione. 

Zamawiający  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  określił  sposób  komunikacji  

w  przypadku  awarii  platformy:  w  punkcie  II.3  wskazano,  że  w  przypadku  awarii  platformy 

Zamawiający  może  również  komunikować  się  z  wykonawcami  za  pomocą  poczty 

elektronicznej na wskazany adres. Również w punkcie VIII.3 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  wskazano,  że  w  przypadku  awarii  właściwy  jest  adres  poczty  elektronicznej  

i  w 

tym  przypadku  za  datę  wpływu  przyjmuje  się  datę  dostarczenia  wiadomości  na  adres  

e-

mail Zamawiającego. 

Mając  na  względzie  powyższe  postanowienia  Odwołujący  przed  terminem  składania  ofert 

przesłał Zamawiającemu ofertę wraz z wszystkimi załącznikami – zgodnie z postanowieniami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podpisane elektronicznie: 


Niezależnie od tego, w jaki sposób pozostałym wykonawcom udało się ominąć problemy na 

platformie,  o  których  oświadczają,  zachwiane  zostały  podstawowe  zasady  prowadzenia 

przetargów,  w  tym  w  szczególności  zasady  narzucające  profesjonalną  i  transparentną 

organizację procedury przetargowej. Wyrazić należy przekonanie, iż nie do zaakceptowania 

jest sytuacja, w której uczestniczy przetargu zgadują, w jaki sposób wysłać dokumenty albo 

takiej  informacji  nie  podaje  się  publicznie  pomimo  zgłoszeń  i  interwencji.  Platforma  do 

składania zamówień utrudniała złożenie oferty, co prowadziło do dyskryminacji wykonawców, 

gdyż przy tożsamych problemach część ofert została przesłana przez platformę, a część nie. 

Wskazane  uchybienia  naruszyły  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  o  których 

mowa  w  petitum  odwołania.  Artykuł  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  jest  naczelną 

dyrektywą,  do  której  stosować  się  mają  zamawiający.  Przepis  ten  narzuca,  by  wszystkie 

wymagania, które Zamawiający bierze pod uwagę przy rozstrzyganiu przetargu, były znane 

wykonawcom oraz by zapewniono im równe warunki uczestnictwa w przetargu. W wyroku KIO 

2055/13  wprost  wskazano,  że  „kierując  się  przede  wszystkim  celem  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia,  jakim  jest  wybór  oferty  najkorzystniejszej  i  zawarcie  umowy  

o  zamówienie,  nie  uważa  się  za  dopuszczalną  sytuacji,  w  której  to  wykonawca,  którego 

dotyczy wadliwość aukcji, miałby być karany za brak należytego przygotowania aukcji przez 

zamawiającego”.  

Na  tle  niniejszej  sprawy  w  sposób  ewidentny  doszło  do  naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji, bowiem Odwołującemu utrudniono złożenie oferty za pośrednictwem platformy, a 

narzędzia udostępnione przez Zamawiającego mające służyć komunikacji elektronicznej były 

wadliwe. 

Niezależnie  od  powyższego  sposób  przeprowadzenia  przetargu  naruszył  również  zasady 

opisane  w  art.  10a  i  10b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Oba  te  przepisy  należy 

interpretować  łączne  jako  uszczegóławiające  zasady  partycypacji  w  przetargu  za 

pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej.  Artykuł  10b  ustawy  nakazuje,  aby 

narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie 

dostępne  oraz  nie  mogły  ograniczać  wykonawcom  dostępu  do  przetargu.  W  niniejszym 

postępowaniu takich wymogów Zamawiający nie dochował, bowiem poprzez nieprawidłowe 

przygotowanie  warunków  przetargowych  (kolejne  błędy  i  braki  na  platformie,  które 

występowały pomimo działania zgodnie z instrukcją i wymaganiami technicznymi) pozbawiono 

Odwołującego możliwości złożenia oferty za pośrednictwem platformy. Nie zmienia tego faktu 

okoliczność,  że  innymi  uczestnikom  udało  się  złożyć  oferty  mimo  oczywistych  uchybień  – 

warunki przetargu (w tym warunki techniczne) nie mogą pozostawiać wątpliwości co do tego, 

jak należy postępować, by zostały one spełnione. W niniejszym postępowaniu niejasności co 

do  tego,  jak  złożyć  prawidłowo  ofertę,  nie  rozwiano  ani  nawet  nie  próbowano  ich  usunąć. 


Nawet po licznych interwencjach, nie tylko Odwołującego, ale także pozostałych wykonawców, 

usterki dalej występowały. Zamawiający, pomimo przedłużenia terminu do składania ofert, nie 

doprowadził do prawidłowego działania platformy. W tym stanie rzeczy Zamawiający nie mógł 

nie  uwzględnić  oferty  Odwołującego,  która  została  przesłana  w  sposób  przewidziany  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt II.3 i VIII.3 specyfikacji istotnych warunków 

z

amówienia).  Podkreślić  przy  tym  należy,  że  przesłana  przez  Odwołującego  oferta  jest 

prawidłowa i spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Krajowa Izba 

Odwoławcza  w  najnowszym  orzecznictwie  wskazała,  że  dopuszczalne  jest  złożenie  oferty 

zeskanowanej  i  podpisanej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym. W  wyroku  KIO  119/19, 

uznano 

że 

złożenie 

oferty  

w  postaci  skanu  oferty  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  nie  stanowi 

podstawy do jej odrzucenia. Podobnie w wyroku KIO 2658/18 

wskazano, że wykonawca miał 

pobrać formularz oferty i wypełnić formularz inaczej niż na platformie i dopiero w takiej formie 

opatrzyć podpisem elektronicznym. 

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych,  jeżeli  mówimy  

o  środkach  komunikacji  elektronicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  środki  komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Są  to  zatem  rozwiązania  techniczne,  w  tym  urządzenia  teleinformatyczne  

i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie 

się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, 

a  w  szczególności  poczta  elektroniczna.  Wynika  z  tego,  że  do  porozumiewania  się  w 

postępowaniu zamawiający może wybrać komunikację przy użyciu poczty elektronicznej. Przy 

czym zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z 

wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  oraz  ich  właściwości 

techniczne  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne  oraz  interoperacyjne  z  produktami 

służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w 

powszechnym  użyciu oraz  nie mogły  ograniczać wykonawcom  dostępu do  postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Konsekwencją  powyższych  uchybień  było  utrudnienie  Odwołującemu  złożenia  oferty  za 

pośrednictwem  platformy,  przez  co  doszło  do  naruszenia  art.  10a  i  10b  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych i w efekcie doprowadziło do tego, iż Zamawiający dokonał błędnego 

ogłoszenia informacji z otwarcia ofert, w której nie widnieje firma Odwołującego. 

II Stanowisko Zamawiającego  

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów 

postępowania odwoławczego. 


Zaprzeczył,  jakoby  wystąpiły  po  jego  stronie  okoliczności  uniemożliwiające  Odwołującemu 

złożenie  oferty.  Według  Zamawiającego  Odwołujący  nieprawidłowo  z  formalnego  punktu 

widzenia postawił zarzuty, ponieważ: 1) art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

mówi  o  tym,  co  ma  zawierać  informacja  na  stronie  internetowej  dotycząca  otwarcia  ofert;  

2) art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych mówi o tym, co powinna zawierać 

specyfikacja i jeżeli w specyfikacji jakichś informacji nie było lub były nieprawidłowe, termin na 

o

dwołanie liczy się od publikacji specyfikacji, zatem już upłynął; 3) art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych jest przepisem dotyczącym ogólnych zasad, co do których stwierdzono 

w  orzecznictwie,  iż  nie  mogą  stanowić  samodzielnej  podstawy  odwołania;  

4) art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera pięć ustępów oraz punkty, do których 

Odwołujący  się  nie  odniósł,  podczas  gdy  zarzut  powinien  wskazywać  konkretną  podstawę 

prawną;  5)  art.  10b  ustawy  Prawo zamówień  publicznych dotyczy  narzędzi,  które mają  być 

zgodn

e z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – jakie narzędzia Zamawiający stosuje, 

było wiadome od początku, korzysta z niego wielu Zamawiających. 

Podkreślił, iż czym innym jest komunikacja z Zamawiającym, a czym innym złożenie oferty. 

Sposób  złożenia  oferty  przez  Odwołującego  nie  spełnia  warunków,  które  dla  oferty  zostały 

przewidziane. Poza tym sposób komunikacji, o którym mowa w rozdziale II pkt 3 i rozdziale 

VIII pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczy komunikacji Zamawiającego z 

wykonawcami,  a  nie  wykonawców  z  Zamawiającym.  W  rozdziale  XI  pkt  12  ppkt  12.7 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  wskazał,  że  w  przypadku  awarii 

platformy należy kontaktować się z dostawcą platformy. Podkreślił, że zgodnie z art. 6 Kodeksu 

cywilnego ciężar dowodowy, iż platforma nieprawidłowo działała, spoczywa na Odwołującym. 

W  postępowaniu  zostało  złożonych  siedem  ofert,  z  czego  sześć  tego  samego  dnia,  w 

godzinach między 10.45 a 11.49 (przedłużony termin składania ofert upływał o godz. 12.00). 

Spośród owych siedmiu oferentów, jeden złożył ofertę dla zadania nr 2 (nie był to Odwołujący), 

natomiast pozostałych sześciu dla zadania nr 1, ale dla obu zadań przewidziano jeden plik, za 

pomocą którego składano oferty.  

Zamawiający  nie  wie,  dlaczego  i  czy  wystąpiły  błędy,  o  których  mówi  Odwołujący. 

Skontaktował się z dostawcą platformy, który wskazał, iż nie było błędów po jego stronie, co 

potwierdza  jego  oświadczenie,  z  którego  wynika,  że  Odwołujący  podpisał  ofertę  

w  postępowaniu,  ale  jej  nie  złożył,  przy  czym  jeden  z  przedstawicieli  Odwołującego 

skontaktował  się  dostawcą  platformy  i  został  poinformowany,  co  należy  zweryfikować  oraz 

zainstalować,  aby  złożyć  podpis  i  następnie  już  nie  zgłaszał  kolejnych  problemów.  Jedyny 

moment,  kiedy  złożenie  oferty  nie  było  możliwe,  to  w  chwili  modyfikacji  postępowania 

wynikającej  z  przedłużenia  terminu  składania  ofert.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert 

nastąpiło na wniosek Odwołującego i cała operacja, w trakcie której nie można było złożyć 

oferty, tr

wała około dwóch minut, tj. około godz. 10:32.  


E-

mail z ofertą, do którego odnosi się Odwołujący, otrzymał o godz. 12.01, a więc po terminie 

składania  ofert,  który  upłynął  o  godz.  12.00,  co  potwierdza  korespondencja  

e-mailowa. Do e-

maila został dołączony formularz pobrany z platformy zakupowej.  

Wyjaśnił,  iż  plik  przesłany  e-mailem  z  godz.  10:32  był  zaszyfrowany,  a  Zamawiający  nie 

otrzymał  kodu  do  jego  odszyfrowania,  natomiast  pliki  otrzymane  o  godz.  12:01  nie  były 

zaszyfrowane.  

Zamawiający  stwierdził,  iż  oferta  wysłana  e-mailem  nie  jest  dla  niego  ofertą  i  nie  podlega 

badaniu i ocenie, nie weryfikował, czy plik został prawidłowo podpisany.  

Formularz  z  otwarcia  ofert  został  sporządzony  automatycznie  przez  platformę  

zamieszczony na stronie internetowej. Przez platformę nie można złożyć oferty po terminie, 

ponieważ jest ona przez platformę automatycznie blokowana.  

Sytuację,  w  której  znalazł  się  Odwołujący,  można  przyrównać  do  sytuacji,  w  której  dany 

wykonawca złożył ofertę w innym miejscu, niż wskazane przez Zamawiającego.  

Zamawiający przedstawił wydruk print screenu z platformy świadczący o tym, że o godz. 10:42 

zmiana terminu już została wprowadzona i możliwe było wprowadzenie ofert.  

Z  przedstawionego  przez  Odwołującego  dokumentu  (print  screenu  z  platformy)  wynika,  że 

problem  z  wypełnieniem  ceny  w  wersie  „Nazwa”  mógł  wynikać  z  faktu,  iż  Odwołujący  nie 

uzupełnił wersu „Dokumenty” – nie zostatał on na tym wydruku rozwinięty, natomiast z uwagi 

zawartej  wers  wcześniej  wynika,  że  formularz  ofertowy  generowany  jest  automatycznie  po 

uzupełnieniu  elektronicznego  formularza  znajdującego  się  w  sekcji  „Dokumenty”.  Gdyby 

zostało to uzupełnione prawidłowo, Odwołującemu wygenerowałby się dokument, jaki został 

załączony do wiadomości otrzymanej przez Zamawiającego o 12:01.  

Być  może  złożenie  oferty,  czy  obsługa  platformy  mogła  sprawiać  Odwołującemu  trudności, 

ponieważ platforma jest nowa, nie oznacza to jednak błędu platformy. 

III Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Odwołującego  odwołanie  dotyczy  wyłącznie  części  drugiej 

zamówienia (zadania nr 2). 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  obu  Stron,  w  oparciu  o  stan 

faktyczny ustalony na podstawie dokumentów postępowania przetargowego przedstawionych 


przez  Zamawiającego  oraz  oświadczeń  i  dokumentów  złożonych  podczas  rozprawy  Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Przywołany przez Odwołującego w ramach postawionych zarzutów, art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  zawiera  podstawową  zasadę  udzielania  zamówień.  Wynika  

z niego, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 

oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Zgodnie  z  art.  10a 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie 

ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  oraz  oświadczeń,  w  tym 

oświadczenia składanego na formularzu jednolitego  europejskiego dokumentu  zamówienia, 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym  Komisji  Europejskiej  wydanym  na  podstawie  art.  59  ust.  2  dyrektywy 

2014/24/UE  oraz  art.  80  ust.  3  dyrektywy  2014/25/UE 

odbywa  się  przy  użyciu  środków 

komunikacji  elektronicznej  (ust.  1);  za

mawiający  może  ustalić  sposób  przedstawienia 

informacji  zawartych  w  ofercie  w  postaci  katalogu  elektronicznego  lub  dołączenia  katalogu 

elektronicznego do oferty albo mo

że dopuścić taką możliwość (ust. 2); zamawiający wskazuje 

na  wymóg  albo  możliwość,  o  których  mowa  w  ust.  2,  w:  1)  ogłoszeniu  

o zamówieniu; 2) zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania; zaproszeniu do składania 

ofert lub do negocjacji w przypadku, 

gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu 

kwalifikowania  wykonawców  stanowi  zaproszenie  do  ubiegania  się  o  zamówienie  (ust.  3); 

z

amawiający  wskazuje  w  dokumentach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  niezbędne  informacje 

dotyczące  formatu,  parametrów  wykorzystywanego  sprzętu  elektronicznego  oraz 

technicznych  warunków  i  specyfikacji  połączenia  dotyczących  katalogu  elektronicznego  

(ust.  4)

.  Oferty,  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oraz  oświadczenie,  

o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ust. 5).  

Z kolei, zgodnie z art. 10b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zapewnia, aby 

narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie 

dostępne  oraz  interoperacyjne  z  produktami  służącymi  elektronicznemu  przechowywaniu, 

przetwarzaniu  i  przesyłaniu  danych  będącymi  w  powszechnym  użyciu  oraz  nie  mogły 

ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia. 

Z dyspozycji a

rt. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej informacje o sposobie porozumiewania 

się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 


zamawiający,  w  sytuacjach  określonych  w  art.  10c-10e,  przewiduje  inny  sposób 

porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Art. 86 ust. 5 ustawy Pra

wo zamówień publicznych stanowi, że niezwłocznie po otwarciu ofert 

zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej  informacje  dotyczące:  1)  kwoty,  jaką 

zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia;  2)  firm  oraz  adresów  wykonawców, 

którzy  złożyli  oferty  w  terminie;  3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  badania  i  oceny  ofert  

z  uwzględnieniem  jego  oferty  oraz  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej 

spośród wszystkich złożonych. 

Żądanie  to  nie  może  zostać  spełnione  ze  względu  na  to,  że  –  abstrahując  od  kwestii,  czy  

w przypadku stwierdzonych trudności w korzystaniu z platformy oferta mogła być zamiennie 

złożona  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  które  to  rozważania  są  bezprzedmiotowe  

w  zaistniałym  stanie faktycznym  –  oferta  Odwołującego  przesłana  poczta  elektroniczna  nie 

została złożona  w  terminie.  Jak  wynika natomiast  z  art. 84  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych oferty złożonej po terminie się nie rozpatruje, lecz podlega ona zwrotowi. 

Termin  składania  ofert  upłynął  4  lutego  2019  r.  o  godzinie  12.00.  Odwołujący,  co  nie  było 

sporne,  przesłał  ofertę  pocztą  elektroniczną  dwukrotnie:  o  godzinie  10.32  oraz  o  godzinie 

12.01.  Oferta  otrzymana  przez  Zamawiającego  o  godzinie  12.01  była  ofertą  złożoną  po 

terminie, zatem nie mogła być brana pod uwagę. Natomiast oferta (a dokładniej: plik, który 

został  przesłany  Zamawiającemu  w  tym  czasie,  ponieważ  nie  stwierdzono,  jaką  treść  

w  rzeczywistości  zawierał)  przesłana  o  godzinie  10.32  została  złożona  w  postaci 

zaszyfrowanego  pliku,  do  którego,  jak  oświadczył  Zamawiający,  nie  otrzymał  on  klucza 

pozwalającego na jego deszyfrację (Odwołujący nie dowiódł przekazania tego klucza). Tym 

samym, wobec braku możliwości zapoznania się z treścią złożonego pliku, również ta oferta 

nie mogła być brana pod uwagę.  

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, z 

zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, 

wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się 

tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej 

woli  w  postaci  elektronicznej  (oświadczenie  woli).  Jak  stanowi  art.  61  Kodeksu  cywilnego 

o

świadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej 

w  taki  sposób,  że  mogła  zapoznać  się  z  jego  treścią  (§  1),  natomiast  oświadczenie  woli 

wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do 


środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego 

treścią (§ 2).   

Plik  zaszyfrowany 

(bez  przekazania  klucza  pozwalającego  na  jego  odszyfrowanie),  to  plik,  

z którego treścią odbiorca nie może się zapoznać, zatem, jak wskazano powyżej, w ogóle nie 

może stwierdzić, jaka jest treść tam zawarta. Tak więc  – na gruncie przywołanych powyżej 

przepisów  –  trudno  go  uznać  za  złożenie  oświadczenia  woli,  gdyż  nie  wyraża  

w sposób czytelny woli składającego, a także nie został doręczony innej osobie w taki sposób, 

by mogła się z nim zapoznać. W konsekwencji oferta złożona o godzinie 10.32 nie może w 

ogóle zostać uznana za złożoną.  

Jak wynika z dyspozycji art. 86 ust. 5 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych informacja 

zamieszczana  po  otwarciu  ofert 

– w ramach treści obowiązkowej  – odnosi się do firm oraz 

adresów  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie,  zatem  nieumieszczenie  przez 

zamawiającego innych informacji nie narusza ww. przepisu.  

Przywołany w odwołaniu art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczy przedmiotu 

sporu.  

Natomiast zaistniałą sytuację należy rozważyć pod kątem naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 10b 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Art. 10b ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi jeden ze sposobów realizacji wymogu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. zgodnie z tym przepisem zamawiający 

ma 

zapewnić, 

aby 

narzędzia 

wykorzystywane 

do 

komunikacji  

z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej były niedyskryminujące i nie 

ograniczały  wykonawcom  dostępu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  –  w  tym  

w szczególności składania ofert. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  nadmierne  utrudnienie,  czy  wręcz  uniemożliwienie  wykonawcy 

złożenia oferty, narusza istotę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi 

poważną  wadę  postępowania.  Nie  musi  być  to  przy  tym  celowe  działanie  ze  strony 

zamawiającego  ani  okoliczność  od  niego  zależna  –  może  wynikać  właśnie  z  powodów 

technicznych,  jak  w  niniejszej  sprawie.  Przy  czym  „kwestie techniczne” nie dotyczą jedynie 

awarii  urządzenia,  którym  posługuje  się  zamawiający,  lecz  mogą  także  wynikać  np.  

z  przejściowych  błędów  oprogramowania,  zbyt  dużej  liczby  uczestników  jednocześnie 

korzystających z platformy itp. Istotny jest tu efekt w postaci niemożności złożenia oferty. 


Zamawiający wymagał złożenia ofert za pośrednictwem konkretnej platformy zakupowej. Jak 

wynika  z  przedstawionych  dokumentów  oraz  oświadczeń,  Odwołujący  doznał  trudności  

w złożeniu oferty za pośrednictwem ww. platformy, których nie zdołał przezwyciężyć, a które 

zgłaszał  Zamawiającemu  oraz  operatorowi  platformy.  Co  więcej,  jak  wynika  

z  przedstawionych przez  niego oświadczeń  innych wykonawców  –  MBA  System  Sp.  z  o.o. 

i  CEZAR  C.M.  i  P.G. 

Sp.  z  o.o.  również  ci  wykonawcy  „zaznali  szeregu  technicznych 

problemów,  które  uniemożliwiały  poprawne  złożenie  oferty,  a  w  późniejszej  fazie  błędnie 

informowały o statusie oferty” i „napotkali bardzo istotne problemy techniczne, które ewidentnie 

leżały  po  stronie  Zamawiającego.  Problemy  techniczne  polegały  na  niemożliwości 

poprawnego  złożenia  oferty,  mimo  spełnienia  wszelkich  warunków  przedstawionych  w  XII 

rozdziale 

SIWZ 

oraz 

postępowania 

zgodnie 

instrukcją 

platformy”  

i dopiero dokonanie wielokrotnych prób pozwoliło na złożenie oferty.  

Również inny wykonawca – ARKUS M.W.-M. i A.M. s.c. 4 lutego 2019 r. o godz. 9.56 przesłał 

Zamawiającemu wiadomość o braku możliwości złożenia oferty ze względu na to, że platforma 

przestała działać. 

Powyższe oświadczenia potwierdzają stanowisko Odwołującego, że trudności ze złożeniem 

oferty  nie  wynikały  z  przyczyn  dotyczących  wyłącznie  jego.  Przy  czym  fakt,  że  innym 

wykonawcom  udało  się te  trudności  pokonać  (co  –  jak  wynika  z  oświadczeń  –  nie  musiało 

wynikać z ich szczególnych działań, lecz  z tego, że to platforma wreszcie „zadziałała”), nie 

oznacza, że nastąpiło to w stosunku do wszystkich zainteresowanych wykonawców.  

Izba nie stwierdziła również podstaw do zanegowania ww. oświadczeń wykonawców, gdyż nie 

znalazła przyczyny – nie wskazał jej również Zamawiający – dla której mieliłby oni oświadczyć 

nieprawdę  na  potrzeby  postępowania  odwoławczego  zainicjowanego  przez  Odwołującego. 

Wykonawcy ci złożyli bowiem oferty dla innego zadania, niż to, o które ubiegał się Odwołujący 

i sytuacja Odwołującego w żaden sposób nie wpływała na ich interesy (a przynajmniej tego 

nie wykazano). 

Co do oświadczenia z 12 lutego 2019 r. złożonego przez operatora platformy o braku błędu w 

funkcjonowaniu platformy  należy  zauważyć,  że trudności, których  doświadczyli  wykonawcy, 

nie  musiały  być  z  jego  punktu  widzenia  jako  operatora  błędem  platformy,  który  odnotował. 

Poza tym należy zwrócić uwagę, że to sam oświadczający jest podmiotem zainteresowanym 

w stwierdzeniu, że żadnych błędów nie było, już choćby ze względu na ewentualne roszczenia 

odszkodowawcze.   


Izba  nie  wyklucza  także  możliwości,  że  trudność  w  złożeniu  oferty  przez  Odwołującego 

wyn

ikała  z  jego  własnych  błędów,  jednak  tej  okoliczności  nie  udowodniono  ani  nawet  nie 

uprawdopodobniono. Jedyną potencjalną wadą, którą wskazał Zamawiający, i to dla jednego 

wskazanego  przez  Odwołującego  na  wstępie  odwołania  błędu,  było  niewypełnienie 

wersu/

rubryki  „Dokumenty”,  co  nie  pozwalało  na  dalsze  czynności  w  kolejnych 

wersach/rubrykach.  Jednak  przeczy  temu  fakt,  że  Odwołujący  wygenerował  przedmiotowy 

dokument i dołączył go do wiadomości e-mail, którą wysłał o godzinie 11.58, a Zamawiający 

otrzymał  o godzinie  12.01.  Również  operator  w  ww.  oświadczeniu  wskazał,  że  Odwołujący 

zapisał ofertę, ale jej nie złożył, co także oznacza, że dokument ten został wypełniony. 

W  związku  z  powyższym  Izba  uznała,  że  Odwołujący  uprawdopodobnił  fakt,  że  z  przyczyn 

związanych  z  funkcjonowaniem  platformy  został  pozbawiony  możliwości  złożenia  oferty. 

Zdając  sobie  sprawę  z  trudności  dowodowych  po  stronie  Odwołującego,  który  nie  jest 

operatorem platformy i nie ma dostępu do historii jej działania, uprawdopodobnienie takie Izba 

uznała za wystarczające. 

Izba zwraca też uwagę, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego, który przywołał Zamawiający, 

ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu tego  wywodzi  skutki  prawne. 

Zostało to powtórzone w art. 190 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Reguła ta jednak 

oznacza,  że  to  obie  strony  sporu  są  zobowiązane  udowadniać  okoliczności,  na  które  się 

powołują. Tym samym Odwołujący – że nie był w stanie złożyć oferty ze względu na błędne 

działanie  platformy,  a  Zamawiający,  że  błąd  leżał  po  stronie Odwołującego. W  ocenie  Izby 

Odwołujący w większym stopniu wykazał poprawność swojego stanowiska – zwłaszcza wobec 

stwierdzenia, że także inni wykonawcy doświadczyli trudności technicznych w złożeniu ofert. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy.  Za  wadę  taką  można  uznać  okoliczność,  że  oferty  nie  mógł  złożyć  wykonawca, 

którego  oferta  miała  istotną  szansę  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą  dla  części  2. 

zamówienia (zadania nr 2), gdyż była to oferta z ceną niższą niż jedyna oferta złożona dla tej 

części.  

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1, 

§  3  i  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  


w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając wpis w wysokości 15.000 złotych, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 

3.600 złotych oraz koszty dojazdu pełnomocnika w kwocie 150 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel