KIO 2611/18 WYROK dnia 4 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2611/18 

WYROK 

z dnia 4 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2018 r. przez wykonawcę Suntar 

sp. z o.o. w Tarnowie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  z 

siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Galaxy 

Systemy  Informatyczne  sp.  z  o.o.  w  Zielonej  Górze,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Suntar sp. z o.o. w Tarnowie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Suntar sp. z o.o. w Tarnowie 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Suntar  sp.  z  o.o.  w  Tarnowie  na  rzecz  Centrum 

Obsługi  Administracji  Rządowej  z  siedzibą w  Warszawie  kwotę  3.600  zł  00 

gr 

(słownie:  trzech  tysięcy  sześciuset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 


doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 2611/18 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  z  siedzibą  w  Warszawie 

działające  w  imieniu  i  na  rzecz  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie, 

Ministerstwa  Infrastruktury  w  Warszawie,  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w 

Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Głównego 

Inspektoratu  Sanitarnego  w  Warszawie,  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w 

Warszawie, Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie – prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „sukcesywna  dostawa 

komputerów  stacjonarnych,  komputerów  przenośnych  i  tabletów  na  potrzeby  jednostek 

administracji państwowej”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 26 października 2018 r., nr 2018/S 207-471994. 

10  grudnia  2018 

r.  zamawiający  przesłał  wykonawcy  Suntar  sp.  z  o.o.  w  Tarnowie, 

zwanemu 

dalej „odwołującym”, zawiadomienie o odrzuceniu oferty odwołującego w części I i 

III postępowania. 

Wobec:  

czynności odrzucenia swej oferty, 

zaniechania czynności wyboru swej oferty jako najkorzystniejszej, 

odwołujący wniósł 20 grudnia 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp 

z  uwagi  na  niezasadne  przyjęcie,  że  treść  oferty  jest 

niezgodna z ustawą, 

2)  art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp 

w zw. z art. 78 k.c. z uwagi na niezasadne przyjęcie, że oferta 

o

dwołującego  nie  została  złożona  w  postaci  elektronicznej  z  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym a tym samym jej treść jest niezgodna z ustawą, 

3)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wyboru  oferty  o

dwołującego  jako 

najkorzystniejszej; 

4)  w  konsekwencji  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  związku  z  prowadzeniem 

postępowania  sprzecznie  z  zasadami  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

w

ykonawców,  przez  nieuprawnione  niekorzystne  traktowanie  odwołującego,  którego 

oferta nie powinna zostać odrzucona. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 


unieważnienia  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  odwołującego  w  części  I  i  III 

postępowania, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert w części I i III, w tym oferty odwołującego 

jako oferty  niepodlegającej  odrzuceniu,  a w  konsekwencji  wybór  oferty  odwołującego w 

części I i III jako najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  odw

ołania  odwołujący  podniósł,  że  uzasadniając  odrzucenie  oferty 

złożonej  przez  odwołującego,  zamawiający  podał,  iż  wykonawca  mimo  upływu  terminu 

składania  ofert  nie  złożył  oferty  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem 

elektronicznym. W ocenie z

amawiającego oferta wykonawcy nie została złożona prawidłowo, 

gdyż  dokument  zamieszczony  na  platformie  stanowi  kopię  oryginalnej  oferty  w  formie 

pisemnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. Oferta w postaci 

elektronicznej nie została złożona. 

Według  odwołującego  stanowisko  zamawiającego  nie  zasługuje  na  uwzględnienie  i 

narusza  wskazane  w  petitum  przepisy  prawa, 

w  tym  w  szczególności  przepisy  Pzp. 

Odwołujący  wywiódł,  że  stosownie  do  art.  10  a  ust.  5  ustawy  Pzp  -  oferty,  wnioski  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oraz  oświadczenia,  w  tym  JEDZ,  sporządza  się 

pod  rygorem  ich  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Bezpie

czny  podpis  elektroniczny  weryfikowany  za  pomocą 

ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  w  rozumieniu  ustawy  z  18.09.2001  r.  o  podpisie 

elektronicznym  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  262  ze  zm.)  jest  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  w  rozumieniu  ustawy  z  5.09.2016 

r.  o  usługach  zaufania  oraz  identyfikacji 

elektronicznej.  W  r

ozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  27  czerwca  2017  roku  w 

spawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych 

doprecyzowano,  że  ich  przekazanie  następuje  za  pomocą  środków  komunikacji 

elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej: 

• 

spełnienie  wymagań  przewidzianych  dla  systemu  informatycznego  w  rozumieniu 

przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

• 

identyfikację podmiotów przekazujących np. oferty, 

• 

ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert, 

• 

ochronę  przed  dostępem  do  ich  treści  przed  upływem  wyznaczonych  terminów  ich 

otwarcia. 

Zdaniem  odwołującego  dokumenty  elektroniczne  przekazywane  zatem  powinny  być 

za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej,  natomiast  sporządzane  w  jednym  z 

formatów  danych  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  18  ustawy  z 

17.02.2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne. 

Zamawiający,  określając  dopuszczalne  formaty  danych,  w  jakich  mogą  zostać  przedłożone 


dokumenty, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia 

Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  w  rozdziale  X  „Opis  sposobu  przygotowania 

oferty" zamieścił wymogi, zgodnie z którymi: 

Wykonawca  składa  ofertę  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy  pod 

adresem https://zamowienia.gov.pl. 

Oferta  powinna  być  sporządzona  w  formie  elektronicznej  podpisanej  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym  przez  osob

ę  uprawnioną  i  w  języku  polskim,  pod  rygorem 

nieważności. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  za  pośrednictwem  Platformy,  podpisane  przez 

osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 

1)  Formularz oferty wraz z formularzem cenowym - 

Załącznik nr 3 do SIWZ, 

2)  Specyfikacja  techniczna 

(odpowiednio  dla  danej  części,  na  którą  składa  ofertę)  - 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Jednocześnie w rozdziale III SIWZ zamawiający wskazał, że: 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za 

pośrednictwem  Platformy  w  zakładce  „Pytania/Informacje".  Za  datę  wpływu  oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformę. 

Zamawiający  zgodnie  z  §3  ust.  3  Rozporządzenia,  określa  dopuszczalne  formaty 

przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf. 

Odwołujący  wywiódł,  że  oferta  złożona  przez  niego  spełnia  wszelkie  wymagania 

formalne, 

w  tym  również  te  dotyczące  formy  i  sposobu  jej  złożenia.  Skoro  wykonawca 

elektronicznie,  za  pomocą  platformy  złożył  ofertę,  która  w  formacie  pdf  została  podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym to nie ma podstaw d

o przyjęcia, że oferta została 

złożona z naruszeniem cytowanych na wstępie przepisów prawa. Tym samym oferta została 

sporządzona  w  postaci  elektronicznej  oraz  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Wszystkie  warunki  wymagane  zatem  przez  ustawę  zostały  spełnione. 

Niezrozumiałym  jest  zatem  stanowisko  zamawiającego,  że  oferta  jest  sprzeczna  z 

przepisami ustawy i nie została sporządzona w wymaganej prawem formie. 

Odwołując  się  do  treści  art.  78 

§  1  k.c.  odwołujący  wskazał,  że  do  zachowania 

elektron

icznej  formy  czynności  prawnej  wystarcza  złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci 

elektronicznej  i  opatrzenie  go  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wszystkie te wymagania zostały w spełnione. 


Ofer

ta  została  sporządzona  i  przesłana  w  wersji  elektronicznej  stanowiąc  tym  samym 

dokument  elektroniczny.  Nie  może  zmieniać  tej  oceny  fakt,  iż  znajduje  się  na  niej  podpis 

członka zarządu. 

Odwołujący odwołał się do definicji dokumentu elektronicznego zawartej w art. 3 pkt 2 

ustawy  z  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania 

publiczne - 

jest to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych 

w  określonej  strukturze  wewnętrznej  i  zapisany  na  informatycznym  nośniku  danych. 

Wszystkie te wymogi dokumentu elektronicznego spełnia oferta odwołującego. 

Odwołujący wskazał także, że zamawiający argumentując swoje stanowisko odwołał 

się do § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w spawie 

użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych.  Zdaniem 

odwołującego  przepis  ten  w  żaden  sposób  nie  potwierdza  słuszności  stanowiska 

z

amawiającego  a  wręcz  przeciwnie.  Odwołujący  argumentował,  że  przyjmując  punkt 

widzenia  z

amawiającego,  należałoby  odpowiedzieć  na  pytanie  w  jakiej  formie  zdaniem 

z

amawiającego  została  sporządzona  oferta?  Czy  jest  to  zwykła  forma  pisemna?  Według 

odwołującego  niewątpliwie  nie.  Oświadczenie  woli  zostało  przekazane  w  postaci 

elektronicznej  i  podpisane jest  nie  własnoręcznie  ale  za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. Jeśli zatem wykluczymy z oczywistych względów zwykłą formę pisemną musimy 

przyjąć, że oferta została sporządzona w formie elektronicznej a tym samym jest zgodna z 

przepisami prawa.  Oznacza to,  że  zamawiający  odrzucając ofertę  wykonawcy  naruszył  art. 

89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 78 k.c. 

W  konsekwencji  powyżej  opisane  naruszenia  przepisów  Pzp  doprowadziły 

ostatecznie również do naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Jak wynika z informacji podanej 

przez  z

amawiającego  oferta  odwołującego,  gdyby  nie  została  bezpodstawnie  odrzucona, 

powinna  zostać  wybrana  w  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza.  Gdy  tymczasem  została 

bezpodstawnie  odrzucona  i  tą  czynnością  zamawiający  pozbawił  wykonawcę  możliwości 

wyboru  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej,  co  z  kolei  wyraźnie  prowadzi  również  do 

naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący podniósł także, że działania i zaniechania zamawiającego przedstawione 

powyżej stanowią dowód na fakt, że postępowanie było prowadzone w sposób naruszający 

zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji a tym samym 

z

amawiający  naruszył  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  bowiem  w 

aktualnym stanie rzeczy zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu niezgodnie 

z przepisami Pzp. 


Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy  przedstawił 

uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy  oraz  wskazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego 

zgłosił przystąpienie wykonawca Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o. w Zielonej Górze, 

zwany  dalej  „przystępującym”.  Wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  trakcie  rozprawy 

przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska.  

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  protokół  postępowania,  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia 

specyfikacji  istotn

ych  warunków  zamówienia  (SIWZ),  informację  z  otwarcia  ofert, 

ofertę  odwołującego,  zawiadomienie  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  z  10  grudnia 

2018  r.,  odw

ołanie,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia,  stanowiska  i 

dokumenty 

złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie  posiedzenia  i 

rozprawy, 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Izba  postanowiła  dopuścić  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze 

uczestnika  postępowania  po  stronie  zamawiającego  wykonawcę  Galaxy  Systemy 

Informatyczne sp. z o.o. w Zielonej Górze uznając, że zostały spełnione wszystkie przesłanki 

formalne  zgłoszenia  przystąpienia  wynikające  z  art.  185  ustawy  Pzp,  w  tym  przystępujący 

wykazał interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Oferta  odwołującego  została  odrzucona  w  części  I  i  III,  zaś  –  w  świetle 

kryteriów  oceny  ofert  –  mogła  być  wybrana  jako  najkorzystniejsza  w  tych  częściach. 

Odwołujący  domagał  się  unieważnienia czynności  odrzucenia jego  oferty  w  ww.  częściach. 

Ustalenie,  że  zamawiający  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  Pzp  odrzucił  ofertę 

odwołującego w ww. częściach, skutkować będzie koniecznością nakazania zamawiającemu 

unieważnienia  ww.  czynności,  czego  efektem  może  być  uzyskanie  zamówienia  przez 

odwołującego w części I i III. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 


Ustalono, że zamawiający wszczął i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest  sukcesywna  dostawa  komputerów  stacjonarnych, 

komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby jednostek administracji państwowej. 

Ustalono także, że zamawiający w rozdziale III SIWZ (sposób komunikacji) wskazał, 

że: 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim  w  formie  elektronicznej  za 

pośrednictwem 

Platformy 

Zakupowej 

(dalej 

jako 

„Platforma”) 

pod 

adresem: 

www.zamowienia.gov.pl.  

3.  Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami,  w  tym  wszelkie  oświadczenia, 

wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za 

pośrednictwem  Platformy  w  zakładce  „Pytania/Informacje”.  Za  datę  wpływu  oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformę. 

6.  Zamawiający  zgodnie  z  §4  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  27  czerwca 

2017  r.    (Dz.U.  2017  poz.  1320)  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w 

postępowaniu    o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępnienia  i  przechowywania 

dokumentów elektronicznych (zwane dalej „Rozporządzeniem”) określa dopuszczalny format 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:  

dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,  

dopuszcza  się  podpisanie  dokumentów  w  formacie  innym  niż  „pdf”,  wtedy  należy  użyć 

formatu XAdES. 

Zamawiający  zgodnie  z  §3  ust.  3  Rozporządzenia,  określa  dopuszczalne  formaty 

przesyłanych danych  tj. pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .pdf 

Ustalono  również,  że  zamawiający  w  rozdziale  IX  SIWZ  (wykaz  oświadczeń  lub 

dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy) przewidział, iż: 

Oświadczenia  dotyczące  Wykonawcy  /  Wykonawców  składających  ofertę  wspólną  i 

in

nych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca  na  zasadach 

określonych    w  art.  22a  ustawy  Pzp,  składane  są  w  oryginale  (dokument  podpisany 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę  uprawnioną).  Dokumenty  inne  niż 

oświadczenia  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem 

(podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osoby  uprawnione  lub 

posiadające stosowne pełnomocnictwo). 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  w  rozdziale  X  SIWZ  (opis  sposobu 

przygotowania oferty) 

wskazał, iż  

1.  Wykonawca  składa  ofertę  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy  pod 

adresem https://zamowienia.gov.pl.  


2.  Oferta  powinna  być  sporządzona  w  formie  elektronicznej  podpisanej  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym 

przez  osobę  uprawnioną  i  w  języku  polskim,  pod  rygorem 

nieważności. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby 

uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:  

1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym - 

Załącznik nr 3 do SIWZ,   

2) Specyfikacja techniczna (odpowiednio dla danej części, na którą składa ofertę) - Załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

W dalszej kolejności ustalono, że do upływu terminu składania ofert swoją ofertę na 

część  I  i  III  zamówienia  złożył  m.in.  odwołujący.  Oferta  odwołującego  została  złożona  za 

pośrednictwem  platformy  określonej  w  SIWZ.  Ofertę  złożono  w  ten  sposób,  że  odwołujący 

przesłał zamawiającemu plik zatytułowany „oferta coar” w formacie pdf. Na plik ten składały 

się zeskanowane następujące dokumenty: 

a) 

wypełniony formularz ofertowy,  

b) 

wypełniony formularz cenowy, 

c) 

w

ypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna, 

d) 

potwierdzenia  wykonanej  operacji 

wpłacenia  wadium  w  systemach  bankowości 

internetowej, 

e) 

Informacja  odpowi

adająca  odpisowi  aktualnemu  z  rejestru  przedsiębiorców 

odwo

łującego, 

f) 

d

okumenty,  które  miały  potwierdzać,  ze  zaoferowane  dostawy  odpowiadają 

wymaganiom zamawiającego określonym w SIWZ, tzw. dokumenty przedmiotowe. 

Na  skanach  formularza  ofertowego,  cenowego 

i  specyfikacji  technicznej  znajdował  się 

zeskanowany podpis własnoręczny prezesa zarządu odwołującego - pana Zbigniewa Cicha. 

Na 

skanach pozostałych dokumentów znajdowała się zeskanowana adnotacja „za zgodność 

z  or

yginałem”  wraz  z  zeskanowanym  podpisem  własnoręcznym  prezesa  zarządu 

odwo

łującego.  

Ustalono ponadto, 

że plik pdf został podpisany elektronicznie przez pana Zbigniewa Cicha – 

prezesa zarządu odwołującego. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  10  grudnia  2018  r.  zamawiający  zawiadomił 

odwołującego o odrzuceniu jego oferty w części I i III zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt  1  ustawy  Pzp,  jako  sprzecznej  z  ustawą. W  uzasadnieniu  swej  czynności  zamawiający 

wskazał, że:  

Wykonawca  do  upływu  terminu  na  składanie  ofert  za  pośrednictwem  Platformy  zakupowej 

zamieścił  plik  opisany  przez  niego  jako  „oferta”.  Plik  zawierał  ostemplowany,  podpisany 

odręcznie  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji  spółki  wypełniony  Formularz  Oferty, 


zeskanowany do pliku pdf. Plik ten 

został opatrzony podpisem elektronicznym przez Prezesa 

Zarządu z uwidocznionym stemplem graficznym.   

W  ocenie  Zamawiającego  oferta  Wykonawcy  nie  została  złożona  prawidłowo,  gdyż 

dokument  zamieszczony  na  Platformie  stanowi  kopię  oryginalnej  oferty  w  formie  pisemnej, 

poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  w  formie  elektronicznej.  Oferta  w  postaci 

elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym nie została przez Wykonawcę złożona.  

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 

r.  poz.  1025),  dalej  jako  „Kc”  oświadczenie  drugiej  stronie  woli  zawarcia  umowy  stanowi 

ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jednocześnie mając na uwadze treść 

art. 78 Kc oraz art. 78¹ Kc wskazać należy, iż ustawodawca dokonał wyraźnego rozróżnienia 

czynności  prawnej w  zależności  od  formy  jej  dokonania. Wobec  powyższego, w  przypadku 

formy  pisemnej  wymagane  jest  złożenie  własnoręcznego  podpisu  na  dokumencie 

obejmującym  treść  oświadczenia  woli,  zaś  dla  zachowania  elektronicznej  formy  czynności 

prawnej wymagane jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Kodeks  cywilny  wyraźnie  rozróżnia  wymogi  formalne  w  zakresie  oferty  w  formie 

tradycyjnej  -  pisemnej  od  ofe

rty  sporządzonej  w  formie  elektronicznej.  Wskazać  przy  tym 

należy,  iż  Ustawodawca  nie  przewidział  dodatkowej  możliwości  scalania  tych  dwóch, 

odrębnych form w kolejny byt prawny, uznając go tym samym za niedopuszczalny.   

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

(Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1320  ze  zm.),  d

alej  jako  „rozporządzenie”,  które  reguluje  zasady 

poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przesłanych w formie elektronicznej 

w § 5 ust. 2 wskazano, iż „w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę  albo  odpowiednio  przez  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega 

wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  albo  przez  podwykonawcę  jest 

równoznaczne  z  poświadczeniem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  za 

zgodność  z  oryginałem.”  Elektroniczną  kopią  dokumentu  jest  zatem  dokument,  którego 

oryginał  istnieje  w  formie  pisemnej,  zaś  jego  kopia  została  zapisana  na  informatycznym 

nośniku danych np. w formie skanu.   

Mając na  uwadze powyższe,  przekazanie skanu oferty sporządzonej  i  podpisanej  w 

formie tradycyjnej w świetle ww. przepisu, nie może zostać uznane przez Zamawiającego za 

złożenie oferty w formie przewidzianej w art. 78¹ Kc tj. w  zgodzie z przepisami ustawy Pzp 

oraz  aktów  wykonawczych.  Oferta  złożona  przez  Wykonawcę  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako niezgodna z nią. 


Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Stosownie do art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp, ofer

ty, wnioski o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu  oraz  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  25a,  w  tym  jednolity  dokument, 

sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  Zam

awiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jest 

niezgodna z ustawą. 

Stosownie do 

§ 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 

komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

ud

ostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  z  dnia  27  czerwca  2017  r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 

z późn. zm.) 

1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

inne  dokumenty  lub  oświadczenia  składane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  nie 

zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  wykonawca  może  sporządzić  i 

przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  

2.  W  przypadku  przekazywania  przez  wykonawcę  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub 

oświadczenia,  opatrzenie  jej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  wykonawcę 

albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  albo  przez  podwykonawcę  jest  równoznaczne  z 

poświadczeniem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  za  zgodność  z 

oryginałem. 

Nie z

nalazły potwierdzenia zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Spór pomiędzy stronami dotyczył formy, w jakiej została sporządzona oferta złożona 

przez  odw

ołującego.  Odwołujący  utrzymywał,  że  sporządził  swą  ofertę  w  oryginale  w 

pra

widłowej  formie  elektronicznej.  Zamawiający  natomiast  utrzymywał,  że  oferta 

odwołującego została sporządzona w formie kopii oryginalnej oferty sporządzonej uprzednio 

w  formie  pisemnej

,  która  została  jedynie  poświadczona  elektronicznie  za  zgodność  z 

oryginałem. 

Stan  faktyczny  nie  był  sporny  między  stronami.  Nie  ulegało  wątpliwości,  że 

odwołujący złożył zamawiającemu plik zatytułowany „oferta coar” w formacie pdf. Na plik ten 

sk

ładały się zeskanowane następujące dokumenty: 

a) 

wypełniony formularz ofertowy,  


b) 

wypełniony formularz cenowy, 

c) 

w

ypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna, 

d) 

potwierdzenia  wykonanej  operacji 

wpłacenia  wadium  w  systemach  bankowości 

internetowej, 

e) 

Informacja  odpowi

adająca  odpisowi  aktualnemu  z  rejestru  przedsiębiorców 

odwo

łującego, 

f) 

d

okumenty,  które  miały  potwierdzać,  ze  zaoferowane  dostawy  odpowiadają 

wymaganiom zamawiającego określonym w SIWZ, tzw. dokumenty przedmiotowe. 

P

odkreślenia  wymagało,  że  na  skanach  formularza  ofertowego,  cenowego  i 

specyfikacji  technicznej  znajdował  się  zeskanowany  podpis  własnoręczny  prezesa  zarządu 

odwołującego - pana Zbigniewa Cicha. Na skanach pozostałych dokumentów znajdowała się 

zeskanowana  adnotacja 

„za  zgodność  z  oryginałem”  wraz  z  zeskanowanym  podpisem 

własnoręcznym  prezesa  zarządu  odwołującego.  Ustalono  ponadto,  że  plik  pdf  został 

podpisany elektronicznie przez pana Zbigniewa Cicha 

– prezesa zarządu odwołującego. 

Zdaniem  Izby,  w  tej  sytuacji  zam

awiający  prawidłowo  ocenił,  że  tak  sporządzona  i 

złożona  oferta  podlegała  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  jako 

sprzeczna  z  ustaw

ą.  Zgodnie  ze  znajdującym  zastosowanie  w  sprawie  przepisem  art.  10a 

ust. 5 ustawy Pzp, oferty, wn

ioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie 

o  którym  mowa  w    art.  25a,  w  tym  jednolity  dokument  sporządza  się,  pod  rygorem 

nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  kwalifikowanym  podpisem.  Na  wstępie 

dostrzec należało, że odwołujący w odwołaniu błędnie przywołał poprzednie brzmienie tego 

przepisu,  sprzed 

wejścia  w  życie ustawy  o zmianie ustawy  Prawo zamówień  publicznych  z 

20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1603), 

co miało miejsce 18 października 2018 r. 

Podkreślenia  wymagało,  że  -  jak  wynika  z  przywołanego  przepisu  -  dla  zachowania 

prawidłowej  formy  oferty  nie  wystarcza  opatrzenie  dokumentu  w  postaci  elektronicznej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Ustawodawca 

wyraźnie  wskazał  także,  że 

istotnym  jest  aby  oferta 

została  „sporządzona”  w  postaci  elektronicznej.  Słowo 

„sporządzenie”  niewątpliwie  należy  odróżnić  od  słowa  „złożenie”.  Zdaniem  Izby  pojęcie 

„sporządzenie”  należy  utożsamiać  z  wytworzeniem,  powstaniem  oświadczenia.  Istotna  jest 

zatem 

także pierwotna postać oferty.  

Na 

takie  rozumienie  wskazują  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

M

inistrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

z  27  czerwca  2017  r. 

Co  warte  podkreślenia,  również  w  tym  akcie  prawnym  normodawca 

akcentuje znamię „sporządzenia”. W § 5 tego aktu prawnego czytamy, że: 


Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

inne  dokumenty  lub  oświadczenia  składane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  nie 

zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  wykonawca  może  sporządzić  i 

przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  

2.  W  przypadku  przekazywania  przez  w

ykonawcę  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub 

oświadczenia,  opatrzenie  jej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  wykonawcę 

albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  albo  przez  podwykonawcę  jest  równoznaczne  z 

poświadczeniem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  oświadczenia  za  zgodność  z 

oryginałem.  

Z  przywołanego  przepisu  wynika,  że  wersję  elektroniczną  dokumentu,  który 

pierwotnie został sporządzony w innej formie niż elektroniczna, normodawca określa mianem 

„elektronicznej kopii posiadanego dokumentu”. Powyższej kwalifikacji nie zmienia opatrzenie 

tak  stworzonej  elektronicznej  kopii  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Normodawca 

przes

ądził  bowiem  w  ust.  2  przywołanego  przepisu,  że  podpis  ten  należy  traktować 

wyłącznie jako poświadczenie elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Na 

konieczność  traktowania  zeskanowanego  dokumentu  pisemnego  jako  elektronicznej  kopii 

wskazują także zapisy uzasadnień do projektów aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 

W  uzasadnieniu  do 

projektu  rozporządzenia  o  zmianie  rozporządzenia  w  sprawie 

środków  komunikacji  elektronicznej  czytamy,  że  Projektowane  brzmienie  §  5  ust.  1  i  2  jest 

przede  wszystkim  konsekwencją  zmodyfikowanego  (z  dniem  18  października  2018  r.) 

brzmienia  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp,  z  którego  będzie  jednoznacznie  wynikało,  że  nie 

wszystkie  oświadczenia  składane  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  muszą  być 

sporządzane,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatrywane 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  ale  jedynie  te  oświadczenia,  o  których  mowa  w 

art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument zamówienia.  

Mając  na  względzie  powyższe,  projektuje  się,  aby  nie  tylko  dokumenty,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  ale  i  oświadczenia,  które  nie  zostały  oryginalnie 

sporządzone w  postaci dokumentu  elektronicznego,  ale w  postaci  dokumentu  papierowego 

opatrzonego własnoręcznym podpisem, mogły być składane jako elektroniczna kopia takiego 

dokumentu  lub  oświadczenia,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Należy  przy  tym  wyjaśnić,  że  pod  pojęciem  „elektronicznej  kopii 

takiego  oświadczenia  lub  dokumentu”  będzie  rozumiane  wykonanie  elektronicznego 

odwzo

rowania  oryginalnego  oświadczenia  lub  dokumentu  sporządzonego  pierwotnie  w 

postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego. 

Również  w  uzasadnieniu  do  projektu  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w 

spra

wie użycia środków komunikacji elektronicznej czytamy, że Pojęcie „elektroniczna kopia 


dokumentu” występuje w polskim systemie prawa – posługuje się nim Kodeks postępowania 

administracyjnego  w  art.  220  §  3  i  w  takim  rozumieniu  posługuje  się  nim  projektowane 

rozporządzenie.  A  zatem  przez  elektroniczną  kopię  dokumentu  należy  rozumieć  nie  tylko 

każde,  niezależnie  od  sposobu  utrwalenia,  powielenie  całości  treści  dokumentu 

elektronicznego (w ślad za definicją legalną z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz 

udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

971,  z  późn.  zm.)),  ale  również  wykonanie  elektronicznego  odwzorowania  dokumentu 

papierowego, czyli skan dokumentu papierowego. 

Wreszcie  w  uzasadnieniu  do  projektu  R

ozporządzenia  Ministra  Przedsiębiorczości  i 

Technologii 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

czytamy, 

że  Projektuje  się  zatem,  aby  nie  tylko  dokumenty,  o  których  mowa  w 

rozporządzeniu,  ale  i  oświadczenia,  które  nie  zostały  oryginalnie  sporządzone  w  postaci 

dokumentu  elektronicznego,  ale  w  postaci  dokumentu  papierowego  opatrzonego 

własnoręcznym podpisem, mogły być składane jako elektroniczna kopia takiego dokumentu 

lub  oświadczenia,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym (vide: projektowany § 14 ust. 4 zdanie pierwsze). Zatem w praktyce będzie to 

el

ektroniczne  odwzorowanie  oryginalnego  oświadczenia  lub  dokumentu  sporządzonego 

pierwotnie  w  postaci  papierowej,  czyli  skan  oświadczenia  lub  dokumentu  papierowego,  a 

następnie  potwierdzenie  za  zgodność  z  oryginałem  przy  użyciu  kwalifikowanego  podpisu 

elektronicznego. 

Jak  wynika  z  powyższego,  normodawca  wielokrotnie  i  konsekwentnie  nazywał  skan 

dokumentu stworzonego pierwotnie w formie pisemnej „elektroniczną kopią”, zaś złożony na 

tej kopii podpis 

– poświadczeniem kopii „za zgodność z oryginałem”.  

Powy

ższe  prowadziło  do  jednoznacznego  wniosku,  że  sporządzona  przez 

odwołującego elektroniczna kopia oferty nie była jej oryginałem. Istniała bowiem w naturze i 

w  posiadaniu  odwołującego  oryginalna  oferta  sporządzona  w  wersji  pisemnej  i  opatrzona 

własnoręcznym  podpisem  prezesa  zarządu  odwołującego.  Nie  można  było  przy  tym 

utrzymywać,  że  stworzenie  oferty  w  postaci  papierowej  i  podpisanie  jej  własnoręcznym 

podpisem  prezesa  zarządu  odwołującego  było  jakimś  etapem  „tworzenia”  oferty  w  formie 

dokumentu  elektronicznego. 

Uszło  uwadze  odwołującego,  że  popisanie  podpisem 

tradycyjnym  (własnoręcznym)  nie  jest  bowiem  wymaganym  elementem  powstawania 

dokumentu w formie elektronicznej

, skoro musi być on podpisany podpisem elektronicznym, 

a nie własnoręcznym.  

W  trakcie  rozprawy  odwo

łujący  podniósł,  że  jedynie  w  przypadku  skanów 

dokumentów  pochodzących  od  innych  podmiotów  opatrzenie  ich  podpisem  elektronicznym 


wykonawcy 

należy  rozumieć  jako  poświadczenie  kopii  elektronicznej  za  zgodność  z 

oryginałem.  Zdaniem  Izby  nic  takiego  nie  wynikało  z  przywołanych  przepisów,  a  także 

uzasadnień do projektów aktów wykonawczych do ustawy Pzp, które należało traktować jako 

swego  rodzaj  wyraz  wyk

ładni  autentycznej  normodawcy.  Na  uwagę  zasługiwał  fakt,  że  w 

regulacjach  tych  prawodawca  nak

azywał  uznawać  podpis  elektroniczny  na  sporządzonej 

kopii  elektronicznej  za 

poświadczenie  dokumentu  za  zgodność,  nie  uzależniając  tej 

kwalifikacji od tego, czy oryginalny dokument poch

odził od wykonawcy, czy innego podmiotu.  

Podkre

ślenia wymagało w tym miejscu, że ustawodawca w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp 

przesądził,  że  oferty,  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  oświadczenia  z 

art.  25  a,  w  tym  jedn

olity  dokument  muszą  być  „sporządzone”  w  postaci  elektronicznej. 

Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, 

że dokumenty i oświadczenia wymienione w tym 

przepisie,  a  wi

ęc  i  oferta  nie  mogą  być  sporządzone  w  formie  elektronicznej  kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Sporządzenie oferty w formie sprzecznej z ustawą 

Pzp  należało  uznać  za  niezgodność  oferty  z  ustawą,  o  której  mowa  w  art.  89  ust.  1  pkt  1 

ustawy Pzp, co skutkowało koniecznością jej odrzucenia na tej podstawie.  

Podzielono  w  tej  sprawie  stanowisko 

prezentowane  także  w  piśmiennictwie.  

sytuacji, gdy 

– zgodnie z art. 10a ust. 5 PrZamPubl – oświadczenia mają być sporządzane (a 

nie  tylko  doręczane)  w  postaci  elektronicznej,  podpisanej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym,  to  taką  postać  dokumentu  należy  uznać  za  postać  oryginalną.  Jak  wprost 

wynika  z  przepisu,  oświadczenie  –  czy  samego  wykonawcy  czy  innego  podmiotu  –  musi 

zostać  sporządzone  w  formie  elektronicznej.  Nie  będzie  uznany  za  oryginał  dokument 

zawierający np. skan dokumentu uprzednio sporządzonego w wersji papierowej. Taki skan, 

nawet gdyby został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, byłby jedynie kopią 

oryginalnego  dokumentu.  Oryginał  miałby  bowiem  w  dalszym  ciągu  postać  papierową 

(pisemną).  (Marzena  Jaworska,  Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz,  Komentarz  do 

art. 10a Pzp, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018 , Wydanie 1, ,Legalis 11187289). 

W  analizowanej  sprawie 

podzielono  także  stanowisko  prezentowane  przez  Urząd 

Zamówień  Publicznych,  który  na  swej  stronie  zaprezentował  przykładowe  zapisy  SIZ 

dotycz

ące porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. Wśród tych zapisów znalazł 

się  m.in.  następujący:  Oferta/wniosek  powinna/powinien  być  sporządzona/sporządzony  w 

języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych……… i podpisana 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty/wniosku,  w  tym 

za

szyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek 

należy  złożyć  w  oryginale.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu 

oferty/wniosku 

opatrzonej/opatrzonego 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym. 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przykladowe-zapisy-siwz-dotyczace-porozumiewania-sie-


zamawiajacych-z-wykonawcami-przy-uzyciu-srodkow-komunikacji-elektronicznej-z-

wykorzystaniem-miniportalu 

Kierując się powyższymi rozważaniami należało dojść do przekonania, że odwołanie 

nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia oddalenia. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w 

pkt  2 

sentencji  miało  charakter  formalny,  gdyż  dotyczyło  kosztów  postępowania,  a  zatem 

było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2 

sentencji),  całe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy 

Pzp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania, co ze wskazanych wcześniej względów  nie 

miało miejsca w analizowanej sprawie.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1 

sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

W  niniejszej  sprawie 

odpowiedzialność  za  wynik  postępowania  odwoławczego 

ponosił  odwołujący.  Kosztami  postępowania  obciążono  zatem  odwołującego.  Na  koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości 

.000 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3.600 zł, ustalone 

na podstawie rachunku złożonego do akt sprawy. 


Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepis

y § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysok

ości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel