KIO 412/19 WYROK dnia 25 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 412/19 

WYROK 

z dnia 25 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Protokolant:      

Marcin Jakóbczyk        

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  marca  2019  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Atmoservice Sp. z o.o., 

w postępowaniu prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

przy udziale wykonawcy 

Envimet Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowe Atmoservice Sp. z o.o. i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  Atmoservice  Sp.  z  o.o.  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 412/19 

UZASADNIENIE  

W  dniu  8  marca  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  HandIowo  -  Usługowe  Atmoservice  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Głównemu 

Inspektor

atowi  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  (dalej  „Zamawiający”)  naruszenie  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Zakup  poborników  LVS  pyłu 

PM10/PM2.5” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

art. 10a ust. 5, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy 

poprzez błędne uznanie za odrzuconą 

oferty odwołującego się wykonawcy; 

art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w zw. pkt 

XI ust. 9 SIWZ poprzez błędne uznanie za 

odrzuconą oferty odwołującego się wykonawcy; 

art.  10a  ust.  5,  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  w  zw.  z  art.  9

9  §  1  i  104  kc  poprzez 

zaniechanie uznania za odrzuconą oferty wykonawcy Envimet Services sp. z o.o.; 

art.  89  ust.  1  pkt  3  i  art.  7  ust.  1  ustawy  poprzez  nie  zapewnienie  zachowania 

uczciwej konkurencji w postępowaniu; 

ewentualnie naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w zw. pkt XI ust. 9 SIWZ poprzez 

zaniechanie uznania za odrzuconą oferty wykonawcy Envimet Services sp. z o.o. 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: (i) unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  (ii)  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty 

wnoszącego  odwołanie;  (iii)  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert;  (iv)  odrzucenia 

oferty drugiego wykonawcy; (v) dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej; 

(vi)  przeprowadzenia 

dowodu  z  dokumentacji  przetargowej  będącej  w  posiadaniu 

Zamawiającego na okoliczności wskazane w uzasadnieniu; (vii) przeprowadzenia dowodu ze 

zmiany treści SIWZ 4 lutego 2019 r. na okoliczności wskazane w uzasadnieniu. 

W uza

sadnieniu przedstawionych zarzutów Odwołujący wskazał, że w dniu 26 lutego 2019 r. 

został  poinformowany  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  oraz  o  odrzuceniu  oferty.  Jako 

podstawy odrzucenie oferty wskazano art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W ocenie Odwołującego opatrzenie skanu oferty podpisem elektronicznym nie może zostać 

uznane  za  naruszenie  przepisów  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp,  jak  również  przepisów 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r, w sprawie użycia środków 

komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 


Odwołujący powołał się na orzeczenie KIO z dnia 8 lutego 2019 r. (KIO 119/19) i wskazał, że 

wykonawcy w n

iniejszym postępowaniu mogli przygotować ofertę i załączyć ją w dowolnym 

wybranym  przez  siebie  formacie,  w  tym  w  formacie  pdf.  Ponadto  celem  elektronizacji 

zamówień  było  sprawne  przeprowadzenie  postępowań.  Intencją  ustawodawcy  było  ich 

uproszczenie  przy  za

chowaniu  minimum  formalizmu  niezbędnego  dla  zachowania  zasady 

przejrzystości. 

Ponadto  o  złożeniu  oferty  można  mówić  dopiero  na  etapie  podpisania  jej  podpisem 

elektronicznym  i  przekazaniu  zamawiającemu.  Dopiero  tak  sporządzony  i  przekazany 

dokument  może  stanowić  ofertę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  Pzp.  Momentem  złożenia 

oświadczenia  woli  nie  jest  podpisanie  wersji  papierowej,  a  jej  podpisanie  w  wersji 

elektronicznej, a więc skanu (wyrok KIO z 4 marca 2019 r. KIO 277/19). 

Odwołujący wskazał, że powyższe wątpliwości dostrzegł sam zamawiający. W treści SIWZ w 

pkt. XI w ust. 2 wymóg „Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi 

w  niniejszej  SIWZ”.  W  innym  postępowaniu  dot.  przetargu  nieograniczonego  on.  „Zakup 

wyposażenia  pomiarowego  dla  stacji  tła  regionalnego  -  Cześć  1  Zakup  analizatorów  rtęci 

gazowej, Część 2 Zakup urządzeń do pomiaru depozycji całkowitej (kolektor opadu), Część 3 

Zakup  analizatora  prekursorów  ozonu"  ten  sam  zamawiający  wykorzystał  takie  samo 

postanowienie. Jednakże w dniu 4 lutego 2019 r. dokonał zmiany treści SIWZ w przywołanym 

postanowieniu  zastępując  cytowany  zapis  następującym „Oferta powinna zostać  złożona  w 

oryginalne zgodnie z  wymogami zawartymi  w niniejszej SIWZ w języku polskim i w postaci 

elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. 

W  ocenie  Odwołującego  powyższe  wskazuje,  że  zamawiający  stosuje  różne  wymogi 

dotyczące treści ofert i formy jej składania. 

Dalej  Odwołujący  wskazał,  że  podstawą  odrzucenia  jego  oferty  nie  może  być  druga  ze 

wskazanyc

h  przesłanek.  W  przypadku  sprzętu  komputerowego  dynamika  zmian  jest  tak 

szybka, że podanie konkretnego parametru może uniemożliwić wykonanie umowy na etapie 

jej  realizacji.  Dlatego  też  elastyczność  stanowi  atut  dla  zamawiającego.  Z  punktu  widzenia 

zamawiaj

ącego  istotne  jest  aby  oczekiwane  przez  niego  parametry  zostały  spełnione  i  to 

wykonawca  w  ofercie  zagwarantował.  Wykonawca  zagwarantował,  że  dostarczy  sprzęt 

zgodny z wymaganiami zamawiającego, z tego względu braki oferty mają jedynie charakter 

formalny. 

W  ocenie  Odwołującego  w  związku  z  powyższym  w  aspekcie  merytorycznym  oferta  jest 

zgodna z treścią SIWZ i wymaganiami zamawiającego. Ewentualne braki oferty w tym zakresie 

mają charakter formalny i nie mogą stanowić podstawy odrzucenia oferty (wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 13 kwietnia 2018 r. KIO 588/18). Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ 


zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi, nie 

odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, 

warunków  realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w 

stopniu  zaspokajającym  oczekiwania  i  interesy  Zamawiającego  (wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  dnia 12  stycznia 2018  r.  KIO  2739/17). Taka  niezgodność  z  pewnością nie 

miała miejsca. Sposób wypełnienia oferty w tym zakresie nie ma wpływu na ocenę punktową 

oferty, a tym samym na wynik postępowania. 

Odwołujący  wskazał,  że  analogicznie  za  niezgodną  z  treścią  SIWZ  należałoby  uznać  treść 

oferty Envimet 

Services sp. z o.o., w której wskazano w dla sprzętu komputerowego wskazano: 

„Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne 

i nie będą obniżać jego wydajności. Zaoferowane komponenty komputera nie będą pracowały 

na ni

ższych parametrach niż opisywane w SIWZ”, a także „System operacyjny w wersji polskiej 

-  bezterminowa  licencja  na  system  operacyjny.  Microsoft  Windows  10  Prof.  PL  64  bit 

spełniający  wymagania Zamawiającego jak  obok.”  oraz  „Oprogramowanie biurowe w  wersji 

p

olskiej z licencją bezterminową umożliwiające uruchomienie na ww. komputerze: MS Office 

2016  spełniające  wymagania  Zamawiającego  jak  obok.”.  W  ocenie  Odwołującego  są  to 

dokładne  powtórzenia wymagań  zamawiającego  stanowiące  naruszenie pkt XI  ust.  9 treści 

S

IWZ, gdyż stanowi powielenie kolumny oferowane parametry. Gdyby zamawiający stosował 

te same wymogi dla obu ofert, to obie oferty powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

Niezależnie  od  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego,  oferta  Envimet  Services  sp.  z  o.o. 

podlegała odrzuceniu ze względu na brak należytego umocowania osoby składającej ofertę. 

Pierwotnie  oferta  została  złożona  wraz  z  pełnomocnictwem  papierowym.  Tymczasem,  jak 

słusznie zauważył zamawiający winno ono zostać złożone w wersji elektronicznej. W związku 

z  wezwaniem  do  uzupełnienia  braków  pełnomocnictwo  zostało  opatrzone  podpisem 

elektronicznym, jednakże dopiero 7 lutego 2019 r., a więc po złożeniu oferty. Pełnomocnictwo 

może potwierdzać czynności osoby działającej bez upoważnienia, jednakże musi to wynikać 

z  jego  treści.  Z  treści  pełnomocnictwa  nie  wynika,  aby  miało  ono  moc  wsteczną,  a  więc  w 

zakresie,  w  jakim  jest  ono  pełnomocnictwem  opatrzonym  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym,  umocowuje  pełnomocnika  do  działania  jedynie  od  dnia  7  lutego  2019  r. 

Zgodnie z art. 104 kc czynność jednostronna złożona bez umocowania jest nieważna. Złożenie 

oferty jest jednostronną czynnością prawną. Zgodnie z art. 99 § 1 kc pełnomocnictwo powinno 

być udzielone w formie w jaka zastrzeżona jest dla złożenia oferty. 


W ocenie Odwołującego mając na uwadze powyższe zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp w zw. art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 99 § 1 k.c. w zw. z art. 104 k.c. 

odrzucając oferty Envimet Services sp. z o.o. 

I

zba ustaliła co następuje: 

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) SIWZ 

wraz  z  załącznikami  na  okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia,  wymagań 

Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia oraz wymagań co do formy składanych przez 

wykonawców  dokumentów  w  postępowaniu;  (ii)  ofertę  Odwołującego  oraz  wykonawcy 

Envime

t  Services  sp.  z  o.o.  (dalej  „Przystępujący”  lub  „Wykonawca  Envimet”)  na 

okoliczność  ustalenia ich treści; (iii)  wezwanie do  uzupełnienia  pełnomocnictwa  skierowane 

przez 

Zamawiającego  do  Przystępującego  z  dnia  19  lutego  2019  r.  oraz  odpowiedź 

wykonawcy na okoliczność ustalenia treści wezwania oraz złożonych wyjaśnień i dokumentów; 

(iv) protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania; 

(v)  informacje  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  26  lutego  2019  r.  na  okoliczność 

ustalenia wyników postępowania oraz przyczyn odrzucenia oferty Odwołującego. 

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup poborników LVS pyłu PM10/PM2.5”. 

W  pkt  XI  „Opis  sposobu  przygotowania  ofert”  pkt  4  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  oferta 

powinna  być  pod  rygorem  nieważności  sporządzona  w  języku  polskim  i  w  formie 

elektronicznej,  zapewniającej  pełną  czytelność  jej  treści  oraz  podpisania  w  sposób 

umożliwiający  identyfikację  osoby  ją  składającej  (dokument  obejmujący  treść  oświadczenia 

stanowiącego treść oferty powinien być podpisany prze osobę/osoby uprawnione).  W pkt zaś 

3 Zamawiający  wskazał  wymogi  co  do  pełnomocnictwa,  nie określając  wymóg  co  do formy 

jego złożenia.  

W pkt XI ust. 9 SIWZ Zamawiający wskazał, że wykonawca składając ofertę złoży wraz z nią 

jako element oferty wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ. Dokument ten stanowi treść oferty. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  kopiowania/powielania  treści  wymagań  Zamawiającego 

określonych dla urządzeń do kolumny „Oferowane parametry” „Tabela zgodności” np. gdy opis 

parametrów  w  specyfikacji  wskazuje  na  dopuszczony  przedział  wartości  czy  parametrów. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  podać  w  ofercie  konkretny  oferowany  parametr  jaki  posiada 

oferowane  urządzenie.  W  rubryce  „Oferowane  parametry”  należy  podać  rzeczywiste  i 

konkretne parametry urządzeń oferowanych przez wykonawcę.   

Załącznik nr 8 do SIWZ stanowił „Wzór Tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia 

z  wymaganiami  Zamawiającego”.  Na  wstępie  formularza  Zamawiający  zawarł  następująca 


informację:  Zamawiający  nie  dopuszcza  powielania/kopiowania  treści  wymagań 

Zamawiającego  określonych  dla  urządzeń  do  kolumny  „Oferowane  parametry”  „Tabeli 

zgodności”, np. gdy opis parametrów w SIWZ wskazuje na dopuszczony przedział wartości 

czy parametrów, Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie konkretny oferowany parametr 

jaki  posiada  oferowane  urządzenie.  W  rubryce  „Oferowane  parametry”  należy  podać 

rzeczywiste oraz skonkretyzowane parametry oferowanych przez Wykonawcę urządzeń. 

Izba  ustalił,  że  w  postępowaniu  oferty  złożyło  dwóch  wykonawców:  Odwołujący  oraz 

Przystępujący.  Przystępujący  złożył  ofertę  poprzez  platformę  zakupową  wskazaną  przez 

Zamawiającego  w  formacie  pdf  (dokument  zeskanowany  do  pliku  pdf)  podpisaną 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobą  uprawnioną  do  reprezentowania 

wykonawcy 

– wiceprezesa zarządu. Izba ustaliła, że na plik oferty składał się formularz oferty, 

tabela  zgodności  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  z  wymaganiami  Zamawiającego, 

potwierdzenie przelewu wadium oraz wzór umowy. Na skanach formularza oferty oraz tabeli 

zgodności  znajdował  się  zeskanowany  podpis  własnoręczny  dyrektora  wraz  z  pieczątką 

imienną.  

Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  załączył  wraz  z  ofertą  skan  pełnomocnictwa  wystawionego 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy tj. prezesa zarządu w formie kopii 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnika. Zamawiający pismem z 

dnia  19  lutego  2019  r.  wezwał  Przystępującego  do  złożenia  elektronicznej  kopii 

pełnomocnictwa potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. W 

dniu 

20  lutym  2019  r.  wykonawca  złożył  pełnomocnictwo  w  formie  wskazanej  przez 

Zamawiającego.  

Pismem  z  dnia  26  lutego  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wynikach 

postępowania przetargowego.  Za  najkorzystniejszą została uznana  oferta Przystępującego. 

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.     

Izba zważyła co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes   w  uzyskaniu  zamówienia, 

a naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie 

przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

– sprzeczność oferty Odwołującego z SIWZ 


W ocenie Izby Zamawiający zasadnie dokonał odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  nakazuje 

zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Norma art. 89 ust. 1 

pkt  2  ustawy  Pzp  odnosi  s

ię do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę 

świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu, 

ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. 

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w 

pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami 

zamawiającego.  

Nie było sporne pomiędzy stronami, iż zgodnie z pkt XI ust. 9 SIWZ Zamawiający w sposób 

jednoznaczny wskazał, że wykonawca składając ofertę złoży wraz z nią jako element oferty 

wypełniony  Załącznik  nr  8  do  SIWZ.  Dokument  ten  stanowi  treść  oferty.  Zamawiający  nie 

dopuszcza kopiowania/powielania treści wymagań Zamawiającego określonych dla urządzeń 

do  kolumny  „Oferowane  parametry”  „Tabela  zgodności”  np.  gdy  opis  parametrów  w 

specyfikacji wskazuje na dopuszczony przedział wartości czy parametrów. Wykonawca jest 

zobowiązany  podać  w  ofercie  konkretny  oferowany  parametr  jaki  posiada  oferowane 

urządzenie.  W  rubryce  „Oferowane  parametry”  należy  podać  rzeczywiste  i  konkretne 

parametry  urządzeń  oferowanych  przez  wykonawcę.    Odwołujący  nie  podnosił  zarzut 

nie

jednoznaczności przywołanych zapisów SIWZ.  

Nie było również sporne, iż Odwołujący w treści złożonej oferty – „Tabela nr 2 – Wymagania 

szczególne  dla  urządzeń”  w  pozycji  „Przenośny  komputer  do  obsługi  systemu  zbierania 

danych (20 szt. dostawa w I etapie) skopiował zapisy Zamawiającego dotyczące wymagań. 

Wykonaw

ca  nie  podał  nazwy  procesora  jak  również  wyniku  testu  wydajności.  Odwołujący 

uzasadniał powyższe braki powołując się na dynamikę rynku oraz fakt, iż podanie konkretnego 

parametru  może uniemożliwiać  wykonanie umowy  na  etapie realizacji. Wskazał  również,  iż 

zagwarantował dostarczenie sprzętu o parametrach wymaganych przez Zamawiającego, zaś 

powyższe braki maja charakter wyłącznie formalny.  

Izba  nie  podziela  poglądu  prezentowanego  przez  Odwołującego.  W  ocenie  Izby  oferta 

Odwołującego  podlega  odrzuceniu  z  uwagi  na  brak  określenia  co  stanowi  przedmiot  jego 

oferty. Podkreślić należy, wykonawca biorący udział w postępowaniu przetargowym, działając 

jako profesjonalista w swojej dziedzinie, winien mieć świadomość, że Zamawiający oczekuje 

sprecyzowania  przedmiotu  oferty  w  zakresie  urządzeń  w  taki  sposób,  aby  można  było 

zweryfikować,  czy  spełniają  one  parametry  i  wymagania  wynikające  z  opisu  przedmiotu 


zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w sposób jednoznaczny wymagał 

sprecyzowania w treści oferty rodzaju oferowanego procesora jak również określenia wyników 

testu wydajności. Żadna z tych informacji nie została zawarta w ofercie Odwołującego.  

Brak sprecyzowania przedmiotu świadczenia przez Odwołującego pozbawia Zamawiającego 

możliwości  zweryfikowania  na  etapie  badania  złożonych  ofert,  czy  jest  on  zgodny  z 

wymaganiami  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Postępowanie  Odwołującego  zmierza  do 

uchylenia możliwości przeprowadzenia takiej weryfikacji poprzez twierdzenie, że z uwagi na 

dynamikę  rozwoju  i  szybkość  zmian  sprzętu  komputerowego  wskazanie  konkretnego 

parametru może uniemożliwić wykonanie umowy na etapie jej realizacji oraz, że elastyczność 

jej  korzystana  dla  zamawiającego.  Należałoby  więc  postawić  pytanie  w  jaki  sposób 

Odwołujący dokonał wyliczenia kosztów realizacji zamówienia skoro sam nie ma pewności co 

będzie  świadczył  Zamawiającemu  na  etapie  realizacji  zamówienia.  Umożliwienie 

Odwołującemu  precyzowania  przedmiotu  świadczenia  na  etapie  podpisywania  umowy 

stanowiłoby  jaskrawe  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  wypaczałaby 

sens prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym etap badania i 

oceny  ofert  przez  Zamawiającego.  Takiego  badania  Zamawiający  nie  mógłby  w  ogóle 

przeprowadzić, gdyż nie miałby wiedzy co jest przedmiotem świadczenia wykonawcy.  

Dalej wskazać należy, że zgodność treści oferty z treścią specyfikacji nie jest okolicznością, 

którą  można  domniemywać lub  zakładać na  podstawie ogólnego  oświadczenia  wykonawcy 

wówczas, gdy wymagane jest w treści SIWZ sprecyzowanie przez wykonawcę szczegółowych 

wymagań technicznych. Skoro Zamawiający w sposób jasny i precyzyjny określił procedurę 

weryfikacji  istotnych  aspektów  oferowanego  przez  wykonawców  urządzenia,  to  wykonawcy 

byli  zobowiązani  się  do  niej  zastosować  i  ponieść  wszelkie  konsekwencji  związane  z  jej 

nieprzestrzeganiem.  Nie  jest  obowiązkiem  Zamawiającego  domniemywanie  zgodności 

oferowanego produktu z ogólnego oświadczenia zawartego w treści formularza oferty skoro 

określił  on  w  jaki  sposób  wykonawcy  ową  zgodność  winni  mu  wykazać.  To  obowiązkiem 

wykonawcy  jest  dochowanie  należytej  staranności  i  postępowanie  zgodnie  z  procedurą 

określoną  przez  Zamawiającego.  W  ocenie  Izby,  jeżeli  parametry  oferowanego  sprzętu 

(urządzeń) nie zostały w ogóle przedstawione w ofercie (brak szczegółowego oświadczenia 

wykonawcy),  to  nie  można  uznać,  że  oferta  spełnia  wymagania  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  W  takim  przypadku  ogólne  oświadczenie  wykonawcy  o  zgodności 

oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami specyfikacji, nie prowadzi do sanowania 

bra

ków w ofercie wykonawcy.   


Ponadto,  gdyby  przyjąć  stanowisko  Odwołującego  za  zasadne,  bezprzedmiotowym  byłoby 

wymaganie przez  Zamawiającego  jakichkolwiek oświadczeń  wykonawcy  co do  parametrów 

oferowanych urządzeń. Skoro bowiem ogólne oświadczenie złożone w formularzu oferty, jak 

twi

erdzi Odwołujący, potwierdza, iż wykonawca oferuje produkt zgodny ze SIWZ, to wszelkie 

dodatkowe oświadczenia należałoby uznać za zbędne.  

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że brak jest podstaw do uznania, iż odrzucając ofertę 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający naruszył przywołany 

przepis.  

Zarzut  naruszenia  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp 

– 

niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego  

W ocenie Izby zarzut potwierdził się, jednakże jego zasadność pozostaje bez wpływu na wynik 

postępowania. 

Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod 

rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Ustawodawca  określił  w  przywołanej  regulacji  po  pierwsze  wymóg 

sporządzenia  oferty  w  postaci  elektronicznej,  po  drugie  opatrzenie  tak  sporządzonego 

dokumentu  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Przy  czym  podkreślić  należy,  że 

ustawodawca nie zdefiniował w żaden sposób pojęcia „postać elektroniczna”.  

Pojęcie  „postaci  elektronicznej”  dokumentu  zostało  użyte  przez  ustawodawcę  w  art.  78

¹ 

§1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), (dalej 

jako „k.c.”), mającego zastosowanie na mocy art. 14 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, 

iż  do  zachowania elektronicznej formy  czynności  prawnej  wystarcza złożenie oświadczenia 

woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Ustawodawca  definiując  elektroniczną  formę  czynności  prawnej  wskazał,  iż  wymaga  ona 

złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  Przy  czym,  również  w  przepisach  kodeksu  cywilnego  nie  zwarto  definicji 

pojęcia oświadczenia woli w postaci elektronicznej.  

Należało więc rozstrzygnąć w przedmiotowej sprawie czy złożenie oferty w formacie pliku pdf 

poprzez  zeskanowanie  papierowej  wersji  dokumentu  może  być  uznanie  za  sporządzenie 

oferty w postaci elektronicznej. W ocenie Izby brak jest przepisu prawa na podstawie, którego 


uznać należałoby, iż skan dokumentu zapisanego w formie pliku pdf nie może być uznany za 

sporządzenie oferty w postaci elektronicznej.  Po pierwsze, ustawodawca ani w ustawie Pzp 

ani  w  przepisach  k.c.  nie  wprowadził  żadnych  ograniczeń  co  do  sposobu  sporządzenia 

dokumentów w postaci elektronicznej. Po drugie, zakładając, że prawodawca jest racjonalny, 

celem zdefiniowania powyższego pojęcia należy posiłkowo, odwołać się do przepisów ustawy 

z  dnia  17  lutego  2005  roku  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania 

publiczne  (Dz.U.2017.570  ze  zm.)  (dalej  „Ustawa  o  informatyzacji”).  Z  art.  3  pkt  2 

przywołanej  ustawy  wynika,  że  dokument  elektroniczny  to  stanowiący  odrębną  całość 

znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany 

na  informatycznym  nośniku  danych. W konsekwencji,  uznać  należy,  że warunkiem uznania 

danego pliku za dokument elektroniczny jest to, że – przy zastosowaniu odpowiedniej techniki 

–  stanowi  ustrukturyzowany  zbiór  danych  dający  się  zapisać  na  nośniku  informatycznym. 

Oznacza to,  że w  rozumieniu art.  3  pkt  2  Ustawy  o informatyzacji każdy plik komputerowy, 

który może być zapisany na dysku komputera (lub innym nośniku danych) stanowi dokument 

elektroniczny  –  niezależnie  od  tego  w  jaki  sposób  został  wytworzony.  Sposób  wytworzenia 

pliku jest obojętny dla ustalenia, czy plik stanowi dokument elektroniczny. To czy dany plik jest 

dokumentem  elektronicznym  wynika  tylko  i  wyłącznie  ze  spełnienia  dwóch  przesłanek,  tj.: 

tego,  że  plik  stanowi  ustrukturyzowany  zbiór  danych  oraz  tego,  że  daje  się  zapisać  na 

informatycznym nośniku danych. 

Powyższe pozostaje w zgodzie z unijną definicją dokumentu elektronicznego, określoną art. 3 

pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 

r. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 

do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 

(Dz. Urz. UE. L Nr 257, str. 73), zgodnie z którą dokument elektroniczny oznacza każdą treść 

przechowywaną  w  postaci  elektronicznej,  w szczególności  tekst  lub  nagranie  dźwiękowe, 

wizualne lub audiowizualne.  

W ocenie Izby, mając na uwadze powyższe nie może ulegać żadnej wątpliwości, że dokument, 

który powstał w wyniku wydrukowania pliku formularza oferty, a następnie uzupełniony ręcznie 

i zeskanowany do pliku w formacie pdf, stanowi dokument  - ofertę w postaci elektronicznej. 

Oferta, w postaci skanu, będącego jednym ze sposobów wprowadzenia danych do komputera, 

w formacie pdf – zgodnym z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 

2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej   w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowania dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1320 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie”) w zw. z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady 

Ministrów  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności, 


minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze 

zm.) – podpisana ważnym podpisem elektronicznym, spełnia określony przez ustawodawcę 

wymóg. W ocenie Izby art. 10a ust. 5 ustawy Pzp nakłada na wykonawcę wyłącznie obowiązek 

sporządzenia  oferty  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  jej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Żaden  przepis  prawa  nie  wskazuje,  że  oferta  powinna  stanowić  formularz 

ofertowy  uzupełniony  za  pomocą  edytora  tekstu,  również  żaden  przepis  nie  wyłącza 

możliwości  konwertowania  oświadczenia  woli  podmiotu  wyrażonego  w  formie  pisemnej  na 

formę  elektroniczną.  Takie  ograniczenie  stałoby  w  sprzeczności  z  treścią  art.  60  k.c. 

stanowiącym, iż wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde 

zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez 

ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Skan papierowego formularza 

oferty  do  pliku,  zapisanego  w  formacie  PDF  stanowi,  jako  zbiór  danych,  odrębną  całość 

znaczeniową, posiada strukturę wewnętrzną pozwalającą na interpretację odpowiednich bitów 

zapisu jako obrazu zeskanowanego dokumentu.  

W ocenie Izby nie ma podstaw, aby rozróżniać i inaczej traktować dokumenty, którym nadano 

ostateczną  postać,  wykorzystując  wyłącznie  system  komputerowy  od  dokumentów 

utworzonych z wykorzystaniem technik pośrednich (np. PDF z drukowania). Po pierwsze, o 

ważności  oferty  nie  może  decydować  przyjęta  przez  wykonawcę  technika  stworzenia 

dokumentu  w  postaci  elektronicznej  w  sytuacji,  gdy  ustawodawca  nie  wprowadził  żadnych 

ograniczeń co do sposobu tworzenia dokumentów w postaci elektronicznej. Po drugie, gdyby 

nałożyć  na  zamawiających  obowiązek  weryfikacji  zastosowanej  przez  wykonawcę  techniki 

powstania  dokumentu  w  postaci  elektronicznej,  to  jednokrotnie  wymagałoby  to  wykonania 

specjalistycznej analizy czy dany dokumenty został stworzony wyłącznie z użyciem systemu 

komputerowego  czy  nie.  W  ocenie  Izby,  z  punktu  widzenia  zamawiającego,  jak  również  z 

punktu  widzenia  celu  wprowadzonej  regulacji,  istotne  znaczenie  ma  przesłanie 

zamawiającemu  poprzez  wskazany  przez  niego  platformę  zakupową  dokumentu  oferty  w 

postaci  elektronicznej.  Zarówno  skan  dokumentu  papierowego  jak  i  dokument  powstały 

wyłącznie  w  systemie  komputerowym  mają  postać  dokumentu  elektronicznego,  a  w 

konsekwencji spełniają wymagania wskazane w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Oba dokumenty 

zostały  sporządzone  jako  dokumenty  elektroniczne.  Okoliczność,  iż  oświadczenie  woli 

wykonawcy  zostało  również  złożone  w  wersji  papierowej  nie  może  zabraniać  wykonawcy 

złożenia go również w postaci elektronicznej. Brak jest przepisu prawa, który uniemożliwiłaby 

funkcjonowanie oświadczenia woli danego podmiotu w dwóch odmiennych formach.   


W  końcu  dodać  należy,  że  ustawodawca  europejski  w  Dyrektywie  24/2014  w  motywie  52 

Preambuły  odnosząc  się  do  obowiązki  elektronizacji  zamówień  publicznych  posługuje  się 

pojęciem  elektronicznego  składania  ofert.  Zgodnie  z przepisem  art.  22  dyrektywy  względy 

bezpieczeństwa  mogą  przesądzać  o konieczności  ustanowienia  dodatkowych  wymogów 

odnośnie  narzędzi  i urządzeń  służących  do przesyłu  i odbioru  ofert  i wniosków.  Poziom 

bezpieczeństwa  wymagany  dla  elektronicznych  środków  komunikacji  stosowanych 

na 

poszczególnych  etapach  danego  postępowania  o udzielenie  zamówienia  określają 

państwa członkowskie lub instytucje zamawiające, działając w ogólnych ramach, jakie w tym 

zakresie  funkcjonują  w danym  kraju  członkowskim.  Takim  wymogiem  może  być  np. 

konieczność użycia przez wykonawcę podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym 

certyfikacie  wystawionym  przez  podmiot  świadczący  usługi  certyfikacyjne  wymieniony 

na 

zaufanej liście przewidzianej w decyzji Komisji 2009/767/WE. Dyrektywa przy tym wyraźnie 

wskazuje,  że  poziom  bezpieczeństwa  przyjętego  przez  państwo  członkowskie  lub 

zamawiającego musi być proporcjonalny do powiązanego ryzyka. W ocenie Izby narzucenie 

wykonawcom  określonego  technicznego  sposobu  wypełnienia  formularza  oferty,  przy 

wykluczeniu możliwości tworzenia skanu oferty uprzednio sporządzonej w formie papierowej 

stanowiłoby naruszenie zasady proporcjonalności i nie może być uznane za krok mający na 

celu  minimalizowanie  bliżej  sprecyzowanego  i  potencjalnego  ryzyka.  Takich  ryzyk  ani 

Zamawiający ani Przystępujący nie wskazali, nie dostrzega ich również Izba.   

Drugim elementem koniecznym do złożenia przez wykonawcę ważnej ofert jest, zgodnie z art. 

10a  ust.  5  ustawy  Pzp,  opatrzenie  oferty  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  W 

przedmiotowej sprawie taki podpis został zamieszony przez Odwołującego na złożonej przez 

wykonawcę ofercie. Nie była to okoliczność sporna pomiędzy stronami. Sam Zamawiający w 

uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego wskazał, że wykonawca złożył ofertę poprzez 

platformę  zakupową  w  formacie  PDF  podpisaną  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy – wiceprezesa zarządu. Wątpliwości 

Zamawiającego  wzbudziła  okoliczność,  iż  na  zeskanowanym  dokumencie  znajdował  się 

własnoręczny podpis dyrektora wraz pieczątką imienną. Zamawiający uznał, że wykonawca 

złożył elektroniczną kopię oferty, zaś złożony elektroniczny podpis kwalifikowany potraktował 

jako poświadczenie elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Zamawiający 

odwołał  się  do  przepisów  Rozporządzenia.  Izba  nie  podziela  stanowiska  Zamawiającego. 

Gramatycznej wykładni normy § 5 Rozporządzenia wskazuje, że przepis ten dotyczy wyłącznie 

dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1 ustawy  Pzp,  lub  innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zarówno 

w ustawie Pzp, jak i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak i nawet na kanwie 

omawianego  rozporządzenia  (vide  § 3  Rozporządzenia)  ustawodawca  w  sposób 


jednoznaczny  rozróżnia  ofertę  od  innych  dokumentów  i oświadczeń  składanych 

postępowaniu, w oparciu o art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Trudno też podzielić pogląd jakoby 

oferta  mogła  być  „innym  dokumentem  lub  oświadczeniem”,  skoro  w  żadnym  miejscu 

ustawodawca  nie  utożsamia  pojęcia  oferty  z dokumentem  lub  oświadczeniem  składanym 

postępowaniu.  Ustawodawca, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, uregulował oświadczenia 

dokumenty, składane w postępowaniu, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016  r.  w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Rozporządzenie 

to nie obejmuje oferty, zatem trudno przyjąć, aby § 5 Rozporządzenia – referujący do art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, więc również do rozporządzenia wydanego w oparciu o art. 25 ust. 2 ustawy 

Pzp 

–  mógł  dotyczyć  oferty.    Ponadto  zrównanie  oferty  do  dokumentów  i  oświadczeń 

wskazanych w § 5 Rozporządzenia unormowanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, powodowałoby 

dalsze istotne skutki prawne, w tym sprzeczne z ustawą Pzp  – np. możliwość uzupełnienia 

oferty,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Zazna

czyć  również  wypada,  że  z  uwagi  na 

restrykcyjny  charakter  art.  89  ust.  1  pkt  ustawy  Pzp  - 

ze  względu  na  wynikającą  z  normy 

sankcję  –  w  postaci  wyeliminowania  wykonawcy  z postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

– rozszerzająca wykładnia tego przepisu jest niedopuszczalna. Nie sposób więc 

zgodzić się z Zamawiającym, iż przepisy § 5 Rozporządzenia mają zastosowanie do oferty, a 

tym  samym 

za  niezasadne  uznać  należy  twierdzenie,  iż  zamieszczenie  kwalifikowanego 

podpisu  elektronicznego  na  zeskanowanej  do 

pliku  pdf  ofercie  stanowi  poświadczenie 

elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.  

W ocenie Izby nie ma żadnego znaczenia w okolicznościach niniejszej sprawy, iż w pliku oferty 

przesłanym Zamawiającemu znajduje się skan podpisu pracownika wykonawcy. Istotne jest 

natomiast, iż Odwołujący złożył ofertę poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej 

podpisaną  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę  uprawnioną  do 

reprezentowania  wykonawcy,  co  tym  samym  wyczerpuje  wymagania  wskazane  przez 

ustawodawcę w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Podkreślić w tym miejscu należy, że jeżeli w treści 

dokumentu nie określono wprost, w jakim charakterze jest on podpisany elektronicznie (np. 

nie stwierdzono wprost, że jest on kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem), to należy 

przyjąć,  że  w  przypadku  dokumentów  własnych  (wykonawcy)  prawidłowe  podpisanie 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  zawsze  powoduje,  iż  mamy  do  czynienia  z 

oryginałem.  Nie ma przy  tym  znaczenia,  czy  osoba  podpisana pod dokumentem  odręcznie 

(osoba, której odręczny podpis widnieje w postaci skanu na dokumencie) jest tą samą osobą, 

która  podpisuje  się  elektronicznie.  Istotne  jest  jedynie  to,  czy  podpis  elektroniczny  jest 

prawidłowy z punktu widzenia zasad reprezentacji podmiotu. Zamieszczenie na dokumencie 

elektronicznym  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  skutkuje  powstaniem  oryginału 


oferty  wykonawcy  w  formie  wymaganej  przepisami  Pzp.  W  ocenie  Izby  podpisy  złożone 

odręcznie  na  dokumencie  papierowym  nie  mają  żadnego  znaczenia  dla  prawidłowości 

zachowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podkreślić należy, że – podobnie jak 

dokument  papierowy 

–  dokument  elektroniczny  umożliwia  złożenie  wielu  podpisów 

elektronicznych, tj. podpisów różnych osób, nie tylko tych, które mogą reprezentować podmiot. 

Taki  dokument  powinien  być  uznawany  za  podpisany  zgodnie  z  reprezentacją,  o  ile  wśród 

złożonych  podpisów  znajdują  się  takie,  które  złożono  zgodnie  z  KRS  lub  udzielonym 

pełnomocnictwem.  

W ocenie Izby w omawianym stanie faktycznym zami

arem Odwołującego było złożenie oferty 

w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta  została  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  wice

prezesa  zarządu  uprawnionego  do  samodzielnego  reprezentowania 

spółki.  Czynność  ta  winna  być  oceniona  przez  Zamawiającego  przez  pryzmat  prawa 

materialnego tj. przepisów k.c. - ujawnienie woli powodujące skutek prawny w postaci złożenia 

oświadczenia  woli.  O  skutku  prawnym  opatrzenia  oferty  w  postaci  elektronicznej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przesądza  brzmienie  dokumentu,  a  ściślej  treść 

objętego nim oświadczenia woli osoby, której elektroniczny podpis znalazł się na dokumencie. 

Podpis  taki  stanowi  zatwierdzenie  treści  dokumentu.  I  nie  ulega,  w  ocenie  Izby,  żadnych 

wątpliwości,  iż  złożenie  przez  wice  prezesa  zarządu  Odwołującego  elektronicznego 

kwalifikowanego  podpisu  na  ofercie  stanowi  oświadczenie  woli  zawarcia  umowy  w  imieniu 

spółki, w trybie przewidzianym przez Zamawiającego, nie zaś poświadczenie elektronicznej 

kopii  dokumentu  za  zgodność  z  oryginałem.  Żadne  okoliczności  faktyczne  towarzyszące  

złożeniu oferty przez Odwołującego nie pozwalają na przyjęcie konkluzji przedstawionej przez 

Zamawiającego. W  ocenie  Izby,  w  niniejszej  sprawie  Zamawiający  dokonał  oceny  skutków 

złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez pryzmat przepisów Rozporządzenia, 

które nie mają zastosowania do oferty.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  oraz  okoliczności,  iż,  ani  Zamawiający  ani  Przystępujący  nie 

kwestionowali  skuteczności  czy  też  ważności  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego 

złożonego  przez  wiceprezesa  zarządu  Odwołującego  na  pliku  oferty  przesłanej 

Zamawiającemu, Izba uznała, że Odwołujący w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 10a ust. 5 

ustawy  Pzp,  złożył  ofertę  w  postaci  elektronicznej  opatrzoną  kwalifikowanym  podpisem 

elekt

ronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Odwołującego.  

Tym  samym  w  ocenie  Izby  Zamawiający  niezasadnie  odrzucił  ofertę  Odwołującego  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp. 

Izba  stwierdziła  jednakże,  że  naruszenie  przez 

Zamawiającego przepisów art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie ma i nie może już mieć wpływu 

na  wynik  postępowania,  o  którym  mowa  w  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  a  zatem  nie  może 


skutkować uwzględnieniem odwołania.  Oferta Odwołującego podlega bowiem odrzucenia na 

podstawie art. 89 u

st. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zatem nawet uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 

89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  nie  może  przynieść  zmiany  wyniku  postępowania,  tj.  oferta 

Odwołującego została bowiem prawidłowo odrzucona z powodu jej sprzeczności z SIWZ.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z 

art. 99 §1 k.c. w zw. z art. 104 k.c. – zaniechanie odrzucenia oferty Envimet Services sp. z o.o. 

z powodu wadliwego pełnomocnictwa  

W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Wskazać należy na wstępie, że proces zastąpienia 

komunikacji tradycyjnej komunikacją elektroniczną jest procesem skompilowanym technicznie 

i organizacyjnie nie tylko dla instytucji zamawiających, ale również dla samych wykonawców. 

Wymaga od wielu podmiotów zmiany sposobu myślenia i odejścia od tradycyjnego rozumienia 

dokumentu  jako  wyłącznie  oświadczenia  woli  złożonemu  na  piśmie.  Prawo  zamówień 

publicznych  nie  stanowi  jedynej  gałęzi  prawa,  gdzie  ustawodawca  wprowadził  nowoczesne 

rozwiązania  i  sposoby  komunikacji.  Również  w  przepisach  k.c.  ustawodawca  zerwał  z 

tradycyjnym  rozumiem  pojęcia  dokumentu  jako  informacji  utrwalonej  wyłącznie  w postaci 

pisma opatrzonego własnoręcznym i wprowadził trzy rodzaje szczególnej formy oświadczenia 

woli: formę dokumentową, formę pisemną oraz formę elektroniczną, pozostawiając bez zmian 

dotychczasową  kategorię  form  pisemnych  kwalifikowanych.  Wskazać  należy,  że  przed 

wprowadzeniem  elektronicznej  formy  czynności  prawnej,  w  doktrynie  prawa  jednoznacznie 

klasyfikowano  hierarchie  po

szczególnych  form  tj.  od zwykłej  formy  pisemnej,  przez  formy 

wymagające  urzędowego  poświadczenia  daty  oraz  podpisu  do formy  aktu  notarialnego  - 

wszystkie bowiem zasadzały się na formie pisemnej i każda kolejna konsumowała elementy 

swoiste dla formy ją poprzedzającej (por. Z Radwański: Zarys części ogólnej prawa cywilnego, 

str. 177). P

roces hierarchizacji nowym form czynności prawnych budzi już więcej kontrowersji, 

w szczególnie w zakresie formie pisemnej i elektronicznej. I o ile ustawodawca wprost wskazał 

w  art.  78¹  k.c.,  że  oświadczenie  woli  złożone  w formie  elektronicznej  jest  równoważne 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, o tyle brak jest przepisu mówiącego o tym, 

iż  oświadczenie  woli  złożone  w  formie  pisemnej  wywołuje  równoważne  skutki  prawne 

oświadczeniu woli złożonemu w formie elektronicznej.  

Dalej  wskazać  należy,  że  w  przypadku  pełnomocnictw  ustawa  Pzp  nie  zawiera  żadnych 

regulacji  co  do  formy  pełnomocnictwa  do  złożenia  oferty.  Na mocy  art.  14  §  1  ustawy  Pzp 

zastosowanie winny mieć przepisu k.c. W świetle art. 99 § 1 k.c. jeżeli do ważności czynności 

prawnej  potrzebna  jest  szczególna  forma,  pełnomocnictwo  do  dokonania  tej  czynności 

powinno  być  udzielone  w  tej  samej  formie.  Literalna  wykładania  powyższego  przepisu  w 

oderwania  od  specyfiki 

rynku  zamówień  publicznych  zawężałby,  w  sposób  niezasadny  w 


ocenie  Izby,  możliwość  składania  ofert  wyłącznie  w  oparciu  o  pełnomocnictwa  w  postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Nie ulega  wątpliwości,  iż  dla skutecznego umocowania danej  osoby  do  działania w  imieniu 

mocodawcy  konieczne  jest  złożenie  przez  mocodawcę  oświadczenia  woli  i  opatrzenie 

dokumentu  stosowanym  podpisem.  W  przypadku  dokumentu  w  formie  pisemnej  będzie  to 

podpis  własnoręczny,  zaś  w  przypadku formy  elektronicznej  podpis  elektroniczny.  Przepisy 

ustawy Pzp jak również k.c. nie przewidują odmiennych skutków prawnych złożenia podpisu 

własnoręcznego  i  podpisu  elektronicznego.  Innymi  słowy  brak  jest  przepisów  prawa,  które 

obalałby tezę o równoważność skutku prawnego podpisu elektronicznego i własnoręcznego 

i tym  samym  formy  pisemnej  i 

formy  elektronicznej.  Przyjęcie  odmiennej  tezy  rodziłoby 

niedopuszczalną,  w  ocenie  Izby,  ocenę  skuteczności  oświadczeń  woli  wyłącznie  przez 

pryzmat technicznego 

sposób złożenia podpisu. Izba stoi na stanowisku, iż przepisu art. 78¹ § 

1 k.c.  nie wyklucza równoważności skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w formie 

pisemnej z skutkami prawnymi oświadczenia woli w formie elektronicznej. To, że przywołany 

przepis 

zrównują 

skutek 

podpisu 

elektronicznego/formy 

elektronicznej 

własnoręcznym/formą  pisemną  wynika  nie  z tego,  że  równoważność  miałaby  być 

jednostronna,  lecz  z 

faktu,  że  to  formę  elektroniczną  jako  nową  technicznie  formę 

oświadczenia  woli  wprowadza  się  do obrotu  prawnego  funkcjonującego  w oparciu  o formę 

pisemną.  Zatem  przy  braku  przepisów  prawnych  niwelującego  równoważność  skutków 

prawnych  czynności  dokonywanych  w formie  pisemnej  i elektronicznej,  jak  również 

uwzględniając  przepisy  ustawy  Pzp,  które  nie  wprowadzają  wymogu  sporządzenia 

pełnomocnictwa do złożenia oferty w postaci elektronicznej, nie sposób odmówić skuteczności 

umocowania  do  złożenia  oferty  udzielonego  w formie  pisemnej.  Przyjęcie  takiej  tezy  nie 

będzie, w ocenie Izby, stanowić naruszenia art. 99 k.c. bowiem jeśli pełnomocnictwo, ma mieć 

formę właściwą dla czynności głównej, to pełnomocnictwa udzielona w formie równoważnej 

do wymaganej 

formy szczególnej uznać należy za prawidłowe.

Co  do  sposobu 

złożenia  pełnomocnictwa  w  formie  pisemnej  w  zelektronizowanym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to w tym zakresie odwołać się należy do 

dorobku orzeczniczego wypracowanego pod rządami  poprzedniej regulacji, z której wynikał 

obowiązek  złożenia  oferty,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej.  Zarówno 

orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jak  i  sądowe  dopuściło  możliwość  złożenia  kopii 

pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie (przykładowo w wyroku KIO o sygn. akt KIO/UZP 

417/08, wyrok KIO o sygn. akt KIO/UZP 816/08, KIO/UZP 817/08, wyrok 

Sądu Okręgowego w 

Warszawie  z  31  stycznia  2007  r.,  sygn.  akt  V  Ca  85/07  oraz  wyrok 

Sądu  Okręgowego  w 

Krakowie z 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt II Ca 137/07.  

Warto przywołać przy tym wyrok Sądu 


Okręgowego w Warszawie z 31 stycznia 2007 r. (sygn. akt V Ca 85/07), w którym orzeczono, 

że  kopia  pełnomocnictwa  nie  wystarczy,  a  wykonawcy  startujący  w  postępowaniach  o 

udzielenie  zamówienia  powinni  dołączać  do  oferty  swego  mocodawcy  oryginał 

pełnomocnictwa  lub  kopię  poświadczoną  notarialnie.  Ta  druga  forma  wynika  z  faktu,  że 

odpis 

poświadczony  przez  notariusza,  któremu  ustawowo  zagwarantowano  możliwość 

dokonania  takiej  czynności  z  określonym  skutkiem  prawnym  ma  charakter  dokumentu 

urzędowego. Stanowi o tym art.  2 § 2 Prawa o notariacie, wskazując, że „czynności notarialne, 

dokonane przez notariusza zgodnie z 

prawem, mają charakter dokumentu urzędowego”.

Tym  samym,  mając  na  uwadze  powyższe,  uznać  należy,  że  pełnomocnictwo,  którego 

udzielono  wyłącznie  w formie  pisemnej,  będzie  mogło  być  przedstawione  zamawiającemu 

formie  elektronicznego  poświadczenia  zgodności  kopii  z okazanym  dokumentem 

pełnomocnictwa sporządzonego stosownie do przepisów art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 

1991  r. 

–  Prawo  o notariacie,  które  to  poświadczenie  notariusz  opatruje  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Skoro  sądy  powszechne  dopuściły  możliwość  złożenia  kopi 

pełnomocnictwa  w  formie  pisemnej  poświadczonej  przez  notariusza  własnoręcznym 

podpisem, zaś ustawodawca krajowy i europejski uznaje kwalifikowany podpis elektroniczny 

za równoważny podpisowi własnoręcznemu, to nie ma podstaw, aby odmówić skuteczności 

poświadczenia notariusza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

W  ocenie  Izby  uniemożliwienie  wykonawcom  posługiwania  się  pełnomocnictwami  w  formie 

pisemnej, zwłaszcza tymi, które zostały udzielone przed 18 października 2018 r., stanowiłoby 

naruszenie  zasady  proporcjonalności  i    nie  służy  eliminowaniu  żadnego  bliżej  określonego 

ryzyka związanego z procesem elektronicznego udzielenia zamówień publicznych.  Nie ulega 

wątpliwości,  iż  w  omawianym  stanie  faktycznym  osoba,  która  podpisała  ofertę  w  imieniu 

Przystępującego  była  umocowana  do  działania.  Podważenie  skuteczności  prawnej  takiego 

umocowania,  które  zostało  poświadczone  przez  notariusza  prowadziłoby  do  prymatu 

formalizmu  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  nie  służy  eliminowaniu 

barier  w  dostępie  do  zamówień  publicznych  przez  wykonawców  krajowych,  jak  również 

zagranicznych.  

Mając na uwadze powyższe Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

– zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy 

Envimet Services sp. z o.o. z powodu niezgodności z SIWZ 


W  ocenie  Izby  zarzut  nie  potwierdził  się.  Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  wykonawca 

Enviment  sprecyzował  przedmiot  świadczenia  i  nie  dokonał  biernego  skopiowania  w  tabeli 

zgodności  wymagań  Zamawiającego.  Nie  sposób  tym  samym  uznać,  iż  Zamawiający 

zastosowa

ł  odmienne  standardy  oceny  ofert  wykonawców.  Wskazać  bowiem  należy,  że  w 

zakresie wymagań Zamawiającego dotyczących Przenośnego komputera do obsługi systemu 

danych wykonawca Enviment sprecyzował wszystkie parametry techniczne wymagane przez 

Zamawiającego.  Z  treści  SIWZ  wynika,  iż  Zamawiający  nie  dopuszczał  kopiowania 

parametrów  zwartych  w  SIWZ  w  przypadku,  gdy  Zamawiający  przewidział  dopuszczalny 

przedział wartości czy parametrów. Z taką sytuacja nie mamy do czynienia w analizowanym 

stanie  faktyczny.  Wykona

wca  powtórzył  w  Tabeli  zgodności  treść  wymagania  wskazanego 

przez Zamawiającego, jednakże z treści tego wymagania nie wynikał obowiązek określenia 

konkretnego parametru oferowanego urządzenia.  

W zakresie zarzut dotyczącego „Systemu operacyjny w wersji polskiej - bezterminowa licencja 

na  system  operacyjny.  Microsoft  Windows  10  Prof.  PL  64  bit  spełniający  wymagania 

Zamawiającego  jak  obok.”  oraz  „Oprogramowanie  biurowe  w  wersji  polskiej  z  licencją 

bezterminową umożliwiające uruchomienie na ww. komputerze: MS Office 2016 spełniające 

wymagania Zamawiającego jak obok.”, Izba również nie podziela stanowiska Odwołującego. 

Wskazać  bowiem  należy,  że  wykonawca  Enviment  nie  dokonał  skopiowania  wymagań 

Zamawiającego. Wykonawca w Tabeli zgodności sprecyzował oferowany system operacyjny 

oraz  oferowane  oprogramowanie  biurowe.  Oświadczył  również,  iż  produkty  te  spełniają 

wymagania  minimalne  stawiane  przez  Zamawiającego.  Wśród  wymagań  minimalnych 

wskazanych  przez  Zamawiającego  nie  sposób  odnaleźć  zapisów,  które  wymagałby  od 

w

ykonawcy  doprecyzowania  określonej  wartości  czy  parametru.  Nie  ma  w  nich  wymagań 

odnoszących się do przedziałów wartości czy parametrów. Tym samym oczywistym jest, że 

wykonawca  precyzując  oferowany  system  operacyjny  i  oprogramowanie  biurowo  i 

oświadczając,  iż  produkty  te  spełniają  minimalne  wymagania  Zamawiającego  wskazane  w 

Tabeli zgodności oferuje produkty o takich właśnie funkcjonalnościach.  

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.   

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  972 

z zm.).  

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel