KIO 100/19 WYROK dnia 8 lutego 2019 r.

Data: 26 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 100/19 

WYROK 

z dnia 8 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna  Poprawa 

Protokolant:            Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 

2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  21  stycznia  2019  roku  przez  Odwołującego 

Galaxy  Systemy  Informatyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Zielonej Górze 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Skarb  Państwa  Izba  Administracji 

Skarbowej w Bydgoszczy 

z siedzibą w Bydgoszczy 

przy  udziale  wykonawcy  J.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  KC 

Consulting  J.  W. 

z  siedzibą  w  Poznaniu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje  Z

amawiającemu  unieważnienie  czynności  z  dnia  11  stycznia  2019  roku  

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  nakazuje  Zamawiaj

ącemu  wykluczenie 

wykonawcy  J.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  J.  W.  KC 

Consulting 

siedzibą 

Poznaniu 

na 

podstawie  

art.  24  ust.  1    pkt  12  Pzp,  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  i  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  

w  postępowaniu  na  zadanie,  którego  przedmiotem  jest  „Usługa  outsourcingu 
obejmująca  drukowanie,  kopiowanie  i  skanowanie  dokumentów  na  potrzeby 
jednostek Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy” 


Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  J.  W.  prowadzącego  działalność 

gospoda

rczą 

pod 

firmą 

J. 

W. 

KC 

Consulting 

siedzibą  

w Poznaniu: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez  Odwołującego 

Galaxy  Systemy  Informatyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Zielonej Górze tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od wykonawcy J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

KC  Consulting  J.  W.  z  siedzib

ą  w  Poznaniu  na  rzecz  Odwołującego  Galaxy 

Systemy  Informatyczne  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Zielonej  Górze  kwotę  18 600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysiące  sześćset 

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  
do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:           

……………..……………. 


Sygn. akt KIO 100/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Skarb  Państwa  -  Skarb  Państwa  Izba  Administracji  Skarbowej  

w  Bydgoszczy 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem  jest 

„Usługa  outsourcingu  obejmująca  drukowanie,  kopiowanie  i  skanowanie 

dokumentów  na  potrzeby  jednostek  Izby  Administracji  Skarbowej  w  Bydgoszczy”  Numer 

referencyjny:

 0401-ILZ.260.2.4.2018. zwane dalej „postępowaniem".  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  z  dnia  15  maja  2018  roku  pod  numerem  2018/S  091-206782. 

Postępowanie 

prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o  wartości  zamówienia  równej  lub 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.) 

zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

Dnia 21 stycznia 2019 roku do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie,  przez  wykonawcę  Galaxy  Systemy  Informatyczne  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedziba  w  Zielonej  Górze  (zwanego  dalej  Odwołującym)  wobec 

czynności  Zamawiającego  -  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  uznania,  iż  ofertę 

najkorzystniejszą złożył wykonawca J. W. prowadzący działalność pod firmą: 

„KC Consulting J. W.” w z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej: „KCC”). 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  prawa 

zamówień publicznych: 

1.  Art. 7 Pzp 

w związku z prowadzeniem Postępowania z naruszeniem zasady równości 

wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. 

Art.  22  ust.  1  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę,  który  

nie  mógł  ubiegać  się  o  zamówienie,  gdyż  podlega  wykluczeniu  z  Postępowania  i  nie 

spełnia postawionych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia KCC 

z Postępowania pomimo niewykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. 

4.  Art. 24 ust. 1 pkt 16) Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia KCC 

z  Postępowania  pomimo,  iż  Wykonawca  ten  świadomie  wprowadził  Zamawiającego  

w  błąd  co do  spełniania  warunków  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie  wymaganego 

doświadczenia. 


5.  Art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia KCC 

z  Postępowania  pomimo,  iż  Wykonawca  ten  przedstawił  informacje  wprowadzające 

Zamawiającego  w  błąd  i  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  Postępowaniu  tj.  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd  

co  do  doświadczenia  i  oferowanego  produktu  poprzez  przedstawienie  do  testów 

produktu innego niż wskazany w ofercie. 

6.  Art. 26 ust. 2f Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie zastosowania pomimo 

istniejących  wątpliwości  co  do  oświadczeń  KCC  złożonych  w  toku  Postępowania  

w zakresie warunków udziału w postępowaniu. 

7.  Art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenie oferty 

KCC pomimo, iż oferta tego wykonawcy nie jest zgodna z treścią SIWZ. 

8.  Art. 89 ust. 1 pkt 4) Pzp poprzez jego wadliwe zastosowanie i zaniechanie odrzucenie 

oferty KCC pomimo, iż KCC nie przedstawił stosownych wyjaśnień dotyczących ceny 

oferty  wraz 

z  dowodami  potwierdzającymi,  iż  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny 

(kosztu) w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9.  Art. 89 ust. 1 pkt 5) Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenie oferty 

KCC pomimo, iż Wykonawca ten winien być wykluczony z Postępowania; 

10.  Art.  90  ust.  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  jego  zastosowania  i  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  KCC,  pomimo  tego,  że  oferta  ta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  

do przedmiotu zamówienia. 

11.  Art. 91 ust. 1 Pzp poprzez jego wadliwe zastosowanie i dokonanie wyboru oferty KCC 

pomimo konieczności wykluczenia KCC z postępowania i Odrzucenia oferty KCC. 

§2  ust.  6  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  26  lipca  2016r.  w  sprawie 

dokumentów,  jakich  może  zażądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia - dalej: „rozporządzenie o dokumentach” - w związku z art. 24 

ust.  1  pkt  16)  Pzp  i  22  d  ust.  2  Pzp  poprzez  zaniechanie  zastosowania  pomimo 

istniejących  wątpliwości  co  do  oświadczeń  KCC  złożonych  w  toku  Postępowania  

w zakresie warunków udziału w postępowaniu 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

1.  u

nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2.  n

akazanie dokonania ponownej czynności oceny ofert i odrzucenie oferty KCC, 

3.  n

akazanie dokonania wyboru oferty Odwołującego. 


Ponadto,  Odwołujący  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodów  z  następujących  dokumentów  

tj.: 

z protokołu Postępowania wraz z załącznikami - w szczególności: 

a.    Specyfikacji  Istotnych  W

arunków  Zamówienia  obowiązującej  w  postępowaniu  -  

dalej: „SIWZ - na okoliczność: 

•  ustalenia przedmiotu zamówienia, 

•  ustalenia wymagań Zamawiającego co do sposobu ustalania ceny oferty, 

b. 

z oferty złożonej przez Odwołującego i dokumentów złożonych na wezwanie 

Zamawiającego na okoliczność: 

•  że przedmiot oferty nie jest zgodny z przedmiotem zamówienia, 

•  braku zgodności oferowanego przedmiotu oferty, 

•  niespełniania warunków udziału w postępowaniu, 

c. 

z wezwań Zamawiającego skierowanych do KCC dotyczących wyjaśnienia kwestii 

związanych z ceną oferty KCC i udzielonych odpowiedzi na okoliczność istnienia 

rażąco  niskiej  ceny  i  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  co  do  faktycznie 

oferowanego produktu. 

d. 

dokumentów obrazujących przebieg testów produktu przedstawionego przez KCC 

do tych testów na okoliczność niezgodności produktu testowanego z produktem 

wskazanym w ofercie. 

e.   dokumentu  - 

notatki  służbowej  załączonej  do  odwołania  na  okoliczność 

niespełniania warunku udziału w Postępowaniu przez KCC. 

dokumentów przedstawionych na rozprawie. 

Odwołujący  wskazał,  iż  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może  ponieść  szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa zamówień publicznych, zatem 

posiada legitymację czynną niezbędną do wniesienia odwołania. Odwołujący jest wykonawcą 

biorącym udział w postępowaniu, którego oferta nie została wybrana. Naruszenia przepisów 

ustawy  ma  bezpośredni  wpływ  na  udzielenie  zamówienia,  a  zatem  (o  ile  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  potwierdzi  postawione  zarzuty)  odwołanie  -  zgodnie  z  dyspozycją  wynikającą  

z art. 192 ust. 2 Pzp - 

winno być uwzględnione. 

W przypadku dokonania czynności zgodnie z postanowieniami ustawy oferta Odwołującego 

zostałaby  uznana  za  najkorzystniejszą.  Wskazał,  iż  Odwołujący  poniesie  szkodę  w  wyniku 

narusz

enia  przez  Zamawiającego  przepisów  prawa  zamówień  publicznych.  Szkoda  będzie 

polegać  na  tym,  iż  pomimo  poniesionych  kosztów  przygotowania  oferty  i  udziału  

w  Postępowaniu  nie  uzyska  zamówienia,  gdyż  „przegra”  z  wykonawcą,  który  winien  być 

wykluczony z post

ępowania a jego oferta winna być odrzucona. 


I. 

Przebieg postępowania. 

W uzasadnieniu odwołania, Odwołujący przytoczył stan sprawy i wskazał, że: 

p

rzedmiotem  zamówienia  jest  usługa  outsourcingu  obejmująca  drukowanie,  kopiowanie  

i skanowanie dokumentów na potrzeby jednostek Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. 

Zamawiający podzieli przedmiot zamówienia na trzy części. Zarówno Galaxy jak i KCC złożyli 

oferty na wszystkie części i we wszystkich częściach za najkorzystniejszą uznano ofertę KCC. 

Odwołanie dotyczy wszystkich trzech części. 

W terminie wyznaczonym 

do składania ofert wpłynęło 3 oferty. 

a. 

Zamawiający  skutecznie  wykluczył  z  postępowania  DKS  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Kowalach. 

b. 

Ostatecznej ocenie podlegały dwie oferty: oferta Galaxy i oferta KCC. 

Poc

zątkowo  -  pismem  z  dnia  26  sierpnia  2018r.  -  Zamawiający  odrzucił  ofertę  KCC  

na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp. 

Czynność  ta  była  przedmiotem  skutecznego  odwołania  KCC.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  - 

dalej:  „KIO"  -  wyrokiem  z  dnia  17  sierpnia  2018r.  sygn.  akt  KIO  1560/18  unieważniła 

odrzucenie  oferty  dokonane  na  podstawie  art.  90  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Pzp  - 

sentencja wyroku nie odnosi się do art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, a zatem oferta KCC może być 

odrzucona na tej podstaw

ie gdyż nie znajduje tu zasada powagi rzeczy osądzonej. 

Orzeczenie KIO zostało zaskarżone przez Odwołującego poprzez wniesienie skargi do Sądu 

Okręgowego  w  Bydgoszczy  -  dalej:  „SO”, który wyrokiem  z  dnia 20 grudnia  2018  r.  oddalił 

skargę (uzasadnienie nie zostało jeszcze doręczone Odwołującemu). 

Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert i pismem z dnia 11 stycznia 2019r. poinformował, 

iż we wszystkich trzech częściach zamówienia za najkorzystniejszą uznał ofertę KCC. 

II.  Istota sprawy. 

Odnosząc się do istoty sprawy, Odwołujący wyjaśnia, iż:  

KCC nie spełnia wymagań postawionych w SIWZ, a zatem KCC winno być wykluczone 

z Postępowania a jego oferta winna być odrzucona.  

KCC  przedstawił  do  testów  produkt  inny  niż  wskazano  w  ofercie  czym  wprowadził 

Zamawiającego w błąd a zatem winien być wykluczony z postępowania. 

Ponieważ  testy  nie  potwierdziły  parametrów  deklarowanych  w  ofercie  (badano  inny 

produkt) to oferta powinna być odrzucona. 

Oferta  złożona  przez  KCC  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  każdej  z  trzech  części 

zamówienia i powinna być odrzucona z tego powodu. 


III. Warunek.  

Zgodnie  z  postanowieniami  Rozdziału  XII  SIWZ  wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie 

musieli wykazać się spełnianiem warunku określonego w pkt 2 następująco: 

1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert 

(…) 

a) 

dla CZĘŚCI I  zamówienia - co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł 

brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych, 

00/100) każda oraz załączą dokument potwierdzający ich należyte wykonanie, 

b) 

dla CZĘŚCI II zamówienia - co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł 

brutto  (słownie:  trzysta  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych,  00/100)  każda  oraz  załączą 

dokument potwierdzający ich należyte wykonanie, 

c) 

dla CZĘŚCI III zamówienia - co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł 

brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) każda oraz załączą dokument 

potwierdzający ich należyte wykonanie. 

Wykonawca 

KCC złożył ofertę na wszystkie części zamówienia a zatem zgodnie z SIWZ: 

winien wykazać posiadanie doświadczenia wymaganego łącznie dla tych części zamówienia, 

na które składa ofertę: np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na I, II i III część winien wykazać, 

że wykonał lub wykonuje co najmniej: 

sześć usług w tym dwie o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta 

tysięcy  złotych,  00/100)  każda,  dwie  o  wartości  nie  mniejszej  niż  350.000,00  zł 

(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) każda oraz dwie o wartości nie 

mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) każda 

lub 

dwie  usługi  odpowiadające  swoim  rodzajem  usłudze  stanowiącej  przedmiot 

zamówienia,  o  wartości  nie  mniejszej  niż  800.000,00  zł  (słownie:  osiemset  tysięcy 

złotych,  00/100)  każda  brutto  oraz  załączą  dokument  potwierdzający  ich  należyte 

wykonanie.  

W  celu  wykazania  spełniania  warunku  wykonawca  KCC  powołał  się  na  doświadczenie 

rzekomo zdobyte podczas realizacji dwóch usług: 

a.   p

ierwszą z nich była usługa outsourcingu polegająca na dostawie wraz z wdrożeniem  

i  24  miesięczną  dostawą  oraz  serwisem  88  laserowych  urządzeń  wielofunkcyjnych 


drukująco-kopiująco-skanujących  świadczonej  na  rzecz  Urzędu  Miasta  Poznania  - 

dalej: „UM Poznań”, 

b.    d

rugą była usługa outsourcingu polegająca na dostawie i obsłudze serwisowej systemu 

drukowania, 

kopiowania  i  skanowania  obejmująca  wielofunkcyjne  urządzenia 

drukujące wraz z systemem monitorowania i zarządzania Pritoscope świadczona na 

rzecz Jeremias sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie - dalej: „,Jeremias” 

c. 

Stosowne  oświadczenie  o  spełnieniu  warunku  KCC  złożyło  na  druku  stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ i załączyło referencje. 

Według  Odwołującego  usługa  dla  Urzędu  Miasta  Poznań  nie  dowodzi  spełnienia 

warunku. 

Zgodnie z danymi w tabeli

, usługa była świadczona od 27 lutego 2015r. do 26 lutego 2017r. 

Jeżeli świadczenie usług trwało do 26 lutego 2017r. to potwierdzenie należytego wykonania 

tej usługi mogło zostać dokonane nie wcześniej niż tego właśnie dnia, natomiast wykonawca 

KCC w 

celu potwierdzenia należytego wykonania umowy, przedstawił dokument zatytułowany 

„REFERENCJE”  wystawiony  przez  Urząd  Miasta  Poznań  w  dniu  2  stycznia  2017r.  

(In-I.272.60.2014; lotus 020117-2312). 

Jeżeli usługa była realizowana do dnia 26 lutego 2017r. 

jak wynika z oświadczenia KCC to referencje z dnia 2 stycznia 2017r. nie potwierdzają tego, 

że cała umowa była wykonana należycie a jedynie to, że usługa była wykonywana należycie 

do  dnia  wystawienia  tej  referencji.  Innymi  słowy  należyte  wykonanie  tej  umowy  nie  jest 

potwierdzone. 

O  słuszności  ww.  tez  świadczy  literalna  treść  referencji,  gdyż  w  ostatnim  wersie 

wystawca  stwierdza:  „  Z  zawartej  umowy  Wykonawca  wywiązuje  się  bez  zastrzeżeń  ” 

[wyróżnienie Odwołujący], a nie wywiązał się. 

Realizacje  tej  usługi  była  w  toku  w  chwili  wystawienia  referencji  a  zatem  nie  została  ona 

jeszcze  „wykonana”  -  tym  samym  nie  można  potwierdzić  jej  należytego  wykonania  co  jest 

warunkiem wynikającym tak z SIWZ i jak i ustawy. 

W ocenie Odwołującego usługa dla podmiotu Jeremias nie dowodzi spełnienia warunku. 

Z  treści  referencji  wystawionej  przez  Jeremias  wynika,  iż  usługa  była  realizowana  

na podstawie jednej umowy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Jeremias strony (tj. KCC  

i  Jeremias)  łączyły  dwie  umowy  i  żadna  z  nich  nie  miała  cech  pozwalających  na  uznanie 

warunku za spełniony - w szczególności wartość tych umów była niższa niż wskazana w SIWZ. 

• DOWÓD: notatka służbowa z rozmowy z Jeremias. 


Sama  referencja  z  dnia  14  marca  2018r.  wystawiona  przez  Jeremias  wskazuje  

na  to,  i

ż  w  okresie  od  1  stycznia 2015r.  do  31 grudnia 2017r.  wartość  umowy  opiewała na 

kwotę ~931 tys. zł ale nie wskazuje wartości wykonanych usług. 

Referencja: 

potwierdza, iż należycie wykonano wdrożenie, 

nie  potwierdza  należytego  wykonania  dostawy  i  obsługi  serwisowej  systemu 

dru

kowania, kopiowania i skanowania wraz z systemem monitorowania i zarządzania 

Pritoscope na co KCC powołuje się w oświadczeniu 

Odwołujący  wskazuje,  że  różnice  pomiędzy  treścią  oświadczenia  KCC  i  złożonych 

dokumentów wystawionych przez podmioty trzecie (tj. UM Poznań i Jeremias) powinny skłonić 

Zamawiającego  do  szczególnie  wnikliwej  weryfikacji  dokumentów  złożonych  przez  KCC.  

W  tych  okolicznościach  koniecznym  i    zasadnym  było  zwrócenie  się  bezpośrednio  

do  podmiotów,  na  których  rzecz  były  wykonywane  usługi  -  zgodnie  z  dyspozycją  §2  ust.  6 

rozporządzenia o dokumentach i art. 26 ust. 2f Pzp. 

Zgodnie  z  art.  25a  ust.  1  Pzp 

wykonawca  składa  aktualne  na  dzień  składania  ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli zatem KCC powołuje się 

na  doświadczenie  zdobyte  w  toku  realizacji  jeszcze  nie  zakończonej,  to  nie  można  uznać,  

iż jest ono aktualne na dzień składania ofert. Być może odbiorca usługi uzna po zakończeniu 

jej realizacji, że została wykonana należycie jednak do tego czasu powoływanie się na nią nie 

jest  skuteczne  dla  wykazania  spełnienia  warunku,  a  zatem  KCC  winien  być  wykluczony  

z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) i pkt 16) Pzp. 

Wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  jest  

okolicznościach niniejszej sprawy niedopuszczalne, gdyż KCC powinno zostać wykluczone 

z  postępowania  a  jego  oferta  odrzucona  na  podstawie  przesłanek  opisanych  w  niniejszym 

odwołaniu. 

IV. Test (prezentacja). 

Rozdział  XV  pkt  12  SIWZ  stanowi:  „Przed  dokonaniem  ostatecznego  wyboru  oferty 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie wstępnie 

oceniona  jako  najkorzystniejsza,  przetestowania  oferowanego  rozwiązania  (tj.  oferowanych 

systemów  oraz  urządzeń)  w  zakresie  spełnienia  wymogów  SIWZ,  tj.  dokonania  prezentacji 

oferowanego  systemu  i  co  najmniej  części  urządzeń.  Opis  wymagań  Zamawiającego 

dotyczących prezentacji zawarto w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku negatywnego 


wyniku prezentacji tj. gdy w wyniku prezentacji zost

anie potwierdzone, że oferowane systemy 

lub urządzenia nie spełniają wymagań SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.” 

Załącznik nr 2 do SIWZ czyli Opis przedmiotu zamówienia - dalej: „ OPZ,; stanowi w Rozdziale 

VI: 

„3.1   W  celu  potwierdzenia,  ze  oferowane  usługi  odpowiadają  wymaganiom  określonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający żądać będzie: 

d) 

oferowanego  oprogramowania  w  formie  pozwalającej  na  dokonanie  prezentacji  

we współpracy z dostarczonymi urządzeniami. 

Prezentacja  bez  względu  na  jej  wynik  nie  może  być  uzupełniana  ani  powtarzana, 

z zastrzeżeniem pkt. 3.4. 

Zamawiający  może  wyznaczyć  kolejny  termin  na  dokonanie  prezentacji  wyłącznie  

w przypadku gdy w trakcie dokonywania prezentacji w 

pierwotnym terminie wystąpią 

okoliczności  powodujące  obiektywnie  niemożność  przeprowadzenia  prezentacji 

i  dokonania  oceny  prezentowanego  Systemu  lub  urządzeń,  w  szczególności  

w przypadku: 

a) 

nie  dającej  się  usunąć  awarii  urządzeń,  za  pomocą  których  dokonywana  jest 

prezentacja, 

b)  awarii  sieci 

elektrycznej  w  miejscu  dokonywania  prezentacji  uniemożliwiająca 

przeprowadzenie prezentacji; 

Ostateczną decyzję o wyznaczeniu drugiego terminu podejmuje Zamawiający

SIWZ  dawała  Zamawiającemu  prawo  selektywnej  weryfikacji  oferowanego  produktu. 

Cytowane  wy

żej  postanowienie  dotyczy  prawa  do  testowania  oferowanych  urządzeń  

i  programu  komputerowego  a  celem  testu  było  potwierdzenie  spełniania  przez  oferowany 

produkt  wymagań  postawionych  w  SIWZ.  Oczywistym  jest  zatem,  że  każdy  wezwany  

do testów wykonawca musiał dostarczyć do testów ten produkt, który wskazał w ofercie. KCC 

nie spełnił tego wymagania. 

SIWZ  wskazywała,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  urządzeń  i  dostawa 

programu  komputerowego,  który  ma  sterować  pracą  oferowanych  urządzeń  i  zapewniać  

tzw. 

druk  podążający  -  program  ten  był  wspólny  dla  wszystkich  oferowanych  urządzeń  

we wszystkich częściach zamówienia. Druk podążający (zamiennie nazywany też wędrującym 

lub  z  ang. foll

ow me printing) to rodzaj funkcjonalności programu sterującego urządzeniami 

drukującymi w taki sposób, że (w uproszczeniu) dokument można wydrukować na dowolnym 

uprzednio zdefiniowanym urządzeniu. Oczywistym jest to, że druku podążającego nie zapewni 


ani  sam  program  ani  same  urządzenia  -  wymagana  jest  „współpraca”  tych  elementów  

i  tę  współpracę  miała  potwierdzić  prezentacja  urządzeń  i  programu.  Nie  każde  urządzenie 

będzie współpracowało z konkretnym programem komputerowym i nie każdy program może 

„obsługiwać” urządzenie. Wpływ na tę współpracę może mieć każda modyfikacja dokonana  

w  urządzeniu  lub  w  programie  komputerowym  -  dlatego  empiryczna  weryfikacja  deklaracji 

wykonawców była celowa i zasadna. 

KCC  na  stronie  17  oferty  złożył  oświadczenie,  iż  oferuje  program  produkcji 

Solution4office sp. z o.o. o nazwie Printoscope w wersji WEB 2.0. 

Z dokumentu Prezentacja - 

weryfikacja funkcjonalności systemu z dnia 3 stycznia 2019r. 

wynika, iż testom poddano program o nazwie Printoscope w wersji WEB 2.10.1. 

Poza sporem jest to, że w postępowaniu o zamówienie publiczne można złożyć tylko 

jed

ną ofertę (por. art. 82 ust. 1 Pzp) która może być zmieniona do chwili wyznaczonego przez 

Zamawiającego  terminu  składania  ofert  (por.  art.  84  Pzp)  -  dlatego  przedstawienie  

na  prezentacji  innego  programu  komputerowego  niż  wskazano  w  ofercie  stanowi 

niedozw

oloną próbę zmiany oferty i dlatego wersja programu WEB 2.10.1. nie może być brana 

pod uwagę przy badaniu i ocenie oferty KCC. 

Z  informacji  za  strony  internetowej  http://www.printoscope.pl/produkty/  wynika,  

iż Printoscope jest nazwą zbiorczą grupy programów komputerowych: 

„System Printoscope składa się z kilku współpracujących ze sobą modułów realizujących 

różnorodne funkcje: 

- Printoscope  Cost  Control  (PCC)  -  monitorowanie,  gromadzenie,  administracja  

i prezentacja danych 

- Printoscope  Terminal  Server  (PTS)  - 

autoryzacja  dostępu  do  urządzeń  drukujących 

oraz druk wędrujący 

- Printoscope Printouts Repository (PPR) - 

archiwizacja i podgląd treści wydruków 

- Printoscope Pre Paid (PPP) - kopiowanie i 

drukowanie w systemie przedpłatowym ”. 

A zatem w ofercie nie wskazano nazwy pro

gramu a jedynie grupę programów co samo 

w  sobie  winno  skutkować  odrzuceniem  oferty,  gdyż  przedmiot  oferty  nie  został  precyzyjnie 

określony.  Z  przywołanych  wyżej  danych  wynika,  iż  modułem  zapewniającym  zarządzanie 

druku podążającego jest Printoscope Terminal Server-dalej: „PTS”. 

Jak już wskazano, w ofercie podano, iż oferowany jest program  - zapewne PTS choć  

nie  wynika  to  z  oferty  - 

w  wersji  oznaczonej  jako WEB  2.0.  i taka właśnie  -  tj.  oferowana  - 

wersja programu musiała być dostarczona Zamawiającemu celem przeprowadzenia testów. 

Zamawiający  wskazał,  iż  będzie  badał  wersję  oferowaną  a  nie  żadną  inną  -  nie  lepszą,  


nie gorszą, nie najnowszą tylko właśnie „oferowaną”-co wprost wynika z Rozdziału XV pkt 12 

SIWZ. 

W ocenie Odwołującego, oferowanie na obecnym etapie postępowania innej wersji programu 

niż wersja WEB 2.0. stanowi faktyczną i niedopuszczalną zmianę oferty. 

Ponadto, p

oddanie testom wersji WEB 2.10.1. nie potwierdza tego, iż wersja oferowana, czyli 

WEB 2.0 spełnia wymagania postawione w SIWZ. 

Zatem, s

koro test nie może być powtórzony, co wynika z cytowanych wcześniej postanowień 

SIWZ, to oferta musi być odrzucona z tego powodu. 

Odpowiedzialność za dokonanie prezentacji właściwych - czyli oferowanych - urządzeń 

i  właściwego  -  czyli  oferowanego  -  programu  komputerowego  spoczywała  wyłącznie  

na wykonawcy wezwanym na prezentację. Nie jest pewne, czy wersja WEB 2.0. prawidłowo  

(i  czy  w  ogóle)  może  współpracować  z  zaoferowanymi  urządzeniami  Kyocera:  Ecosys 

M3655idn,  Taskalfa  356ci,  Taskalfa  4002i  i  zapewnić  wymagane  i  oferowane  parametry  

i funkcjonalności. KCC wprowadziło w błąd Zamawiającego dostarczając na testy najnowszy 

- jak zaznaczono w dokumencie z 3 stycznia 2019r. - program zamiast programu w wersji WEB 

2.0.  o  którym  mowa  w  ofercie.  W  konsekwencji,  zdanie  Odwołującego,  KCC  podlega 

wykluczeniu  z  p

ostępowania.  Jednocześnie,  skoro  nie  zostały  potwierdzone  parametry 

oferowan

ego produktu, to oferta winna być odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 - gdyż 

treść oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ. 

V. Cena. 

Jak wskazano, KIO i SO zajmowały się kwestiami związanymi z faktem rażąco niskiej ceny  

w  ofercie  KCC  na  skutek  odwołania  i  skargi  Galaxy  -  pomimo  tego  brak  przesłanek  

do  odrzucenia  odwołania  lub  pozostawienia  bez  rozpoznania  zarzutów  dot.  ceny  

a postawionych w niniejszym odwołania. 

Zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  5)  Pzp 

odwołania  podlega  odrzuceniu,  jeżeli  dotyczy 

czynności wykonanej zgodnie z wyrokiem KIO lub SO.  

Zgodnie  z  art.  189  ust. 2  pkt  4)  Pzp 

odwołania podlega odrzuceniu, jeżeli odwołujący 

powołuje  się  wyłącznie  na  takie  okoliczności,  które  już  wcześniej  przedstawił  KIO  

do rozstrzyg

nięcia. 

Dopiero  po  testach,  czyli  po  3  stycznia  2019r.  okazało  się  że  KCC  faktycznie  chce 

zainstalować u Zamawiającego inną wersję programu niż zaoferowana. Jest to okoliczność 

nowa,  która  nie  była  przedmiotem  rozpoznania  ani  KIO  ani  SO.  Okoliczność  ta  nie  była 

uwzględniona w wyjaśnieniach a zatem są one niewystarczające albo wprowadzają w błąd. 

W  pierwszym  przypadku  (jeśli  są  niewystarczające)  oferta  powinna  być  odrzucona  

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) Pzp w zw. z art. 90 ust 3 Pzp . 


W drugim przypadk

u (jeśli wprowadzają w błąd) KCC powinno być wykluczone z postępowania 

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 17) Pzp.  

Dnia 2

8 stycznia 2019 roku do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosili  przystąpienie  wykonawca J. W.  prowadzący  działalność  gospodarczą pod firmą KC 

Consulting J. W. 

(zwany dalej Przystępującym) wnosząc o oddalenie odwołania.  

Dnia 

1 lutego 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź 

Zamawiającego  na  odwołanie,  w  treści  której  złożył  oświadczenia,  iż  całości  uwzględnia 

zarzuty podniesione w odwołaniu.  

Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów podniesionych w odwołaniu  

w całości, Przystępujący J. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KC Consulting 

J. W. 

zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

wniósł sprzeciw. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  uczestnika  postępowania,  

na  podstawie  zgromadzonego  w  sprawie  materi

ału  dowodowego  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  uczestnika  postepowania,  Kr

ajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. dalej: „Pzp”  

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej 21 stycznia 2019 roku wobec czynności Zamawiającego z dnia  

11  stycznia  2019  rok

u,  zatem  z  zachowaniem  terminu  do  wniesienia  odwołania.  Kopia 

odwołania  została  przekazana  w  ustawowym  terminie  Zamawiającemu,  co  zostało 

potwierdzone na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony 

prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,  

a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

niniejszej  ustawy  - 

to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody.  

Izba stwierdziła także skuteczność wniesionego przez wykonawcę J. W. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  KC  Consulting  J.  W.  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. Zgłoszenie przystąpienia nastąpiło z zachowaniem 

terminu  określonego  w  art.  185  ust.  2  Pzp.  Kopia  przystąpienia  została  przekazana 


Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu  –  co  również  zostało  potwierdzone  na  posiedzeniu  z 

udziałem stron i uczestnika postępowania. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną  

do akt sprawy, dowody załączone do odwołania i złożone na rozprawie, a także stanowiska  

i oświadczenia Stron złożone ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu.  

Izba ustaliła co następuje: 

Zamaw

iający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn.

:  „Usługa  outsourcingu  obejmująca  drukowanie, 

kopiowanie  i  skanowanie 

dokumentów  na  potrzeby  jednostek  Izby  Administracji  Skarbowej  

w  Bydgosz

czy”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części wg lokalizacji jednostek 

Zamawiającego  wskazanych  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  dopuścił 

możliwość złożenia oferty przez jednego wykonawcę w zakresie wszystkich części. 

Zgodnie z opisem p

rzedmiotu zamówienia pkt I: 

na przedmiot zamówienia składa się: 

a) usługa outsourcingu obejmująca drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów 

za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę fabrycznie nowych urządzeń. 

b) obsługa (dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i naprawa tych urządzeń), 

c) wdrożenie systemu drukowania centralnego (system rozliczania kosztów, system 

wydruku podążającego i bezpiecznego oraz system monitoringu stanu urządzeń). 

W treści SIWZ pkt XIII ppkt. 2 Zamawiający ustanowił warunek udziału w postępowaniu 

w zakresie wymaganego doświadczenia: 

2.  W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  następujący  warunek:  

1) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) dla CZĘŚCI I zamówienia - co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 

zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) każda oraz załączą dokument 

potwierdzający ich należyte wykonanie, 

b) dla CZĘŚCI II zamówienia - co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 

zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) każda oraz załączą 

dokument potwierdzający ich należyte wykonanie, 

c) dla CZĘŚCI III zamówienia - co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem 


usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 

zł  brutto  (słownie:  sto  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych,  00/100)  każda  oraz  załączą 

dokument potwierdzający ich należyte wykonanie. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać 

posiadanie  doświadczenia  wymaganego  łącznie  dla  tych  części  zamówienia,  na  które 

składa  ofertę:  np.  jeżeli  Wykonawca  składa  ofertę  na  I,  II  i  III  część  winien  wykazać,  

że wykonał lub wykonuje co najmniej: 

sześć  usług  w  tym  dwie  o  wartości  nie  mniejszej  niż  300.000,00  zł  (słownie:  trzysta 

tysięcy złotych, 00/100) każda, dwie o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł (słownie: 

trzysta pięćdziesiąt  tysięcy  złotych,  00/100)  każda oraz  dwie o wartości nie mniejszej  

n

iż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) każda,  

lub 

dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, 

o wartości nie mniejszej niż 800.000,00  zł (słownie: osiemset tysięcy  złotych, 00/100) 

każda brutto oraz załączą dokument potwierdzający ich należyte wykonanie.  

W zakresie oceny, Zamawiający w treści SIWZ pkt XV ppkt 12 określił, iż : 

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania  od  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wstępnie  oceniona  jako 

najkorzystniejsza, 

przetestowania oferowanego rozwiązania (tj. oferowanych systemów 

oraz  urządzeń)  w  zakresie  spełnienia  wymogów  SIWZ,  tj.  dokonania  prezentacji 

oferowanego  systemu  i  co 

najmniej  części  urządzeń.  Opis  wymagań  Zamawiającego 

dotyczących prezentacji zawarto w opisie przedmiotu zamówienia. 

W przypadku negatywnego wyniku prezentacji tj. gdy w wyniku prezentacji zostanie 

potwierdzone, że oferowane systemy lub urządzenia nie spełniają wymagań SIWZ, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

W opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał w pkt. VI,  

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający żądać będzie: 

(…) 

d)  

oferowanego oprogramowania w formie pozwalającej na dokonanie prezentacji 

we współpracy z dostarczonymi urządzeniami

Wynik prezentacji będzie potwierdzał zgodność lub niezgodność funkcjonalności 

oferowanego Systemu i urządzeń z wymaganiami SIWZ. Prezentacja zostanie 

przeprowadzona w oparciu o formularz „Prezentacja – weryfikacja funkcjonalności 


systemu”, który stanowi Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia. 

Prezentacja bez względu na jej wynik nie może być uzupełniana ani powtarzana, 

z zastrzeżeniem pkt. 3.4. 

Zamawiający może wyznaczyć kolejny termin na dokonanie prezentacji wyłącznie 

w przypadku gdy w trakcie dokonywania prezentacji w pierwotnym terminie wystąpią 

okoliczności powodujące obiektywnie niemożność przeprowadzenia prezentacji 

i  dokonania  oceny  prezentowanego  Systemu  lub  urządzeń,  w  szczególności  

w przypadku: 

a) nie dającej się usunąć awarii urządzeń, za pomocą których dokonywana 

jest prezentacja, 

b) awarii sieci elektrycznej w miejscu dokonywania prezentacji un

iemożliwiająca 

przeprowadzenie prezentacji; 

Ostateczną decyzję o wyznaczeniu drugiego terminu podejmuje Zamawiający. 

3.5.  W  przypadku  negatywnego  wyniku  prezentacji  tj.  gdy  w  wyniku  prezentacji  zostanie 

potwierdzone, że oferowane systemy lub urządzenia nie spełniają wymagań 

SIWZ oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

W treści wzoru umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ, w § 6 ust. 1 pkt 4, widnieje wymóg: 

Wykonawca gwarantuje, że: 

(…) 

oprogramowanie dostarczone w ramach Umowy działa i będzie działać prawidłowo 

oraz zawiera, a także będzie zawierać wszelkie uaktualniane wersje oprogramowania. 

Izba  ustaliła,  że  w  treści  złożonej  oferty,  Przystępujący  zaoferował  jako  oprogramowanie 

zarządzające systemem druku podążającego, oprogramowanie Printoscope w wersji WEB 2.0 

producenta Solution4office Sp. z o.o. 

P

ismem  z  dnia  21  grudnia  2018  roku  Przystępujący,  na  podstawie  postanowień  SIWZ, 

rozdziału  VI  3  i  3.1.  OPZ  został  zaproszony  do  dokonania  prezentacji  funkcjonowania 

urządzeń i systemów zaproponowanych w złożonej ofercie, celem potwierdzenia spełnienia 

wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

W  ramach  prezentacji,  Przystępujący  zaprezentował  działanie  urządzeń  przy  użyciu 

oprogramowania Printoscope wersja WEB 2.10.1. (najnowsza).  

Zamawiający uznał ofertę złożoną przez Przystępującego za najwyżej ocenioną, w związku  

z powyższym pismem z dnia 4 stycznia 2019 roku wezwał Przystępującego w trybie art. 26 

ust. 1 Pzp 

do złożenia m.in. wykazu wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia. Przystępujący w dniu 8 stycznia 

2019  roku  złożył  dokumenty  aktualne  na  dzień  złożenia  oferty,  tj.  29  czerwca  2018  roku,  


w  związku  z  powyższym  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  2F  Pzp  wezwał 

Przystępującego do złożenia dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia. 

Przystępujący  w  ramach  posiadanego  doświadczenia  wykazał  realizację  dwóch  usług 

odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia: 

usługa  autsordcingu  –  dostawa wraz  z  wdrożeniem  i  24  miesięczna  dzierżawą oraz 

serwisem  88  laserowych  urządzeń  wielofunkcyjnych  drukująco-skanująco-

kopiujących, o wartości zamówienia 2.152.893,60, realizowana w okresie 27.02.2015 

– 26.02.2017 dla Urzędu Miasta Poznań, 

usługa autsordcingu – dzierżawa i obsługa serwisowa sytemu drukowania, kopiowania 

i  skanowania  obejmująca  wielofunkcyjne  urządzenia  drukujące  wraz  z  systemem 

monitorowania  i  zarządzania  Printoscope,  o  wartości  930.827,90  realizowana  

w okresie 01.01.2015 

– 31.12.2017 dla Jeremias Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.  

Dla  potwierdzenia  należytego  wykonania  ww.  usług  Przystępujący  złożył  Referencje 

wystawione: 

02  stycznia  2017  roku  przez  Urząd  Miasta  Poznania,  potwierdzające  wywiązywanie 

się bez zastrzeżeń z zawartej umowy, 

-   14 m

arca 2018 roku przez Jeremias Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, potwierdzające 

należyte wykonanie umowy wskazanej w wykazie usług. 

W dniu 11 stycznia 2019 roku, po analizie dokumentów złożonych przez Przystępującego, jego 

oferta została uznana za najkorzystniejsza w zakresie wszystkich części. 

Izba zważyła: 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Izba rozpoznając zarzuty podniesione  

w    odwołaniu,  ocenia  czynności  podjęte  przez  Zamawiającego,  odpowiadając  na  pytanie  

czy  Zamawiający  poprzez  wykonanie  konkretnych  czynności  w  postępowaniu,  lub  poprzez  

zaniechanie czynności do których był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy  

prawa zamówień publicznych. 

W  analizowanym  stanie  faktycznym,  w  ocenie  Izby  o

dwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie,  

uwagi na potwierdzenie się zarzutów naruszenia art. 7 Pzp, 22 ust. 1 Pzp, 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp,  24 ust. 1 pkt  16 i 17 Pzp, 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, 

które to naruszenia miały wpływ na wynik 

postępowania.   

Zgodnie  z  art.  192  ust. 2  Pzp: 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie 

przepisów  ustawy,  które  miało wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  

o udzielenie zamówienia. 


Zarzuty podniesione przez Odwołującego można pogrupować jako dotyczące: 

1.  wyboru wykonawcy

, który podlega wykluczeniu, 

wyboru wykonawcy, którego oferta jest niezgodna z treścią SIWZ, 

3.  wybo

ru wykonawcy, którego oferta zawiera rażąco niska cenę. 

Odnosząc się do zarzutu pierwszego, w ramach którego Odwołujący zarzucił Zamawiającemu 

wybór  wykonawcy  który  podlega  wykluczeniu  z  uwagi  na  potwierdzenie  się  okoliczności 

określonych  w  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp,  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  oraz  art.  22  ust.  1  Pzp  

i art. 7 Pzp w

skazać należy na zasadność zarzutu.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp : 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu, 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria, 

zwane  dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Aby wypełnić hipotezę art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp, wszystkie przesłanki zawarte w tych 

przepisach musz

ą wystąpić łącznie, zaś niewykazanie zaistnienia chociażby jednej z nich jest 

wystarczające do stwierdzania, że zamawiający nie wykluczając wykonawcy z postępowania 

nie naruszył przepisów Pzp (wyroki z: 14 marca 2017 r. sygn. akt 348/17,  12 maja 2017 r. 

sygn. akt KIO 836/17, 19 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1058/17, 10 lipca 2017 r. sygn. akt 

KIO 1257/17).  

Izba uznaje zatem, że dla zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp muszą zostać kumulatywnie 

spełnione następujące przesłanki: 

1.  przedstawienie  przez 

wykonawcę  informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością,  która 

wprowadziła zamawiającego w błąd; 

błąd  polegał  na  przyjęciu  przez  zamawiającego,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu; 

przedstawienie  informacji  jest  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa. 

Natomiast art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp 

wymaga łącznego zaistnienia przesłanek:  


przedstawienia  przez  wykonawcę  informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością,  która 

wprowadziła zamawiającego w błąd; 

2.  przedstawienie informacji jest wynikiem lekkom

yślności lub niedbalstwa; 

informacja  ma  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu. 

Zawarta  w  obu  przepisach  przesłanka  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  polega  

na przedstawieniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, czyli zaistnienia sprzeczności 

pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  a  rzeczywistością.  Stan  ten 

zaistnieje, gdy przedstawione zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne  

z  rzeczywistym  stanem  rzeczy, 

który  ma  znaczenie  dla  danego  postępowania.  Na  skutek 

podania takich  informacji  zamawiający  zostaje wprowadzony  w  błąd, czyli  nabiera  mylnego 

wyobrażenia o stanie faktycznym lub też skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek 

wyobrażenia o nim. Istotne znaczenie ma charakter informacji, gdyż zaznaczyć należy,  

że  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  ustawodawca  wskazał  wprost,  że  norma  ta  dotyczy 

wprowadzenia zamawiającego w błąd wyłącznie przy wykazywaniu braku podstaw  

do  wykluczenia,  spełnianiu  warunków  lub  kryteriów  selekcji,  a  zatem  informacji  w  zakresie 

sytuacji podmiotowej wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy  

w postępowaniu.  

Z kolei wskazanie w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp 

informacji wprowadzających zamawiającego  

w błąd i mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu oznacza, że jest to norma o charakterze generalnym, którą należy wykładać 

mając  na  uwadze  systemowo  uregulowane  zasady  prawa  zamówień  publicznych  

i  każdorazowo  oceniać  przez  pryzmat  zaistniałych  okoliczności  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego (wyrok z 8 stycznia 2018 r. sygn. akt KIO 2705/17). Dla stwierdzenia 

podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp

, błędne przekonanie zamawiającego powinno 

mieć  znaczenie  dla  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  

Izba wypowiedziała się o tej przesłance m.in. w wyrokach z 18 kwietnia 2017 r. sygn. akt KIO 

576/17 i 30 października 2017 r. sygn. akt KIO 2151/17. 

Badając  zależności  pomiędzy  omawianymi  podstawami  wykluczenia,  Izba  wielokrotnie 

wskazywała, że hipoteza art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, będąca kwalifikowanym wprowadzeniem 

zamawiającego  w  błąd,  absorbuje  hipotezę  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  (m.in.  w  wyrokach  

z  12  maja  2017  r.  sygn.  akt  KIO  836/17,  20  czerwca  2017  r.  sygn.  akt  KIO  1132/17,  

czy z 19 września 2017 r. sygn. akt KIO 1829/17). 

W  orzecznictwie  wyrażony  został  również  pogląd,  że  wprowadzające  w  błąd  informacje 

dotyczą nie tylko oświadczenia własnego wykonawcy, ale także mogą dotyczyć oświadczenia 


wi

edzy podmiotu trzeciego, które wykonawca przedkłada zamawiającemu (wyrok z 18 kwietnia 

2017 r. sygn. akt KIO 576/17) (por. Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej  

w 2017 roku). 

Izba podkreśliła, że dla zbadania czynności wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp niezbędne 

jest  ustalenie,  czy  wykonawca działał  umyślnie,  z  zamiarem  wprowadzenia zamawiającego  

w  błąd  (wina  umyślna),  czy  też  nieumyślnie,  jednakże  z  naruszeniem  w  sposób  rażący 

standardu wymaganej ostrożności wymaganej od podmiotu działającego na rynku w sposób 

profesjonalny  (kwalifikowany  stopień  winy  nieumyślnej).  Pojęcie  „zamierzone  działanie” 

wymaga wykazania, że jest to świadome zachowanie się podmiotu, zmierzające do wywołania 

określonych  skutków.  Z  kolei  „rażące  niedbalstwo”  odnoszone  jest  do  naruszenia  reguł 

prawidłowego  zachowania  się  w  danej  sytuacji  lub  nieprzestrzegania  podstawowych  zasad 

ostrożności. Jest to szczególnie negatywna, naganna ocena postępowania wykonawcy, kiedy 

stopień naganności czynności tak znacząco odbiega od modelu właściwego w danym stanie 

faktycznym, 

że nie można go pogodzić nawet z miernikiem typowym dla zwykłej formy winy 

nieumyślnej.  Zatem  o  przypisaniu  winy  w  tej  postaci  decyduje  zachowanie  się  wykonawcy,  

określonych warunkach sprawy, w sposób znacząco odbiegający od właściwego miernika 

staranności.  Natomiast  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  stanowi  o  wykluczeniu  wykonawcy,  

gdy  informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  przedstawione  zostaną  w  sposób 

zawiniony,  przy  czym  wystarczające  jest  wykazanie  winy  nieumyślnej  w  postaci 

lekkomyślności  –  rozumianej  jako  brak  zamiaru  co  do  bezprawnego  działania,  jednak  przy 

świadomości, że działanie może naruszać prawo, lub niedbalstwa – kiedy wykonawca wprost 

nie przewiduje skutku, jakim jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, podczas gdy skutek 

ten mógł i powinien był przewidzieć. Stosownie do art. 14 Pzp do oceny czynności wykonawcy 

w tym zakresie, stosuje się art. 355 § 1 k.c., zatem przypisanie wykonawcy niedbalstwa jest 

uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy  ten  zachował  się  w  określonym  miejscu  i  czasie  w  sposób 

odbiegający od właściwego miernika staranności, podwyższonego zgodnie z art. 355 § 2 k.c. 

w  związku  z  zawodowym  charakterem  działalności  wykonawcy.  Należyta  staranność 

profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa  ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia,  

aby 

upewnił się czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Pogląd taki 

został  wyrażony  w  wyrokach  z:  20 marca  2017 r.  sygn.  akt  KIO  382/17,  7  czerwca 2017  r. 

sygn. akt 1004/17 oraz z 3 lipca 2017 r. sygn. akt 1243/17. 

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  grunt  przedmiotowego  postępowania  wskazać 

należy  przede  wszystkim  na  fakt,  iż  Przystępujący  w  celu  wykazania  spełnienia  warunku 

ud

ziału w postępowaniu wskazał usługę realizowaną dla Jeremias Sp. z o.o., której realizacji 

co do wartości i zakresu) nie potwierdziła firma Jeremias Sp. z o.o. (pismo z dnia 29 stycznia 

2019 skierowanie przez Jeremias Sp. z o.o. 

do Zamawiającego podpisane przez prokurenta 


oraz 

dowód  złożony  na  rozprawie  przez  Odwołującego).  Co  więcej,  Przystępujący  

dla potwierdzenia należytego wykonania umowy posłużył się referencją wystawioną przez ww. 

firmę, której autentyczności nie potwierdził prokurent, z uwagi na sporządzenie jej na papierze 

opatrzonym nieaktualnym od 2010 roku logo oraz opatrzenie jej 

pieczęcią wycofaną z obiegu 

w  2013  roku.  Ponadto,  prokurent  podkreślił,  iż  żadna  osoba  z  działów  odpowiedzialnych  

za  konta

kt  z  Przystępującym  nie  wystawiła  przedmiotowej  referencji,  ani  nie  odnaleziono 

żadnej  innej  osoby,  która  wystawiłaby  przedmiotową  referencję  poza  wiedzą  powyższych 

osób.  

W  ocenie  Izby,  poza  wsze

lką  wątpliwością  pozostaje  fakt,  iż  w  związku  z  brakiem 

potwierdzenia  przez  Jeremi

as  Sp.  z  o.o.  wykonania  wdrożenia  systemu  monitorowania  

oraz  zarządzania Printoscope  i  brakiem  potwierdzenia kwoty  za realizację przedmiotowego 

zamówienia wskazanych  w  wykazie usług,  stanowiących  warunek  udziału w  postępowaniu, 

Przystępujący świadomie wprowadził  Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia.  

Podczas rozprawy,  Przystępujący  zaprzeczał  celowemu  wprowadzeniu  w  błąd  i  podkreślał,  

że  działanie  takie  byłoby  nielogiczne,  bowiem  Przystępujący  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu, na co złożył dowód - referencję wystawioną przez Urząd Miasta Poznania, 

potwierdzającą realizację umowy z dnia 29 sierpnia 2011 roku, zawartą na okres 46 miesięcy, 

oraz  wydruk  korespondencji  mailowej  (dwa  maile)  z  przedstawicielem  firmy  Jeremias  

Sp.  z  o.o.  W  ocenie 

Izby  złożony  dowód  -  referencja  nie  może  być  uznany  za  prawidłowy  

dla  wykazania  doświadczenia  wymaganego  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  SIWZ, 

bowiem  dotyczy  realizacji  umowy 

obejmującej  okres  wcześniejszy  niż  wymagany  okres 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert.  

Dowód  z  korespondencji  mailowej  –  z  2  marca  2018  roku  stanowi  prośbę  o  wystawienie 

referencji  dotyczących  przebiegu  współpracy  ze  szczególnym  uwzględnieniem  okresu 

ostatniego 

wdrożenia.  Zdaniem  Izby,  treść  maila  w  żaden  sposób  nie  wskazuje,  że  chodzi  

o realizację umowy, którą Przystępujący wskazał w wykazie usług, dla wykazania spełnienia 

warunku  ud

ziału  w  postępowaniu  a  nie  inną  usługę,  inną  realizację,  zwłaszcza  

że dotychczasowa współpraca pomiędzy Przystępującym  a Jeremias Sp. z o.o. nie została  

w żaden sposób zakwestionowana. W treści maila mowa jest o ostatnim wdrożeniu, jednak 

nie  wiadomo  o  jakie  wdrożenie  chodzi,  nie  ma  żadnego  wyjaśnienia  lub  odniesienia  

w  tym  zakresie. 

Korespondencja  ta  nie  stanowi  również  dowodu  na  to,  iż  w  odpowiedzi  

na treść maila zostały wystawione sporne referencje.  

Wydruk  z  korespondencji  mailowej  z  dnia  10  sierpnia  2016  roku  nie  stanowi  zdaniem  Izby 

dowodu na to, że przedmiot umowy wykazanej w wykazie usług na potwierdzenia spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu obejmował swym zakresem system zarządzania drukiem.  

Z treści maila wynika jedynie, iż w ramach letniej akcji promocyjnej wdrażane zostały stałym 


klientom  licencje  syst

emu  zarządzania  drukiem.  Z  maila  nie  wynika,  iż  wdrożenie  

to ma jakikolwiek związek z usługą na którą powołuje się Przystępujący, wręcz przeciwnie, jest 

w  nim  wyraźne  wskazanie  że  chodzi  o  akcję  promocyjną  skierowaną  dla  stałych  klientów  

–  co  nie  oznacza,  iż  jest  to  wdrożenie  systemu  zarządzanie  drukiem,  który  był  objęty 

przedmiotową usługą. Zatem i ten dowód w ocenia Izby nie ma znaczenia dla przedmiotowej 

sprawy 

i  nie  może  stanowić  potwierdzenia  informacji  podanych  w  wykazie  usług  

oraz 

wiarygodności  referencji  z  dnia  18  marca  2018  roku  wystawionych  na  potwierdzenie 

realizacji umowy z Jeremias Sp. z o.o. 

Przystępujący  twierdził,  iż  posiada  wymagane  doświadczenie  o  zakresie  i  o  wartości 

wskazanej w wykazie usług, jednak nie przedstawił w tym zakresie żadnego dowodu, choćby 

w  postaci  protokołów  odbioru  czy  faktur  potwierdzających  sporna  kwotę. Wskazał  również,  

iż  nie  wie  dlaczego  Jeremias  Sp.  z  o.o.  nie  potwierdził  realizacji  spornej  umowy,  a  celem 

referencji  jest  jedynie  poświadczenie  należytego  wykonania  umowy,  a  to  zostało 

poświadczone. 

Izba  podziela  stanowisko  Przystępującego,  iż  celem  referencji  jest  poświadczenie 

należytego  wykonania  zamówienia  i  nie  ma  konieczności  aby  w  ich  treści  znajdowała  

się  informacja  o  zakresie  i  wartości  realizacji  usługi.  Te  informacje  winny  zostać  podane  

w wykazie wykonanych usług, a referencja potwierdzać jedynie należyte wykonanie wskazanej 

usługi. Jednakże w sytuacji, kiedy podmiot wskazany przez wykonawcę jako odbiorca usługi, 

na  rzecz  którego  usługa  ta  miała  być  wykonana  nie  potwierdza  jej  zakresu  i  wartości 

wskazanych  w  referencji,  to  sam  fakt  iż  poświadczone  zostało  należyte  wykonanie  usługi  

nie  może  stanowić  o  wiarygodności  referencji.  Skoro  nie  została  potwierdzona  realizacja 

usługi,  to  nie  można  mówić  o  należytym  wykonaniu  takiej  usługi,  która  nie  była  nigdy 

wykonana. Fakt ten przesądza zdaniem Izby o niewiarygodności złożonej referencji, a ponadto 

w związku z podaniem w wykazie usług informacji niepotwierdzonych przez odbiorcę usług, 

niewątpliwie oznacza celowe wprowadzenie zamawiającego w błąd. 

Wobec  powyższego,  działaniu  Przystępującemu  można  przypisać  świadome 

wprowadzenie Zamawiającego w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

zatem  zarzut  niezastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Przystępującego z postępowania jest zasadny. 

Tym samym, Potwierdzi

ł się również zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez 

jego niezastosowanie i  zaniechanie  wykluczenia  Przystępującego z  postępowania,  pomimo  

że ten  przedstawił  informacje  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd, mogące  mieć  istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  tj.  wprowadzające  w  błąd  

co do posiadanego 

doświadczenia.  


Odnosząc się do umowy realizowanej dla Urzędu Miasta w Poznaniu, wskazać należy 

iż  na  potwierdzenie  należytego  wykonania  usługi,  jako  usługi  zakończonej,  zrealizowanej, 

Przystępujący  winien  zgodnie  z  wymogami  SIWZ  XIV  a  pkt  2  złożyć  dowody  określające  

czy usługa została wykonana należycie. Referencja złożona przez Przystępującego została 

wystawiona  02  stycznia  2017  roku 

przed  zakończeniem  realizacji  umowy,  nie  może 

potwierdzać  stanu,  który  miał  miejsce  po  dacie  jej  wystawienia.  Zatem  aby  móc  stwierdzić  

czy przedmiotowa usługa została wykonane należycie, dokument potwierdzający ten fakt musi 

być  wystawiony  po  jej  zrealizowaniu.  W  przedmiotowym  postępowaniu  referencja  taka,  

nie  mogła  być  wystawiona  wcześniej  niż  w  dniu  27  lutego  2017  roku,  kiedy  to  nastąpiło 

zakończenie realizacji umowy.  Zgodzić się tu należy z Zamawiającym, który w odpowiedzi na 

odwołanie  wyjaśnił,  iż  referencja ta  podlegałaby  uzupełnieniu  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  Pzp, 

gdyby nie konieczność wykluczenia Przystępującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt. 16 i 17 Pzp. 

Przystępujący złożył podczas rozprawy jako dowód - referencję wystawioną 

z  datą 31 stycznia 2019  przez  Urząd  Miasta  Poznania,  potwierdzającą należyte wykonanie 

ww.  umowy.  Jednakże  w  dalszym  ciągu  oznacza  to  wykazanie  się  realizacją  tylko  jednej 

usługi, a nie dwóch o zakresie i wartości wymaganych przez Zamawiającego.  

Wobec  powyższego,  nie  można  stwierdzić,  iż  Przystępujący  wykazał  spełnienie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  SIWZ.  Zatem  zmaterializowała  

się  obligatoryjna  przesłanka  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy,  który  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  określona  w  art.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp. 

Zgodnie z ww. przepisem: 

z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, 

który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  

do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku  podstaw 

wykluczenia. 

Podkreślenia  wymaga,  iż  dyspozycja  ww.  przepisu  odnosi  się  do  konieczności 

wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał m.in. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

a nie jedyni

e do wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Konieczność 

wykluczenia  wykonawcy  uzależniona  jest  od  tego,  czy  wykazał  on  spełnianie  warunków 

udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia. Konstrukcja omawianego przepisu 

wskazuje, że to na wykonawców nałożony został ciężar udowodnienia istnienia omawianych 

okoliczności,  tj.  wykonawca  musi  wykazać,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  

oraz  że  nie  podlega  wykluczeniu.  Zamawiający  nie  może  się  domyślać  czy  przypuszczać,  

że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu. Fakt ten 

musi  wynikać  bezspornie  z  dokumentów  złożonych  przez  wykonawcę,  bowiem  

to  na  ich    podstawie  następuje  wykazanie  że  wykonawca  spełnienia  wymagane  warunki 

udziału lub nie podlega wykluczeniu.  


Dodać  należy,  iż  w  sytuacji  stwierdzenia  wprowadzenia  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, albo mogących mieć istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  obowiązkiem  Zamawiającego  

jest  wykluczenie  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  albo  17  Pzp.  Zastosowanie  

w  tym  przypadku  instytucji,  wynika

jącej  z  art.  26  ust.  3  Pzp  umożliwiające  wezwanie 

wykonawcy do złożenie lub uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu zmierzałoby do zastąpienia nieprawdziwych informacji informacjami 

prawdziwymi, co jest niedopuszczalne. 

Wobec  powyższego  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  należy  uznać  

za zasadny.  

Za zasadny należy również uznać zarzut naruszenia art. 22 ust. 1 Pzp zgodnie z którym  

o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego 

w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  zaproszeniu  do  potwierdzenia  zainteresowania. 

Zamawiający  poprzez  wybór  oferty  złożonej  przez  wykonawcę,  który  podlega  wykluczeniu  

z postępowania naruszył ww. przepis. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  poprzez  jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania,  pomimo  

że ten  przedstawił  informacje  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd, mogące  mieć  istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  tj.  wprowadzające  w  błąd 

co do oferowanego produktu przez przedstawienie do testów innego produktu niż wskazany 

w ofercie

, wskazać należy iż zarzut jest zasadny.  

Przyst

ępujący  w  treści  oferty  zaoferował  oprogramowanie  Printoscope  w  wersji  WEB 

2.0. Zgodnie z zapisami SIWZ w ramach 

testów oferowanego (czyli wskazanego w ofercie) 

rozwiązania  Przystępujący  winien  zaprezentować  działanie  systemu  z  oprogramowaniem  

urządzeniami  wskazanymi  w  ofercie,  bowiem  celem  prezentacji  było  ustalenie  zgodności 

treści  oferty  z  wymaganiami  wskazanymi  w  treści  SIWZ  oraz  potwierdzenie  zgodności  

lub  niezgodność  funkcjonalności  oferowanego  Systemu  i  urządzeń  z  wymaganiami  SIWZ. 

Przystępujący do testów zaprezentował działanie systemu z oprogramowaniem w wersji WEB 

2.10.1,  zatem  w  wersji  innej  niż  podana  w  ofercie.  Oznacza  to,  iż  do  testów  zostało 

zaprezentowane rozwiązanie inne, niż wskazane w ofercie.  

Z  dowodu  złożonego  na  rozprawie  przez  Przystępującego  (oświadczenia  producenta 

oprogramowania)  wynika,  iż  oprogramowanie  Prontoscope  w  wersji  WEB  2.0  

oraz oprogramowanie Printoscope w wersji WEB 2.10.1 

to to samo oprogramowanie, jednakże 

wersja  WEB  2.10.1  została  wzbogacona  o  nowe  funkcjonalności,  stanowi  rozwój  


i  wzbogacenie  oprogramowania  bazowego  o  nowy  element  i  oznacza  podniesienie  jego 

atrakcyjności i funkcjonalności. Nie ulega wątpliwości, iż z oświadczenia producenta wyraźnie 

wynika, iż oprogramowanie w wersji WEB 2.0 zaoferowane w ofercie nie posiada wszystkich 

funkcjonalności i jest uboższe niż rozwiązanie, które posiada oprogramowanie w wersji WEB 

2.10.1,  będące  przedmiotem  testów  prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  

nie dokonał zatem oceny czy treść złożonej oferty jest zgodna z treścią SIWZ, a dokonał oceny 

czy  treść  zmienionej  oferty  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ,  co  w  świetle  przepisów  Prawa 

zamówień  publicznych  jest  niedopuszczalne.  Działanie  takie  należy  tym  bardziej  uznać  

za  niedopuszczalne,  zwłaszcza  w  kontekście  tego,  iż  przeprowadzona  prezentacja  miała 

potwierdzić  zgodność  lub  niezgodność  funkcjonalności  oferowanego  Systemu  i  urządzeń  

z wymaganiami SIWZ.  

Aby dokonać wyboru oferty, Zamawiający musi mieć pewność, że jej treść jest zgodna 

z  wymaganiami  SIWZ

.  Tymczasem  Zamawiający  ocenił  ofertę  w  wersji  zmienionej, 

rozszerzonej,  innej  niż  wersja  wskazana  w  ofercie,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  

do  sytuacji,  że  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty,  nie  mając  pewności,  że  zaoferowane  

w ofercie 

rozwiązanie jest zgodne z SWIZ. Nie ulega wątpliwości, iż działanie Przystępującego 

stanowiło niedozwolona zmianę treści oferty, bowiem w wyniku przeprowadzonej prezentacji, 

Zamawiający  nie  uzyskał  potwierdzenia,  że  zaoferowane  w  ofercie  rozwiązanie  spełnia 

wymogi  SIWZ  również  w  zakresie  wymaganej  funkcjonalności,  lecz  że  oprogramowanie  

w  nowej  wersji,  udoskonalone, 

wzbogacone  o  nowe  rozwiązania  i  funkcjonalność  spełnia  

te wymogi.   

Izba  wskazuje,  iż  Przystępujący  przedkładając  do  testów  oprogramowanie  w  nowej 

wersji  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  co  do  okoliczności  mających  decydujący  wpływ  

na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  bowiem  dotyczą  one  zgodności  oferty  

z  treścią  SIWZ.  Przystępujący  na  rozprawie podniósł,  iż  zaprezentowana  zmieniona  wersja 

oprogramowania nastąpiła na wniosek Zamawiającego, jednak nie przedstawił w tym zakresie 

żadnego dowodu, np. informacji w protokole z prowadzonych testów. Ponadto, z treści art. 87 

ust.  1  Pzp 

jednoznacznie  wynika,  iż  nie  ma  możliwości  dokonywania  zmiany  treści  oferty  

z zastrzeżeniem przepisów tam wskazanych:  W toku badania i oceny ofert zamawiający może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści

Na  gruncie  prawa  unijnego  wyraz  tej  zasadzie  dał  również  Trybunał  Sprawiedliwości  

w  orzeczeniu  w  sprawie  SAG  ELV  Slovensko  (orzeczenia  z  dnia  29  marca  2012  roku  

w sprawie C-

599/10 SAG ELV Slovensko a.s. i in. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie, 

ECLI

:EU:C:2012:191.  Zdaniem  Trybunału  zasada  równego  traktowania  i  obowiązek 


przejrzystości  stoją  na  przeszkodzie  negocjacjom  między  instytucją  zamawiającą  

a  wykonawcą  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  związku  

z  czym  co  do  zasady, 

oferta  nie  może  być  modyfikowana  po  jej  złożeniu  ani  z  inicjatywy 

instytucji  zamawiającej,  ani  z  inicjatywy  wykonawcy  (A.  Kowalski  „Orzecznictwo  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  w  zakresie  zamówień  publicznych  w  latach  2009-2017” 

Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2017). 

Nie można zgodzić się również z Przystępującym, iż z zapisu wzoru umowy § 6 ust. 1 

pkt 4 wynika, iż do testów wykonawca winien przedstawić najnowszą wersję oprogramowania. 

Zapisy  wzoru  umowy  odnoszą  się  do  etapu  realizacji  umowy  a  nie  wyboru  wykonawcy. 

Wykonawca, aby mógł uzyskać zamówienie publiczne i realizować umowę musiał zaoferować 

system wraz z oprogramowaniem zgodny z wymogami SIWZ.  

Natomiast, na etapie realizacji umowy wykonawca będzie gwarantować prawidłowe działanie 

oprogramowania oraz dostarczenie go w wersji aktualnej. 

Z uwagi na powyższe,  wskazać należy  iż  zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17  Pzp 

został potwierdzony. 

W związku z powyższym, potwierdził się również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 ust. 5 Pzp 

zgod

nie  z  którym  Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli:  została  złożona  przez  wykonawcę 

wyklucz

onego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  niezaproszonego  

do składania ofert. 

Potwierdził się również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp dotyczący przeprowadzenia 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców w związku z wyborem wykonawcy, który podlegał wykluczeniu. 

Odnosząc się do zarzutu w ramach którego Odwołujący zarzucił Zamawiającemu wybór 

wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu, co skutkowało naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 

2  Pzp

, wskazać należy, iż ocenie Izby zarzut nie został potwierdzony. 

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp:  Za

mawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  jej  treść  nie 

odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3. 

Aby  dokonać  odrzucenia  oferty,  Zamawiający  musi  mieć  pewność,  że  jej  treść  

nie odpowiada treści SIWZ, bowiem odrzucenie oferty możliwe jest tylko w przypadku braku 

wątpliwości, że oferta nie zapewni realizacji celu zamówienia, a realizowana usługa nie będzie  

odpowiada

ła wymogom z SIWZ. Dla dokonania odrzucenia oferty wykonawcy, musi zaistnieć 


sytuacja ustalenia 

w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości, że oferta wykonawcy nie 

zapewni  realizacji  zamierzonego  i  opisanego  w  SIWZ  celu,  a  oferowane  świadczenie  nie 

odpowiada wyrażonym w treści SIWZ wymaganiom. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ 

zachodzi  wówczas,  gdy  przedmiot  zaoferowany  w  ofercie  nie  odpowiada  przedmiotowi 

zamówienia. Interpretacja art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, nakazuje odniesienie normy art. 89 ust. 1 

pkt 2 Pzp 

do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz 

merytoryc

znych  wymagań  Zamawiającego,  w  szczególności,  co  do  zakresu,  ilości,  jakości, 

warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  nie  dokonał  oceny  czy  treść  oferty  

jest  zgodna  z  treścią  SIWZ,  lecz  dokonał  oceny  czy  treść  zmienionej  oferty  jest  zgodna 

z  treścią  SIWZ,  zatem  nie  można  potwierdzić  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  Pzp,  bowiem 

przeprowadzone testy nie wykazały braku zgodności oferowanego oprogramowania z treścią 

SIWZ.  Aby  jednoznaczni

e  stwierdzić,  czy  treść  oferty  nie  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ 

Zamawiający musiałby dokonać takiej oceny.  

Wobec  powyższego,  w  związku  z  brakiem  oceny  oprogramowania  w  wersji WEB  2.0 

wskazanej 

w  ofercie  w  zakresie  zgodności  z  wymogami  SIWZ,  nie  można  stwierdzić,  

iż  Zamawiający  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  bowiem  nie  dokonał  ustalenia  w  sposób 

niebudzący wątpliwości, że oprogramowanie w wersji WEB 2.0 jest niezgodne z treścią SIWZ. 

Odnosząc się do zarzutu wyboru wykonawcy, którego oferta zawiera rażąco niską cenę, 

poprzez  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  oraz  90  ust.  3    Pzp 

wskazać  należy  iż  zarzut  

nie może zostać uwzględniony.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp: 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  

do przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp: 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

Izba  wskazuje,  iż  powyższy  zarzut  był  przedmiotem  rozpoznania  Krajowej  Izby 

Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego rozpoznającego skargę w tym zakresie w ramach tego 

samego  postępowania.  Odwołujący  podniósł,  iż  z  uwagi  na  przedstawienie  do  testów 

oprogramowanie w innej wersji, niż wersja badana w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny, 

okoliczność ta stanowi nową podstawę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.  


Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego,  bowiem  przedmiotem  badania  rażąco  niskiej 

ceny były elementy składowe ceny, w tym również cena oprogramowania. Konstrukcja ceny  

w  zakresie 

jej elementów składowych nie uległa zmianie, żaden element nie został dodany 

ani  usunięty  w  ramach  kalkulacji  ceny.  Mamy  zatem  do  czynienie  z  taką  samą  ilością 

elementów  cenotwórczych,  natomiast  zgodnie  oświadczeniem  producenta  oprogramowania 

Solution4office  Sp.  z  o.o.  cena  oprogramowania  w  wersji  WEB  2.10.1  nie  uległa  zmianie. 

Wobec  powyższego  zmiana  funkcjonalności  oprogramowania  nie  ma  przełożenia  na  cenę 

oprogramowania, co oznacza iż zarzut nie może zostać uwzględniony. 

Za niezasadny Izba uznała również zarzut naruszenia art. 26 ust. 2f Pzp poprzez jego 

niezastosowanie 

zaniechania 

zastosowania, 

pomimo  istniejących  wątpliwości  

co  do  oświadczeń  Przystępującego  złożonych  w  toku  postępowania  w  zakresie  warunków 

udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp: 

Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać 

wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 

lub  kryteria  selekcji,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone 

uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

Wskazać należy, iż Urząd Zamówień Publicznych rozstrzygnął, „że art. 26 ust. 2f Pzp. nabiera 

szczególnego  znaczenia  w  przypadku  postępowań  wieloetapowych,  takich  jak  np.  przetarg 

ograniczony:  „(...)  w  postępowaniach  wieloetapowych  ocena  spełniania przez  wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odbywa się na etapie 

badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia,  

o którym  mowa w  art.  25a  ust.  1  Pzp.  Następnie zamawiający  ocenia oferty  złożone przez 

wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Jeżeli wykonawca, którego oferta 

została  oceniona  najwyżej,  nie  potwierdzi  (na  wezwanie  zamawiającego)  wymaganymi 

dokumentami, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub że nie zachodzą w stosunku  

do niego przesłanki wykluczenia, wówczas będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 Pzp

.  (…) 

W celu 

zapobiegnięcia ewentualnej konieczności unieważnienia postępowania w przypadku 

negatywnego wyniku weryfikacji wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, wydaje 

się  uzasadnione,  aby  zamawiający  korzystali  z  dyspozycji  art.  26  ust.  2f  Pzp  już  na  etapie 

składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  w  sytuacji  gdy  liczba 


wykonawców składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa 

niż liczba wykonawców, którzy zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni 

do  składania  ofert”  (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-

odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-

podmiotowa-wykonawcow/na-jakim-etapie-postepowania-prowadzonego-w-trybie-przetargu-

ograniczonego-zamawiajacy-powinien-wzywac-do-skladania-dokumentow  

dostęp 07.02.2019) 

W analizowanym  stanie faktycznym  zastosowanie mogłaby  mieć  jedynie druga część 

przepisu:  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń  

lub  dokumentów.  Wskazać  należy,  iż  ta  część  przepisu  dotyczy  m.in.  sytuacji,  kiedy 

wykonawca  w  postępowaniu  złoży  aktualne  dokumenty,  a  w  wyniku  trwania  postępowania 

dokumenty 

te  utracą  aktualność.  Jednakże  przedmiotowa  sytuacja  nie  wpisuje  

się w dyspozycję przepisu, bowiem podane przez Przystępującego informacje, nie wskazywały 

na ich nieaktualność i nie budziły wątpliwości Zamawiającego w zakresie warunków udziału  

w postępowaniu. Dopiero w wyniku wniesionego odwołania, Zamawiający powziął wątpliwość 

zakresie złożonych dokumentów i podjął stosowne działania w tym zakresie.  

Zarzut należy uznać zatem za niezasadny. 

Również za niezasadny należy uznać zarzut naruszenia §2 ust. 6 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów, jakich może zażądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w związku z art. 24 

ust. 1 pkt 16) Pzp i 22 d ust. 2 Pzp poprzez zaniechanie zastosowania, 

pomimo istniejących 

wątpliwości co do oświadczeń Przystępującego złożonych w toku postępowania w zakresie 

warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z 

§2 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  

Zamówienia:  

Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na  rzecz  którego  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  były  wykonane,  a  w  przypadku 

świadczeń okresowych i ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 


Zgodnie z art. 22 d ust. 2 Pzp:  

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

Informacje  podane 

w  ofercie  Przystępującego  nie  budziły  wątpliwości  Zamawiającego  

w  zakresie  doświadczenia,  wskazanego  celem  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu. Zatem Zamawiający nie miał podstaw aby powyższe wyjaśniać. Czynności 

takie podjął w wyniku złożonego odwołania. 

Zarzut należy uznać zatem za niezasadny. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp zgodnie z którym: 

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówieni 

Izba  nie  stwierdzała  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  innych,  

niż określone w SIWZ kryteriów oceny ofert. Odwołujący nie podniósł żadnych okoliczności 

faktycznych wskazujących na nieprawidłowość dokonania oceny ofert w kontekście ustalonych 

kryteriów  oceny  ofert,  czyli  zastosowania  bądź  niezastosowania  przez  Zamawiającego 

ustalonych kryteriów oceny ofert.   

Z

arzut należy uznać za niezasadny.  

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  stosownie  

do wyniku spraw oraz zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając  na  poczet  niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania 

uiszczony przez Odwołującego. 

Przewodniczący:  

…………………….. 


wiper-pixel