KIO 79/19 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 79/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:         

Marcin Jakóbczyk 

 
po  rozpoznan

iu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

w Warszawie  w  dnia  4  lutego  2019

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 18 stycznia 2019r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia  Intaris  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą w 

Warszawie,  ul. 

A.  Mickiewicza  57  i  Intaris  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  A.  Mickiewicza  57  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  Komendę  Stołeczną  Policji  z 

siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 2 

przy  udziale 

wykonawcy  allclouds.pl  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. 

akt KIO 79/19 po stronie odwołującego 

przy  udziale 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia Galaxy 

Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej 

Górze,  ul.  Fabryczna  13/1  i  MBA  System  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 7 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. 

akt KIO 79/19 po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie,  

Nakazuje zwrot z r

achunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 

000zł.  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej 

przez 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Intaris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul.  A. Mickiewicza 57 i Intaris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  A.  Mickiewicza  57 


tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 79/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę  komputerów  przenośnych  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  2  października  2018r.  za  numerem  2018/S 

W  dniu  8 

stycznia  2019r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  jako  jednej  z  trzech 

najkorzystniejszych  ofert  do  umowy  ramowej  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  Galaxy  Systemy  Informatyczne  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Fabryczna 13/1 i MBA System spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 7 w zakresie zadania 

W dniu 18 stycznia 2019r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Intaris 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  A.  Mickiewicza  57  i 

Intaris  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w 

Warszawie,  ul.  A.  Mickiewicza  57 

–  dalej  odwołujący  wnieśli  odwołanie.  Odwołanie  zostało 

podpisane 

przez  prezesa  zarządu  Intaris  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

działającego w imieniu tej spółki oraz w imieniu partnera jako komplementariusz upoważniony 

do reprezentacji spółki komandytowej. W dniu 18 stycznia 2019r. odwołujący przekazał kopię 

od

wołania zamawiającemu.  

Odwołujący zaskarżył następujące czynności zamawiającego polegające na: 

a)  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  Galaxy  Systemy  Informatyczne  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Fabryczna  13/1,  65-

410  Zielona  Góra,  MBA  Systemy  Sp.  z  o.o.,  ul.  Odlewnicza  7,  03-231 

Warszawa  (konsorcjum  Galaxy)  mimo,  iż  wykonawca  ten  winien  zostać  wykluczony  a  jego 

oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy 

winna być uznana za odrzuconą lub jego oferta winna 

zostać odrzucona z powodów wskazanych w dalszej części odwołania; 

b) zaniechaniu wykluczenia wykonawcy konsorcjum Galaxy. 

c) zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum Galaxy. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  89  ust.  1  pkt  5,  w  związku  z  art.  24  ust.  4  i  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  wybór  jako 

najkorzystniejszej  oferty  Konsorcjum  Galaxy  mimo,  że  wykonawca  ten  winien  zostać 

wykluczony a jego oferta winna być uznana za odrzuconą; 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  17  przez 

zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum  Galaxy  pomimo,  iż 

wykonawca  w 

wyniku  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

z

amawiającego mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 


3. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Galaxy, mimo, 

że  treść  oferty  Konsorcjum  Galaxy  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

a.  oferowany  komputer  przenośny  nie  posiada  deklaracji  CE  potwierdzającej  zgodności  z 

Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/125/WE  w  odniesieniu  do  wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

1. uni

eważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

3. wykluczenie wykonawcy konsorcjum Galaxy; 

4. odrzucenie oferty konsorcjum Galaxy. 

Ponadto o: 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów, które zostaną przedłożone na 

rozprawie; 

6.  zasadzenie  na  rzecz  o

dwołującego  kosztów  postępowania  wedle  spisu  kosztów,  który 

zostanie przedłożony na rozprawie przed Krajowa Izbą Odwoławczą. 

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, ponieważ oferta złożona 

przez konsorcjum Galaxy 

powinna zostać odrzucona przez zamawiającego jako niezgodna ze 

specyfikacją istotnych warunków postępowania, a sam wykonawca winien zostać wykluczony 

z  postępowania.  Ponieważ  złożenie  oferty  w  ramach  postępowania  prowadzonego  w  celu 

zawarcia  umowy  ramowej jest  jedynie etapem  niezbędnym  do  uzyskania zamówienia,  to  w 

interesie odwołującego jest to, by jego oferta konkurowała z jak najmniejszą ilością ofert innych 

wykonawców.  Zauważył  również,  iż  postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  art.  24aa 

ust. 1, w związku z powyższym zamawiający nie zbadał, czy wykonawcy, których oferty nie 

zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu, tym samym poprawność 

ofert  na  dalszych  miejscac

h  nie  została  jeszcze  oceniona.  Zaniechanie  wykluczenia 

konsorcjum  Galaxy,  a  co  za  tym  idzie  odrzucenia  jego  oferty  naraża  odwołującego  nasz 

poniesienie  szkody  p

onieważ  został  on  wybrany  jako  wykonawca,  z  którym  zamawiający 

zawrze umowę ramową a tym samym zmuszony będzie na dalszym etapie do konkurowania 

na  nierównych  warunkach  z  wykonawcą  oferującym  sprzęt  niespełniający  dodatkowo 

punktowanych  wymagań  zamawiającego.  Dodatkowo  może  zdarzyć  się  sytuacja,  iż 

odwołujący, pomimo poniesionych kosztów złożenia oferty "przegra" na późniejszym etapie z 

wykonawcą, który winien zostać wykluczony, a jego oferta winna zostać odrzucona. 

Zamawiający  w  rozdziale  XIII  SIWZ  -  "OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT,  KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT" lit C: "Komisja dokona 

oceny ofer

t na podstawie nw. kryteriów oceny ofert Zadanie nr 3. W pkt 5 wskazano, iż punkty 


w kryterium matryca WQFID zostaną przyznane według następującej zasady: 

W przypadku zaoferowania asortymentu wyposażonego w matrycę o rozdzielczości niższej 

niż WQFID (2560X1440) Wykonawca nie otrzyma punktów. 

W przypadku zaoferowania asortymentu wyposażonego w matryce o rozdzielczości WQFID 

(2560X14401 lub wyższej Wykonawca otrzyma 10 punktów. 

Konsorcjum Galaxy zaoferowało dla Zadania nr 3 komputer przenośny Fujitsu Celsius FI980, 

oświadczając w pkt III ppkt. 3.3, iż zaoferowany komputer przenośny „Posiada Matrycą WQFID 

(2560x1440)". 

Zgodnie  z  informacjami  udostępnionymi  przez  producenta  komputera  firmę  Fujitsu  oraz 

dokumentacją  techniczną  komputera,  komputer  przenośny  Fujitsu  Celsius  H980  może  być 

wyposażony wyłącznie w matryce FHD (1920x1080). Na marginesie odwołujący zauważył, iż 

żaden z konkurentów oferujący ten model komputera przenośnego nie oświadczyć, iż jest on 

wyposażony w matrycą WQFID (2560x1440). 

Tym samym w 

ocenie odwołującego konsorcjum Galaxy złożyło oświadczenie wprowadzające 

w błąd zamawiającego. Informacja będąca podstawą do przyznania dodatkowych punktów w 

pozacenowym  kryterium  oceny  ofert  ma  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

K

onsorcjum Galaxy w momencie składania oferty zawierającej ww. oświadczenie nie mogło 

posiadać wiedzy o cenach i parametrach zaoferowanych przez innych wykonawców, a co za 

tym idzie nie znało swojej pozycji w rankingu ofert. Tym samym mogła zaistnieć sytuacja, iż 

punkty  przyznane  w  wyniku  oświadczenia  wprowadzającego  w  błąd  zamawiającego  mogły 

przesądzać o wyborze oferty konsorcjum Galaxy. W związku z powyższym zamawiający nie 

może uznać ww. oświadczenia za omyłkę i ograniczyć się wyłącznie do nieprzyznania punktów 

w tym kryterium. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy 

nie  ogranicza  błędnych  informacji  do  konkretnego  zakresu.  Z  tej  przyczyny  należy 

przyjąć,  że  chodzi  o  jakiekolwiek  informacje,  pod  warunkiem  że  mają  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego.  Informacjami  tymi  będą  przede  wszystkim  dane  (paramenty)  podawane  w 

ramach kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący  zauważył,  iż  powyższe  stanowisko  zostało  utrwalone  w  orzecznictwie  Krajowej 

Izby Odwoławczej: w wyroku z 18 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 576/17), w wyroku z 10 lipca 

2017 r. (sygn. akt KIO 1232/17), w wyroku z 15 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 380/18), w wyroku 

z  10  lipca  2017  r.  (sygn.  akt  KIO  1232/17),  w  wyroku  z  18  kwietnia  2017  r.  (sygn.  akt  KIO 

576/17), w wyroku z 13 lutego 2018  r. (sygn. akt KIO 185/18), w wyroku KIO z 14 czerwca 


2017 r. (sygn. akt KIO 1085/17). 

W  Załączniku  nr  2c  do  SIWZ  zamawiający  wymagał  m.in.  "Deklaracji  zgodności  CE"  dla 

oferowanego komputera przenośnego. Uzupełniona przez Konsorcjum deklaracja zgodności 

nie odzwierciedla w swojej treści zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013, tym 

samym  nie spełnia wymogów  Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i  Rady  2009/125/WE z 

dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2009/125/WE  z  dnia  21  października  2009  r. 

ustanawiająca  ogólne  zasady  ustalania  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  produktów 

związanych  z  energią  (dyrektywa  ErP)  jest  prawodawstwem  europejskim  i  dotyczy 

oznakowania  CE  produktów  wpływających  na  zużycie  energii  przez  cały  ich  cykl  życia. 

Producenci i importerzy odpowiadają za swoje produkty pod kątem zgodności z wymogami 

dyrektywy ErP. Ogólne zasady i ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 

związanych z energią zawarto m.in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 617/2013 z dnia 26 

czerwca  2013  r.  w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 

2009/125/WE  w  odniesieniu  do  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  komputerów  i 

serwerów.  Zgodnie  z  powyższymi  regulacjami  producenci  sprzętu  muszą  zapewnić,  że 

produkty są zgodne z zawartymi w nich wymaganiami. Zanim dany produkt objęty środkami 

wykonawczymi  zostanie  wprowadzony  do  obrotu  lub  użytkowania,  zostaje  na  nim 

umieszczone oznakowanie CE i wydana deklaracja zgodności WE, jeżeli producent lub jego 

autoryzowany  przedstawiciel  zapewnia  i  oświadcza,  że  produkt  jest  zgodny  z  wszystkimi 

odpowiednimi  przepisami  obowiązującego  środka  wykonawczego.  Uzupełniona  przez 

Konsorcjum  deklaracja  zgodności  nie  odzwierciedla  w  swojej  treści  zgodności  z 

rozporządzeniem  Komisji  (UE)  nr  617/2013,  tym  samym  nie  spełnia  wymogów  Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 

ogólne  zasady  ustalania  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  produktów  związanych  z 

energią. 

Oferta konsorcjum Galaxy zatem 

nie spełnia wymagań SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy 

powinna zostać odrzucona. 

W dniu 18 stycznia 2019r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W dniu 21 stycznia 2019r. swój udział w postępowaniu odwoławczym po stronie odwołującego 

zgłosił  wykonawca  allclouds.pl  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie wskazując, że posiada interes w rozstrzygnięciu na korzyść odwołującego, gdyż 

oferta wykonawców Galaxy i MBA powinna być wykluczona, a w przypadku zawarcia umowy 

ramowej  w  interesie  zgłaszającego  jest,  aby  ilość  wykonawców  zakwalifikowanych  do 


realizacji  umowy  ramowej  była  jak  najkrótsza,  gdyż  to  zwiększa  szansę  na  uzyskanie 

zamówienia  wykonawczego.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez  prezesa  zarządu 

ujawnionego  w  KRS  i  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji,  zgodnie  z  odpisem  z 

KRS.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana  zamawiającemu  i  odwołującemu  w  dniu  21 

stycznia 2019r.  

W  dniu  21  stycznia  2019r.  swój  udział  w  postepowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Galaxy 

Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 

ul.  Fabryczna  13/1 

i  MBA  System  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie, ul. Odlewnicza 7

, że mają interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, 

gdyż  odwołanie  zmierza  do  pozbawienia ich możliwości  uzyskania zamówienia.  Zgłoszenie 

zostało podpisane przez członka zarządu Galaxy upoważnionego do samodzielnego działania 

w imieniu tej spółki. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w 

dniu 21 stycznia 2019r. 

W  dniu  31  stycznia  2019r.  zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Na wniosek przystępującego Galaxy – MBA pierwotnie wyznaczony na dzień 4 lutego 2019r. 

godz. 10:00 termin posiedzenia z udziałem stron został zmieniony na dzień 4 lutego 2019r.  

godz. 13:00 w celu likwidacji kolizji ze sprawą sygn. akt KIO 100/19. Strona została prawidłowo 

powiadomiona tak o pierwotnym terminie jaki i o jego zmianie 

– dowód w aktach sprawy.  

Na termin posiedzenia za przystępujących nikt się nie stawił. Izba stwierdziła, że postępowanie 

odwoławcze  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  100/19  zostało  zakończone,  przed  otwarciem 

posiedzenia w sprawie sygn. akt KIO 79/19.  

Żaden  z  przystępujących  nie  stawił  się  na  wyznaczonym  terminie  posiedzenia  będąc 

prawidłowo  powiadomiony,  co  należało  uznać  za  rezygnację  z  możliwości  wniesienia 

sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 


ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Przepis art. 186 ust. 3 ustawy 

stanowi, że jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który 

przystąpił,  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie 

uwzględnionych zarzutów. 

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zaistniał stan faktyczny podpadający pod wyżej wskazaną 

normę  prawną,  to  jest  zamawiający  uwzględnił  zarzuty  odwołania,  a  przystępujący  Galaxy-

MBA będąc prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia nie stawił się na nie, rezygnując 

z prawa do wniesienia sprzeciwu.  

W tej sytuacji Izba umorzyła postępowania, a zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  zgodnie  z 

żądaniami zawartymi w odwołania. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze zm. z 2016r. 

pod. 47) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel