Zamawiający

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Które dokumenty można udostępnić zaraz po otwarciu ofert a które dopiero po wyborze wykonawcy?

Pytanie: W procedurze odwróconej prowadzonej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, po otwarciu ofert, wykonawca działając na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju z 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wniósł wniosek o udostępnienie załączników do protokołu w postaci ofert wykonawców w tym ewentualnych wezwań w zakresie tych ofert oraz składanych do nich uzupełnień oraz wyjaśnień a także oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający jest w posiadaniu m.in. następujących dokumentów: 1)      ofert wykonawców w tym JEDZ, 2)      pism do wykonawców wystosowanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, 3)      pism do wykonawców wysłanych zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (tłumaczenia dokumentów na język polski), 4)      pism do wykonawców sporządzonych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących wyjaśnienia zaoferowanej stawki VAT i przedmiotu zamówienia), 5)      pisma do wykonawcy wysłanego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, 6)      pisma otrzymanego od wykonawcy X o błędach i niezgodnościach w ofercie wykonawcy Y. Na wszystkie pisma z poz. od 1 do 5 zamawiający otrzymał od wykonawców stosowne odpowiedzi. W postępowaniu nie wybrano jeszcze oferty. Czy wobec tego wszystkie powyższe pisma (z poz. 1−6) stanowią załączniki do protokołu i powinny być udostępnione po wyborze oferty (zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp) czy też nie są załącznikami i można je udostępnić przed wyborem wykonawcy, gdyż jawność ofert nie ogranicza się tylko do pierwotnie złożonej oferty? Które z wymienionych dokumentów z poz. 1−6 stanowią załączniki do protokołu a które nie?

Wykonawca nie wskazał roku produkcji i silnika oferowanego auta – czy zamawiający poprawi ofertę?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych na leasing samochodów zamawiający wymagał przedłożenia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji zaoferowanych samochodów w formie oświadczenia. Jest to dokument stanowiący stricte treść oferty. Wykonawca był zobowiązany wskazać w tym załączniku rok produkcji zaoferowanego samochodu (zamawiający dopuszczał samochody wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku i o mocy silnika min. 110 KM), markę, model zaoferowanego samochodu i parametry dotyczące minimalnej mocy silnika. Wykonawca wskazał markę i model samochodu, nie podał jednak roku produkcji i mocy silnika. Zamawiający nie wymagał w siwz przedłożenia innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. Na podstawie informacji ze strony producenta oferowanego auta wiemy jednak, że ten model był produkowany tylko z jednym silnikiem − 204KM i został wprowadzony na polski rynek w styczniu 2019 roku. Nie było zatem możliwości zaoferowania modelu innego niż z 2019 roku o mocy silnika 204 KM. Czy w takim stanie faktycznym możemy skorygować inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z treścią siwz niepowodującą istotnych zmian w treści oferty? Czy zamawiający mając taką wiedzę, powinien najpierw wezwać do wyjaśnień na podstawie 87 ust. 1 ustawy Pzp? A może powinniśmy uznać, że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na brak danych o roku produkcji i mocy silnika? Dodatkowo ten sam wykonawca po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert nie złożył oświadczenia o grupie kapitałowej, zatem zamawiający wezwał go do uzupełnienia. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu przedłożył oświadczenie, ale nie opatrzył go datą a w tytule wskazał inne postępowanie. Z raportu weryfikującego podpis elektroniczny posiadamy wiedzę, kiedy oświadczenie zostało podpisane. Czy w świetle takich okoliczności powinniśmy poprawić oświadczenie,  wpisując datę i prawidłową nazwę postępowania, czy uznać to za błąd formalny niemający wpływu na treść złożonego oświadczenia?

Czy wykonawca może przedstawić dokument jedynie częściowo przetłumaczony i potwierdzony za zgodność z oryginałem?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania z siwz, zamawiający wymagał przedłożenia specyfikacji technicznych producentów urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług. Gdyby specyfikacje były opracowane w obcym języku, zamawiający wymagał przedłożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeden z wykonawców przedłożył całościowy (50 stron) katalog produktowy producenta urządzeń, które będzie wykorzystywał do świadczenia usług. Katalog ten został złożony w języku angielskim, jako elektroniczna kopia dokumentu wraz z informacją wykonawcy, że produkty opisane na wybranych stronach (10−11, 22−25, 38−43) nie są przedmiotem oferty, przy czym wykonawca: 1)      poświadczył za zgodność z oryginałem tylko strony 1−37 (podpis znajduje się na 37 stronie katalogu), 2)      przedłożył tłumaczenie na język polski tylko wybranych stron katalogu, tj. tych, na których znajdują się charakterystyki techniczne urządzeń, które wykonawca będzie wykorzystywał przy świadczeniu usług, przy czym na innych stronach katalogu, które nie zostały wskazane przez wykonawcę jako te opisujące produkty będące przedmiotem oferty, również znajdują się wzmianki lub odniesienia m.in. do tych urządzeń. Czy tak złożony katalog można potraktować jako wymagane ww. specyfikacje techniczne spełniające wymóg formalny (tłumaczenie, poświadczenie za zgodność z oryginałem), czy jednak, niezależnie do tego że katalog zawiera też inne informacje oraz specyfikacje (charakterystyki) techniczne innych urządzeń, powinien być w całości przetłumaczony i poświadczony za zgodność z oryginałem? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów?

Kiedy wolno wymagać konkretnych odczynników do prowadzenia prac badawczych?

Pytanie: Zamówienie dotyczy badań naukowych (służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej zwiększającej rentowność rynkową lub pokrywającą koszty badań bądź rozwoju) i przekracza próg unijny. Zamawiający ma zamiar udzielić zamówienia na podstawie art. 469 ustawy z 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym. W siwz zawarto zapis: „Podane przy odczynnikach w opisie przedmiotu zamówienia nazwy odczynników określają wymagany przez zamawiającego standard. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w zakresie odczynników chemicznych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-badawczej”. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wykaz odczynników chemicznych, podając nazwy własne produktów oraz numery katalogowe producenta będące przedmiotem zamówienia. Nie może nabyć produktów równoważnych, bo wszelkie różnice pomiędzy zamawianymi a równoważnymi produktami powodują, że są one bezużyteczne do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Odczynniki o nieznacznie zmienionym składzie lub o takim samym składzie a wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego badania. Dopuszczenie równoważności może także generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników lub wręcz ich utratą. Czy zamawiający może wobec tego zawrzeć powyższe zapisy w siwz? Są one podyktowane tym, że jest to kontynuacja badań rozpoczętych w 2015 roku. Z uwagi na kontynuację badań i konieczność porównywania wyników oznaczeń dla próbek na przestrzeni kilku lat niezbędne jest stosowanie wskazanych odczynników i materiałów odniesienia od tego samego producenta przez cały okres badań.

Zapisz się na szkolenie!

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień!

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 2 grudnia (poniedziałek), Warszawa

Zarezerwuj miejsce już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel