Zamawiający

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Czy niewprowadzenie zmian do zapytania ofertowego to wada procedury zamówienia publicznego?

Pytanie: Beneficjent aplikował o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zakup maszyn do produkcji drewna opałowego, kominkowego, kory ogrodowej i rozpałki z odpadów tartacznych. Zamówienia dokonał w trybie zapytania ofertowego za pomocą portalu https://portalogloszen.arimr.gov.pl na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. W opisie przedmiotu zamówienia beneficjent (zamawiający) określił parametry techniczne, jakie dana maszyna ma spełnić, m.in.: 1)     obciążenie statyczne do przodu min. 4200 kg; 2)     wysokość podnoszenia wideł min. 3000 mm. Jeden z oferentów zadał zapytanie dotyczące możliwości dopuszczenia niższych parametrów, tj.: 1)     obciążenie statyczne do przodu 4160 kg; 2)     wysokość podnoszenia wideł 2975 mm. Pytanie wpłynęło przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w odpowiedzi  dopuścił zastosowanie w ofercie niższych parametrów. Nie zmienił jednak zapytania ofertowego (co powinien uczynić). Jest to istotna zmiana, a więc miał również obowiązek  zmodyfikować termin składania ofert. Wpłynęły 4 oferty, 3 z nich spełniały parametry maszyny określone w zapytaniu ofertowym a jedna z niższymi parametrami wpłynęła od wykonawcy, który zadał pytanie. Kryteriami oceny ofert były cena 80% i okres gwarancji 20%. Oferta A zawierała cenę 223.000 zł i 12 m-cy gwarancji, oferta B – cenę 199.000 zł i 12 m-cy gwarancji, oferta C – cenę 186.000 zł i 12 m-cy gwarancji, oferta D – cenę 210.000 zł i 60 m-cy gwarancji – była to oferta wykonawcy, który zadał pytanie. W wyniku oceny punktowej kryteriów poszczególnych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta D z niższymi parametrami, w związku z czym została wybrana. Czy prawidłowo przeprowadzono zapytanie ofertowe? Czy zamawiający powinien zmienić zapytanie i zamieścić tę zmianę na portalu ogłoszeń? Czy z uwagi na niezamieszczenie zmiany opisu przedmiotu zadania wybrano ofertę, która powinna podlegać odrzuceniu ze względu na to, że treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego?

Komercyjna platforma do komunikacji i jej funkcjonalności – sprawdź, jak formułować zapisy siwz

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro, zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest jeszcze jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na konserwacji dachu na innym obiekcie o wartości do 30.000 euro. Przedmiotowe zamówienia zostały uwzględnione w planie finansowym sporządzonym pod koniec zeszłego roku. W planie zamówień publicznych do udzielenia pierwszego zadania przewidziano wybór wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast dla drugiego zadania zaplanowano tryb pozaustawowy zgodny z wewnętrznym regulaminie zamawiającego. Każde z zadań ma odrębne dokumentacje techniczne i pozwolenia administracyjnoprawne. Obiekty wchodzą w skład większego zespołu obiektów skoncentrowanych na przestrzeni ok. 10 ha stanowiących funkcjonalną całość. Jesteśmy właścicielami terenu i wszystkich obiektów. Wydaje się, że każdy wykonawca, który potrafiłby zrealizować pierwsze zamówienie, byłby w stanie zrealizować także konserwację dachu, która jest stosunkowo prostym zadaniem. Natomiast nie każdy, który umiałby wykonać konserwację dachu byłby w stanie zrealizować pierwsze zamówienie wymagające znacznie większej wiedzy, doświadczenia, sprzętu, pracowników i materiałów. Różnica między terminem zakończenia pierwszego zamówienia, a rozpoczęciem drugiego wynosi kilka miesięcy. Czy w tych okolicznościach powinniśmy oba zamówienia na roboty budowlane szacować łącznie i przeprowadzić dwie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp, lub jedną procedurę ustawową na oba zakresy? Czy dopuszczalne jest udzielenie drugiego zamówienia (na konserwację dachu) w trybie regulaminu wewnętrznego, bez zastosowania ustawy Pzp?

Warunki skorzystania z możliwości zlecenia podobnych zamówień dotychczasowemu wykonawcy

Pytanie: W grudniu 2019 roku zamawiający przeprowadził krajowy przetarg nieograniczony na usługi ochroniarskie i portierskie na terenie 2 swoich obiektów. W wyniku postępowania zawarto umowę na okres od 3 stycznia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Ogłaszając powyższe postępowanie, zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, wprowadzając poniższe zapisy do siwz i ogłoszenia o udzielenie zamówienia: „1. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego szczegółowo określonego w »Zakresie czynności i odpowiedzialności w ramach usług ochroniarskich i portierskich« zawartym w Załączniku nr 7a i nr 7b do SIWZ i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej na terenie obiektu przy ul. XXXXXXXX oraz obiektu przy ul. XXXXXXXXX, funkcjonujących w strukturze Zamawiającego. Zamówienie będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z zastrzeżeniem, że wartość usług zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 5%, a po upływie 24 miesięcy o maksymalnie 10%, pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie”. Jednocześnie zamawiający, szacując wartość zamówienia podstawowego, przewidział wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, ale w okresie od 1 września 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. Obecnie zamawiający w z związku z koniecznością zapewnienia usług ochroniarskich i portierskich dla dwóch innych swoich obiektów na okres od 30 czerwca 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. oszacował wartość kolejnego zamówienia na podstawie obowiązującej minimalnej stawki 1 roboczogodziny (wraz z kosztami pracodawcy) według najniższej stawki krajowej oraz stawki roboczogodziny z wcześniejszej umowy dla zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie przekracza nadal kwoty postępowania dla trybu krajowego. Czy zamawiający może z wolnej ręki udzielić zamówienia wykonawcy pełniącemu usługi na podstawie obowiązującej zawartej umowy w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla dwóch innych swoich obiektów? Czy zmiana wartości zamówienia (2 miesiące dłużej) pozwala na zawarcie umowy z dotychczasowym wykonawcą zamówienia podstawowego, mimo że zamawiający oszacował mniejszy (krótszy) zakres usług? Czy powyżej wskazane zapisy w postępowaniu podstawowym, przewidziane zarówno w siwz jak i w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia, są wystarczające, aby udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obecnemu wykonawcy usługi zgodnie z zawartą umową czyli na tych samych warunkach dla dwóch swoich pozostałych obiektów?

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel