Zamawiający

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Wymogi dotyczące złożenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Zamawiający, którym jest jednostka administracji samorządowej, planuje wszcząć postępowanie na budowę parku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą dwa etapy: 1)      wykonanie robót budowlanych i nasadzenie roślin (termin wykonania to 10 miesięcy od dnia podpisania umowy); 2)      pięcioletnią usługę pielęgnacji roślin (5 lat od zakończenia etapu 1). Zamówienie nie jest podzielone na części, a całkowitą wartością umowy będzie kwota za etap 1 i 2. Zamawiający przewiduje ustanowienie 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy podane zapisy umowne dotyczące zabezpieczenia będą zgodne z przepisami ustawy Pzp?: „1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ………………… w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto z podziałem na zabezpieczenie dla etapu 1 przedmiotu umowy w wysokości 9% i dla etapu 2 przedmiotu umowy w wysokości 1%. 2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania jej wysokości. 3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej części kaucji gwarancyjnej dla etapu 1 nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania etapu 1 przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 4. Pozostałe 30% zabezpieczenia dla etapu 1 zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości oraz dokonaniu odbioru ostatecznego dla etapu 1 przedmiotu umowy. 5. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 100% wniesionej części kaucji gwarancyjnej dla etapu 2 nastąpi w terminie 30 dni od dnia jego wykonania i uznania za należycie wykonany przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”.

Spółka cywilna wykonawcą – jak powinna składać oświadczenia w przetargu?

Pytanie: Wykonawca jest spółką cywilną, w skład której wchodzą wspólnicy X i Y. Postępowanie jest prowadzone elektronicznie. Wykonawca przesłał z ofertą umowę spółki, z której treści wynika, że do reprezentacji spółki są uprawnieni samodzielnie obydwaj wspólnicy. Ponadto przesłano oświadczenie podpisane przez dwóch wspólników, które potwierdza, że upoważnionym do podpisywania oferty i do występowania w przetargu jest wspólnik X. Mam pytanie odnośnie do złożenia przez ww. wykonawcę dokumentów: a)       oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, b)      oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. Jeśli chodzi o dokument „a” wykonawca złożył je jako elektroniczną kopię oświadczenia sporządzonego pisemnie opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika X. Treść tego oświadczenia zawiera informacje, że składa je spółka cywilna i podpisują się pod nim dwie osoby (domyślam się, że są nimi każdy ze wspólników, gdyż podpisom tym towarzyszy pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON). Jeśli chodzi o oświadczenie „b” figurujące na jednym druku, to zamawiający otrzymał dwa jego egzemplarze: 1)      pierwszy przesłano jako elektroniczną kopię oświadczeń, sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólnika Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i podpisuje się pisemnie pod nimi jedna osoba (domyślam się, że tą osobą jest wspólnik Y, bo jego podpis jest czytelny i zawiera się w nazwie przedmiotowej spółki, ale towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem i NIP oraz REGON); 2)      drugi jest elektroniczną kopią oświadczeń sporządzonych pisemnie, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wspólników X i Y. Treść tych oświadczeń zawiera informacje, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y i pisemnie podpisuje się pod nimi jedna osoba (domyślam się, że podpis należy do wspólnika X, ale nie wiem tego na 100%, bo podpis jest nieczytelny i towarzyszy mu pieczęć spółki z pełną jej nazwą, adresem, NIP i REGON). Czy oświadczenia zostały prawidłowo wypełnione i podpisane? Czy z treści tych oświadczeń może wynikać, że składa je spółka cywilna wspólnik X, wspólnik Y czy raczej w nagłówku powinno widnieć, że oświadczenie składa wspólnik X reprezentujący spółkę i podpisane wyłącznie przez jednego wspólnika, którego to oświadczenie dotyczy zarówno pisemnie jak i elektronicznie?

Jak opisać wymóg równoważności, aby był w zgodzie z ustawą Pzp?

Pytanie: W projekcie budowlanym podano znaki towarowe np. wełna Rockwool Toprock gr 30 cm bez jednoczesnego dopuszczenia równoważności. W siwz znajduje się jedynie zapis: „Jeśli w dokumentacji przetargowej (w tym technicznej), wskazano nazwę handlową firmy, towaru lub produktu, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w siwz. Nazwą własną jest ta, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W razie opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2315/13)”. Takich wskazań w siwz podano co najmniej kilkanaście. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE. Czy mimo ogólnodostępności tych materiałów budowlanych zapis będzie niezgodny z ustawą Pzp?

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel