Zamawiający

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Postępowania wszczęte czy zakończone w danym roku – które należy uwzględnić w planie zamówień?

Uzupełnienie zobowiązania do udostępniania zasobów

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na roboty budowlane powołał się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej. W zobowiązaniu podmiotu trzeciego załączonym do oferty zostały od razu wskazane dwie konkretne roboty budowlane podmiotu trzeciego, na które wykonawca się powołuje. Zamawiający na etapie badania ofert stwierdził, że jedna z dwóch robót budowlanych wskazanych w zobowiązaniu podmiotu trzeciego, w sposób, w jaki jest opisana, nie spełnia określonego w SIWZ warunku. Należy nadmienić, że oferta wykonawcy spełnia przesłanki do uznania jako najwyżej uplasowanej w rankingu. W związku z tym: 1) czy zamawiający powinien już na tym etapie, wezwać wykonawcę do uzupełnienia zobowiązania innego podmiotu i/lub do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub zobowiązania się do osobistego wykonania zamówienia na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 22a ust. 6 Pzp? 2) czy powyższe wezwanie na tym etapie będzie zbyt wczesne i zamawiający powinien dopiero po złożeniu dokumentów w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 Pzp (wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie np. referencje), jeżeli wykonawca w dalszym ciągu nie wykaże spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wezwać do uzupełnienia wykazu robót na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 22a ust. 6 Pzp? 3) Czy wykonawca zobowiązany jest w odpowiedzi na zawezwanie z art. 26 ust. 1 wykazać te same roboty, jakie wskazał w zobowiązaniu innego podmiotu? Czy na etapie składania wykazu robót może wykazać inne roboty?

  • Data: 15.01.2021

Jakie kroki musi podjąć zamawiający po uwzględnieniu odwołania wykonawcy

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego, prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej, po wyborze oferty najkorzystniejszej wniesione zostało odwołanie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie badania ceny wybranej oferty, czy nie jest ona rażąco niska, oraz jej wyboru, mimo iż wykonawca nie wykazał w sposób kompletny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i unieważnił dokonane czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Wezwano wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty. Wyjaśnienia potwierdziły, że cena nie jest rażąco niska oraz że wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego i że z tego tytułu oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku oceny oferta ta znów została najwyżej oceniona i powtarzając czynności, zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Czy zamawiający bierze pod uwagę dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złożone uprzednio (tj. przed odwołaniem) i ewentualnie je uzupełnia i wyjaśnia? Czy może „zapomina” o tych dokumentach i od nowa wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, dopuszczając np. wskazanie innych osób, które będą realizowały zamówienie (może mieć to znaczenie w kontekście zarzutu, iż za pierwszym razem wykonawca nie potwierdził w pełnym zakresie warunków udziału właśnie w zakresie personelu)?

  • Data: 16.12.2020

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Odwołanie na zapisy siwz – co się stanie, gdy zamawiający unieważni procedurę?

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

Pytanie: Przetarg unijny z podziałem na dwie części i terminem realizacji do 20 grudnia. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. 9 grudnia rozprawa w KIO. Jako jednostka budżetowa z dniem 31 grudnia 2020 r. zwracamy do Ministerstwa Finansów wszystkie niewykorzystane środki finansowe, w tym środki na realizacje pierwszej części zamówienia. W przypadku, gdy KIO nakaże unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, z obowiązkiem ponownego badania ofert i ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty (odwołującego), wiemy, że: oferta odwołującego przewyższa środki, którymi dysponuje zamawiający, termin realizacji umowy jest nierealny (czas niezbędny na badanie podmiotowe w procedurze odwróconej + zawarcie umowy + dostawa sprzętu). Moje pytanie: Czy zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO może unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak środków na realizację oferty odwołującego (art. 93 ust. 1 pkt 4)? Czy jest możliwość, abym nie zawarła umowy z odwołującym, zgodnie z orzeczeniem KIO? Sytuacja patowa: możliwe, że zamawiający jest w stanie zwiększyć kwotę na realizację zamówienia (bo bardzo nam zależy na zakupie sprzętu), ale jest już zbyt mało czasu (na załatwienie formalności i zwiększenie środków finansowych oraz na realizację umowy). Czy pomimo orzeczenia KIO możemy nie zawierać umowy i unieważnić ją z art. 93 ust. pkt 4 ustawy Pzp?

  • Data: 15.01.2021

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel