Zamawiający

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Jaki wpływ na wynik postępowania ma rozstrzygnięcie odwołania przez KIO?

Pytanie: Jednostka prowadziła postępowanie unijne z podziałem na 2 części i terminem realizacji do 20 grudnia 2020 r. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyła się rozprawa w KIO. Jako jednostka budżetowa z dniem 31 grudnia 2020 r. zwrócono się do Ministerstwa Finansów wszystkie niewykorzystane środki finansowe, w tym środki na realizację pierwszej części zamówienia. W przypadku gdy KIO nakazałoby unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej, z obowiązkiem ponownego badania ofert i ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty (odwołującego), wiemy, że: - oferta odwołującego przewyższa środki, którymi dysponuje zamawiający, - termin realizacji umowy jest nierealny (czas niezbędny na badanie podmiotowe w procedurze odwróconej + zawarcie umowy + dostawa sprzętu). Czy zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO może unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak środków na realizację oferty odwołującego (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)? Czy jest możliwość niezawierania umowy z odwołującym, zgodnie z orzeczeniem KIO? Możliwe, że zamawiający jest w stanie zwiększyć kwotę na realizację zamówienia (bo bardzo nam zależy na zakupie sprzętu), ale jest już zbyt mało czasu (na załatwienie formalności i zwiększenie środków finansowych oraz na realizację umowy). Czy pomimo orzeczenia KIO można nie zawierać umowy i unieważnić ją na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp?

Jakie kroki musi podjąć zamawiający po uwzględnieniu odwołania wykonawcy

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu unijnego, prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej, po wyborze oferty najkorzystniejszej wniesione zostało odwołanie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie badania ceny wybranej oferty, czy nie jest ona rażąco niska, oraz jej wyboru, mimo iż wykonawca nie wykazał w sposób kompletny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i unieważnił dokonane czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Wezwano wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty. Wyjaśnienia potwierdziły, że cena nie jest rażąco niska oraz że wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego i że z tego tytułu oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku oceny oferta ta znów została najwyżej oceniona i powtarzając czynności, zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Czy zamawiający bierze pod uwagę dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złożone uprzednio (tj. przed odwołaniem) i ewentualnie je uzupełnia i wyjaśnia? Czy może „zapomina” o tych dokumentach i od nowa wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, dopuszczając np. wskazanie innych osób, które będą realizowały zamówienie (może mieć to znaczenie w kontekście zarzutu, iż za pierwszym razem wykonawca nie potwierdził w pełnym zakresie warunków udziału właśnie w zakresie personelu)?

  • Data: 16.12.2020

Jak zabezpieczyć się na wypadek przedłużającego się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Czy wykonawca mający status zamawiającego musi w trybie ustawy Pzp zawierać umowy o podwykonawstwo?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która jest jednocześnie: zamawiającym zgodnie z art. 4 pkt 3 nowej ustawy Pzp (gmina posiada ponad połowę udziałów i sprawuje nadzór nad organem zarządzającym spółki) oraz wykonawcą, który składa oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenie usług komunalnych z zakresu odbioru odpadów komunalnych, całorocznego utrzymania dróg, utrzymania zieleni miejskiej, itp. Czy zawarcie umowy o wartości powyżej 130.000 zł netto należy traktować jako zamówienie publiczne, do którego udzielenia stosuje się przepisy ustawy Pzp, jeżeli przedmiotem tej umowy jest podwykonawstwo? Przykładowo jesteśmy wykonawcą, któremu udzielono zamówienia na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych. Nie możemy jednak samodzielnie wykonać całego  zamówienia i chcemy jego część powierzyć podwykonawcy, przy czym wartość umowy o podwykonawstwo przekroczy 130.000 zł netto. Czy istnieje przepis, który wskazuje na to, że do zawarcia umów o podwykonawstwo nie mają zastosowania regulacje ustawy Pzp? Czy można uznać, że wynika to z samej definicji zamówienia publicznego (umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą, a nie między wykonawcą a podwykonawcą) oraz pozostałych ustawowych wymogów w odniesieniu do podwykonawstwa jak np. obowiązkowego wskazania w ofercie nazwy podwykonawcy i wykazania wobec niego braku podstaw wykluczenia, jeśli zamawiający tego wymaga, albo jeśli podwykonawca jest jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby? Obowiązek wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia w celu wyboru podwykonawców albo całkowicie uniemożliwiłby spółce składanie ofert, albo naraziłby ją na ryzyko, że umowa z zamawiającym nie będzie wykonywana należycie do momentu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór podwykonawcy i zawarcie z nim umowy. Czy ma jakieś znaczenie fakt, że wynagrodzenie podwykonawcy jest w rzeczywistości pokrywane ze środków publicznych wydatkowanych przez gminę, z którą spółka zawarła umowę po przeprowadzeniu przez gminę postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp? Z wynagrodzenia otrzymanego od gminy spółka pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wynagrodzenia podwykonawców. Czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, że niektórzy podwykonawcy wykonują usługi pojazdami lub sprzętem spółki tj. wykonawcy (na podstawie umowy dzierżawy)?

Czy wydzierżawienie od innego podmiotu maszyn narusza zakaz podwykonawstwa?

Pytanie: Spółka utworzona przez gminę (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp) jest wykonawcą usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamówienie zostało pozyskane w trybie przetargu nieograniczonego). Spółka dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym do realizacji zamówienia (samochody ciężarowe z zabudową śmieciarki), jednak ze względu na braki kadrowe musi powierzyć wykonanie części zamówienia podmiotom zewnętrznym. Podmioty zewnętrzne, którym spółka zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, nie dysponują samochodami ciężarowymi z zabudową śmieciarki, które są niezbędne do świadczenia usługi. W związku z powyższym spółka chce oddać w dzierżawę tym podmiotom własne pojazdy. Czy w sytuacji gdy wykonanie części zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych (w szczególności transportu odpadów) zostanie powierzone firmie zewnętrznej, a przedmiotem umowy będzie jednocześnie wydzierżawienie tej firmie samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki w celu świadczenia powierzonych do wykonania usług, to będziemy mieć do czynienia z umową o podwykonawstwo? Czy przedmiot umowy o podwykonawstwo może wykraczać poza przedmiot zamówienia publicznego (dzierżawa wykracza poza ten przedmiot)? Odpowiedź na powyższe pytanie jest kluczowa w sytuacji gdy Zamawiający zastrzega w dokumentach zamówienia (SWZ) obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę i nie dopuszcza podwykonawstwa. Jeżeli umowę, której przedmiotem jest odbiór i/lub transport odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości oraz przyjęcie w dzierżawę pojazdu niezbędnego do transportu odpadów, należy uznać za umowę o podwykonawstwo, to czy można w inny sposób rozwiązać problem braków kadrowych spółki? Obawiamy się zarzutu, że zamówienie nie jest wykonywane osobiście przez wykonawcę, podczas gdy zamawiający nie dopuścił podwykonawstwa. Dla spółki opcją korzystniejszą pod względem finansowym jest oddanie pojazdów w dzierżawę. Jednak być może umowa, której przedmiotem będzie jedynie udostępnienie spółce przez firmę zewnętrzną swoich pracowników, którzy pod nadzorem spółki będą wykonywali prace polegające na odbiorze i transporcie odpadów z wykorzystaniem pojazdów należących do spółki (bez umowy dzierżawy) rozwiązywałoby opisany problem, tj. nie stanowiłaby podwykonawstwa w rozumieniu ustawy Pzp.

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel