Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Dodano: 31 maja 2018

Wyłączenie, usunięcie wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z powodu niespełnienia ściśle określonych warunków.

Oznacza to zarazem uznanie ofert złożonych przez tych wykonawców za odrzucone, nawet wówczas, gdy są prawidłowe. Wykluczenie dotyczy podmiotu, a więc wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast odrzucenie dotyczy przedmiotu, czyli oferty złożonej w postępowaniu.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają, po pierwsze, tzw. pozytywnych warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w oparciu na treść art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a po drugie, tzw. warunków negatywnych, wynikających z przepisów art. 24 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 22 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeśli zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Warunki te mogą dotyczyć kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Wśród warunków, które może spełnić wykonawca, zwraca uwagę kwestia jego polegania przy realizacji zamówienia na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów (art. 22a Pzp).

Ponadto zamawiający może wymagać, aby zamawiający byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych Unii Europejskiej; aby spełniali określone warunki dotyczące ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej lub wykazali się określonym poziomem wykształcenia, kwalifikacji zawodowych pracowników czy potencjału technicznego.

Warunki negatywne uprawniające od wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wymienione są enumeratywnie na długiej liście w art. 24 ust. 1 Pzp.

Co oczywiste, wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 pkt 12).

Jednak już w pkt 13–15 tego artykułu wskazuje się, że wykluczeniu podlega wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za różnego rodzaju przestępstwa, m.in. skarbowe czy terrorystyczne, wobec którego wydano wyrok czy decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków i innych obowiązkowych składek. Kolejne punkty odnoszą się do wprowadzenia zamawiającego w błąd w istotnych kwestiach odnoszących się do spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, bezprawnego wpływania na zamawiającego, by zyskać przewagę nad konkurentami, m.in. przez zmowy z innymi wykonawcami czy korzystanie z wiedzy zdobytej podczas udziału w przygotowaniu postępowania.

W pkt 21–22 art. 24 ust. 1 Pzp wymieniono takie powody bezwarunkowego wykluczenia wykonawcy, jak orzeczony przez sąd zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary czy orzeczenie takiego zakazu tytułem środka zapobiegawczego.

Wyklucza się też wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, jeśli nie wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Oprócz wymienionych wyżej wykluczeń obligatoryjnych art. 24 Pzp zawiera kolejną listę takich, które mogą być zastosowane fakultatywnie. Według ust. 5 tego artykułu z postępowania zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył przepisy ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono na mocy ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; wykonawcę, który poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie; pozostaje w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z zamawiającym lub osobami powiązanymi z nim w postępowaniu.

Inne przewinienia stwarzające możliwość wykluczenia wykonawcy to np. nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne, które doprowadziło do rozwiązania tej umowy lub zasądzenia odszkodowania; prawomocne skazanie za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym lub przeciwko środowisku bądź naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat czy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji (art. 24 ust. 6 Pzp).

Ustawodawca przewidział pewne złagodzenia dla wykluczeń obligatoryjnych. Sprecyzowano je w art. 24 ust. 7 pkt 1–5, który wskazuje m.in., że wykluczenie następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia. Z warunku przedawnienia skorzystają też niektórzy wykonawcy skazani za inne przestępstwa lub wykroczenia.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody. Jeśli zamawiający uzna za wystarczające przedstawione dowody, uznaje wykonawcę za niepodlegającego wykluczeniu (art. 24 ust. 8–9 Pzp).

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 22, 22a–d, art. 24 ust. 1,  art. 24 ust. 5–12.

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).

Orzecznictwo: KIO 162/17; 156/17; 298/17; 348/17; 512/17.

Autor:

Maria Olszewska-Kazanecka

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
wykluczenie wykonawcy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przy rozliczeniu barterowym konieczne jest stosowanie ustawy Pzp?

Pytanie: Podmiot A zobowiązany do stosowania ustawy Pzp ma wykonać usługę na rzecz podmiotu B, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Wynagrodzenie należne podmiotowi A nie będzie mieć formy pieniężnej. Zapłata...

Czytaj więcej »
Różne zapisy ceny – zasady korekty ofert

Pytanie: W postępowaniu na usługę społeczną wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy w złożonych formularzach ofertowych zapisali ceny w następujący sposób: Oferta nr 1 – 5,496.00 złotych brutto. Oferta nr 2 – 7200,00 złotych brutto...

Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel