Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w toku – znów będzie przepis zwalniający ze stosowania Pzp

Agata Smerd

Autor: Agata Smerd

Dodano: 9 listopada 2020
Pytanie:

Dnia 26 października br. otrzymaliśmy decyzję Ministra Zdrowia nakazującą nam utworzenie 50 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W związku z tym zaistniała pilna potrzeba zakupu dodatkowych środków ochrony osobistej. Przepisy, które wyłączały stosowanie ustawy Pzp w zakresie dostaw niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 wygasły 5 września br. Czy w związku z tym powinniśmy przeprowadzić postępowanie przetargowe na pilnie potrzebne środki ochrony osobistej?

Odpowiedź:

Istotnie art. 6 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 ze zm., dalej „ustawa COVID”) przestał obowiązywać po 180 dniach od wejścia w życie tej ustawy. Takie brzmienie regulacji zostało nadane art. 36 ust. 1 ustawy COVID przez art. 1 pkt 2 ustawy 14 sierpnia 2020 r. o zmianie tej ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1478), która weszła w życie 5 września 2020 r., z mocą od 4 września 2020 r.

W związku z powyższym nie ma już zwolnienia od stosowania przepisów ustawy Pzp, jakie niosła za sobą regulacja art. 6 ustawy o COVID. Co za tym idzie do zamówień publicznych, nawet tych, które mają służyć w swojej istocie zapobieżeniu szybkiemu i niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby lub ochronie zdrowia publicznego należy stosować przepisy Prawa zamówień publicznych.

Każdorazowo jednak można zweryfikować możliwość wyłączenia spod reżimu ustawowego i badając i właściwie dokumentując przesłanki zastosowania takiego wyłączenia.

Szczegóły dotyczące takich wyłączeń omówiono w artykule: Jak najprościej zakupić sprzęt IT dla nauczycieli i uczniów po 5 września br.?

Warto też wiedzieć, że aktualnie w sejmie (druk sejmowy 686) jest procedowana kolejna zmiana ustawy o COVID 19, która w art. 20 modyfikuje ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842), dodając po uchylonym art. 6, art. 6a ustawy w brzmieniu:

„Art. 6a.

1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

2. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje: 

1)     nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego; 

2)     datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną; 

3)     opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług; 

4)     cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia; 

5)     wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

6)     nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  

Aktualnie procedowana ustawa znajduje się w Sejmie po uwagach Senatu i nie jest znany termin, w jakim wejdzie ona w życie.

Odpowiedź udzielona:

4 listopada 2020 r.

Autor:

Agata Smerd
szkoleniowiec, praktyk, kontroler zamówień publicznych, zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznymi od 2003 roku,

przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych,

ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Agata Smerd

Autor: Agata Smerd

specjalistka w zakresie zamówień publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, zawodowo związana z zamówieniami publicznymi od 2003 roku, przez wiele lat Naczelnik Wydziału Zamówień...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura do 30.000 euro a dostęp wykonawców do dokumentacji postępowania

Pytanie: Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe w zakładce zamówienia poniżej 30.000 euro, w którym braliśmy udział. Zwróciliśmy się do zamawiającego z prośbą o przesłanie informacji z otwarcia ofert. Otrzymaliśmy...

Czytaj więcej »
Czy w zamówieniu sektorowym dopuszczalne są skany ofert bez podpisów kwalifikowanych?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy, udzielając zamówień o wartości poniżej progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu, możemy dopuścić przesyłanie za pośrednictwem platformy zakupowej skanów ofert nieopatrywanych...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i konkurs, cz. I
Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów...
Dwie inwestycje nie muszą być realizowane w ramach odrębnych umów
Wykazywane w warunku udziału w postępowaniu inwestycje nie muszą być realizowane w ramach pojedynczych umów. Pojęcie inwestycja ma szerszy zakres niż umowa, stąd KIO wyraziła stanowisko wskazujące na to, że jedna inwestycja nie musi być realizowana...
UZP o elektronicznych zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w progach unijnych...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel