Poleć znajomemu

Czy w procedurze zapytania ofertowego dopuszczalne będzie uzupełnianie dokumentów?

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 16 czerwca 2020
Pytanie:

Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe (kwota poniżej 30.000 euro) w bazie konkurencyjności. Wpłynęły dwie oferty. Jeden wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, natomiast drugi złożył ofertę w terminie, ale załączniki do niej wpłynęły 14 minut po czasie.

Powyższe zapytanie było już ogłaszane 3 razy i unieważniane z różnych przyczyn, m.in. z powodu przekroczenia kwoty, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie oraz z uwagi na brak doświadczenia wykonawcy (niepotwierdzenie warunku).

Zapisy w zapytaniu ofertowym dotyczące terminu składania ofert brzmiały:

„1. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego w opieczętowanej kopercie z dopiskiem ............................. do dnia ..... do godz. 12.00 w siedzibie .......................... w pokoju .... lub przesłana na adres email:…..

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do formularza oferty, to:

a) załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług,

b) załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

c) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeśli go dotyczy)”.

Czy jest możliwość przyjęcia tej oferty? Zamówienie jest realizowane w ramach unijnego projektu. Wykonawca spełnia warunki udziału a cena oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację usługi.

W treści Wytycznych nie została rozstrzygnięta kwestia możliwości wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów składanych z ofertą. Można zatem przyjąć dwie metody interpretacji:

1)      pierwsza wskazywałaby na niemożność uzupełnienia załączników w przypadku braku jasnych zapisów o tym w treści zapytania,

2)      druga wskazuje na zasadność uzupełnienia, przy założeniu że w każdej sytuacji nierozstrzygniętej w ramach Wytycznych stosujemy przez analogię przepisy ustawy Pzp.

W opisanym przypadku, tj. w związku z brakiem możliwości naruszenia zasady uczciwej konkurencji poprzez umożliwienie uzupełnienia dokumentów jedynemu wykonawcy, którego oferta jest rozpatrywana, skłaniałabym się do przyjęcia oferty. Fakt złożenia załączników do oferty po terminie, można uzasadnić samodzielnym ich uzupełnieniem dopuszczonym poprzez analogię do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Podmioty wydatkujące środki europejskie, wybierając wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych, muszą przestrzegać określonych warunków i procedur. Ma to zagwarantować wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków. Szczegółowy opis zasady konkurencyjności i rygorów wynikających z jej stosowania  znajduje się w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne). W treści tego dokumentu brak jest jednak wskazówek, w jaki sposób należy postąpić w opisanej sytuacji.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni oraz termin rozpatrzenia reklamacji nie dłuższy...

Czytaj więcej »
Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, a więc postępowanie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania
Regulacje dotyczące wadium przewidziane w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r., dalej: „nowa ustawa Pzp”) w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. Wymagają w...
Różne terminy płatności dla MŚP i dużych firm? Uwaga na zarzut nierównego traktowania
Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy jednakowo wykonują przedmiot zamówienia...
Jak w praktyce powinna przebiegać weryfikacja ofert pod kątem informacji dotyczących kryteriów oceny?
Wymogu przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę, nie należy utożsamiać z obowiązkiem weryfikacji przedstawianych przez wykonawców...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel