Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Co z postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO?

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Dodano: 22 kwietnia 2020
Pytanie:

Ogłosiliśmy postępowanie „unijne” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę akademika. Dnia 13 kwietnia br. wpłynęło odwołanie wobec zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz (wykonawca skarży jedno z kryteriów oceny ofert). Na chwilę obecną wiemy, że w czasie trwania epidemii nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Otwarcie ofert wyznaczono na 6 maja br. Będziemy je przesuwać ze względu na liczne pytania i planowane zmiany treści siwz. Co robić w tej sytuacji? Przełożyć termin składania ofert do czasu zakończenia epidemii? Bez orzeczenia KIO nie możemy podpisać ważnej umowy. Dodatkowo pieniądze na zamówienie mamy z dotacji i musimy się rozliczyć z pierwszej transzy jeszcze w tym roku.

Odpowiedź:

Udzielenie odpowiedzi wskazującej jeden „model” działania zamawiającego jest utrudnione. Niemniej jednak poniżej przedstawiam kilka regulacji, które powinny być pomocne przy podejmowaniu decyzji.

W opisanym przypadku zostało wniesione odwołanie wobec postanowień ogłoszenia o zamówieniu i siwz w zakresie jednego z kryteriów oceny ofert. W takiej sytuacji zamawiający stosownie do art. 182 ust. 5 ustawy Pzp może przedłużyć termin składania ofert. Istnieje zatem możliwość, a nie obowiązek zmiany terminu składania ofert. W praktyce zazwyczaj zamawiający dokonują takiej czynności, ale wiedzą mniej więcej o ile, ponieważ KIO co do zasady rozpoznaje odwołanie w ciągu 15 dni od dnia jego doręczenia prezesowi KIO. W okresie epidemii koronawirusa nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, co tym samym oznacza brak wiedzy, jak długo to potrwa tj. kiedy wniesione odwołanie zostanie rozpoznane. Niemniej jednak należy rekomendować „stopniowo” przedłużanie terminu składania ofert obserwując sytuację, a nie jego zmianę od razu o dłuższy okres.

Posiedzenie niejawne może się odbyć

W pytaniu podano, że zamawiający będzie dokonywał zmian siwz, ale nie wiadomo, czy będą one dotyczyć także kryterium oceny ofert będącego przedmiotem odwołania do prezesa KIO.  Gdyby zamawiający uznał zasadność zarzutów z odwołania, to zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez niego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy. Warunkiem jest, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Byłaby zatem szansa na kontynuowanie przetargu.

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Jednocześnie jednak w art. 183 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje się, że zamawiający może złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie. W sprawie takiego wniosku – jak wynika z art. 183 ust. 4 ustawy Pzp – KIO rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym w formie postanowienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Niestety nie można przewidzieć, czy KIO taką zgodę wyrazi w konkretnych okolicznościach faktycznych i prawnych.

Wniosek o zmianę terminu rozliczenia

Niezależnie od powyższego i przepisów ustawy Pzp, odnośnie do podanej w pytaniu okoliczności, że zamówienie jest finansowane z dotacji i zamawiający musi rozliczyć się z pierwszej transzy w tym roku, warto rozważyć zwrócenie się do instytucji przyznającej dotację z zapytaniem o możliwość zmiany terminu rozliczenia w związku zaistniałą sytuacją epidemii i wynikających z niej trudności w realizacji zadań nałożonych na zamawiającego.

Autor:

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Andrzela Gawrońska-Baran

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Rażąco niska cena
w nowej ustawie Pzp​

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

21 października, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

O korekcie omyłek w ofertach raz jeszcze

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na dostawę dżemów niskosłodzonych wykonawca na wezwanie zamawiającego złożył dokumenty (opisy oferowanych produktów), z których wynika, że zaoferowany dżem brzoskwiniowy zawiera 31,5 g cukru...

Czytaj więcej »
Czy w trybie z wolnej ręki stosowanym z przyczyn technicznych można wymagać przedmiotu określonej marki?

Pytanie: Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup licencji i wsparcia dla posiadanego oprogramowania rejestrującego, powołując się na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt...

Czytaj więcej »

Aktualności

Dysproporcja cen ofertowych nie daje podstaw do założenia, że najniższa z nich jest rażąco niska
Ustawa Pzp nie zawiera definicji legalnej rażąco niskiej ceny i nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno omawiane przepisy, jak i wiążące ustawodawstwo Unii Europejskiej, pozostawiają rozwinięcie tego pojęcia, jako klauzuli generalnej, orzecznictwu...
Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. II
Po wejściu w życie nowej ustawy Pzp przetarg nieograniczony znajdzie zastosowanie jedynie do udzielania zamówień o wartościach tzw. unijnych. Jego odpowiednikiem w procedurze krajowej będzie tryb podstawowy w wersji bez negocjacji. Sprawdź szczegóły...
Ocena zgodności treści oferty z treścią siwz odbywa się przez ich porównanie
W orzecznictwie Izby oraz sądów powszechnych ugruntowane jest stanowisko, że o zgodności treści oferty z treścią siwz przesądza ich porównanie. Niezgodności tych dwóch dokumentów należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel