Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

OFERTA

Dodano: 30 maja 2018

Propozycja wykonania określonego zadania. W zamówieniach publicznych: propozycja wykonania zamówienia publicznego według ściśle określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań zamawiającego.

Na tę definicję wskazuje w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych art. 82 ust. 3, usytuowany w Dziale II rozdziale 4 zatytułowanym Wybór najkorzystniejszej oferty. Rozdział ten zawiera przepisy ogólne odnoszące się do oferty w zamówieniach publicznych.

Artykuł 82 Pzp wskazuje przede wszystkim, że wykonawca, co do zasady, może złożyć tylko jedną ofertę, ale – z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 w zdaniu drugim.

Artykuł 83 zawiera bowiem przepis, według którego zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. I zdanie drugie: Ofertę wariantową wykonawca składa łącznie z ofertą, o której mowa w art. 82 ust. 1, jeżeli zamawiający tego wymaga. Przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Tak definiuje to pojęcie art. 2 pkt 7 Pzp.

Artykuł ten, zawierający objaśnienie pojęć i zwany potocznie słowniczkiem, w pkt 6 określa też istotę oferty częściowej, czyli przewidującej wykonanie części zamówienia publicznego, co jednak musi być dopuszczone w treści SIWZ.

Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zezwala mu na to art. 84 ust. 1 Pzp. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona, jeśli złożono ją w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Jeśli wartość zamówienia jest równa lub przewyższa te kwoty, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 84 ust. 2 Pzp).

Istotne znaczenie dla wykonawcy ma okres związania ofertą. Jak określa art. 85 Pzp, jest on związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,który nie może być dłuższy niż:

1)    30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2)    90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;

3)    60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, a odmowa wyrażenia takiej zgody nie powoduje utraty wadium.

Powiązanie terminu związania ofertą z wadium jest ścisłe: przedłużenie tego terminu jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Może też nastąpić wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 Pzp).

Szczegółowe dyspozycje dotyczące oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne znajdują się także w innych przepisach Pzp, przede wszystkim regulujących kwestie trybów udzielania zamówień. Wskazują zwłaszcza na zróżnicowanie terminów składania ofert. Odrębne przepisy odnoszą się do procedur oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z nich.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 82–85.

Orzecznictwo: KIO 482/17; 489/17; 500/17.

Autor:

Maria Olszewska-Kazanecka

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
oferta publiczna
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Webinarium z ekspertem!

Elektronizacja według nowego Prawa zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 12-13.30

Transmisja online

WIĘCEJ >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone...

Czytaj więcej »
Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Pytanie: Publiczny zakład opieki zdrowotnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  musi zakupić następujący sprzęt medyczny: USG, EKG, unit stomatologiczny, fotel ginekologiczny, defibrylator, autoklaw medyczny...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...
Proponowane klauzule mediacyjne i koncyliacyjne w umowach o zamówienia publiczne
W związku z coraz większym zainteresowaniem w zakresie możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, współpracując z Urzędem Zamówień Publicznych, udostępniła...
27.05.2020 Czytaj więcej »
Kolejne zmiany w zakresie zamówień publicznych w „Tarczy antykryzysowej”
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw i przekazała go do prac w...
26.05.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel