Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

To zamawiający ma obowiązek wykazać okoliczności wykluczenia wykonawcy z postępowania

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 12 czerwca 2018
69b4d558c5f60996175501939fa66265291c7537-medium

Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności zmuszających do wykluczenia oferenta spoczywa w całości na zamawiającym, który podejmuje decyzję tak doniosłą prawnie jak eliminacja wykonawcy z udziału w prowadzonym postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 54/18).

Artykuł 6 Kodeksu cywilnego, który statuuje ciężar udowodnienia danego faktu, nie tylko obarcza  strony postępowania obowiązkiem przekonania Izby dowodami o słuszności swoich twierdzeń. Nakazuje przede wszystkim obciążyć strony konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku lub jego nieskuteczności.

Tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla strony wynik postępowania odwoławczego (podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 r., sygn. akt II CSK 293/07). Nie ulega wątpliwości, że faktyczne uzasadnienie czynności zamawiającego, polegającej na wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, powinno zawierać wskazanie faktów, które zamawiający uznał za udowodnione, mające jednoznacznie potwierdzać, że odstąpienie od umowy było zasadne i wynikało wyłącznie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a ponadto winno wskazywać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczyło istotnego stopnia umowy. Brak wykazania choćby jednej z tych przesłanek wyłącza możliwość zastosowania przez zamawiającego art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Ponowne zlecanie zamówień częściowych – o zasadach szacowania

Pytanie: Do planu zamówień na 2018 rok zostały zgłoszone dwa zamówienia o tym samym przedmiocie. Wartość każdego z nich nie przekraczała progów unijnych, jednak ich suma tak. Zamówienia zostały zakwalifikowane jako zakupy tego...

Czytaj więcej »
Unieważnienie procedury z wolnej ręki z uwagi na nieusuwalną wadę – sprawdź szczegóły

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest leasing operacyjny samochodów typu Traffic, zaproszenie do negocjacji oraz negocjacje były...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel