Poleć znajomemu

To zamawiający ma obowiązek wykazać okoliczności wykluczenia wykonawcy z postępowania

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 12 czerwca 2018
69b4d558c5f60996175501939fa66265291c7537-medium

Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności zmuszających do wykluczenia oferenta spoczywa w całości na zamawiającym, który podejmuje decyzję tak doniosłą prawnie jak eliminacja wykonawcy z udziału w prowadzonym postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 54/18).

Artykuł 6 Kodeksu cywilnego, który statuuje ciężar udowodnienia danego faktu, nie tylko obarcza  strony postępowania obowiązkiem przekonania Izby dowodami o słuszności swoich twierdzeń. Nakazuje przede wszystkim obciążyć strony konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku lub jego nieskuteczności.

Tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla strony wynik postępowania odwoławczego (podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 r., sygn. akt II CSK 293/07). Nie ulega wątpliwości, że faktyczne uzasadnienie czynności zamawiającego, polegającej na wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, powinno zawierać wskazanie faktów, które zamawiający uznał za udowodnione, mające jednoznacznie potwierdzać, że odstąpienie od umowy było zasadne i wynikało wyłącznie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a ponadto winno wskazywać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczyło istotnego stopnia umowy. Brak wykazania choćby jednej z tych przesłanek wyłącza możliwość zastosowania przez zamawiającego art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy wykonawca może złożyć ofertę wariantową zamiast podstawowej?

Pytanie: Zamawiający wszczyna przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej progu unijnego i dopuszcza składanie oferty wariantowej. Czy na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć tylko ofertę...

Czytaj więcej »
Upewnij się, czy ceny jednostkowe oferty mogą być w jakiejkolwiek sytuacji objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

Pytanie: W prowadzonym przez nas unijnym przetargu nieograniczonym na dostawę systemu nagłośnienia (według projektu wykonawcy) wymagaliśmy, aby wykonawcy podali w przypadku kilku urządzeń nazwę ich producenta, model oraz ceny...

karol-jaworski
Karol Jaworski
18.10.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...
Kiedy i komu należy przekazywać odpowiedzi na pytania do siwz – opinia UZP
UZP w Informatorze nr 2/2018 wyjaśnia wątpliwość: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie?”. Autor opinii wskazuje, że zamawiający może to zrobić, ale musi...
16.10.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel