Poleć znajomemu

To zamawiający ma obowiązek wykazać okoliczności wykluczenia wykonawcy z postępowania

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
69b4d558c5f60996175501939fa66265291c7537-medium

Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności zmuszających do wykluczenia oferenta spoczywa w całości na zamawiającym, który podejmuje decyzję tak doniosłą prawnie jak eliminacja wykonawcy z udziału w prowadzonym postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 54/18).

Artykuł 6 Kodeksu cywilnego, który statuuje ciężar udowodnienia danego faktu, nie tylko obarcza  strony postępowania obowiązkiem przekonania Izby dowodami o słuszności swoich twierdzeń. Nakazuje przede wszystkim obciążyć strony konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku lub jego nieskuteczności.

Tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny dla strony wynik postępowania odwoławczego (podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 r., sygn. akt II CSK 293/07). Nie ulega wątpliwości, że faktyczne uzasadnienie czynności zamawiającego, polegającej na wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, powinno zawierać wskazanie faktów, które zamawiający uznał za udowodnione, mające jednoznacznie potwierdzać, że odstąpienie od umowy było zasadne i wynikało wyłącznie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a ponadto winno wskazywać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczyło istotnego stopnia umowy. Brak wykazania choćby jednej z tych przesłanek wyłącza możliwość zastosowania przez zamawiającego art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

monika-winsche
Monika Winsche
22.06.2018
Czytaj więcej »
Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – usługa polegająca na zdjęciu starej opony...

Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel