Poleć znajomemu

Powołanie się na zasoby podmiotów trzecich po złożeniu oferty – zobacz, co mówi KIO

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
fd02b0d4063cc15fb00f2a26f571fb65dd2a0193-medium

Posłużenie się potencjałem podmiotu udostępniającego swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp w kontekście obowiązujących przepisów dyrektyw, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz orzecznictwa TSUE jest ograniczone pewnymi warunkami wskazanymi m.in. w art. 22a ust. 2–4 ustawy Pzp. Może też być dokonane jedynie w określonym czasie, tj. w chwili składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ewentualnie, jeśli nie było obowiązku takiego wskazania w ofercie lub wniosku – w chwili przedstawiania dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca nie uczyni tego w tym momencie, uprawnienie to wygasa, zastąpione przez zakaz zmiany oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1380/17).

W odniesieniu do sposobu zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy zwrócić uwagę na regulację art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE i analogicznego art. 74 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE oraz wyrok TSUE sygn. C-131/16. Wskazane przepisy dyrektyw stanowią, że „jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, podmioty zamawiające mogą – chyba że przepisy krajowe wdrażające niniejszą dyrektywę stanowią inaczej – zażądać, aby dani wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości”.

Należy tu zauważyć, że ustawodawca unijny – choć zasady te zostały już wyrażone we wcześniejszych przepisach i dotyczą wszystkich czynności zamawiającego bez wyjątku – w sposób wyjątkowy podkreślił tu obowiązek działania zamawiającego „przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości”.

Trybunał wskazał w tym zakresie: „zasadę równego traktowania wykonawców zapisaną w art. 10 dyrektywy 2004/17/WE (…) należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawiająca wezwała oferenta do dostarczenia oświadczeń lub dokumentów, których przedstawienia wymagała specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a których nie dostarczono w terminie składania ofert.

Artykuł ten nie stoi natomiast na przeszkodzie temu, by instytucja zamawiająca wezwała oferenta do wyjaśnienia oferty lub sprostowania oczywistej omyłki w tej ofercie, pod warunkiem jednak, że takie wezwanie zostanie skierowane do wszystkich oferentów znajdujących się w tej samej sytuacji, że wszyscy oferenci będą traktowani równo i lojalnie i że tego wyjaśnienia lub sprostowania nie będzie można zrównać z przedstawieniem nowej oferty, co powinien sprawdzić sąd odsyłający”.

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Usługa oczyszczenia terenów z materiałów niebezpiecznych – zasady szacowania wartości prac

Pytanie: Zamawiający planuje oczyszczenie terenu z niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych. Usługę tę chcemy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Jej wartość oszacowano na kwotę poniżej progów...

Czytaj więcej »
Wspólnik spółki cywilnej udostępnia w przetargu potencjał kadrowy – jak sporządzić dokumenty?

Pytanie: Jak poprawnie wystawić zobowiązanie do użyczenia zasobów podmiotu trzeciego w postaci potencjału kadrowego tj. osoby jednego ze wspólników spółki cywilnej? Czy jeżeli umowa spółki wskazuje, że każdy ze wspólników jest...

Czytaj więcej »

Aktualności

4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »
Niedozwolony udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania
Ustawodawca ma na celu eliminację z postępowania podmiotów, które w trakcie uczestnictwa w przygotowaniu postępowania nabyły wiedzę mogącą je stawiać w lepszej sytuacji względem pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu...
20.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel