Poleć znajomemu

Powołanie się na zasoby podmiotów trzecich po złożeniu oferty – zobacz, co mówi KIO

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano:
fd02b0d4063cc15fb00f2a26f571fb65dd2a0193-medium

Posłużenie się potencjałem podmiotu udostępniającego swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp w kontekście obowiązujących przepisów dyrektyw, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz orzecznictwa TSUE jest ograniczone pewnymi warunkami wskazanymi m.in. w art. 22a ust. 2–4 ustawy Pzp. Może też być dokonane jedynie w określonym czasie, tj. w chwili składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ewentualnie, jeśli nie było obowiązku takiego wskazania w ofercie lub wniosku – w chwili przedstawiania dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca nie uczyni tego w tym momencie, uprawnienie to wygasa, zastąpione przez zakaz zmiany oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1380/17).

W odniesieniu do sposobu zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy zwrócić uwagę na regulację art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE i analogicznego art. 74 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE oraz wyrok TSUE sygn. C-131/16. Wskazane przepisy dyrektyw stanowią, że „jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, podmioty zamawiające mogą – chyba że przepisy krajowe wdrażające niniejszą dyrektywę stanowią inaczej – zażądać, aby dani wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości”.

Należy tu zauważyć, że ustawodawca unijny – choć zasady te zostały już wyrażone we wcześniejszych przepisach i dotyczą wszystkich czynności zamawiającego bez wyjątku – w sposób wyjątkowy podkreślił tu obowiązek działania zamawiającego „przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości”.

Trybunał wskazał w tym zakresie: „zasadę równego traktowania wykonawców zapisaną w art. 10 dyrektywy 2004/17/WE (…) należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawiająca wezwała oferenta do dostarczenia oświadczeń lub dokumentów, których przedstawienia wymagała specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a których nie dostarczono w terminie składania ofert.

Artykuł ten nie stoi natomiast na przeszkodzie temu, by instytucja zamawiająca wezwała oferenta do wyjaśnienia oferty lub sprostowania oczywistej omyłki w tej ofercie, pod warunkiem jednak, że takie wezwanie zostanie skierowane do wszystkich oferentów znajdujących się w tej samej sytuacji, że wszyscy oferenci będą traktowani równo i lojalnie i że tego wyjaśnienia lub sprostowania nie będzie można zrównać z przedstawieniem nowej oferty, co powinien sprawdzić sąd odsyłający”.

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy wolno połączyć dostawy, usługi i roboty budowlane?

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia na tomograf komputerowy. Czy możemy przeprowadzić jedno postępowanie na dostawę tomografu, usługę teleradiologii i wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach będących w stanie...

Czytaj więcej »
Status SPZOZ jako zamawiającego – sprawdź, jak wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pytanie: Reprezentuję samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital powiatowy. Jaki rodzaj zamawiającego zaznaczyć w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na stronie BZP w sekcji I.2?

Czytaj więcej »

Aktualności

Konsorcjum w postępowaniu – zasady stawiania warunków i łączenia potencjałów konsorcjantów, cz. I
Jeśli wymogi zamawiającego w postępowaniu nie pozwalają wykonawcy ubiegać się o zamówienie, rozwiązaniem może być zawiązanie konsorcjum. Połączenie potencjałów jest nierzadko jedynym sposobem na zdobycie publicznego kontraktu. Ale uwaga! Nie...
Termin na złożenie wyjaśnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny jest nieprzywracalny
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co  skutkuje odrzuceniem oferty...
Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel