Poleć znajomemu

Powołanie się na zasoby podmiotów trzecich po złożeniu oferty – zobacz, co mówi KIO

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 6 grudnia 2017
fd02b0d4063cc15fb00f2a26f571fb65dd2a0193-medium

Posłużenie się potencjałem podmiotu udostępniającego swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp w kontekście obowiązujących przepisów dyrektyw, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz orzecznictwa TSUE jest ograniczone pewnymi warunkami wskazanymi m.in. w art. 22a ust. 2–4 ustawy Pzp. Może też być dokonane jedynie w określonym czasie, tj. w chwili składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ewentualnie, jeśli nie było obowiązku takiego wskazania w ofercie lub wniosku – w chwili przedstawiania dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca nie uczyni tego w tym momencie, uprawnienie to wygasa, zastąpione przez zakaz zmiany oferty (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1380/17).

W odniesieniu do sposobu zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy zwrócić uwagę na regulację art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE i analogicznego art. 74 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE oraz wyrok TSUE sygn. C-131/16. Wskazane przepisy dyrektyw stanowią, że „jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, podmioty zamawiające mogą – chyba że przepisy krajowe wdrażające niniejszą dyrektywę stanowią inaczej – zażądać, aby dani wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości”.

Należy tu zauważyć, że ustawodawca unijny – choć zasady te zostały już wyrażone we wcześniejszych przepisach i dotyczą wszystkich czynności zamawiającego bez wyjątku – w sposób wyjątkowy podkreślił tu obowiązek działania zamawiającego „przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości”.

Trybunał wskazał w tym zakresie: „zasadę równego traktowania wykonawców zapisaną w art. 10 dyrektywy 2004/17/WE (…) należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawiająca wezwała oferenta do dostarczenia oświadczeń lub dokumentów, których przedstawienia wymagała specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a których nie dostarczono w terminie składania ofert.

Artykuł ten nie stoi natomiast na przeszkodzie temu, by instytucja zamawiająca wezwała oferenta do wyjaśnienia oferty lub sprostowania oczywistej omyłki w tej ofercie, pod warunkiem jednak, że takie wezwanie zostanie skierowane do wszystkich oferentów znajdujących się w tej samej sytuacji, że wszyscy oferenci będą traktowani równo i lojalnie i że tego wyjaśnienia lub sprostowania nie będzie można zrównać z przedstawieniem nowej oferty, co powinien sprawdzić sąd odsyłający”.

Opracowanie:

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zobacz, jak zmieni sie Prawo zamówień publicznych!

Polityka Zakupowa Państwa

24 października (środa), godz. 11-12

transmisja live

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Obowiązki zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Pytanie: Moje pytanie dotyczy zwrotu gwarancji i rękojmi na wykonane prace. Gwarancja została udzielona na okres 15 lat i wniesiona gotówką na konto wskazane przez zamawiającego. 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostało...

Czytaj więcej »
Zamówienie podprogowe ale finansowane ze środków UE nie może być opisane za pomocą znaków towarowych

Pytanie: Musimy zamówić kilka regałów, stołów i krzeseł w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Zamówienie ma wartość do 30.000 euro. Czy w tej sytuacji możemy w dokumentacji postępowania wprost użyć nazw...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamówienia na usługi społeczne – kompleksowe opracowanie UZP, które pomoże Ci przejść przez procedurę
Zamawiający wiedzą, że względem usług społecznych obowiązują ich mniej rygorystyczne procedury niż przy zamówieniach tzw. klasycznych. Niestety fakt odsyłania przy tego rodzaju postępowaniach do przepisów ogólnych ustawy Pzp...
9 ważnych pytań o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki praktyków
Dziś weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazywaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub wyższej od nich. Praktyczne stosowanie nowej formy komunikacji dopiero nabierze...
18.10.2018 Czytaj więcej »
Od dziś tylko elektroniczna komunikacja w postępowaniach unijnych
Począwszy od 18 października br. w postępowaniach równych progom unijnym lub od nich wyższych zamawiający i wykonawcy mogą komunikować się tylko drogą elektroniczną. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie dokumenty...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel