Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nowe Prawo zamówień publicznych na horyzoncie

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 26 lutego 2019
Nowe Prawo zamówień publicznych na horyzoncie

Dnia 24 stycznia 2019 r. projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Prace będą trwały co najmniej kilka miesięcy, ale już dziś można mówić o głównych założeniach nowego aktu prawnego.

Zidentyfikowano następujące problemy w dziedzinie zamówień publicznych wymagające nowych rozwiązań, które zostały zaprojektowane w nowej ustawie:

 • brak powiązania wydatków z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa,
 • dużą liczbę wyłączeń spod reżimu systemu zamówień publicznych, które negatywnie wpływają na transparentność i dostępność zamówień publicznych,
 • wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie,
 • nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych,
 • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym od planowania udzielenia zamówienia, przygotowania postępowania po podsumowanie jego realizacji,
 • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi,
 • niski odsetek zamówień udzielonych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia oraz partnerstwo innowacyjne i licytacja elektroniczna stanowią zaledwie 1,27% postępowań),
 • zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta),
 • ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych,
 • niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w przedmiocie zamówień publicznych,
 • brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych,
 • rozproszony i nieefektywny system kontroli,
 • brak przejrzystości ustawy wywołany licznymi nowelizacjami.

Projekt przewiduje m.in.:

 • odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia,
 • jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg,
 • obniżenie wysokości opłat sądowych czy
 • nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Istotną nowością jest wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości. Rozwiązanie to jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zapewnienia instrumentów, które zwiększą szanse na ugodowe i zadowalające obie strony rozwiązanie sporu.

W projekcie zaproponowano m.in. następujące regulacje o kluczowym znaczeniu:

1. Zwiększono rolę planowania w zamówieniach publicznych poprzez:

a)      wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp.

2. Wprowadzono obowiązek kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań.
3. Następuje koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE).
4. Zwiększa się znaczenie dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania.
5. Upraszcza się zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:

a)      uproszczenie warunków udziału w postępowaniu,

b)      ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

6. Upraszcza się procedury w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych poprzez:

a)      odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych,

b)      uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

7. Zrównoważono rolę stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez:

a)      określenie zasad kształtowania umów,

b)      wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych,

c)      określenie obowiązkowych postanowień umownych,

d)      wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

8. Zniesiono odpowiedzialność solidarną wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.
9. Wprowadzono obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
10. Usprawnia się postępowanie skargowe na orzeczenia KIO poprzez:

a)      obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,

b)      wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

11. Usprawnia się system kontroli poprzez:

a)      wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych,

b)      przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa,

c)      obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

Źródło: Informator UZP nr 4/2018; Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565439#12565439)

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
 • Brak opłat!
 • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
 • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
 • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy dostawę i montaż klimatyzatorów należy połączyć z robotami remontowymi?

Pytanie: W planie zamówień publicznych znajduje się zamówienie na remont pomieszczeń biurowych (malowanie, zmiana wykładzin itp.). Równocześnie jest planowany zakup klimatyzatorów wraz z ich montażem. Są to roboty...

Czytaj więcej »
Spółka cywilna wykonawcą – problemy formalne

Pytanie: W ofercie w polu „nazwa wykonawcy” oferent wpisał nazwę Marko s.c. Jacek Sosna Jolanta Sosna (przyp.), przy czym w CEiDG po wpisaniu nr NIP ww. wykonawcy pojawiają się dwa podmioty: Jacek Sosna Marko s.c. i...

Czytaj więcej »

Aktualności

NIK weryfikuje zamówienia poniżej progu 30.000 euro – skorzystaj z wniosków z kontroli i zadbaj o bezbłędne procedury
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę niemal 400 postępowań na zamówienia poniżej 30.000 euro. Na podstawie wyników kontrolnych wyciągnięto wnioski, które zaprezentowano w opracowanej w tym celu „Informacji o wynikach kontroli”. Sprawdź...
Jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy połączyć ich wartości
Zamawiający nie może dzielić zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części doszło do nieuprawnionego:wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówień o...
21.05.2019 Czytaj więcej »
Zakres badania przesłanek wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby powinien być tożsamy z zakresem badania wykonawcy
Wykładnia celowościowa § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów prowadzi do wniosku, że zakres żądania dokumentów od podmiotu trzeciego nie może być szerszy niż wymagany od wykonawcy. Taki wniosek jest zgodny z powszechnie akceptowaną w...
20.05.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel