Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nowe Prawo zamówień publicznych na horyzoncie

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Dodano: 26 lutego 2019
Nowe Prawo zamówień publicznych na horyzoncie

Dnia 24 stycznia 2019 r. projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Prace będą trwały co najmniej kilka miesięcy, ale już dziś można mówić o głównych założeniach nowego aktu prawnego.

Zidentyfikowano następujące problemy w dziedzinie zamówień publicznych wymagające nowych rozwiązań, które zostały zaprojektowane w nowej ustawie:

 • brak powiązania wydatków z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa,
 • dużą liczbę wyłączeń spod reżimu systemu zamówień publicznych, które negatywnie wpływają na transparentność i dostępność zamówień publicznych,
 • wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie,
 • nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych,
 • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym od planowania udzielenia zamówienia, przygotowania postępowania po podsumowanie jego realizacji,
 • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi,
 • niski odsetek zamówień udzielonych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia oraz partnerstwo innowacyjne i licytacja elektroniczna stanowią zaledwie 1,27% postępowań),
 • zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta),
 • ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych,
 • niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w przedmiocie zamówień publicznych,
 • brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych,
 • rozproszony i nieefektywny system kontroli,
 • brak przejrzystości ustawy wywołany licznymi nowelizacjami.

Projekt przewiduje m.in.:

 • odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia,
 • jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg,
 • obniżenie wysokości opłat sądowych czy
 • nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Istotną nowością jest wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości. Rozwiązanie to jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zapewnienia instrumentów, które zwiększą szanse na ugodowe i zadowalające obie strony rozwiązanie sporu.

W projekcie zaproponowano m.in. następujące regulacje o kluczowym znaczeniu:

1. Zwiększono rolę planowania w zamówieniach publicznych poprzez:

a)      wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp.

2. Wprowadzono obowiązek kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań.
3. Następuje koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE).
4. Zwiększa się znaczenie dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania.
5. Upraszcza się zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:

a)      uproszczenie warunków udziału w postępowaniu,

b)      ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

6. Upraszcza się procedury w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych poprzez:

a)      odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych,

b)      uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

7. Zrównoważono rolę stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez:

a)      określenie zasad kształtowania umów,

b)      wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych,

c)      określenie obowiązkowych postanowień umownych,

d)      wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

8. Zniesiono odpowiedzialność solidarną wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.
9. Wprowadzono obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
10. Usprawnia się postępowanie skargowe na orzeczenia KIO poprzez:

a)      obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,

b)      wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

11. Usprawnia się system kontroli poprzez:

a)      wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych,

b)      przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa,

c)      obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

Źródło: Informator UZP nr 4/2018; Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565439#12565439)

Autor:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki,

od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Justyna Rek-Pawłowska

Autor: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
 • Brak opłat!
 • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
 • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
 • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawnie szacować roboty budowlane i usługi projektowe, jeśli zamawiający działa za pośrednictwem 10 oddziałów?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która składa się z centrali oraz 10 oddziałów w różnych miejscach Polski. Oddziały nie posiadają osobnego numeru NIP, czyli co do zasady agregujemy zamówienia. Jeżeli chodzi o roboty budowlane to każdy...

Czytaj więcej »
Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel