Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

KONKURS

Dodano: 30 maja 2018

Przyrzeczenie publiczne, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych (art. 110 Pzp).

Pojęcie konkursu występuje również w prawie unijnym, w art. 80–82 dyrektywy 2014/24/UE (klasycznej) i art. 95–98 dyrektywy 2014/25/UE (sektorowej).

Konkurs nie jest odrębnym trybem udzielenia zamówienia, przewidzianym w art. 10 Pzp, ale w znaczący sposób może ułatwić jego udzielenie, chociażby ze względu na to, że jego przedmiotem jest także przeniesienie prawa do pracy wybranej przez sąd konkursowy.

W wyniku przeprowadzonego konkursu zamawiający może przyznać autorowi wybranej pracy nagrodę pieniężną lub rzeczową, zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia (co najmniej dwóch autorów) lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia może być wyłącznie uszczegółowienie wybranej pracy konkursowej (art. 111 ust. 1–5 Pzp).

Wartością konkursu jest wartość nagród. Jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wartością konkursu jest suma wartości zamówienia udzielanego autorowi wybranej pracy konkursowej oraz nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający je przewidział. Przy ustalaniu wartości konkursu stosuje się przepisy dotyczące terminów obliczania wartości zamówienia, jej zmian i podstaw przeliczenia określonych w art. 35 Pzp.

Organizatorem konkursu jest zamawiający (art. 112 ust. 1 Pzp), który odpowiada za jego przygotowanie i przeprowadzenie. Kierownik zamawiającego może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie konkursu, rozumiane jako pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej (art. 15 ust. 2 Pzp). Przewidziane w opisie konkursu kryteria powinny umożliwić zamawiającemu wybór najlepszej koncepcji z punktu widzenia jego potrzeb.

Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu konkursu, winieni uwzględnić wszystkie okoliczności oraz warunki pozwalające na przygotowanie pracy konkursowej, a więc cel, któremu ma służyć realizacja pracy konkursowej, uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne, wymogi m.in. w zakresie uwarunkowań niezbędnych do dopuszczenia do użytkowania, w tym odesłanie do stosownych norm itp., preferowane przez zamawiającego rozwiązania, dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazanych norm lub preferowanych, wskazanych rozwiązań.

Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy, określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego (art. 112 ust. 2–5 Pzp). Sąd konkursowy jest niezależny w zakresie spraw, do których jest powołany. Jednak nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu (unieważnienie i zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu) sprawuje kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona (art. 113–114 Pzp).

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się zgodnie z art. 11–11c w zależności od wartości konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub publikuje ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść ogłoszenia reguluje art. 115 ust. 2 Pzp.

Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego regulaminu konkursu, który przekazuje uczestnikom konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno żądać za regulamin konkursu, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania (art. 116 Pzp). Od decyzji zamawiającego zależy, czy konkurs zostanie zorganizowany jako jednoetapowy czy dwuetapowy (art. 117 Pzp).

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania określonych uprawnień do opracowania pracy konkursowej – uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia. Uczestnicy konkursu mogą także wspólnie wziąć udział w konkursie (art. 118 Pzp).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wyznacza zamawiający, uwzględniając czas potrzebny na złożenie wymaganych dokumentów (art. 119 Pzp). Termin nie może być krótszy niż:

1)      7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP;

2)      21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji UE (gdy wartość konkursu jest równa lub przekracza progi unijne).

Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu. Uczestnicy niespełniający wymagań podlegają wykluczeniu. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie stosuje się przepisy dotyczące uzupełniania i wyjaśniania złożonych oświadczeń lub dokumentów, analogicznie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp).

Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (art. 121 Pzp). Sąd konkursowy, oceniając prace, może skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 Pzp – żądając od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treść (art. 122 Pzp).

Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadamia uczestników o wynikach i otrzymanych ocenach. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół, który zawiera listę prac konkursowych, ich ranking oraz uwagi członków sądu konkursowego wraz z wnioskami i zaleceniami, w szczególności wskazanie aspektów pracy konkursowej, które wymagają wyjaśnień. Wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu (art. 123 Pzp).

Zamawiający, zgodnie z art. 124 Pzp, unieważnia konkurs, jeżeli:

1)      nie został złożony ani żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, ani żadna praca konkursowa, a w przypadku gdy konkurs poprzedza bezpośrednio udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia – co najmniej dwie prace konkursowe, albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu;

2)      jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do unieważnienia konkursu stosuje się odpowiednio art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę w terminie określonym w regulaminie konkursu, nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach w BZP lub przekazuje UP UE (art. 125 Pzp).

Zakres umowy zawartej między zamawiającym a zwycięzcą konkursu nie jest wyznaczany swobodą zawierania umów statuowaną w Kodeksie cywilnym. Z uwagi na to, że zamówienie jest udzielane w jednym z trybów określonych w ustawie Pzp, podlega regulacjom przewidzianym w przepisach tej ustawy. Warunki konkursu określają zatem zakres przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający ma obowiązek przechowywania dokumentacji konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu. Prace konkursowe, które nie zostały wybrane, na wniosek uczestników konkursu, podlegają zwrotowi (art. 127 Pzp).

Podstawa prawna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., str. 65 ze zm.) ─ art. 80–82.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L 94 z 28 marca 2014 r., str. 1) ─ art. 95–98.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 11–11c, art. 15 ust. 2, art. 26 ust. 3–4, art. 35, art. 93 ust. 1 pkt 6–7, art. 110–127.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. ─ Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Orzecznictwo: wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 26 listopada 2009 r.,sygn. akt IX Ga 233/09.

Autor:

Ewa Wiktorowska

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
konkurs
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Relacja przepisów Wytycznych, ustawy Pzp i ustawy o szkolnictwie wyższym

Pytanie: Zamawiający ma podpisane umowy projektowe, które są nadzorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory realizował zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, stosując: wewnętrzny regulamin...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
30.10.2020
Czytaj więcej »
Awaria systemu informatycznego i nieotwarcie ofert a zmiana ogłoszenia wg nowej ustawy Pzp

Pytanie: Czy w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert i poinformowania wykonawców na stronie internetowej o zmianie terminu otwarcia ofert na dzień późniejszy...

Czytaj więcej »

Aktualności

PortalZP zaprasza na bezpłatny panel ekspertów
PortalZP oraz MarketPlanet zapraszają do udziału w panelu ekspertów Pzp. To cykl bezpłatnych spotkań online dedykowanych wszystkim podmiotom objętym ustawą Pzp, które chcą poznać praktyczne podejście oraz doświadczenia innych zamawiających...
28.10.2020 Czytaj więcej »
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z nowym Pzp
Sprawdź, jak przygotować postępowanie zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych m.in. opisać przedmiot zamówienia i oszacować jego wartość, o czym pamiętać przeprowadzając konsultacje rynkowe i przymierzając się do projektowania postanowień...
Posiadanie papierów wartościowych nie potwierdza wymogu dysponowania środkami finansowymi
W przypadku wymogu dysponowania „środkami finansowymi”, KIO stoi na stanowisku, iż każdorazowo chodzi tutaj o zdolność finansową rozumianą jako możliwość dysponowania środkami pieniężnymi, czego nie można utożsamiać ze sferą majątkową wykonawcy...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel