KIO 203/19 WYROK dnia 19 lutego 2019 r.

Data: 15 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 203/19 

WYROK 

z dnia 19 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski 

                                                                                              Katarzyna Prowadzisz 

                                                                                              Magdalena Rams  

Protokolant: Marcin Jakóbczyk  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  lutego 

2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2019  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Balzola Polska sp. z o.o., 
Al.  Jana  Pawła  II12,  00-124  Warszawa,  Construcciones  y  Promociones  Balzola  S.A.  i  Av. 

Sabino  Arana/20  3,  48013  Bilbao,  Hiszpania 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

przy  udziale  wykonawcy  Torpol  S.A.

,  ul.  Mogileńska  10G,  61-052  Poznań 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 203/19 
po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1.    oddala odwołanie, 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia:  Balzola  Polska  sp.  z  o.o.,  Al.  Jana  Pawła  II12,  00-124 Warszawa, 

Construcciones  y  Promociones  Balzola  S.A.  i  Av.  Sabino  Arana/20  3,  48013  Bilbao, 

Hiszpania i:    

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Balzola Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II12, 00-

124 Warszawa, Construcciones y Promociones Balzola S.A. i Av. Sabino Arana/20 3, 48013 

Bilbao, Hiszpania 

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:………………………… 

…………………………. 

…………………………. 


Sygn. akt: KIO 203/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.,  Al.  Jerozolimskie  142A,  02-305 

Warszawa wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Budowa  dworca  kolejowego  Pomiechówek”,  nr 

KFZ/2018/WNP-009044/2. 

W  dniu  8  grudnia  2018  r. 

przedmiotowe  zamówienie  zostało  opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2018/S.237-  540544.  W  tej  samej  dacie 
została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ. 

W  dniu  28  stycznia  2019  r.  Odwołujący:  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie zamówienia:    Balzola Polska sp.  z  o.o.,  Al.  Jana Pawła II12, 00-124 Warszawa, 

Construcciones  y  Promociones  Balzola  S.A.  i  Av.  Sabino  Arana/20  3,  48013  Bilbao, 

Hiszpania powziął informację o czynności odrzucenia jego oferty. 

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem Odwołujący w dniu 4 lutego 2019r. 

wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z  przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986  ze  zm.),  zwanej 

dalej  ustawą  Pzp  czynności  Zamawiającego  w  postępowaniu 

polegających  na  błędnym  uznaniu  przez  Zamawiającego,  że  oferta  Odwołującego  podlega 
odrzuceniu z uwagi na niezłożenie jej zgodnie z zapisami SIWZ oraz PZP, czyli w oryginale 

w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  tylko  w 

postaci  kopii  oryginalnej  oferty  w  formie  papierowej,  poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem w formie, elektronicznej, podczas gdy  oferta Odwołującego, zgodnie z zapisami 

SIWZ  oraz  ustawy  Pzp  zosta

ła  sporządzona  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożona w oryginale. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1) art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 78

kc  oraz  §  5  Rozporządzenia  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  poprzez 
odrzucenie  oferty  Odwołującego,  z  uwagi  na  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  stanowiła 
kopię  oryginalnej  oferty  w  formie  papierowej  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  w 

formie  elektronicznej,  podczas  gdy 

oferta  Odwołującego  została  sporządzona  w  postaci 

elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożona w oryginale, a 

tym samym zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp; 


2)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprz

ez  jego  niewłaściwe  zastosowanie  i 

odrzucenie  oferty  Odwołującego,  z  uwagi  na  to,  iż  nie  została  ona  złożona  w  formie 
określonej  w  SIWZ,  podczas  gdy  dyspozycja  art.  89  ust.  1.pkt  2  ustawy  Pzp  odnosi  się 

jedynie do odrzucenia oferty, 

jeżeli treść oferty, nie zaś lei forma, nie odpowiada treści SIWZ, 

ewentualnie, w przypadku uznania, iż dyspozycja art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawiera w 
sobie także niezgodność formy złożonej oferty z treścią SIWZ, poprzez uznanie iż stanowiła 

ona  skan  dokumentu  (tj.  orygina

łu  oferty),  który  Odwołujący  opatrzył  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a tym samym była sprzeczna z zapisami rozdziału XVI ust. 3, 21 i 

23 SIWZ, podczas gdy 

oferta Odwołującego stanowi oryginał oferty sporządzonej w postaci 

elektronicznej i opatrzon

ej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie zaś jej skan, a tym 

samym jest zgodna z zapisami rozdziału XVI ust. 3, 21 i 23 SIWZ. 

W związku z powyższym, wnosił o: 

merytoryczne  rozpatrzenie  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  niniejszego 

odwołania i jego uwzględnienie; 

dopuszczenie i  przeprowadzenie dowodu  z  dokumentacji  Postępowania  oraz 

dowodów przywołanych W uzasadnieniu na okoliczności wskazane w niniejszym odwołaniu; 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  Zamawiającego 

polegającej  na  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  pkt  2 

ustawy Pzp; 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 

odwoławczego,  w  tym  wynagrodzenia  pełnomocnika  Odwołującego,  według  norm 
przypisanych na podstawie przedłożonej faktury VAT. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający zawiadomił go o odrzuceniu jego oferty, z 

uwagi  na  złożenie  jej  niezgodnie  z  zapisami  SIWZ  oraz  ustawą  Pzp,  gdzie  Zamawiający 
powołał się na zapisy XVI ust 3 SIWZ wskazujące, na konieczność: złożenia oferty „w formie 

elektronicznej, 

podpisaną  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę 

uprawnioną, pod rygorem nieważności”. 

Ponadto,  zauważył,  że  Zamawiający  powołał  się na  uregulowania rozdziału XVI  ust. 

21  pkt  1  SIWZ,  w,  których  zapisano,  że  wypełniony  Formularz  ofertowy  wykonawca 
zobowiązany jest załączyć na-Platformie „w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną”.  

Zaznaczył również, że Zamawiający, w piśmie podkreślił również, iż w rozdziale XVI 

ust.  23  SIWZ  zawarto  zastrzeżenie,  iż  „Zamawiający  nie  dopuszcza;  możliwości  złożenia 
skanu  dokumentów  wskazanych  w  ust  21  opatrzonych  kwalifikowanym  podpisem 


elektronicznym”. 

Odwołujący 

wyjaśnił, 

że 

złożył 

za 

pośrednictwem 

Platformy 

plik 

„balzola_polska_spólka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_formularz_ofertowy_626609”  tj. 
wypełniony  Formularz  ofertowy,  który  stanowi  plik  w  formacie  „pdf”  opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez p. P.S., a na formularzu ofertowym brak jest 

jakiegokolwiek  odręcznego  podpisu,  bądź  nawet  maszynowego  lub  komputerowego  tekstu 
wskazującego na osobę, która podpis ten miałaby złożyć. 

Wskazał, że w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego Zamawiający wskazał, iż 

plik  ten  w  rzeczywistości  stanowi  kopię  (skan)  oryginalnej  oferty  w  formie  papierowej 
poświadczoną za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej.  

W  tym  zakresie  Zamawiający  powołał  się  na  wyrok  KIO  z  dnia  4  stycznia  2019  r. 

(sygn.  akt  KIO  2611/18)  podzielając  zawartą  tam  argumentację,  iż  „pod  pojęciem 
elektronicznej  kopii  takiego  oświadczenia  lub  dokumentu  będzie  rozumiane  wykonanie 
elektronicznego  odwzorowania  oryginalnego  oświadczenia  lub  dokumentu  sporządzonego 
pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego”. 

Ponadto,  Zamawiający  oparł  swoje  stanowisko  również  na  zaleceniach  Prezesa 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  powołując  się  na  opublikowane  przez  ten  organ 
„Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami 

przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem mini Portalu”. 

Zamawiający  podkreślił,  iż  w  dokumencie  tym  wprost  wskazano  przykład  zapisu,  iż 

„Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia 

skanu ofert

y/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. 

Zgłaszając zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 

PZP  w  zw.  z  art.  78

kc  oraz  §  5  rozporządzenia  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji 

elektronicz

nej podniósł, że Zamawiający uzasadniając odrzucenie jego  oferty z uwagi na jej 

nie złożenie zgodnie z ustawą Pzp, nie wskazał, z którymi konkretnie przepisami tej ustawy 
złożenie oferty przez Odwołującego nie pozostawało w zgodności.  

Odwołujący  podniósł,  że  w  wyroku  KIO  2611/18  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

rozstrzygała w diametralnie innym stanie faktycznym niż ma to miejsce w niniejszej sprawie, 

bowiem  w  stanie  faktycznym  sprawy  o  sygn.  KIO  2611/18 

wykonawca  złożył  formularz 

ofertowy  podpisany  odręcznie  przez  osobę  uprawniona  do  reprezentacji  spółki  a  następnie 


tak  podpisany  formularz  ofertowy  zeskanował  i  podpisał  go  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Natomiast,  w  niniejszej  sprawie  natomiast  formularz  ofertowy,  który  wzbudził 

wątpliwości  Zamawiającego,  nie  zawiera  odręcznego  podpisu  osoby  uprawnionej  do 
reprezentacji  Odwołującego,  ani  nawet  maszynowego  lub  komputerowego  tekstu 
wskazującego na osobę, która taki podpis miałaby złożyć. 

Dalej, argumentował, że o ile w stanie faktycznym w sprawie o sygn. akt KIO 2611/19 

możemy  mieć  do  czynienia  z  kopią  oryginalnej  oferty  sporządzonej  w  formie  papierowej 
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  w  formie  elektronicznej  (formularz  ofertowy 
zawierał bowiem skan podpisanej odręcznie oferty), to w niniejszej sprawie za taką kopie nie 
można  uznać  pliku  zawierającego  Formularz  oferty  Odwołującego,  bowiem  stanowi  on 
oryginał  oferty  sporządzonej  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Wywodził,  że  w  przywoływanym  wyroku  wskazano,  że  dla  zachowania  prawidłowej 

formy  oferty  nie  wystarcza  opatrzenie  dokumentu  w  postaci  elektronicznej  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

Zwrócił  uwagę,  że  ustawodawca  przewidział,  że  istotnym  jest,  aby  oferta  została 

„sporządzona” w postaci elektronicznej, przy czym Izba podkreśliła, iż pojęcie „sporządzenia” 
nie jest tożsame z pojęciem „złożenia”.  

Nadto, Izba uzasadniła, że „pojęcie sporządzenie należy utożsamiać z wytworzeniem, 

powstaniem oświadczenia, istotna jest zatem pierwotna postać oferty”.  

W  ocenie  Odwołującego  -  takie  rozumienie  tego  pojęcia  pozwala  właśnie  na 

odróżnienie  sytuacji,  w  której  będziemy  mieć  do  czynienia  z  oryginałem  opatrzonym 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  od  sytuacji  opatrzenia  kwalifikowanym  podpisem 

jedynie kopii 

oryginału. 

Nawiązując  do  powyższego  rozumowania,  Odwołujący  stwierdził,  że  opatrzenie 

odręcznym  podpisem  papierowego  formularza  oferty  będzie  zatem  równoznaczne  z 
powstaniem  oświadczenia  woli  składającego  podpis  w  postaci  pisemnej,  a  tak  podpisana 

oferta 

będzie stanowiła oryginał. 


Według Odwołującego - sytuacja taka nie będzie miała miejsca w niniejszej sprawie, 

bowiem powstanie oświadczenia (tj. oferty): nastąpiło w momencie opatrzenia pliku .pdf, na 
którym  znajdował  się  tekst  oferty,  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Innymi  słowy, 
oferta  Odwołującego  została  sporządzoną  w  postaci  elektronicznej  poprzez  opatrzenie  jej 
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  i  dopiero  w  tym  momencie  zyskała  ona  przymiot 
oryginału oferty. 

Zdaniem  Odwołującego  takie  rozumowanie  pozostaję  w  zgodzie  także  z  art.  78

  kc 

definiującym  elektroniczną  formę  czynności  prawnej,  dla  której  zachowania  wystarcza 
złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Podkreślił 

przy 

tym, 

iż 

nawet 

jeśli, 

złożenie 

na 

pliku 

„balzola_polska_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia„formularz_ofertowy_626609” 
kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego,  chcielibyśmy  uznać  jedynie  za  poświadczenie 
kopii  oferty  za  zgodność  z  jej  oryginałem  w  formie  elektronicznej,  to  byłoby  to  zupełnie 
pozbawione sensu, bowiem oryginał oferty nigdy wcześniej nie powstał.  

Niemożliwe  zatem  by  było  sporządzenie  kopii  takiej  oferty,  a  tym  bardziej 

poświadczanie  takiej  kopii  za  zgodność  z  oryginałem  (który  nie  istnieję).  Reasumując,  aby 
móc poświadczyć kopię ofertę za zgodność z oryginałem, musi najpierw istnieć Jej oryginał, 
co w niniejszej sprawie nie miało miejsca, a oryginał oferty powstał Wraz z opatrzeniem jej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący odniósł się do wskazanego przez Zamawiającego wprost cytatu z wyroku 

KIO 2611/19 

„pod pojęciem elektronicznej kopii takiego oświadczenia lub dokumentu będzie 

rozumiane  wykonanie  elektronicznego  odwzorowania  oryginalnego  oświadczenia  lub 
dokumentu  sporządzonego  pierwotnie  w  postaci  papierowej,  czyli  skan  oświadczenia  lub 
dokumentu papierowego”, twierdząc, że należy przede wszystkim wskazać kontekst w jakim 
zdanie to było przez Izbę użyte. 

W  tym  kontekście  zwrócił  uwagę,  że  stanowisko  to,  bowiem  zostało  wskazane  w 

nawiązaniu  do  §  5  rozporządzenia  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej, 
który  reguluje  możliwość  poświadczania  elektronicznej  kopii  oryginału  dokumentu  lub 
oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, które nie zostały sporządzone w 

postaci  dokumentu  elektronicznego,  poprzez  opatrzenie  jej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 


Odwołujący  zauważył,  iż  Zamawiający  jako  uzasadnienie  odrzucenia  oferty 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wskazał iż „oferta Wykonawcy 

n

ie została złożona zgodnie z zapisami SIWZ”. 

W  przekonaniu Odwołującego  -  Zamawiający  w  uzasadnieniu  powołał  się  następnie 

na szereg postanowień SIWZ odnoszących się do formy, w jakiej oferta miała być złożona, 
co świadczy, iż powoływana przez Zamawiającego niezgodność, z treścią SIWZ dotyczy nie 
treści, a formy złożonej oferty. 

Pomimo  powyższego,  nawet  jeżeli  uznać,  iż  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  swoją 

dyspozycją  obejmuje  niezgodność  formy  oferty  z  treścią  SIWZ,  to  i  w  tym  wypadku  jego 
zastosowanie  poprzez  odrzucenie  oferty  Odwołującego  było  chybione,  bowiem  zgodnie  z 
rozdziałem  XVI  ust.  3  SIWZ  „Wykonawca  składa  ofertę  w  formie  elektronicznej,  podpisaną 
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę  uprawnioną,  pod  rygorem 
nieważności”, zaś stosownie do postanowień rozdziału XVI ust. 21 pkt 1 SIWZ: „Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty i oświadczenia w oryginale 

postaci 

dokumentu 

elektronicznego 

podpisanego 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektroniczny

m przez osobę uprawnioną: 

wypełniony Formularz ofertowy - wzór określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ”. 

Ponadto,  wskazał,  że  w  rozdziale  XVI  ust.  23  SIWZ  uregulowano,  że  „Zamawiający 

nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu dokumentów  wskazanych  w  ust.  21  opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. 

Zwrócił  uwagę,  że  określając,  zgodnie  z  §  4  rozporządzenia  w  sprawie  użycia 

środków  komunikacji  elektronicznej,  dopuszczalny  format  kwalifikowanego  podpisu 
elektronicznego, Zamawiający w Rozdziale XII ust. 8 wskazał, iż: 

„1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca 

się użycie formatu XAdES”. 

Ponadto,  wskazał,  że  zgodnie  z  Rozdziałem  XII  ust.  9  Zamawiający  określił 

dopuszczalne  formaty  przesyłanych  danych  jako  „pliki  o  wielkości  do  50  MB  w  formatach 
wskazanych  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.  w  sprawie 
Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i 
wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań  dla  systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247), 

zalecając format pdf. 


Zauważył  również,  iż  Odwołujący  zgodnie  z  zapisami  SIWZ  oraz  zaleceniami 

Zamawiającego  załączył  na  Platformie  plik  w  formacie  .pdf  zawierający  Formularz  oferty 
Odwołującego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. 

Według  Zamawiającego  jednak,  oferta Odwołującego nie spełniała wymogów  SIWZ, 

ponieważ stanowiła ona skan, a zgodnie z rozdziałem XVI ust. 23 Zamawiający nie dopuścił 
możliwości złożenia skanu wypełnionego Formularza oferty. 

W tym kontekście Zamawiający przywołał, iż zawarte w SIWZ postanowienia zostały 

sformułowane  zgodnie  z  „Przykładowymi  zapisami  SIWZ  dotyczącymi  porozumiewania  się 
Zamawiających  z  Wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  z 
wykorzystaniem mini Portalu” opublikowanymi przez Prezesa UZP.  

Podniósł,  że  jedno  z  przykładowych  zapisów  w  tym  dokumencie  stanowiło 

postanowienie,  iż  „Ofertę/wniosek  należy  złożyć  w  oryginale.  Zamawiający  nie  dopuszcza 
możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym”. 

W  opinii  Odwołującego  -  dla  określenia,  jak  należałby  w  tym  –  zapisie  rozumieć 

pojęcie  „skan”  kluczowe  jest  pierwsze  zdanie  wskazujące,  iż  ofertę  należy  złożyć  w 
oryginale, gdyż drugie zdanie jest bezpośrednim nawiązaniem do, pierwszego. 

Rozpatrując,  zatem  zapis  ten  w  pełnym  kontekście  w  jakim  został  użyty  przez 

Prezesa  UZP,  podkreślił,  iż  przez  skan  oferty  w  tym  wypadku  rozumiano  skan  oryginału 

oferty  w  formie  papierowej 

nie  zaś  skan  jako  każdy  plik  zawierający  informację  tekstowo-

graficzną  lub  jedynie  graficzną,  która  stanowi  elektroniczne  odzwierciedlenie  informacji 

tekstowo-graficznej l

ub graficznej znajdującej się na kartce papieru. 

W  innym  przypadku  - 

zdaniem  Odwołującego  -  bezzasadne  byłoby  uregulowanie 

zawarte  w  §  4  rozporządzenia  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej,  iż 
dokumenty  elektroniczne  przekazywane  za  pośrednictwem  środków  komunikacji 
elektronicznej  są  sporządzane  w  jednym  z  formatów  określonych  przez  Rozporządzenie  w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, które to rozporządzenie jako dozwolony format 
określa  m.in.  format  .pdf  lub  .jpg.  Powszechnie  bowiem  wiadomo,  iż  pliki  o  takim  formacie 
mogą stanowić skan bądź zdjęcie kartki papieru albo innego przedmiotu materialnego. 

Podobnie, wskazał, że w rozporządzeniu elDAS zdefiniowano dokument elektroniczny 

jako

,  każdą  treść  przechowywaną  w  postaci  elektronicznej  w,  szczególności  tekst  lub 


nagranie i dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne. 

Zatem  ani  pojęcie  „dokumentu  elektronicznego”,  ani  jego  dopuszczalne  formaty 

określone  przez  rozporządzenie  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności  nie 
wykluczają sytuacji, w której elektronicznym dokumentem może być skan bądź zdjęcie. 

W  związku  z  powyższym,  jak  szczegółowo  zostało  to  opisane  w  odwołaniu,  plik 

„balzola_polska_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnosćia_formularz_ofertowy_626609” 
stanowił oryginał oferty Odwołującego, a zatem Odwołujący złożył ofertę zgodnie z zapisami 
SIWZ,  załączając  oryginalną  ofertę  w  postaci  pliku  w  odpowiednim  formacie  na  Platformie 
wskazanej przez Zamawiającego. 

Pismem  z  dnia  7  lutego  2019r.  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwo

ławczego po stronie Zamawiającego wykonawca TORPOL S.A. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Odwołującego (formularz 

ofertowy),  informacji  o  odrzuceniu  oferty  z  dnia  28  stycznia  2018r.,  odpowiedzi 

Zamawiającego na odwołanie z dnia 19 lutego 2019r., jak również na podstawie  złożonych 
na rozprawie oświadczeń Izba postanowiła odwołanie oddalić. 

Odwo

łanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Po  przeprowadzeniu  postępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w 

działaniach Zamawiającego naruszenia przepisów art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 

10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 78

kc oraz § 5 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2017r. 

Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania 
dokumentów  elektronicznych(Dz.U.  z  2017r.,  poz.1320  ze  zm.),  zwany  dalej 
rozporządzeniem, art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.  


Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 
miał  dostateczne  podstawy  prawne  do  odrzucenia  oferty  Przystępującego  z  powodu  jej 
niezgodności z treścią SIWZ.  

Izba  ustaliła  w  zakresie  koniecznym  do  rozpoznania  przedmiotowej  sprawy,  że 

Zamawiający w rozdziale XVI ust.3 SIWZ postanowił, że wykonawca składa ofertę w formie 
elektronicznej,  podpisaną  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  osobę 
uprawnioną, pod rygorem nieważności. 

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  w  rozdziale  XVI  ust.21  pkt  1  SIWZ 

postanowił, że wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty 
i oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisane kwalifikowanym 

podpisem  e

lektronicznym  przez  osobę  uprawnioną  wypełniony  formularz  ofertowy  –  wzór 

określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Nadto,  Izba  ustaliła,  że  w  Zamawiający  rozdziale  XVI  ust.23  SIWZ  zawarł 

zastrzeżenie,  że  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  dokumentów  wskazanych  w 

ust.21 opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Na  rozprawie  przed  Izbą  pełnomocnik  Odwołującego  wyjaśnił,  że  nie  „…pamięta 

dokładnie,  czy  ten  plik  formularza  ofertowego  został  sporządzony  przez  pracownika,  czy 
osobę bezpośrednio upoważnioną do składania oświadczeń woli.”.  

Dodatkowo,  stwierdził  on,  że  „…formularz  ten  został  następnie  wydrukowany  i 

zeskanowany  wraz  z  naniesionymi  dwoma  pieczęciami  –  bez  podpisu.  Taki  dokument  w 
formie PDF został następnie podpisany za pomocą podpisu elektronicznego.”.   

Izba zwróciła również uwagę, że w samej treści odwołania Odwołujący nie zaprzeczył, 

że  wytworzony  przez  niego dokument miał  postać skanu,  lecz  jedynie podkreślił  znaczenie 

braku podpisu na tym dokumencie. 

Na tle powyższego stanu faktycznego wymaga wskazania, że według słownika języka 

polskiego  Wydawnictwa  Naukowego  PWN 

skan  to  plik  komputerowy  powstający  w  wyniku 

skanowania jakiegoś obrazu graficznego. 


Natomiast,  zgodnie  z  art.77³  kodeksu  cywilnego  dokumentem  jest  nośnik  informacji 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

W  kontekście  powyższego  należało  uznać,  że  Odwołujący  złożył  skan  formularza 

ofertowego(dokumentu)

, co oświadczył również jednoznacznie na rozprawie, wskazanego w 

ust.21  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  e

lektronicznym  w  sposób  sprzeczny  z 

rozdziałem XVI ust.3 pkt 1 i ust.23 SIWZ. 

Według  zapatrywania  Izby  w  sprawie  tej  istotne  znaczenie  dla  jej  rozstrzygnięcia 

miała  okoliczność  sporządzenia  skanu,  którą  to  postać  Zamawiający  w  rozdziale  XVI  ust.3 

pkt  1  i  u

st.23  SIWZ  potraktował  jako  nie  mieszczącą  się  w  treści  przepisu  art.10a  ust.5 

ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  oferty,  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod 
rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Poza  sporem  zaś  była  kwestia  samego  opatrzenia  tego  skanu  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym 

przez osobę uprawnioną. 

Rozpoznając  przedmiotową  sprawę,  Izba  doszła  do  przekonania,  że  jeżeli  takie 

rozumienie kwestionowanych postanowień SIWZ budziły wątpliwości Odwołującego, to mógł 
on  skorzystać  na  etapie  jej  przygotowywania  z  dyspozycji  art.38  ust.1  zd.1  ustawy  Pzp  i 
zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. 

Natomiast,  jeżeli  nie  przyjęcie  skanu  jako  dokumentu  w  postaci  elektronicznej  ze 

znany

ch Odwołującemu powodów było nie do przyjęcia na etapie konstruowania SIWZ, mógł 

on 

również skorzystać we właściwym czasie ze środka ochrony prawnej. 

Jeżeli  tego  nie  uczynił,  to  zasady  tak  ustalone  w  SIWZ  obowiązują  wszystkich 

wykonawców na równych zasadach i nie mogą podlegać zamianom. 


W  związku  z  tym,  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  Zamawiający  miał  dostateczną 

podstawę prawną do zastosowania przepisu art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że 
Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Przechodząc  dalej  do  rozpoznania  zarzutu  naruszenia  art.  78

  kc  i 

§  5 

r

ozporządzenia,  należało  wskazać,  że  przepisy  te  w  ogóle  nie stanowiły  podstawy  prawnej 

czynności  Zamawiającego  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  a  wobec  tego  Izba  nie  mogła 
stwierdzić ich naruszenia. 

Ostatecznie,  Izba  nie  doszukała  się  w  działaniach  Zamawiającego  naruszenia 

przepisu  art.89  ust.1  pkt  1  ustawy  Pzp,  skoro  w  motywacji  do  zaskarżonej  czynności 

(informacja  o  odrzuceniu  oferty  z  dnia  28  stycznia  2018r.) 

brak  jest  powołania   przez 

Zamawiającego konkretnego przepisu ustawy i jego uzasadnienia w aspekcie niezgodności 

oferty z 

ustawą. 

Stosownie 

do treści tego przepisu Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jest niezgodna 

z ustawą. 

Samo  powołanie  podstawy  prawnej  z  art.89  ust.1  pkt  1  ustawy  Pzp  do  działania 

Zamawiającego  bez  jej  uzasadnienia  samo  w  sobie  nie  stanowi  o  jego  zachowaniu  w 
aspekcie możliwości naruszenia normy prawnej. 

Oczywiście  kwestia  ta  mogłaby  podlegać  rozpoznaniu  przez  Izbę  jedynie  w 

odniesieniu do możliwości naruszenia przez Zamawiającego art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, 
zgodnie  z  którym  Zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich  wykonawców  o 
wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni,  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone, 
powodach  odrzucenia  oferty,  a  w  przypadkach,  o których mowa  w  art.  89  ust.  4  i  5,  braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. 

Zarzut taki jednak nie został sformułowany, co oznacza, że nie  mógł być przez Izbę 

rozpoznany. 

W  myśl  przepisu  art.192  ust.7  ustawy  Pzp  Izba  nie  może  orzekać  co  do 

z

arzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp postanowiła oddalić 

odwołanie.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:……………………………..  


wiper-pixel