KIO 2608/18;KIO 2631/18 i KIO 2646/18 Sygn. akt: KIO 2608/18 Sygn. akt: KIO 2631/18 Sygn. akt: KIO 2646/18 WYROK dnia 22 stycznia 2019 r.

Data: 26 lutego 2019

Sygn. akt: KIO 2608/18 

Sygn. akt: KIO 2631/18 

Sygn. akt: KIO 2646/18 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:              Katarzyna Prowadzisz 

                                                                                             Ewa Sikorska   

Protokolant:            

Rafał Komoń  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 roku w Warszawie odwołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez odwołujących:  

1.  MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6; 33-

100 Tarnów w dniu 20 grudnia 2018 roku o Sygn. 

akt KIO 2608/18

2.  Konsorcjum: 

1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; 2. JPL 

Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa  w dniu 21 grudnia 2018 

roku o Sygn. akt KIO 2631/18

3.  TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa w dniu 24 grudnia 2018 roku o Sygn. 

akt KIO 2646/18

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa w imieniu którego postępowanie 

prowadzi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25; 

542 Kraków  


przy udziale: 

A. 

Konsorcjum: 

1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; 

2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa  

zgłaszające 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt:  KIO 2608/18 po 

stronie zamawiającego, 

B.  TPF  Sp.  z  o.o.,  ul.  Annopol  22,  03-236  Warszawa

,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt: KIO 2608/18 i  KIO 2631/18 po 

stronie zamawiającego, 

C.  MGGP  S.A.,  ul.  Kaczkowskiego  6,  33-

100  Tarnów,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt: KIO 2631/18 i KIO 2646/18 po 

stronie zamawiającego. 

orzeka 

1.  oddala wszystkie trzy 

odwołania  

kosztami postępowania obciąża:  

MGGP  S.A.  ul.  Kaczkowskiego  6;  33-

100 Tarnów i zalicza  w poczet kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego w sprawie o Sygn. akt KIO 

Konsorcjum: 

1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; 

2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego w sprawie 

o Sygn. akt KIO 2631/18; 

TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa i 

zalicza w poczet kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego w sprawie o Sygn. akt KIO 

zasądza na rzecz Skarbu Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. 

Wronia  53,  00-

874  Warszawa  w  imieniu  którego  postępowanie  prowadzi:  Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25; 31-542 Kraków: 

od  MGGP  S.A.  z  siedzibą  w  Tarnowie  ul.  Kaczkowskiego  6;  33-100  Tarnów 

kwotę    3.600,00  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

tytułem wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w sprawie o Sygn. akt 

KIO 2608/18


od  Konsorcjum:  1.”ECM  Group  Polska”  S.A.  ul.  Rondo  ONZ  1,  00-124 

Warszawa; 2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa 

kwotę    3.600,00  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

tytułem wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w sprawie o Sygn. akt 

KIO 2631/18

od TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa 

kwotę  3.600,00 zł 00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  wynagrodzenia 

pełnomocnika zamawiającego w sprawie o Sygn. akt KIO 2646/18 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:     ………………………………… 

Członkowie:              ………………………………… 

………………………………… 


Uzasadnienie 

Odwołania zostały złożone w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalny 

Dyrektor 

Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  ul.  Wronia  53,  00-874  Warszawa,  w  imieniu  którego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi:  Generalna  Dyrekcja  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Krakowie,  ul.  Mogilska  25,  31-  542  Kraków,  zwany  dalej 

„Zamawiającym”. 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego,  pod  nazwą:  Zarządzanie  Kontraktem  i  pełnienie  nadzoru  nad  zadaniem: 

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S 52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł 

Modlnica - 

węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)", znak: O.KR.D-3.2410.1.2018,  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem 2018/S 090-203328 w dniu 12 maja 2018 roku. 

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołania w oparciu ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej 

zwana „ustawą Pzp” lub „pzp”.   

Poniżej  wymienione  odwołania  Zarządzeniem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostały 

skierowane 

do łącznego rozpoznania:  

odwołanie złożone przez MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie ul. Kaczkowskiego 6; 33-

100 Tarnów w dniu 20 grudnia 2018 roku o Sygn. akt KIO 2608/18

odwołanie złożone przez Konsorcjum: 1.”ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 

124 Warszawa; 2. JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02-626 Warszawa  

w dniu 21 grudnia 2018 roku o Sygn. akt KIO 2631/18

odwołanie złożone przez TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa w dniu 24 

grudnia 2018 roku o Sygn. akt KIO 2646/18

Odwołanie w sprawie o Sygn. akt KIO 2608/18  

Odwołujący: MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów zwany 

dalej „MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie” lub „MGGP” 

Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, wniesiono 

odwołanie następującej treści jak poniżej. 

Odwołanie wniesiono wobec czynności: 


wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na  Zarządzanie  Kontraktem  i  pełnienie  nadzoru  nad  zadaniem:  „Zaprojektowanie  i  budowa 

drogi ekspresowej S 52 odc

. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków 

Mistrzejowice (bez węzła)";  

oraz 

unieważnienia  wyżej  wymienionego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z postępowania o 

udziele

nie zamówienia publicznego, pomimo, że Odwołujący składając ofertę nie dopuścił się 

ani  lekkomyślności  ani  niedbalstwa,  lecz  dochował  należytej  staranności  w  zakresie 

dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia: 

- Pana K. P. - w odniesieniu do zadania nr

1: Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A 4 

odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów; oraz 

- Pani M. M.-M. - w odniesieniu do zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka 

drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" 

i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości 

Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc. węzeł „Opacz" 

węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721"; 

2) art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez zaniechanie wezwania Odwo

łującego, 

w  trybie  art.  87  ust.1 

pzp,  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  dotyczącym  wskazania  w 

formularzu  „kryteria  pozacenowe"  doświadczenia  Pana  K.  P.  w  zakresie  zadania  nr  1: 

Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów oraz 

doświadczenia Pani M. M.-M. w zakresie zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa 

odcinka drogi ekspresowej S 

8 od rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła 

„Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w 

miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc. 

węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721", 

co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  nieuzasadnionego  wykluczenia  Odwołującego  z 

przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp; 

art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez brak umożliwienia Odwołującemu 

skorzystania  z  procedury  tzw.  samooczyszczenia,  co  w  konsekwencji  do

prowadziło  do 

nieuzasadnionego wykluczenia Odwołującego z przedmiotowego postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w zakresie dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" 

doświadczenia  Pana  K.  P.  w  zakresie  zadanie  nr  1:  Zarządzanie  i  nadzór  nad  budową 


autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów oraz doświadczenia Pani M. M.-M. w 

zakresie zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od 

rejonu węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą 

krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz 

z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", 

etap II - odc

. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721"; 

art.  93  ust.  1  pkt  4  pzp  przez  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego z uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  w  sytuacji  gdy  oferta 

Odwołującego nie przewyższa kwoty przeznaczonej na sfinansowania zamówienia i  w razie 

uwzględnienia odwołania może być uznana za najkorzystniejszą. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego; 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  oferty  zgodnie  z  przepisami  ustawy  pzp  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego;  

ewentualnie 

powtórzenia czynności badania i oceny oferty zgodnie z przepisami ustawy pzp i wezwania 

Odwołującego do wyjaśnień w zakresie informacji na temat doświadczenia Pana K. P. i Pani 

M. M.-M.  

ewe

ntualnie  nakazanie  Zamawiającemu  wszczęcie  w  stosunku  do  Odwołującego  procedury 

samooczyszczenia w trybie art. 24 ust. 8 pzp. 

Interes Odwołującego i możliwość poniesienia szkody: 

Odwołujący  powołuje  się  na  okoliczność,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego 

zamówienia, ponieważ będąc podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu m. 

in. inżynierii i architektury realizuje i uczestniczy w licznych inwestycjach na rynku infrastruktury 

i transportu, budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa, energetyki czy 

telekomunikacji,  wobec  czego  jest  zainteresowany  dalszym  udziałem  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 

Odwołujący  wskazał,  że  powodem  wniesienia  odwołania  jest  niezgodne  z  prawem 

postępowanie  Zamawiającego  polegające  na  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  o 


udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  na  unieważnieniu  przedmiotowego  postępowania. 

Powyższe  w  istotny  sposób  narusza  interes  Odwołującego  w  uzyskaniu  przedmiotowego 

zamówienia, przez co możliwe jest poniesienie przez niego szkody z uwagi na brak możliwości 

uzyskania przedmiotowego zamówienia, a w konsekwencji możliwą utratę korzyści związanych 

z  realizacją  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W  przypadku  uwzględnienia 

odwołania, Odwołujący ma nadal szansę na uzyskanie przedmiotowego postępowania. 

W  kontekście  wykazania  interesu  prawnego  przez  Odwołującego  oraz  mając  na  względzie 

nowelizację  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  istotne  jest 

przytoczenie  opinii  wy

danej  przez  Urząd  Zamówień  Publicznych  wedle,  której:  „zgodnie  z 

brzmieniem  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  który  nie  uległ  zmianie  na  gruncie  znowelizowanej 

ustawy,  środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Dotychczas wykonawca, którego oferta została 

sklasyfikowana  np.  na  4  pozycji,  mógł  kwestionować  wybór  najkorzystniejszej  oferty,  o  ile 

zakwestionował  również  oferty  wykonawców  sklasyfikowanych  wyżej  niż  wykonawca 

odwołujący  się.  Wprowadzenie  do  ustawy  Pzp  art.  25a  wiąże  się  z  nowym  podejściem  do 

badania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  podstaw  do  wykluczenia  lub 

kryteriów selekcji, zgodnie z którym wykonawca wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie 

do  udziału  w  postępowaniu  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  (powyżej  progów  UE  -  w  formie 

jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia).  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu 

stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w 

postępowaniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnia  kryteria  selekcji. 

Natomiast zamawiający, co do zasady, wezwie do złożenia dokumentów na potwierdzenie ww. 

okoliczności  jedynie  wykonawcę,  którego  ofertę  ocenił  najwyżej  (który  uplasował  się  na 

najwyższej pozycji rankingowej). W związku z powyższym możliwe będzie złożenie odwołania 

na  wybór  najkorzystniejszej  oferty  przez  wykonawcę  sklasyfikowanego  np.  na  4.  pozycji 

rankingowej bez kwestionowania ofert sklasyfikowanych na pozycji nr 2 i 3, z uwagi na to, że 

oferty  te  nie  zostały  ostatecznie  (i  może  w  ogóle  do  tego  nie  dojść)  zweryfikowane  przez 

zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 

Termin wniesienia odwołania i przekazanie kopii odwołania Zamawiającemu 

Zawiadomienie o wyko

nawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zawiadomienie o unieważnieniu 

postępowania  zostały  przekazane  Odwołującemu  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej  w  dniu  14  grudnia  2018  r.  Wobec  powyższego,  mając  na  względzie  fakt,  że 


niniejsze  odwołanie  wnoszone  jest  wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na 

wykluczeniu  Wykonawcy  z  przedmiotowego  postępowania  oraz  wobec  czynności 

unieważnienia  przedmiotowego  postępowania,  uznać  należy,  że  czyni  zadość  wymaganiom 

art. 182 ust. 1 pkt 1 pzp. 

UZASADNIENIE Od

wołania KIO 2608/18 

A. 

Zarzut dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp 

Zamawiający  pismem  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  poinformował  Odwołującego,  że  został  on 

wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp. 

W uzasadnieniu przedmiotowej 

decyzji, Zamawiający wskazał, że: 

„Na stanowisko Inżyniera Kontraktu Wykonawca zaproponował Pan K. P., wskazując w opisie 

jego doświadczenia w formularzu „Kryteria pozacenowe" jedno zadanie, przy którego realizacji 

P. K. P. 

nabył doświadczenie od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, tj.: „Zarządzanie i 

nadzór  nad  budową  autostrady  A  4  odcinek  węzeł  Wielicki-  węzeł  Szarów  (...)  stanowisko: 

Inżynier Rezydent (...)." 

W odniesieniu do w/w zadania, w „Wykazie osób" Wykonawca wskazał, iż funkcję Inżyniera 

Rezydenta, Pan K. P. 

pełnił od 01.06.2007r do 31.03.2011r. 

Z  ustaleń  Zamawiającego  wynika  natomiast,  że  umowa  na  roboty  dla  zadania:  „Budowa 

autostrady A4 odcinek węzeł Wielicki - węzeł Szarów" została podpisana w dniu 03.04.2007r., 

przekazanie  placu  budowy  na

stąpiło  w  dniu  12.04.2007r.  a  rozpoczęcie  robót  zgodnie  z 

wpisem do Dziennika Budowy - 16.04.2007r. Data pierwszego wpisu do dziennika budowy to 

07.05.2007r. natomiast Pan K. P. 

pełnił funkcje Inżyniera kontraktu od 15.05.2007r. Jak wynika 

z  powyższego  na  przedmiotowym  zadaniu  Pan  K.  P.  nie  pełnił  wskazanej  funkcji  „od 

rozpoczęcia robót". 

Odwołujący sporządzając ofertę wskazał, że Pan K. P. pełnił funkcję Inżyniera rezydenta od 

dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r. Informacja ta 

została podana w oparciu o 

wiele  dostępnych  Odwołującemu  -  na  etapie  opracowywania  oferty  -  źródeł,  które  w  opinii 

Odwołującego pozostawały wiarygodne: 

a) 

po pierwsze, w złożonym przy nawiązywaniu współpracy życiorysie Pan K. P. oświadczył, 

że  pracował  na  stanowisku  inżyniera  rezydenta  w  datach  wskazywanych  później  przez 

Odwołującego w ofercie: 

8. Doświadczenie zawodowe: 

DATA I NAZWA I ADRES FIRMY STANOWISKO I 

OPIS DOŚWIADCZENIA ORAZ ZAKRES                                    

OD

POWIEDZIALNOŚCI 


06.2007r.- 03.2011r.I Egis Poland Sp. z o.o. ul. 

Puławska 182 Warszawa Inżynier Rezydent 

Nadzór  nad  budową  autostrady  A4  odcinek  Węzeł  Wielicka-  Węzeł  Szarów.  Projekt 

realizowany  wg  standardów  kontraktowych  FIDIC.  wartość  netto  robót  722  mln  PLN. 

Świadectwo Przejęcia Robót. 

b)  po  drugie,  sam  Pan  K.  P. 

złożył  oświadczenie  (jak  poniżej),  że  pracował  przy  zadaniu: 

Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów od 

jego rozpoczęcia do zakończenia tj. od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 31 marca 2011 r. 

„Ja niżej podpisany K. P., zamieszkały pod adresem 32-500 Chrzanów, ul. Pęckowskiego 2/42 

oświadczam,  że  zadanie:  Zarządzanie  i  nadzór  nad  budową  autostrady  A  4  odcinek  węzeł 

Wielicka- 

węzeł  Szarów.  Realizowałem  od  rozpoczęcia  robót  do  zakończenia  t.j.  od 

.2007r. do 31.03.2011r. pełniąc funkcję Inżyniera Rezydenta na ww. zadaniu.” 

c) po trzecie, spółka Egis Poland Sp. z o.o., która zatrudniała Pana K. P. również potwierdziła, 

że Pan K. P. był zatrudniony na stanowisku inżyniera rezydenta w ramach zadania Zarządzanie 

i nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów od dnia 1 czerwca 

2007 r. do dnia 31 marca 2011 r., to jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, bowiem to Pan 

K. P. 

był pierwszym ekspertem pełniącym funkcję Inżyniera Rezydenta na wymienionym wyżej 

zadaniu. 

„Firma  Egis  Poland  Spółka  z  o.o.  zaświadcza,  że  Pan  K.  P.  był  zatrudniony  na  podstawie 

umowy pracę na stanowisku Inżyniera Rezydenta w ramach realizacji projektu pn.: Pełnienie 

nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa autostrady A-4 odcinek: Węzeł Wieliczka  - 

Węzeł Szarów od km 436+000 do km 455+900" w okresie od 01 czerwca 2007 roku do 11 

marca 2011 roku. Pan K. P. 

był pierwszym ekspertem pełniącym funkcję Inżyniera Rezydenta 

w wyżej wymienionym projekcie od momentu rozpoczęcia jego realizacji. 

Powyższe argumenty wprost potwierdzają, że Odwołujący dochował należytej staranności przy 

podawaniu  informacji  w  zakresie  d

oświadczenia  Pana  K.  P.,  działał  bowiem  w  oparciu  o 

wiarygodne źródła i miał wiedzę, że Pan K. P. pełnił swoją funkcję od rozpoczęcia robót. 

Z  kolei,  w  zakresie  doświadczenia  Pani  M.  M.-M.,  Zamawiający  w  zawiadomieniu  o 

wykluczeniu Odwołującego z postępowania wskazał: 

„Na stanowisko Specjalisty ds. roszczeń Wykonawca wskazał Panią M. M.-M., przedstawiając 

w  opisie  jej  doświadczenia  dwa  zadania,  przy  których  realizacji  nabyła  doświadczenie  od 

rozpoczęcia robót do wykonania zadania: 

Zadanie 1: Kontynuacja pro

jektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła 

,,Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła ,,Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 

do  skrzyżowania  z  droga  wojewódzką  nr  721  w  miejscowości  Magdalenka  (wraz  z  węzłem 


Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1- odc. Węzeł „Opacz"- węzeł „Paszków", Etap II- 

odc

. Węzeł „Janki Małe"- skrzyżowanie z DW 721 (...) stanowisko: Specjalista ds. Roszczeń" 

„Zadanie 2: Projekt i budowa Autostrady A2 Stryków- Konotopa, odcinek B od ok 394+ 500- 

465,8 (16,9 km) (...) stanowisko Specjalista ds. Roszczeń". 

W odniesieniu do zadania 1 Wykonawca wskazał w „Wykazie osób", że ramach tego zadania 

Pani M. M.-M. 

pełniła funkcję Specjalisty ds. roszczeń od 09.2013r. do 12.2015r. 

Z ustaleń Zamawiającego wynika, że umowa na roboty została podpisania w dniu 12.04.2013r, 

a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.04.2013r., (zgłoszenie do WINB rozpoczęcia 

robót  nastąpiło  01.05.2013r.).  Wytyczenie  geodezyjne,  zgodnie  z  wpisem  do  dziennika 

budowy,  rozpoczęto  01.08.2013r  natomiast  Pani  M.  M.-M.  rozpoczęła  pełnienie  funkcji 

specjalisty  ds.  roszczeń  w  dniu 02.08.2013. Tym  samym  -  biorąc  pod uwagę rygorystyczne 

stanowisko KIO prezentowane w zakresie tego zagadnienia oraz podniesione w wyroku KIO 

2050/18 zastrzeżenia co do równego traktowania wykonawców w niniejszym postępowaniu - 

nie  można  uznać,  że  Pani  M.  M.-M.  pełniła  wskazaną  funkcję  „od  rozpoczęcia  robót"  na 

przedmiotowym zadaniu.

” 

Odwołujący  sporządzając  ofertę  wskazał,  że  Pani  M.  M.-M.  pełniła  funkcję  specjalisty  ds. 

roszczeń  od  miesiąca  września  2013  r.  do  miesiąca  grudnia  2015  r.  Informacje  te  również 

zostały pozyskane z wiarygodnych źródeł i Odwołujący nie przypuszczał, że ich prawdziwość 

zostanie zakwestionowana: 

a) 

po pierwsze, w złożonym w trakcie procesu rekrutacyjnego CV widniała informacja, że 

Pani M. M.-M. 

od września 2013 r. wykonywała obowiązki specjalisty ds. roszczeń przy 

zadaniu Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S 8 od rejonu 

węzła „Opacz" (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków" i powiązania z drogą 

krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka 

(wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc. węzeł „Opacz" - węzeł 

„Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721" 

od IX 2013 r. (w trakcie) 

Specjalista ds. Roszczeń „Kontynuacja projektowania i budowa 

odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz* (z wyłączeniem tego węzła) do 

węzła  „Paszków"  i  powiązania  z  drogą  krajową  Nr  7  do  skrzyżowania  z  drogą 

wojewódzką  Nr  721  w  miejscowości  Magdalenka  (wraz  z  węzłem  „Paszków”  i  ww. 

skrzyżowaniem). 

Etap I cz. 1 - odc

. węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", 

Etap II- odc. 

węzeł Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721" 

Zamawiający: GDDKiA Oddział Warszawa 


Wykonawca:  Strabag Sp. z o.o. 

Nadzór: ECMG GmbH Austria / Ingienieria IDOM International S.A.,Hiszpania 

Wartość Kontraktu - 460 mln. zł  

Warunki Kontraktowe FIDI

C „Żółta Książka" 

Obowiązki: 

Rozpatrywanie  Roszczeń  wnoszonych  przez  Wykonawcę  pod  kątem  Warunków 

Kontraktu i obowiązującego prawa; 

Weryfikacja  zakresu  rzeczowego  i  merytorycznego  Roszczeń  w  kontekście 

Przedmiotu zamówienia; 

Przygotowanie Raportu/Stanowiska Inżyniera dla Zamawiającego; 

Obsługa Kontraktu w zakresie Warunków Kontraktu i przepisów prawa. 

b) 

po  drugie,  świadectwo  pracy  wystawione  przez  poprzedniego  pracodawcę  (ECM 

Group  Polska  S.A.)  wprost  potwierdzało,  że  Pani  M.  M.-M.  świadczyła  pracę  na 

stanowisku specjalisty ds. roszczeń od dnia 1 września 2013 r. 

ŚWIADECTWO PRACY 

1. Stwierdza się, że M. M. 

( nazwisko i imię pracownika) 

imiona rodziców: J., E. urodzony : 23-10-1958 Gdańsk 

( data urodzenia ) 

był zatrudniony : ECM GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 

( pracodawca) 

W okresie od 01-09-2013 do 31-12-2015 

w wymiarze : 1/1 etatu 

( wymiar czasu pracy ) 

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę 

od  01.09.2013r.  do  30.11.2014r.  Specjalista  ds.  roszczeń  /  Inspektor  nadzoru  robót 

drogowych  od  01.12.2014r.  do  31.12.2015r.  Kierownik  Zespołu  ds.  Roszczeń  / 

Inspektor 


(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje ) 

Tym samym Odwołujący uważa, że dochował należytej staranności przy podawaniu informacji 

w zakresie doświadczenia Pani M. M.-M., działał bowiem w oparciu o wiarygodne źródła i nie 

miał wiedzy o niezgodności podawanych informacji z rzeczywistym stanem faktycznym. 

Mając na uwadze zasady logicznego rozumowania podkreślić należy, że nie ma racjonalnej 

odpowiedzi  na  pytanie:  jaki  cel  miałby  przyświecać  Odwołującemu  by  celowo  skracać  staż 

pracy osobom wskazywanym do pełnienia funkcji na danym stanowisku (w przypadku Pana K. 

P. 

o miesiąc z maja 2007 r. na czerwiec 2007 r.; w przypadku Pani M. M.-M. również o miesiąc 

z sierpnia 2013 r. na wrzesień 2013 r.). 

Zgodnie  z  brzmieniem  art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

pode

jmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Według tezy zawartej w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 maja 2017 r. Sygn. akt 

734/17 KIO  

„zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p., wykluczenie wykonawcy z postępowania w 

oparciu 

o ten przepis wymaga łącznego wystąpienia następujących przestanek: 

przedstawienia przez wykonawcę informacji wprowadzających zamawiającego w błąd, 

informacje te mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

przedstawienie  tych  informacji  nastąpiło  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

wykonawcy . 

Co istotne, w stosunku do Odwołującego nie zachodziła przesłanka wykluczenia, o której mowa 

w  art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp,  bowiem  nie  ma  wątpliwości,  że  podanie  przez  Odwołującego 

informacji, w zakresie doświadczenia Pana K. P. i doświadczenia Pani M. M.-M., nie nastąpiło 

ani  w  wyniku  umyślnego  działania  ani  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa.  Złożenie 

przedmiotowych  informacji  w  postępowaniu  nastąpiło  w  sposób  całkowicie  niezawiniony, 

dowodem  czego  pozostaje  poszukiwanie  przez  Odwołującego  wielu  źródeł  dotarcia  do 

rzetelnych danych na temat doświadczenia osób wskazywanych w ofercie. 

W wyroku z dnia 20 marca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza Sygn. akt KIO 382/17, odnosząc 

się do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, zwróciła uwagę, że: „na 

podstawie  art.  14  Pzp  do  oceny  czynności  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  a  zgodnie  z  art.  355  §  1  k.c.  dłużnik 

obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta 


staranność).  Przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest  uzasadnione  tylko  wtedy,  gdy 

osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego 

dla niej 

miernika należytej staranności". 

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego wyrok z dnia 10 marca 2004 Sygn. akt IVCK151/03: 

„przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  uznaje  się  za  uzasadnione wtedy,  gdy  osoba  ta 

zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej 

miernika  należytej  staranności.  Przez  rażące  niedbalstwo  rozumie  się  natomiast 

niezachowanie  minimalnych  (elementarnych)  zasad  prawidłowego  zachowania  się  w  danej 

sytuacji. O przypisaniu pewnej osobie winy w tej postaci decyduje więc zachowanie się przez 

nią w określonej sytuacji w sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej" . 

Zgodnie  z  tezą  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  10  lipca  2017  r  Sygn.  akt  KIO 

.  „szczegółowa  analiza  treści  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17  p.z.p.  prowadzi  do 

jednoznacznego wniosku, że działanie wykonawcy ma mieć charakter zawiniony, który cechuje 

lekkomyślność  lub  niedbalstwo. Wina  może  być  kwalifikowana  jako  umyślna  (sprawca  chce 

wywołać określone skutki lub godzi się na ich wystąpienie) lub jako nieumyślna (niedbalstwo, 

lekkomyślność) - sprawca przewidywał możliwość wystąpienia bezprawnych następstw swego 

zachowania,  lecz  bezzasadnie  przypuszczał,  że  ich  uniknie  lub  nawet  nie  przewidywał 

możliwości  wystąpienia takich  skutków,  ale powinien  i  mógł je  przewidzieć". Tymczasem,  w 

przypadku  sporządzania  oferty  przez  Odwołującego,  w  ogóle  nie  możemy  mówić  o  winie  w 

podawaniu  informacji  w  zakresie  doświadczenia  Pana  K.  P.  i  Pani  M.  M.-M.,  bowiem 

Odwołujący  przygotowując  informację  był  w  przekonaniu,  że  podaje  wyłącznie  prawdziwe 

informacje  poparte  treścią  posiadanych  przez  Odwołującego  dokumentów  (tj.  świadectwa 

pracy, CV, oświadczenia pracodawcy, itd.). 

Reasumując uznać należy, że skoro w świetle brzmienia art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp wykluczenie 

wykonawcy  wymaga  łącznego  wystąpienia  trzech  przestanek  (tj.  przedstawienia  przez 

wykonawcę  informacji  wprowadzających  zamawiającego  w  błąd,  informacje  te  mogą  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje podejmowane przez  zamawiającego w  postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  oraz  przedstawienie  tych  informacji  nastąpiło  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  wykonawcy),  uznać  należy,  że  w  stosunku  do  Odwołującego  nie  można 

zastosować  wykluczenia,  bowiem  podane  przez  Odwołującego  informacje  w  zakresie 

doświadczenia Pana K. P. i Pani M. M.-M. zostały złożone w sposób całkowicie niezawiniony. 

Na  koniec  należy  wskazać,  że  również  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  26 

października  2018  r.  (sygnatura  akt:  KIO  2050/18  i  KIO  2069/18)  nakazała  wyłącznie 

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania 

oceny ofert, w ramach której mi. in. zostaną odjęte punkty za doświadczenie Pani M. M.-M. 

uzyskane  w  związku z  pełnieniem funkcji specjalisty  ds.  roszczeń.  Co istotne,  Krajowa Izba 


Odwoławcza  w  wyżej  powołanym  wyroku  nie  nakazała  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania, co oznacza, że Zamawiający wykonał orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 

w sposób nieprawidłowy. 

II) 

Zarzut dotyczący naruszenia art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp 

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  poinformował,  że  wykonawcy  zostali 

wykluczeni w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Co ważne Zamawiający, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Odwołującego z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp, nie dał szansy Odwołującemu na wyjaśnienie sytuacji 

opisanej w uzasadnieniu wykluczenia. 

Odwołujący pragnie podkreślić, że w sytuacji wezwania przez Zamawiającego do wyjaśnień w 

zakresie  doświadczenia  Pana  K.  P.  i  Pani  M.  M.-M.,  miałby  szansę  wyczerpująco  wyjaśnić 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawianym przez Zamawiającego, a stanem 

faktycznym ustalonym przez Odwołującego oraz wskazać, że sporządzając ofertę Odwołujący 

dochował należytej staranności i nie ponosi winy w zakresie przedłożonych informacji, gdyż 

przedstawiając wszelkie informacje czerpał wiedzę z wielu wiarygodnych źródeł, w tym licznych 

dokumentów,  takich  jak  świadectwo  pracy,  oświadczenia  poprzedniego  pracodawcy,  CV, 

oświadczenia własne osób wskazywanych do pełnienia funkcji na danym stanowisku. 

W przedmiotowym postępowaniu, zarówno w zakresie dotyczącym doświadczenia Pana K. P. 

jak  i  zakresie  doświadczenia  Pani  M.  M.-M.  przy  wykonywaniu  zadania  nr  1  z  formularza 

„kryteria  pozacenowe",  w  stosunku  do  Odwołującego  nie  było  kierowane  żadne  pismo  od 

Zamawiającego  z  prośbą  o  wyjaśnienie  kwestionowanych  przez  Zamawiającego  danych 

zawartych w składanych dokumentach, wobec czego Zamawiający przed podjęciem decyzji o 

wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania,  nie  umożliwił  Odwołującemu  wyjaśnienia 

rozbieżności  i  wskazania,  że  z  całą  pewnością  Odwołujący  nie  ponosi  winy  w  zakresie 

przedłożonych  informacji,  bowiem  sporządzając  ofertę  dochował  należytej  staranności 

czerpiąc wiedzę z licznych wiarygodnych źródeł. 

Z pola widzenia nie można tracić wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 października 

2018  r.  (sygn.  akt:  KIO  2050/18  oraz  KIO  2069/18),  na  który  to  wielokrotnie  powołuje  się 

Zamawiający  w  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania,  w  którym  to  Izba 

wyraźnie  podkreślała,  że  obowiązkiem  Zamawiającego,  który  otrzymał  dwie  sprzeczne 

informacje,  było  wystąpienie  do  Odwołującego  w  trybie  art.  87  ust.  1  pzp  w  celu  uzyskania 

wyjaśnień. 


W  tym  miejscu  należy  wskazać  na  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia Tom I Instrukcja dla Wykonawców (dalej IdW), tj. pkt 19.1.3.2. ppkt 1) i ppkt 4) 

oraz pkt 19.1.3.5. IdW, w którym to przewidziano następujące rozwiązanie: 

19.1.3.2. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów: 

1) Podkryterium 2.1. Inżynier Kontraktu- max. ilość punktów - 6 

Doświadczenie  przy  realizacji  zadania  obejmującego  budowę,  przebudowę  lub  remont  lub 

nadzór  nad  budową,  przebudową  lub  remontem  Obiektu  Budowlanego  (zgodnie  z  definicją 

wskazaną w pkt 7.2.3) lit b) ppkt 1) IDW - Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 100 mln 

PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 

19.1.3.3. IDW - 

Tom I SIWZ) na stanowisku/stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora 

Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub  Zastępcy Inżyniera 

Kontraktu/Inżyniera  Rezydenta,  który  był  zgłoszony  do  Zamawiającego  oraz  posiadał 

odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. 

• 

Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 3 punkty. 

• 

Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 6 

punktów. 

• 

Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 

0 punktów. 

• 

Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca 

otrzyma 0 

punktów

Podkryterium 2.4. Specjalista ds. roszczeń - max. ilość punktów - 3. 

Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont lub 

nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją 

wskazaną w pkt 7.2.3) lit b) ppkt 1) IDW - Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 100 min 

PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 

19.1.3.3.  IDW  -  Tom  I  SIWZ)  na  stanowisku/stanowiskach:  stanowisku  ds.  roszc

zeń  lub 

Inżyniera  Kontraktu  lub  Inżyniera  Rezydenta  lub  Zastępcy  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera 

Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa 

do reprezentowania Inżyniera. 

• 

Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 1 punkt. 

• 

Za 

2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca 

otrzyma 3 punkty. 


• 

Za 

niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca 

otrzyma 0 punktów. 

• 

Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań 

Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

19.1.3.5. Zamawiający informuje, że Formularz „Kryteria pozacenowe” w zakresie podkryterium 

„Doświadczenie  personelu  Konsultanta"  nie  stanowi  dokumentu  składanego  w  celu 

potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Przepis  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  może  mieć  zastosowanie  jedynie  w  zakresie  wyjaśnienia 

treści  złożonych  ofert.  W  następstwie  czynności  złożenia  wyjaśnień  Wykonawca  nie  może 

uzupełniać  Formularza  „Kryteria  pozacenowe"  w  zakresie  podkryterium  „Doświadczenie 

personelu  Konsultanta"  o  dodatkowe  zadania  nieujęte  w  Formularzu  lub  dokonywać  ich 

zmiany. 

Jeśli w wyniku zastosowania procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie 

okoliczności,  o  których  mowa  w  25  ust.  1  ustawy  Pzp  Wykonawca  dokona  zmiany  osoby 

wskazanej na stanowisko, które podlega ocenie i punktacji w ramach kryterium „Doświadczenie 

personelu  Konsultanta"  - 

podkryterium  od  1)  do  6)  wówczas  Zamawiający  w  ramach  tego 

podkryterium nie przy

zna punktów. 

Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta" może wskazać tylko 

jedną  osobę  na  stanowiska  wskazane  w  podkryterium  od  2.1.  -  do  2.6.  W  przypadku,  gdy 

Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie 

jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności. 

W związku z powyższymi zasadami przyznawania punktów w ramach pozacenowego kryterium 

oceny ofert odnoszącego się do personelu osobowego, nie ulega wątpliwości, że za zadanie, 

które nie potwierdza wymagań Zamawiającego, wykonawca otrzymywał 0 punktów. 

Tym samym, konsekwencją zaakceptowania przez Zamawiającego wyjaśnień Odwołującego 

winno być pozostawienie Odwołującego w postępowaniu (a nie wykluczenie Odwołującego z 

postępowania), a w następstwie przyznanie Odwołującemu 0 pkt w zakresie kwestionowanych 

zadań w ramach wykazywanego doświadczenia personelu. 

Wobec powyższego, gdyby Zamawiający działał w zgodzie z zapisami IdW oraz z zapisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, to wezwałby Odwołującego do udzielenia wyjaśnień w 

zakresie dotyczącym doświadczenia Pana K. P. oraz w zakresie dotyczącym doświadczenia 

Pani M. M.-M. 

(zadanie nr 1 z formularza „kryteria pozacenowe"). Odwołujący miałby szansę 

wyjaśnić,  że  nie  ponosi  winy  za  ujawnione  rozbieżności,  gdyż  podczas  sporządzania  oferty 


dochował należytej staranności. Jedyną sankcją, którą miał prawo zastosować Zamawiający 

było  przyznanie  0  punktów  za  objęte  rozbieżnościami  zadania  (w  ramach  pozacenowego 

kryterium oceny ofert). 

W

edług tezy zawartej w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 maja 2017 r.  Sygn. akt 

zaistnienie  w  ofercie  sprzeczności  treści  oświadczeń  lub  dokumentów  i  wynikające  z 

nich wątpliwości nie mogą stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 

ust.  1  pkt  17  pzp,  a  dokumenty  zawierające  wątpliwości,  niepełne  informacje,  które  nie 

potwierdzają  warunku  udziału  w  postępowaniu  bądź  też  zawierają  nieścisłości,  podlegają 

wyjaśnieniu . 

Zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 1 pzp „w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać 

od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest 

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 

z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści". 

W  doktrynie  przyjmuje  się,  że  skorzystanie  z  procedury  opisanej  w  powołanym  przepisie 

stanowi  obowiązek  zamawiającego,  jeśli  stwierdzone  niejasności  mogą  skutkować 

odrzuceniem  oferty  wykonawcy  (...).  Inne  rozumienie  koment

owanego  przepisu  stałoby  w 

sprzeczności  z  zasadą  wskazaną  w  art.  7  ust.  1  pzp  i  mogłoby  prowadzić  do  udzielenia 

zamówienia wykonawcy, którego oferta nie jest najkorzystniejsza .

Krajowa Izba Odwoławcza w najnowszych orzeczeniach wskazuje, że „należy podkreślić, iż w 

przepisie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp ustawodawca uregulował instytucję wyjaśniania treści oferty 

przede wszystkim jako uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego.  Uprawnienie to może 

się  jednak  przerodzić  w  obowiązek  Zamawiającego  w  sytuacji  stwierdzenia  przez  niego 

występowania wątpliwości co do treści oferty złożonej przez danego wykonawcy, jeżeli może 

to mieć znaczenie dla ziszczenia się przesłanki odrzucenia oferty" Wyrok z 14 lutego 2018 r. 

Sygn.  akt KIO 180/2018

.  Także w kolejnym wyroku z dnia 27 lutego 2018 r. Sygn. akt KIO 

Izba  uznała,  że  „w  sytuacji  kiedy  występują  wątpliwości  w  zakresie  oświadczenia 

wykonawcy  zawartego  w  ofercie,  zamawiający  są  uprawnieni  a  wręcz  zobligowani  do 

skorzystania z art. 87 ust. 1 p.z.p. poprzez wezwan

ie do złożenia wyjaśnień oferty".  

Zatem  przyjąć  należy,  że  ustawodawca  dąży  do  tego  by  wykluczanie  wykonawców  nie 

następowało  poniekąd  „z  automatu",  a  dopiero  w  przypadku  potwierdzenia  się  podstaw 

wykluczenia,  po  uprzednim  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  z  danym 

Wykonawcą w tym zakresie. Nie może dochodzić do sytuacji, by Zamawiający, w oparciu tylko 

i  wyłącznie  o  informacje  zdobyte  we  własnym  zakresie,  podejmował  decyzję  o  wykluczeniu 

danego  wykonawcy  z  postępowania,  nie  umożliwiając  wypowiedzenia  się  w  temacie 

podmiotowi wykluczanemu. 


Konkludując,  Zamawiający,  w  trybie  art.  87  ust.  1  pzp,  winien  wezwać  Odwołującego  do 

wyjaśnień w zakresie ujawnionych rozbieżności w przedmiocie doświadczenia Pana K. P. oraz 

w  zakresie  doświadczenia  Pani  M.  M.-M.  w  zakresie  zadania  nr  1  z  formularza  „kryteria 

pozacenowe", 

tak  by  Odwołujący  miał  szanse  wskazać,  że  nie  ponosi  winy  za  ujawnione 

sprzeczności, gdyż podczas sporządzania oferty dochował należytej staranności. 

III) 

Zarzut dotyczący naruszenia art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp 

Odwołujący wskazuje, iż w razie uznania przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, 

że zachodziły przesłanki wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 17 pzp, to 

Zamawiający dopuści się w tej sytuacji naruszenia art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. 

z  art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp  poprzez  brak  umożliwienia  skorzystania  z  procedury  tzw. 

samooczyszczenia,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  nieuzasadnionego  wykluczenia 

Odwołującego z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp. 

Dalej  wskazuje,  że  Zamawiający,  przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp,  nie  dał  szansy  Odwołującemu  na 

samooczyszczenie  się  poprzez  wytłumaczenie  opisywanej  w  uzasadnieniu  faktycznym 

wykluczenia  sytuacji.  Zatem  tylko  i  wyłącznie  w  sytuacji  wezwania  Odwołującego  przez 

Zamawiającego  do  wyjaśnień  w  tymże  zakresie,  Odwołujący  miałby  szansę  wyczerpująco 

wyjaśnić stan faktyczny oraz wskazać na podjęcie konkretnych środków wskazujących, że jest 

wykonawcom rzetelnym. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 

i 14 oraz 16-

20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Kontynuacją 

cytowanego  przepisu  jest  art.  24  ust.  9  pzp, 

który  przewiduje,  że:  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne  okoliczności  czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8 ww artykułu. 

Co istotne również postanowienia IdW w Rozdziale 8 - „Przesłanki wykluczenia Wykonawców" 

w  pkt  8.4  i  8.5  przewidywały  obowiązek  stosowania  procedury  samooczyszczenia  za  wzór 

ustawowego prawa samooczyszczenia. 

Na obowiązek zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa w art. 24 ust. 8 

pzp, czyli tzw. samooczyszczenia, z ang. self-

cleaning, wskazuje również brzmienie przepisu 


art. 92 ust. 1

a pzp, wedle którego w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, 

o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 

przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

Dalej Odwołujący przywołuje Wyroki KIO wskazując na wadliwe prowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego co w jego ocenie potwierdzają liczne 

orzeczenia  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej. W  wyroku  z  dnia  9  lutego  2017  r.  o  Sygn.  akt  KIO 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  szczegółowo  wyjaśniła  stosowanie  procedury 

samooczyszczenia  wskazując,  że  „przepis  art.  92  ust.  1a  p.z.p.  przewiduje  dodatkowe 

obowiązki informacyjne zamawiającego, w sytuacji gdy decyduje się wykluczyć wykonawcę z 

postępowania  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  8  p.z.p.  W  świetle  tego 

przepisu,  elementem  uzasadnienia  faktycznego  czynności  wykluczenia  musi  być 

przedstawienie przez zamawiającego powodów negatywnej oceny dowodów złożonych przez 

wykonawcę  w  ramach  tzw.  instytucji  samooczyszczenia.  Procedurę  samooczyszczenia 

regulują przepisy art. 24 ust. 8 i 9 p.z.p. Przepis art. 24 ust. 8 p.z.p. stanowi, że wykonawca, 

który podlega wykluczeniu na podstawie m.in. art. 24 ust. 5 p.z.p., może przedstawić dowody 

na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody, 

wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz 

podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są 

odpowiednie  dla  zapobiegania  dalsz

ym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub 

nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy.  Natomiast  art.  24  ust.  9  p.z.p.  stanowi,  że 

wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ust. 8. Procedura samooczyszczenia (z ang. self- 

cleaning) polega na tym, że przed podjęciem 

decyzji o wykluczeniu wykonawcy, m.in. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 p.z.p., zamawiający 

obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, 

które  gwarantują  jego  rzetelność.  Pozytywna  weryfikacja  tych  dowodów  obliguje  zaś 

zamawiającego  do  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania.  Z  regulacji  tych 

wynika zatem de facto d

odatkowa przesłanka wykluczenia wykonawcy, jaką jest umożliwienie 

wykonawcy przedstawienia dowodów na samooczyszczenie" Wyrok KIO z dnia 9 lutego 2017r. 

Sygn. akt KIO 263/17 

W  przedmiotowym  postępowaniu,  w  zakresie  dotyczącym  doświadczenia  Pana  K.  P.  przy 

wykonywaniu  zadania  wskazanego  w  formularzu  „kryteria  pozacenowe"  oraz  w  zakresie 

doświadczenia  Pani 

M.  M.-M. 

przy  wykonywania  zadania  nr  1  wskazanego  w  formularzu 

„kryteria pozacenowe", w stosunku do Odwołującego nie było kierowane żadne pismo z prośbą 

wyjaśnienie  kwestionowanej  przez  Zamawiającego  treści  dokumentów,  wobec  czego 


Zamawiający  przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego,  nie  umożliwił 

Odwołującemu  skorzystania  z  procedury  samooczyszczenia,  która  została  ustawowo 

zagwarantowana  wykona

wcom,  wobec  czego  Zamawiający  bezpośrednio  naruszył  prawa 

przysługujące uczestnikowi postępowania. 

Także kolejny wyrok z dnia 4 lipca 2017 roku o Sygn. akt KIO 1246/17 potwierdza tezę, że 

przeprowadzenie  procedury  samooczyszczenia  jest  obowiązkiem  nałożonym  na 

Zamawiającego, który zamierza wykluczyć wykonawcę z postępowania: „artykuł 24 ust. 9 p.z.p. 

stanowi,  że wykonawca  nie podlega wykluczeniu, jeżeli  zamawiający,  uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie ust. 8. Procedura samooczyszczenia (z ang. self-

cleaning) polega na tym, że przed 

podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy,  Zamawiający  obowiązany  jest  umożliwić 

wykonawcy  przedstawienie  dowodów  na  podjęcie  takich  środków,  które  gwarantują  jego 

rzetelność. Pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zaś Zamawiającego do zaniechania 

wykluczenia wykonawcy z postępowania. Z regulacji tych wynika zatem de facto dodatkowa 

przesłanka  wykluczenia  wykonawcy,  jaką  jest  umożliwienie  wykonawcy  przedstawienia 

dowodów na samooczyszczenie" . 

Z kolei w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2017 r. o Sygn. akt KIO 706/17 

wyraźnie podkreślono, że procedura samooczyszczenia dotyczy toczącego się postępowania 

o udzielenie zamówienia, zatem może być stosowana, także po otwarciu ofert: „artykuł 24 ust. 

8  p.z.p.  stanowi  instytucję  samooczyszczenia  się  wykonawcy,  zwaną  powszechnie  "self-

cleaning". Przedmiotowa instytucja (procedura self-

cleaningu) daje możliwość wykazania przez 

wykonawcę,  w  toczącym  się  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  swojej 

rzetelności  pomimo  zaistnienia  wobec  niego  wymienionych  podstaw  wykluczenia.  Środki 

dowodowe  zostały  wskazane  w  sposób  przykładowy,  przy  czym  ocena  czy  podjęte  przez 

wykonawcę  działania  można  w  konkretnych  okolicznościach,  z  uwzględnieniem  zaistniałej 

przesłanki wykluczenia, uznać za wystarczające do wykazania rzetelności danego wykonawcy 

należy do zamawiającego, zgodnie z art. 24 ust. 9 p.z.p". 

O umożliwieniu wykonawcy samooczyszczenia się, jako dodatkowej obligatoryjnej przesłance 

wykluczenia, stanowi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lipca 2017 r. o Sygn. akt KIO 

wedle, którego procedura samooczyszczenia (z ang. self-cleaning) polega na tym, że 

przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy,  m.in.  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2 

p.z.p.,  zamawiający  obowiązany  jest  umożliwić  wykonawcy  przedstawienie  dowodów  na 

podjęcie  takich  środków,  które  gwarantują  jego  rzetelność.  Pozytywna  weryfikacja  tych 

dowodów  obliguje  zaś  zamawiającego  do  zaniechania  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania.  Z  regulacji  tych  wynika  zatem  de  facto  dodatkowa  przesłanka  przed 

wykluc

zeniem  wykonawcy,  jaką  jest  umożliwienie  wykonawcy  przedstawienia  dowodów  na 


samooczyszczenie. 

Reasumując,  intencją  wprowadzenia  instytucji  samooczyszczenia  jest  umożliwienie  wzięcia 

udziału  w  postępowaniu  wykonawcom,  którzy  podjęli  odpowiednie  działania  naprawcze  i  są 

zdolni do wykonania zamówienia. Tak rozumiany cel stosowania instytucji samooczyszczenia 

koresponduje z zapewnieniem przez Zamawiającego konkurencyjności postępowań. 

Na  koniec  należy  wskazać,  że  przepis  wskazuje  przykładowe  działania,  które  mógł  podjąć 

wykonawca,  a  które  wskazują  na  odzyskanie  zdolności  do  wykonywania  umów  w  sprawie 

zamówienia publicznego: naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie 

pieniężne  za  doznaną  krzywdę,  naprawienie  szkody,  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz 

współpraca  z  organami  ścigania.  Katalog  ten  nie  jest  wyczerpujący  -  nie  obejmuje  też 

wszystkich działań dopasowanych do rodzaju okoliczności będących podstawą wykluczenia. 

W każdym przypadku ocena, czy środki są wystarczające i odpowiednie, wymaga dogłębnej 

analizy stanu faktycznego oraz wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności. Podkreślić należy, 

że  zamawiający  powinien  ocenić  wagę  i  szczególne  okoliczności  czynu  wykonawcy,  który 

wypełnia  przesłankę  wykluczenia,  rozpatrzeć  przedłożone  dowody  pod  kątem  ich 

wiarygodności.  Jeżeli  zamawiający  uznaje,  że  podjęte  działania  zaradcze  wpływają  na 

odzyskanie przez wykonawcę zdolności do rzetelnego wykonania zamówienia oraz zostały w 

odpowiedni sposób 

wykazane  przez  przedłożenie  wiarygodnych  dowodów,  to  nie  będzie  obowiązany  do 

wykluczenia wykonawcy z postępowania.  

IV) Zarzut dotyczący naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp 

Pismem  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  Zamawiający,  na  podstawie  art.  93  ust.  3  pkt  2  pzp, 

poinformował, że przedmiotowe postępowanie, zostaje unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 

1  pkt  4  pzp,  który  stanowi,  że  „Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". 

Zwrócić  jednak  należy  uwagę,  że  w  przypadku  uwzględnienia  niniejszego  odwołania, 

Odwołujący  nadal  będzie  uczestnikiem  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Oferta  Odwołującego  opiewa  na  kwotę  15  371  925,00  zł,  z  kolei 

kwota prz

eznaczona na sfinansowanie zamówienia to również kwota 15 371 925,00 zł, zatem 

dopóki odwołanie nie zostanie rozpatrzone przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, 

dopóty nie możemy mówić o zaistnieniu podstawy prawnej do unieważnienia postępowania, o 

której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp. 


W świetle powyższego, zarzuty postawione Odwołujący uważa za zasadne, dlatego wnosi o 

uwzględnienie odwołania w całości. 

Stanowisko w sprawie 

zajął zamawiający przedkładając pismo z dnia 9 stycznia 2019 roku na 

rozprawie  w  dniu  10  stycznia  2019  roku 

jak  również  stanowisko  przedstawił  przystępujący 

konsorcjum ECM JPL w piśmie z dnia 10 stycznia 2019 roku, wnosząc o oddalenie odwołania.    

Odwołanie w sprawie Sygn. akt KIO 2631/18  

Odwołujący  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: 

1.  „ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa 

2.  JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02 - 626 Warszawa 

Zwani dalej: „konsorcjum  ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i JPL Project Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie” lub „Konsorcjum ECM i JPL” 

Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, wniesiono 

odwołanie następującej treści jak poniżej. 

ZARZUTY 

W toku przedmiotowego postępowania naruszono przepisy: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  jego  zastosowanie  i  wykluczenie  Konsorcjum  ECM  i  JPL  z 

postępowania pomimo, iż Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił 

informacji 

wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane  przez  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  w  zakresie  w  jakim  informacje  te 

dotyczą  doświadczenia  wskazanego  dla  osoby  skierowanej  na  stanowisko  Specjalisty  ds. 

roszczeń: D. A., 

art. 24 ust. 8 i 9 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wadliwą ocenę złożonych wyjaśnień 

i  dowodów  potwierdzających  rzetelność  Odwołującego  zawartych  w  piśmie Odwołującego  z 

dnia 30 października 2018 r., podczas gdy pozwalały one na uznanie ich za wystarczające w 

rozumieniu art. 24 ust. 9 Pzp; 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez unieważnienie Postępowania z uwagi na okoliczność, że cena 

najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę  jaką  Zamawiający 


zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena oferty Odwołującego 

nie  przewyższa  tej  kwoty  i  w  razie  uwzględnienia  Odwołania  może  zostać  uznana  za 

najkorzystniejszą. 

ŻĄDANIA 

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za 

odrzuconą,  w  związku  z  tym,  że  Konsorcjum  ECM  i  JPL  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa nie przedstawiło informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, mogących 

mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  w 

zakresie w jakim informacje te dotyczą doświadczenia wskazanego dla osoby skierowanej na 

stanowisko Specjalisty ds. roszc

zeń: D. A.; 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

ZACHOWANIE TERMINU I WYMOGÓW FORMALNYCH. 

W dniu 14 grudnia 2018 r. Zamawiający przesłał Odwołującemu via e-mail informację m.in. 

o  wykluczeniu  z  Postępowania  Konsorcjum  ECM  oraz  unieważnieniu  postępowania  na 

podstawie art. 93 ust. 1 Pkt 4 Pzp. W związku z powyższym, odwołanie wniesione w dniu 

dzisiejszym to jest 24.12.2018r. 

stosownie do art. 185 ust. 8 Pzp należy uznać za złożone 

z zachowaniem terminu ustawowego. 

Odwołujący  uiścił  wpis  od  odwołania  w  wymaganej  wysokości,  a  Zamawiający  otrzymał 

kopię odwołania. 

INTERES I SZKODA. 

Odwołujący ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania, gdyż jest wykonawcą, który złożył 

ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Prawidłowa  ocena  zachowania  Odwołującego 

prowadziłaby do wniosku, że Odwołujący nie dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, 

a co za tym idzie, że nie podlega on wykluczeniu z Postępowania, a jego oferta odrzuceniu. Co 

więcej, gdyby Zamawiający nie naruszył art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp i nie wykluczył Odwołującego 

z postępowania, nie doszłoby do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 

4 Pzp - 

cena oferty Odwołującego jest bowiem niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (po jej podwyższeniu w dniu 12 września 2018 r.). 

W  związku  z  tym  wskutek  nieprawidłowych  czynności  Zamawiającego,  Odwołujący  może 

ponieść szkodę poprzez pozbawienie go możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia. 

UZASADNIENIE 

Zarzut 

dot. wykluczenia Konsorcjum ECM z postępowania. 

Zgodnie z informacją z dnia 14 grudnia 2018 r. Zamawiający wykluczył 

Odwołującego z postępowania wskazując, że w odniesieniu do osoby podanej w formularzu 


2.2. „Kryteria pozacenowe” oraz w Formularzu 3.4. „Wykaz osób” na stanowisko Specjalisty 

ds. roszczeń, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje nieprawdziwe, 

niezgodne  ze  stanem  faktycznym,  wprowadzające  Zamawiającego  w  błąd.  Z  powyższym 

odwołujący  nie zgadza się.   

2.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 

pkt 17 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzję 

podejmowane  prz

ez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W 

przedmiotowym  stanie  faktycznym  w  stosunku  do  Konsorcjum  ECM  nie  zaistniała  żadna  z 

przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

3.  Pan  D.  A. 

posiada  wymagane  przez  Zamawiającego  doświadczenie  zdobyte  w  ramach 

realizacji  zadania  „Projekt  i  budowa  drogi  ekspresowej  S8  od  węzła  „Marki”  (bez  węzła)  do 

węzła „Radzymin Płd.” W podziale na zadania: Zadanie I - Projekt i budowa drogi ekspresowej 

S8 na odcinku I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł „Kobyłka” oraz zadania „Kontynuacja budowy 

Autostrady  A1  Toruń  -  Stryków.  Odcinek  I  Czerniewice  -  Odolion  od  km  151+900  do  km 

163+300, Odcinek II Odolion - 

Brzezie od km 163+300 do km 186+366”. 

a. 

Zgodnie z brzmieniem warunku udziału w postępowaniu z pkt 7.2. 3) lit.b) ppkt 7) A) SIWZ- 

Tom l, wykonawcy mieli wykazać doświadczenie uzyskane przez daną osobę na stanowisku 

ds. roszczeń. W przeciwieństwie do wymagań określonych przy wykazywaniu doświadczenia 

osoba, która pełniła funkcje na stanowisku Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, 

w  przypadku  wykazywania  doświadczenia  na  stanowisku  ds.  roszczeń,  Zamawiający  nie 

określił  żadnych  dodatkowych  elementów,  które  należało  wykazać,  w  szczególności,  nie 

wymagał,  aby  osoba  taka  podlegała  zgłoszeniu  Zamawiającemu  czy  też  widniała  jako 

zatwierdzony  przez  danego  zamawiającego  personel  kluczowy  wykonawcy.  Nie  mamy  przy 

tym  do  czynienia  z  warunkiem  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potwierdzającym 

doświadczenie wykonawcy w realizacji określonych zamówień, zatem nie ma znaczenia brak 

możliwości  uzyskania  potwierdzenia  należytego  pełnienia  funkcji  przez  Inwestora  i 

potwierdzenie  takiego faktu  nie  było  wymagane.  Uzyskane  przez  Odwołującego  dokumenty 

potwierdzają, że Pan A. pełnił należycie wymaganą funkcję w ramach wymienionych zadań, 

zatem  jest  to  wystarczające  dla  potwierdzenia  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu w brzmieniu określonym w SIWZ. 

b.  Pan D. S. 

na wyżej wskazanych inwestycjach był zatrudniony jako Radca Prawny i zajmował 

się m.in. obsługą roszczeń. 

c. 

Doświadczenie na stanowisku ds. roszczeń powinno być interpretowane szeroko - nie przez 

pryzmat nazwy stanowiska czy pełnionej funkcji, a przez pryzmat zakresu obowiązków jakie 

wiążą się z zajmowaniem określonego stanowiska. Potwierdza to również fakt, że na każdej 

inwestycji,  u  każdego  inwestora  czy  wykonawcy  poszczególne  stanowiska,  mogą  być 


nazywane  inaczej,  pomimo  że  zajmowanie  ich  wymaga  od  pracowników  tego  samego 

doświadczenia, kwalifikacji i wiąże się ono z wykonywaniem tego samego rodzaju obowiązków. 

W  związku  z  tym  Zamawiający  nie  powinien  oceniać  doświadczenia  poprzez  pryzmat 

nomenklatury  jaką  poszczególne  podmioty  nadają  funkcjom  i  stanowiskom  sprawowanym 

przez ich pracowników i współpracowników. Ocena powinna odbywać się z punktu widzenia 

zakresu obowiązków, jakie są wykonywane w ramach tego stanowiska. Tym bardziej, że nie 

na każdej inwestycji funkcja specjalisty ds. roszczeń występuje

d.  W  pkt  7.2.  3)  lit.b)  ppkt  7)  A)  SIWZ- 

Tom  I  wskazano,  że  osoba,  która  ma  pełnić  funkcję 

Specjalisty ds. roszczeń ma posiadać wskazane doświadczenie na stanowisku/ stanowiskach: 

„stanowisku  ds.  roszczeń,  lub  Inżyniera  Kontraktu  tub  Inżyniera  Rezydenta  lub  Zastępcy 

Inżyniera Kontraktu/ Inżyniera Rezydenta”. W związku z tym Zamawiający przyznał, że osoba, 

na  stanowisko  Specjalisty  ds.  roszczeń  nie  musi  mieć  doświadczenia  stricte  w  zakresie 

roszczeń  oraz  wyłącznie  w  zakresie  roszczeń  -  dopuścił  on  bowiem  na  potwierdzenie 

spełnienia  tego  warunku  osoby  pełniące  również  zupełnie  inne  funkcje.  Co  więcej,  o  ile 

Zamawiający w stosunku do pozostałych wymienionych stanowisk wypisał je z wielkiej litery - 

czym dał do zrozumienia, że są to funkcje posiadające swoje źródło np. w ustawach, są one 

powszechne i przez samą nazwę można przypisać im określone uprawnienia i obowiązki, o 

tyle w przypadku „stanowiska ds. roszczeń” wskazał je z małej litery. Bez wątpienia wynika to 

z  faktu,  że  jest  to  nazwa  potoczna,  a  zakres  obowiązków  związanych  z  tym  stanowiskiem 

wymaga każdorazowego doprecyzowania w zakresie większym niż w przypadku pozostałych 

wymienionych funkcji. 

e. 

W związku z powyższym o ile Pan D. A., na wskazanych przez Konsorcjum ECM inwestycjach 

faktycznie nie występował na stanowisku „Specjalista ds. roszczeń", o tyle w rzeczywistości do 

zakresu  jego  obowiązków  należała  obsługa  roszczeń.  Jako  radca  prawny  miał  ku  temu 

odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W informacji o wykluczeniu z dnia 14 

grudnia  2018  r.  Zamawiający  wskazał,  że  „pełnienie  obsługi  prawnej,  a  w  szczególności 

stanowisko Radcy Prawnego, nie jest tożsame z żadnym ze wskazanych przez Zamawiającego 

w SIWZ stanowisk. ” Z powyższym nie sposób się jednak zgodzić  - zarówno przy obsłudze 

prawnej, jak i pełnieniu funkcji Radcy Prawnego zakres obowiązków jest zdecydowanie szerszy 

niż w przypadku stanowiska ds. roszczeń. 

f. 

W związku z tym usługi świadczone przez Pana A. na wskazanych w ofercie Odwołującego 

zadaniach  wpisują  się  w  usługi  wykonywane  na  stanowisku  ds.  roszczeń,  nie  doszło  do 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd (tak również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 

4 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1206/18). 

g. 

W związku z tym, że w ramach pełnienia funkcji Radcy Prawnego Pana A. zajmował się m.in. 

roszczeniami, 

Odwołujący powinien uznać, że Odwołujący spełnia wymóg z pkt 7.2. 3) lit. b) 

ppkt 7) A) SIWZ- Tom I i pkt 19.1.3.2. 4) SIWZ-Tom I. 


Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt: KIO 1417/18 podjęła 

się  omówienia  jednej  z  przesłanek  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  -  możliwości 

przypisania  wykonawcy  winy  we  wprowadzeniu  zamawiającego  w  błąd.  „Winę  na  gruncie 

prawa  cywilnego  dzieli  się  na  umyślną,  czyli  polegającą  na  działaniu  lub  zaniechaniu,  bądź 

winę  nieumyślną,  cechującą  się  niedołożeniem  należytej  staranności  -  niedbalstwem  albo 

lekkomyślnością.  Definicja  należytej  staranności  zawarta  jest  w  art.  355  §  1  k.c.  Dłużnik 

obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta 

staranność).  W  judykaturze  wyrażany  jest  pogląd,  że  przypisanie  określonej  osobie 

niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu 

i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności (wyrok 

SN z 10 marca 2004 r., IV CK 151/03). W praktyce jego zastosowanie polega na wyznaczeniu 

stosownego  modelu,  ustalającego  optymalny  w  danych  warunkach  sposób  postępowania, 

odpowiednio  skonkretyzowanego  i  aprobowanego  społecznie,  a  następnie  na  porównaniu 

zachowania dłużnika z tak określonym wzorcem. O tym, czy na tle konkretnych okoliczności 

można danej osobie postawić zarzut braku należytej staranności w dopełnieniu obowiązków, 

decyduje jednak nie tylko niezgodność jej postępowania z wyznaczonym modelem, lecz także 

empir

ycznie  uwarunkowana  możliwość  oraz  powinność  przewidywania  odpowiednich 

następstw zachowania. ” 

Przenosząc  powyższe  na  grunt  przedmiotowej  sprawy,  należy  wskazać,  że  w  zaistniałym 

stanie faktycznym nie sposób przypisać Odwołującemu winy rozumianej jako lekkomyślność 

lub  niedbalstwo.  Składając  ofertę  Odwołujący  miał  podstawy,  aby  oświadczyć  w  formularzu 

ofertowym, że Pan D. A. posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w zakresie 

stanowiska ds. roszczeń. 

a. 

Odwołujący,  zgodnie  z  obowiązującą  w  jego  przedsiębiorstwie  procedurą,  dobrał  osoby  i 

wykazywane  kontrakty  opierając  się  nie  tylko  na  potwierdzonych  pisemnie  oświadczeniach 

osób  wskazanych  w  wykazach,  ale  również  -  przedstawionych  przez  nią  dokumentach 

pochodzących od podmiotów trzecich. 

b.  Proces 

weryfikacji  spełniania  przez  Pana  D.  A.  wymagań  przedstawia  Notatka  służbowa 

sporządzona  przez  pracownika  Odwołującego  i  podpisana  przez  Pana  D.  A.  Notatkę 

sporządzono  na  potrzeby  oferty  składanej  w  innym  postępowaniu,  jednakże  zawarte  w  niej 

informacje, 

uzyskane przed terminem składania ofert w Postępowaniu objętym przedmiotowym 

odwołaniem,  potwierdzały  spełnianie  warunków  udziału/kryterium  oceny  ofert  również  w 

ramach niniejszego Postępowania, zatem Konsorcjum ECM mogło powołać się, za zgodą Pana 

A.,  na 

uzyskane  w  ten  sposób  informacje  sporządzając  ofertę  na  rzecz  Zamawiającego. W 

notatce  potwierdzono  spełnianie  wszystkich  elementów  wymagań  określonych  przez 

Zamawiającego, a w szczególności fakt pełnienia funkcji na stanowisku ds. roszczeń na obu 

wykazywa

nych w Postępowaniu zadaniach. 


c. 

Odwołujący  uzyskał  ponadto  referencje  dla  Pana  D.  A.  wystawione  przez  podmiot  trzeci,  tj. 

Wykonawcę  zatrudniającego  Pana  D.  A.  do  pełnienia  wymaganej  funkcji  w  ramach 

wykazywanych  kontraktów.  Odwołujący,  po  zweryfikowaniu,  iż  podmiot  wystawiający 

referencję  pełnił  wskazaną  rolę  Wykonawcy  w  ramach  przedmiotowych  zamówień,  nie  miał 

podstaw aby poddawać w wątpliwość zarówno rzetelność oświadczeń samego specjalisty, jak 

i prawdziwość informacji zawartych w przedłożonym mu dokumencie. Dokument ten nie budził 

żadnych  zastrzeżeń  zarówno  co  do  jego  formy,  jak  i  treści,  a  zawarte  w  nim  informacje 

odpowiadały  informacjom  pochodzącym  ze  źródeł  ogólnodostępnych,  które  weryfikował 

Odwołujący. 

d.  Dodatkowo, Wykonawca wobec wniesionego w P

ostępowaniu odwołania, zwrócił się ponownie 

do  Pana  D.  A. 

o  potwierdzenie spełniania warunków  udziału określonych w  Postępowaniu i 

takie  potwierdzenie  otrzymał  w  formie  pisemnej.  W  związku  z  tym,  Odwołujący  nie  miał 

podstaw,  aby  poddawać  w  wątpliwość  doświadczenie  Pana  D.  A.  Zgodnie  z  orzeczeniem 

Krajowej Izby O

dwoławczej z dnia 10 lipca 2017 r., sygn. KIO 1257/17: „Przystępujący zaufał. 

jako pracodawca, informacjom podanym w dokumentach rekrutacyjnych przez Pana K. 8, nie 

miał również żadnych podstaw, ani wątpliwości, by przedmiotowe informacje poddać dogłębnej 

weryfikacji.  Nie  można  zatem  zarzucać  Przystępującemu,  iż  powinien  on  przewidzieć 

możliwość  podania  przez  swojego  pracownika  danych  nie  do  końca  zgodnych  z 

rzeczywistością,  bowiem  stosunek  pracodawca-pracownik  oparty  jest  w  szczególności  na 

wzajemnym  zaufa

niu.  Przystępujący  zachował  zatem  należytą  staranność  w  zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności i dobru pracowników, nie można zatem dopatrzeć się w 

j

ego  działaniu  lekkomyślności  bądź  niedbalstwa.  Nadto,  należy  wskazać,  iż  Pan  K.  B.  jest 

członkiem samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa, zaś sam jego zawód jest 

zawodem  zaufania  publicznego.  Zatem,  tym  bardziej  Przystępujący  nie  miał  podstaw  do 

podważania danych podanych przez osobę, obdarzoną takim publicznym zaufaniem. ” 

W  pkt  19.1.3.2.  4)  SIWZ- 

Tom  I  Zamawiający  wskazał  pozacenowe  kryterium  oceny  ofert  - 

„Specjalista ds. roszczeń”. W ramach tego kryterium Odwołujący nie otrzymał punktów. 

a. 

W  ramach  tego  kryterium  wykonawcy  musiał  wykazać  się  „doświadczeniem  przy  realizacji 

zadania  obejmuj

ącego  budowę  lub  przebudowę  lub  remont  lub  nadzór  nad  budową  lub 

przebudową tub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 7.2.3.) 

lit. b) ppkt 1IDW Tom I SIWZ) o 

wartości robót co najmniej 100 min PLN netto od rozpoczęcia 

robót do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 19.1.3.3. IDW - Tom I SIWZ) 

na  stanowisku/stanowiskach:  stanowisku  ds.  roszczeń  lub  Inżyniera  Kontraktu  lub  Inżyniera 

Rezydenta  lub  Zastępcy  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Rezydenta,  który  byt  zgłoszony  do 

Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Inżyniera.” W 

ramach tego kryterium wykonawca mógł uzyskać: 

1 pkt za jedno zadanie potwierdzające powyższe wymaganie, 


3 pkt za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymaganie, 

0 pkt za niewyk

azanie zadań potwierdzających powyższe wymagania, 

0 pkt za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań. 

b. 

W toku oceny ofert Zamawiający w ramach przedmiotowego kryterium nie przyznał punktów 

za wskazane pr

zez Odwołującego zadanie dot. Pana A.. W związku z tym, w przedmiotowym 

stanie  faktycznym 

nie  może  być  mowy  o  przekazaniu  Zamawiającemu  informacji 

wprowadzających w błąd - skoro Zamawiający uznał, że doświadczenie Pana A. nie spełnia 

warunków  przyznania  punktów  w  ramach  podkryterium  2.4.  Specjalista  ds.  roszczeń,  to  nie 

może  być  w  tym  przypadku  mowy  o  informacjach  wprowadzających  w  błąd.  Potwierdza  to 

również  fakt,  że  informacja  ta  nie  miała  i  nie  mogła  mieć  istotnego  wpływu  na  decyzje 

podejmowane przez Zam

awiającego w toku Postępowania. 

c. 

Jeśli zatem Zamawiający samodzielnie prawidłowo uznałby, że przedstawione doświadczenie 

nie  odpowiada  określonym  przez  niego  wymaganiom,  to  taka  okoliczność  powoduje  brak 

możliwości  zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  gdyż  niespełniona  została  jedna  z 

przesłanek  tego  przepisu,  tj.  „wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd”.  Takie  stanowisko 

potwierdza m.in. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 maja 2017 r., sygn. KIO 782/17: 

„Izba  uznała,  że  nie  można  mówić  o  przedstawieniu  przez  wykonawcę  informacji 

wprowadzających w  błąd zamawiającego,  o których mowa w  art.  24  ust.  1 pkt  17  Pzp, jeśli 

informacje te dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu. W takiej bowiem sytuacji trudno 

uznać, że są to informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego.  Oświadczenie  wykonawcy  zamawiający  zweryfikuje  na  podstawie 

posiadanych przez siebie danych, zatem to one są decydujące dla decyzji zamawiającego.” 

d.    Ponadto, zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwo

ławczej z dnia 10 lipca 2017 r., sygn. KIO 

„Przystępujący  zaufał,  jako  pracodawca,  informacjom  podanym  w  dokumentach 

rekrutacyjnych  przez  Pana  K.  B,  nie  mia

ł  również  żadnych  podstaw  ani  wątpliwości,  by 

przedmiotowe  informacje  poddać  dogłębnej  weryfikacji.  Nie  można  zatem  zarzucać 

Przystępującemu, iż powinien on przewidzieć możliwość podania przez swojego pracownika 

danych nie do końca zgodnych z  rzeczywistością,  bowiem  stosunek  pracodawca-pracownik 

oparty jest w szczególności na wzajemnym zaufaniu. Przystępujący zachował zatem należytą 

staranność w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i dobom pracowników, nie można 

zatem  dopatrzeć  się  w  jego  działaniu  lekkomyślności  bądź  niedbalstwa.  Nadto,  należy 

wskazać, iż Pan K. B. jest członkiem samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa, 

zaś sam jego zawód jest zawodem zaufania publicznego. Zatem, tym bardziej Przystępujący 

nie miał podstaw do podważania danych podanych przez osobę, obdarzoną takim publicznym 

zaufaniem. (...) 

Kolejną przesłanką, która musi zaistnieć, by móc zastosować dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 17 

Pzp  i  wykluczyć  wykonawcę  z  postępowania  jest  wprowadzenie  w  błąd  Zamawiającego. W 


niniejszym stanie faktycznym Zamawiający nie został wprowadzony w błąd, bowiem za taki nie 

m

ożna uznać jedynie powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości. Podobny pogląd do 

powyższego został wyrażony w doktrynie przez K. R., który wskazał, że "Z drugiej strony należy 

zaznaczyć,  że  podanie  informacji  nieprawdziwej  nie  zawsze  będzie  skutkowało 

wprowadzeniem zamawiającego w błąd. Przekazanie informacji nieprawdziwej może wywołać 

u gospodarza postępowania odmienny stan, np. wywołać wątpliwości co do stanu faktycznego" 

(zob.  K.  Różowicz,  Wykluczenie  wykonawcy,  który  wprowadził  zamawiającego  w  błąd, 

Komentarz  prak

tyczny,  LEX).  O  wprowadzeniu  Zamawiającego  w  błąd  w  okolicznościach 

niniejszej  sprawy  moglibyśmy  mówić  jedynie  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  rzeczywiście 

uwierzyłby  w  zapewnienia  Wykonawcy,  co  do  wskazywanego  doświadczenia  Pana  K.  B  i 

dokonał  wyboru  Przystępującego  bez  wezwania  go  do  wyjaśnień.  Zamawiający  zachował 

jednak  czujność  i  nie  dał  wprowadzić  się  w  błąd,  zatem  nie  miał  również  możliwości 

zastosowania  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  i  wykluczenia  Przystępującego  z  prowadzonego 

postępowania.  Podsumowując powyższe,  nawet  w  sytuacji, gdyby  intencją Przystępującego 

rzeczywiście było wprowadzenie w błąd Zamawiającego (czego Zamawiający niniejszym nie 

potwierdza), to i tak nie zaistniał skutek tego działania, tj. Zamawiający nie został wprowadzony 

błąd. Brak zatem drugiej z przesłanek wyszczególnionych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp". 

Wobec tego Odwołujący ani w wyniku lekkomyślności, ani w wyniku niedbalstwa 

nie  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd.  Odwołujący  wskazał  Pana  D.  A.  na  stanowisko  ds. 

roszczeń  po  uzyskaniu  stosownych  informacji  od  samego  Pana  A.  jak  i  osób  trzecich.  W 

związku z tym Odwołujący nie miał podstaw, aby mieć w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości. 

Odwołujący złożył pierwsze wyjaśnienia w zakresie doświadczenia Pana A. już w lipcu 2018 r., 

w związku z tym nie ma tu mowy o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd, tym bardziej, że do 

zakresu obowiązków jakie wykonywał Pan A. na wskazanych w Ofercie inwestycjach wchodziła 

m.in. obsługa roszczeń. 

Należy również podkreślić, że w Formularzu 2.2. „Kryteria pozacenowe” Odwołujący wskazał 

jako stanowisko, które zajmował Pan A. „stanowisko ds. roszczeń (Radca prawny)”. Ponadto 

w  Formularzu  3.4  „Wykaz  osób”  w  kolumnie  zatytułowanej  jako  „Kwalifikacje  zawodowe, 

doświadczenie  i  wykształcenie  potwierdzające  spełnianie  wymagań”  Odwołujący  wskazał  w 

odniesieniu do p. A. 

„specjalista ds. roszczeń (Radca prawny)”. Wobec tego Zamawiający już 

od dnia otwarcia ofert miał wiedzę, że Pan A. pełnił funkcję Radcy prawnego i, co dodatkowo 

potwierdza,  że  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  doszło  do  wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd i zaktualizowania się przesłanek art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Krajowa Izba 

Odwoławcza w  wyroku z  dnia 2 sierpnia  2018  tj.,  sygn.  akt:  KIO  1417/18 wskazała,  że „nie 

można  przypisywać  wykonawcy  przedstawienia  nieprawdziwych  informacji  w  sytuacji,  gdy 

weryfikacja potencjalnie błędnej informacji następuje w oparciu o treść samej oferty, podobnie 

jak  nie  można  mówić  o  wprowadzeniu  w  błąd  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  „z|  urzędu” 


dysponuj

e informacjami pozwalającymi zweryfikować oświadczenia wykonawców”. 

Odnosząc  się  do  przytoczonego  przez  Zamawiającego  w  informacji  o  wykluczeniu 

Odwołującego  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  20  lipca  2018  r.,  sygn.  akt:  KIO 

1319/18,  należy  wskazać,  iż  rozstrzygnięcie  to  nie  może  przekładać  się  bezpośrednio  na 

czynno

ści  dokonywane  w  Postępowaniu.  Należy  zwrócić  uwagę,  iż  przedstawione  w 

uzasadnieniu  ustalenia  Izby  dotyczą  wyłącznie  odwołania  się  do  faktu,  iż  z  informacji 

przekazanych odwołującemu się wówczas wykonawcy wynika, iż wskazana osoba nie widniała 

jako  zatwie

rdzony  personel  wykonawcy  robót  -  nie  przesądza  ono  natomiast,  iż  pan  A. 

faktycznie nie zajmował stanowiska specjalisty ds. roszczeń na przedmiotowym kontrakcie - 

zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

Mając  powyższe  na  uwadze  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  zostały  spełnione 

przesłanki dotyczące braku rzetelności działania wykonawcy wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 17 

pzp, w związku z tym podniesiony przez Odwołującego zarzut zasługuje na uwzględnienie. 

Zarzut dot

yczący samooczyszczenia. 

W piśmie z dnia 30 października 2018 r. Odwołujący przedstawił Zamawiającemu wyjaśnienia 

dot. doświadczenia Pana D. A. (prawdziwości wskazanych w ofercie informacji i sposobu ich 

weryfikacji) wraz z załączeniem stosownych dowodów. 

Przedmiotowe  wyjaśnienia  powinny  doprowadzić  Zamawiającego  do  wniosku,  iż  tzw.  self-

cleaning  został  przeprowadzony  przez  Odwołującego  skutecznie  (art.  24  ust.  9  Pzp). 

Zamawiający  błędnie  zinterpretował  art.  24  ust.  8  Pzp  i  tym  samym  bezzasadnie  odmówił 

uznania  wyjaśnień  Odwołującego.  Zamawiający  nietrafnie  wskazał,  że  „przyznanie  się 

wykonawcy  do  wprowadzenia  w  błąd  winno  nastąpić  dobrowolnie  i  niezwłocznie,  zanim 

Zamawiający  uświadomi  sobie  ten  fakt.” W  związku  ż  tym,  że  podane  przez  Odwołującego 

informacje  są  prawdziwe,  nie  miał  on  na  wcześniejszym  etapie  podstaw,  aby  przekładać 

Zamawiającemu wyjaśnienia w zakresie doświadczenia Pana A. 

3.  Krajowa Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt: KIO 819/18 wskazała, 

że  „Wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego  z  Informacji  o  wykluczeniu,  Izba  uważa,  że  na 

wspomnianym  etapie  Odwołujący  nie  był  zobowiązany  przedstawiać  sposobu 

przeprowadzenia  weryfikacji  informacji  doświadczenia  zawodowego  danej  osoby. 

Zamawiający  nie  miał  oceniać  skuteczności  działania  Wykonawcy  czy  dołożono  należytej 

staranności w trakcie procesu przygotowania oferty, ale właśnie, czy przedstawione w ofercie 

dane odpowiadają prawdzie. Dopiero stwierdzenie, że przedstawione dane nie są prawidłowe 

powoduje, że zmaterializowała się przesłanka rozpoczęcia procedury opisanej w art. 24 ust. 8 

ustawy  Pzp.  Teraz  to  po  stronie  Odwołującego  spoczywa  ciężar  wykazania,  że  podjął  on 

wszelkie  niezbędne  środki,  by  jego  działania  jako  profesjonalisty  charakteryzowały  się 


rzetelnością.  Teza  Zamawiającego,  że  czas  na  przedstawienie  dowodów  rzetelności  przez 

wykonawcę  upływa  wraz  z  terminem  na  składanie  ofert  jest  wewnętrznie  sprzeczna, 

przynajmniej w przedmiotowym postępowaniu. Słusznie Zamawiający wspomina, że inicjatywa 

w  zakresie  wykazania  naprawienia  szkody  spoczywa  na  wykonaw

cy,  jednakże  tylko  w 

przypadku, gdy podstawa faktyczna wykluczenia jest Stronom znana i obiektywnie stwierdzona 

innym;  dokumentami  lub  ustaleniami,  w  tym  innym  orzeczeniem,  już  w  momencie  złożenia 

oferty.  Nie  jest  to  jednak  przypadek  prowadzonego  postępowania,  w  którym  Odwołujący, 

działając  w  zaufaniu  do  przedstawionych  mu  danych  przez  osobę  trzecią  złożył  ofertę,  a 

dopiero  weryfikacja  tych  danych  (czy  to  samodzielnie  przez  Wykonawcę,  czy  przez 

Zamawiającego  w  innym,  równoległe  prowadzonym  postępowaniu)  wykazała,  że  były  one 

nieprawidłowe. Dopiero w przyszłych postępowaniach Wykonawca może, jeżeli uznaje swoje 

zawinienie,  przedstawiać  w  JEDZ  środki  świadczące  o  jego  rzetelności  wraz  ze  złożeniem 

oferty. (...) Reasumując, Izba stwierdziła, że naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp mogło mieć 

istotny wpływ na wynik prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wobec czego - 

działając na podstawie przepisów art. 192 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 tej ustawy - orzekła, jak w pkt 1. 

sentencji uwzględniając w części odwołanie”. 

Zamawiający wskazał w informacji o wykluczeniu z dnia 14 grudnia 2018 r., że „złożenie przez 

Wykonawcę pisma z  dnia 30.10.2078 r.  nie  odbyło się niezwłocznie,  tj. zanim  Zamawiający 

dowiedział  się  o  fakcie  przedstawienia  informacji  wprowadzających  w  błąd  lecz  stanowiło 

reakcję na odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego na odwołanie TPF sp. z o.o.” Należy 

jednak  wskazać,  że  zgodnie  z  przytoczonym  powyżej  wyrokiem  dopiero  stwierdzenie,  że 

przedstawione  dane  nie  są  prawidłowe  powoduje,  że  zmaterializowała  się  przesłanka 

rozpoczęcia procedury opisanej w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z tym, że Odwołujący 

nie  przedstawił  Zamawiającemu  nierzetelnych  informacji,  a  co  za  tym  idzie  nie  podlega  on 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, prze

słanka zastosowania art. 24 ust. 8 Pzp 

nie zmaterializowała się. Odwołujący złożył stosowne wyjaśnienia w momencie, gdy zapoznał 

się z  odpowiedzią Zamawiającego  na  odwołanie TPF w  sprawie o sygn.  akt:  KIO  1319/18  i 

zauważył, że Zamawiający powziął wątpliwość co do doświadczenia Pana A. wskazanego w 

ofercie Odwołującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt: KIO 422/18 wskazała 

(co prawda w stosunku do innej przesłanki wykluczenia, ale zasada pozostaje niezmienna), że 

„Należy  bowiem  podkreślić,  że  instytucja  samooczyszczenia  ma  zastosowanie  wtedy  gdy 

wobec Wykonawcy  zachodzi  podstawa wykluczenia,  ale Wykonawca zamierza wykazać,  że 

mimo to jest podmiotem rzetelnym i wiarygodnym. Instytucja ta natomiast nie ma zastosowania 

w sy

tuacji, gdy wobec wykonawcy w ogóle nie zachodzi podstawa wykluczenia. Innymi słowy, 

jedynie w przypadku wykazania istnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 

5  pkt  4  Pzp,  zasadne  jest  skorzystanie  przez  wykonawcę  z  uprawnienia  do  przedstawienia 


dowodów na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do uznania jego rzetelności. 

Jeżeli natomiast przesłanki te nie zachodzą, wykonawca jest uprawniony do kwestionowania 

czynności wykluczenia (...).” 

W związku z tym samooczyszczanie złożone przez Wykonawcę zostało błędnie ocenione przez 

Zamawianego,  gdyż  zarówno  same  wyjaśnienia  jak  i  przedłożone  dowody  powinny  zostać 

uznane za wystarczające. 

Zarzut dot. unieważnienia postępowania. 

      Stwierdzenie  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  P

zp  implikuje  konieczność  nakazania 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  Postępowania,  w  zakresie  w  jakim  motywację 

Zamawiającego stanowił brak ofert niepodlegających odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp) (tak 

m.in.  w  wyroku  KIO  z  dnia  2  sierpnia  2018  r., 

sygn.  akt:  KIO  1417/18). W związku z tym  w 

przypadku uwzględnienia odwołania w zakresie zarzutu nr 1 żądanie wskazane w ust. III pkt. 1 

niniejszego odwołanie jest w pełni uzasadnione. 

Podsumowując,  argumentacja  wyżej  przedstawiona  potwierdza  w  ocenie  Odwołującego  

zasadność i konieczność wniesienia niniejszego odwołania. 

Odwołanie w sprawie Sygn. akt KIO 2646/18  

Odwołujący  

 
TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa 

Zwany dalej: 

„TPF” 

I. 

D

ziałając na  podstawie  przepisów  art.  179 ust. 1 i  art.  180  ust.  1  i  ust. 4 Ustawy  z  dnia 29 

stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  (dalej  „Ustawa")  w  postępowaniu  o 

zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: „Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru 

nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 ode. Północna Obwodnica 

Krakowa:  węzeł  Modlnica  -  węzeł  Kraków  Mistrzejowice  (bez  węzła)",  wnosi  niniejszym 

odwołanie od: 

niezgodnej  z  przepisami  Ustawy  czynności  Zamawiającego  podjętej  w  przedmiotowym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  polegającej  na  uznaniu,  że  przedmiotowe 

postępowanie  podlega  unieważnieniu  na  podstawie  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  4  Ustawy, 

pomimo 

że nie wystąpiła przesłanka określona w tym przepisie, 

zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  Ustawy,  tj. 

zaniechania dokonania uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania, 

zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  Ustawy,  tj. 

zaniechania udostępnienia całości dokumentacji postępowania. 


II. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu: 

1.  naruszenie przepisu 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy - poprzez zastosowanie przedmiotowego przepisu 

pomimo niewystąpienia przesłanki jego zastosowania, tj. Zamawiający może zwiększyć kwotę 

na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej; 

naruszenie  przepisu  art.  92  ust.  1  pkt  7  w  związku  art.  93  ust.  3  pkt  2  Ustawy,  poprzez 

zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania; 

naruszenie art. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 i w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy, poprzez 

zaniechanie udostępnienia całości dokumentacji postępowania. 

III. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosi o uwzględnienie niniejszego odwołania i: 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania 

nakazanie Zamawiającemu udostępnienia całości dokumentacji postępowania. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu ( art. 186 ust. 2 Ustawy) Odwołujący żąda od Zamawiającego dokonania czynności 

zgodnie z w

skazanymi powyżej żądaniami odwołania. 

IV. 

Interes  we  wniesieniu  odwołania.  Odwołujący  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  w 

rozumieniu art. 179 ust 1 Ustawy oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez  Zamawiającego  wskazanych  przepisów  Ustawy.  Odwołujący  jest  wykonawcą  w 

rozumieniu art. 2 pkt 11) Ustawy i ubiega się o udzielenie zamówienia. Oferta Odwołującego 

jest ofertą najkorzystniejszą. W wyniku bezprawnych czynności Zamawiającego Odwołujący 

został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia. 

V. 

Formalne  przesłanki  wniesienia  odwołania.  Odwołujący  został  poinformowany  o  czynności 

unieważniania  postępowania  w  dniu  14  grudnia  2018  roku,  a  zatem  niniejsze  odwołanie 

wniesione jest z zachowaniem 10 dniowego terminu przewidzianego w Ustawie. O

dwołujący 

przekazał kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania - 

dowód w załączeniu. 

UZASADNIENIE: 

Stan faktyczny 

Zamawiający  prowadzi  inwestycję  „Budowa  Północnej  Obwodnicy  Krakowa  w  ciągu  S  52". 

Budżet dla inwestycji obejmującej: 

a) 

roboty budowlane w ramach postępowania na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej 

S 52 odc

. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez 

węzła)" 

b) 

usługi (zarządzanie kontraktem) w ramach niniejszego postępowania. 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji dla całego zadania został ustalony w Programie Inwestycji, 

ustalonym  i  zaakceptowanym  przez  Ministerstwo  Infrastruktury.  Zamawiający  odmówił 

udostępnienia przedmiotowego dokumentu w trybie art. 96 ust 3 Ustawy (o czym dalej). 

Zamawiający  podał,  że  kwota,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 


wynosi 14.727.255.80 złotych brutto. 

Jak wynika z zestawienia 

7 ofert, które zostały złożone tylko 2 pierwsze oferty mieściły się w 

budżecie na realizację zamówienia. 

Zamawiający w dniu 21 września 2018 roku wykluczył z postępowania 3 wykonawców: 

a) 

Konsorcjum INKO Consulting Sp. z o.o, i Drogowa Trasa Średnicowa SA; 

b)  Konsorcjum Multiconsult Polska Sp. z o.o. i Ekocentrum; 

c) 

Konsorcjum Firma Inżynierska Arcus J. B. i Integral Sp. o.o.; 

ze względu na podanie informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd. 

Konsorcjum INKO Consulting Sp. z o.o. i Drogowa Trasa Średnicowa SA wniosło odwołanie, 

które zostało oddalone wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 września 2018 roku, 

sygn. akt KIO 1747/18. 

Zamawiający  wykluczył  2 wykonawców,  których oferty  mieściły  się w  podanym  budżecie na 

realizację  zamówienia.  Jednocześnie  trwało  postępowanie  dotyczące  robót  budowlanych, 

gdzie  oferta  najkorzystn

iejsza  przekraczała  budżet  Zamawiającego.  Zamawiający  podjął 

jednak  kroki  mające  na  celu  zwiększenie  budżetu.  W  dniu  12  września  2018  roku  został 

podpisany aneks nr 2 do Programu Inwestycji, zwiększający szacunkowy koszt inwestycji, do 

kwoty 1.815.000.000 

(jeden miliard osiemset piętnaście milionów) złotych brutto. 

Dowód: Aneks nr 2 do Programu Inwestycji 

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  14.12.2018r.  w  dniu  12  września  2018  roku 

zwiększył  kwotę,  jaką  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  z  kwoty 

14.727.355,80 złotych do kwoty 15.371.925,00 złotych, tj. dokładnie do ceny oferty wykonawcy 

MGGP.  Odwołujący  mailem  z  dnia  4  października  2018  r.  wystąpił  do  Zamawiającego  o 

przesłanie  dokumentu  na  podstawie  którego  zwiększony  został  budżet  niniejszego 

postępowania  do  kwoty  15.371.925,00  złotych.  W  odpowiedzi  na  powyższy  email, 

Zamawiający w dniu 5 października 2018 r. przesłał Odwołującemu Aneks nr 2 do Programu 

Inwestycji. 

Dowód: maile z dnia 4.10 2018 r. i 5.10.2018 r. 

Warto  jednak  podkreślić,  że  udostępniony  dokument  zawiera  wyłącznie  ogólną  kwotę  na 

realizację całej inwestycji (budowa + nadzór), zaś z żadnego udostępnionego Odwołującemu 

dokumentu  nie  wynika, że Zamawiający  zwiększył  budżet  zamówienia do kwoty  15.371.925 

złotych (cena oferty MGGP). 

Zamawiający  w  dniu  27  września  2018  roku  poinformował  Odwołującego  o  wyborze  oferty 

MGGP  SA  jako  najkorzystniejszej.  Było  to  możliwe  tylko  wobec  faktu,  że  Zamawiający 

zwiększył  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  zamówienia.  Jednocześnie 

Zamawiający  poinformował  o  ocenie  ofert  pozostałych  wykonawców,  w  tym  w  zakresie 

kryteriów pozacenowych oraz ocenie wskazywanych w ofertach wykazów osób. Zamawiający 

ograniczył  się  jednak  tylko  do  podania  ilości  punktów,  nie  wskazując,  na  jakiej  podstawie 


przyznał punkty, a na jakiej podstawie zaniechał przyznania punktów poszczególnym ofertom 

w kryteriach pozacenowych. 

W dniu 8 października 2018 roku Odwołujący wniósł odwołanie zarzucając: 

a)  zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy MGGP SA oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia ECM Group Polska SA i JPL Project Sp. z o.o. (dalej „Konsorcjum 

ECM"); 

b) 

podania uzasadnienia punktacji przyznanej poszczególnym ofertom. 

Na  czynność  oceny  ofert  odwołanie  wniósł  też  wykonawca  Konsorcjum  ECM,  żądając 

przyznania większej ilości punktów ofercie Konsorcjum ECM, nieprzyznania punktów ofercie 

MGGP i wykluczenia wykonawcy MGGP. 

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 26 października 2018 roku uwzględniła obydwa 

odwołania. 

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  30  października  2018  r.  wskazał  na  naruszenie  przez 

Zamawiającego  zasady  równego  traktowania  wykonawców  w  ramach  przedmiotowego 

postępowania,  w  szczególności  odmienne  rozumienie  przez  Zamawiającego  pojęcia  „od 

rozpoczęcia robót" w przypadku oceny oferty Konsorcjum INKO i Konsorcjum Multiconsult, a 

zupełnie  odmienne  (korzystne  dla  wykonawcy)  rozumienie  tego  pojęcia  w  przypadku  oferty 

MGGP.  Odwołujący  wniósł  o  przeprowadzenie  kontroli  oraz  poinformowanie  o  wynikach. 

Dowód: pismo z dnia 30.10.2018r. 

Zamawiający w dniu 13 listopada 2018 roku zawarł umowę z wykonawcą robót budowlanych, 

konsorcjum firm Giilermak Agir Sanayi fnęaat ve Taahhiit A.§.Konya Devletyolu, Mosty - Łódź 

S.A. i Gulermak Spółka z o.o. Na otwarciu ofert Zamawiający wskazał, iż zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.339 .821.636,00 PLN brutto. Została ona zwiększona 

do kwoty 1.427.968.500 złotych brutto. 

Dowód: Informacja z otwarcia ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Ogłoszenie 

o udzieleniu zamówienia z 15.11.2018r. 

Jak  wskazano  powyżej  szacunkowy  koszt  inwestycji  po  zwiększeniu  Aneksem  nr  2  wynosi 

obecnie  1.815.000.000  złotych  brutto.  Oznacza  to,  że  na  realizację  Inwestycji  Budowa 

Północnej  Obwodnicy  Krakowa  w  zakresie  innym  niż  roboty  budowlane  pozostaje 

387.031.500,00  złotych.  Jest  to  kwota  o  370.588.415,97  złotych  wyższa  od  ceny  oferty 

Odwołującego. 

Zamawiający  w  dniu 12 grudnia 2018  roku  wezwał  Odwołującego do  złożenia oświadczeń  i 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy PZP. 

Następnie  w  dniu  14  grudnia  2018  roku  Zamawiający  poinformował,  iż  wykluczył  z 

postępowania  Konsorcjum  ECM  i  wykonawcę  MGGP  oraz  unieważnił  postępowanie  na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP - jako uzasadnie

nie unieważnienia podające de facto 

tylko  1  zdanie:  jednocześnie  Zamawiający  nie  może  zwiększyć  kwoty  założonej  na 


sfinansowanie zamówienia, co czyni zasadnym unieważnienie postępowania." 

Odwołujący  w  dniu  18  grudnia  2018  roku  wystąpił  do  Zamawiającego  o  udostępnienie 

dokumentacji postępowania: 

Aktualnego Protokołu postępowania; 

programu Inwestycji dla Budowy północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52; 

3)  Aneksu nr 1 do w/w Programu Inwestycji; 

Innych Aneksów do w/w Programu Inwestycji; (za wyjątkiem aneksu nr 2 udostępnionego już 

Wykonawcy); 

Dokumentu,  z  którego  będzie  wynikało  zwiększenie  kwoty  którą  Zamawiający  zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia z 14 727 355,80 zł na 15 371 925,00 

zł. 

Dokumentów, z których wynika, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia do wysokości 16 443 084,03 zł, np. korespondencji z Ministerstwem 

Infrastruktury. 

Korespondencji postępowania od daty 12.10.2018 t.j. od daty ostatniego wglądu Wykonawcy 

do postępowania. 

Dowód: mail z 18.12.2Q18r. 

W odpowiedzi Zamawiający w dniu 19.12.2018r. przekazał jedynie 3 dokumenty: 

Protokół postępowania aktualny na 18.12.2018r.; 

2)  Pismo wykonawcy Konsorcjum ECM z 30.102.108r.; 

3)  Pismo  wykonawcy  MGGP  z  13.12.2018r.  - 

przedłużenie  okresu  związania  ofertą  wraz  z 

wadium. 

Jednocześnie Zamawiający wskazał, że: „Pozostałe dokumenty, o które Państwo wnioskują nie 

stanowią  załączników  do  protokołu  postępowania,  stąd  nie  podlegają  udostępnieniu  na 

podstawie art. 96 ust 3 ustawy Pzp." 

Dowód: mail z 19.12.2018r. 

Odwołujący  wskazuje,  że  obecne  stanowisko  Zamawiającego  jest  sprzeczne  z  jego 

wcześniejszym  stanowiskiem.  Otóż  po  wyborze  oferty  MGGP  jako  najkorzystniejszej 

Zamawiający  udostępnił  Odwołującemu  Aneks  nr  2  do  Programu  Inwestycji,  nie  jest  zatem 

zrozumiałe, dlaczego obecnie odmawia udostępnienia takich dokumentów. 

Unieważnienie postępowania - jako wyjątek od zasady, zakaz wykładni rozszerzającej. Brak 

uzasadnienia unieważnienia postępowania. 

Istotną kwestią, którą należy  podkreślić  na  samym  początku  odwołania,  jest fakt,  iż  jedną  z 

podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych jest zasada trwałości postępowania oraz 

realizacja celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. dokonanie wyboru oferty 

najkorzystniejszej i realizacja zamówienia. Tym samym unieważnienie postępowania zawsze 

należy traktować jako wyjątek od zasady. 


Mając powyższe na uwadze, przy uwzględnieniu zasady exceptiones non sunt extendendae, 

przesłanki  do  unieważnienia  postępowania  należy  interpretować  jako  wyjątek  od  zasady,  w 

sposób  ścisły  i  określony  w  dyspozycji  art.  93  ust.  1  i  ust.  la  Ustawy.  Pogląd  powyższy 

wielokrotnie potwierdzała w swoich orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza - przykładowo w 

wyrokach: 

wyrok z dnia 23 października 2017 r., KIO 2093/17: „Podkreślić przy tym należy, że czynność 

unieważnienia postępowania sama w sobie sprzeciwia się określonemu w art. 2 pkt 7a ustawy 

p

.z.p. celowi postępowania o udzielenie zamówienia, przez który należy rozumieć dokonanie 

wyboru  oferty  wykonawcy,  z  którym  zostanie  zawarta  umowa  w  sprawie  zamówienia 

publicznego, lub - 

w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień 

takiej umowy. Tym samym, wskazane w ustawie p

.z.p. przesłanki unieważnienia postępowania 

- po pierwsze - 

nie powinny być interpretowane rozszerzająco, po drugie zaś - ich wystąpienie 

winno być szczegółowo zbadane i nie powinno budzić żadnych wątpliwości." 

Wyrok z dnia 12 czerwca 2015 r., KIO 1132/15: „Dostrzeżenia wymaga, że przepis art. 93 ust. 

1 ustawy Pzp wskazuje okoliczności, w których zamawiający może unieważnić postępowanie, 

a więc nie zrealizować podstawowego celu postępowania, jakim jest udzielenie zamówienia 

publicznego.  Skonkretyzowanie  przesłanek  unieważnienia  postępowania  oprócz  tego,  że 

wykreowało  uprawnienie  zamawiającego  do  unieważnienia  postępowania,  to  jednocześnie 

zakreśliło  granice  podjęcia  decyzji  w  tym  przedmiocie,  co  w  konsekwencji  stwarza  dla 

wykonawców gwarancję, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie będą w 

sposób dowolny unieważniane, a jedynie wystąpienie przyczyn, o których mowa w art. 93 ust. 

1  ustawy  Pzp,  może  lec  u  podstaw  rzeczonego  unieważnienia.  Skoro  ustawodawca 

zdecydował się na wskazanie przesłanek unieważnienia postępowania i tym samym stworzył 

narzędzie, które stanowi wyjątek od reguły, że prowadzenie postępowania winno zmierzać do 

zawarcia  umowy,  nie  budzi  wątpliwości,  że  powody  uzasadniające  unieważnienie 

postępowania powinny być wykładane ściśle." 

Wyrok  z  8  grudnia  2015  r.,  KIO  2610/15:  „W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że  Izba 

podziela  wyrażane  powszechnie  w  doktrynie  i  orzecznictwie  stanowisko,  że  unieważnienie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  jest  instytucją,  którą  można  stosować  na  zasadzie 

wyjątku od zasady. Celem tego postępowania jest, jak to wynika choćby z art. 2 pkt 7a pzp, 

wyłonienie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę i z którym zostanie zawarta umowa 

sprawie  zamówienia  publicznego,  czyli  wykonawcy,  który  zrealizuje  zamówienie. 

Unieważnienie postępowania wywiera skutek ex tunc i znosi wszystkie czynności dokonane 

uprzednio w postępowaniu przez zamawiającego, a tym samym niweczy ów cel. Z tych 

względów  przesłanki  unieważnienia  postępowania  podlegają  wykładni  ścisłej,  a  ciężar 

udowodnienia  ich  zaistnienia  w  zakresie  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  spoczywa  na 

zamawiającym (zob. m.in. wyroki Izby wydane: 23 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1948/11) i 


czerwca  2014  r.  (sygn.  akt:  KIO  991/14,  KIO  1001/14).  Innymi  słowy  wskazuje  się,  że 

obowiązująca na gruncie prawa zamówień publicznych zasada numerus clausus przesłanek 

unieważnienia postępowania nie pozwala na ich wykładnię rozszerzającą {zob. wyrok Izby z 

22 sierpnia 2011 r. (sygn. akt KIO 1693/11)}. Dostrzega się również, że wyeliminowanie w ten 

sposób  możliwości  bezpodstawnego  i  autorytarnego  unieważnienia  postępowania,  jest 

wyrazem  ochrony  prawnej  zobowiązań,  która  występuje  zarówno  na  gruncie  kodeksu 

cywilnego, jak i ustawy pzp. Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

zamawiający  de  facto  zobowiązuje  się  bowiem  do  zawarcia  umowy  z  wykonawcą,  którego 

oferta okaże się najkorzystniejsza, a wykonawcy przysługuje w stosunku do zamawiającego o 

to  roszczenie  wyrażające  się  m.in.  możliwością  żądania  wydania  przez  sąd  orzeczenia,  o 

którym mowa w art. 64 kodeksu cywilnego {zob. wyrok Izby z 5 października 2011 r. (sygn. akt 

KIO 2047/11)}.", 

także sądy powszechne - przykładowo: 

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 2010 roku, sygn. akt IV Ca 429/10, w 

którym  Sąd  podkreślił,  iż  wykładnia  rozszerzająca  jednej  z  podstaw  unieważnienia 

postępowania  powodowałaby  powstanie  nowej  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  nie 

przewidzian

ej  przez  ustawodawcę:  „Sąd  Okręgowy  podziela  też  pogląd  Przeciwnika  skargi 

dotyczący konieczności ścisłego interpretowania przepisu art. 93 ustawy pzp z tego względu, 

że określa on przesłanki unicestwienia postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego 

(vide też cytowane przez niego orzeczenia - przypisy na k. 340). Oznacza to, że unieważnienie 

postępowania  może  nastąpić  wyłącznie  z  przyczyn  wskazanych  w  tym  przepisie  bez 

możliwości rozszerzenia zamkniętego katalogu tych przyczyn " 

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 30 sierpnia 2010 roku, sygn. akt IV Ca 831/10 

„Katalog przesłanek z art. 93 Pzp jest zamknięty i nie może być traktowany rozszerzająco, co 

oznacza,  że  z  żadnej  innej  przyczyny  lub  bez  podania  przyczyn  zamawiający  nie  może 

unieważnić postępowania." 

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że argumentem uzasadniającym unieważnienie 

postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  Ustawy  nie  może  być  ogólne  stwierdzenie 

Zamawiającego,  ograniczone  do  1  zdania:  Jednocześnie  Zamawiający  nie  może  zwiększyć 

kwoty  założonej  na  sfinansowanie  zamówienia,  co  czyni  zasadnym  unieważnienie 

postępowania." Zwłaszcza w sytuacji, gdy zgodnie z Programem Inwestycji szacunkowy łączny 

koszt  inwestycji  wynosi  1.815.000  000  złotych,  zaś po  zawarciu  umowy  z  wykonawcą robót 

budowlanych Zamawiającemu pozostało na sfinansowanie całości inwestycji 387.031.500,00 

złotych. 

Wskazać  też  należy,  że  Zamawiający  uprzednio  zwiększył  budżet  zamówienia  -  w  celu 

zawarcia  umowy  z  MGGP  SA.  Nie  jest  zrozumiałe,  dlaczego  nie  uczynił  tego  ponownie,  w 

sytuacji, w której dysponuje odpowiednimi środkami. 

Konieczność uzasadnienia podstaw faktycznych i prawnych unieważnienia postępowania jest 


następstwem  zasad  równego  traktowania  wykonawców,  uczciwej  konkurencji  i  jawności 

postępowania.  Brak  podania  uzasadnienia,  zwłaszcza  wobec  uprzednich  czynności 

Zamawiającego: Zwiększenia budżetu w przypadku wyboru oferty MGGP SA; wezwania w dniu 

12 grudnia 2018 roku Odwołującego do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy 

PZP; 

wskazuje, że Zamawiający naruszył wszystkie w/w zasady. W myśl przywołanych zasad, 

Wykonawcy  powinni  mieć  możliwość  weryfikacji  zasadności  unieważnienia  postępowania 

właśnie  za  pomocą  podanego  przez  Zamawiającego  uzasadnienia.  Niedopuszczalnym  jest, 

aby  w

ykonawca  kwestionujący  zasadność  podjętych  przez  zamawiającego  czynności, 

samodzielnie zidentyfikował przyczyny unieważnienia postępowania, a następnie w oparciu o 

poczynione założenia, przedstawiał  w odwołaniu argumenty przemawiające za nietrafnością 

domn

iemanych  przyczyn  decyzji  Zamawiającego.  Wszelkie  czynności  zamawiającego  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  muszą  być  przeprowadzone  z 

poszanowaniem  wyrażonych  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  zasad,  w  tym 

wyrażonych  w  art.  7  ust.  1  oraz  w  art.  8  ust.  1  zasady  przejrzystości  oraz  zasady  jawności 

postępowania o udzielenie zamówienia. Respektowanie tych zasad oznacza między innymi, iż 

zamawiający  powinien  zapewnić  wszystkim  zainteresowanym  wykonawcom  odpowiedni 

dostęp  do  informacji  o  zamówieniu,  należycie  dokumentować  wszystkie  etapy  postępowań 

oraz umożliwić śledzenie procesu udzielania zamówienia. Oznacza to, iż również w przypadku 

unieważnienia postępowania,  wykonawcy  winni  mieć możliwość zapoznania się z  wszelkimi 

okolicznościami, mającymi wpływ na tego rodzaju czynność zamawiającego. 

Brak spełnienia przesłanek unieważnienia postępowania określonych w  art.  93  ust.  1  pkt  4 

Ustawy 

Przepis  art.  93  ust.  1  pkt  4  Ustawy  PZP  wskazuje,  że  przesłankami  unieważnienia 

postępowania jest łączne wystąpienie następujących 2 przesłanek: 

cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą 

zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  istnienie  okoliczności 

uniemożliwiającej zamawiającemu zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający powinien więc w Informacji o unieważnieniu postępowania wykazać zaistnienie 

obydwu  w/w  przesłanek.  Tymczasem  Zamawiający  w  ogóle  nie  wykazał  ziszczenia  się 

przesłanki  niemożności  zwiększenia  kwoty  do  ceny  oferty  najkorzystniejszej.  Tymczasem  w 

zakresie  ciężaru  dowodu,  to  na  Zamawiającym  ciąży  ciężar  dowodu  w  tym  zakresie,  tj. 

zaistnienia przesłanek uzasadniających unieważnienie postępowania 

Zamawiający w Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania ograniczył się do wskazania, 

że  „nie  może  zwiększyć  kwoty  założonej  na  sfinansowanie  zamówienia".  Zamawiający  nie 

dość, że nie wykazał (przedstawienie dowodów), to nawet nie wskazał (złożenie oświadczenia), 

że  nie  może  zwiększyć  przedmiotowej  kwoty.  Co  więcej  -  przedmiotowemu  gołosłownemu 

twierdzeniu Zamawiającego przeczy stan faktyczny, w tym czynności podejmowane wcześniej 


przez  samego  Zamawiającego.  Otóż  w  dniu  12  grudnia  2018  roku  Zamawiający  wezwał 

Odwołującego do złożenia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy PZP. Skoro 

Zamawiający wystosował takie wezwanie, to oznacza, że na dzień 12 grudnia 2018 roku miał 

zamiar  zawrzeć  z  odwołującym  umowę  i  posiadał  środki,  aby  taką  umowę  zawrzeć. 

Zamawiający nie wskazał, aby pomiędzy 12 grudnia a 14 grudnia nastąpiła jakakolwiek zmiana 

sytuacji faktycznej po stronie Zamawiającego. 

Co więcej - Zamawiający uprzednio zwiększył już raz kwotę, w celu wybrania oferty MGGP SA 

jako najkorzystniejszej. A jednocześnie nie uzasadnił, że obecnie nie może kwoty zwiększyć. 

Zdaniem  Odwołującego  stanowisko  Zamawiającego  nie  znajduje  uzasadnienia  w  stanie 

faktycznym  postępowania.  Jak  już  wskazano  powyżej  Zamawiający  w  ramach  Programu 

Inwestycji  dysponuje  kwota  aż  1.815.000  złotych,  a  zatem  posiada  środki  na  realizacji 

Inwestycji jako całości. 

Z  powyższego  wynika,  że  Zamawiający  ograniczył  się  do  arbitralnego  twierdzenia,  że  nie 

zwiększy środków. Nie odniósł się w ogóle do stanu faktycznego, w tym do posiadanych przez 

siebie środków. Taką sytuację za niedopuszczalną uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku 

z dnia 23 października 2017 roku, sygn, akt KIO 2093/17: „Przepis art. 93 ust 1 pkt4p.z.p. nie 

daje  zamawiającemu  wyłącznego  i  arbitralnego  uprawnienia  do  decydowania  o  tym,  czy 

zwiększyć  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  czy  też  nie. 

Przede wszystkim  zamawiający  obowiązany  jest  zbadać,  czy  istnieje obiektywna  możliwość 

zwiększenia  tej  kwoty  i  dopiero  wówczas;  w  przypadku,  gdy  wynik  badania  okaże  się 

negatywny, podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania” 

Na obowiązek podjęcia kroków zmierzających do zwiększenia budżetu wskazała też Krajowa 

Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 marca 20178 roku, sygn. akt KIO 301/18: Zamawiający 

w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty z ceną przekraczającą budżet zamawiającego 

musi  podjąć  działania,  aby  uzyskać  dodatkowe  środki  i  jednak  zrealizować  zamówienie. 

Dopiero gdy próba lub próby pozyskania dodatkowych środków nie przyniosą wystarczających 

rezultatów, zamawiający będzie mógł i musiał unieważnić postępowanie stosując się do art. 93 

ust 1 pkt4p.z.p." 

Tymczasem  Zamawiający  nie  wykazał,  że  podjął  działania  w  celu  uzyskania  dodatkowych 

środków.  Co  więcej  -  Zamawiający  de  facto  dysponuje  tymi  środkami,  co  wykazano  w 

odwołaniu, w ramach budżetu na całą Inwestycję. Nie wykazał zaś jednocześnie, że nie może 

tych środków wykorzystać. 

Z uwagi na powyższe niniejsze odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Odpowiedź na odwołanie złożył zamawiający w dniu 9 stycznia 2019 roku wnosząc o oddalenie 

odwołania w całości.


Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Izba ustaliła w sprawie odwołań oznaczonych  Sygn. akt: KIO 2608/18 i KIO 2631/18 

Na podstawie przeprowadzonego post

ępowania dowodowego z dokumentacji postępowania 

przekazanej przez zamawiającego do akt sprawy w tym akt w sprawach oznaczonych Sygn. 

akt KIO 1319/18; 

Sygn. akt KIO 1747/18 i połączonych spraw o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 

oraz złożonych na rozprawie dowodów przez strony i uczestników  

Izba ustaliła 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  pod  nazwą:  „Zarządzanie  kontraktem  i  pełnienie  nadzoru  nad  zadaniem: 

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S 

52 odc. Północna obwodnica Krakowa: węzeł 

Modlnica 

– węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. 

Wartość przedmiotowego zamówienia z  uwzględnieniem  zamówień uzupełniających wynosi 

kwotę 19.157.536,00 PLN co stanowi równowartość 4.443.151,43 euro i przekracza ta kwota, 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  j.t.  2018  poz.1986  ze  zm.)  zwanej  dalej 

„ustawą Pzp” lub „pzp”. 

Podstawę do zaskarżenia czynności czy też zaniechań zamawiającego stanowiła informacja 

zamawiającego  o  wykluczeniu  wykonawców  z  postępowania  oraz  o  unieważnieniu 

postępowania,  którą  przekazano  wykonawcom  w  dniu  14.12.2018  roku  drogą  mailową  a  w 

dniu 17.12.2018 r. za pośrednictwem poczty.    

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  14  grudnia  2018  roku  wykonując  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 26 października 2018 roku  w sprawach połączonych o  Sygn. akt: KIO 

2050/18  i  KIO  2069/18 

zawiadomił  o  wykonawcach  wykluczonych  z  postępowania  i  o 

unieważnieniu postępowania. 

Wykonawcy wykluczeni to:  

MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie zwani dalej „MGGP”  

oraz  


Konsorcjum: ECM Group Polska S.A. z siedzib

ą w Warszawie oraz JPL Project Sp. z .o.o. z 

siedzibą w Warszawie zwani dalej „Konsorcjum ECM i JPL”. 

W

yżej wymienieni wykonawcy zostali wykluczeni w związku z art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp 

zgodnie 

z którym „z postępowania wyklucza się wykonawcę, który  w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć 

istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia”.     

Zamawiający podejmując czynność wykluczenia obydwu  wyżej wymienionych wykonawców 

miał na uwadze rozstrzygnięcie w sprawach odwołań w wyroku łącznym oznaczonym Sygn. 

akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 z dnia 

26 października 2018 roku.  

Na  podstawie  tego  W

yroku  zamawiający  unieważnił  wybór  najkorzystniejszej  oferty  to  jest 

wykonawcy  MGGP 

oraz  przystąpił  do  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  szczególności 

dokonując weryfikacji ocen w kryteriach poza cenowych dotyczących osób to jest Pani M. M.-

M.   wskazana przez MGGP i Pan P. R. wskazany przez konsorcjum ECM i JPL.  

Zamawiający  przeprowadził  ponowną  weryfikację  nie  tylko  na  podstawie  posiadanych 

dokumentów  i  zawartych  w  nich  informacji  to  jest  formularzy    „Kryteria  pozacenowe” 

(Formularzy  2.1.)  oraz  „Wykaz  osób”(Formularz  3.4.),  to  jest  dokumenty  posiadane  przez 

zamawiającego  ale  także  w  oparciu  o  nowe  informacje  pozyskane  w  toku  postepowań 

odwoławczych (KIO 2050/18 i 2069/18) oraz wnioski płynące z wyroków KIO m.in. KIO 684/18, 

KIO 1102/18, KIO 1206/18;KIO 1319/18; KIO 1399/18; KIO 1542/18; KIO 1747/18, 1983/18 i 

sądów wyrok SO w Warszawie z dnia 20.07.2018r. w sprawie Sygn. akt XXIII Ga 849/18 są to 

sprawy 

odwoławcze i skarga, których stroną był zamawiający. 

Zamawiający w  wykonaniu Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 października 2018 

roku  w  sprawie 

połączonej  o  Sygn.  akt  KIO  2050/18  i  KIO  2069/18  unieważnił  wybór 

najkorzystniejszej oferty, wykluczył z postępowania MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie  oraz 

konsorcjum: „ECM Group Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz JPL Project sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie w związku z art.24 ust.1 pkt 17 oraz art.24 ust.8 i 9 pzp.    

Tak więc przy ponownej weryfikacji złożonych ofert zamawiający kierował się Wyrokiem KIO 

w sprawach oznaczonych Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 z dnia 26.10.2018r. zgodnie 

z którym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i nakazała Skarbowi Państwa – 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie reprezentowanego przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie unieważnienie czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty  oraz 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach 

której wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ECM Group Polska S.A. 


w Warszawie, JPL Project Sp. z o. o. w Warszawie otrzymają punkty w Podkryterium 2.1. za 

doświadczenie Pana P. R. uzyskane w związku  pełnieniem funkcji Inżyniera Rezydenta przy 

wykonaniu  umowy  „Inżyniera  dla  „Inżynier  dla  Zadania  1:  Modernizacja  i  rozbudowa 

oczyszczalni  ścieków  Czajka  (część  ściekowa  i  przygotowanie  osadów  do  utylizacji)” 

zrealizowanego  w  ramach  proj

ektu  Funduszu  Spójności  nr  2005/PL/  16ICIPE/003  pn. 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie-Faza III”, a od oceny oferty MGGP 

S.A. w Tarnowie w Podkryterium 2.4. zostaną odjęte punkty za doświadczenie Pani M. M.-M. 

uzyskane  w  związku  pełnieniem  funkcji  specjalisty  ds.  roszczeń  przy  wykonaniu  umowy 

„Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 do rejonu węzła „Opacz” 

na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) od węzła „Paszków” i powiązania z 

drog

ą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka 

(wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowań)”. Izba również nakazała  sporządzenie informacji 

o wyniku postępowania i ocenie ofert ze wskazaniem umów, za które wykonawcy nie otrzymali 

punkt

ów  oraz  przyczyn,  dla  których  punkty  nie  zostały  przyznane.  Izba  oddaliła  zarzuty 

naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. akt 

KIO  2069/18 

–  TPF  Sp.  z  o.o.);  umorzyła  postępowanie  co  do  zarzutu  naruszenia  przez 

zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (sygn. akt KIO 2050/18) oraz co do zarzutu naruszenia 

przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ECM Group Polska S.A.  w Warszawie, 

JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO 2069/18); 

Tak więc Zamawiający unieważniając dokonany wybór najkorzystniejszej oferty  i dokonując 

ponownego badania i oceny złożonych ofert na podstawie Wyroku w sprawach oznaczonych 

Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18 zobowiązany był jego sentencją ale także ustaleniami i 

zważeniem stanu faktycznego i prawnego przez Izbę. Izba oceniając doświadczenie Pani M. 

M.-M. i 

nakazując odjęcie punktów przyznanych z tytułu doświadczenia zawodowego dokonała 

w uzasadnieniu wyroku 

oceny doświadczenia zawodowego i ustaleń, które stały się wytyczną 

dla zamawiającego. I tak „Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

przez  wadliwą  ocenę  oferty  złożonej  przez  MGGP  S.A.  w  Tarnowie  w  zakresie,  w  jakim 

zamawiający  przyznał  punkty  za  doświadczenie  zdobyte  przez  Panią  M.  M.-M.    znalazł 

potwierdzenie. W pkt 19.1.3.2 SIWZ w Podkryterium 2.4 zamawiający ustalił, że będzie oceniał 

wykazane doświadczenie dla osoby oddelegowanej na stanowisko Specjalisty ds. roszczeń w 

zakresie realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad 

budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją wskazaną 

w  pkt  7.2.3)  lit  b)  ppkt  1)  IDW- 

Tom I SIWZ) o wartości robót co najmniej 100 mln PLN od 

rozpoczęcia  robót  do  wykonania  zamówienia  (zgodnie  z  definicją  wskazaną  w  pkt  19.1.3.3 

IDW-  Tom  I  SIWZ)  na  stanowisku/stanowiskach:  stanowisku  ds.  rosz

czeń  lub  Inżyniera 


Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta lub 

Zastępcy Inżyniera  Kontraktu\  Inżyniera  Rezydenta, który  był  zgłoszony  do  Zamawiającego 

oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. Wskazał, że za 1 

zadanie  potwierdzające  powyższe  wymagania  wykonawca  otrzyma  1  pkt,  za  2  lub  więcej 

zadań  potwierdzających  powyższe  wymagania  wykonawca  otrzyma  3  pkt.  W  odpowiedzi 

MGGP S.A. na stronie 45 oferty wskazał doświadczenie Pani M. M.-M.  dotyczące realizacji 2 

zadań. Zamawiający oba zadania uznał za prawidłowe i przyznał w ramach tego podkryterium 

ofercie  MGGP  S.A.  3  pkt.  Wykaz  Osób  na  stronie  49  oferty  podaje  daty  realizacji  funkcji 

Specjalisty ds. roszczeń dla przedmiotowego zadania przez Panią M. M.-M. - od 9.2013 do 

12.2015.  Przedmiotem  sporu  jest  doświadczenie  Pani  M.-M.  uzyskane  w  związku  z 

wykonaniem zadania „Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 do 

rejonu  węzła  „Opacz”  na  terenie  gminy  Michałowice  (z  wyłączeniem  tego  węzła)  od  węzła 

„Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w 

miejscowości  Magdalenka  (wraz  z  węzłem  „Paszków”  i  ww.  skrzyżowań)”  w  związku  z 

oświadczeniem,  że  posiada  ona  doświadczenie  w  realizacji  przedmiotowego  zadania  od 

początku robót do wykonania zadania. Nie jest sporne, że Pani M.-M. rozpoczęła pełnienie 

swojej funkcji od 2 sierpnia 2013 r. Odwołujący w odwołaniu wskazywał, że roboty budowlane 

dla referencyjnego zadania rozpoczęły się w kwietniu 2013 r. Natomiast na rozprawie złożył 

pismo  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  zgodnie  z  którym  rozpoczęcie 

robót  nastąpiło  1  maja  2013  r.  zgodnie  ze  załączonym  do  pisma  zgłoszeniem  do 

Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego,  dalej  jako:  „WINB”.  Z  kopii  fragmentów 

dziennika budowy złożonych przez zamawiającego wynika, że pozwolenie na budowę wydano 

22  lutego  2013  r.,  pierwszy  kierownik  budowy  przyjął  obowiązki  16  kwietnia  2013  r. 

Wyznaczenie linii regulacyjnych i znaków geodezyjnych oraz wyznaczenie położenia obiektu 

budowlanego na gruncie nastąpiło 1 sierpnia 2018 r. Zgodnie ze stanowiskiem zamawiającego 

o początku robót budowlanych powinna  decydować data czynności faktycznych podjętych na 

placu budowy, zatem rozpoczęcie robót nastąpiło 1 sierpnia 2013 r., a rozpoczęcie pełnienia 

funkcji  przez  Panią  M.-M.  2  sierpnia  2013  r.  co  jest  prawidłowe  w  świetle  art.  111  §  2 

k.c.

(…)Niezależnie jednak od przyjętego punktu odniesienia należy dojść do przekonania, że 

Pani  M.-M. 

nie  pełniła  swojej  funkcji  od  początku  robót.  Data  początku  robót  wskazywana 

przez  inwestora  to  1  maja  2013  r. 

(…)W  tej  sytuacji  interpretacja  najbardziej  względna  dla 

wykonawcy  polega  na  przyjęciu  dla  wskazanego  zadania  jako  daty  rozpoczęcia  robót  1 

sierpnia 2013 r. 

– dnia wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie. Jednak nawet 

przyjęcie tej daty prowadzi do oceny, że Pani M.-M., która bezspornie zaczęła pełnić funkcję 

od 2 sierpnia 2013 r. nie pełniła jej od początku robót (…) W konsekwencji Izba uznała, że 

przyznanie przez zamawiającego ofercie MGGP S.A. punktów za doświadczenie Pani M. M.-

M.   

uzyskane  w  związku  z  pełnieniem  funkcji  przy  wykonaniu  zadania  „Kontynuacja 


projektowania  i  budowa odcinka  drogi  ekspresowej  S8  do  rejonu  węzła  „Opacz”  na  terenie 

gminy  Michałowice  (z  wyłączeniem  tego  węzła)  od  węzła  „Paszków”  i  powiązania  z  drogą 

krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz 

z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowań)”, było niezasadne. (…)Zamawiający powinien przyjąć 

jeden i taki sam punkt odniesienia oraz tak samo interpre

tować pojęcie „początek robót” przy 

ocenie  wszystkich  złożonych  ofert,  a  tego  nie  uczynił.  Przyjęcie  przez  zamawiającego 

odmiennych znaczeń pojęcia „początek robót” przy ocenie ofert odwołującego i MGGP S.A. 

narusza zasady wyrażone w art. 7 ust. 1 Pzp. Badanie tej kwestii mieści się w kognicji Izby, 

gdyż zarzut naruszenia tego przepisu w związku z czynnością oceny ofert został podniesiony 

w odwołaniu”. 

W pozostałym zakresie Izba oddaliła zarzuty naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 

pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. akt KIO 2069/18); umorzyła postępowanie co do 

zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (sygn. akt KIO 2050/18) 

oraz  co  do  zarzutu  na

ruszenia  przez  zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

ECM Group Polska S.A. w Warszawie, JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO 

2069/18); W zakresie tej 

części rozstrzygnięcia Izba przedstawiła w uzasadnieniu następujące 

stanowisko: 

(…) Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia 

z postępowania MGGP S.A., pomimo iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd 

przedstawiaj

ąc  informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy,  tj. nie 

dokonując  samooczyszczenia,  został  sformułowany  w  sposób  uniemożliwiający  jego 

rozpoznanie. Fo

rmułując powołany zarzut odwołujący wskazał jedynie, że MGGP S.A. podał 

w  ofercie informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  mogące mieć wpływ  na  wynik 

postępowania oraz, że wykonawca nie złożył do dnia oceny ofert wyjaśnień w trybie art. 24 

ust.  8  ust

awy.  Podkreślił,  że  w  innych  postępowaniach  zamawiający  w  identycznym  stanie 

prawnym  i  faktycznym  dokonał  wykluczenia  tych  samych  wykonawców  -  przy  identycznym 

brzmieniu SIWZ i ofert. Wywodził, że zachodzi sprzeczność pomiędzy stanem faktycznym a 

informacj

ami przedstawionymi przez MGGP dotyczącymi K. P. - Inżynier Kontraktu, W. F. - 

Głównego Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, M. M.-M. - Specjalista ds. 

roszczeń.  Dostrzec należy, że zgodnie z  art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp zamawiający wyklucza z 

udziału  w  postępowaniu  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia. 

Wykonawca  podnoszący  zarzut  naruszenia  tego  przepisu  powinien  więc  wskazać,  jakie 

informacje  przedstawione  przez  wykonawcę  mogły  wprowadzić  w  błąd  zamawiającego, 


wymagany  przepisem  sto

pień  winy  wykonawcy  oraz  wpływ  informacji  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  i  to  w  stopniu  istotnym.  Zgodnie  z  art.  180  ust.  3  Pzp 

odwołanie powinno  wskazywać czynność lub  zaniechanie czynności  zamawiającego, której 

zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. W okolicznościach sporu, zarzut, że wymienione osoby nie pełniły swoich funkcji 

„od  rozpoczęcia  robót”  nie  został  podniesiony  w  odwołaniu  i  ujawnił  się  dopiero  na  etapie 

rozprawy. 

(…) Zarzuty powinny być bezwzględnie podniesione w odwołaniu kierowanym do 

Prezesa Izby. Art. 192 ust. 7 Pzp nie pozwala na rozpoznanie zarzutów nie podniesionych w 

odwołaniu. Jakkolwiek pojęcie zarzutu odwołania nie posiada definicji legalnej, to orzecznictwo 

wypracowało  pogląd,  że  zarzut  stanowi  zespół  okoliczności  faktycznych  i  prawnych 

wskazujących na naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy w związku z czynnością 

lub 

zaniechaniem czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów 

ustawy. Takie okoliczności związane z podniesionym zarzutem naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

17 Pzp nie zostały wskazane przez odwołującego”. 

Tak Izba uzasadniła umorzenie postępowania co do zarzutu naruszenia przez zamawiającego 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  (sygn.  akt  KIO  2050/18)  oraz  co  do  zarzutu  naruszenia  przez 

zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ECM Group Polska S.A. w Warszawie, 

JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO 2069/18); 

Na podstawie cytowanych powyżej ustaleń i zważenia Krajowej Izby Odwoławczej w zapadłym 

wyroku  w  sprawie  połączonej  o  Sygn.  akt  KIO  2050/18  i  2069/18  zamawiający  dokonał 

ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  tym  badania  i  oceny  ofert 

w  związku  z  podanym 

personelem wykonawców do przyznania punktów w kryterium pozacenowym.   

Efektem  tych  ponownych  badań  i  ocen  złożonych  ofert  w  tym  ofert  odwołujących  było 

zawiadomieni

e  zamawiającego  z  dnia  14.12.2018  roku,  które  należy  utożsamiać  jako  - 

Wykonanie Wyroku KIO w sprawie połączonej o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 2069/18.  

Z zawiadamiania z dnia 14.12.2018 roku wynika, że zamawiający wykonał ponowne badanie 

ofert zgodnie z 

pkt 19.1.3.2. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) co spowodowało przyznanie „0” 

punktów dla ekspertów, którzy nie spełniają w pełni wymagań co do  doświadczenia opisanego 

w SIWZ w szczególności którzy nie pełnili funkcji przez cały okres realizacji inwestycji to jest 

od jej rozpoczęcia do zakończenia.  

Zamawiający  również  zastosował  art.24  ust.1  pkt  17  ustawy  Pzp  w  związku  z  dokonaną 

ponown

ą punktacją w ramach kryterium poza cenowym stwierdzając, że co najmniej wskutek 


lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wykonawcy  przedstawili  zamawiającemu  doświadczenie 

personelu Konsultanta jako posiadający opisane doświadczenie, które nie potwierdziło się w 

rzeczywistości. Według zamawiającego wykonawcy przedstawiając doświadczenie personelu 

jako pro

fesjonaliści powinni dołożyć należytej staranności przy weryfikacji podanych informacji 

przez personel zgłaszający się i wskazujący na posiadane doświadczenie.  

Co  do  poszczególnych  oferentów  to  zamawiający  nie  przyznał  punktów  w  kryterium  poza 

cenowym wyk

onawcy TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponieważ wykonawca ten nie 

złożył formularza „Kryteria poza cenowe”.  

Z kolei wykonawcy tacy jak: 

1.  Konsorcjum 

firm: Firma Inżynierska „ARCUS” J. B. z Krakowa oraz Integral Sp. z o.o. 

z  

siedzibą w Katowicach 

2.  Konsorcjum firm: Inko Consulting Sp. 

z o.o. z siedzibą w Pszczynie i Drogowa Trasa 

Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach 

Multiconsult Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

zostali  wykluczeni 

z  postępowania  w  dniu  21.08.2018  roku  a  zasadność  decyzji 

z

amawiającego  została  potwierdzona  wyrokiem  KIO  w  sprawie  oznaczonej  Sygn.  akt  KIO 

1747/18 z dnia 18.09.2018 roku. 

AD 1  

Oferta MGGP 

Co do wykluczenia wykonawcy MGGP S.A. z s.Tarnów  zamawiający przedstawił w informacji 

z dnia 14.12.2018 r. następujące uzasadnienie. 

Głównym  uzasadnieniem  zmiany  punktacji  w  kryterium  poza  cenowym  jest  wskazanie  w 

formularzu  2.2.  Kryteria  pozacenowe    na  stanowiska  inżyniera  kontraktu  i  specjalisty  ds. 

r

oszczeń,  informacji  niezgodnych  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy  to  jest  informacji 

nieprawdziwych,  wskutek  których  zamawiający  przyznał  zawyżoną  punktację  w 

przedmiotowym  kryterium  oceny  ofert. 

I  tak  w  pkt  2.1.  inżynier  kontraktu  i  w  punkcie  2.4. 

specjalista 

ds. roszczeń zamawiający przydzielił po 3 punkty a w podkryterium  2.2. Główny 

inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej  - 1 punkt. 

Zamawiający  dokonując  powtórnego  badania  i  oceny  ofert  mając  na  uwadze  okoliczności 

podnoszone  w  toku  post

ępowania  odwoławczego  w  sprawach  oznaczonych  Sygn.  akt  KIO 

2050/18 i KIO 2069/18 

stwierdził, że pierwotnie przyznano punkty nieprawidłowo. 

I tak zamawiający to przedstawia: 


Pan  K.  P. 

–  inżynier  rezydent  doświadczenie  od  rozpoczęcia  robót  do  wykonania 

zadania  

Wykaz MGGP S.A. z s. Tarnów – inżynier kontraktu Pan K. P. zadanie „zarządzanie i 

nadzór nad budową autostrady A4 odcinek węzeł Wielicki- węzeł Szarów  stanowisko: 

inżynier rezydent od 01.06.2007r. do 31.03.2011r. 

Zamawiający dokonał następujących ustaleń:  

umowa na przedmiotowe roboty została podpisana 03.04.2007 r.,  

2.2. plac budowy przekazano 12.04.2007 r.,  

rozpoczęcie robót zgodnie z wpisem do dziennika budowy – 16.04.2007r., 

2.4.data pierwszego wpisu do dziennika budowy- 07.05.2007r.  

2.5.Pan  K.  P. 

pełnił  funkcję  inżyniera  kontraktu  od  15.05.2007r.  –Stąd  zamawiający 

wnioskuje, że Pan K. P. nie pełnił funkcji inżyniera rezydenta „od rozpoczęcia robót”. 

Pani  M.  M.-M. 

– specjalista ds.  roszczeń  -   doświadczenie od  rozpoczęcia robót  do 

wykonania zadania.  

Zadanie 1.  

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S 8 od rejonu 

węzła 

„Opacz” (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiazania z drogą krajową 

nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz 

z węzłem Paszków i ww skrzyżowaniem). Etap I cz.1. – odc. Węzeł „Opacz’ – węzeł 

„Paszków”, Etap II – odc. Węzeł „Janki Małe’ – skrzyżowanie z DW 721(…) stanowisko 

– specjalista ds. roszczeń. 

Zadanie 2. 

Projekt  i  budo

wa  Autostrady  A2  Stryków-  Konotopa,  odcinek  B  od  ok.394+500-

411+465,8 (16,9) (…) stanowisko Specjalista ds. roszczeń” 

Dla zadania nr 1 Specjalista ds. roszczeń w wykazie wykonawca wskazał 09.2013r. do 

12.2015r.  

Zamawiający ustalił Umowa została podpisana w dniu 12.04.2013 r., przekazanie placu 

budowy  w  dniu  16.04.2013r.  (zgłoszenie  do  WINB  rozpoczęcia  robót  nastąpiło 

01.05.2013r.).  Wytyczenie  geodezyjne,  zgodnie  z  wpisem  do  dziennika  budowy 

01.08.2013r, natomiast specjalista rozpoczął pełnienie funkcji specjalisty d.s. roszczeń 

02.08.2013r. to jest Pani M. M.-M.. 

Zamawiający  jak  sam  podkreślił  w  piśmie  z  dnia  14.12.2018r.  przyjął  rygorystyczne 

stanowisko KIO w sprawie 2050/18 

(„biorąc pod uwagę rygorystyczne stanowisko KIO 


prezentowane w zakresie tego zagadnienia oraz podniesione w wyroku KIO 2050/18 

zastrzeżenia co do równego traktowania wykonawców w niniejszym postępowaniu – 

nie m

ożna uznać, że Pani M. M.-M. pełniła wskazaną funkcję „od rozpoczęcia robót” 

na przedmiotowym zadaniu

”). W tym stanie rzeczy zamawiający wykluczył wykonawcę 

na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 i art.24 ust.4 ustawy Pzp.  

Ad.2  

Oferta Konsorcjum ECM i JPL  

Wykonawca został wykluczony z racji, że osobę na stanowisko specjalista ds. roszczeń 

wskazał w zakresie okresu jej doświadczenia nieprawdziwe informacje, co skutkowało 

zastosowaniem art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp. 

przez zamawiającego. 

Powyższe  zamawiający  wywiódł  z  informacji  formularza  2.2.  „Kryteria  pozacenowe” 

oraz formularza 3.4. „Wykaz osób” oferty wykonawcy wskazując na lekkomyślność lub 

niedbalstwo.  

Wykonawca wskazał Pana D. A. na stanowisko specjalisty ds. roszczeń w okresie od 

rozpoczęcia robót do zakończenia zadania.  

Jak  opisuje  zamawiający  w  informacji  o  wykluczeniu  z  dnia  14  grudnia  2018  roku 

wykonawca wskazał radcę prawnego Pana A. jako specjalistę ds. roszczeń na dwóch 

bu

dowach od rozpoczęcia robót  do zakończenia zadania to jest: 

Kontynuacja bud

owy autostrady A1 Toruń-Stryków, odcinek 1 Czerniewce – Odolin od 

km 151+900 do km163+300, odcinek 2 Odolin-Brzezie od km163+300 do km186+366 

stanowisko  specjalista  ds.  roszczeń  (radca  prawny).  W  formularzu  Wykaz  osób 

wykonawca 

wskazał dla tego specjalisty okres od 11.2014r.do 04.2018r. W formularzu 

3.4.  Wykaz  osób  dodatkowo  wykonawca  przedstawił  dodatkowe  zadanie  „Projekt  i 

budowa drogi ekspresowej S 8 od 

węzła  Marki(bez węzła) do węzła Radzymin  Płd. w 

okresie od 11.2014-

04.2018. Z ustaleń zamawiającego wynika, że Pan D. A. nie pełnił 

funkcji  specjalisty  ds. 

roszczeń  co  wynika  z  informacji  uzyskanych  od  Oddziałów 

zamawiającego:  Bydgoszcz  i  Warszawa.  Wykonawca  miał  możliwość  wyjaśnienia 

wątpliwości na wniosek skierowany do niego 04.07. 2018. Do wniosku odniósł się w 

piśmie z dnia 9 lipca 2018 r. wyjaśniając, że jeden z wykonawców Salini Polska  sp. z 

o.o. 

zatrudniał  radcę prawnego, który w ramach wykonywanej obsługi zajmował się 

również roszczeniami. Zdaniem zamawiającego stanowisko radcy prawnego nie jest 

tożsame  ze  stanowiskiem  specjalisty  ds.  roszczeń.  Wykonawca  nie  potwierdził 

informacji  w  ofercie,  że  Pan  D.  A.  na  w/w  zadaniach  pełni  funkcję  specjalisty  ds. 

roszczeń.  


Taką  sytuację  to  jest  oświadczenie  niezgodne  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy 

zamawiający  zakwalifikował  do  art.24  ust.1  pkt  17  ustawy  Pzp.  w  konsekwencji 

wykluczając wykonawcę z postępowania i odrzucając jego ofertę.   

Zamawiający przywołał orzecznictwo KIO i tak wyrok KIO 1319/18 z dnia 20 lipca 2018 r. z 

którego wynika, że  doświadczenie wymagane przez zamawiającego powinno być zdobyte na 

stanowisku  odpowiadającym  nazwie  wskazanej  w  wymaganiach  zamawiającego  co 

sprowadza się wprost do konkluzji, że jeżeli radca prawny nie był zatrudniony na stanowisku 

specjalista ds. roszczeń to wykonawca nie spełnia warunku podanego przez zamawiającego. 

Tym  samym 

oświadczenie  wykonawcy  w  podkryterium  cenowym,  że  Pan  D.  A.  posiada 

doświadczenie zgodne z opisem podkryterium,  zdobyte w ramach zadania nr 1 i nr 2 stanowi 

o wprowadzeniu w błąd zamawiającego. 

(cytat str.21 w.w.Wyroku KIO 

W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością 

musiał  mieć  świadomość,  że  doświadczenie  specjalisty  ds.  rozliczeń  wymagane  w  ramach 

podkryterium  musi  zostać  zdobyte  na  konkretnym  stanowisku  wskazanym  przez 

Zamawiającego.  Jeśli  zatem  doświadczenie  w  ramach  zadania  nie  było  realizowane  na 

stanowisku wymaganym przez Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie 

opisany w SIWZ. Tym samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pani J. B. 

posiada  doświadczenie  zgodne  z  opisem  podkryterium,  zdobyte  w  ramach  zadania  nr  1, 

wykonawca Multiconsult przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego.  

W  odniesieniu  do  wykonawcy  ECM  Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  podał  jako  osobę 

przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń pana D. A. W Formularzu „Kryteria 

pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej osoby przy realizacji następujących zadań: 

a) 

„Kontynuacja, budowa autostrady A1 Toruń- Stryków, odcinek 1 Czerniewice- Odolin 

od km 151+ 900 do km 163+ 300, odcinek 2 Odolin- Brzezie od km 163+ 300 do km 

186+ 366”  - stanowisko ds. roszczeń. 

b) 

„Kontynuacja,  budowa  autostrady  A1  Toruń-  Stryków,  odcinek  3  Węzeł  Brzezie  (z 

węzłem)węzeł Kowal (bez węzła) od km 186+ 348 do km 215+ 850” - stanowisko ds. 

roszczeń. 

Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie zadania, o których mowa powyżej były realizowane na 

rzecz Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Oddział GDDKiA w Bydgoszczy nie potwierdził udziału 

Pan  D.  A. 

przy  realizacji  wskazanych  powyżej  zadań.  Mając  na  uwadze  powyższe 

Zamawiający pismem z dnia 14.03.2018 r. (znak pisma: O.KA.D3.2413.76.2017.292.mu) na 

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał ECM Group Polska S.A. do złożenia wyjaśnień. 

W odpowiedzi na powyższe, w/w Wykonawca w piśmie z dnia 20.03.2018r. wyjaśnił, m.in. że: 


„(...)  Pan  D.  A.  jako  Radca  Prawny  (prowadząc  własną  działalność)  wykonywał  wszelkie 

czynności  przewidziane  dla  stanowiska  Specjalisty  ds.  roszczeń,  m.in.  rozpatrywanie  i 

opiniowanie  roszczeń,  współpraca  w  zakresie  rozliczania  roszczeń,  pilnowanie 

harmonogramu roszczeń na rzecz Wykonawcy Robót, Wykonawcą Robót na przedmiotowych 

zadaniach było konsorcjum firm, w skład którego wchodziło m.in. Salini Polska Sp. z o.o. i to 

właśnie dla tego Wykonawcy Pan D. A. świadczył usługi. (...)”. Zamawiający po zapoznaniu 

się  z  w/w  wyjaśnieniami  uznał,  że  p.  D.  A.  wskazany  na  funkcję  Specjalisty  ds.  roszczeń 

(Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w 

SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2.4. Specjalisty ds. roszczeń). Tym samym, 

za  w/w  z

adania  potwierdzające  wymagania  określone  w  SIWZ,  Zamawiający  przyznał 

Wykonawcy punkty, zgodnie z zapisami SIWZ. W ocenie Zamawiającego nie ma podstaw do 

zakwestionowania  doświadczenia  w/w  osoby  tylko  z  uwagi  na  odmienne  nazewnictwo 

dotyczące pełnione funkcji na w/w zadaniu skoro z oświadczenia Wykonawcy wynika, że p. 

Pan  D.  A. 

jako  Radca  Prawny  wykonywał  wszelkie  czynności  przewidziane  dla  stanowiska 

Specjalisty ds. roszczeń. 

W ocenie Izby  wykonawca działający  z  należytą starannością musiał  mieć świadomość,  że 

doświadczenie  specjalisty  ds.  roszczeń  wymagane  w  ramach  podkryterium  musi  zostać 

zdobyte  na  konkretnym  stanowisku  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Jeśli  zatem 

doświadczenie  w  ramach  zadania  nie  było  realizowane  na  stanowisku  wymaganym  przez 

Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym 

oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pan D. A. posiada doświadczenie zgodne 

z  opisem  podkryterium,  zdobyte  w  ramach  zadania  nr  1  i  2,  wykonawca  ECM  przedstawił 

informa

cje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego.  Na  uwagę  zasługuje  również  fakt,  że 

zgodnie z informacją przekazaną Odwołującemu przez GDDKiA Pan D. A. nie widnieje jako 

zatwierdzony personel wykonawcy robót.” 

Takiej  j.w. 

oceny  doświadczenia  zawodowego  Pana  D.  A.  dokonała  Izba  w  sprawie 

wyroku KIO 1319/18 w zakresie zajmowania stanowiska ds. roszczeń. 

Kontynuując prezentację stanowiska zamawiającego w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 r., które 

stanowiło okoliczność  wszczęcia niniejszego postępowania odwoławczego, Izba ustaliła jak 

poniżej

Z  ustaleń  zamawiającego  Pan  D.  A.  nie  widnieje  jako  personel  zatwierdzony  przez 

zamawiającego. Na powyższą okoliczność zamawiający przywołuje pismo wykonawcy z dnia 

30.10.2018r.  gdzie wykonawca oświadcza, że radca prawny D. A. na wykazanych zadaniach 

pełnił  funkcję  specjalisty  do  spraw  roszczeń.  Powyższe  jest  niezgodne  z  oświadczeniem 

wykonawcy z dnia 09.07.2018 roku gdzie stwierdził, że Pan D. A. pełnił obsługę prawną a w 


jej  ramach 

wykonywał  obowiązki  specjalisty  ds.  roszczeń.  Z kolei  dnia  24.10.2018  r.  radca 

prawny D. A. 

oświadczył, ”że brał udział w realizacji niżej wymienionych kontraktów” (projekt i 

budowa  drogi  ekspresowej  S  8  węzeł  Marki  (bez  węzła)-węzeł  Radzymin  Płd.”  oraz 

Kontynuacja budowy autostrady A1 Toruń – Stryków odcinek I Czerniewce - Odolion i odcinek 

II  Odolion-Brzezie).  Z  kolei  stanowisko  radcy  prawnego  nie  jest  tam  wymienione. 

Stąd 

zamawiający uznał oświadczenie wykonawcy za wprowadzające w błąd.  

Reasumując brak poświadczenia dla radcy prawnego D. A. przeciwnie jak dla Pani M. M.-M., 

której  doświadczenie  potwierdziła  w  sprawie  KIO  2050/18  w  dniu  25.10.2018r.  GDDKiA 

O/Warszawa.  Przeciwnie  dla  radcy  prawnego  sam  Pan  D.  A. 

nie  potwierdza  pełnienia 

stanowiska specjalisty ds. roszczeń ani właściwy oddział GDDKiA czy też inny podmiot. 

Samooczyszczenie 

w piśmie z dnia 24.10.2018 roku w trybie art.24 ust.8 ustawy Pzp. jako 

nieskuteczne, ponieważ wykonawca nie przyznał się do błędu z przywołaniem wyroków KIO 

139/17; KIO 444/18, KIO 1206/18, KIO 12/13; KIO 116/18; KIO 274/18. 

Czy też okoliczność 

wcześniejszego  powiadomienia  zamawiającego  niż  sam  o  tym  powziął  informacje  ze 

wskazaniem dokonanych zmian w celu uniknięcia w przyszłości błędów.   

Pierwotnym terminem gdzie wykonawca powinien dokonać samooczyszczenia był 04.07.2018 

r.  gdzie  zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do  doświadczenia  radcy  prawnego  D.  A. 

Dodatkowo  20.07.2018  roku  zapadł  wyrok  KIO  1319/18  gdzie  Izba  potwierdziła  słuszność 

wykluczenia  ECM  na  podstawie  art.24  ust.1  pkt  17  z  uwagi  na  podanie  nieprawdziwych 

informacji  odnoszących  się  do  doświadczenia  Pana  D.  A.  Nawet  gdyby  przyjąć  prawo  do 

samooczyszczenia na obecnym etapie to zdaniem zamawiającego brak w tym oświadczeniu 

wykazania  podjętych  działań  w  celu  uniknięcia  w  przyszłości  sytuacji  wykluczających 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne.  

Izba w tym 

miejscu przywołuje fragment uzasadnienia Wyroku o Sygn. akt KIO 1319/18, na 

które powołuje się zamawiający w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 roku, dokonując ponownej 

oceny ofert w kryterium pozacenowym w związku z wyrokiem  w łączonej sprawie o Sygn. akt: 

KIO 205018 i KIO2069/18. 

Przy czym podkreśla się, że TPF Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 

była odwołującym a ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie było przystępującym po 

stronie zamawiającego w sprawie o Sygn. akt KIO 1319/18 .  

Cytat uzasadnienia wyroku z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie o Sygn. 

akt KIO 1319/18(…) 

„W  odniesieniu  do  wykonawcy  ECM  Izba  ustaliła,  że  Przystępujący  podał  jako  osobę 

przeznaczoną do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń Pana D. A. W Formularzu „Kryteria 

pozacenowe” przedstawił doświadczenie tej osoby przy realizacji następujących zadań: 


a) 

„Kontynuacja,  budowa  autostrady  A1  Toruń-  Stryków,  odcinek  1 

Czerniewice- Odolin od km 151+ 900 do km 163+ 300, odcinek 2 Odolin- 

Brzezie od km 163+ 300 do km 186+ 366” - stanowisko ds. roszczeń. 

b) 

„Kontynuacja,  budowa  autostrady  A1  Toruń-  Stryków,  odcinek  3  Węzeł 

Brzezie (z węzłem) węzeł Kowal (bez węzła) od km 186+ 348 do km 215+ 

850” - stanowisko ds. roszczeń. 

Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie zadania, o których mowa powyżej były realizowane na 

rzecz Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. Oddział GDDKiA w Bydgoszczy nie potwierdził udziału 

Pan  D.  A. 

przy  realizacji  wskazanych  powyżej  zadań.  Mając  na  uwadze  powyższe 

Zamawiaj

ący pismem z dnia 14.03.2018 r. (znak pisma: O.KA.D3.2413.76.2017.292.mu) na 

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał ECM Group Polska S.A. do złożenia wyjaśnień. 

W odpowiedzi na powyższe, w/w Wykonawca w piśmie z dnia 20.03.2018r. wyjaśnił, m.in. że: 

„C..)  Pan  D.  A.  jako  Radca  Prawny  (prowadząc  własną  działalność)  wykonywał  wszelkie 

czynności  przewidziane  dla  stanowiska  Specjalisty  ds.  roszczeń,  m.in.  rozpatrywanie  i 

opiniowanie  roszczeń,  współpraca  w  zakresie  rozliczania  roszczeń,  pilnowanie 

harmonogramu roszczeń na rzecz Wykonawcy Robót, Wykonawcą Robót na przedmiotowych 

zadaniach było konsorcjum firm, w skład którego wchodziło m.in. Salini Polska Sp. z o.o. i to 

właśnie dla tego Wykonawcy Pan D. A. świadczył usługi. (...)”. Zamawiający po zapoznaniu 

się  z  w/w  wyjaśnieniami  uznał,  że  p.  D.  A.  wskazany  na  funkcję  Specjalisty  ds.  roszczeń 

(Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w 

SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2.4. Specjalisty ds. roszczeń). Tym samym, 

za  w/w  zadania  potwierdza

jące  wymagania  określone  w  SIWZ,  Zamawiający  przyznał 

Wykonawcy punkty, zgodnie z zapisami SIWZ. W ocenie Zamawiającego nie ma podstaw do 

zakwestionowania  doświadczenia  w/w  osoby  tylko  z  uwagi  na  odmienne  nazewnictwo 

dotyczące pełnione funkcji na w/w zadaniu skoro z oświadczenia Wykonawcy wynika, że p. 

Pan  D.  A. 

jako  Radca  Prawny  wykonywał  wszelkie  czynności  przewidziane  dla  stanowiska 

Specjalisty ds. roszczeń. W ocenie Izby wykonawca działający z należytą starannością musiał 

mieć  świadomość,  że  doświadczenie  specjalisty  ds.  roszczeń  wymagane  w  ramach 

podkryterium  musi  zostać  zdobyte  na  konkretnym  stanowisku  wskazanym  przez 

Zamawiającego.  Jeśli  zatem  doświadczenie  w  ramach  zadania  nie  było  realizowane  na 

stanowisku wymaganym przez Zamawiającego, to nie został spełniony wymóg w tym zakresie 

opisany w SIWZ. Tym samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pan D. A. 

posiada doświadczenie zgodne z opisem podkryterium, zdobyte w ramach zadania nr 1 i 2, 

wykonawca ECM przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego. Na uwagę 

zasługuje również  fakt,  że  zgodnie  z  informacją  przekazaną  Odwołującemu  przez  GDDKiA 

Pan  D.  A. 

nie widnieje jako zatwierdzony personel wykonawcy robót. Odnosząc się zaś do 


wymogu  dotyczącego  posiadania  doświadczenia  na  stanowiskach  jasno  i  precyzyjnie 

wyspecyfikowanych przez Zamawiającego należy wskazać, że zakres obowiązków wpisujący 

się niejako w pełnienie funkcji na poszczególnych stanowiskach nie oznacza, że wskazana 

osoba  piastowała  dane  stanowisko  konkretnie  określone  przez  Zamawiającego.  Norma 

zawarta  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  stanowi  o  wykluczeniu  wykonawcy,  gdy  informacje 

wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  przedstawione  zostaną  w  sposób  zawiniony,  przy 

czym wystarczające jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci lekkomyślności – rozumianej 

jako brak zamiaru co do bezprawnego działania, jednak przy świadomości, że działanie może 

naruszać prawo, lub niedbalstwa – kiedy wykonawca wprost nie przewiduje skutku, jakim jest 

wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd,  podczas  gdy  skutek  ten  mógł  i  powinien  był 

przewidzieć. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, 

dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada 

rzeczywistości. Z uwagi na wzrost znaczenia oświadczeń własnych wykonawców na skutek 

implementacji  dyrektyw  2014/24/UE  i  2014/25/UE  należy  stosować  wyższy  miernik  oceny 

związany z rzetelnością prezentowanych przez nich danych, w szczególności przy weryfikacji 

prawdziwości  informacji przedkładanych w  toku postępowania. W odniesieniu natomiast  do 

lekkomyślności lub niedbalstwa, kwestia ta pozostaje w sferze ocen zamawiającego, który nie 

dysponuje środkami pozwalającymi przedstawić dowody na stopień winy wykonawcy. Jeżeli 

jednak  z  zestawienia  informacji 

przedstawionych  przez  wykonawcę  z  oczekiwaniami 

zamawiającego  wynika,  że  działający  z  należytą  starannością  wykonawca  powinien  mieć 

świadomość,  że  przedstawione  informacje  tym  oczekiwaniom  nie  odpowiadają,  a  mimo  to 

potwierdził  okoliczność  przeciwną,  to  bez  wątpienia  stanowi  to  podstawę  przypisania 

wykonawcy 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa.  Wypełniając  formularz  dotyczący  kryteriów 

pozacenowych,  ww.  wykonawcy  złożyli  oświadczenia,  że  poszczególne  osoby  posiadają 

doświadczenie  zgodne  z  opisem  podkryterium.  Informacje  te  mają  bezpośredni  wpływ  na 

przyznawaną wykonawcom punktację, a w konsekwencji na ranking ofert, mogą więc istotnie 

wpłynąć  na  wynik  postępowania.  Trudno  zatem  twierdzić,  że  nie  jest  to  istotny  wpływ  na 

decyzje zamawiającego. W związku z powyższym Izba uznała, że czynność zamawiającego 

polegająca  na  zaniechaniu  wykluczenia  ww.  wykonawców  z  postępowania  była 

nieprawidłowa.  Tym  samym  wykonawcy  poprzez  złożenie  w  Formularzu  „Kryteria 

pozacenowe”  oświadczenia  o  konkretnej  treści  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawili informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  niniejszym  postępowaniu,  wobec  czego 

zasadnym jest ich wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp

”(koniec cytatu). 

Na  podsumowanie  tego  obszernego  cytatu  uzasadnienia  Wyroku 

odnoszącego  się  do 

doświadczenia radcy prawnego Pana D. A. przywołanego jako specjalisty do spraw roszczeń 


należy  dodać,  że  wyrok  w  sprawie  KIO  1319/18  zapadł  z  udziałem  Skarbu  Państwa  - 

Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego 

postępowanie  prowadzi  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w 

Katowicach

. Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. 

Pełnienie nadzoru  nad projektowaniem  i  realizacją Robót  oraz  zarządzanie Kontraktem 

pn.:  „

Budowa  autostrady  A1  koniec  obw.  Częstochowy-Tuszyn,  odcinek  E  gr.  woj. 

łódzkiego - węzeł Rząsawa (bez węzła). Jak już powyżej nadmieniono odwołującym 

była  spółka  TPF  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  a  przystępującym  po  stronie 

zamawiającego ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zamawiający w zawiadomieniu o wykluczeniu z dnia 14 grudnia 2018 roku przywołuje także 

wyrok  KIO  1585/18  z  dnia  4  września  2018r.,  który  przyznaje  rację  zamawiającemu,  który 

uznał  za  nieskuteczną  procedurę  samooczyszczenia  opartą  jedynie  na  źródle  osobowym, 

jeżeli nawet towarzyszy jej dodatkowa weryfikacja na podstawie informacji internetowych.  

W świetle powyższego zamawiający wykluczył wykonawcę z udziału w postępowaniu uznając 

ofertę  tego  wykonawcy  za  odrzuconą  na  podstawie  art.24  ust.1  pkt  17  ustawy  Pzp.  W 

konsekwencji zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 

za odrzuconą. 

Izba 

rozstrzygając przedmiotowe odwołania o Sygn. akt KIO 2608/18 i KIO 2631/18 ustaliła, 

że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zapadł także Wyrok o Sygn. akt: KIO 

z dnia 18 września 2018 r. gdzie rozpoznano odwołanie Konsorcjum: Inko Consulting 

Sp. z o.o.,ul. Dworcowa 18 lok. 6, 43-

200 Pszczyna oraz Drogowa Trasa Średnicowa S.A., ul. 

Mieszka  I  10,  40-

877  Katowice  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 

Kraków  przy  udziale:  MGGP  S.A.,  ul.  Kaczkowskiego  6,  33-100  Tarnów,  po  stronie 

zamawiającego i przy udziale ECM Group Polska S.A.,ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

oraz  JPL  Project  Sp.  z  o.o

.,  Al.  Niepodległości  58,  02-626  Warszawa,  po  stronie 

zamawiającego.  Izba  w  tej  sprawie  oddaliła  odwołanie,  w  którym  odwołujący  zarzucił 

zamawiającemu naruszenie:  art. 24 ust. 1 pkt. 17 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 

ust.  3  w  zw.  z  art.  24 

ust. 4 ustawy Pzp poprzez: bezzasadne wykluczenie odwołujących z 

postępowania i uznanie ich oferty za odrzuconą, mimo braku ku temu przesłanek, na skutek 

podania  w  załączonym  do  oferty  formularzu  2.2  „kryteria  pozacenowe"  zadań 

niepotwierdzających w ocenie zamawiającego w pełni spełniania wymagań zamawiającego, 

podczas gdy zgodnie z pkt. 19.1.3.2. 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

„siwz”), w konsekwencji takiej sytuacji odwołujący powinni otrzymać za daną pozycję 0 pkt w 

ramach  kryteriu

m  „Doświadczenie  personelu  Konsultanta”,  ale  w  żadnym  razie  nie  powinni 


zostać  wykluczeni  oraz  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  poprzez  brak  jakiegokolwiek  wezwania 

odwołujących do złożenia wyjaśnień i dowodów  w ramach procedury samooczyszczenia, w 

sytuacji  gdy  procedura  samooczyszczenia  (ang.  self-

cleaning)  polega  na  tym,  że  przed 

podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy,  zamawiający  obowiązany  jest  umożliwić 

wykonawcy  przedstawienie  dowodów  na  podjęcie  takich  środków,  które  gwarantują  jego 

rzetelność, a pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zamawiającego do zaniechania 

wykluczenia wykonawcy  z  postępowania,  a  zatem  istnieje  dodatkowy  warunek  wykluczenia 

wykonawcy,  jakim  jest  umożliwienie  wykonawcy  przedstawienia  dowodów  na 

samooczyszczenie.  Przy  czym  Zamawi

ający  -

  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i 

Autostrad, O

ddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

  Zarządzanie 

Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 

S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez 

węzła)”. Czyli jest to orzeczenie zapadłe w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odwołujący  w  szczególności  argumentował  odwołanie  następująco”  Zamawiającemu 

uprzednio (przed złożeniem oferty) znany był całokształt doświadczenia K. Litawy i posiadał w 

tym  zakresie  pełną  wiedzę,  to  podanie  przez  Odwołujących  omyłkowo  niezgodne  z 

rzeczywistością informacji w tym zakresie nie mogło w ogóle spowodować i nie spowodowało 

po  stronie  Zamawiającego  jakiegokolwiek  stanu  błędu,  ale  także  nie  mogło  mieć 

jakiegokolwiek  wpływu  na  jego  decyzję,  gdyż  Zamawiający  ostatecznie  i  tak  kierował  się 

posiadaną uprzednią wiedzą o stanie faktycznym. Powyższe jest oczywiste zważywszy na to, 

iż  wszystkie  zadania  były  realizowane  przez  K.  Litawę  dla  tej  samej  jednostki  GDDKiA  - 

Oddziału w Krakowie tj. Oddziału prowadzącego Postępowanie. (…)W ocenie Odwołujących, 

nie  można  w  żaden  sposób  mówić  o  przedstawieniu  przez  wykonawcę  informacji 

wprowadzających w błąd zamawiającego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP, jeśli 

informacje te dotyczą okoliczności znanych uprzednio i w pełnym zakresie Zamawiającemu - 

tak jak w niniejszej sprawie. W t

akiej bowiem sytuacji Zamawiający posiada własną uprzednią 

wiedzę  i  nawet  potencjalnie  nie  może  zostać  u  niego  wywołany  stan  błędu”.  Tak 

przedstawionej  argumentacji  nie  podzieliła  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdzając  między 

innymi w uzasadnieniu oddalonego 

odwołania (...) „W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego 

w  Warszawie  z  dnia  20.07.2018.  w  sprawie  sygn.  akt  XXIII  Ga  849/18,  gdzie  stroną  było 

GDDKiA  w  szczególności  orzeczeń  KIO  1000/18,  KIO  1319/18    Krajowa  Izba  Odwoławcza 

rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie  i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowiska stron i przystępujących 

złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, zważyła, co następuje. Przedmiotem sporu 

pomiędzy stronami nie są w niniejszej sprawie okoliczności faktyczne polegające na tym, że 

pan K. 

L. wskazany jako kandydat na stanowisko głównego inspektora nadzoru specjalności 


inżynieryjnej drogowej, pełnił wykazaną do kryterium oceny ofert funkcję od 19 stycznia 2015 

r., nie zaś od lipca 2014 r. Powyższe przyznał sam odwołujący w piśmie z dnia 10 lipca 2018 

r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie zamawiającego o wyjaśnienia. Przedmiotem sporu 

jest natomiast to, czy wskazanie w ofercie, że pan K. L. pełnił ww. funkcję w okresie od lipca 

2014 r., 

stanowi podstawę do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 

ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  z  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  wyklucza  się

  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbal

stwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  Z  przepisu  wynika,  że  podstawą  wykluczenia  wykonawcy  jest  wprowadzenie 

zamawiającego  w  błąd,  przy  czym  nie  musi  być  ono  wynikiem  działania  umyślnego,  ale 

wystarczające  jest  dopuszczenie  się  przez  wykonawcę  lekkomyślności  lub  niedbalstwa. 

Dodatkowo  Ustawodawca  wymaga,  aby  wprowadzenie  w  błąd  zamawiającego  mogło  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  co  oznacza,  że  wprowadzenie  w  błąd  musi  dotyczyć  takich  czynności 

zamawiającego,  które  wpływają  na  sytuację  wykonawcy  w  postępowaniu,  tj.  na  jego 

wykluczenie  z  postępowania,  odrzucenie  jego  oferty  bądź  na  jego  szanse  w  uzyskaniu 

zamówienia  (pozycję  w  rankingu  ofert).  Wszystkie  ww.  przesłanki  muszą  być  spełnione 

łącznie,  aby  możliwe  było  wykluczenie  wykonawcy  na  podstawie  ww.  przepisu.  W 

przedmiotowej  sprawie  odwołujący  zakwestionował  w  pierwszej  kolejności  możliwość 

wprowadzenia zamawiającego w błąd, powołując się na fakt, że termin pełnienia funkcji przez 

pana K. 

L. był znany zamawiającemu, ponieważ pan K. L. pełnił tę funkcję w trakcie realizacji 

zamówienia  wykonywanego  na  rzecz  GDDKiA,  w  tym  dokładnie  na  rzecz  oddziału 

prowadzącego niniejsze postępowanie. Powyższe stanowisko odwołującego nie może zostać 

uznane  za  prawidłowe  z  następujących  względów.  Po  pierwsze,  Do  stwierdzenia  faktu 

wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego,  na  podstawie  ww.  przepisu,  wystarczy,  że  podana 

została  nieprawdziwa,  tj.  niezgodna  z  rzeczywistością  informacja,  bez  względu  na  to,  czy 

zamawiający  opierając  się  na  własnej  wiedzy  był  ją  w  stanie  zweryfikować,  czy  też  nie. 

Stanowisko  to  jest  tym  bardziej  uzasadnione,  że  przepisy  ustawy  Pzp  nie  przewidują 

obowiązku  badania  przez  zamawiającego  prawdziwości  podanych  informacji.  Po  drugie, W 

jednym i w drugim przypadku art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp nie znalazłby zastosowania, 

podczas gdy, jak wskazano powyżej, przepis nie uzależnia możliwości jego zastosowania od 

stanu  świadomości  zamawiającego,  a  do  uznania,  że  nastąpiło  wprowadzenie  w  błąd 

wystarczające  jest  stwierdzenie  podania  nieprawdziwej  informacji  przez  wykonawcę.    Po 

trzecie, Innymi słowy: uznanie, że podanie nieprawdziwej informacji dotyczącej zamówienia 

realizowanego  na  rzecz  konkretnego  zamawiającego,  nie jest  wprowadzeniem  w  błąd  tego 

zamawiającego, różnicowałoby sytuację wykonawców w zależności od tego, na czyją rzecz 


było  realizowane  zamówienie,  którego  dotyczy  nieprawdziwa  informacja.  Przyjęcie  takiego 

stanowiska  jest  zatem  niezgodne  z  podstawowymi  zasadami  prowadzenia  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego i jako takie nie może być zaakceptowane. Niezależnie od 

powyższego  odwołujący  zakwestionował  możliwość  uznania,  że  w  przedmiotowej  sprawie 

podanie nieprawdziwej informacji mogło mieć znaczenie dla postępowania, tj. że mogło mieć 

istotny wpływ na decyzje zamawiającego. Odwołujący wywodził powyższe stanowisko z faktu, 

że bez względu na liczbę punktów przyznaną mu w podkryterium dotyczącym doświadczenia 

głównego  inspektora  nadzoru  specjalności  inżynieryjnej  drogowej,  jak  też  bez  względu  na 

liczbę  punktów  przyznaną  pozostałym  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu,  jego 

oferta  pozostaje  ofertą  najkorzystniejszą.  Odnosząc  się  do  argumentacji  odwołującego 

dotyczącej  postanowienia  siwz,  zgodnie  z  którym  za  zadanie,  które  nie  potwierdza  w  pełni 

spełniania wymagań określonych w ww. podkryterium wykonawca otrzyma 0 punktów, należy 

podkreślić, że postanowienie to należy rozumieć jako odnoszące się do zawartych w ofercie

informacji,  które  wprawdzie  nie  potwierdzają  spełnienia  wymagań,  ale  które  są  zgodne  ze 

stanem rzeczywistym. Tym samym postanowienie to nie ma zastosowania do podanych przez 

wykonawcę

 informacji, które są nieprawdziwe. W przedmiotowej sprawie istota rzeczy tkwi nie 

tym, że opisane w ofercie doświadczenie pana K. L. nie spełnia wymagań określonych w 

podkryterium,  ale  w  tym,  że  w  ramach  tego  doświadczenia  odwołujący  podał  informacje 

nieprawdzi

we co do okresu pełnienia przez pana K. L. funkcji. Dlatego też ww. postanowienie 

siwz nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie”.  

Przywołane powyżej orzeczenia jak i uzasadnienie wskazują na bezwzględność konsekwencji 

w  związku  z  podaniem  nieprawdziwych  informacji  i  nieodwracalnych  skutkach  dla 

wykonawców  z  związku  z  podaniem  zamawiającemu  tych  informacji  wskutek  czy  to 

lekkomyślności  czy  też  niedbalstwa.  Również  odnoszą  się  co  do  akcji  samooczyszczania 

wskazując na przede wszystkim na samodzielną inicjatywę wykonawców w tym zakresie. 

Izba zważyła w sprawie odwołań oznaczonych Sygn. akt: KIO 

2608/18 i KIO 2631/18 

Sygn. akt KIO 2608/18 

Izba zważyła  

Izba oddala odwołanie (Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie).  


Odwołujący  (MGGP)  wskazał  dwie  czynności  zamawiającego,  które  zaskarża  składając 

odwołanie. Tymi czynnościami są: 

1.  wykluczenie  o

dwołującego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na 

Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru na zadaniu: „Zaprojektowanie i budowa 

drogi ekspresowej S 52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł 

Kraków Mistrzejowice (bez węzła)";  

unieważnienia  wyżej  wymienionego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Zarzuty odwołania sformułowano następująco:   

1)  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp  przez  bezpodstawne  wykluczenie  O

dwołującego  z 

postępowania pomimo, że Odwołujący składając ofertę nie dopuścił się ani lekkomyślności ani 

niedbalstwa,  lecz  dochował  należytej  staranności  w  zakresie  dotyczącym  wskazania  w 

formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia następujących osób: 

- Pana K. P. - w odniesieniu do zadania nr

1: Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A 

4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów;  

oraz 

- Pani M. M.-M. - w odniesieniu do zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka 

drogi  ekspresowej  S8  od  rejonu  węzła  „Opacz"  (z  wyłączeniem  tego  węzła)  do  węzła 

„Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w 

miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc. 

węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721"; 

2) naruszenie art. 87 ust. 1 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez zaniechanie wezwania 

Odwołującego,  w  trybie  art.  87  ust.1  pzp,  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  dotyczącym 

wskazania  w  formularzu  „kryteria  pozacenowe"  doświadczenia  wyżej  wymienionych  osób 

personelu odwołującego to jest Pana K. P. oraz Pani M. M.-M. w zakresie zadań wskazanych 

powyżej co w konsekwencji doprowadziło do wykluczenia Odwołującego z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp; 

art. 24 ust. 8 i 9 pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez brak umożliwienia Odwołującemu 

skorzystania  z  procedury  tzw.  samooczyszczenia,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

wykluczenia o

dwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp w zakresie 

dotyczącym wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia Pana K. P. oraz 

d

oświadczenia Pani M. M.-M. na zadaniach powyżej wskazanych; 


4) art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp p

rzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi 

na  okoliczność,  że  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w sytuacji gdy oferta Odwołującego nie 

przewyższa  kwoty  przeznaczonej  na  sfinansowania  zamówienia  i  w  razie  uwzględnienia 

odwołania może być uznana za najkorzystniejszą. 

Na  podstawie  tak  sformułowanych  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

oraz o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego; 

unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego; 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  oferty  zgodnie  z  przepisami  ustawy  pzp  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego;  

ewentualnie 

powtórzenia czynności badania i oceny oferty i wezwania Odwołującego do wyjaśnień w 

zakresie informacji na temat doświadczenia Pana K. P. i Pani M. M.-M. ewentualnie  

nakazanie  Zamawiającemu  wszczęcie  w  stosunku  do  Odwołującego  procedury 

samooczyszczenia w trybie art. 24 ust. 8 pzp. 

Izba wobec tak sformułowanych zarzutów, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, 

przyjęty  w  poczet  dowodów  na  rozprawie  oraz  argumentację  odwołania  jak  i  czynności 

zamawiającego  o  wykluczeniu  z  postępowania  odwołującego,  uwzględniając  toczące  się 

poprzednio postępowania przed Izbą w sprawach o Sygn. akt KIO 1747/18 jak i o Sygn. akt 

KIO 2050/18 i KIO 2069/18  z udziałem odwołującego, nie znajduje podstaw do uwzględnienia 

odwołania z poniżej przedstawionych powodów.  

Post

ępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało wszczęte przez ogłoszenie 

w  Dz.Ur

z.  U.E.  w  miesiącu  maju  2018  roku  (12  maja  2018roku).  W  między  czasie  przed 

złożeniem  odwołania  w  dniu  20  grudnia  2018  roku  przez  odwołującego  w  przedmiotowej 

sprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą toczyły się postępowania, w których odwołujący brał 

udział w każdej z nich jako przystępujący po stronie zamawiającego. Poza tym przedmiotem 

rozstrzygnięcia tych odwołań były zarzuty formułowane na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 pzp. 

w  związku  z  art.  24  ust.8  pzp  w  kontekście  kryteriów  pozacenowych  dla  personelu 

wykonawców  a  co  odpowiada  zakresowi  zarzutów  niniejszego  rozpatrywanego  odwołania.  

Ponadto r

ozstrzygnięcia w sprawach o Sygn. akt KIO 1747/18 oraz o Sygn. akt KIO 2050/18 i 


KIO 2069/18 dotyczyły tego samego postępowania zamawiającego czyli zarzuty naruszenia 

art.24 ust.1 pkt 17 i art.24 ust.8 i ust.9 pzp  

Izba rozpatrywała w każdej z tych spraw w oparciu 

o  te  same  postanowienia  specyfikacji  istotn

ych  warunków  zamówienia.  Już  z  pierwszego 

rozstrzygnięcia  odwołania  w  sprawie  oznaczonej  Sygn.  akt    KIO  1774/18  odwołujący  jako 

przystępujący  tam  po  stronie  zamawiającego    dowiedział  się  z  samego  rozstrzygnięcia 

od

wołania    jak  i  jego  uzasadnienia  o  następujących  kwestiach.  Odwołanie  konkurenta 

odwołującego  to  jest  wykonawcy  Konsorcjum:  Inko  Consulting  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Pszczynie i  Drogowej Trasy  Średnicowej  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  zostało oddalone  z 

takich  między  innymi  powodów  jak  poniżej.  Po  pierwsze  fakt  posiadania  informacji  przez 

zamawiającego  o  personelu  wykonawcy  nie  daje  prawa  wykonawcy  do  zwolnienia  się  z 

odpowiedzialności  z  racji  podania nieprawdziwych informacji  w tym  zakresie.  Po  drugie  nie 

znajduje usprawiedliwienia wywodzenie

, że sankcja za nieprawdziwe informacje w przypadku 

przyznawania  dodatkowych  punktów  w  kryteriach  pozacenowych  w  postaci  „0”  punktów 

zastępuje sankcję przewidzianą w art.24 ust.1 pkt 17 pzp.  Odwołujący tym bardziej powinien 

zweryfikować swoje stanowisko w przedmiocie  skutków podania nieprawdziwych informacji w 

związku z przywołanym tam wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 20 lipca 2018 

roku o Sygn. akt XXIII Ga 849/18

. Gdzie Sąd wypowiedział się co do obowiązywania sankcji z 

art.24 ust.1 pkt 17 pzp w sytuacji  

przyznania  „0” punktów przez zamawiającego w przypadku 

„nie  potwierdzenia  w  pełni  spełniania  powyższych  wymagań”  w  kryterium  pozacenowym. 

Przywołany  Wyrok  S.O.  wydany  był  w  sprawie  prowadzonego  postępowania  przez  Skarb 

Państwa  -  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad    z  siedzibą  w  Warszawie 

reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z 

siedzib

ą  w  Łodzi.  Sąd Okręgowy  w Warszawie  w  uzasadnieniu wyroku stwierdza „Nie było 

zatem żadnych merytorycznych podstaw ani argumentów pozwalających na utrzymanie tezy, 

zgodnie z którą podstawy wykluczenia odpadają w sytuacji, gdy zamawiający zastrzegł „karę” 

w postaci braku punktów dla danego kryterium.  Tenże Sąd Okręgowy w przywołanym Wyroku 

także stwierdził, że można wprowadzić w błąd zamawiającego w rozumieniu art.24 ust.1 pkt 

17pzp 

również w sytuacji gdy dysponentem informacji, jest sam zamawiający (np. jeden z jego 

oddziałów). Podsumowując zawarta argumentacja, w Wyroku KIO z dnia 18 września 2018 r. 

o  Sygn.  akt  KIO1774/18  gdzie  uczestnikiem  był  odwołujący  i  gdzie  przywołano  wyrok  S.O. 

Warszawa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie o Sygn. akt  XXIII Ga 849/18,  

powinna zwrócić 

uwagę i uczulić odwołującego na kierunek interpretacji art.24 ust.1 pkt 17 jak również art.24 

ust.8  pzp.  Taka 

świadomość  prawna  powinna  towarzyszyć  wykonawcy  zarówno  co  do 

spełnienia  przesłanek  podania  nieprawdziwych  informacji  jak  i  ich  oceny  sytuacji  gdy 

informacje  te  mają  charakter  notoryjny  dla  zamawiającego.  Dlatego  też  Izba  rozstrzygając 

odwołanie  wzięła pod uwagę  wiedzę  odwołującego co do  stanowiska Sądu Okręgowego w 


Warszawie  jak  i  Izby, 

zawartego  w  przywołanych  powyżej  wyrokach,  co  przełożyło  się  na 

ocenę zarzutu naruszenia zarówno art.24 ust.1 pkt 17 jak i ust.8 i 9 tegoż artykułu. 

Również kolejne rozstrzygnięcie odwołania w sprawie o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 

2069/18  wskazuje,  po  pierwsze  odwołujący  wprowadził  w  błąd  zamawiającego  co  do 

spełnienia  wymogu  SIWZ  w  zakresie  przyznania  dodatkowych  punktów  dla  personelu 

odwołującego za pełnioną funkcję przez Panią M. M.-M. jako specjalistę do spraw roszczeń. 

Izba rozstrzygając zarzut odwołania nakazała zamawiającemu odjęcie przyznanego punktu z 

tytułu doświadczenia wyżej wymienionej specjalistki ds. roszczeń a czego w pierwotnej ocenie 

nie 

uczynił  Zamawiający.  W  tym  zakresie  rozstrzygnięcie  zarzutu  odwołania  ma  charakter 

powagi  rzeczy  osądzonej.  To  też  zamawiający  po  unieważnieniu  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej

,  zgodnie  z  nakazem  Izby  odjął  nie  tylko  punkty  przyznane  w  kryterium 

pozacenowym  Pani  M.  M.-M. 

ale  również  stwierdził  wprowadzenie  w  błąd  przez  podanie 

nieprawdziwych informacji mających wpływ na jego decyzje w tym co do przyznania punktu w 

zakresie kryterium pozacenowym za doświadczenie personelu. Jak już z dokonanych w trakcie 

rozpoznawania 

odwołań ustalono, że Pani M. M.-M. nie pełniła funkcji specjalistki do spraw 

roszczeń  od  rozpoczęcia  robót  do  ich  zakończenia.  Sam  odwołujący  MGGP  wskazał  w 

informacjach oferty, 

że obowiązki były wykonywane od m-ca września 2013 roku. Natomiast 

w  wyniku  ustaleń  zamawiającego,  które  nie  zostały  zakwestionowane  przez  odwołującego 

czynności  według  danych  zamawiającego  były  wykonywane  od  2  sierpnia  2013  roku.  Na 

kanwie  braku  definicji 

rozpoczęcia  robót  czy  też  rozpoczęcia  zadania  zamawiający 

przychylając się do sytuacji prawnej odwołującego MGGP ustalił jako termin rozpoczęcia robót 

ani 

datę podpisania umowy, ani datę przekazania placu budowy, ani datę wydania dziennika 

budowy,  ani 

datę  pierwszego  wpisu  do  dziennika  budowy,  ani  datę  zawiadomienia 

wojewódzkiego  inspektora  nadzoru  budowlanego.  Dopiero  jako  datę  rozpoczęcia  robót 

zamawiający uznaje wytyczenie geodezyjne na działce posadowienia obiektu, czyli po kilku 

miesiącach od daty pierwszej to jest od daty podpisania umowy a co nastąpiło po upływie 3 

miesięcy, to jest ustala na dzień 01 sierpnia 2013 roku.  Niemniej jak zamawiający nadmienia 

w zawiadomieniu z dnia 14 grudnia 2018 roku o wykluczeniu z post

ępowania „przestrzegając 

rygorystycznego stanowiska Izby w sprawie

” skoro rozpoczęcie robót ustalono na 1 sierpnia 

2013 r. 

to data podjęcia czynności przez M. M.-M. w dniu 2 sierpnia 2013 roku nie następuje 

z rozpoczęciem robót. Przy czym przy ocenie co do spełnienia przesłanek z art.24 ust.1 pkt 

przykład  Pani  M.  M.-M.    i  podjętym  na  jego  przykładzie  wykluczeniu  odwołującego  z 

post

ępowania należy mieć na uwadze również podniesiony zarzut naruszenia art.24 ust.8 czy 

te

ż ust. 9 art.24 pzp.  To jest czy wydanie wyroku z dnia 26 października 2018 r. w sprawach 

o  Sygn.  akt  KIO  2050/18  jak  i  KIO  2069

/18  nie  powinno  po  stronie  odwołującego  MGGP 

spowodować  akcji  samooczyszczenia  z  zarzutu  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego. 


Również  takim  punktem  początkowym  dla  odwołującego  MGGP  powinien  być  akt 

zamawiającego z 14 grudnia 2018 w którym na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 pzp wyklucza 

odwołującego MGGP z postępowania zarówno do rozstrzygniętego przypadku Pani M. M.-M. 

w sprawach o Sygn. 

akt KIO 2050 i /18 i KIO 2069 /18 co do odjęcia punktów. Jak i dla Pana 

Pana K. P.

, który również według informacji ustalonych przez zamawiającego nie pełnił funkcji 

inżyniera rezydenta od rozpoczęcia robót czy też od podpisania umowy tylko z opóźnieniem 

miesięcznym to jest od dnia 3 czerwca 2007 r. podjął czynności. Rygoryzm ocen narzuconych 

rozstrzygnięciami  Izby  (KIO  1319/18;  KIO  1747/18;  KIO  2059/18  i  KIO  2069/18)  nie  chroni 

nawet 

oświadczenie  wykonawcy,  że  Pan  K.  P.  był  jedynym  inżynierem  budowy  na  danym 

zadaniu.  Wniosek  dalej  idący  z  takiego  oświadczenia  wynika,  że  nawet  jak  Pan  K.  P.  był 

jedynym  inżynierem  to nie był  inżynierem  od  początku czyli  od  rozpoczęcia zadania.  Takie 

ustalenia  wynikają  bezpośrednio  dla  przedmiotowego  rozstrzygnięcia  wprost  z  wyroku  w 

sprawie o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 

2069/18 a zamawiający był zobowiązany do realizacji 

jego ustaleń tak jak w przypadku Pani M. M.-M. Stanowisko Izby w przedmiotowej sprawie jest 

jednoznaczne  o  czym  świadczy  fragment  uzasadnienia  wyroku  w  sprawie  o  Sygn.  akt  KIO 

2050/18  i  2069/18  gdzie  Izba  stwierdza  między  innymi:  Niezależnie  jednak  od  przyjętego 

punktu odniesienia należy dojść do przekonania, że Pani M.-M. nie pełniła swojej funkcji od 

początku  robót.  Data  początku  robót  wskazywana  przez  inwestora  to  1  maja  2013  r. 

Wskazywana  przez  przystępującego  październikowa  data  rozpoczęcia  wycinki  drzew  i 

krzewów  nie  została  wzięta  pod  rozwagę,  gdyż  czynności  te  następują  już  na  terenie 

wyznaczonego  obiektu  budowlanego,  a  zatem  po  rozpoczęciu  robót.  W  tej  sytuacji 

interpretacja  najbardziej  względna  dla  wykonawcy  polega  na  przyjęciu  dla  wskazanego 

zadania jako daty rozpoczęcia robót 1 sierpnia 2013 r. – dnia wyznaczenia położenia obiektu 

budowlanego na gruncie. Jednak nawet przyjęcie tej daty prowadzi do oceny, że Pani M.-M., 

która bezspornie zaczęła pełnić funkcję od 2 sierpnia 2013 r. nie pełniła jej od początku robót.  

Konsekwentnie  przestrzegając  interpretacji  Izby  w  sprawie  o  Sygn.  akt  KIO  1774/18  gdzie 

odwołujący był przystępującym po stronie zamawiającego Izba w uzasadnieniu wyroku, którym 

oddala odwołanie stwierdza między innymi Przedmiotem sporu pomiędzy stronami nie są w 

niniejszej  sprawie  okoliczności  faktyczne  polegające  na  tym,  że  pan  K.  L.  wskazany  jako 

kandydat  na  stanowisko  głównego  inspektora  nadzoru  specjalności  inżynieryjnej  drogowej, 

pełnił wykazaną do kryterium oceny ofert funkcję od 19 stycznia 2015 r., nie zaś od lipca 2014 

r. Powyższe przyznał sam odwołujący w piśmie z dnia 10 lipca 2018 r. stanowiącym odpowiedź 

na  wezwanie  zamawiającego  o  wyjaśnienia.  Przedmiotem  sporu  jest  natomiast  to,  czy 

wskazanie  w  ofercie,  że  pan  K.  L.  pełnił  ww.  funkcję  w  okresie  od  lipca  2014  r.,  stanowi 

podstawę do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy  Pzp

.  Rozstrzygniecie  Izby  w  okolicznościach  zbieżnych  z  okolicznościami  w 

przedmiotowej sprawie 

polega na oddaleniu odwołania konkurenta odwołującego MGGP. W 


myśl  zasady  art.7  ust.1  pzp  obowiązuje  równe  traktowanie  wykonawców  w  danym 

postępowaniu o udzielenie zmówienia. Stąd w ocenie Izby, zamawiający podejmując czynność 

wykluczenia z postępowania odwołującego MGGP w dniu 14 grudnia 2018 roku kierował się 

oceną Izby wynikającą zarówno z uzasadnienia wyroku w sprawie oznaczonej Sygn. akt KIO 

1747/18 jak i w sprawie oznaczonej Sygn. akt KIO 2050/18 jak i KIO 2069/18 z czego trudno 

czynić  jemu  zarzut.  Odmienne  traktowanie  wykonawców  spotkałoby  się  z  zarzutem 

nierównego traktowania oraz naruszałoby powagę rzeczy osądzonej przez KIO w poprzednich 

postępowaniach odwoławczych  odnoszących się do tego samego postępowania o udzielenie 

zamówienia.    

Co  do  zarzutu  odwołania  nie  wezwania  odwołującego  w  trybie  art.87  ust.1  pzp  jak  i  nie 

wezwania  do  samooczyszczenia  regulowanego  art.  24  ust.8  i  ust.9  pzp  należy  przywołać  

rozstrzygnięcie  w  sprawie  KIO  2050/18  i  KIO  2069/18  co  do  umorzenia  postępowania  w 

zakresie zarzutu naruszenia przez  zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp (sygn. akt KIO 

2050/18) oraz co do zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez 

zaniechanie  wykluczenia  wyk

onawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

ECM Group Polska S.A. w Warszawie, JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO 

W  zakresie  o

dwołania  wniesionego  przez  Konsorcjum  ECM  (sygn.  akt  KIO  2050/18) 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie:  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  MGGP  S.A.  z  postępowania,  pomimo  iż 

wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez  zamawiającego  w  postępowaniu,  w  zakresie  w  jakim  informacje  te  dotyczą 

doświadczenia wskazanego dla osób skierowanych na stanowisko Inżyniera Kontraktu: K. P. 

oraz Specjalisty ds. roszczeń: M. M.-M.. 

Pismem 

z 23 października 2018 r. odwołujący cofnął zarzut naruszenia przez zamawiającego 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

W  Odwołaniu  wniesionym  przez  wykonawcę  TPF  Sp.  z  o.  o.  w  Warszawie  (sygn.  akt  KIO 

2069/18)  Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  między  innymi:  niezgodną  z 

przepisami Pzp czynność wyboru oferty MGGP S.A. jako najkorzystniejszej; art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawców:  MGGP S.A. oraz 

Konsorcjum  ECM  i  JPL

,  pomimo  iż  wykonawcy  ci  wprowadzili  zamawiającego  w  błąd 

przedstawiając  informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego, nie składając jednocześnie wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy,  tj. nie 

dokonując samooczyszczenia; 


W uzasadnieniu wyroku Izba stwierdziła między innymi: Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia z postępowania MGGP S.A., pomimo iż wykonawca 

ten wprowadził zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  z

amawiającego,  nie  składając  jednocześnie  wyjaśnień  w 

trybie  art.  24  ust.  8  ustawy,    tj.  nie  dokonując  samooczyszczenia,  został  sformułowany  w 

sposób uniemożliwiający jego rozpoznanie.  

Dalej Izba stwierdziła, że Formułując powołany zarzut odwołujący wskazał jedynie, że MGGP 

S.A. podał w ofercie informacje wprowadzające zamawiającego w błąd, mogące mieć wpływ 

na wynik postępowania oraz, że wykonawca nie złożył do dnia oceny ofert wyjaśnień w trybie 

art.  24  ust.  8  u

stawy.  Podkreślił,  że w  innych postępowaniach  zamawiający  w  identycznym 

stanie  prawnym  i  faktycznym  dokonał  wykluczenia  tych  samych  wykonawców  -  przy 

identycznym brzmieniu SIWZ i ofert. Wywodził, że zachodzi sprzeczność pomiędzy stanem 

faktycznym  a  informa

cjami  przedstawionymi  przez  MGGP  dotyczącymi  K.  P.  -  Inżynier 

Kontraktu, W. F. - 

Głównego Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, M. M.-M. 

Specjalista ds. roszczeń. Dostrzec należy, że zgodnie z  art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp zamawiający 

wyklu

cza  z  udziału  w  postępowaniu  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  Wykonawca  podnoszący  zarzut  naruszenia  tego  przepisu  powinien  więc 

wskazać,  jakie  informacje  przedstawione  przez  wykonawcę  mogły  wprowadzić  w  błąd 

zamawiającego,  wymagany  przepisem  stopień  winy  wykonawcy  oraz  wpływ  informacji  na 

decyzje podejmowane przez zam

awiającego i to w stopniu istotnym. Zgodnie z art. 180 ust. 3 

Pzp  odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego, 

której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie  odwołania.  W  okolicznościach  sporu,  zarzut,  że  wymienione  osoby  nie  pełniły 

swoich funkcji „od rozpoczęcia robót” nie został podniesiony w odwołaniu i ujawnił się dopiero 

na  etapie  rozp

rawy.(…)  Zarzuty  powinny  być  bezwzględnie  podniesione  w  odwołaniu 

kierowanym do Prezesa Izby. Art. 192 ust. 7 Pzp nie pozwala na rozpoznanie zarzutów nie 

podniesionych  w  odwołaniu.  Jakkolwiek  pojęcie  zarzutu  odwołania  nie  posiada  definicji 

legalnej,  to  orz

ecznictwo  wypracowało  pogląd,  że  zarzut  stanowi  zespół  okoliczności 

faktycznych i prawnych wskazujących na naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy 

w związku z czynnością lub zaniechaniem czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 

na  podstawi

e  przepisów  ustawy.  Takie  okoliczności  związane  z  podniesionym  zarzutem 

naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  nie  zostały  wskazane  przez  odwołującego.  Powołany 

przez  odwołującego  wyrok  wydany  w  sprawie  KIO  1319/18  został  wydany  w  innych 


okolicznościach  faktycznych,  gdyż  -  inaczej  niż  w  tym  postępowaniu  -  rozpoznawane 

odwołanie  zawierało  okoliczności  faktyczne  uzasadniające  jego  wniesienie.  W  tym  stanie 

rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1 sentencji. 

Podsumowując powyższe wywody i odnosząc się wprost do podniesionych zarzutów w 

odwołaniu o Sygn. akt KIO 2608/18 Izba stwierdza jak poniżej. 

1) co do naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp przez bezpodstawne wykluczenie O

dwołującego 

MGGP 

z  postępowania  pomimo,  że  Odwołujący  składając  ofertę  nie  dopuścił  się  ani 

lekkomyślności ani niedbalstwa, lecz dochował należytej staranności w zakresie dotyczącym 

wskazania w formularzu „kryteria pozacenowe" doświadczenia następujących osób: 

- Pana K. P. - w odniesieniu do zadania nr1: Zarz

ądzanie i nadzór nad budową autostrady A 

4 odcinek węzeł Wielicka - węzeł Szarów;  

oraz 

- Pani M. M.-M. - w odniesieniu do zadania nr 1: Kontynuacja projektowania i budowa odcinka 

drogi  ekspresowej  S8  od  rejonu  węzła  „Opacz"  (z  wyłączeniem  tego  węzła)  do  węzła 

„Paszków" i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w 

miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 odc. 

węzeł „Opacz" - węzeł „Paszków", etap II - odc. węzeł „Janki Małe" - skrzyżowane z DW 721" 

Z

arzut  ten  nie  zasługuje  na  uwzględnienie,  ponieważ  jak  ustalił  zamawiający  w  trakcie 

powtórnego badania ofert, biorąc pod uwagę okoliczności podniesione w trakcie postępowania 

odwoławczego w sprawie KIO 2050/18 i KIO 2069/18  Pan K. P. nie rozpoczął obowiązków 

inżyniera  rezydenta  od  rozpoczęcia  robót  to  jest  jak  to  miało  miejsce  07.05.2007r.(data 

pierwszego wpisu do dziennika budowy) a rozpoczął pełnienie funkcji od 15.05.2007 roku. 

Podobnie zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie w stosunku do Pani M. M.-M.  „biorąc pod 

uwagę  rygorystyczne  stanowisko  KIO  prezentowane  w  zakresie  tego  zagadnienia  oraz 

podniesione w wyroku KIO 2050/18 zastrze

żenie co do równego traktowania wykonawców w 

niniejszym postepowaniu 

– nie można uznać, ze Pani M. M.-M. pełniła wskazaną funkcję „od 

rozpoczęcia  robót”  na  przedmiotowym  zadaniu”  (cytat  zawiadomienia  zamawiającego  o 

wykluczeniu 

z postępowania  – pismo z dnia 14 grudnia 2018 roku).    

Reasumując  w  zaistniałym  stanie  faktycznym  i  prawnym  przedmiotowego  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zapadłe  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  wyroki  w  sprawach  o  Sygn.  akt:  KIO  1747/18,  KIO  2050/18  i  KIO 

2069/18 jak i 

wyroki co do spełnienia przesłanek z art.24 ust.1 pkt 17 pzp  w sprawie o Sygn. 


akt  KIO 1319/18 jak i wyroku S.O. w Warszawie o Sygn. akt XXIII Ga 849/18,  Izba uznaje 

czynność wykluczenia z postępowania  odwołującego MGGP za prawidłową.   

2)    co  do  naruszenia  art.  87  ust.  1  pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp  przez  zaniechanie 

wezwania  Odwołującego,  w  trybie  art.  87  ust.1  pzp,  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie 

dotyczącym  wskazania  w  formularzu  „kryteria  pozacenowe"  doświadczenia  wyżej 

wymienionych osób personelu odwołującego to jest Pana K. P. oraz Pani M. M.-M. w zakresie 

zadań wskazanych powyżej co w konsekwencji doprowadziło do wykluczenia Odwołującego 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp; 

W  ocenie  Izby  zarzut 

ten  nie  zasługuje  na  uwzględnienie  zamawiający  w  sposób 

jednoznaczny ustalił daty rozpoczęcia robót w zakresie zadań zarówno co do osoby Pana K. 

P. jak i Pani M. M.-M., 

co nie wymaga złożenia wyjaśnień w trybie art.87 ust.1 pzp.  

3)      co  do  naruszenia  art.  24  ust.  8  i  9  pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp  przez  brak 

umożliwienia  Odwołującemu  skorzystania  z  procedury  tzw.  samooczyszczenia,  co  w 

konsekwencji doprowadziło do wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie 

art.  24  ust.  1  pkt  17  pzp  w 

zakresie  dotyczącym  wskazania  w  formularzu  „kryteria 

pozacenowe" doświadczenia Pana K. P. oraz doświadczenia Pani M. M.-M. na zadaniach 

powyżej wskazanych; 

W ocenie Izby zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ co najmniej od wyroku 

w  sprawie  o    Sygn.  akt  KIO  2050/18  i  KIO 

2069/18  a  najpóźniej  od  zawiadomienia 

zamawiającego  o  wykluczeniu  z  postępowania  z  powodów  podanych  w  piśmie 

zamawiającego z dnia 14 grudnia 2018 roku odwołujący powziął wiadomość o ocenie jego 

oferty i powodach wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 17 pzp. Z ta dat

ą zaistniały 

okoliczności co o samooczyszczenia na podstawie art.24 ust.8 i 9 pzp z inicjatywy 

odwołującego czego odwołujący nie uczynił.  

4)  co  do  naruszenia 

art.  93  ust.  1  pkt  4  pzp  przez  unieważnienie  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  z  uwagi  na  okoliczność,  że  cena  najkorzystniejszej  oferty 

przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia, w sytuacji gdy oferta Odwołującego nie przewyższa kwoty przeznaczonej 

na sf

inansowania zamówienia i w razie uwzględnienia odwołania może być uznana za 

najkorzystniejszą. W ocenie Izby zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie skoro 

wykluczenie odwołującego z postępowania jest skuteczne. 


Podsumowując na podstawie art.192 ust.2 pzp w związku z art.192 ust.7 pzp, skoro zarzuty 

odwołania nie potwierdziły się to odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 pzp stosownie do wyniku 

sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz.  U.  2018r.  poz.972) 

obciążając  odwołującego  kosztami  postępowania  w  postaci 

uiszczonego  przez  o

dwołującego  wpisu  od  odwołania  oraz  zobowiązując  odwołującego  do 

zwrotu zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 

600 zł.  

Sygn. akt KIO 2631/18   

Izba zważyła  

Izba oddala odwołanie (Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie).  

Odwołujący  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: 

3.  „ECM Group Polska” S.A. ul. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa 

4.  JPL Project sp. z o.o. Aleja Niepodległości 58, 02 - 626 Warszawa 

Zwani dalej: „konsorcjum  ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i JPL Project Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie” lub „Konsorcjum ECM i JPL” 

Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 i art. 182 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, wniesiono 

odwołanie formułując zarzuty jak poniżej. 

W toku przedmiotowego postępowania naruszono przepisy: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  jego  zastosowanie  i  wykluczenia  Konsorcjum  ECM  i  JPL  z 

postępowania  pomimo,  iż  Odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  nie 

przedstawił informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  pr

zez  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  w  zakresie  w  jakim 

informacje  te  dotyczą  doświadczenia  wskazanego  dla  osoby  skierowanej  na  stanowisko 


Specjalisty ds. roszczeń: D. A., 

art. 24 ust. 8 i 9 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wadliwą ocenę złożonych wyjaśnień 

i dowodów potwierdzających rzetelność Odwołującego zawartych w piśmie Odwołującego z 

dnia 30 października 2018 r., podczas gdy pozwalały one na uznanie ich za wystarczające w 

rozumieniu art. 24 ust. 9 Pzp; 

3.  art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez uni

eważnienie Postępowania z uwagi na okoliczność, że cena 

najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę  jaką  Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena oferty Odwołującego 

nie  przewyższa  tej  kwoty  i  w  razie  uwzględnienia  Odwołania  może  zostać  uznana  za 

najkorzystniejszą. 

IV. 

ŻĄDANIA 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i uznania jego oferty za 

odrzuconą,  w  związku  z  tym,  że  Konsorcjum  ECM    i  JPL  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa nie przedstawiło informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, mogących 

mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  w 

zakresie w jakim informacje te dotyczą doświadczenia wskazanego dla osoby skierowanej na 

stanowisko Specjalisty ds. roszczeń: D. A.; 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Izba  dokonując  rozstrzygnięcia  odwołania  wzięła  pod  uwagę  dotychczasowe  postępowania 

odwoławcze gdzie doświadczenie zawodowe Pana D. A. było przedmiotem badania i oceny w 

związku  z  wskazywaniem  jego  osoby,  która  ma  wymagane  doświadczenie  zawodowe  na 

stanowisko  ds.  roszcz

eń.  Również  zamawiający  rozstrzygając  kwestie  posiadania 

doświadczenia  wskazanej  osoby  wziął  pod  uwagę  stanowiska  Izby  wynikające  z  wyroków 

kolejno w sprawach KIO 1319/18 

oraz KIO 1774/18. W obydwu przypadkach rozstrzygnięcia 

Izby  wskazywały,  że  podanie  w  ofercie  doświadczenia  Pana  D.  A.  podlegało  bądź  winno 

podlegać  dyskwalifikacji.  Bowiem  z  racji  tej,  że  nie  kwestionując  w  ogóle  nabycia 

doświadczenia  na  wskazanych  zadaniach  jako  doświadczenia  radcy  prawnego  należało 

odmówić wskazanej osobie prawa do powoływania się na doświadczenie na stanowisku ds. 

roszczeń.  Już  w  wyroku  w  sprawie  oznaczonej  Sygn.  akt    KIO  1319/18  Izba  wyraziła 

stanowisko, że zakres obowiązków stanowiska ds. roszczeń jest inny niż zakres obowiązków 

stanowiska radcy prawnego. Z powszechnej 

wiedzy wynika, że funkcja radcy prawnego ma 

szerszy  zakres  kompetencji  w  stosunku  do  funkcji  ds.  roszczeń.  Jednym  zdaniem  różnice 

można  zdefiniować  do  szerszej  kompetencji  radcy  prawnego  w  stosunku  do  kompetencji 


stanowiska ds. roszczeń a przede wszystkim do ich nieporównywalności. Stanowiska te są 

nieporównywalne nawet w sytuacji, którą przywołuje odwołujący to jest nie wskazania w siwz 

jakimi to sprawami ma zajmować się osoba na stanowisko ds. roszczeń czy też jakie czynności 

na  zlecenie  zama

wiającego ma wykonywać zatrudniony radca prawny. Owszem obydwa te 

stanowiska 

posiadają  punkt  wspólny  jakim  jest  zajmowanie  się  zagadnieniami  spornymi 

powstałymi  w  tym  przypadku  w  związku  z  powierzeniem  wykonawcy  przez  zamawiającego 

obowiązków  na  przedmiotowych  zadaniach  to  jest  zarządzaniem  kontraktem  i  nadzór  nad 

inwestycj

ą  czy  też  realizacji  robót.  Nawet  gdyby  radcy  prawnemu  na  takich  zadaniach 

powierzono 

tylko i wyłącznie obowiązki dochodzenia roszczeń to powinno wynikać to z nazwy 

stanowiska lub zakresu 

obowiązków. Bowiem porównanie zakresu kompetencji i obowiązków 

radc

y  prawnego  z  kompetencjami  i  uprawnieniami  stanowiska  ds.  roszczeń  jest 

nieuprawnione

. Nie rozszerzając argumentacji w zakresie wiadomości znanych powszechnie 

pozostaje 

przywołać  ustawę  o  radcach  prawnych,  która  reguluje  zawód  radcy  prawnego 

wskazując między innymi zakres kompetencji i obowiązków tego zawodu. I nie chodzi tutaj o 

wskazywanie  wyższości  czy  też  szerszego  zakresu  kompetencji  i  obowiązków  jednego 

zawodu z drugim 

tylko o to, że kompetencje i obowiązki obydwu tych stanowisk z racji samego 

nazewnictwa 

są nieporównywalne. I to jak wskazano  w przywołanych powyżej wyrokach KIO  

o spełnieniu warunku decyduje co do zasady nazwa stanowiska w trakcie realizacji zadania. 

Chociaż  można  przyjąć,  że  radca  prawny  ma  zajmować  się  tylko  i  wyłącznie  sprawami 

roszczeń i to na każdym etapie ich wystąpienia ale to wymagałoby dowodu wprost na przykład 

przez wskazanie zakresu 

obowiązków takiej osoby czy też wprost przez nazwę stanowiska. 

Natomiast argumentacja 

odwołującego sprowadzająca się do twierdzenia, że radca prawny co 

do zasady ma w kompetencji sprawy roszczeń jest o tyle prawdziwa, że oprócz dochodzenia 

roszczeń  ma dużo szersze obowiązki,   które  określa regulacja  o zawodzie w  tym  wypadku 

ustawa 

o radcach prawnych. Sam przywoływany radca prawny Pan D. A. w dniu 24.10.2018 

roku 

potwierdzając swoje zaangażowanie na wskazywanych przez odwołującego zadaniach 

jednak  nie  oświadcza,  że  miał  stanowisko  ds.  roszczeń  tylko,  że  brał  udział  w  realizacji 

kontraktów  ze  strony  wykonawcy  (projekt  i  budowa  drogi  ekspresowej  oraz  kontynuacja 

budowy  autostrady). 

Odwołujący  jako  uczestnik  postępowań  odwoławczych  w  sprawach 

oznaczonych  Sygn.  akt:  KIO  1319/18  z  dnia  20  lipca  2018  roku,  KIO  1774/18  z  dnia  18 

września 2018 roku i ostatecznie w sprawie KIO 2050/18 i KIO 2069/18 z dnia 26 października 

2018  roku 

posiadł  wiedzę,  że  aby  wskazywać  osobę  doświadczoną  na  stanowisku  ds. 

roszczeń  to  musi  wykazać,  że  ta  osoba  przede  wszystkim  z  samej  nazwy  zajmowała 

stanowisko d

s. roszczeń. Na powyższy warunek spełnienia wymagania wskazywano powyżej 

cytowanych fragmentach uzasadnień Izby (KIO 1319/18; KIO 1774/18; KIO 2050/18 i KIO 

Odnosząc  się  do  czynności  podjętej  przez  odwołującego  w  dniu  30  października 

2018 to po 

pierwsze odwołujący zaprzecza dotychczasowym twierdzeniom (w piśmie z dnia 9 


lipca 2018 roku ) o pełnieniu funkcji radcy prawnego przez Pana D. A. Odwołujący sprowadza 

tę  funkcję  tylko  i  wyłączenie  do  funkcji  ds.  roszczeń,  załączając  na  dodatek  oświadczenie 

Radcy Prawnego z dnia 24.10.2018 r. o udziale w realizacji 

kontraktów bez wskazania rodzaju 

funkcji na tych kontraktach. Natomiast po drugie bezpodstawnie 

kwalifikuje to oświadczenie 

jako noszące znamiona samooczyszczenia, nie wskazując w nim przyznania się do błędu w 

informowaniu zamawiającego jak i o podjętych środkach zaradczych na przyszłość. Tak więc 

p

owyższe stanowisko  Odwołującego  nie  spełnia  wymogu self  cleaningu z  tego  powodu,  że 

O

dwołujący  nie  zawiera  w  tym  oświadczeniu  jakichkolwiek  wskazań  na  okoliczność  jakie 

podjęto środki zaradcze na przyszłość. W tym stanie rzeczy Izba nie uwzględnia ani zarzutu 

naruszenia przez zamawiającego art.24 ust.1 pkt 17 pzp, ani art.24 ust.8 i 9 pzp. wskazując, 

że  z  prowadzonych  postępowań  odwoławczych  wynika,  że  celem  uniknięcia  sporów  co  do 

wiarygodności posiadanych poświadczeń w zakresie personelu wykonawcy źródłem wiedzy 

jest 

także zamawiający posiadający w tym zakresie dokumentację. 

W tym stanie rzeczy Izba nie stwierdza naruszenia wskazanyc

h przepisów w odwołaniu 

to jest:

1.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  przez  jego  zastosowanie  i  wykluczenie  Konsorcjum  ECM  z 

postępowania  pomimo,  iż  Odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  nie 

przedstawił  informacji  wprowadzających  w  błąd  Zamawiającego,  mogących  mieć  istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, w zakresie w jakim 

informacje  te  dotyczą  doświadczenia  wskazanego  dla  osoby  skierowanej  na  stanowisko 

Specjalisty ds. roszczeń: D. A. 

Zasadność zarzutu nie została udowodniona. Tym bardziej, że sam Pan D. A. radca prawny 

w  oświadczeniu  złożonym  w  dniu  24  października  2018  roku  nie  potwierdził,  że  zajmował 

stanowisko ds. roszczeń.    

art. 24 ust. 8 i 9 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez wadliwą ocenę złożonych wyjaśnień 

i dowodów potwierdzających rzetelność Odwołującego zawartych w piśmie Odwołującego z 

dnia 30 października 2018 r., podczas gdy pozwalały one na uznanie ich za wystarczające w 

rozumieniu art. 24 ust. 9 Pzp. 

Zasadność  zarzutu  nie  została  udowodniona.  Już  w  miesiącu  lipcu  2018  roku  Odwołujący 

powziął  informację,  że  zamawiający  miał  wątpliwości  co  do  zajmowania  stanowiska  ds. 

roszczeń przez radcę prawnego Pana D. A. Z kolei oświadczenie zamawiającego z dnia 30 

p

aździernika 2018r. nie ma cech samooczyszczenia.  

art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez unieważnienie Postępowania z uwagi na okoliczność, że cena 

najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę  jaką  Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy cena oferty Odwołującego 

nie  przewyższa  tej  kwoty  i  w  razie  uwzględnienia  Odwołania  może  zostać  uznana  za 


najkorzystniejszą. 

Zasadność zarzutu nie została udowodniona. Skoro zarzuty odwołującego co do wykluczenia 

jego z 

postępowania nie zostały udowodnione to niniejszy zarzut jest bezprzedmiotowy.  

Podsumowując na podstawie art.192 ust.2 pzp w związku z art.192 ust.7 pzp, skoro zarzuty 

odwołania nie potwierdziły się to odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

O kosztac

h postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 pzp stosownie do wyniku 

sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz.  U.  2018r.  poz.972) 

obciążając  odwołującego  kosztami  postępowania  w  postaci 

uiszczonego  przez  o

dwołującego  wpisu  od  odwołania  oraz  zobowiązując  odwołującego  do 

zwrotu zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 

600 zł.  

Sygn. akt KIO 2646/18 Izba ustaliła 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego z dokumentacji postępowania 

przekazanej przez zamawiającego do akt sprawy w tym akt w sprawach oznaczonych Sygn. 

akt KIO 1319/18; Sygn. akt KIO 1747/18 i połączonych spraw o Sygn. akt KIO 2050/18 i KIO 

2069/18 oraz złożonych na rozprawie dowodów przez strony i uczestników, Izba ustaliła.   

Odwołujący działając na podstawie przepisów art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej „Ustawa") w postępowaniu o 

zamówienie  publiczne,  którego  przedmiotem  jest:  „Zarządzanie  Kontraktem  i  pełnienie 

nadzoru  nad  zadaniem:  „Zaprojektowanie  i  budowa  drogi  ekspresowej  S52  ode.  Północna 

Obwodnica  Krakowa:  węzeł  Modlnica  -  węzeł  Kraków  Mistrzejowice  (bez  węzła)",  wniósł 

zarzut:  

I. 

Odwołujący TPF sp. z o.o.  

1.  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  4  pzp  to  jest  niezgodnej  z  przepisami  pzp 

czynności 

Z

amawiającego  podjętej  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

polegającej  na  uznaniu,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  unieważnieniu  na 

podstawie tego przepisu, pomimo 

że nie wystąpiła przesłanka określona w tym przepisie, 

naruszenia obowiązku czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

Ustawy, 

tj. 

zaniechania 

dokonania  uzasadnienia  faktycznego  unieważnienia 


postępowania, 

naruszenia obowiązku czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

Ustawy, tj. zaniechania udostępnienia całości dokumentacji postępowania. 

II. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

1.  naruszenie  przepisu  93  ust.  1  pkt  4  Ustawy  -  poprzez  zastosowanie  przedmiotowego 

przepisu  pomimo  niewystąpienia  przesłanki  jego  zastosowania,  tj.  Zamawiający  może 

zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej; 

naruszenie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy, poprzez 

zaniechanie podania uzasadnienia faktyc

znego unieważnienia postępowania; 

naruszenie  art.  96  ust.  3  w  związku  z  art.  8  ust.  1  i  w  związku  z  art.  9 ust.  1  Ustawy, 

poprzez zaniechanie udostępnienia całości dokumentacji postępowania. 

III. 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania i: 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

nakazanie Zamawiającemu udostępnienia całości dokumentacji postępowania. 

Zamawiający  podejmując  zaskarżoną  czynność  unieważnienia  postępowania  powiadomił  o 

niej  wykonawców  uczestniczących  w  przetargu  przywoływanym  powyżej  pismem 

zamawiającego z dnia 14.12.2018 roku, które również zawiera zawiadomienie o unieważnieniu  

prowadzon

ego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Pzp. zawiadomił wykonawców, 

którzy  złożyli  oferty  o  unieważnieniu  niniejszego  postępowania  to  jest  na  „Zarządzanie 

kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 

52 odc. Północna obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez 

węzła) przywołując art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający zacytował treść przywołanego 

art.93  ust.1  pkt  4  zgodni

e  z  którym  zamawiający  unieważnia  postepowanie  o  udzielenie 

zamówienia,  jeżeli  cena  z  najkorzystniejszą  ofertą  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa 

kwotę,    którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  chyba,  że 

zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  siedem  ofert  zawierających  ceny  od 

020,00złotych  do  27 429 923,67  złotych.  W  wyniku  badania  i  oceny  ofert  sześciu  z 

siedmiu wykonawców zostało przez zamawiającego wykluczonych z postępowania a ich oferty 

zostały odrzucone. W konsekwencji powyższych czynności zamawiającego pozostałą ważną 

ofert

ę,  której  cena  wynosi  16 443 084,03  złotych  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na 

realizację tego zamówienia  kwotę 14 727 355, 00 złotych. Kwota ta została już zwiększona w 

dniu 12 września 2018 roku do  kwoty 15 371 925,00 złotych. Oferta najkorzystniejsza zawiera 


cenę  przewyższająca  kwotę  jaką  aktualnie  dysponuje  zamawiający  o  ponad  jeden  milion 

złotych.  Z  przedmiotowego  zawiadomienia  zamawiającego  z  dnia  14  grudnia  2018  roku 

wynika, że „Zamawiający nie może zwiększyć kwoty założonej na sfinansowanie zamówienia, 

co czyni zasadnym unieważnienie postępowania”.   

Zamawiający  pismem  z  dnia  9  stycznia  2018  roku  pn.  odpowiedź  na  odwołanie  wniósł  o 

oddalenie odwołania.  Według zamawiającego biorąc pod uwagę zarzuty podniesione przez 

Odwołującego,  Zamawiający  uznaje  odwołanie  za  pozbawione  uzasadnionych  podstaw  i 

wnosi  o  jego  oddalenie.  W  ocenie 

Zamawiającego  w  jego    działaniach  nie  wystąpiły 

nieprawidłowości zarzucone w odwołaniu. 

W  przedmiotowym  postępowaniu,  według  ustalonego  rankingu  najwyżej  oceniona  została 

oferta złożona przez Konsorcjum: Inko Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie i Drogowa 

Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach. Kolejna oferta w rankingu, to oferta złożona 

przez Konsorcjum - 

Firma Inżynierska Arcus J. B. oraz INTEGRAL Sp. z o.o. Trzecie miejsce 

zajęła oferta firm Multiconsult Polska sp. z o.o. oraz Ekocentrum — Wrocławski Ośrodek Usług 

Ekologicznych 

sp. z o.o. Na kolejnym miejscu w rankingu, po rozstrzygnięciu odwołania przez 

Krajową Izbę Odwoławczą, uplasowała się oferta Konsorcjum ECM, dalsze miejsca to kolejno 

oferta MGGP oraz TPF. 

Rozstrzygając o zasadności podjęcia przez Zamawiającego decyzji o 

unieważnieniu  postępowania  należy  mieć  na  uwadze  wyłącznie  cenę  oferty  TPF  sp.  z  o.o. 

Cena ta przekracza budżet jakim dysponuje Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego 

zadania. 

Zdaniem  Zamawiającego,  brak  jest  uzasadnionych  podstaw  do  kwestionowania  jego 

czynności  w  tym  zakresie,  zaś  faktyczne  zastrzeżenia  Odwołującego  sprowadzają  się  do 

żądania zwiększenia przez Zamawiającego budżetu do kwoty pokrywającej cenę oferty TPF 

sp.  z  o

.o.  Żądanie  to  nie  znajduje  podstaw  oraz  oparcia  w  przepisach  prawa  zdaniem 

Zamawiającego. 

Sygn. akt KIO 2646/18 

Izba zważyła  

Izba oddala odwołanie (Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie).  

Bowiem w ocenie Izby odwołujący nie wykazał: 

1.  naruszenia przepisu 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy - poprzez zastosowanie przedmiotowego przepisu 

pomimo niewystąpienia przesłanki jego zastosowania, tj. Zamawiający może zwiększyć kwotę 

na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. 


W  ocenie  Izby  to  Zamawia

jący  ma  prawo  a  wręcz  obowiązek  podejmowania  decyzji  w 

zakresie

,  czy  zwiększenie  środków  przeznaczonych  na  realizację  zamówienia  jest 

uzasadnione pod względem celowości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi. 

Decyzję  zamawiający  podejmuje  w  określonych  warunkach  zaistniałych  w  konkretnym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  w  granicach  możliwości  finansowania  zadania. 

Również  wyznacznikiem  decyzji  Zamawiającego  co  do  zwiększenia  środków  finansowania 

zadania powinno być zainteresowanie przetargiem to jest ilość złożonych ofert jak i ich cen 

oraz przyczyn dla których oferenci zostali wykluczeni z postępowania, którzy złożyli oferty w 

kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam

ówienia. Co do rozumienia zwrotu „zamawiający 

może zwiększyć środki” wypowiedziała się  już Krajowa Izba Odwoławcza m.in. w wyroku z 

dnia 10 lipca 2017r. sygn. akt: KIO 1273/17 

stwierdzając, że decyduje zamawiający mając na 

uwadze  celowość  zwiększenia  środków  jak  i  oceniając  taką  decyzję  z  punktu  widzenia 

efektywnego gospodarowania 

środkami publicznymi. 

Słusznie  zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  podniósł,  że  „wbrew  temu  co  podnosi 

Odwołujący  w  przedmiotowym  postępowaniu,  Zamawiający  ma  pełną  autonomię  co  do 

podjęcia decyzji  o poszukiwaniu dodatkowych środków  na  realizację  zamówienia.  Odmowa 

zwiększenia  kwoty  nie  może  stanowić  podstawy  jakichkolwiek  roszczeń  i  w  ocenie 

Zamawiającego  nie  stanowi  uzasadnionej  podstawy  do  kwestionowania  czynności 

unieważnienia  przedmiotowego  postępowania.  Nie  pozbawia  Zamawiającego  możliwości 

unieważnienia  postępowania,  także  wcześniejsze  skierowanie  do  wykonawcy  wezwania  w 

trybie  art.  26  ust.  1  Pzp,  gdyż  —  jak  zostało  wskazane  powyżej  —  unieważnienie  może 

nastąpić  także  po  dokonaniu  oceny  ofert”.(…)  „Oczywistym  jest,  że  zamawiający  ogólnie 

posiada  znacznie  wyższy  budżet  niż  sumy  wskazane  przed  otwarciem  ofert,  lecz  jest  on 

przeznaczony na sfinansowanie wszystkich jego wydatków w danym roku i to zamawiający 

ustala,  w  jaki  sposób  może  ten  budżet  rozdysponować.  Reasumując,  cena  oferty 

najko

rzystniejszej  przekracza  wartość,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie 

zamówienia. Zamawiający zwiększył pierwotną kwotę z sumy 14.727.355,80 do 15.371.925,00 

zł  (uwzględniając  konieczność  zapewnienia  rezerwy  10%  więc  łącznie  liczył  się  z 

konieczn

ością  zadysponowania  kwotą  16.909.117,50  zł)  Dalsze  zwiększenie  kwoty  jest 

niemożliwe,  gdyż  Zamawiający  nie  posiada  odpowiednich  środków,  a  ponadto  byłoby 

nieracjonalne  w  świetle  warunków  rynkowych i  cen  obowiązujących na  rynku dla tego  typu 

usługi. Oczekiwania Odwołującego w tym zakresie są pozbawione podstaw i nie mają oparcia 

w przepisach oraz stanie faktycznym

”.  

2.  naruszenia 

przepisu  art.  92  ust.  1  pkt  7  w  związku  art.  93  ust.  3  pkt  2  Ustawy,  poprzez 

zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania; 


Zarzut nie potwierdza się, ponieważ w piśmie z dnia 14 grudnia 2018 roku  cytowanym powyżej 

Zamawiający opisał w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania przesłanki wypełniające 

normę  art.  93  ust.  1  pkt  pzp.  Bowiem  podał  kwotę,  którą  może  przeznaczyć  na  realizację 

zamówienia, cenę oferty najkorzystniejszej i wskazał na korelację tych cen oświadczając, że 

cena oferty przekracza środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 

W ocenie Izby jest to wystarczające uzasadnienie faktyczne. 

Z

amawiający  w  piśmie  z  dnia 9 stycznia 2018  roku  pn.  odpowiedź  na  odwołanie  podkreślił 

między innymi „Warto w tym miejscu odwołać się do stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej 

wyrażonego w cytowanym już powyżej wyroku z dnia 14 marca 2018r. Sygn. akt: KIO 351/18, 

w którym Izba podniosła: „ (...) Nie można w ocenie Izby wymagać od Zamawiającego, żeby 

w  uzasadnieniu  decyzji  o  unieważnieniu  postępowania  przeprowadzał  wywód  na  temat 

okoliczności  faktycznych  dotyczących  wszystkich  środków  finansowych  będących  w  jego 

posiadaniu  i  prezentował  publiczną  analizę  odnośnie  wydatkowania  tych  środków. 

Podkreślenia  w  tym  miejscu  wymaga  za  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  5 

stycznia  2017r.  Sygn.  akt:  KIO  2414/16,  że  zaskarżenie  unieważnienia  postępowania  w 

oparciu  o 

okoliczności  opisane  w  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp  jest  o  tyle  odmienne  od  innych 

możliwych  podstaw  odwołania,  że  nie  odnosi  się  do  samych  technicznych  czy  prawnych 

błędów  w  trakcie  trwania  procedury  przetargowej,  ale  bardzo  realnej  kwestii 

wygospodarowania środków finansowych. Samo odwołanie zaś, jak wskazuje treść art. 180 

ust. 1 oraz art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczy czynności podjętej 

lub  zaniechanej  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  czyli 

legalności działania zamawiającego, a nie jego celowości czy gospodarności. Tym samym w 

ramach zaskarżenia unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  podstawą  nakazania  przez  Izbę  unieważnienia  czynności 

unieważnienia postępowania mogłoby być raczej ustalenie, że zamawiający celowo zaniżył i 

w sposób nierzetelny czy wręcz kłamliwy podał kwotę, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  aby  potencjalnie  móc  arbitralnie  unieważnić  postępowanie, 

choć posiada na realizację danego zadania specjalnie wyznaczone środki".  

W tym stanie rzeczy Izba stwierdza, 

że odwołujący nie wykazał celowego zaniżenia środków 

na  zamówienie  przez  zamawiającego.  Niemniej  na  rozprawie  zamawiający  podjął  się 

szczegółowego omówienia procedury wnioskowania o zwiększenie środków, czasu trwania tej 

procedury 

jak  i  okoliczności,  że  rezerwa  na  która  powołuje  się  odwołujący  ma  być  np.: 

rozdysponowana na wykupy gruntu czy te

ż przewidziany wzrost cen materiałów jak i środków 

na 

płace w wykonawstwie w związku z przewidywanymi migracjami fachowców budowlanych 

(„Oczywiście program inwestycyjny opiewa na całość zadania, zatem nie tylko usługę nadzoru, 


ale także roboty. Biorąc jednak pod uwagę kwotę za jaką rozstrzygnięte zostało postępowanie 

do

tyczące  robót  budowlanych  oraz  konieczność  zarezerwowania  na  jego  rzecz  wartości  w 

zakresie 103%, na finansowanie usługi nadzoru Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do 

kwoty oferty TPF sp. z o.o.

”). 

3.  naruszenia 

art. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 i w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy, poprzez 

zaniechanie udostępnienia całości dokumentacji postępowania. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  pismo  z  dnia  9  stycznia  2018  roku  przedstawił 

stanowisko jak poniżej. Odwołujący zarzuca naruszenie przez Zamawiającego art. 96 ust. 3 

w zw. z art. 8 ust. 1 i w związku z art. 9 ust. 1 Pzp przez zaniechanie udostępnienia całości 

dokumentacji  postępowania.  Podnosi,  że  w  dniu 18  grudnia  2018r.  drogą  mailową  zażądał 

przedstawie

nia przez Zamawiającego 7 dokumentów, w tym programu inwestycyjnego oraz 

aneksów do tego programu, a także dokumentacji, z której wynika, że Zamawiający nie może 

zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego postępowania. 

       W  odpowiedzi  O

dwołujący  otrzymał  od  Zamawiającego  jedynie  trzy  dokumenty  oraz 

informację, że „pozostałe dokumenty, o które Państwo wnioskują nie stanowią załączników do 

protokołu postępowania, stąd nie podlegają udostępnieniu na podstawie art. 96 ust. 3 Pzp”. 

       Oko

liczności przedstawione w tym zakresie w Odwołaniu są bezsporne. Niemniej Odwołujący 

zdaje  się  nie  zauważać,  że  nie  wszystkie  dokumenty,  których  udostępnienia  się  domagał 

stanowią dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odwołujący  we  wniosku  podał  podstawę  prawną,  tj.  art.  96  ust.  3  Pzp.  Zgodnie  z  tym 

przepisem: „ Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  tym,  że 

oferty udostępnia się od chwili otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, 

a  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  dnia  poinformowania  o  wynikach 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.” 

Dokumenty,  które  stanowiły  dokumentację  postępowania  zostały  udostępnione 

Odwołującemu  niezwłocznie,  tj.  w  dniu  19  grudnia  2018r.  Pozostałe  dokumenty  zostały 

udostępnione  w  ustawowo  przewidzianym  terminie,  w  związku  ze  złożonym  przez 

Odwołującego w dniu 19 grudnia 2018r. wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

Poprzednio  złożony  wniosek,  na  którego  pozytywne  rozpoznanie  powołuje  się  Odwołujący 

również byt oparty o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie był to wniosek 

tożsamy  z  tym  jaki  Odwołujący  złożył  w  dniu  18  grudnia  2018r.  Nie  dotyczył  dostępu  do 

dokumentacji postępowania. 

W tych okolicznościach zastrzeżenia Odwołującego są nietrafione i nie przedstawiają pełnej 


sytuacji faktycznej w zakresie działań Zamawiającego. Oczywiście, nie można takiego zabiegu 

uznać za przypadkowy. Odwołujący dąży do przedstawienia Zamawiającego, jako podmiotu 

ukrywającego przed wykonawcami istotnych informacji i manipulującego postępowaniem, co 

może być traktowane w kategorii pomówienia i z całą pewnością nie jest zgodne ze stanem 

faktycznym

Stanowisko  w  tym  zakresie  Zamawiający  podtrzymał  na  rozprawie.  Z  kolei  odwołujący 

powołując się na czynność zamawiającego udostępnienia żądanych załączników do protokołu  

w  dniu  19  grudnia  2018  roku 

uznał  to  jako  faktyczne  uwzględnienie  zarzutu  i  wniósł  o 

umorzenie  w  tym  zakresie  post

ępowania  w  związku  w  jego  ocenie  z  uwzględnieniem 

odwołania.  Odwołanie  odwołujący  TPF  Sp.  z  o.o.  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 24 grudnia 2018 roku. W tym stanie rzeczy zarzut na dzień wniesienia 

odwołania był nieaktualny to jest wniesiony wbrew zaistniałemu stanowi faktycznemu co do 

żądania dokumentów z postępowania.  

Izba zarzuty i żądania uznała za nieudowodnione to jest nie znajdujące uzasadnienia zarówno 

w stanie faktycznym jak i prawnym odwołania.  

Podsumowując na podstawie art.192 ust.2 pzp w związku z art.192 ust.7 pzp, skoro zarzuty 

odwołania nie potwierdziły się to odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 pzp stosownie do wyniku 

sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwo

łania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz.  U.  2018r.  poz.972) 

obciążając  odwołującego  kosztami  postępowania  w  postaci 

uiszczonego  przez  o

dwołującego  wpisu  od  odwołania  oraz  zobowiązując  odwołującego  do 

zwrotu 

zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 

600 zł.  

Przewodniczący:      ………………………………… 

Członkowie:              ………………………………… 

………………………………… wiper-pixel