KIO 189/19 WYROK dnia 25 lutego 2019 r.

Data: 15 maja 2019

Sygn. akt: KIO 189/19 

WYROK 

z dnia 25 lutego 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Jolanta Markowska 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  lutego  2019  r.  przez  Odwołującego: 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Dersław  Spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Połańcu oraz DGP Security Partner Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez Zamawiającego: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Połańcu 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „Karabela”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Tarnobrzegu  oraz  Karabela-Serwis  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

z siedzi

bą  w  Krakowie,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

K

osztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:      …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt: KIO 189/19 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Enea  Elektrownia  Połaniec  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Połańcu 

(„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Kompleksowa  usługa  ochrony  mienia, 

terenów i obiektów w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna” (dalej jako „Postępowanie”). 

Wartość ww. zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w  dniu  7  sierpnia  2018  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2018/S  150-

I.  W  dniu 

4  lutego  2019  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Dersław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Połańcu oraz DGP Security 

Partner  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach  („Odwołujący”) 

wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynności  podjęte  oraz 

zaniechane przez Zamawiającego w Postępowaniu, tj.: 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

„Karabela" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, Karabela - Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie (dalej jako 

„Wykonawca Karabela"), mimo iż jest niezgodna z ustawą, albowiem 

podpis  złożony  przez  Wykonawcę  pod  ofertą  -  postąpieniami  nie  odpowiada  aktualnie 

obowiązującym przepisom prawa, jest nieważny, dokumenty podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym 

wykorzystującym funkcję skrótu dokumentu SHA-1 po 1 lipca 

2018  r.  nie  mogą  zostać  uznane  za  prawidłowe,  tym  samym  oferta  -  postąpienia  nie 

zostały złożone zgodnie z postanowieniami ustawy, w tym ustawy Pzp, 

brak  automatycznej  weryfikacji  złożonej  oferty  -  postąpień  pod  kątem  poprawności 

zastosowanego  przez  Wykonawcę  Karabela  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego, 

podjęcie takiej weryfikacji dopiero przy 9 dogrywce, podczas gdy Zamawiający na każdym 

etapie postępowania, na każdym etapie aukcji na bieżąco zobowiązany jest do weryfikacji 

poprawności  działań  Wykonawcy  Karabela  w  szczególności  wykorzystania 

kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego,  albowiem  postąpienia  pod  rygorem 

nieważności składa się opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podjęcie próby uprzedzenia Wykonawcy Karabela o nieprawidłowościach występujących 

w  jego  ofercie  w  trakcie  trwania  aukcji  elektronicznej,  podczas  gdy  Wykonawca  jako 


profesjonalny  uczestnik  rynku  zamówień  powinien  znać  powszechnie  obowiązujące 

przepisy  prawa,  pos

iadać  podpis  kwalifikowany  odpowiadający  przepisom  prawa. 

Nieprawidłowości  występujące  w  ofercie  Wykonawcy  Karabela  mają  charakter 

nieusuwalny.  Zamawiający  nie  może  ingerować  w  treść  składanej  oferty,  występujące 

nieprawidłowości powinien jedynie ocenić pod kątem przesłanek odrzucenia oferty z art. 

89 ustawy Pzp, 

przyjmowanie  kolejnych  postąpień  Wykonawcy  Karabela  mimo,  iż  już  po  weryfikacji 

pierwszego postąpienia złożonego przy użyciu podpisu kwalifikowanego korzystającego 

ze  skrótu  podpisu  SHA-1,  Zamawiający  powinien  odmówić  przyjęcia  postąpień 

składanych  przez  Wykonawcę  Karabela  przy  użyciu  kwalifikowanego  podpisu, 

konsekwencji zakończyć aukcję, 

zaniechanie  wyczerpującego  i  bieżącego  informowania  Odwołującego  o  przyczynach 

wystąpienia  nieprawidłowości  w  działaniu  platformy,  czasie  trwania  nieprawidłowości, 

momencie ich usunięcia, 

zaniechanie  zatrzymania  aukcji  elektronicznej  w  sytuacji,  gdy  rzekomo  doszło  do 

nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego  (Administratora  za  którego  działania  i  zaniechania  odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający), 

zastosowanie opcji kontynuowania aukcji elektronicznej, podczas gdy w okolicznościach 

przedmiotowej  sprawy  nie  doszło  do  przerwania  aukcji  z  uwagi  na  awarię  systemu 

teleinformatycznego, a wręcz przeciwnie miało miejsce zakończenie aukcji, 

oraz z ostrożności procesowej: 

nieprawidłowe  wyznaczenie  terminu  kontynuowania  aukcji  elektronicznej  tj.  bez 

zachowania odstępu jednego dnia roboczego od usunięcia awarii, 

9)  wyznaczenie 

terminu 

kontynuowania 

aukcji, 

wystosowanie 

zaproszenia 

do 

kontynuowania  aukcji,  z  naruszeniem  przepisów  prawa,  w  konsekwencji  doręczenie 

Odwołującemu  zaproszenia  do  kontynuowania  aukcji  w  takim  czasie,  że  skuteczne 

przygotowanie się przez Odwołującego do uczestnictwa w niej nie było możliwe, co więcej 

nie było możliwe również - z uwagi na brak informacji od Zamawiającego - zweryfikowanie 

poprawności podjętych działań przez Zamawiającego, 

podejmowanie  czynności  w  Postępowaniu  w  sposób  naruszający  zasady  zachowania 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy 

Pzp w związku z art. 91c ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust. 

2 ustawy Pzp w zwi

ązku z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 


zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1579 z późn.zm., dalej: 

„uzoie") w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 3 ustawy Pzp poprzez: 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Karabela  mimo

,  iż  jej  treść  jest  niezgodna 

ustawą Pzp, uzoie, albowiem podpis złożony przez Wykonawcę Karabela pod ofertą - 

postąpieniem nie odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom prawa jest nieważny, 

dokument

y  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  wykorzystującym 

funkcję  skrótu  dokumentu  SHA-1  po  1  lipca  2018  r.  nie  mogą  zostać  uznane  za 

prawidłowe,  tym  samym  oferta  -  postąpienie  nie  zostało  podpisane  zgodnie 

z postanowieniami ustawy w tym ustawy Pzp i uzoie oraz siwz, 

podjęcie  próby  ingerencji  w  treść  oferty  -  postąpień  składanych  przez  Wykonawcę 

Karabela 

poprzez  przesłanie  do  Wykonawcy  Karabela  komunikatu  o  nieprawidłowym 

skrócie  podpisu  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego,  co  spowodowało 

niepr

awidłowości  w funkcjonowaniu  platformy,  podczas  gdy  Wykonawca  Karabela  jako 

profesjonalny  uczestnik  rynku  zamówień  powinien  znać  powszechnie  obowiązujące 

przepisy  prawa,  posiadać  podpis  kwalifikowany  odpowiadający  przepisom  prawa, 

nieprawidłowości  występujące  w  ofercie  Wykonawcy  Karabela  mają  charakter 

nieusuwalny.  Zamawiający  nie  może  ingerować  w  treści  składanej  oferty,  występujące 

nieprawidłowości powinien jedynie ocenić pod kątem przesłanek odrzucenia oferty z art. 

89 ustawy Pzp, 

2)  art.  91c  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  91e  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

poprzez: 

brak  automatycznej  weryfikacji  złożonej  oferty  -  postąpień  pod  kątem  poprawności 

zastosowanego  przez  Wykonawcę  Karabela  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego, 

podjęcie takiej weryfikacji dopiero przy 9 dogrywce, podczas gdy Zamawiający na każdym 

etapie postępowania, na każdy etapie aukcji na bieżąco zobowiązany jest do weryfikacji 

poprawności  działań  Wykonawcy  Karabela  w  szczególności  wykorzystania 

kwalifikowanego  podpisu  elektroniczne

go,  albowiem  postąpienia  pod  rygorem 

nieważności składane się opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

przyjmowanie  kolejnych  postąpień  Wykonawcy  mimo,  iż  już  po  weryfikacji  pierwszego 

postąpienia  złożonego  przy  użyciu  podpisu  kwalifikowanego  korzystającego  ze  skrótu 

podpisu  SHA-

1,  Zamawiający  powinien  odmówić  przyjęcia postąpień  składanych przez 

Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu, w konsekwencji zakończyć aukcję, 

3)  art. 91d ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp poprzez: 

a)  jego  zastosowanie  i  zaproszenie  do  kontynuowania  aukcji  w  dniu  25  stycznia  2019  r. 

podczas gdy w okolicznościach przedmiotowej sprawy: 


Zamawiający  zaniechał  wyczerpującego  i  bieżącego  informowania  Odwołującego 

przyczynach  wystąpienia  nieprawidłowości  w  działaniu  platformy,  czasie  trwania 

nieprawidłowości, momencie ich usunięcia, 

w  dniu  24  stycznia  2019  r.  Zamawiający  zaniechał  zatrzymania  aukcji  elektronicznej 

sytuacji  gdy  rzekomo  doszło  do  nieprawdziwości  [prawdopodobnie  miało  być: 

nieprawidłowości”] działania systemu teleinformatycznego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego  (Administratora  za  którego  działania  i zaniechania  odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający), 

w dniu 24 stycznia 2019 r. nie doszło do przerwania aukcji z uwagi na awarię systemu 

teleinformatycznego,  a  wręcz  przeciwnie  miało  miejsce  zakończenie  aukcji  (zgodnie 

komunikatem  widocznym  dla  Odwołującego  (vide  zrzut  ekranu,  wyjaśnienia  samego 

Administratora).  Wobec  powyższego  Odwołujący  podnosi,  iż  Zamawiający  nie  był 

uprawniony do zastosowania opcji kontynuowania aukcji elektronicznej, 

z ostrożności procesowej w przypadku nieuwzględnienia powyższych zarzutów - zarzut 

naruszenia art. 91d ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp poprzez: 

b) 

nieprawidłowe  wyznaczenie  terminu  kontynuowania  aukcji  elektronicznej  tj.  bez 

zachowania odstępu jednego dnia roboczego od usunięcia awarii, 

c)  wyznaczenie 

terminu 

kontynuowania 

aukcji, 

wystosowanie 

zaproszenia 

do 

kontynuowania  aukcji,  z  naruszeniem  przepisów  prawa,  w  konsekwencji  doręczenie 

Odwołującemu  zaproszenia  do  kontynuowania  aukcji  w  takim  czasie,  że  skuteczne 

przygotowanie się przez Odwołującego do uczestnictwa w niej nie było możliwe, co więcej 

nie było możliwe również - z uwagi na brak informacji od Zamawiającego - zweryfikowanie 

poprawności podjętych działań przez Zamawiającego. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  przeprowadzenia  kontynuacji  aukcji  elektronicznej  w  dniu  25 

stycznia 2019 r., 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  zaproszeniu  do  kontynuowania  aukcji 

elektronicznej z dnia 25 stycznia 2019 r. 

3)  przeprowadzenie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  a  w  tym  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy Karabela, 

4)  odmowy p

rzyjęcia postąpień składanych przez Wykonawcę Karabela w toku aukcji w dniu 

24 stycznia 2019 r. z użyciem skrótu podpisu SHA-1. 

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący w szczególności wskazał, co następuje: 


Na  wstępie  Odwołujący  przywołał  zapisy,  będące  zgodnie  z  jego  twierdzeniami 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Ustawienia podpisu elektronicznego dla ofert składanych przez platformę 

W przypadku osób korzystających z aplikacji dostarczanych w zestawach lub pobieranych ze 

stron kwalifikowanych centrów certyfikacji, zalecane jest zaktualizowanie oprogramowania do 

najnow

szych wersji. Obowiązkowo od 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów 

elektronicznych  lub  zaawansowanych  pieczęci  elektronicznych  wymagane  jest  stosowanie 

funkcji  skrótu  SHA-2  Oferent  będący  użytkownikiem  podpisu  powinien  się  upewnić,  że 

Ustawienia  jego  podpisu  elektronicznego  są  właściwe tj.  zawierają  właściwą  funkcję  skrótu 

SHA-2 (SHA-

256) pod rygorem odrzucenia oferty/postąpienia w aukcji i licytacji elektronicznej. 

Poniżej  prezentujemy  jak  prawidłowo  ustawić  funkcję  skrótu  SHA-256  na  przykładzie 

najczęściej wykorzystywanych aplikacji wystawców podpisów kwalifikowanych. (...) 

Złożenie ofert  zgodnie  z  algorytmem  funkcji  skrótu innym  niż  SHA  2 (SHA-256)  np.  SHA-1 

może  skutkować  odurzeniem  [prawdopodobnie  miało  być:  odrzuceniem]  ofert  zgodnie 

powyższym komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. 

Obowiązkiem  użytkownika jest  ustawić właściwą  funkcję skrótu  szczególnie w  certyfikatach 

podpisu  elektronicznego  wydanych  przed  1  lipca  2018r.  (Vide  str.  16-

18  Instrukcji  obsługi 

platformy zakupowej eB2B -

podręcznik Oferenta, dalej: „Instrukcja"). 

W odniesieniu do poszczególnych zarzutów odwołania Odwołujący wskazał, co następuje: 

Zarzuty oznaczone numerami 1 i 2. 

Odwołujący  przywołał  treść  art.  137  uzoie  oraz  art.  3  pkt  9),  12)  –  15),  35)  oraz  41) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE z dnia 23 lipca 

2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 257, str. 73). W 

dalszej kolejności Odwołujący stwierdził: 

A

lgorytm skrótu wylicza w sposób kryptograficzny skrót z treści podpisywanego dokumentu - 

dotyczy zatem treści podpisywanego dokumentu - za ten skrót odpowiada aplikacja, przy której 

użyciu  składany  jest  podpis  -  ten  skrót  z  treści  dokumentu  po  1  lipca  2018  roku  musi  być 

wyliczany  zgodnie  z  SHA-

256.  Aby  go  zastosować,  nie  jest  wymagana  zmiana  podpisu 

elektronicznego  - 

wystarczająca  jest  aktualizacja  aplikacji  do  składania  podpisu  i  zmiana 

opcjach tego oprogramowania. Wykonawca każdorazowo korzystając z usług określonego 

podmiotu, który  udostępnia swój  portal  w  celu prowadzania aukcji  elektronicznej,  akceptuje 


zasady  tam  funkcjonujące.  Niezależnie  od  konieczności  znajomości  powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, od Wykonawcy, jako profesjonalnego uczestnika, wymaga 

się, aby zapoznał się dokładnie z warunkami aukcji i zasadami oraz zakresem świadczenia 

usługi  w  ramach  serwisu  elektronicznego  prowadzonego  przez  administratora  i  zawartymi 

regulaminie.  Ważne  są  określone  przez  administratora  wymagania  techniczne 

organizacyjne. Należy zwrócić uwagę, iż postąpienie nie ogranicza się do jednej czynności - 

złożenia podpisu elektronicznego, ale stanowi ciąg czynności, polegających m.in. na otwarciu 

okna podpisu, wprowadzeniu ciągu znaków i akceptacji wprowadzonych danych. „Warunkiem 

złożenia  poprawnego  i  pełnego  postąpienia  jest  zakończenie  całego  procesu  składania 

postąpienia przed zamknięciem aukcji elektronicznej. System weryfikuje tutaj czas otrzymania 

potwierdzenia, że wysłany do platformy dokument z podpisem elektronicznym jest poprawnym 

podpisem i dotyczy wygenerowanego przez platformę dokumentu pdf opisującego postąpienie 

wykonawcy"  (vide  wyrok  KIO  2102/16),  Wyłącznie  po  pozytywnej  weryfikacji  postąpienie 

zostanie przyjęte. 

Jak wynika z treści wyjaśnień przedłożonych przez Administratora w dniu 24 stycznia 2019 r. 

(wiadomość mailowa) uzupełnionych wyjaśnieniami z dnia 25 stycznia 2019 r. oraz z dnia 31 

stycznia  2019  r.  pracownik  administratora  w  trakcie  aukcji  elektronicznej  podjął  próbę 

weryfikacji kwali

fikowanych podpisów elektronicznych złożonych przez Wykonawcę Karabela, 

w tym w 

zakresie formatu pliku podpisu (skrótu podpisu). Jak wskazuje się w przedmiotowych 

wyjaśnieniach pracownik Administratora po weryfikacji podpisu złożonego przez Wykonawcę 

Karabela 

chciał  skierować  do  Wykonawcy  Karabela  (wyświetlić  widoczny  dla  Wykonawcy 

Karabela

) komunikat, iż tylko podpis ze skrótem SHA-2 jest prawidłowy. Jak wynika z zrzutów 

ekranu załączonych w treści wyjaśnień z dnia 25 stycznia 2019 r. przesłany przez Wykonawcę 

Karabela 

plik podpisu korzystał z przestarzałego algorytmu SHA-1. Innymi słowy podpis pod 

ofertą - postąpieniem został złożony z wykorzystaniem algorytmu skrótu podpisu SHA-1. W 

konsekwencji  podpis  złożony  przez  Wykonawcę  Karabela  pod  ofertą  -  postąpieniem  nie 

odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom prawa jest nieważny, dokumenty podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykorzystującym funkcję skrótu dokumentu SHA-1 

po 1 lipca 2018 r. nie mogą zostać uznane za prawidłowe. Mając powyższe na uwadze, należy 

podnieść  iż  w okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  Wykonawca  Karabela  do  terminu 

zakończenia  aukcji  nie  złożył  oferty  -  postąpienia  sporządzonej  w  postaci  elektronicznej 

podpisanej przy pomocy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Na  uwagę  zasługuje  fakt,  iż  w  przywołanej  we  wstępnej  części  Instrukcji  Zamawiający 

sposób  jasny,  precyzyjny  i  wyczerpujący  określił  zasady  aukcji  elektronicznej,  co  więcej 

przywołał wynikający z przepisów prawa obowiązek korzystania z aktualnego podpisu SHA-2, 


mimo  iż  taką  wiedzę  Wykonawca  Karabela  jako  profesjonalny  uczestnik  rynku  powinien 

posiadać.  Podnieść  należy,  iż  pracownik  Administratora  uczynił  prawidłowo  dokonując 

weryfikacji złożonego podpisu, takie działanie powinno mieć miejsce według przepisów ustawy 

Pzp przy każdym postąpieniu a nie dopiero w 9 dogrywce. W tym miejscu należy przypomnieć, 

że zgodnie z art. 137 uzioe z dniem 1 lipca utracił ważność algorytm SHA-1. Algorytm SHA-1 

utracił  rekomendację  ETSI.  Zatem  dokumenty  podpisane  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym używającym po 1.07.2018 r. do wyliczenia skrótu dokumentu SHA-1 nie mogą 

zostać  uznane  za  prawidłowe.  W  Specyfikacji  technicznej  ETSI  119  312  (która  zastąpiła 

specyfikację  ETSI  102  176),  nie  wymienia  się  już  algorytmu  SHA-1,  zaś  konieczność 

odnoszenia  się  w  aktach  delegowanych  do  norm  ETSI  czyli  Europejskiego  Instytutu  Norm 

Telekomunikacyjnych  wynika  wprost  z  motywu  72  "elDAS".  Odwołujący  wskazuje,  iż 

kwalifikowany  podpis,  dla  swej  prawidłowości  musi  spełniać  wszelkie  wymogi  wskazane  w 

rozporządzeniu elDAS ale powinien również spełniać wymogi ustawodawcy krajowego o ile 

takowe zostały wprowadzone. W przypadku braku spełnienia tych wymogów dany podpis nie 

ma  waloru kwalifikowalności.  Powyższa kwestia była przedmiotem  rozstrzygnięcia Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  wyroku z  dnia 10 grudnia 2018  r.  sygn.  akt  KIO  2428/18  [Odwołujący 

przywołał fragment uzasadnienia ww. wyroku].  

Zarzuty oznaczone nr 3. 

W dniu 24 stycznia 2019 r. Zamawiający zaniechał zatrzymania aukcji elektronicznej w sytuacji 

gdy rzekomo doszło do nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego z przyczyn 

leżących  po  stronie  Zamawiającego  (Administratora  za  którego  działania  i zaniechania 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający). W konsekwencji w dniu 24 stycznia 2019 r. nie doszło 

do  przerwania  aukcji  z  uwagi  na  awarię  systemu  teleinformatycznego,  a wręcz  przeciwnie 

miało miejsce zakończenie aukcji (zgodnie z komunikatem widocznym dla Odwołującego (vide 

zrzut ekranu, wyjaśnienia samego Administratora). Wobec powyższego Odwołujący podnosi, 

iż Zamawiający nie był uprawniony do zastosowania opcji kontynuowania aukcji elektronicznej. 

Po nowelizacji z 2016 r. ustawodawca w art. 91d ust. 1 ustawy 

Pzp wskazał że w przypadku 

gdy  awaria  systemu  teleinformatycznego  spowoduje  przerwanie  aukcji  elektronicznej, 

zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu 

awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. 

Ważne jest zatem rozstrzygnięcie, czy przeprowadzona aukcja przebiegała bez zakłóceń oraz 

odstępstw od warunków ustalonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu, siwz i zaproszeniu 

do  aukcji.  Należy  pamiętać,  że administrator  platformy  może jedynie przekazać informacje, 

które wykażą wadliwość lub niedziałanie systemu. Zamawiający unieważniając aukcję uchyla 

czynność przeprowadzenia aukcji, co ma istotny wpływ na oświadczenia złożone w toku aukcji 


(nie mogą być brane pod uwagę i wywoływać skutków), ale co ze względu na uprawnienia 

Zamawiającego  jako  gospodarza  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i 

gwaranta przestrzegania regulacji to postępowanie normujących, mieści się w granicach jego 

normatywnych uprawnień. 

Zamawiający  nie  poinformował  przez  Odwołującego  o  czasie  trwania  nieprawidłowości 

funkcjonowania  Platformy,  momencie  usunięcia  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu 

Platformy,  w  konsekwencji  z  ostrożności  Odwołujący  podnosi,  iż  Zamawiający  nie  był 

uprawniony  do  wyznaczenia  terminu  kontynuowania  aukcji  na  dzień  25  stycznia  2019  r. 

Przede 

wszystkim  Odwołujący  wskazuje,  iż  nawet  czysto  hipotetycznie  zakładając,  iż 

Zamawiający  mógł  korzystać  z  kontunuowania  aukcji  -  to  data  wyznaczenia  terminu 

kontunuowania  aukcji  zależy  od  momentu  usunięcia  awarii.  Zakładając,  iż  usunięcia  awarii 

nastąpiło  w  dniu  24  stycznia  2019  r.  to  Zamawiający  powinien  o  tym  poinformować 

uczestników aukcji w tym dniu tj. 24 stycznia 2019 r. wyznaczając termin aukcji na następny 

dzień roboczy. Jeżeli zaś usunięcie awarii nastąpiło w dniu 25 stycznia 2019 r. następny dzień 

roboczy  to  4  luty  2019  r.  Reasumując  niedopuszczalne  jest  wystosowanie  zaproszenia  do 

kontynuowania  aukcji  w  tym  samym  dniu  w  którym  ma  nastąpić  aukcja  i  to  jeszcze 

niewielkim odstępie czasowym - informacja o zaproszeniu do kontynuowania aukcji została 

p

rzesłana o godzinie 10:24, a termin rozpoczęcia na godzinę 13.00. Odwołujący podnosi, iż 

otrzymał zaproszenie do kontynuowania aukcji w takim czasie, że skuteczne przygotowanie 

się do jej przeprowadzenia nie było możliwe, co więcej nie było możliwe również - z uwagi na 

brak  informacji  od  Zamawiającego  -  zweryfikowanie  poprawności  podjętych  działań  przez 

Zamawiającego. 

II. Pismem z dnia 

21 lutego 2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie wnosząc o 

jego oddalenie w całości. 

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  8  lutego  2019  r. 

wykonawcy  wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela” Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Tarnobrzegu  oraz  Karabela-Serwis  Spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Wykonawca Karabela”) 

zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  na 

podstawie zebranego w sprawie materi

ału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk 

stron  oraz  uczestnika postępowania,  Krajowa Izba Odwoławcza  ustaliła i  zważyła,  co 

następuje. 


Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia 

odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja 

do  wniesienia  odwołania,  jeżeli  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie 

Izby  Odwołujący  wykazał  spełnienie  powyższych  przesłanek,  wskazując,  iż    na  skutek 

zarzuconych  Zamawiaj

ącemu  naruszeń  przepisów  ustawy  Pzp  utraci  możliwość  zawarcia 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  korzystniejszych  dla  niego  –  pod  względem 

kwoty należnego mu wynagrodzenia – warunkach. 

Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego dokumentację Postępowania oraz dokumenty 

złożone przez Odwołującego na rozprawie i załączone przez Zamawiającego do odpowiedzi 

na odwołanie. 

Na podstawie dokumentacji Postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

W  dniu  21  stycznia  2019  r.  Zamawiający  przesłał  wykonawcom  zaproszenie  do  udziału 

w aukcji elektronicznej.  

W  dniu  24  stycznia  2019  r.  o  godz.  14:13  administrator  platformy

,  na  której  została 

przeprowadzona aukcja (da

lej jako „Administrator Platformy”, „Platforma”) poinformował drogą 

elektroniczną  [wiadomość  email  w  aktach  sprawy],  że  podczas  przeprowadzania  aukcji 

elektronicznej  doszło  do  błędu  ze  strony  ww.  podmiotu,  na  skutek  którego  doszło  do 

uszkodzenia  procesu  we

ryfikacji  podpisu  elektronicznego  wykonawców  uczestniczących 

aukcji.  Jednocześnie  poinformowano,  iż  zmiany  zostały  wycofane  –  system  działa 

poprawnie. 

Tego samego dnia o godzinie 16:12 pracownik Zamawiającego zwrócił się do Administratora 

Platformy  z  pro

śbą  o  niezwłoczne  zamieszczenie  na  Platformie  załączonej  informacji  do 

wykonawców  biorących  udział  w  aukcji,  o  następującej  treści:  „W  związku  z  wystąpieniem 

nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  platformy  eB2B  podczas  aukcji  elektronicznej,  jeden 

Wykonawców  nie  mógł  złożyć  skutecznego  postąpienia.  Mając  powyższe  na  uwadze 

Zamawiający  przystąpił  do  ustalenia  uczestnika  odpowiedzialnego  za  brak  możliwości 

złożenia  skutecznego  postąpienia  w  toku  prowadzonej  aukcji.  O  dalszych  czynnościach 

podjętych  przez  Zamawiającego  będziemy  Państwa  niezwłocznie  informować.” 

Ww. 

informacja została zamieszczona na platformie tego samego dnia o godz. 16:28. 


W  dniu  25  stycznia  2019  r.  o  godz.  10:24  Zamawiający  wysłał  Odwołującemu  drogą 

elektroniczną  zaproszenie  do  kontynuowania  aukcji  elektronicznej  (Wykonawcy  Karabela 

zaproszenie zostało wysłane o godz. 10:28. Zgodnie z treścią zaproszenia termin rozpoczęcia 

kontynuacji aukcji 

został wyznaczony na dzień 25 stycznia 2019 r. godz. 13:00. 

Tego  samego  dnia  o  godz.  12:46 

Odwołujący  przesłał  Zamawiającemu  wniosek 

przesunięcie  terminu  kontynuacji  aukcji  i  przekazanie  mu  szczegółowych  informacji 

w sprawie. 

Tego same

go dnia Zamawiający zamieścił na stronie internetowej „Informację o zamknięciu 

aukcji  elektronicznej  w  dniu  25  stycznia  2019  r.  Zgodnie  z  ww.  Informacją  w  wyniku 

przeprowadzonej aukcji zostały złożone następujące oferty: 

Wykonawca 

– Wynagrodzenie brutto  za kompleksową usługę  ochrony mienia, terenów 

obiektów  (opłata  miesięczna  za  usługę  x  36  miesięcy)  [brutto]  –  Stawka  brutto jednej 

roboczogodziny remontu, modernizacji systemów CCTV lub SSWIN (1200 rgb) – Wartość 

całkowita brutto; 

Odwołujący – 9 930 000,00 zł – 58,50 zł – 10 148 160,00 zł; 

Wykonawca Karabela 

– 9 954 012,05 zł – 61,50 zł – 10 175 412,05 zł. 

Pismami  z  dnia  25  oraz  31  stycznia  2019  r.  A

dministrator  Platformy  złożył  wyjaśnienia 

dotyczące przebiegu aukcji w dniu 24 stycznia 2019 r., nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

Platformy  oraz  przyczyn  ich  wystąpienia,  konfiguracji  podpisu  Wykonawcy  Karabela  oraz 

terminu usunięcia błędu w funkcjonowaniu Platformy. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zarzuty oznaczone nr 1 i 2. 

Zarzuty  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  1,  2  i  8  ustawy 

Pzp  Izba  uznała  za  niezasadne 

następujących powodów.  

Po pierwsze, ww. przepisy stanowią podstawy odrzucania oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Zgodnie  z  przepisem  art.  91c  ust.  1  ustawy  Pzp  w toku  aukcji 

elektronicznej  przepisów  art.  89  nie  stosuje  się.  Zgodnie  z  orzecznictwem  Izby  jak  i 

orzecznictwem sądowym regulacja ta nie stoi na przeszkodzie odrzuceniu oferty wykonawcy 

także po przeprowadzeniu aukcji – w szczególnie jako zawierającej rażąco niską cenę (tak np. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. V Ca 2878/11), jednakże w 

dalszym  ciągu  przesłanka  odrzucenia  musi  się  odnosić  całościowo  do  oferty  złożonej  w 


postępowaniu. Należy przypomnieć, iż udział w aukcji jest dobrowolny, wykonawcy nie mają 

obowiązku składania kolejnych korzystniejszych postąpień – mogą poprzestać na treści oferty 

złożonej  uprzednio  w  postępowaniu.  W  związku  z  tym  również  składanie  nieskutecznych 

postąpień nie przekłada się bezpośrednio na zaistnienie podstawy odrzucenia oferty. Zgodnie 

z  przepisem  art.  91c  ust.  2  ustawy  Pzp  postąpienia,  pod  rygorem  nieważności,  składa  się 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezachowanie formy wymaganej ww. 

przepisem będzie zatem skutkować nieważnością postąpienia (postąpień), a nie całej oferty 

złożonej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. 

Po drugie, skład orzekający Izby podziela stanowisko prezentowane aktualnie w orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej (wyroki: z dnia 13 lutego 2019 r. KIO 137/19, z dnia 14 lutego 2019 

r. KIO 156/19 oraz z dnia 15 lutego 2019 r. KIO 176/19), zgodnie z 

którym w aktualnym stanie 

prawnym  brak  jest  przepisów  odmawiających  ważności  kwalifikowanym  podpisom 

elektronicznym wyłącznie z powodu zastosowania funkcji skrótu podpisu SHA–1. Podpisanie 

dokumentu  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  wykorzystującym  ww.  algorytm  nie 

stanowi  przesłanki  uznania  takiego  dokumentu  za  nieważny.  W  szczególności  wymaga 

zauważenia, iż taka sankcja nie została wprost wskazana w przepisie, na który powoływał się 

Odwołujący,  tj.  art.  137  uzoie.  Powyższe  stanowisko  pozostaje  w  zgodności  z  opinią 

Ministerstwa Cyfryzacji, zgodnie z którą  „[d]o czasu formalnego wycofania przez Europejski 

Instytut  Standardów  Technicznych  (ETSI)  algorytm  SHA-1  spełnia  wymogi  dla  walidacji 

kwalifikowa

nych  podpisów  elektronicznych  z art.  32  eIDAS”  (komunikat  zamieszczony  na 

stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji www.gov.pl/web/cyfryzacja) oraz opinią Prezesa 

Urzędu  Zamówień  Publicznych.  W  świetle  opinii  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednolite europejskie dokumenty 

zamówienia  oraz  oświadczenia  i dokumenty  występujące  w  postępowaniach  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 

zastosowaniem algorytm[u] SHA-

1, są dokumentami prawidłowo podpisanymi w rozumieniu 

przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  szczególności  nie  jest  dopuszczalne 

odrzucenie  oferty  z  tego  tylko  powodu,  że  została  opatrzona  podpisem  kwalifikowanym,  w 

którym zastosowano algorytm funkcji skrótu SHA-1.” (www.uzp.gov.pl).  

Po trzecie, niezależnie od powyższego, kwestia prawidłowości podpisu Wykonawcy Karabela 

była przedmiotem wyjaśnień Administratora Platformy. W pismach z dnia 25 oraz 31 stycznia 

2019  r.  Administrator  Pl

atformy  oświadczył,  iż  wykonawca  Karabela  posiadał  poprawnie 

skonfigurowany  podpis  i  na  potw

ierdzenie powyższego przedstawił zrzut ekranu, na którym 

widnieje  informacja:  „Algorytm  skrótu:  SHA256”.  Bardziej  szczegółowe  wyjaśnienia 

administrator Platformy pr

zedstawił w piśmie z dnia 18 lutego 2019 r., w którym oświadczył, iż 


eB2B  zweryfikowało  każdą  ofertę  konkurenta  Powoda  [tj.  ofertę  Wykonawcy  Karabela]. 

Wszystkie postąpienia zawierały, zgodnie z instrukcją dla wykonawców, poprawny format SHA 

” W piśmie tym Administrator Platformy stwierdził również, iż „błąd  dot. formatu nie był 

zasadny, a komunikat błędu mylący, gdyż podpis obu wykonawców miał poprawne ustawienia 

SHA  256,  co  wykazujemy  w  dalszej  części  pisma.”  Do  ww.  wyjaśnień  zostały  załączone 

wygenerowane  przez  system  oferty  Wykonawcy  Karabela  wraz  z  zrzutami  ekranu 

zawierającymi  informacje  o  wykorzystaniu  skrótu  podpisu  SHA256.  Dowód  przeciwny  nie 

został przez Odwołującego przedstawiony. 

Skład  orzekający  nie  wziął  pod  uwagę  treści  zapisów  zawartych  w  dokumencie  Instrukcja 

obsługi platformy zakupowej eB2B – podręcznik Oferenta, przywołanych przez Odwołującego 

w treści odwołania. Jak wynika z dokumentacji Postępowania ww. zapisy nie stanowiły części 

specyfikacj

i  istotnych  warunków  zamówienia.  Okoliczność  ta  została  przez  Zamawiającego 

potwierdzona na rozprawie, czemu następnie Odwołujący nie zaprzeczył. Dodatkowo należy 

wskazać, że z fragmentu tego dokumentu zacytowanego przez Odwołującego w odwołaniu 

wynika,  iż  przywołane  zapisy  stanowią  wyłącznie  wytyczne  Administratora  Platformy  w 

odniesieniu do 

opatrywania postąpień kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wynikające 

z dokonywanej przez ten podmiot wykładni przepisów prawa. 

Zarzut  dotyczący  podjęcia  „próby  ingerencji  w  treść  oferty  –  postąpień  składanych  przez 

Wykonawcę  Karabela  poprzez  przesłanie  do  Wykonawcy  Karabela  komunikatu 

nieprawidłowym skrócie podpisu kwalifikowanego” nie znalazł potwierdzenia w dokumentacji 

Postępowania.  Jak  wynika  z  wyjaśnień  Administratora  Platformy  „powodem  niewłaściwego 

działania systemu był błąd pracownika eB2B, który niefortunnie, bo w trakcie postępowania, 

wgrał do produkcyjnej wersji systemu modyfikację, której celem było wyświetlenie komunikatu 

zwracającego  uwagę  użytkownika,  że  tylko  format  podpisu  SHA-2  jest  poprawny”  (…)  Na 

skutek błędu developera eB2B tj. wgrania fragmentu nieskończonej modyfikacji weryfikującej 

format podpisu, doszło [d]o uszkodzenia walidacji systemu (…) błąd dot. formatu podpisu nie 

był zasadny, a komunikat błędu mylący (…) (pismo Administratora Platformy z dnia 18 lutego 

2019 r., w którym w sposób bardziej szczegółowy wyjaśniono na czym polegał błąd ze strony 

pracownika 

obsługującego Platformę, o którym była mowa we wcześniejszych wyjaśnieniach). 

C

hodziło zatem  o próbę  dokonania  modyfikacji systemu  dotyczącej  każdego wykonawcy,  a 

nie  wyświetlenie  komunikatu  adresowanego  wyłącznie  do  Wykonawcy  Karabela  w  celu 

zwrócenia mu uwagi na nieprawidłowość dotyczącą jego postąpienia. Przy czym, komunikat o 

korzystaniu  z  algorytmu  SHA-1  wygenerowany  na  skutek  uszkodzenia  procesu  weryfikacji 

podpisu elektronicznego wykonawców uczestniczących w aukcji, był błędny. 


Zarzut  dotyczący  „braku  automatycznej  weryfikacji  złożonej  oferty  –  postąpień  pod  kątem 

poprawności  zastosowanego  przez  Wykonawcę  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego, 

podjęcie  takiej  weryfikacji  dopiero  przy  9  dogrywce”  nie  został  przez  Odwołującego 

szczegółowo  uzasadniony  w  treści  odwołania.  Odwołujący  wskazał  w  tym  kontekście  na 

naruszenie art. 91c ustawy Pzp w zw. z art. 91e ustawy Pzp oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp. Rozpoznając niniejszą sprawę skład orzekający Izby nie dopatrzył się naruszenia przez 

Zamawiającego  wskazanych w  odwołaniu w  odniesieniu do  tego  zarzutu przepisów  ustawy 

P

zp. Z treści przepisu art. 91c ustawy Pzp wynika, iż w toku aukcji elektronicznej wykonawcy 

za  pomocą  formularza  umieszczonego  na  stronie  internetowej,  umożliwiającego 

wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają 

kolejne  korzystniejsze  postąpienia,  podlegające  automatycznej  ocenie  i klasyfikacji.  Jak 

podkreśla  się  w  orzecznictwie  Izby  aukcja  elektroniczna  stanowi  zautomatyzowany, 

dodatkowy  sposób  oceny  ofert  odbywający  się  bez  ingerencji  zamawiającego.  Urządzenia 

zamawiającego  powinny  zatem  samoczynnie  szeregować,  oceniać  i  klasyfikować  oferty 

przeliczając  postąpienia  na  ocenę  punktową  według  sposobu  oceny  ofert  określonego 

w zaproszeniu do aukcji. Z dokumentacj

i Postępowania nie wynika, aby Platforma, na której 

zo

stała  przeprowadzona  aukcja,  nie  zapewniała  spełnienia  ww.  wymogów.  Dowodów 

potwierdzających te okoliczności  nie przedstawił  również  Odwołujący. Wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego  nie  miała  również  miejsca  sytuacja  indywidualnej  weryfikacji  podpisów 

elektronicznych  Wykonawcy  Karabela  przez  pracownika  Administratora  Platformy,  lecz 

wgranie  do  produkcyjnej  wersji  systemu  modyfikacji, 

której  celem  było  wyświetlanie 

komunikatu zwracającego uwagę użytkownikom, że tylko format podpisu SHA-2 jest poprawny 

(pismo Administratora Platformy z dnia 18 lutego 2019 r.). 

Odwołujący nie wskazał na żadną 

sytuację,  w  której  złożone  postąpienia  któregokolwiek  wykonawcy  nie  podlegałyby 

automatycznej ocenie i klasyfikacji. 

Nie miało to również miejsca w przypadku prób złożenia 

postąpień przez Wykonawcę Karabela począwszy od postąpienia nr 11, albowiem na skutek 

uszkodzenia systemu te postąpienia nie zostały w ogóle przyjęte. 

Natomiast zarzut Odwołującego co do „przyjmowania kolejnych postąpień Wykonawcy mimo, 

iż już po weryfikacji pierwszego postąpienia złożonego przy użyciu podpisu kwalifikowanego 

korzystającego  ze  skrótu  podpisu  SHA  –  1,  Zamawiający  powinien  odmówić  przyjęcia 

postąpień  składanych  przez  Wykonawcę  Karabela  przy  użyciu  kwalifikowanego  podpisu, 

w konsekwencji  za

kończyć  aukcję”  nie  znajduje  w  ogóle  potwierdzenia  w dokumentacji 

Postępowania. Wręcz przeciwnie, z dokumentacji Postępowania wynika, iż wyświetlenie się w 

toku  aukcji  komunikatu  dotyczącego  algorytmu  podpisu  SHA-1  zablokowało  możliwość 

składania  postąpień  przez  Wykonawcę  Karabela.  Sytuacja  ta  nie  wynikała  jednak  z  faktu 


posłużenia się przez tego wykonawcę skrótem podpisu SHA-1, lecz z uszkodzenia procesu 

weryfikacji podpisu elektronicznego wykonawców uczestniczących w aukcji na skutek wgrania 

do systemu fr

agmentu nieskończonej modyfikacji weryfikującej format podpisu. Jak natomiast 

wynika  z  prz

ytoczonych  wcześniej  wyjaśnień  Administratora  Platformy  ww. wykonawca 

podpisywał postąpienia podpisem wykorzystującym algorytm SHA256. 

Zarzuty oznaczony nr 3. 

W rama

ch grupy zarzutów oznaczonych nr 3 (naruszenie art. 91d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 

ust.  3  ustawy  Pzp)  Odwołujący  przede  wszystkim  wskazał  na  naruszenia  ze  strony 

Zamawiającego w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia aukcji w dniu 24 stycznia 2019 r., 

a  z  ostrożności  procesowej  –  w  przypadku  nieuwzględnienia  zarzutów  podniesionych 

pierwszej kolejności – Odwołujący podniósł zarzut dotyczący nieprawidłowego wyznaczenia 

terminu kontynuowania aukcji elektronicznej.  

Podniesione w pierwszej kolejności zarzuty dotyczące sposobu przeprowadzenia aukcji w dniu 

24 stycznia 2019 r. zostały uznane za niezasadne. Jak wynika z dokumentacji Postępowania, 

Zamawiający  po  wyjaśnieniu  zaistniałej  sytuacji  z  Administratorem  Platformy  zwrócił  się  do 

tego  podmio

tu  z  prośbą  o  zamieszczenie  na  Platformie  komunikatu  dotyczących 

zidentyfikowanych  nieprawidłowości  w  działaniach  platformy.  Należy  przyznać  rację 

Odwołującego, iż istotnie Zamawiający nie poinformował wykonawców o momencie usunięcia 

awarii  jeszcze  w  dniu  24  stycznia 

2019  r.,  jednakże  okoliczność  ta,  mająca  znaczenie  na 

gruncie regulacji art. 91d ust. 1 ustawy Pzp, 

została wzięta pod uwagę przez skład orzekający 

Izby 

w  kontekście  zarzutów  dotyczących  wyznaczenia  terminu  kontynuowania  aukcji,  które 

zostały  uznane  za  zasadne.  Natomiast  za  niezasadny  należało  uznać  zarzut  dotyczący 

zaniechania 

przez 

Zamawiającego 

zatrzymania 

aukcji, 

skoro 

zaistniałych 

nieprawidłowościach  Zamawiający  dowiedział  się  po  upływie  terminu  zakończenia  aukcji 

określonego w zaproszeniu do udziału  w aukcji elektronicznej. Ponadto należy  wskazać na 

wyjaśnienia złożonego przez Administratora Platformy, który stwierdził, iż „Żaden system nigdy 

nie przerywa aukcji w przypadku błędu w  złożeniu postąpienia, lecz wskazuje jego naturę i 

sugeruje  wykonawcy 

poprawę  postąpienia.”  Jako  niezasadne  należało  również  ocenić 

twierdzenia Odwołującego co do tego, iż w dniu 24 stycznia 2019 r. nie doszło do przerwania 

aukcji  z  uwagi  na  awarię  systemu  teleinformatycznego,  a  wręcz  przeciwnie  miało  miejsce 

zakończenie aukcji, a zatem zastosowanie przez Zamawiającego opcji kontynuowania aukcji 

było  nieuprawnione.  Zgodnie  z  poglądami  prezentowanymi  przez  doktrynę  „awaria  to 

nieoczekiwane  zachowanie  się  systemu,  które  wystąpiło  w  czasie  jego  pracy  i  zostało 


zauważone  przez  użytkowników”  (P.  Granecki,  Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz, 

Wydanie  5,  Warszawa  2016). 

Awarią  w  znaczeniu  komentowanego  przepisu  będzie 

nieprzewidywane,  niespodziewane  uszkodzenie,  które  doprowadzi  do  przerwania  aukcji 

(Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz  red.  M.  Jaworska,  D.  Grześkowiak-Stojek,  J. 

Jarnicka, A. Matusiak, Wydanie 7, rok 2019). 

Już w treści pierwszej wiadomości przesłanej do 

Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 14:13 Administrator 

Platformy  wskazał,  iż  „doszło  do  uszkodzenia  procesu  weryfikacji  podpisu  elektronicznego 

wykonawców uczestniczących w aukcji”. Bliższe wyjaśnienie tej kwestii znajduje się w piśmie 

z  dnia  18  lutego  2018  r.,  w  którym  Administrator  Platformy  stwierdził,  że  „na  skutek  błędu 

develop

era  eB2B  tj.  wgrania  fragmentu  nieskończonej  modyfikacji  weryfikującej  format 

podpisu, doszło do uszkodzenia walidacji systemu skutkującego uniemożliwieniem  złożenia 

oferty  przez  Wykonawcę  Karabela.”  Z  powyższych  informacji  wynika,  że  doszło  do 

uszkodzenia systemu, co należy na gruncie art. 91d ust. 1 ustawy Pzp zakwalifikować jako 

awarię systemu. Skutkowało to przerwaniem aukcji – skoro aukcja, zgodnie z przepisem art. 

91c  ust.  1  ustawy  Pzp

, polega  na składaniu przez  wykonawców  kolejnych korzystniejszych 

postąpień  za  pomocą  formularza  udostępnionego  na  stronie  internetowej,  a  w  zaistniałej 

sytuacji  możliwość  składania  postąpień  została  zablokowana.  Jak  natomiast  wynika  z 

wyjaśnień Administratora Platformy zawartych w piśmie z dnia 24 oraz 31 stycznia 2019 r. z 

punktu widzenia Odwołującego system działał poprawnie tylko dlatego, że nie podejmował on 

prób  złożenia  nowych  postąpień.  Gdyby  to  uczynił,  system  zachowałby  się  tak  samo,  tj. 

uniemożliwiłby  mu  składanie  nowych  postąpień.  Za  okoliczność  niemającą  jakiegokolwiek 

znaczenia  należy  uznać  ukazanie  się  na  ekranie Odwołującego  komunikatu  o  zakończeniu 

aukcji

, albowiem było to wynikiem nieprawidłowego działania Platformy.  

Natomiast  za  zasadne 

zostały  uznany  przez  skład  orzekający  Izby  zarzuty  dotyczące 

nieprawidłowego wyznaczenia terminu kontynuowania aukcji  elektronicznej. Z dokumentacji 

P

ostępowania,  a  także  stanowiska  przedstawionego  przez  Zamawiającego  na  rozprawie 

wynika, że już 24 stycznia 2019 r. o godz. 14:13 został on poinformowany przez Administratora 

Platformy  o  zaistniałych  nieprawidłowościach  jak  i  fakcie  ich  usunięcia.  Mając  zatem  na 

uwadze treść art. 91d ust. 1 ustawy Pzp nakazującego wyznaczenie terminu kontynuowania 

aukcji 

na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, jak i zasady prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia wyrażone w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (zasadę zachowania 

uczciwej konkurencji oraz zasadę przejrzystości) Zamawiający powinien niezwłocznie, jeszcze 

tego samego dnia, poinformować wykonawców o wyznaczeniu terminu kontynuowania aukcji 

w dniu 25 stycznia 2019 r. Informacja w 

powyższym zakresie nie tylko nie została przekazana 

w dniu 24 stycznia 2019 r., lecz w dniu 25 stycznia 2019 r. 

miało to miejsce dopiero o godz. 


(Odwołujący) – 10:28 (Wykonawca Karabela). Dodatkowo jedynie należy zauważyć, iż 

w  toku  postępowania  odwoławczego  Zamawiający  nie  przedstawił  żadnego  konkretnego 

uzasadnienia  zaistniałego  opóźnienia  w  przekazaniu  wykonawcom  informacji  o  terminie 

kontynuowania aukcji. Stwierdz

one naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

nie skutkowało jednak uwzględnieniem odwołania. Zgodnie bowiem z przepisem art. 192 ust. 

2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które 

miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W 

o

cenie  składu  orzekającego  Izby  ww.  naruszenie  nie  miało  istotnego  wpływu  na  wynik 

Postępowania. Odwołujący wziął udział w kontynuacji aukcji i składał skuteczne postąpienia. 

Za bezzasad

ne należy uznać twierdzenia Odwołującego, iż zbyt późne poinformowanie go o 

terminie  kontynuacji  aukcji  uniemożliwiło  mu  odpowiednie  przygotowanie  się,  co  miałoby 

polegać na przeprowadzeniu dodatkowych analiz w zakresie progu rentowności. Jest rzeczą 

oczyw

istą,  iż  takie  analizy  profesjonalny  wykonawca  wykonuje  przed  złożeniem  oferty  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  ewentualne  dodatkowe  analizy  w  przypadku 

przeprowadzania aukcji elektronicznej 

– przed rozpoczęciem tej aukcji. Aukcja rozpoczęła się 

dniu 24 stycznia 2019 r. i już wtedy oferowane ceny mogły zostać obniżone do poziomu z 

dnia  25  stycznia  2019  r.  Z

a  niezrozumiałe  należało  uznać  twierdzenia  Odwołującego,  iż 

również brak możliwości zweryfikowania poprawności działań podjętych przez Zamawiającego 

w  związku  z  zaniechaniem  przekazania  mu

przez  ten  podmiot 

szczegółowych  informacji 

dotyczących nieprawidłowości w przebiegu aukcji w dniu 24 stycznia 2019 r. uniemożliwił mu 

skuteczne 

przygotowanie się do udziału w kontynuacji aukcji. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

stosownie do wyniku postępowania. 


Przewodniczący:      …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel