KIO 176/19 WYROK dnia 15 lutego 2019 r.

Data: 14 maja 2019

Sygn. akt: KIO 176/19 

WYROK 

z dnia 15 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Agata Mikołajczyk    

Aneta Mlącka 

Protokolant:             Dominik Haczykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę 

OPTeam S.A. 

z siedzibą w Jasionce, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: 

Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, przy udziale wykonawcy Asseco Data Systems 

S.A. 

z  siedzibą  w  Gdyni  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie Z

amawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  OPTeam  S.A.  z  siedzibą  

w Jasionce i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000,00  zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) uiszczoną przez Odwołującego: 
OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego:  OPTeam  S.A.  z  siedzibą  w  Jasionce  na  rzecz 
Zamawiającego:  Politechnika  Śląska  z  siedzibą  w  Gliwicach  kwotę  3  600  zł 
(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  i  00/100  groszy)  stanowiącą  koszty 
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 176/19 

U z a s a d n i e n i e 

Politechnika  Śląska  z  siedzibą  w  Gliwicach  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  postępowanie  

udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

trybie 

przetargu 

nieograniczonego  

pn. 

„e-Politechnika  Śląska  -  utworzenie  platformy  elektronicznych  usług  publicznych 

Politechniki  Śląskiej  w  Gliwicach”  (znak  postępowania:  OZ/U/18/53/HP)  zwane  dalej 

Postępowaniem.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 

30 października 2018 r. pod numerem 2018/S 209-477841. Wartość 

zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  31  stycznia  2019  r.  wykonawca  OPTeam  S.A. 

z  siedzibą  w  Jasionce  (dalej 

Odwołujący),  wniósł  odwołanie,  w  którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  

i  zaniechania 

Zamawiającego  polegające  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy 

Asseco Data Systems S.A (dalej: Przystępujący), mimo, że: 

1.  oferta 

Przystępującego podlegała odrzuceniu jako niezgodna z ustawą, a także była 

nieważna  na  podstawie  odrębnych  przepisów  z  powodu  złożenia  jej  w  sposób  nie 

spełniający  wymogów  przepisów  prawa,  a  wada  ta  ponieważ  dotyczyła  treści  oferty 

nie podlega sanowaniu, 

Przystępujący  na  dzień  wyboru  jego  oferty,  jako  najkorzystniejszej  nie  potwierdził 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganego 

doświadczenia wykonawcy oraz personelu kluczowego (powyższe informacje byłyby 

ewentualnie 

uzupełnialne, jednak ze względu na zaistnienie bezwzględnej podstawy 

odrzucenia oferty o której mowa powyżej nie było to możliwe), 

dokonanie  oceny  oferty  Przystępującego  w  sposób  niezgodny  z  treścią  SIWZ  oraz 

treścią tej oferty, co miało wpływ na wynik postępowania. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust  1  pkt  1  oraz  8  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Przystępującego 

mimo, że formularz oferty złożony przez tego wykonawcę został podpisany w sposób 

nie  spełniający  wymogów  art.  10a  ust.  5  Pzp,  w  związku  z  czym  był  on  nieważny  

z  mocy  prawa.  Zamawiający  z  uwagi  na  fakt,  że  wada  dotyczyła  formularza 

ofertowego  wykonawcy  nie 

miał  możliwości  jej  sanowania  przez  procedurę 

uzupełnienia (z uwagi na fakt złożenia przez tą samą osobę podpisów na wszystkich 


pozostałych  wymaganych  przez  Zamawiającego  dokumentach  oraz  oświadczeniach 

złożonych  wraz  z  ofertą,  także  one  dotknięte  były  powyższa  wadą,  jednak  

w  przeciwieństwie  do  formularza  ofertowego,  mogłyby  one  podlegać  uzupełnieniom  

w trybie art. 26 ust 3 Pzp, 

ale ze względu na podstawę odrzucenia oferty, z powodu 

wady  dotyczącej  treści  oferty  zarzut  dotyczący  dokumentów  został  podniesiony 

jedynie z ostrożności), 

2.  art.  24  ust  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  24  ust  4  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia 

Przystępującego  z  postępowania  mimo  niespełnienia przez  niego  warunków  udziału 

(po  ewentualnym  wezwaniu  w  trybie  art.  26  ust  3Pzp), 

a  także  z  ostrożności, 

naruszenie  art.  26  ust  4  Pzp  w  zakresie  zaniechania  wezwania  do  udzielenia 

wyjaśnień w powyższym zakresie, 

3.  art. 91 ust 1 Pzp przez niezgodne z S

IWZ i treścią oferty Przystępującego dokonanie 

oceny tej oferty w zakresie kryteriów oceny ofert „Doświadczenie" oraz Rozwiązania 

technologiczne" i przyznanie temu wykonawcy nieprawidłowej ilości punktów, 

4.  art.  91  ust.  1  Pzp  w  zakresie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

podlegającego  odrzuceniu  oraz  złożonej  przez  wykonawcę  podlegającego 

wykluczeniu z postępowania. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jako  obarczonej  wadą 

mającą wpływ na wynik postępowania, 

2.  odrzucenia oferty 

Przystępującego z postępowania, 

3.  wykluczenia 

Przystępującego 

postępowania, 

ewentualnie 

wezwanie  

do  uzupełnienia  oświadczeń  oraz  dokumentów  potwierdzających  spełnienie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  względnie  wezwanie  do  wyjaśnień  złożonych 

oświadczeń lub dokumentów, 

4.  ewentualne,  w  przypadku  nieodrzucenia  oferty 

Przystępującego,  dokonanie  zmiany 

punktów  przyznanych  ofercie  tego  wykonawcy  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert 

„Doświadczenie" oraz Rozwiązania technologiczne", zgodnie z treścią złożonej oferty 

i postanowieniami SIWZ, 

powtórzenia  czynności  oceny  ofert  w  postępowaniu  z  uwzględnieniem  przyjętych  

dla oceny kryteriów oceny ofert. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zgodnie  z  SIWZ,  obowiązkiem  wykonawców  było  złożenie  m.in.  Formularza  Ofertowego 

zawierającego  wycenę realizacji  zamówienia,  a także prezentacje multimedialne, które  były 


warunkiem  (poz

a  deklaracją  zawartą  w  Formularzu  ofertowym)  uzyskania  dodatkowych 

punk

tów  w  ramach  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert  (dotyczy  kryterium  Rozwiązania 

technologiczne).  Nie  ulega  zatem  wątpliwości,  że  dokumenty  te  stanowiły  treść  oferty. 

Zgodnie  z  art.  82  ust. 

3  Pzp  treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych 

war

unków zamówienia pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp.  

W postępowaniu Zamawiający wymagał złożenia oferty w następujący sposób: 

„Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  

w formacie danych: doc, docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji korzystania  

z  miniPortalu.  Ofertę  należy  złożyć  w  postaci  oryginalnego  dokumentu  elektronicznego 

Zamawiający  zwraca  uwagę,  że  zeskanowane  oryginalne  dokumenty  papierowe  nie  są 

oryginalnymi  dokumentami  elektronicznymi,  lecz  elektronicznymi 

kopiami  dokumentów 

papierowych)

.  W  związku  z  tym  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu 

oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

”.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  137  ust  1  ustawy  z  dnia  5  września  2016  r,  o  usługach  

zaufania  oraz  identyfikacji  elektronicznej  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1579  ze  zm., 

dalej  „Uzie")  

d

o  dnia  1  lipca  2018  r.  do  składania  zaawansowanych  podpisów  elektronicznych  

lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba 

że  wymagania  techniczne  wynikające  z  aktów  wykonawczych  wydanych  na  podstawie 

rozporządzenia  910/2014  wyłączą  możliwość  stosowania  tej  funkcji  skrótu.  Przystępujący 

złożył  ofertę  w  postaci  elektronicznej  podpisaną w  dniu  14  grudnia  2018  r.  kwalifikowanym 

podpisem Certum wystawionym przez dostawcę usług zaufania Asseco Data Systems S.A. 

Jak wynika z certyfikatu złożonego podpisu został on złożony z wykorzystywaniem algorytmu 

skrótu SHA-1. Tymczasem jak wskazano wyżej z dniem 1 lipca 2018 r., skończył się okres 

stosowania funkcji skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących zaawansowanego podpisu 

elektronicznego  i  pieczęci.  Obowiązek  zaprzestania  stosowania  SHA-1  dotyczył  nie  tylko 

certyfikatów  (czyli  nie  tylko  dostawców  certyfikatów),  ale  także  wszelkich  składanych 

podpisów i pieczęci pod dokumentami. Podpis tworzony po 1 lipca powinien zawierać skrót 

podpisywanej  treści  obliczony  algorytmem  SHA-2,  a  nie  SHA-1.  Powyższe  stanowisko 

potwierdza  również  komunikat  Ministra  Cyfryzacji  z  dnia  1  marca  2018  r.  w  sprawie 

wycofania  algorytmu  SHA-

1  w  zastosowaniach  związanych  z  zaawansowanym  podpisem  

i  pieczęcią  elektroniczną,  zamieszczony  na  stronach  Narodowego  Centrum  Certyfikacji,  

w którym wskazano, że „z dniem 1 lipca br. kończy się przewidziany w artykule 137 ustawy  

z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, 

Poz.  1579)  okres  stosowania  funkcj

i  skrótu  SHA-1  w  zastosowaniach  dotyczących 

zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. (…) Algorytm SHA-1 będzie mógł być 


nadal używany przy weryfikacji. Należy jednak zauważyć, że listy CRL publikowane po dniu 

1.07 podpisywane będą z użyciem funkcji z rodziny SHA-2 (nawet jeśli dotyczą certyfikatów 

wydanych  z  użyciem  funkcji  SHA-1). W  odniesieniu  do  ważnych  dokumentów  podpisanych  

w oparciu o stare algorytmy dobrą praktyką jest znakowanie czasem z użyciem znaczników 

opartych na nowych algorytmach". 

Przystępujący  nie  dochował  zatem  należytej  staranności  przy  dokonywaniu  czynności 

związanej  ze  złożeniem  kwalifikowanego  podpisu  pod  treścią  oferty  albowiem  uchybił 

bezwzględnie  obowiązującym  od  dnia  1  lipca  2018  roku  przepisom  Uzie  i  wadliwie  złożył 

podpis przy zastosowaniu algorytmu SHA-1.  

W  kon

sekwencji  podpis,  którym  została  opatrzona  oferta  Przystępującego,  nie 

odpowiadający  aktualnie  obowiązującym  przepisom  był  nieważny,  dlatego  też  zaniechanie 

odrzucenia 

tej oferty z postępowania, jako niezgodnej z ustawą oraz nieważnej na podstawie 

odrębnych przepisów stanowiło naruszenie art. 89 ust 1 pkt 1 oraz 8 Pzp. 

Analogiczn

ą,  jak  opisana  wyżej,  wadą  obarczone  były  pozostałe  dokumenty  złożone  

wraz  z  ofertą,  w  tym  JEDZ.  Przystępujący  uświadomił  sobie  wadliwość  złożonych,  bowiem 

już  dokumenty  oraz  oświadczenia  złożone  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  

w trybie art. 26 ust 1 Pzp zostały podpisane poprawnie, z użyciem algorytmu SHA256. 

W  zakresie  zdolności  technicznej  Zamawiający  ustanowił  następujące  warunki  udziału  

w  postępowaniu:  Wykonanie  i  wdrożenie  przez  Wykonawcę  (zakończenie)  nie  wcześniej  

niż  4  lata  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  co  najmniej  2  multiportalowych  platform 

obejmujących  każdorazowo  zestaw  minimum  pięciu  e-usług  publicznych  wraz  

z dostarczeniem odpowiednich licencji, z czego przynajmniej jedna platforma spełnia łącznie 

następujące warunki: 

wartość minimum 2 000 000 zł brutto, 

umożliwia eksploatację przez minimum 8000 użytkowników jednocześnie. 

Warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  zawodowej  to:  „Dysponowanie 

minimum 11 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, zdolnymi do jego wykonania  

i  posiadającymi  co  najmniej  opisane  w  SIWZ  kwalifikacje  wymagane  dla  poszczególnych 

funkcji: 

  co najmniej 1 osoba w roli Kierownika projektu, 

co najmniej 2 osoby w roli Architektów Projektu (Zespół), 

co najmniej 1 osoba w roli Eksperta ds. zarządzania jakością i ryzykiem, 

co najmniej 2 osoby w roli Ekspertów Technicznych (zespół), 

co najmniej 2 osoby w roli Ekspertów ds. oprogramowania (zespół), 


co najmniej 2 osoby w roli Testerów (zespół), 

  co najmniej 1 osoba w roli Eksperta ds. pozycjonowania

”. 

Przystępujący  składając  ofertę  złożył  formularze  JEDZ  -  własny,  w  którym  między  innymi 

zadeklarował korzystanie w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu z potencjału 

podmiotu trzeciego, a także JEDZ podmiotu użyczającego wykonawcy potencjał, tj. Eversoft 

Poland Sp. z o.o. (dalej: Eversoft). 

Zgodnie  z  instrukcją  w  zakresie  sposobu  wypełniania  formularza  JEDZ  zawartą  w  pkt  3.1 

SIWZ  wykonawcy  musiel

i  złożyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie,  o którym 

mowa  w  art.  25a  ust.  1  Pzp,  a  informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowić miały wstępne 

potwierdzenie,  że  nie  podlegają  oni  wykluczeniu  oraz  spełniają  warunki  udziału  

w  post

ępowaniu.  Zatem  Przystępujący  i  Eversoft  w  JEDZ  potwierdzili  jedynie  spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  ogólnym  oświadczeniem,  nie  dowodząc  w  jaki  sposób 

warunki  spełniają.  Zamawiający  działając  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp  w  dniu  27  

grudnia  2018  r

.  wezwał  Przystępującego  do  złożenia  wymaganych  dokumentów  

m.in.  dla  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wraz  z  dowodami. 

Zamawiający  sformułował  skonkretyzowane  i  precyzyjne  oczekiwanie  odnośnie  informacji 

jakie mają być zawarte w treści składanych dokumentów oraz ich roli w procesie weryfikacji 

spełniania warunków udziału. 

Zgodnie  z  treścią  wezwania  Przystępujący  miał  złożyć  wykaz  usług  wykonanych  w  okresie 

ostatnich  4  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 

wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  oraz  załączeniem 

dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  należycie.  Wezwanie  do  złożenia 

dokumentów zawierało wzór wykazu usług. Dokument instruował o poziomie szczegółowości 

informacji  jakie  mają  być  zawarte  w  treści  wykazu  wykonanych  usług  dla  umożliwienia 

Zamawiającemu  weryfikacji  spełniania  warunków:  „należy  na  tyle  szczegółowo  rozpisać 

przedmiot  usługi,  aby  Zamawiający  mógł  jednoznacznie  stwierdzić,  czy  obejmowała  

ona dokładnie taki zakres oraz opiewała na taką kwotę jakie zostały wskazane w warunkach 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej”. 

Złożony  przez  wykonawcę  wykaz  nie  potwierdzał  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu.  Opis  żadnej  z  wykazanych  w  wykazie  usług  nie  zawierał  żadnej  

z wymaganych informacji, 

a jedynie powiela treść warunku udziału w postępowaniu. Wykaz 

nie zawiera

ł też informacji nt. rzeczywistej wartości zrealizowanych usług, a jedynie powielał 

brzmienie warunku udziału w postępowaniu. 

N

a  podstawie  tak  zaprezentowanych  informacji  nt.  wykonanych  usług,  nie  było  możliwym 

uznanie,  że  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia 


zawodowego.  Wy

kazanie  spełniania  precyzyjnie  opisanych  w  SIWZ  warunków  musiało 

nastąpić  przez  wskazanie  konkretnych  usług,  opisanie  ich  zakresu  oraz  podanie  wartości.  

Wykonawca  nie  m

ógł  ograniczyć  się  w  wykazie  wykonanych  zamówień  do  powtórzenia 

br

zmienia  warunku,  powinien  podać  konkretne  informacje  pozwalające  uznać,  że  dana 

usługa spełniała wymagania określone przez Zamawiającego. 

W

ykazu  usług  stanowi  oświadczenie  wiedzy  wykonawcy  dowodzącego  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu, zaś referencje - poświadczenia należytego wykonania wykazanych 

przez  wykonawcę  w  wykazie  usług  -  zasadniczo  pochodzą  od  podmiotu  na  rzecz,  którego 

wykazane  usługi  miały  zostać  wykonane.  Wykaz  i  referencje  mają  być  pomiędzy  sobą 

niesprzeczne,  ale  treść  poświadczenia  nie  może  zastąpić  wykazu  usług.  Poziom 

szczegółowości  informacji  nt.  wykonanych wykazanych usług musi  być  wobec powyższego 

samodzielnym 

dowodem 

spełniania 

warunków. 

Spełnienie 

warunków 

udziału  

w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  jest  kwestią  udowodnienia,  a  nie 

uprawdopodobnienia.  

Przystępujący powołał się na wykonanie następujących usług: 

Wykonanie  i  wdrożenie  multiportalowej  platformy  obejmującej  pięć  e-usług 

publicznych wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji, umożliwiającą eksploatację 

przez  minimu

m  8000  użytkowników  jednocześnie.  Usługa  wykonana  w  okresie 

13.06.2018,  na  rzecz  Akademii  Finansów  i  Biznesu  Vistula.  Wartość 

usługi powyżej 2 000 000 zł brutto. 

Wykonanie  i  wdrożenie  multiportalowej  platformy  obejmującej  pięć  e-usług 

publiczn

ych  wraz  z  dostarczeniem  odpowiednich  licencji.  Usługa  zrealizowana  

w  okresie  23.11.2017  - 

26.06.2018,  na  rzecz  Wyższej  Szkoły  Menadżerskiej  

w Warszawie

. Wartość usługi nie przekroczyła 2 000 000 zł brutto. 

Wykonanie  i  wdrożenie  multiportalowej  platformy  obejmującej  pięć  e-usług 

publicznych wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji, umożliwiającą eksploatację 

przez  minimum  8000  użytkowników  jednocześnie.  Usługa  wykonana  w  okresie 

30.03.2018,  na  rzecz  Gminy  Stalowa  Wola.  Wartość  usługi  powyżej  

2 000 000 zł brutto. 

Wykonanie  i  wdrożenie  multiportalowej  platformy  obejmującej  pięć  e-usług 

publicznych wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji, umożliwiającą eksploatację 

przez  minimum  8000  użytkowników  jednocześnie.  Usługa  wykonana  w  okresie 

31.03.2015  -  28.03.2017,  na  rzecz  Navimor  International  COM  Sp.  z  o.o

.  Wartość 

usługi powyżej 2 000 000 zł brutto. 

W  zakresie  dotyczącym  złożonych  z  wykazem  poświadczeń,  Odwołujący  wskazał  

na  następujące  zastrzeżenia,  podważające  tezę,  że  usługi,  na  które  powołał  


się Przystępujący potwierdzały spełnianie przez niego warunków udziału w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1.  Akad

emia  Finansów  i  Biznesu  Vistula  -  dokument  nie  zawierał  informacji,  

że  w  ramach  przedmiotu  usług  Przystępujący  dostarczył  licencje,  a  także  nie 

potwierdza

ł możliwości eksploatacji przez 8000 użytkowników jednocześnie. Uczelnia 

nie  mia

ła  tylu  studentów,  co  potwierdzają  dane  zawarte  na  jej  oficjalnej  stronie 

internetowej.  Ponadto 

dowód  nie  potwierdzał  ukończenia  wdrożenia,  a  wskazywał 

jedynie na odebranie instalacji Portalu e-

usług na serwerach Zamawiającego. 

Wyższa  Szkoła  Menadżerska  w  Warszawie  -  dokument  dotyczył  dostosowania  

i  konfiguracji  portalu,  a  nie  jak  brzmi

ał  warunek  udziału  w  postępowaniu  -  jego 

wykonania,  wdrożenia  i  dostawy  licencji.  Dokument  ponadto  został  wadliwie 

podpisany  bowiem 

weryfikacja  za  pomocą  aplikacji  firmy  KIR  -  Szafir  Weryfikująca 

podpisane  dane  prawdopodobnie  zostały  zmodyfikowane  po  ich 

uwierzytelnieniu  (podpis  został  negatywnie  zweryfikowany).  Z  tej  przyczyny 

ob

owiązkiem  Zamawiającego  byłoby  wezwanie  wykonawcy  do  uzupełnienia 

poświadczenia w trybie art. 26 ust 3 Pzp. 

3.  Gmina  Stalowa  Wola 

–  zrealizowany  przez  Przystępującego  Zintegrowany  System 

Informatyczny  (ZSI)  nie 

był  platformą  multiportalową,  a  zatem  wykonanie  

go  nie  potwierdza

ło  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Wartość  portalu 

zdaniem  Odwołującego  była  poniżej  2  000 000  zł  brutto,  a  to  podważało  możliwość 

spełnienia tą usługą warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

4.  Akad

emia  Rybołówstwa  i  Nauk  o  Morzu  -  dokument  nie  zawierał  informacji  o  ilości  

e-

usług,  ponadto  dokument  zawierał  informacje  o  szkoleniach  w  zakresie  sprzętu  – 

zatem w ocenie Odwołującego - wartość wykonanego w ramach zamówienia portalu 

nie  osiągnęła  wysokości  wymaganej  w  warunku udziału  tj.  min.  2 000 000  zł  brutto. 

Uczel

nia  może  przyjąć  1500  studentów,  więc  dokument  nie  potwierdzał,  że  portal 

umożliwiał eksploatację przez minimum 8000 użytkowników jednocześnie. 

Powyższe  poświadczenia  stanowią  dowód,  że  usługi  na  których  realizację  powołał  się 

Przystępujący mogą nie potwierdzać spełnienia przezeń warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu  odnosząc  się  do  konieczności 

posiadania  przez  personel  kluc

zowy  następujących kwalifikacji.  Obowiązkiem  wykonawców 

było  wykazanie  dysponowaniem  minimum  11  osobami  wyznaczonymi  do  realizacji 

zamówienia,  zdolnymi  do  jego  wykonania  i  posiadającymi  szczegółowo  opisane  w  SIWZ 

kwalifikacje  wymagane  dla  poszczególnych  funkcji.  Przykładowo  osoba  wskazana  

do pe

łnienia roli Kierownika projektu miała spełniać następujące warunki: 


wykształcenie wyższe; 

udział,  w  okresie  ostatnich  5  lat,  w  roli  kierownika lub  zastępcy  kierownika  projektu,  

w minimum 2 projektach o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy; 

  co n

ajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT; 

kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 

Foundation,  wydanym  przez  APMO  lub  insty

tucję  przez  niego  akredytowaną  

l

ub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności. 

Zamawiający  żądał  także,  by  wykonawcy  dysponowali  co  najmniej  dwoma  osobami  do  roli 

Architektów Projektu, z których każda miała spełniać następujące wymagania: 

znajomość  ram  architektury  korporacyjnej  TOGAF  w  wersji  9  potwierdzona  

co  najmniej  certyfikatem  TOGAF  9  na  poziomie  Certified  lub  Innymi  dokumentami, 

które potwierdzają takie umiejętności; 

  kwalifikacje w 

zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 

Foundation,  wydanym  przez  APMG  lub  instytucję  przez  niego  akredytowaną  

lub innymi dokumentami

które potwierdzają takie umiejętności; 

łączne wymagania dla zespołu: 

wykształcenie wyższe; 

udział,  w  okresie  ostatnich  3  lat,  w  roli  architekta  projektu,  w  minimum  2  projektach  

o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy; 

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT; 

znajomość  języka  modelowania  UML  potwierdzona  posiadaniem  certyfikatu  OCUP 

(OMG  Certified  UML  Professional; 

http://www.omg.org

)  na  poziomie  co  najmniej 

Intermedia

te, lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; 

znajomość  architektury  systemów  SOA  potwierdzona:  certyfikatem  wydanym  przez 

producenta  oprogramowania  służącego  do  integracji  systemów  IT  lub  innymi 

dokumentami;  znajomość  zakresu  architektury  bezpieczeństwa  informacji  

(na  poziomie  eksperckim)  potwierdzone  posiadaniem  certyfikatu  CISSP  (Certified 

Information 

System  Security 

Professional; 

http://www.isc2.org

lub 

innymi 

dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; 

Podobnie  szczegółowe  wymogi  dotyczyły  Eksperta  ds.  zarządzania  jakością  i  ryzykiem  

(1 osoba), 

Ekspertów technicznych (zespół 2 osób), Ekspertów ds. oprogramowania (zespół 

2 osób, Eksperta ds. pozycjonowania (1 osoba). 

Zamawiający  w  trybie  art.  26  ust  1  Pzp  wezwał  wykonawcę  do  złożenia  w  charakterze 

dowodu  potwierdzającego,  że  wskazany  personel  spełnia  tak  rozbudowane  i  szczegółowo 

określone warunki udziału w postępowaniu wykazu osób. Wykaz złożony przez wykonawcę 


w  odpowiedzi  na  wezwanie  nie  zawiera

ł  informacji  konkretyzujących  jakie  kwalifikacje  

i  doświadczenie  posiadają  osoby  dedykowane  na  wskazane  stanowiska.  Informacja  

w  zakresie  posiadanego  doświadczenia  zawodowego  wskazanych  osób,  a  także 

posiadanych  przez  nie  kompetencji  (w  tym  w  szc

zególności  certyfikatów  branżowych) 

stanowi

ła wyłącznie powielenie treści warunków. 

Przykładowo, w zakresie Kierownika projektu Przystępujący wskazał, że osoba wyznaczona 

przez  niego  do  pełnienia  tej  funkcji  spełniała  następujące  warunki:  „posiadała  kwalifikacje  

w  zakresie  zarządzania  projektami,  potwierdzone  certyfikatem  PRINCE2  Foundation, 

wydanym  przez  APMG  lub  instytucie  przez  niego  akredytowanym  lub  innymi  dokumentami 

które  potwierdzają  takie  umiejętności”.  Analogiczne  zastrzeżenia  dotyczyły  wszystkich 

pozostałych  członków  zespołu  dedykowanego  przez  Przystępującego  do  wykonania 

zamówienia.  Przystępujący  nie  wykazał  natomiast  jakimi  certyfikatami,  jakim  konkretnie 

doświadczeniem,  legitymują  się  wskazane  w  wykazie  osoby.  Na  podstawie  treści 

oświadczenia  własnego  wykonawcy  odnośnie  wykazu  personelu  kluczowego,  nie  było 

możliwości  zweryfikowania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez 

Przystępującego. W ocenie Odwołującego wobec powyższego obowiązkiem Zamawiającego 

było  zastosowanie  oświadczenie  procedury  art.  26  ust  3  Pzp  i  wezwanie  Przystępującego  

do stosownego uzupełnienia dokumentów.  

Zamawiający  w  celu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  przewidział  zastosowanie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

1.  Cena - 60 pkt 

Doświadczenie - 30 pkt 

Rozwiązania technologiczne - 10 pkt 

W kryterium „doświadczenie" Zamawiający przyjął następujący sposób oceny ofert: 

„Łączne  doświadczenie  osoby  pełniącej  rolę  Kierownika Projektu  i/lub  osób  pełniących rolę 

Architektów  Projektu  w  Zespole  Architektów  Projektu,  wyznaczonych  do  realizacji 

niniejszego  zamówienia  (osoby  spełniające  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  zawodowej  opisany  w  rozdz.  VI  pkt  1.2  a)  i  b)  niniejszej  SIWZ)  w  realizacji 

projektów informatycznych dla uczelni wyższych - max. 20 pkt: 

  brak 

doświadczenia  w  realizacji  projektów  informatycznych  dla  wyższych  uczelni  

0 pkt, 

doświadczenie  w  realizacji  jednego  projektu  informatycznego  dla  uczelni  wyższej  

-10 pkt, 

doświadczenie  w  realizacji  dwóch  lub  więcej  projektów  informatycznych  dla  jednej  

lub 

więcej uczelni wyższych - 20 pkt. 


Łączne  doświadczenie  osoby  pełniącej  rolę  Kierownika  Projektu  i/lub  osób  pełniących  rolę 

Architektów  Projektu  w  Zespole  Architektów  Projektu  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia  (osoby  spełniające  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

zawodowej  opisany  w  rozdz.  VI  pkt  1.2  a)  i  b)  niniejszej  SIWZ)  w  realizacji  projektów  

z e-

usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP - max. 10 pkt: 

brak  doświadczenia  w  realizacji  projektów  z  e-usługami  wymagającymi  autoryzacji 

ePUAP - 0 pkt, 

doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP 

-10 pkt

”. 

Przystępujący  na  stronie  9  Formularza  ofertowego  złożył  oświadczenie,  zgodnie  z  którym 

wskazał, że oferuje realizację zamówienia przez personel, który posiada: 

doświadczenie  w  realizacji  dwóch  lub  więcej  projektów  informatycznych  dla  jednej  

lub więcej uczelni wyższych, 

doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP. 

Wykonawca 

Eversoft  udostępnił  Przystępującemu  w  charakterze  personelu  kluczowego 

dwóch Architektów Projektu, którzy spełniali następujące wymagania: 

  z

najomość  ram  architektury  korporacyjnej  TOGAF  w  wersji  9  potwierdzona  

co  najmniej  certyfikatem  TOGAF  9  na  poziomie  Certified  lub  innymi  dokumentami, 

które potwierdzają takie umiejętności, 

kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PRINCE2 

Foundation,  wydanym  przez  APMG  lub  instytucję  przez  niego  akredytowaną  

lub 

innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności, 

  wykszt

ałcenie wyższe; 

udział,  w  okresie  ostatnich  3  lat,  w  roli  architekta  projektu,  w  minimum  2  projektach  

o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy, 

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, 

doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP. 

Z

obowiązanie  do  udostępnienia  potencjału  nie  identyfikowało  konkretnych  osób  

i  nie  potwierdza

ło,  że  osoby  te  posiadają  doświadczenie  zawodowe  w  realizacji  dwóch  

lub więcej projektów informatycznych dla jednej lub więcej uczelni wyższych. Zobowiązanie 

zawiera

ło  proste  powtórzenie  warunku,  nie  zawierało  informacji  pozwalających  

na  

weryfikację czy użyczony personel spełniał warunki udziału w postępowaniu, zatem było 

niezgodne  z  art.  22a  Pzp.  J

edyną  możliwością  usunięcia  tej  wady  było  wezwanie  

do uzupełnienia zobowiązania w trybie art. 26 ust 3 Pzp. 

Zamawiający  działając  w  trybie  art.  26  ust  1  Pzp  wezwał  Przystępującego  do  złożenia 

oświadczenia  własnego  w  postaci  wykazu  osób  w  celu  wykazania  spełnienia  warunku 


udziału  w  postępowaniu.  Jak  wynika  z  treści  tego  wykazu  osoba  wskazana  na  stanowisko 

Kierownika 

Projektu 

Pan 

M. 

K. 

(własny 

potencjał 

Przystępującego),  

ani  też  osoby  wskazane  na  stanowisko  Architektów  Projektu  -  Panowie  J.  D.  

i P.D.

(potencjał udostępniony przez Eversoft) nie posiadali: 

doświadczenia  w  zakresie  doświadczenie  w  realizacji  dwóch  lub  więcej  projektów 

informatycznych dla jedn

ej lub więcej uczelni wyższych, 

doświadczenia w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP. 

Tym  samym  oświadczenie  zawarte  w  treści  oferty  odnośnie  posiadania  przez  wskazane 

osoby  dodatkowo  punktowanego  doświadczenia  zawodowego  nie  zostało  w  żaden  sposób 

potwierdzone. 

zakresie kryterium „Rozwiązania technologiczne" Zamawiający określił, że „dokona oceny 

na  p

odstawie  prezentacji  multimedialnych  zawierających  niezbędnie  odpowiednie  zrzuty 

ekranowe  dokumentujące  spełnienie  wymaganych  kryteriów.  Prezentacja  musi  być 

załączona do oferty. Prezentacja w zakresie jednego kryterium nie może być dłuższa niż 30 

minut

”. Zasady punktacji ofert w przedmiotowym kryterium były następujące: 

„Rozwiązania technologiczne w zakresie integracji danych – max. 5 pkt: 

  r

ealizacja  zamówienia  w  zakresie  integracji  danych  bez  dedykowanych  narzędzi 

serwer integracyjny lub dedykowany moduł do integracji danych) - 0 pkt, 

  realizacja 

zamówienia w zakresie integracji danych z wykorzystaniem dedykowanych 

narzędzi  (serwer  integracyjny  lub  dedykowany  moduł  do  integracji  danych); 

potwierdzeniem  dysponowania  dedykowanymi  narzędziami  jest  załączona 

prezentacja - 5 pkt. 

Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań: 

1.  Deklaracja 

realizacji  niniejszego  zamówienia  w  zakresie  integracji  danych  

z  wykorzystaniem  dedykowanych 

narzędzi  (serwer  integracyjny  lub  dedykowany 

modu

ł do integracji danych) - dokonana w Formularzu Ofertowym. 

Dołączenie prezentacji multimedialnej. 

W przypadku braku spełnienia przynajmniej  jednego z  powyższych  wymagań  Zamawiający 

nie przyzna punktów w tym kryterium. 

Rozwiązania technologiczne w zakresie migracji danych – max. 5 pkt: 

realizacja zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint bez użycia szablonów 

migracji - 0 pkt 

realizacja  zamówienia  w  zakresie  migracji  danych  z  SharePoint  za  pomocą 

szablonów migracji potwierdzona dołączona prezentacją - 5 pkt. 


Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań: 

1.  Deklaracja 

realizacji niniejszego zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint 

za pomocą szablonów migracji - dokonana w Formularzu Ofertowym. 

Dołączenie prezentacji multimedialnej. 

W  przypadku  braku  spełnienia  przynajmniej  jednego  z  powyższych  wymagań 

Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium”. 

Przystępujący zadeklarował realizację zamówienia z uwzględnieniem obydwu punktowanych 

powyżej  parametrów  (s.  10  oraz  11  Formularza  ofertowego).  Zgodnie  z  SIWZ,  warunkiem 

uzyskania  punktów  było  nie  tylko  złożenie  deklaracji  na  formularzu  ofertowym,  

ale równocześnie złożenie wraz  z  ofertą  prezentacji multimedialnej.  Niezłożenie prezentacji 

multimedialnej  (

względnie  złożenie  takiej,  która  nie  zawierała  koniecznych  treści)  musiało 

skutkować nieprzyznaniem przez Zamawiającego punktów w tym kryterium oceny ofert. 

W  zakresie  podkryterium  oceny  dotyczącego  oferowanych  rozwiązań  technologicznych  

w  zakresie  migracji  danych,  załączona  do  oferty  Przystępującego  prezentacja  miała 

następujące wady: 

brak  wskazania  nazwy  (identyfikacji)  oferowanego  i  prezentowanego  rozwiązania  

tj.  brak  możliwości  weryfikacji  czy  dane  rozwiązanie  faktycznie  będzie  właściwe, 

dołączone  zostały  wyłącznie  zrzuty  ekranu  bez  informacji  o  sposobie  realizacji 

procesu migracji, 

część  prezentacji  (s.  3,  4,  5,  8)  zawierała  zrzuty  ekranu  wyłącznie  w  j.  angielskim, 

który nie był językiem dopuszczonym przez Zamawiającego dla treści ofert, a za taką 

niewątpliwie  należało  uznać  prezentację,  która  miała  stanowić  podstawę  

do przyznawania punktów w ramach kryteriów. 

W  podkryterium  oceny  dotyczącego  oferowanych  rozwiązań  technologicznych,  w  zakresie 

integracji danych, załączona do oferty Przystępującego prezentacja miała następujące wady: 

  brak identyfikacji (

nazwy) oferowanego rozwiązania, 

  prezentacja  zawiera

ła  wyłącznie  zrzuty  ekranu  jakiegoś  bliżej  niezidentyfikowanego 

rozwiązania, 

część  prezentacji  (s.  10—11)  zawierała  zrzuty  ekranu  nieokreślonego  rozwiązania 

wyłącznie w j. angielskim. 

ocenie  Odwołującego  powyższe  wskazuje,  że  Zamawiający  nie  miał  podstaw  

do przyznania w ramach powyższych kryteriów oceny punktów dla oferty Przystępującego. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  złożone 

oferty,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone 

podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia wykonawcy Asseco Data Systems S.A. z siedzibą 

w  Gdyni 

do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego.  Przystąpienie  nastąpiło  

z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym z wykazaniem interesu  
w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść stron, do których przystąpili wskazani wykonawcy. 
 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  

że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzut  naruszenia  art.  89  ust  1  pkt  1  oraz  8  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  mimo,  że  formularz  oferty  złożony  przez  tego  wykonawcę  został 

podpisany w sposób nie spełniający wymogów art. 10a ust. 5 Pzp, w związku z czym 

był on nieważny z mocy prawa nie potwierdził się. 

Między  Odwołującym,  Zamawiającym  i  Przystępującym  nie  było  sporu,  co  do  faktu,  

że Przystępujący złożył ofertę w postaci elektronicznej podpisaną w dniu 14 grudnia 2018 r. 

kwalifikowanym  podpisem  Certum  wystawionym  przez  dostawcę  usług  zaufania  Asseco 

Data  Systems  S.A. 

złożonym  z  wykorzystywaniem  algorytmu  skrótu  SHA-1.  W  tej  sytuacji 

Izba  uz

nała,  że  w  zakresie  zarzutów  związanych  z  algorytmem  SHA-1  stan  faktyczny 

odwołania jest zgodny z prawdą i nie budzi wątpliwości. 

SIWZ zawierał następujące regulacje dotyczące sposobu składania ofert: 

„Rozdział I Informacje ogólne (...) 

Sposób  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów 

a) 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym,  

a  Wykonawcami  odbywa  się  przy  użyciu  miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej : [email protected] 


b) 

Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  musi  posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  

na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz  do  formularza  do  komunikacji.  Ww.  formularze  dostępne  są  po  założeniu  

konta  i  zalogowaniu  na  platformie  ePUAP  w  zakładce  „Katalog  spraw”,  w  sekcji  

„Inne  sprawy  urzędowe”,  „Zamówienia  publiczne”,  „Złożenie,  zmiana,  wycofanie 

oferty  oraz  komunikacja  Zamawiającego  z  Wykonawcą”  lub  po  wejściu  

na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce 

„Formularze do komunikacji”. 

c) 

Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów 

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji 

przekazywanych  przy  ich  użyciu  opisane  zostały  w  Instrukcji  korzystania  

z  miniPortalu  oraz  Regulaminie  ePUAP.  Ww.  instrukcja  dostępna  jest  

na  stronie,  na  której  znajdują  się  formularze,  o  których  mowa  powyżej  

lub  na  https://miniportal.uzp.gov.pl/,  w  menu  (w  prawym  górnym  rogu  strony),  

w zakładce „Instrukcje” (…), 

e) 

Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów  elektronicznych, 

oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych 

informacji przyjmuje si

ę datę ich przekazania na ePUAP (…). 

Rozdział III. Sposób opracowania i złożenia oferty oraz JEDZ 

A. Sposób opracowania i złożenia oferty (...) 

4.  W

ykonawca  składa  ofertę  w  postępowaniu  za  pośrednictwem  formularza  

do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego 

również  na  miniPortaIu.  Klucz  publiczny  niezbędny  do  zaszyfrowania  oferty  

przez  Wykonawcę  jest  dostępny  dla  Wykonawców  na  miniPortaIu  oraz  stanowi 

załącznik  do  niniejszej  SIWZ.  W  Formularzu  Ofertowym  Wykonawca  zobowiązany 

jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP  oraz  adres  poczty  elektronicznej,  przez  które 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci 

elektronicznej  w  formacie  danych:  .doc,  .docx  lub  .pdf  i  podpisana  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty, 

opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w  postaci 

oryginalnego 

dokumentu 

elektronicznego 

(Zamawiający 

zwraca 

uwagę,  

że zeskanowane oryginalne dokumenty papierowe nie są oryginalnymi dokumentami 

elektronicznymi, lecz elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych). W związku 


z  tym  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

”. 

Przytoczony  fragment  SIWZ  dowodzi,  że  Zamawiający  nie  zawarł  żadnych,  dodatkowych 

warunków dotyczących algorytmu elektronicznych podpisów kwalifikowanych. 

Przys

tępujący  w  piśmie  procesowym  stanowiącym  odpowiedź  na  odwołanie  wskazał:  

„art.  137  ustawy  o  usługach  zaufania  oraz  identyfikacji  elektronicznej  nie  wprowadza  

ani  rygoru  nieważności  podpisu  weryfikowanego  algorytmem  SHA-1,  ani  nie  pozbawia 

takiego  podpisu  cech  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego.  Rygoru  takiego  nie 

można 

również wywieść z art. 10a ust. 5 Ustawy, ani nawet z europejskiego rozporządzenia, które 

było  podstawą  wprowadzenia  polskich  przepisów  (mowa  o  rozporządzeniu  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji 

elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku 

wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE). Fakt, że polska ustawa o usługach 

zaufania  post

anowiła  narzucić  administracji  publicznej  oraz  dostawcom  usług  zaufania 

przejście  na  wyższy  poziom  bezpieczeństwa  podpisu,  nie  oznacza,  że  którykolwiek 

obowiązujący  przepis  prawa  pozwala  kwestionować  ważność  kwalifikowanego  podpisu 

elektronicznego  z  algorytmem  SHA-1

.  Po  prostu  dzięki  wymuszeniu  na  dostawcach 

stosowania  algorytmu  SHA-

2  w  niedalekiej  przyszłości  na  rynku  będą  funkcjonować 

kwalifikowane  podpisu  elektroniczne  tworzone  na  wyższym  poziomie  kryptografii.  Zatem 

oferty  podpisanej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  z  wykorzystywaniem  algorytmu 

SHA-

1 nie można uznać za nieważną w świetle art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, w art. Art. 20 ust. 3 c ii) stanowi: 

ii)  jeżeli  oferta  jest  podpisywana  z  wykorzystaniem  kwalifikowanego  certyfikatu,  który  jest 

umieszczony  na  zaufanej  liście,  instytucje  zamawiające  nie  mogą  stosować  dodatkowych 

wymogów mogących utrudnić oferentom korzystanie z tych podpisów. 

Zatem  jeśli  oferta  została  podpisania  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, nie zachodzą przestanki do odrzucenia oferty Wykonawcy”. 

Art.  10a ust.  5 Pzp stanowi,  że oferty,  wnioski  o dopuszczenie do  udziału w  postępowaniu 

oraz  oświadczenia,  w  tym  jednolity  dokument,  sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  

w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast 

Art.  89  ust.  1  pkt  8  Pzp  - 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jest  nieważna  na  podstawie 

odrębnych przepisów. 

Będący podstawą przedmiotowego zarzutu odwołania art. 137 UZIE brzmi:  

1.  D

o  dnia  1  lipca  2018  r.  do  składania  zaawansowanych  podpisów  elektronicznych  

lub  zaawansowanych  pieczęci  elektronicznych  można  stosować  funkcję  skrótu  


SHA-

1,  chyba  że  wymagania  techniczne  wynikające  z  aktów  wykonawczych 

wydanych  na  podstawie  rozporządzenia  910/2014  wyłączą  możliwość  stosowania  

tej funkcji skrótu.  

Dostawcy  usług  zaufania,  producenci  oprogramowania  oraz  podmioty  publiczne 

obowiązani  są  do  odpowiedniego  dostosowania  oprogramowania  oraz  systemów 

teleinformatycznych do zmian i terminu określonych w ust. 1. 

O  ile  powyższy  przepis  stanowi  o  możliwości  stosowania  skrótu  SHA-1 do  1  lipca  2018  r.,  

to nie określa skutków posłużenia się nim po upływie tego terminu. W szczególności nie daje 

podstawy  do  uznania  podpisu  elektronicznego  dokonanego  z  użyciem  przedmiotowego 

algorytmu 

za nieważny i nie przewiduje sankcji nieważności czynności dokonanej z użyciem 

takiego  podpisu. 

Nie  zaistniała  zatem  przesłanka  wskazana  w  art.  89  ust.  1  pkt  8  Pzp 

stanowiąca  o  obowiązku  odrzucenia  z  postępowania  oferty  nieważnej  na  podstawie 

odrębnych  przepisów.  Wobec  powyższego  Izba  uznała  przytoczone  wyżej  stanowisko 

Przystępującego za słuszne i uznała zarzut naruszenia art. 89 ust 1 pkt 1 oraz 8 Pzp przez 

zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego za niezasadny. 

Zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  24  ust  4  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania  mimo  niespełnienia  przez  niego 

warunków udziału oraz naruszenia art. 26 ust 4 Pzp w zakresie zaniechania wezwania 

Przystępującego do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie nie potwierdził się. 

Rozdział VI SIWZ określił warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia: 

„1.1. Zdolność techniczna 

Wykonanie  i  wdrożenie  przez  Wykonawcę  (zakończenie)  nie  wcześniej  niż  3  lata  przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  co  najmniej  2  multiportalowych  platform  obejmujących 

każdorazowo  zestaw  minimum  pięciu  e-usług  publicznych  wraz  z  dostarczeniem 

odpowiednich  licencji,  z  czego  przynajmniej  jedna  platforma  spełnia  łącznie  następujące 

warunki: 

wartość minimum 2 000 000 zł brutto, umożliwia eksploatację przez minimum 8000 

użytkowników jednocześnie. 

1.2. Zdo

lność zawodowa 

Dysponowanie  minimum  II  osobami  wyznaczonymi  do  realizacji  zamówienia,  zdolnymi  

do  jego  wykonania  i  posiadającymi  co  najmniej  niżej  opisane  kwalifikacje  wymagane  

dla poszczególnych funkcji: 

a) co najmniej 1 osoba w roli Kierownika projektu

, która spełnia następujące wymagania:   

wykształcenie  wyższe  techniczne  lub  z  zakresu  nauk  ścisłych;      udział,  w  okresie 


ostatnich  3  lat  ,  w  roli  kierownika  projektu,  w  minimum  2  projektach  o  wartości  

co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy;   co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego 

w  obszarze  IT; 

kwalifikacje  w  zakresie  zarządzania  projektami,  potwierdzone 

certyfikatem  PRINCE2  Foundation,  wydanym  przez  APMG  lub  ins

tytucję  przez  niego 

akredytowaną lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; 

b) 

co  najmniej  2  osoby  w  roli  Architektów  Projektu  (zespół),  z  których  każda  spełnia 

następujące  wymagania:  wykształcenie  wyższe  techniczne  lub  z  zakresu  nauk 

ścisłych;      udział,  w  okresie  ostatnich  3  lat  ,  w  roli  architekta  projektu,  w  minimum  

2  pr

ojektach  o  wartości  co  najmniej  1  000  000  zł  brutto  każdy;  co  najmniej  5  lat 

doświadczenia zawodowego w obszarze IT;  znajomość ram architektury korporacyjnej 

TOGAF  w  wersji  9  potwierdzona  co  najmniej  certyfikatem  TOGAF  9  na  poziomie 

Certified  lub  innymi  d

okumentami,  które  potwierdzają  takie  umiejętności;  kwalifikacje  

w  zakresie  zarządzania  projektami,  potwierdzone  certyfikatem  PRINCE2  Foundation, 

wydanym  przez  APMG  lub  instytucję  przez  niego  akredytowaną  lub  innymi 

dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; łączne wymagania dla zespołu: 

znajomość  języka  modelowania  UML  potwierdzona  posiadaniem  certyfikatu  OCUP 

(OMG  Certified  UML  Professional;  http://www.omg.org)  na  poziomie  co  najmniej  

Intermediate,  lub  innymi  dokumentami,  które  potwierdzają  takie  umiejętności;   

znajomość  architektury  systemów  SOA  potwierdzona  certyfikatem  wydanym  przez  

producenta  oprogramowania  służącego  do  integracji  systemów  IT;  znajomość 

zakresu  architektury  bezpieczeństwa  informacji  (na  poziomie  eksperckim) 

potwierdzone posiadaniem certyfikatu CISSP (Certified Information System Security 

Professional; http://www.isc2.org) lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie 

umiejętności; 

c) 

co najmniej 1 osoba w roli Eksperta ds. zarządzania jakością i ryzykiem, która spełnia 

następujące  wymagania:  wykształcenie  wyższe:  techniczne  lub  z  zakresu  nauk 

ścisłych; udział, w okresie ostatnich 3 lat , w roli eksperta ds. zarządzania jakością lub 

ryzykiem, w minimum 2 projektach o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy, co 

naj

mniej  5  lat  doświadczenia  zawodowego  w  obszarze  IT;  kwalifikacje  w  zakresie 

zarządzania  projektami,  potwierdzone  certyfikatem  PRINCE2  Foundation,  wydanym 

przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, lub innymi dokumentami, które 

pot

wierdzają  takie  umiejętności;  kwalifikacje  eksperckie  z  zakresu  zarządzania 

ryzykiem  w  branży  IT  potwierdzone  posiadaniem  certyfikatu  CRISC  (Certified  in  Risk 

and Information  Systems  Control;  http://www.isc2.org)  lub  innymi  dokumentami,  które 

pot

wierdzają  takie  umiejętności;  znajomość  zagadnień  zarządzania  jakością, 

potwierdzona posiadaniem uprawnień audytora systemu zarządzania jakością według 


normy  IS09001  wydanych  przez  akredytowaną  instytucję  lub  innymi  dokumentami, 

które  potwierdzają  takie  umiejętności;  znajomość  zagadnień  związanych  z  budową 

systemu  zarządzania  bezpieczeństwem  informacji  potwierdzona  posiadaniem 

uprawnień  audytora  systemu  zarządzania  bezpieczeństwem  informacji  według  normy 

bezpieczeństwa IS027001 lub ISOI 7799 lub BS7799, wydanych przez akredytowaną 

in

stytucję, lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności;   znajomość 

zagadnień  związanych  z  budową  systemu  zarządzania  ciągłością  działania 

potwierdzona  posiadaniem  uprawnień  audytora  systemu  zarządzania  ciągłością 

działania  według  normy  bezpieczeństwa  IS022301  lub  BS25999,  wydanych  przez 

akredytowaną  instytucję,  lub  innymi  dokumentami,  które  potwierdzają  takie 

umiejętności; znajomość zagadnień zarządzania usługami, potwierdzona posiadaniem 

uprawnień audytora systemu zarządzania usługami według normy IS020000 wydanych 

przez  akredytowaną  instytucję  lub  innymi  dokumentami,  które  potwierdzają  takie 

umiejętności; 

d) 

co najmniej 2 osoby w roli Ekspertów Technicznych (zespół), z których każda spełnia 

następujące  wymagania:  wykształcenie  wyższe  techniczne  lub  z  zakresu  nauk 

ścisłych;  co  najmniej  5  lat  doświadczenia  zawodowego  w  obszarze  IT,  w  tym  

co  najmniej  3  lata  doświadczenia  w  pełnieniu  funkcji  eksperta  ds.  technicznych; 

znajomość  architektury  i  administracji  proponowanego  w  ofercie  oprogramowania 

systemowego potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania 

systemowego; 

znajomość  architektury  i  administracji  proponowanego  w  ofercie 

oprogramowania  baz  danych  potwierdzone  certyfikatem  wydanym  przez  producenta 

oprogramowania  baz  danych; 

znajomość  architektury  systemów  SOA  potwierdzone 

certyfikatem  wydanym  przez  producenta  oprogramowania  służącego  do  integracji 

systemów  IT;  znajomość  architektury  i  administracji  rozwiązań  sieciowych  LAN/WAN 

potwierdzone  certyfikatem  wydanym  przez  prod

ucenta  rozwiązań  sieciowych 

LAN/WAN; 

e) 

co  najmniej  2  osoby  w  roli  Ekspertów  ds.  oprogramowania  (zespół),  z  których  każda 

spełnia  następujące  wymagania:  wykształcenie  wyższe:  techniczne  lub  z  zakresu  

nauk 

ścisłych;  udział,  w  okresie  ostatnich  3  lat,  w  roli  eksperta  ds.  programowania,  

w minimum 

2 projektach o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdy; co najmniej 

5  lat  doświadczenia  zawodowego  w  obszarze  IT;  kompetencje  w  zakresie  tworzenia 

oprogramowania  w  oferowanej  technologii  potwierdzone  posiadaniem  stosownych 

certyfikatów  technicznych;  łączne  wymagania  dla  zespołu  (co  najmniej  jedna  osoba  

z zespołu): 


wiedza  ekspercka  z  zakresu  zagadnień  związanych  z  iteracyjną  metodyką 

wytwarzania  oprogramowania  potwierdzona  posiadaniem  certyfikatu  Certified 

Scrum  Master  wydanego  przez  International  SCRUM  Institute  (http://www.scrum-

institute.org/),  lub  innymi  dokumentami,  które  potwierdzają  takie  umiejętności  

jak wymienione dokumenty; 

f) 

co  najmniej  2  osoby  w  roli  Testerów  (zespół),  z  których  każda  spełnia  następujące 

wymagania: 

wykształcenie  wyższe:  techniczne  lub  z  zakresu  nauk  ścisłych;  

co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji eksperta ds. testów; kompetencje 

w zakresie opracowywania i prowadzenia testów rozwiązań potwierdzone posiadaniem 

certyfikatu:  ISTQB  Certyfikowany  Tester  -  Poziom  Podstawowy,  lub  innymi 

dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; łączne wymagania dla zespołu: 

wiedza  ekspercka  z  zakresu  zagadnień  związanych  z  zarządzania  procesem 

testowania 

rozwiązań, 

potwierdzona 

posiadaniem 

certyfikatów 

ISTQB 

Certyfikowany  Tester  Poziom  Zaawansowany  Analityk  Testowy  i  ISTQB 

Certyfikowany  Tester  - 

Poziom  Zaawansowany  Kierownik  Testów,  lub  innymi 

dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności; 

g)  co  najmniej  1  osoba  w  roli  Eksp

erta  ds.  pozycjonowania,  która  spełnia  następujące 

wymagania: 

wykształcenie  wyższe:  techniczne  lub  z  zakresu  nauk  ścisłych;  udział,  w  okresie 

ostatnich  3  lat  ,  w  roli  eksperta  ds.  pozycjonowania,  w  minimum  2  projektach 

budowy  portalu  internetowego  z  co  najmniej  20  subdomenami  i  10  000  podstron;  

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pozycjonowania (…)”. 

W  zakresie  sposobu  wykazania 

spełniania  warunków  udziału  oraz  braku  podstaw 

wykluczenia 

Zamawiający wskazał w Rozdziale VI SIWZ m. in.: 

„Wykonawca  musi  złożyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie,  o  którym  mowa  

w  art.  25a  ust.  1 

ustawy  (JEDZ).  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne 

potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  

w pos

tępowaniu (…). 

Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została 

najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni,  terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26.07.2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126) (…). 


W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  w  zakresie  zdolności  technicznej,  o  której  mowa 

powyżej  w  pkt  1.1.,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej 

oceniona  do  złożenia  wykazu  usług  wykonanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 

wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

usługi  zostały  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane 

należycie. 

Zamawiający załączy wzór wykazu usług do wezwania, o którym mowa powyżej w pkt 3.3. 

3.3.6.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  w  zakresie  zdolności  zawodowej,  o  której 

mowa powyżej w pkt 1.2., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona  do  złożenia  wykazu  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę 

jakości,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

Zamawiający  załączy  wzór  wykazu  osób  do  wezwania.  o  którym  mowa  powyżej  

w pkt 3.3 

(…). 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

Zgodnie  z  art.  22a  ustawy,  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego 

z

amówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych. 

Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  

mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  Wymaga  

się, aby dokument ten złożony był w oryginale. 

W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  

lub  doświadczenia,  Wykonawca  może  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”. 

związku  z  faktem,  że  oferta  Przystępującego  została  najwyżej  oceniona,  27  grudnia  

2018  r.  Zamawiający  wezwał  go  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 

wykluczenia 

z postępowania. W treści wezwania Zamawiający wskazał m. in.: 


„Zgodnie z zapisami SIWZ należy złożyć: 

W

ykaz  usług  (którego  wzór  stanowi  załącznik  do  niniejszego  wezwania)  wykonanych  

w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  —  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  

dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  oraz  załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

W

ykaz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  

w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  i  kontrolę  jakości,  

wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  

i  wyk

ształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu 

wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 

osobami”. 

Do  wezwania  Zamawiający  załączył  m.  in.  wzór  wykazu  osób.  Przystępujący  miał 

obowiązek, spośród czterech kolumn wykazu, wypełnić pierwszą (Imię i Nazwisko) i czwartą 

(Podstawa  dysponowania  wskazaną  osobą).  Kolumna  druga  (Kwalifikacje  zawodowe, 

uprawnienia,  doświadczenie  i  wykształcenie  niezbędne  do  wykonania  zamówienia)  została 

wypełniona  przez  Zamawiającego,  a  jej  treść  odpowiadała  oczekiwanym  przez  niego 

kwalifikacjom  personelu  wykonawcy.  Kolumna  trzecia  - 

Zakres  wykonywanych  czynności  - 

również została wypełniona przez Zamawiającego. 

Złożone  przez  Przystępującego  w  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  wykazy  w  pełni 

odpowiadały  opisanym  wyżej  wymogom.  Do  wykazu  usług  zostały  załączone  odpowiednie 

referencje potwierdzające prawidłową realizację zadań wskazanych przez Przystępującego. 

Art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  stanowi,  że  z  postępowania  wyklucza  się  wykonawcę,  który  

nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  

do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku  podstaw 

wykluczenia. Biorąc pod uwagę ustalony wyżej stan faktyczny Izba uznała, że nie zaistniały 

przesłanki  do  wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania  w  oparciu  o  przytoczony 

przepis Pzp. 

Przystępujący wykazał spełnianie warunków udziału w postępowania w sposób  

zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i treści wezwania z 27 grudnia 

2018 r. W tej sytuacji 

stanowisko Odwołującego wskazujące, że Przystępujący złożył wykaz 

usług i wykaz osób o zbyt ogólnej treści, nie zawierające wszystkich wymaganych informacji 

jest bezpodstawne. 

Nie ma bowiem żadnej podstawy, by oczekiwać od wykonawcy złożenia 

Zamawiającemu większej ilości informacji i dokumentów, niż żądane. 

Ponadto,  wbrew  ciążącemu  na  Odwołującym  ciężarze  dowodu  (art.  190  ust.  1  Pzp:  Strony  

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  

dla 

stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swoich 


twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy) nie udowodnił on słuszności  

zarz

utów  dotyczących  usług,  na  realizację  których  Przystępujący  powołał  się  w  celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowania. 

Zarzuty  odwołania  dotyczące  nienależytego  wykazania  przez  Przystępującego  podstaw 

dysponowania  osobami  udostępnionymi  mu  przez  wykonawcę  Eversoft  również  nie 

zasługiwały na uwzględnienie. Zobowiązanie do udostępnienia osób czytane w zestawieniu  

z  wykazem  osób  (kolumna  czwarta  –  podstawy  dysponowania  osobami)  pozwala  

na  jednoznaczną  identyfikację  osób  udostępnionych  Przystępującemu  przez  Eversoft. 

Przeczy  to  tezie  odwołania,  jakoby  brak  możliwości  identyfikacji  udostępnionego  personelu 

nie pozwalał na zweryfikowanie, czy osoby te posiadają kwalifikacje niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Wobec  powyższego  nie  potwierdził  się  również  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  4  Pzp 

Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień 

dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1).  Zamawiający 

otrzymał wszystkie informacje, których żądał i nie wymagały one wyjaśnienia. Nie zaistniały 

zatem podstawy do wezwania Przystępującego w trybie art. 26 ust. 4 Pzp. 

Zarzut naruszenia art. 91 ust 1 Pzp przez:  

niezgodne  z  SIWZ  i  treścią  oferty  Przystępującego  dokonanie  oceny  tej  oferty  

w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert  „Doświadczenie"  oraz  Rozwiązania 

technologiczne" i przyznanie wykonawcy nieprawidłowej ilości punktów, 

2.  dokonanie 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  podlegającego 

odrzuceniu  oraz  złożonej  przez  wykonawcę  podlegającego  wykluczeniu  

z postępowania,  

nie potwierdził się. 

Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: 

1.  Cena - max 60 pkt 

Doświadczenie - max 30 pkt 

Rozwiązania technologiczne - max 10 pkt. 

Dla  kryterium  Doświadczenie  Zamawiający  ustanowił  następujące  zasady  przyznania 

punktów ofertom: 

„Łączne  doświadczenie  osoby  pełniącej  rolę Kierownika Projektu  i/lub  osób  pełniących role 

Architektów  Projektu  w  Zespole  Architektów  Projektu,  wyznaczonych  do  realizacji 


niniejszego  zamówienia  (osoby  spełniające  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  zawodowej  opisany  w  rozdz.  VI  pkt  1.2  a)  i  b)  niniejszej  SIWZ  w  realizacji 

projektów informatycznych dla uczelni wyższych - max. 20 pkt: 

brak doświadczenia w realizacji projektów informatycznych dla uczelni - 0 pkt 

doświadczenie  w  realizacji jednego  projektu  informatycznego  dla uczelni wyższej  — 

10 pkt 

doświadczenie  w  realizacji  dwóch  lub  więcej  projektów  informatycznych  dla  jednej  

lub więcej uczelni wyższych — 20 pkt 

Łączne  doświadczenie  osoby  pełniącej  rolę  Kierownika  Projektu  i/lub  osób  pełniących  role 

Architektów  Projektu  w  Zespole  Architektów  Projektu  wyznaczonych  do  realizacji 

zamówienia  (osoby  spełniające  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

zawodowej  opisany  w  rozdz.  VI  pkt  1.2  a)  i  b) 

niniejszej  SIWZ)  w  realizacji  projektów  

z e-

usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP — max. 10 pkt: 

brak  doświadczenia  w  realizacji  projektów  z  e-usługami  wymagającymi  autoryzacji 

ePUAP - 0 pkt 

doświadczenie w realizacji projektów z e-usługami wymagającymi autoryzacji ePUAP 

-10 pkt

”. 

Zasady  punktacji  w  kryterium  Rozwiązań  technologicznych  zostały  uregulowane  w  SIWZ  

w następujący sposób: 

„Zamawiający  dokona  oceny  na  podstawie  prezentacji  multimedialnych  zawierających 

niezbędnie odpowiednie zrzuty ekranowe dokumentujące spełnienie wymaganych kryteriów. 

Prezentacja musi być załączona do oferty na nośnikach typu: płyta DVD, pendrive lub inne. 

Prezentacja w zakresie jednego kryterium nie może być dłuższa niż 30 minut. 

Rozwiązania technologiczne w zakresie integracji danych - max 5 pkt: 

realizacja  zamówienia  w  zakresie  integracji  danych  bez  dedykowanych  narzędzi 

(serwer integracyjny lub dedykowany m

oduł do integracji danych) - 0 pkt    

realizacja zamówienia w zakresie integracji danych z dedykowanych narzędzi (serwer 

integracyjny  lub  dedykowany  moduł  do  integracji  danych);  potwierdzeniem 

dysponowania dedykowanymi narzędziami jest załączona prezentacja - 5 pkt* 

*Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań: 

1.  Deklaracja  realizacji  ninie

jszego  zamówienia  w  zakresie  integracji  danych  

z  wykorzystaniem  dedykowanych  narzędzi  (serwer  integracyjny  lub  dedykowany 

moduł do integracji danych)  dokonana w Formularzu Ofertowym. 

Dołączenie prezentacji multimedialnej. 

W przypadku braku spełnienia przynajmniej  jednego z  powyższych  wymagań  Zamawiający 

nie przyzna punktów w tym kryterium. 


Rozwiązania technologiczne w zakresie migracji danych - max 5 pkt: 

realizacja zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint bez użycia szablonów 

migracji - 0 pkt  

  realizacja 

zamówienia  w  zakresie  migracji  danych  z  SharePoint  za  pomocą 

szablonów migracji potwierdzona dołączoną prezentacją - 5 pkt* 

*Zamawiający przyzna 5 pkt w przypadku łącznego spełnienia poniższych wymagań: 

Deklaracja realizacji niniejszego zamówienia w zakresie migracji danych z SharePoint 

za pomocą szablonów migracji - dokonana w Formularzu Ofertowym. 

Dołączenie prezentacji multimedialnej. 

W przypadku braku spełnienia przynajmniej  jednego z  powyższych  wymagań  Zamawiający 

nie przyzna punktów w tym kryterium”. 

Przystępujący  złożył  ofertę  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  do  SIWZ.  

W  zakresie  dotyczącym  oceny  punktowej,  zgodnie  z  wzorem  formularza,  w  zakresie 

doświadczenia Kierownika Projekty lub osoby pełniącej rolę Architektów Projektu w Zespole 

Architektów  Projektu,  wyznaczonych  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  (osoby 

wskazane  na  potrzeby  wykazania 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu),  

czy posiadają łącznie wymagane doświadczenie i zaznaczyć jedną z trzech możliwych opcji. 

P

rzystępujący  zaznaczył  opcję  trzecią  -  że  osoby  zgłoszone  przez  niego  na  wymagane 

stanowiska spełniają ten warunek łącznie. Zgodnie z SIWZ, Zamawiający mógł przyznawać 

wykonawcy  punkty  w  ramach  tego  kryterium 

tylko  na  podstawie  oświadczenia  zawartego  

w tr

eści formularza ofertowego. 

Teza 

odwołania  jakoby  niewpisanie  informacji  o  doświadczeniu  poszczególnych  osób  

w  wykazie  osób,  oznaczało,  że  nie  posiadają  one  odpowiedniego  doświadczenia  wobec 

powyższego nie jest prawidłowa. 

W  zakresie  kryterium  rozwiązań  technologicznych  Izba  uznała,  ze  zarzuty  odwołania  

są  niezasadne.  Przystępujący  przedstawił  w  prezentacji  oferowane  oprogramowanie  

oraz  oferowane  narzędzie  do  integracji  danych  —  oprogramowanie  Microsoft  SQL  Server 

Std Core 2 SL oraz narzędzie migracji danych z SharePoint za pomocą szablonów migracji. 

Prezentacja  została  wykonana  w  języku  polskim,  za  wyjątkiem  sformułowań  technicznych, 

zastrzeżonych  dla  oprogramowania  lub  języka  informatycznego.  W  piśmie  procesowym 

Przystępujący wskazał, że „zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o języku polskim, języka polskiego 

używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami 

polskimi  oraz gdy  jedną  ze stron  jest  podmiot  polski.  Nie oznacza to jednak,  na  co zwrócił 

uwagę  SO  w  Warszawie  (wyrok  z  dnia  8  września  2005  r.,  sygn.  akt  V  Ca  886/05),  

że składane przez wykonawców oferty muszą być sporządzone wyłącznie w języku polskim 

oraz, 

że  nie  mogą  zawierać  słów  w  językach  obcych.  Uzasadnionym  jest  tu  bowiem 


odw

ołanie  do  art.  11  ustawy  o  języku  polskim,  zgodnie  z  treścią  którego  nie  podlegają 

tłumaczeniu  na  język  polski  nazwy  własne,  zwyczajowo  stosowana  terminologia  naukowa  

i  techniczna,  znaki  towarowe,  nazwy  handlowe  oraz  oznaczenia  pochodzenia  towarów  

i  usług.  Należy  podkreślić,  że  terminologia  związana  z  technologią  informatyczną  

zawiera  wiele  nazw  angielskojęzycznych  nieprzetłumaczalnych  na  język  polski  

lub  po  przetłumaczeniu  nieczytelnych  w  metajęzyku  informatycznym.  Takimi  też  nazwami 

wielokrotnie  posługuje  się  zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  jak  w  tym 

przypadku, wykonawca prezentujący konkretne narzędzia informatyczne. Nie można zgodzić 

się za stwierdzeniem, iż brak tłumaczeń prezentacji uniemożliwił Zamawiającemu weryfikację 

zgodności z wymaganiem i przyznanie należnych punktów w kryterium oceny oferty”.  

Art.  91  ust.  1  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Biorąc  

pod  uwagę  ww.  wskazaną  argumentację  Przystępującego  Izba  uznała,  że  nie  ma  podstaw 

do  stwierdzenia, 

że  Zamawiający  wybierając  ofertę  Przystępującego  jako  najkorzystniejszą 

naruszył art. 91 ust. 1 Pzp. 

Wobec powyższego Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 


wiper-pixel