KIO 5/19 KIO 6/19 WYROK dnia 28 stycznia 2019 r.

Data: 14 marca 2019

Sygn. akt:  

KIO 5/19 

KIO 6/19 

WYROK 

z dnia 28 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

Ewa Kisiel 

Marek Koleśnikow 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  18  stycznia  2019  r.  oraz  w  dniu  24  stycznia  2019  r.  

w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A. 

w  dniu  3  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę  Becton  Dickinson  Polska  sp.  z  o.o.,  

ul Osmańska 14, 02-823 Warszawa (sygn. akt KIO 5/19), 

B. 

w dniu 3 stycznia 2019 r. przez wykonawcę FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o., 

Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (sygn. akt KIO 6/19), 

postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Uniwersytecki w Krakowie, 

ul. Kopernika 36, 31-

501 Kraków,  

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

„Aesculap Chifa" Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

zgłaszającego  swoje  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:   

KIO 5/19 i KIO 

6/19 po stronie zamawiającego, 

B.  wykonawcy  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o., 

ul.  Osmańska  14,  02-823 

Warszawa

,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt: KIO 6/19 

po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  o  sygn.  akt  KIO  5/19  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  wyboru oferty  najkorzystniejszej  oraz powtórzenie czynności  badania i  oceny 

ofert,  w  tym  odrzucenie  oferty 

złożonej  przez  „Aesculap  Chifa"  Sp.  z  o.o.;  oddala 

odwołanie o sygn. akt KIO 6/19; 


kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie,  

ul.  Kopernika  36,  31-

501  Kraków  oraz  wykonawcę:  FRESENIUS  KABI  POLSKA  Sp.  

z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, i nakazuje: 

zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wpisy w wysokości 30 000 zł 

00  gr 

(słownie:  trzydzieści  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczone  przez 

odwołujących się, w tym:  

A 

wpis  w  wysokości  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy)  uiszczony  przez 

wykonawcę:  Becton  Dickinson  Polska  sp.  z  o.o.,  

ul Osmańska 14, 02-823 Warszawa

 (KIO 5/19)

B 

wpis  w  wysokości  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy) uiszczony przez wykonawcę: FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o., 

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

 (KIO 6/19),

za

sądzić kwotę 21 204 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 

cztery  złote  zero  groszy)  od  zamawiającego:  Szpital  Uniwersytecki  w 

Krakowie,  ul.  Kopernika  36,  31-

501  Kraków  oraz  odwołującego: 

FRESENIUS  KABI  POLSKA  Sp.  z  o.o.,  Al.  Jerozolimskie  134,  02-305 

Warszawa, w tym: 

A. 

kwotę  w  wysokości  18 600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset 

złotych zero groszy) od zamawiającego: Szpital Uniwersytecki w Krakowie,  

ul.  Kopernika  36,  31-

501  Kraków  na  rzecz  wykonawcy:  Becton  Dickinson 

Polska sp. z o.o., 

ul Osmańska 14, 02-823 Warszawa

(sygn. akt KIO 5/19), 

stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika; 

B. 

kwotę w wysokości 2 604 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące sześćset cztery złote 

zero  groszy)  od  wykonawcy:  FRESENIUS  KABI  POLSKA  Sp.  z  o.o.,  Al. 

Jerozolimskie  134,  02-305  Warszawa

  na  rzecz 

zamawiającego:  Szpital 

Uniwersytecki  w  Krakowie,  ul.  Kopernika  36,  31-

501  Kraków 

(sygn.  akt 

KIO  6/19)

stanowiącą  koszty  poniesione  z  tytułu  dojazdu  na  posiedzenie  i 

opłaty skarbowej. 


Stosownie do  treści  art. 198a  i  198b  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  -  Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: 

……….....…………… 

……….....…………… 

……….....…………… 


Sygn. akt:  

KIO 5/19 

KIO 6/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie:  „Dostawa 

pomp  infuzyjnych,  stacji 

dokujących,  stojaków  i  urządzeń  peryferyjnych przeznaczonych do 

Nowej  Siedziby  Szpitala  Uniwersyteckiego  (NSSU)  wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i 

szkoleniem  personelu

”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 001-001453 w dniu 07.06.2018 r. 

Pismem z dnia 24 grudnia 2018 r. 

Zamawiający powiadomił wykonawców o wynikach 

oceny ofert 

złożonych w postępowaniu w zakresie Części nr 1 zamówienia, w tym o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej,  złożonej  przez  wykonawcę  „Aesculap  Chifa”  sp.  z  o.o.  oraz  o 

odrzuceniu oferty 

złożonej przez wykonawcę Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 

2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”.  

KIO 5/19  

Wykonawca  Becton  Dickinson  Polska  sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  wniósł 

odwołanie  wobec  czynności  badania  i  oceny  ofert:  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz 

zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

„Aesculap  Chifa”  Sp.  z  o.o.  (w  Części  nr  1). 

Zarzucił naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: 

art. 7 ust. 1 

3 Pzp, tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który  utrudnia  uczciwą 

konkurencję, 

art.  91  ust.  1  i  2  Pzp,  tj.  wadliwe  dokonanie  oceny  i  badania  oferty  firmy  Aesculap 

Chifa Sp. z o.o., która winna zostać odrzucona, 

art.  89  ust.  1  pkt.  2  Pzp,  przez  bezprawne  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Aesculap 

Chifa Sp. z o.o., której treść nie odpowiada treści SIWZ (w Części 1). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  co  doprowadzi  do  unieważnienia  wyboru 

najkorzystniejszej oferty Aesculap Chifa Sp. z o.o. w części nr 1 i odrzucenia tej oferty.  

Odwołujący zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty z 

dnia  9  listopada  2018  r.  i  7  grudnia  2018  r.,  Zamawiający  samodzielnie  uchylał  swoje 

czynności  przed  upływem  okresu  na  wniesienie  odwołania,  a  zatem  do  chwili  obecnej  nie 

istniała możliwość poddania oferty Aesculap Chifa Sp. z o.o., kontroli ze strony KIO.  


Zarzut zasadniczy: 

W zakresie param

etru określonego w punkcie 312 Opisu przedmiotu zamówienia dla 

C

zęści  nr  1  (Załącznik  nr  1a  do  SIWZ)  wykonawca  nie  wykazał,  że  oferowany  sprzęt  tj. 

zewnętrzny zasilacz UPS, jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz nie potwierdził, 

że  zaoferowany  zasilacz  spełnia  parametr  pkt  312  opisu  dla  Części  1.  Wykonawca 

zaoferował zasilacz UPS - Zasilacz UPS Qoltec Model 53955 (Producent Ntec), który nie jest 

zgody  z  wymaganiem  granicznym  postawionymi  przez  Z

amawiającego:  „Zewnętrzny 

zasilacz  UPS  podtrzymujący  pracę  pompy  przez  min.  8  godzin.”,  przy  czym  wykonawca  - 

Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  podał  w  ofercie:  „Tak.  Zewnętrzny  zasilacz  UPS  podtrzymujący 

pracę pompy przez min. 8 godzin.” 

Odwołujący  przedłożył  jako  dowody:  opinie Laboratorium  Badawczego (Załącznik  nr 

10 do odwołania - „Certyfikacja Biura Badawczego ds. Jakości”). Biuro badawcze ds. Jakości  

–  wydane  na  wniosek  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.,  ekspertyzy  techniczne 

poprzedzone  badaniami  konkretnego  sprzętu,  tj.  UPS  i  pompy,  zaoferowanych  przez 

Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  O

dwołujący  wskazał,  że  o  tożsamości  sprzętowej  świadczą 

tabliczki  znamionowe urządzeń,  na które w  treści  oferty  powołuje się Aesculap  Chifa  Sp.  z 

o.o. 

Zdaniem  Odwołującego,  przedłożona  przez  tego  wykonawcę  Opinia  inżynieryjna 

opracowana jest wyłącznie na podstawie teoretycznych danych producenta - tym samym nie 

zawiera 

potwierdzenia  osiągniętego  w  warunkach  laboratoryjnych.  Ponadto,  opinia  ta 

dotyczy  samej  baterii  UPS  bez  urządzenia  UPS  oraz  samej  pompy  bez  zasilacza 

zewnętrznego, co jest niedorzeczne, bo pompy nie można fizycznie podłączyć do UPS (tak 

jak  nie  można  jej  podłączyć  do  zasilania  sieciowego)  bez  „pośrednictwa”  zasilacza 

sieciowego (zewnętrznego).  

Odwołujący przedstawił główne zarzuty do ww. Opinii inżynieryjnej: 

UPS  generuje  wysokie  starty  własne,  występują  inne  zjawiska fizyczne,  rezystancja 

itp., które wpływają na szybsze rozładowanie akumulatorów, więc błędem w sztuce i daleko 

posuniętym nadużyciem, jest rozważanie tylko akumulatora z UPS, a nie UPS, jako całego 

urządzenia (przecież sam akumulator wyjęty z UPS nie będzie działał). 

Pompa  nie  działa  z  sieci  lub  z  UPS  bez  zasilacza  zewnętrznego,  który  pracuje  pod 

napięciem  230V,  natomiast  w  ww.  opinii  jest  rozpatrywane  tylko  12V  napięcia  z  samego 

akumulatora 

UPS, na którym pracuje pompa. 

Zestaw  (tj.  pompa  z 

zasilaczem  zewnętrznym)  nie  pobiera  8VA  tylko  średnio  14VA 

(przy  wahaniach  od  12,6  VA  do  19,2  VA)  - 

udokumentowane badaniem  szczegółowym,  co 

automatycznie  skraca  czas  pracy  UPS,  o  czym  jest  mowa  w  ekspertyzie  Laboratorium 

Badawczego. 

Powołując się na treść dokumentu „Sprawozdanie z badania wyrobu Stowarzyszenie 

Elektryków  Polskich  Biuro Badawcze ds.  Jakości  z  dnia 19.12.2018 r.”  - str.  6,  Odwołujący 


wskazał,  że  rzeczywisty  pobór  mocy  pozornej  -  uśredniona  wartość  -  to  ok  14  VA,  przy 

rozpiętości  od  12,6  VA  nawet  do  19,2  VA,  a  zatem  nigdy  nie  jest  to  deklarowane  przez 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. - 8 VA. Co za tym idzie, opinia przed

łożona przez tego wykonawcę 

zawiera 

radykalny błąd. 

W  celu  lepszego  zrozumienia  zasad  działania  systemu,  oraz  tego,  z  czego  wynika 

p

obór  mocy  ok  14  VA,  o  którym  mowa  powyżej,  Odwołujący  dołączył  schemat  połączenia 

poszczególnych urządzeń w trakcie ich pracy. 

Aesculap  Chifa  uzyska

ł  od  producenta  UPS  (NTEC)  oświadczenie,  w  którym  

gwarantuj

e się „podtrzymanie pracy urządzenia nisko poborowego o mocy 8VA przez 8h i 15 

minu

t”.  Dostawca  podał  producentowi  tylko  pobór  mocy  samej  pompy,  która  zgodnie  z 

pierwszym schematem musi współpracować z zasilaczem. Układ zasilacz + pompa pobiera 

łącznie  średnio  ok.  14VA,  co  pozwala  UPS  podtrzymać  w  najlepszych  warunkach  pracę 

pompy  przez  6  godzin  18  mi

nut.  Nie  ma  fizycznie  możliwości,  aby  UPS  zaproponowany 

przez  ww. 

wykonawcę  był  w  stanie  podtrzymać  pracę  pompy  przez  ponad  8  godzin  w 

sytuacji zaniku prądu w placówce szpitala.  

W ocenie O

dwołującego, tzw. Opinia inżynieryjna, która w swojej treści posługuje się 

domysłami  i  hipotezami,  o  czym  świadczą  zawarte  w  niej  sformułowania  typu:  „opinia  dot. 

możliwości  współpracy”, wielokrotne „powinien podtrzymać”, nie może stanowić dowodu na 

okoliczność  zgodności  treści  oferty  wykonawcy  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  z  treścią  SIWZ. 

Opinia ta jest niejednoznaczna, nie 

zawiera bezpośrednich wniosków. Odwołujący wskazał, 

że  w  dniu  19.12.2018  r.  zwrócił  się  do  producenta  UPS  o  potwierdzenie  parametru 

podtrzymania  pracy 

urządzenia  o  poborze  mocy  ok  14  VA.  Na  tak  zadanie  pytanie  nie 

otrzyma

ł wiążącego stanowiska. 

Mimo,  że  wartość  8  VA  występuje  na  tabliczkach  znamionowych  urządzeń  -  pomp 

zaoferowanych  przez  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o., 

to  nigdy  w  systemie  połączenia  pompy  z 

zasilaczem  zewnętrznym  i  UPS  nie  będzie  to  urządzenie  niskopoborowe,  lecz  takie,  które 

generuje  moc  pozorną.  Wynik  badania  „konkretnej”  zaoferowanej  przez  Aesculap  Chifa 

pompy oraz urządzenia UPS jest taki, że czas, po którym rozładowuje się zasilacz UPS - to 

375  minut.  Niemniej  jest  to  czas,  jaki  osiągamy  w  warunkach  absolutnie  idealnych  -  czyli 

UPS  jest  w  100%  naładowany,  ale  i  pompa  ma  w  100%  naładowany  akumulator 

wewnętrzny. 

Odwołujący  przedstawił  także  sprawozdanie  z  badań,  z  którego  wynika,  że  kiedy 

akumulator pompy był naładowany tylko częściowo - czas podtrzymania wyniósł 294 minuty - 

„Sprawozdanie z  badania wyrobu Stowarzyszenie Elektryków  Polskich Biuro  Badawcze ds. 

Jakości z dnia 23.11.2018 r.” (str. 6). 

Zarzuty dodatkowe: 

Wykonawca  Aesculap 

Chifa  Sp.  z  o.o.  w formularzu „Opis  przedmiotu  zamówienia  - 


Załącznik  1a  do  SIWZ  nie  zaoferował  stacji  do  pracy  pomp  w  środowisku  MRI,  gdyż  nie 

podał nazwy/ typu/Producenta/Kraju produkcji/Klasy wyrobu medycznego. 

Odwołujący  podniósł,  że  mimo  dokonanej  przez  wykonawcę  wyceny  (pkt.  10 

wyposażenia  OIOM),  nie  wiemy  z  jakim  urządzeniem  mamy  do  czynienia.  Brak  powyższej 

informacji  powoduje,  że  Zamawiający  nie  wie,  jaki  produkt  został  zaoferowany  i  nie  ma 

możliwości  zestawienia  konkretnego  produktu  z  wymaganiami  oraz  dokumentami 

stanowiącymi  potwierdzenie  spełnienia  parametrów  -  Zamawiający  określił  szczegółowe 

wymagania techniczne dot. stacji 

do pracy pomp w środowisku MRI.  

Opis przedmiotu zamówienia Część 1 - Załącznik 1a - poz. 95 (parametr graniczny) 

Zamawia

jący  w  SIWZ  wskazał,  że  parametry  określone  jako  „tak”  są  parametrami 

granicznymi.  Udzielenie  odpowiedzi  „nie”  lub  innej  niestanowiącej  jednoznacznego 

potwierdzenia spełnienia warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

Wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. nie poda

ł w poz. 95 OPZ oferowanej wartości i 

nie potwierdz

ił spełnienia parametru granicznego. Zamawiający nie mógł domniemywać, jaka 

wartość  domyślna  powinna  się  znaleźć  w  ofercie.  Nie  mogło  powyższe  podlegać 

uzupełnieniu ani wyjaśnieniu, gdyż mogłoby to spowodować zmianę treści oferty. Dodatkowo 

wykonawca Aesculap Chifa  Sp. z o.o., 

odnosząc się do ww. wad oferty wprowadził w błąd, 

jakoby ten sam parametr miał znajdować się w innych miejscach (w innych wierszach) opisu 

przedmiotu zamówienia dla tego samego rodzaju pomp, przy czym wielokrotnie powołuje się 

na zupełnie inne ich rodzaje, nie bacząc na fakt, że wiersz 95 dotyczy pomp strzykawkowych 

biblioteka  leków,  pomiar  w  linii  a  wiersze  38,  165,  382  odnoszą  się  odpowiednio  do 

parametrów wymaganych dla: pomp strzykawkowych biblioteka leków, pomp objętościowych 

biblioteka leków, pompy TG –HYA. 

Opis przedmiotu 

zamówienia Część 1 - załącznik 1a - poz. 99 (parametr graniczny)  

Oferta  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o. 

została sporządzona w sposób, który uniemożliwia 

dokonanie  Zamawiającemu  właściwej,  skutecznej  jej  oceny  pod  względem  choćby 

formalnym.  Wielokrotnie  w  ofercie  brakuje  kompletnych  potwierdzeń  wymaganych 

parametrów np. brak informacji, o tym, czy pompa posiada możliwość wyświetlania znaków z 

dużymi literami. 

Opis p

rzedmiotu zamówienia Część 1 - załącznik 1a - poz. 122 (parametr oceniany) 

Nie jest m

ożliwa ocena parametru pkt. 122 z powodu jego braku w ofercie. Analogicznie do 

wiersza 95 - 

wiersza 122 właściwie brak jest w ofercie. Aesculap Chifa Sp. z o.o. odnosi się 

do  tej  samej  treści  co  w  wierszu  63,  przy  czym  wiersz  63  dotyczy  pompy  strzykawkowej 

biblioteka leków, a wiersz 122 pompy strzykawkowej, biblioteka leków, pomiar w linii. 

Opis  przedmiotu  zamówienia  Część  1  załącznik  1a  poz.  137,149  (parametry 

graniczne)  

Wskazane  parametry  zostały  opisane  przez  wykonawcę  w  sposób  uniemożliwiający 


jakąkolwiek  ich  weryfikację  merytoryczną.  Mimo,  iż  wykonawca  użył  słowa  „tak”  w  tych 

pozycjach

,  to  ogromną  wątpliwość  budzi,  co  on  potwierdza  i  czy  spełnia  rzeczywiste 

parametry. De facto nie wiemy, 

czy słowem „tak” potwierdza to, co sam wpisał, konstruując i 

oferując  niejako  własny  opis,  (co  nie  odnosi  się  w  żaden  sposób  do  wymagań 

Zamawiającego), czy też jest to wariant dla wymaganego rozwiązania. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  w  dniu  26.11.2018  r.  samodzielnie  nadał 

brzmienie  granicznym  parametrom  pkt.  95  oraz  122  w  ofercie  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o., 

dokonując  ich  poprawy,  jako  omyłki  polegającej  na  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ, 

niepowodującej  zdaniem  Zamawiającego  istotnych  zmian.  Zdaniem  Aesculap  Chifa  Sp.  z 

o.o., 

pełna treść oferty znajduje się w wersji elektronicznej przekazanej Zamawiającemu na 

płycie CD. Jednak treść oferty w tym postępowaniu ma wyłącznie charakter pisemny, i jest to 

dokument  pierwotny,  który  stanowi  legalną  treść  oferty,  został  on  podpisany  i  stanowi 

zobowiązanie wykonawcy. Nie można substytuować treści oferty formą elektroniczną, która 

nie  ma  jakiejkolwiek  mocy  prawnej.  Prze

pisy  dotyczące  formy  oferty  stanowią  przepisy  ius 

cogens. 

Weryfikacja  treści  oferty  może  zatem  zmierzać  od  formy  papierowej  do 

elektronicznej,  ale  nie  odwrotnie  -  w 

przeciwnym  wypadku  dochodzi  do  złamania  zasady 

równości i uczciwej konkurencji. Kuriozalne też jest uzasadnienie Zamawiającego, jakoby te 

same parametry znajdowały swoje potwierdzenie w innej części postępowania (Część nr 3), 

w której notabene wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. nie zostało udzielone zamówienie.  

Uwzględnienie  żądania  odrzucenia  oferty  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  wypływa  z 

konieczności przestrzegania zasady równości i uczciwej konkurencji opisanej w art. 7 ust. 1 

Pzp. Zaniechanie odrzucenia oferty Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

oznaczałoby dokonanie czynu 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o czym mowa w  art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 

17  grudnia  2004  r.  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  tj. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 131 

z późn. zm.). 

Wykonawca  „Aesculap  Chifa  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nowym  Tomyślu,  zgłosił 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Pismem z dnia 17 

stycznia 2019 r., odniósł się do zarzutów odwołania. Wyjaśnił, że w ofercie dokonał wyceny 

stacji do pracy pomp w środowisku MRI i dokładnie odniósł się do wymagań Zamawiającego 

zawartych  w  poz.  344-

361  formularza  Opis  przedmiotu  zamówienia,  co  dowodzi  woli 

zaoferowania  ww.  stacji.  Informacje  o  zaoferowanej  stacji  Zamawiający  uzyskał  z 

dostarczonych  przez  Przystępującego  dokumentów  (np.  specyfikacji  technicznej  lub 

instrukcji  urządzenia).  Brak  podania  informacji  odnośnie  nazwy/typu/producenta/kraju 

produkcji/klasy  wyrobu  medyczn

ego  stacji  do  pracy  pomp  w  środowisku  MRI  na  pierwszej 

stronie formularza jest nieistotny, w 

świetle całej treści oferty. Brak ten można uznać za tzw. 

inną  omyłkę  niepowodującą  istotnych  zmian  treści  oferty.  Zarzuty  dotyczące  poz.  95  i  122 


odnoszą  się  do  uciętych  wierszy  formularza  Opis  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający 

słusznie zakwalifikował omyłkowo ucięte wiersze formularza w tych pozycjach jako omyłkę o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i dokonał poprawy pismem z dnia 26 listopada 2018 r. 

w oparciu o informacje przedstawione na płycie CD dołączonej do oferty. 

Odnośnie  pozycji  99  Przystępujący  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  treścią  Załącznika  1a  do 

SIWZ, 

parametry  określone  jako  „tak”  są  parametrami  granicznymi,  a  dopiero  udzielenie 

odpowiedzi  „nie”  lub  innej  nie  stanowiącej  jednoznacznego  potwierdzenia  spełnienia 

warunku  mogłoby  skutkować  odrzuceniem  oferty.  Przystępujący  udzielił  odpowiedzi  „tak”, 

przez  co  jednoznacznie  potwierdził  spełnienie  wymagań  granicznych,  tj.  możliwość 

równoczesnego  wyświetlania  na  ekranie  zaoferowanej  pompy  nazwy  leków  zawierające 

największą  możliwą  liczbę  znaków  dużymi  literami.  Zamawiający  oprócz  odpowiedzi  „tak” 

wymagał  podania  wyświetlanej  liczby  znaków  –  Przystępujący  wskazał  8  -  jako  możliwą 

największą liczbę znaków. Możliwość wyświetlania znaków dużymi literami potwierdza także 

dostarczona przez Przystępującego m.in. instrukcja Perfusor Space str. 33 i 52. 

W  zakresie  parametrów  określonych  w  pozycjach  137  i  149  formularza  OPZ 

Przystępujący  wyjaśnił,  że  zaoferowane  przez  niego  pompy  spełniają  stawiane  przez 

Zamawiającego  parametry  graniczne.  Przystępujący  udzielił  w  tych  pozycjach 

jednoznacznych odpowiedzi „tak”, natomiast pozostałe informacje podane w tych pozycjach 

maja  chara

kter  jedynie  dodatkowy.  Podkreślił,  że  te  informacje  nie  przeczą  spełnieniu 

wymagań  granicznych,  tj.  możliwości  blokady  ustawienia  prędkości  infuzji  oraz  możliwości 

zaprogramowania  objętości  infuzji  dla  trwającego  wlewu.  Możliwość  merytorycznej 

weryfikacji  ww.  informacji 

przez  Zamawiającego  jest  zapewniona  w  oparciu  o  dostarczone 

instrukcje obsługi pomp. 

Zamawiający,  pismem  z  dnia  17  stycznia  2019  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie. 

Wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  zakresie  zarzutu  tzw.  zasadniczego  odwołania, 

Zamawiający wyjaśnił, że wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. wykazał w swojej ofercie, że 

oferowany sprzęt (zewnętrzny zasilacz UPS) jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w 

pkt  312,  a  w  materiałach  firmowych  złożonych  na  wezwanie  Zamawiającego  załączone 

zostało  poświadczenie  producenta  zasilacza  UPS  o  spełnieniu  wymagań  SIWZ. 

Zamawiający podniósł wątpliwości co do przedstawionych przez Odwołującego sprawozdań 

z  badań,  w  tym  warunków,  w  jakich  badania  przeprowadzono  w  związku  z  adnotacją 

„Badania według wymagania klienta”. Zdaniem Zamawiającego, Odwołujący nadinterpretuje 

specyfikację,  gdyż  Zamawiający  w  żadnym  punkcie  nie  wymagał  i  nie  użył  sformułowań 

„mocy czynnej” i „mocy pozornej”. Zamawiający podkreślił, że wezwał wykonawcę Aesculap 

Chifa  Sp.  z  o.o. 

do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiotowej  kwestii,  które  wykonawca  złożył 


pismem  z  dnia  4  grudnia  2018  r.,  a  które  zdaniem  Zamawiającego  potwierdziły,  że  UPS 

spełnia warunki SIWZ. 

W zakresie zarzutów uzupełniających, Zamawiający wskazał, że Aesculap Chifa Sp. 

z o.o. 

spełnił wymagania w zakresie precyzji określenia oferowanego produktu. Wykonawca 

podał  nazwę  i  typ  stacji  dokującej  (Space),  co  pozwoliło  na  zweryfikowanie  i  identyfikację 

oferowanego produktu, w oparciu o przedstawione przez wykonawcę dokumenty. Mając na 

uwadze  orzecznictwo  KIO  dotyczące  interpretacji  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  Zamawiający 

dokonał  w  dniu  26  listopada  2018  r.  poprawy  omyłki  w  ofercie  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o. 

zgodnie  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp

.  W  ocenie  Zamawiającego,  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o., 

zgodnie  z  warunkami  SIWZ,  potwierdził  w  zakresie  kwestionowanym  przez  Odwołującego, 

spełnienie  parametrów  granicznych  OPZ,  poprzez  udzielenie  odpowiedzi  „tak”  w  kolumnie 

„parametr  oferowany”,  co  zostało  skonfrontowane  z  materiałami  firmowymi  złożonymi  na 

wezwanie Zamawiającego i potwierdziło spełnienie warunków SIWZ. Dodatkowy opis cechy 

powiązanej  z  warunkiem  określonym  w  SIWZ  nie  może  być  traktowany  jako  wyłączny  i 

jedyny  sposób  spełnienia  warunku  granicznego,  a  jest  jedynie  uzupełnieniem  nie 

zmieniającym opisu warunku określonego w SIWZ. 

Zdaniem  Zamawiającego,  żadna  z  przesłanek  wskazanych  przez  Odwołującego  nie 

potwierdziła się tak, aby mogła stanowić podstawę odrzucenia oferty Przystępującego. 

KIO 6/19 

Wykonawca  Fresenius  Kabi 

Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  wniósł 

odwołanie  wobec  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  złożonej  w  Części  nr  1 

zamówienia. Odwołujący zarzucił naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 2 Pzp w zw. z § 14 ust 2, 3 i 4 rozporządzenia 

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  poprzez  błędne  przyjęcie,  że  w  terminie  wskazanym  w 

wezwaniu  do  uzupełnienia  dokumentów  Odwołujący  nie  przedłożył  Zamawiającemu 

dokumentów  potwierdzających,  że  oferowany  przez  niego  sprzęt,  tj.  zewnętrzny  zasilacz 

UPS, 

jest  zgodny  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz,  że  sprzęt  ten  spełnia  parametr 

określony  w  punkcie  312 Opisu przedmiotu  zamówienia dla Części  1 zamówienia  w formie 

wymaganej,  co  w konsekwencji  doprowadziło do  odrzucenia  oferty Odwołującego,  podczas 

gdy  pr

zed  upływem  terminu  wskazanego  w  wezwaniu,  tj.  w  dniu  24  października  2018  r. 

Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  żądane  dokumenty  za  pośrednictwem  faksu  oraz 

poczty  elektronicznej  w  formie  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  w  formie 

elektroniczne

j,  zaś  forma  ta  jest  zgodna  z  przepisami  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  a  zatem  należało  uznać,  że  Odwołujący  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  przedłożył  dokumenty  potwierdzające  zgodność  treści  jego  oferty  z  treścią 


SIWZ, 

ewentualnie, 

z ostrożności procesowej Odwołujący zarzucił naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez błędne przyjęcie, że treść oferty Odwołującego nie 

odpowiada treści SIWZ, podczas gdy zgodnie ze wskazanym przepisem, niezgodność treści 

oferty  z  treścią  SIWZ  może  dotyczyć  tylko  wymagań  merytorycznych,  nie  zaś  formy 

dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, 

art.  89  ust.  1 pkt  2  w  zw.  z  art.  7 ust.  1  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  Pzp,  poprzez  błędne 

przyjęcie, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ, podczas gdy odrzucenie 

oferty  na  tej  podstawie  wyłącznie  z  powodu  braku  poświadczenia  kopii  dokumentów  za 

zgodność  z  oryginałem  w  formie  elektronicznej  stanowi  naruszenie  zasady 

proporcjonalności,  w  szczególności  w  sytuacji,  w  której  wezwanie  do  uzupełnienia 

dokumentów  było  w  tym  zakresie  nieprecyzyjne  i  mogło  wywołać  mylne  przekonanie  w 

zakresie  terminu  na  uzupełnienie  dokumentów  oraz  odsyłało  do  mogących  budzić 

wątpliwości interpretacyjne przepisów rozporządzenia o dokumentach. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  dnia  24  grudnia  2018  r., 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,  w  tym  oferty 

Odwołującego  oraz  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

postępowania odwoławczego.  

Odwołujący  wyjaśnił,  że  powyższej  konkluzji  nie  zmienia  fakt,  iż  czynność 

Zamawiającego  z  24  grudnia  2018  r.  nie  jest  pierwszą  czynnością,  w  której  Zamawiający 

wyraził  wolę  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Poprzednie  czynności  podejmowane  przez 

Zamawiającego  w  tym  zakresie  zostały  unieważnianie  w  trybie  samokontroli,  zaś  żadna  z 

tych czynności nie istniała w obrocie prawnym przez okres 10 dni lub dłużej, co oznacza, że 

nie  upłynął  termin  na  ich  zaskarżenie.  W  szczególności,  czynność  Zamawiającego 

polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego z 9 listopada 2018 r. została unieważniona w 

dniu  15  listopada  2018  r.,  zaś  analogiczna  czynność  z  7  grudnia  2018  r.  została 

unieważniona w dniu 11 grudnia 2018 r. 

W dniu 19 października 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających,  że  oferowany  sprzęt,  tj.  zewnętrzny  zasilacz  UPS,  jest 

zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz, że sprzęt ten spełnia parametr określony w 

punkcie  312  O

pisu  przedmiotu  zamówienia  dla  Części  1  zamówienia,  tj.  że  zasilacz 

podtrzymuje prac

ę pompy przez minimum 8 godzin. W ww. wezwaniu Zamawiający wskazał, 

że  żądane  dokumenty  należy  złożyć  do  dnia  24  października  2018  r.  na  adres:  Sekcja 

Zamówień  Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie,  ul.  Kopernika  19,  pok.  20A, 

501 Kraków. W odniesieniu do formy  dokumentów,  Zamawiający  wskazał  wyłącznie,  że 

określa ją rozporządzenie o dokumentach. Ani z treści wezwania, ani z SIWZ nie wynikało, w 


jakich godzinach można złożyć dokumenty w miejscu wskazanym w treści wezwania. 

W  dniu  24  października  2018  r.  Odwołujący  przedłożył  żądane  dokumenty, 

przesyłając  je  na  numer  faksu  oraz  adres  e-mail  wskazane  w  SIWZ.  Składane  dokumenty 

zostały  przez  Odwołującego  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem,  tj.  opatrzone 

pieczątką  „za  zgodność  z  oryginałem”  i  podpisane  przez  pełnomocnika  Odwołującego.  Po 

przekazaniu  Zamawiającemu  dokumentów  w  formie  elektronicznej,  w  dniu  24  października 

18  r.  w  godzinach  popołudniowych  Odwołujący  usiłował  doręczyć  je  Zamawiającemu  w 

formie  papierowej,  co  okazało  się  niemożliwe,  gdyż  biuro  Sekcja  Zamówień  Publicznych 

Szpitala  Uniwersyteckiego  w  Krakowie  było  nieczynne.  W  rezultacie  powyższego, 

Odwołujący  złożył  dokumenty  w  formie  papierowej  w  siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  25 

października 2018 r. za pośrednictwem kuriera. 

W dniu 24 grudnia 2018 r. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, uznając, że w 

terminie  wskazanym  w  w

ezwaniu  Odwołujący  nie  złożył  dokumentów  w  formie  wymaganej 

przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, a tym samym, że treść oferty 

Odw

ołującego nie odpowiada treści SIWZ  

Zarzut nr 1 

Z  uwagi  na  datę  publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu,  tj.  7  czerwca  2018  r.  do 

przedmiotowego  p

ostępowania  stosuje  się  przepisy  Prawa  zamówień  publicznych  (w  tym 

również rozporządzenia o dokumentach) sprzed tzw. elektronizacji zamówień publicznych, w 

tym 

rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  zgodnie  z  którym  w  odniesieniu  do 

składanych dokumentów możliwa jest forma oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z  oryginałem.  Jednocześnie,  zgodnie  z  §  14  ust.  4  ww.  rozporządzenia,  możliwe  jest 

poświadczenie  dokumentów  w  formie  pisemnej  lub  w  formie  elektronicznej.  Przepisy 

rozporządzenia  nie  precyzują  jednak,  na  czym  ma  polegać  poświadczenie  dokumentu  za 

zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. W braku odrębnej regulacji w tym zakresie, 

w stosunku do poświadczeń dokumentów za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej 

należało  więc  zastosować  reguły  analogiczne  do  tych  obowiązujących  w  stosunku  do 

poświadczeń  dokumentów  za  zgodność  z  oryginałem  w  formie  pisemnej.  Przyjęcie 

jakikolwiek  odmiennej  interpretacji  byłoby  niezgodne  z  zasadami  logiki  oraz  doświadczenia 

życiowego.  O  ile  bowiem  dokumenty  przesyłane  przez  e-mail  można  teoretycznie 

poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem,  poprzez  opatrzenie  ich  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym, 

to w przypadku faksu, jakakolwiek inna forma poświadczenia dokumentu za 

zgodność  z  oryginałem  nie  jest  możliwa  w  świetle  istniejącej  technologii.  Tymczasem, 

możliwość uzupełnienia dokumentów za pośrednictwem faksu wynikała wprost z treści SIWZ 

pkt.  7.1  SIWZ,  w

yłącznie  zaś  dla  dokumentów  wymienionych  w  pkt.  10.2.1.,  10.2.2., 

10.2.4,10.2.5 SIWZ 

Zamawiający przewidział rygor formy pisemnej (pkt. 7.2 SIWZ). 

Odwołujący  przedłożył  zatem  Zamawiającemu  dokumenty  w  dniu  24  października 


2018 r.

, a więc przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu. Kopie dokumentów zostały 

opatrzone deklaracją „za zgodność z oryginałem" ze wskazaniem daty 23 października 2018 

r. oraz 

podpisane przez pełnomocnika Odwołującego. Co za tym idzie, nie istnieją podstawy 

aby uznać ofertę Odwołującego za niezgodną z treścią SIWZ. 

Zarzut nr 2 

Nawet gdyby uznać, że w terminie wynikającym z wezwania dokumenty nie zostały 

złożone  w  zgodnej  z  przepisami  rozporządzenia  formie,  to  nie  stanowi  to  o  niezgodności 

treści  oferty  Odwołującego  z  treścią  SIWZ.  Okoliczności,  z  powodu  których  Zamawiający 

odrzucił  ofertę  Odwołującego  nie  mają  charakteru  merytorycznego  (dotyczą  one  wyłącznie 

formy przekazanych d

okumentów - a wręcz formy dokonanego poświadczenia za zgodność 

z oryginałem - a nie ich treści), a dodatkowo - nie mogą one (ze swej istoty) mieć charakteru 

istotnego.  Ponadto,  dokumenty  przekazane  w  formie  e-mail  oraz  faksowej  w  dniu  24 

października  2018  r.  są  identyczne  pod  względem  treści  z  dokumentami  przekazanymi  w 

formie  pisemnej  w  dniu  25  października  2018  r.  W  ocenie  Odwołującego,  nie  można 

wyłącznie na podstawie niewłaściwego poświadczenia dokumentów w formie elektronicznej 

stwierdzić, że oferta jest niezgodna z treścią SIWZ, tak jak uczynił to Zamawiający. 

Zarzut nr 3 

Przyjęcie,  jakoby  Odwołujący  nie  wykazał  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  byłoby 

wyrazem zbyt daleko posuniętego formalizmu i stanowiłoby jaskrawe naruszenie wyrażonej 

w  art.  7  ust.  1  zasady  proporcjonalności,  zwłaszcza  w  kontekście  treści  wezwania. 

Formalizm prowadz

onego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może być 

bowiem  celem  samym  w  sobie  i  nie  może  przysłaniać  lub  unicestwiać  celu  postępowania, 

jakim jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Na  wadliwość  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  wskazuje  także  treść  wezwania, 

niejednoznaczna zarówno w odniesieniu do terminu złożenia dokumentów, jak i ich formy. W 

wezwaniu 

Zamawiający wskazał termin końcowy na uzupełnienie żądanych dokumentów (tj. 

24 października 2018 r.), jednak w żaden sposób nie ograniczył tego terminu np. godzinami 

urzędowania.  Kierując  się  zasadami  wynikającymi  z  przepisów  Kodeksu  cywilnego  (w 

szczególności  art.  111  §  1  k.c.)  Odwołujący  miał  prawo  przyjąć,  że termin  na  uzupełnienie 

dokumentów w dniu 24 października 2018 r. nie został powiązany z godzinami urzędowania 

Zamawiającego. Ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w SIWZ nie ma informacji o godzinach 

pracy Zamawiającego. Powyższe skutkowało tym, że przedstawiciel Odwołującego z chwilą 

pojawienia  się  z  kompletem  wymaganych  dokumentów  przed  siedzibą  Zamawiającego 

zorientował się, że nastąpiło to już po godzinach pracy Zamawiającego, a zatem niemożliwe 

okazało się przedłożenie dokumentów w formie papierowej.  

Zamawiający  istotnie  zatem  przyczynił  się  do  zaistniałej  sytuacji,  nie  wskazując  w 

treści wezwania w sposób precyzyjny godziny, do której  dokumenty mogą być przedłożone 


ani formy, 

w jakiej powinny zostać złożone. 

Wykonawca 

„Aesculap  Chifa"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Nowym  Tomyślu  oraz 

wykonawca  Becton 

Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłosili  swoje 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający,  pismem  z  dnia  17  stycznia  2019  r.,  złożył  odpowiedź  na  odwołanie. 

Wniósł o oddalenie odwołania. Zamawiający wyjaśnił, że w związku z wyrokiem KIO 1855/18 

z dnia 2 października 2018 r. wezwał Odwołującego pismem z dnia 19 października 2018 r. 

w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.1.1. SIWZ 

– materiały firmowe potwierdzające parametr określony w pkt 312 Załącznika 1a do SIWZ – 

O

pis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał złożenia ww. dokumentów do dnia 24 

października 2018 r. w formie określonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odwołujący przekazał Zamawiającemu uzupełnione 

dokumenty z uchybieniem ww. terminu - 

w dniu 25 października 2018 r., w związku z czym 

oferta Odwołującego została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Odnosząc się 

do  zarzutów  odwołania,  Zamawiający  wskazał  na  brzmienie  §4  ust.  2  i  4  ww. 

rozporządzenia.  Zamawiający  nie  podzielił  stanowiska  Odwołującego  co  do  zasad 

poświadczania  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  dokumentów  w  formie  elektronicznej. 

Wskazał,  że  zastosowanie  znajduje  tu  przepis  art.  78  (1)  §1  k.c.,  zgodnie  z  którym,  do 

zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 

postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Zatem, 

dokonanie  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentu  w  formie  elektronicznej 

musi  spełniać  dwa  warunki,  tj.  przekazanie  dokumentu  powinno  nastąpić  w  postaci 

elektronicznej  oraz  powinno  być  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym. 

Dokumenty  przekazane  przez  Odwołującego  faksem  i  e-mailem  z  pewnością  nie  były 

opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Dokumenty  te  nie  zostały 

poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  konkretną  (identyfikowalną)  osobę.  Brak 

przedłożenia  Zamawiającemu  w  wymaganym  terminie  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie  wymagań  SIWZ,  skutkowało  odrzuceniem  oferty  jako  nieodpowiadającej  treści 

SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Nieodrzucenie oferty naruszałoby zasady określone w art. 7 

ust.  1  Pzp.  Zamawiający  zaprzeczył,  jakoby  treść  wezwania  była  niejednoznaczna  i  mogła 

wprowadzić Odwołującego w błąd, gdyż wyraźnie określił w treści wezwania zarówno termin, 

jak  i  formę  złożenia  dokumentów,  odsyłając  do  przepisów  ww.  rozporządzenia  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów.  Zdaniem  Zamawiającego,  argumentacja  Odwołującego  zawiera 

sprzeczności polegające na tym, że zarówno przesłanie dokumentów faksem, jak i e-mailem, 


a także nadanie przesyłki kurierem w dniu 24 października nastąpiło przed godz. 15.05, tj. w 

czasie  gdy  Sekcja  Zamówień  Publicznych  SU  jeszcze  urzędowała.  Nie  sposób  zatem 

przyjąć,  że  Odwołujący  przed  wysłaniem  ww.  dokumentów  podjął  próbę  doręczenia 

dokumentów  osobiście.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  potwierdzającego 

powyższy fakt.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

i uczestnik

ów postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę  Becton  Dickinson  Polska  sp.  z  o.o.  (KIO 

5/19)  zasługuje  na  uwzględnienie.  Nie  zasługuje  na  uwzględnienie  odwołanie  wniesione 

przez Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. (KIO 6/19). 

Izba stwierdziła, że obaj Odwołujący wykazali posiadanie legitymacji uprawniającej do 

wniesienia  odwołania,  stosownie  do  art.  179  ust.  1  Pzp.  Odwołujący  wykazali,  że 

uwzględnienie  odwołań  w  zakresie  zarzutów  dotyczących  nieprawidłowości  oceny  ofert 

złożonych przez Odwołujących może prowadzić do wyboru oferty złożonej przez każdego z 

Odwołujących, czego efektem może być uzyskanie zamówienia. 

Wykonawca Becton Dickinson Polska sp. z o.o. - w sprawie KIO 6/19, a wykonawca 

„Aesculap  Chifa"  Sp.  z  o.o.  –  w  sprawach  KIO  5/19  i  KIO  6/19,  skutecznie  przystąpili  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  stosownie  do  wymogów  art.  185 

ust. 2 i 3 Pzp.  

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  5/19  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  zgłoszonego  przez 

Przystępującego Aesculap Chifa Sp. z o.o. o odrzucenie odwołania z uwagi na nieprzesłanie 

Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, tj. na podstawie art. 189 ust. 

2  pkt  7  Pzp,.  Przystępujący  podnosił,  że  Odwołujący  nie  przesłał  Zamawiającemu  kopii 

odwołania  w  wersji,  która  byłaby  w  pełni  czytelna,  gdyż  przesłany  dokument  zawierał 

zacienione  fragmenty,  które  zawierały  treść  niemożliwą  do  odczytania.  W  oparciu  o 

dokumentacj

ę  postępowania  Izba  ustaliła,  że  zacienione  fragmenty  na  kopii  odwołania 

obejmują zdjęcia i treści, które pochodzą z dokumentacji, którą dysponował Zamawiający w 

ramach  zgromadzonych  w  postępowaniu  dokumentów.  Ponadto,  wszystkie  te  elementy 

zostały  opisane  w  treści  odwołania,  co  pozwalało  na  pełną  ich  identyfikację. W  tej  sytuacji 

fakt,  że  w  treści  kopii  odwołania  nie  były  one  czytelne  nie  miał  istotnego  wpływu  na 

możliwość  prawidłowego  odczytania  zarzutów  odwołania  wraz  z  przytoczoną  w  nim 

argumentacją. W  związku  z  powyższym,  w  ocenie  Izby,  nie  została  wypełniona  przesłanka 

do  odrzucenia  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.2  pkt  7  Pzp,  gdyż  Odwołujący  przesłał 


Zamawiającemu  kopię  odwołania  przed  upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania  w  taki 

sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  tego  terminu,  co  spełnia 

wymogi art. 180 ust. 5 Pzp. 

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  6/19  Izba  nie  uwzględniła  wniosku  zgłoszonego  przez 

Przystępującego  Becton  Dickinson  Polska  sp.  z  o.o.  o  odrzucenie  odwołania  na  podstawie 

art.  189 ust.  2 pkt  3 Pzp. Odwołanie  zostało wniesione wobec czynności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego z dnia 24 grudnia 2018 r. Chociaż Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego 

po raz pierwszy w dniu 9 listopada 2018 r., 

a następnie w dniu 7 grudnia 2018 r., to obie te 

czynności  zostały  unieważnione  przez  Zamawiającego  w  ramach  tzw.  czynności 

samokontrolnych,  przed  upływem  terminu  na  wniesienie  odwołania.  Czynność 

Zamawiającego  polegająca  na  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  z  dnia  9  listopada  2018  r. 

została  unieważniona  w  dniu  15  listopada  2018  r.,  poprzez  deklarację  Zamawiającego  o 

powtórzeniu  czynności  badania  i  oceny  ofert,  a  ostatecznie  czynność  odrzucenia  oferty 

Fresenius  Kabi  Polska  Sp.  z  o.o.  z  dnia  7  grudnia  2018  r. 

została  wprost  unieważniona  w 

dniu 11 grudnia 2018 r., co spowodowało, że wykonawca Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

uzyskał prawo do zaskarżenia w trybie odwołania decyzji Zamawiającego z dnia 24 grudnia 

2018 r., w ramach której Zamawiający ponownie odrzucił ofertę tego wykonawcy. Ustawowy 

termin  10-

dniowy  na  wniesienie  odwołania,  liczony  od  dnia  24  grudnia  2018  r.  został, 

stosownie do brzmienia art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, przez Odwołującego zachowany. Fakt, że 

Zamawiający  w  swoich  decyzjach  o  odrzuceniu  tej  oferty  podał  ponownie  takie  samo 

uzasadnienie  jak  poprzednio,  nie  neguje  prawa  wykonawcy  do  odwołania  się  od  tej 

czynności, którą należy traktować jako czynność nową, podjętą po uprzednim unieważnieniu 

poprzedniej czynności odrzucenia tej oferty. 

KIO 5/19   Becton Dickinson Polska sp. z o.o.  

W  ocenie  Izby,  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.

,  której  treść  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (w  Części  1  zamówienia)  oraz  jednocześnie 

zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i 

3  Pzp,  tj.  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który  utrudnia 

uczciwą konkurencję. 

Nie  zasługuje  na  uwzględnienie  natomiast  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  i  2  Pzp, 

poprzez wadliwe dokonanie oceny i badania oferty Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp,  zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 


warunków  zamówienia.  Ustęp  2  tego  artykułu  wskazuje,  że  kryteriami  oceny  ofert  są  cena 

lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria od

noszące się do przedmiotu zamówienia, w tym 

podaje 

przykładowe kryteria oceny ofert. Z treści niniejszego zarzutu opisanego w odwołaniu 

nie  wynika  w  jakimkolwiek  stopniu,  aby  Odwołujący  powoływał  się  w  tym  miejscu  na 

okoliczności  odnoszące  się  do  kryteriów  oceny  ofert  oraz  sposobu  oceny  oferty  Aesculap 

Chifa Sp. z o.o. 

w oparciu o ustalone w przedmiotowym postępowaniu kryteria oceny ofert. 

Izba  uznała  zatem  zarzut  niniejszy  za  nieuzasadniony,  wobec  braku  podania  stosownej 

argumentacji. 

Izba  ustaliła,  że  w  odniesieniu  do  parametru  określonego  w  punkcie  312  Opisu 

przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zamówienia (Załącznik nr 1a do SIWZ), o brzmieniu 

„Zewnętrzny  zasilacz  UPS  podtrzymujący  pracę  pompy  przez  min.  8  godzin.”  wykonawca 

Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o. 

zaoferował  zasilacz  -  Zasilacz  UPS  Qoltec  Model  53955 

(Producent  NTEC) 

oraz  potwierdził  w  tym  formularzu  spełnienie  tego  parametru  podając  w 

poz. 312 

„Tak. Zewnętrzny zasilacz UPS podtrzymujący pracę pompy przez min. 8 godzin.” 

Na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, wykonawca Aesculap Chifa Sp. 

z  o.o. 

przedłożył  Zamawiającemu  w  wyjaśnieniach  z  dnia  4  grudnia  2018  r.  Opinię 

inżynieryjną  opracowaną  przez  dr  inż.  J.  S.  Opinia  ta,  jak  wynika  z  jej  treści,  została 

opracowana  na  podstawie  danych  po

chodzących  od  producenta.  Opinia  nie  uwzględnia 

działania UPS  i  pompy  w  ramach układu z  zasilaczem  zewnętrznym.  Jednocześnie  w  toku 

postępowania  nie  była  sporna  pomiędzy  stronami  okoliczność,  że  pompy  nie  można 

fizycznie podłączyć do UPS (tak jak i nie można jej podłączyć do zasilania sieciowego) bez 

„pośrednictwa” zasilacza sieciowego (zewnętrznego) - wszystkie strony potwierdziły zgodnie 

ten fakt.  

Opinia inżynieryjna złożona przez Aesculap Chifa opracowana przez dr inż. J. S. nie 

uwzględnia  wobec  powyższego  faktu,  że  UPS  w  trakcie  pracy  generuje  wysokie  starty 

własne,  że  występują  także  inne  zjawiska  fizyczne,  rezystancja  itp.,  które  wpływają  na 

szybsze rozładowanie akumulatorów. Powyższa opinia nie uwzględnia urządzenia UPS, jako 

całego  urządzenia  (nie  tylko  akumulatora),  które  musi  pracować  w  ramach  zestawu  UPS-

zasilacz zewnętrzny-pompa. W opinii jest rozpatrywane tylko 12V napięcia pochodzącego z 

akumulatora 

UPS,  na  którym  pracuje  pompa,  tymczasem  jak  wynika  ze  stanowisk  stron, 

pompa nie dz

iała z sieci lub z UPS bez zasilacza zewnętrznego, który pracuje pod napięciem 

230V. 

Wyjaśnienia Odwołującego w powyższym zakresie Izba uznała za wiarygodne, które 

zostały  poparte  szczegółowymi  danymi  w  treści  przedstawionych  sprawozdań  z  badań. 

Zestaw 

składający się z pompy z zasilaczem zewnętrznym nie pobiera 8VA (jest to tzw. moc 

pozorna)  tylko  moc 

wyższą,  co  zostało  udokumentowane  w  wynikach  przeprowadzonych 

bada

ń,  a  to  wpływa  na  skrócenie  czasu  pracy  UPS.  Opinia  inżynieryjna  złożona  przez 

Przystępującego  nie  bierze  pod  uwagę  zatem,  że  UPS  generuje  wysokie  starty  własne 


energii,  które  wpływają  na  szybsze  rozładowanie  akumulatorów  (m.in.  przy  przekształceniu 

napięcia  w  akumulatorze  12V  na  napięcie  dla  zasilacza  pompy  230V).  ponadto,  opinia  ta 

zawiera  niejednoznaczne  sformułowania  typu:  „Zasilacz  UPS  powinien  podtrzymać  pracę 

pompy...”,  „czas  podtrzymania  pracy  urządzenia  odbiorczego  powinien  przewyższać  8 

godzin”, co oznacza, że nie zawiera stanowczych wniosków, które mogłyby stanowić dowód 

na  okoliczność  spełnienia  wymagania  pkt  312,  a  tym  samym  –  na  zgodność  oferty 

wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

z treścią SIWZ.  

Wykonawca  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o. 

przedłożył  Zamawiającemu  w  ramach 

wyjaśnień  z  dnia  4  grudnia  2018  r.  oświadczenie  producenta  UPS  (NTEC)  z  dnia  31 

października  2018  r.,  w  którym  deklaruje  się  „podtrzymanie  pracy  urządzenia  nisko 

poborowego o mocy 8VA przez 

8h i 15 minut”. Wskazane 8 VA oznacza jednak pobór mocy 

samej  pompy,  która  w  praktyce  musi  współpracować  z  zasilaczem  zewnętrznym.  Jak 

wykazał  Odwołujący,  układ:  zasilacz  plus  pompa  pobiera  łącznie  średnio  ok.  14VA,  co 

pozwala UPS  podtrzymać  pracę  pompy  przez  niewiele ponad  6 godzin, co zostało poparte 

wynik

ami z badań przeprowadzonych w Laboratorium SEP – BBJ. Odwołujący przedłożył w 

odwołaniu na potwierdzenie powyższego: 

„Sprawozdanie  z  badania  wyrobu  Stowarzyszenie  Elektryków  Polskich  Biuro 

Badawcze  ds.  Jakości  z  dnia  19.12.2018  r.”  -  badanie  wykonane  na  zlecenie  Becton 

Dickinson Polska Sp. z o.o.; 

„Sprawozdanie  z  badania  wyrobu  Stowarzyszenie  Elektryków  Polskich  Biuro 

Badawcze  ds.  Jakości  z  dnia  23.11.2018  r.”  -  badanie  wykonane  na  zlecenie  Becton 

Dickinson Polska Sp. z o.o.; 

Zawarte  w  ww.  sprawozdaniach 

wyniki  wskazują  jednoznacznie  na  pobór  mocy 

wyższej  niż  8  VA  przez  układ  urządzeń  UPS-zasilacz-pompa.  Zostały  one  dodatkowo 

potwierdzone  w  Sprawozdaniu  z  badania  wyrobu  opracowanym  przez  Laboratorium 

Badawcze  Stowarzyszenia  Elektryków  Polskich  Biuro  Badawcze  ds.  Jakości  z  dnia  23 

stycznia  2019  r.  w  oparciu  o  badania  wykonane  na 

sprzęcie,  tj.  UPS  i  pompie  infuzyjnej 

strzykawkowej, 

tożsamych  ze  sprzętem  zaoferowanym  przez  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o. 

Wyniki  wykonanych 

badań  potwierdziły,  że  UPS  zaoferowany  przez  Przystępującego  nie 

podtrzymuje pracy pompy przez wymagany czas - min. 8 godzin.  

Izba  zwraca  przy  tym  uwagę  na  fakt,  że  zgodnie  z  treścią  wymogu  pkt  312,  UPS 

powinien podtrzymać pracę pompy przez min. 8 godzin niezależnie od tego, czy akumulator 

pompy  jest  w  pełni  naładowany,  czy  też  nie.  Nie  można  też  wykluczyć  braku  ładowania 

akumulatora 

wewnętrznego pompy w trakcie pracy pompy, dlatego wyniki badań uzyskane i 

przedstawione  przez  Przystępującego  odnośnie  czasu  podtrzymania  pracy  pompy  przez 

zasilacz  UPS,  wykonanych  przez  Przystępującego  w  jego  pomieszczeniach  biurowych 


(Protokół),  nie  dowodzą  bezwzględnego  potwierdzenia  spełnienia  tego  wymagania.  Dowód 

ten może być rozpatrywany jedynie w kategoriach oświadczenia samego. wykonawcy. 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  materiał  dowodowy  Izba  nie  uwzględniła  wniosku 

dowodowego 

złożonego przez Odwołującego - o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego 

z  zakresu  elektryki  lub  elektroniki  na  okoliczność,  czy  UPS  zaoferowany  przez 

Przystępującego Aesculap Chifa Sp. z o.o. spełnia parametr pkt 312 Załącznika 1a do SIWZ. 

W  ocenie  Izby,  przedłożone  przez  strony  i  uczestnika  postepowania  dowody  pozwalają  na 

rozstrzygniecie spornych kwestii, bez nieuzasadnionej 

przewlekłości postępowania. 

Zarzut  braku  zaoferowania  przez 

Aesculap  Chifa  w  formularzu  „Opis  przedmiotu 

zamówienia  -  Załącznik  1a  do  SIWZ  stacji  do  pracy  pomp  w  środowisku  MRI,  z  uwagi  na 

brak  podania:  nazwy  i  typu/Producenta/Kraju  produkcji/Klasy  wyrobu  medycznego,  nie 

zasługuje  na  uwzględnienie.  W  niniejszej  sprawie  bezsporne  jest,  że  ww.  wykonawca 

dokona

ł  wyceny  w  ofercie  stacji  do  pracy  pomp  w  środowisku  MRI  (pkt.  10  wyposażenia 

OIOM), 

co jednoznacznie potwierdził sam Odwołujący. Zamawiający otrzymał od wykonawcy 

Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  dokumenty 

dotyczące  zaoferowanego  urządzenia,  z  których 

wynika

ją jego szczegółowe dane techniczne. Fakt, że ww. stacja posiada nazwę, producenta 

i kraj produkcji taki sam jak pozostałe stacje dokujące zaoferowane przez Aesculap Chifa Sp. 

z o.o., oznacza

, że brak wyodrębnienia tego urządzenia wśród opisu oferowanych urządzeń 

nie stanowi o jego 

pominięciu w ramach oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

na  podstawie  treści  oferty  i  dokumentów  przekazanych  przez  wykonawcę  Aesculap  Chifa 

posiad

ł  pełną  wiedzę  o  tym,  jaki  produkt  w  kwestionowanym  przez  Odwołującego  zakresie 

został  zaoferowany,  co umożliwiało Zamawiającemu  dokonanie oceny  spełnienia  wymagań 

określonych wobec ww. przedmiotu zamówienia. 

W  zakresie  Opisu  przedmiotu 

zamówienia  Część  1  -  Załącznik  1a  Zamawiający  w 

konstrukcji  SIWZ 

wskazał,  że  „Parametry  wymagane  określone,  jako  „tak”  są  parametrami 

granicznymi.  Udzielenie  odpowiedzi  „nie”  lub  innej  niestanowiącej  jednoznacznego 

potwierdzenia spełnienia warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.” 

W poz. 95 (parametr graniczny) OPZ Część nr 1 formularz złożony przez wykonawcę 

Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o. 

zawiera  pominiecie  części  treści  opisu  tej  pozycji  oraz  części 

deklaracji wykonawcy w odniesieniu do tej pozycji. Podobny błąd wystąpił w ww. formularzu 

w  poz.  122.  Z 

analizy  tego  dokumentu  wynika  w  sposób  oczywisty,  że  błędy  powyższe 

nastąpiły na skutek nieprawidłowego wydruku ww. dokumentu. Ze względu na ten oczywisty 

charakter  omyłki  Zamawiający  miał  obowiązek  ustalenia,  czy  tak  oczywiste  błędy  w  treści 

oferty podlegają poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W konsekwencji, posiłkując się 

treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę  wraz  z  ofertą  w  formie  elektronicznej, 

Zamawiający dokonał w dniu 26.11.2018 r. poprawy treści oferty Aesculap Chifa Sp. z o.o. w 


zakresie ww. pozycji 

jako omyłek polegających na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, 

niepowodującą  istotnych  zmian  w  tej  treści.  Nie  sposób  zgodzić  się  z  Odwołującym,  że 

dokument w formie elektronicznej 

nie mógł mieć posiłkowego znaczenia dla ustalenia przez 

Zamawiającego prawidłowej treści oferty. W orzecznictwie Izby wskazuje się jednoznacznie, 

że Zamawiający jest zobowiązany dokonywać badania ofert w oparciu o dokumenty, które są 

mu  składane  w  ramach  postępowania  i  w  oparciu  o  informacje  z  nich  wynikające. 

Zamawiający  ma  także  obowiązek  badać  całość  oferty,  tj.  z  uwzględnieniem  wszystkich 

dostępnych  w  ofercie  danych.  Wobec  powyższego,  skoro  Zamawiający  wymagał  złożenia 

płyty CD zawierającej wypełniony formularz OPZ w formie elektronicznej wraz ofertą, to mógł 

posiłkować  się  treścią  ww.  dokumentu  stanowiącego  kopię  w  formie  elektronicznej 

dokumentu  złożonego  w  formie  pisemnej  -  do  ustalenia  prawidłowej  treści  oferty,  w 

szczególności  w  przypadku  oczywistych  omyłek  polegających  na  błędnym  (niepełnym) 

wydruku danego dokumentu.  

W  poz.  99  Opisu  przedmiotu 

zamówienia  Część  1  -  Załącznik  1a,  w  której 

Zamawiający  postawił  wymaganie  o  treści  „Możliwość  równoczesnego  wyświetlania  na 

ekranie  pompy  nazwy  leków  zawierające  największą  możliwą  liczbę  znaków  z  dużymi 

literami”  oraz  wymagał  potwierdzenia  tego  parametru,  jako  „TAK,  podać”  wykonawca 

Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  potwierdz

ił  ten  parametr,  oświadczając  „TAK,  możliwość 

równoczesnego  wyświetlenia  na  ekranie  pompy  nazwy  leków  zawierające  największą 

możliwą  liczbę  znaków  8.  (Instrukcja  obsługi  „Space  OnlineSuite”  str.72)”.  Powyższe 

potwierdzenie spełnia wymagania Zamawiającego określone w pozycji 99 – zawiera bowiem 

jednoznaczne 

oświadczenie  wykonawcy  o  spełnieniu  tego  wymogu  w  formie  potwierdzenia 

„TAK”  oraz  wskazuje  największą  możliwą  liczbę  wymaganych  znaków  (8).  Jednocześnie 

Odwołujący  nie  wykazał,  że  opis  powyższy  nie  znajduje  potwierdzenia  w  odniesieniu  do 

pompy zaoferowanej przez Aesculap Chifa Sp. z o.o.. 

W poz.  137  i  149  Opisu  przedmiotu 

zamówienia Część 1 - Załącznik 1a (parametry 

graniczne)  wskazane 

przez  Zamawiającego  parametry  zostały  opisane  przez  wykonawcę 

Aesculap Chifa Sp. z o.o., przez 

złożenie potwierdzenia spełnienia ww. parametrów („TAK”) 

wraz  z  dodatkowym  opisem. W  ocenie  Izby,  podanie  dodatkowego  opisu  w  tych  pozycjach 

nie  przeczy 

spełnieniu  wymagań  w  tych  pozycjach.  Zauważyć  należy,  że  Odwołujący, 

powołując  się  jedynie  na  wątpliwości,  co  do  treści  tego  opisu,  nie  wykazał  w  jakikolwiek 

sposób, że opis ten jest dowodzi niezgodności treści oferty z wymaganiami zawartymi w tych 

pozycjach.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba nie stwierdziła, że oferta złożona przez Aesculap 

Chifa  Sp.  z  o.o.  w  pozycjach  95,  99,  122,  137  i  149  OPZ  Z

ałącznik  nr  1a  do  SIWZ  jest 

niezgodna  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego,  co  mogłoby  prowadzić 

dodatkowo do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 


KIO 6/19   FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o.  

Za 

niezasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 

ust. 2 Pzp w zw. z § 14 ust 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126),  poprzez  odrzucenie 

oferty  Odwołującego  w  wyniku  przyjęcia,  że  w  terminie  wskazanym  w  wezwaniu  do 

uzupełnienia  dokumentów  Odwołujący  nie  przedłożył  dokumentów  w  wymaganej  formie, 

potwierdzających, że oferowany przez niego sprzęt, tj. zewnętrzny zasilacz UPS, jest zgodny 

z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  spełnia  parametr  określony  w  punkcie  312  Opisu 

przedmiotu  zamówienia  dla  Części  1  zamówienia.  Izba  nie  podzieliła  stanowiska 

Odwołującego,  że  dokumenty  przesłane  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu 

wskazanego  w  wezwaniu,  tj.  w  dniu  24  października  2018  r.  za  pośrednictwem  faksu  oraz 

poczty  elektronicznej, 

zostały  przekazane  w  formie  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 

oryginałem w formie elektronicznej, tj. w formie zgodnej z przepisami ww. rozporządzenia w 

sprawie rodzajów dokumentów. 

Izba  ustaliła,  że  w  dniu  19  października  2018  r.,  wykonując  wyrok  KIO  z  dnia  2 

października  2018  r.  o  sygn.  akt  KIO  1855/18,  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do 

uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przez wykonawcę zewnętrzny 

zasilacz  UPS  jest  zgodny  z  wymaganiem  pkt  312  OPZ  w  C

zęści 1 zamówienia, tj. że UPS 

podtrzymuje  pracę  pompy  przez  minimum  8  godzin.  Zamawiający  określił  w  wezwaniu,  że 

żądane  dokumenty  należy  złożyć  do  dnia  24  października  2018  r.  na  adres:  Sekcja 

Zamówień  Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie,  ul.  Kopernika  19,  pok.  20A, 

501  Kraków  w  formie  określonej  w  przepisach  ww.  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów. Fakt, że w wezwaniu Zamawiający nie określił w jakich godzinach lub do której 

godziny 

można  złożyć  dokumenty  oznacza,  że  dokumenty  należało  złożyć  do  końca 

urzędowania w tym dniu biura - Sekcji Zamówień Publicznych Szpitala. 

Odwołujący przesłał Zamawiającemu żądane dokumenty na numer faksu oraz adres 

e-mail  wskazane  w  SIWZ 

w  dniu  24  października  2018  r.  Przesłane  dokumenty  stanowiły 

kopie  dokumentów,  które  zawierały  poświadczenie  „za  zgodność  z  oryginałem”  i  podpis 

pełnomocnika Odwołującego. 

Odwołujący podnosił, że w tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, usiłował 

doręczyć  Zamawiającemu  dokumenty  w  formie  pisemnej,  jednak  okoliczność,  że  w 

godzinach  urzędowania  biuro  Sekcja  Zamówień  Publicznych  Szpitala  było  nieczynne,  nie 

została przez Odwołującego wykazana. Dokumenty w formie pisemnej Odwołujący złożył w 

siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  25  października  2018  r.  za  pośrednictwem  kuriera,  tj.  po 

upływie wyznaczonego terminu. 


Zgodnie  treścią  §  14  ust.  2  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, 

Dokumenty,  o których mowa w  rozporządzeniu,  inne niż  oświadczenia,  o których  mowa w 

ust.  1,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem”, 

natomiast  zgodnie  z 

§  14  ust.  4,  „Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w 

formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

” 

W  świetle  powyższych  przepisów,  Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  że 

„W  braku  odrębnej  regulacji  w  tym  zakresie,  w  stosunku  do  poświadczeń  dokumentów  za 

zgodność  z  oryginałem  w  formie  elektronicznej  należało  więc  stosować  reguły  analogiczne 

do tych obowiązujących w stosunku do poświadczeń dokumentów za zgodność z oryginałem 

w  formie  pisemnej.

”  Nie  budzi  wątpliwości  Izby  fakt,  że  dokumenty  przesyłane  w  formie 

elektronicznej  należy  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  poprzez  opatrzenie  ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odpowiednie zastosowanie ma tu przepis art. 87 

§1  k.c.,  zgodnie  z  którym,  do  zachowania  elektronicznej  formy  czynności  prawnej 

wystarcza  złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku 

przesłania dokumentów za pomocą 

faksu 

–  nie  ma  możliwości  przesłania  wraz  z  dokumentem  poświadczenia  dokumentu  za 

zgodność z oryginałem, ponieważ każdy przesłany faksem dokument stanowi jedynie kopię. 

W  przypadku  przekazania 

przez  wykonawcę  kopii  dokumentu  w  formie  elektronicznej, 

podpisanie  jej  przez  upoważnioną  osobę  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest 

równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 

Wbrew twierdzeniom Odwołującego, zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1 SIWZ, droga 

faksowa 

i  elektroniczna  została  przewidziana  jedynie  do  przekazywania  oświadczeń, 

wniosków  oraz  informacji. W  pkt  7.2  SIWZ  natomiast  Zamawiający  przewidział  rygor  formy 

pisemnej  dla 

dokumentów  wymienionych  w  pkt.  10.2.1.,  10.2.2.,  10.2.4,  10.2.5  SIWZ. 

Powyższe  nie  oznacza,  że  sposób  przedłożenia  (uzupełnienia)  dokumentów,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  Pzp, 

podlegał  obowiązującej  regulacji  prawnej  wynikającej  z 

rozporządzenia.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów.  Zamawiający  jednoznacznie  wskazał  w 

treści  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów,  że  dokumenty  należy  złożyć  w  formie, 

określonej w przepisach ww. rozporządzenia.  

Kopie 

dokumentów  opatrzone  deklaracją  „za  zgodność  z  oryginałem"  przez 

pełnomocnika  Odwołującego,  przesłane  do  Zamawiającego  za  pomocą  faksu  oraz 

dokumenty 

przesłane  drogą  e-mail,  bez  opatrzenia  ich  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym 

nie spełniają wymogów ww. rozporządzenia. Tak przekazane dokumenty nie 

mogą być uznane za skutecznie uzupełnione w terminie wynikającym z wezwania.  

Uzupełnienie dokumentów po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w 

wezwaniu  skutkuje  uznaniem  oferty 

Odwołującego  za  niezgodną  z  treścią  SIWZ.  Jest  to 

niezgodność merytoryczna, wynikająca z niepotwierdzenia spełnienia wymagań określonych 


w  SIWZ  dotyczących  parametrów  technicznych  przedmiotu  zamówienia.  Respektując 

zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasadę przejrzystości 

postępowania, Zamawiający nie może brać pod uwagę przy ocenie ofert dokumentów, które 

zostały  złożone  przez  wykonawcę  z  uchybieniem  wymaganego  terminu  albo  wymaganej 

prawem formy.  

Brak  skutecznego 

uzupełnienia  dokumentów  na  wezwanie  Zamawiającego  skutkuje 

zatem 

niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ. Dokumenty wymagane od wykonawcy na 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  SIWZ  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  mają 

kluczowe  znaczenie  dla  wykazania 

zgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  a  zatem 

niezłożenie  tych  dokumentów  w  formie  i/lub  terminie  wynikającym  z  wezwania 

Zamawiającego nie stanowi w żadnym razie jedynie nieistotnego uchybienia formalnego, co 

podnosił Odwołujący. Odrzucając ofertę wykonawcy Fresenius Kabi, z powodu niezłożenia w 

terminie  wymaganych  dokumentów,  Zamawiający  nie  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp, 

ponieważ brak wykazania zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza jednoznacznie o 

niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, o której mowa w ww. przepisie. 

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z 

art.  26  ust.  3  Pzp,  poprzez  odrzucenie  oferty  Odwołującego  z  naruszeniem  zasady 

proporcjonalności  w  sytuacji,  w  której  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  było 

nieprecyzyjne  i  mogło  wywołać  mylne  przekonanie  Odwołującego  w  zakresie  terminu  na 

uzupełnienie  dokumentów  oraz  odsyłało  do  mogących  budzić  wątpliwości  interpretacyjne 

przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.  

W pierwszej kolejności należy  zauważyć, że zarzuty dotyczące czynności wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  z  dnia  19  października  2018  r.  zostały 

podniesione  z  uchybieniem  ustawowego  terminu  do  wniesienia  odwołania  wobec  tej 

czynności. Stosownie do brzmienia art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp, odwołanie w zakresie czynności 

(treści) wezwania do uzupełnienia dokumentów powinno zostać wniesione w ciągu 10 dni od  

dnia 

19 października 2018 r., a zatem do dnia 29 października 2018 r.   

Niezależnie  od  powyższego,  Izba  wskazuje,  że  Zamawiający  w  wezwaniu 

skierowanym  do  wykonawcy  Fresenius  Kabi 

prawidłowo  podał,  że  „wymaganą  formę 

dokumentów  określa  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26.07.2016  r.  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia".  Nie  można  czynić  Zamawiającemu  zarzutu  z  tego,  że  wzywając 

wykonawcę do uzupełnienia dokumentów odwołał się do obowiązujących w przedmiotowym 

postępowaniu  przepisów  wykonawczych  do  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zwrócić 

należy  w  szczególności  uwagę  na  fakt,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  jest  kierowane  do  wykonawców,  którzy  są  profesjonalistami  na  danym  rynku. 


Odwołujący, będąc profesjonalnym wykonawcą, ma obowiązek starannego działania. Wobec 

powyższego wykonawca nie może  czynić  zarzutu  Zamawiającemu z tego,  że  Zamawiający 

wymaga respektowania przepisów, które są obowiązujące w danym postępowaniu. Przepisy 

te 

dotyczą  i  obowiązują  w  postępowaniu  w  równym  stopniu  wszystkich  wykonawców,  a 

o

dstępstwo od ich respektowania wobec jednego wykonawcy, skutkowałoby wprost rażącym 

naruszeniem 

przez  Zamawiającego  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z  dnia  15 marca  2010 roku  w  sprawi

e wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania 

oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 972).  

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel