Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zmiana umowy na usługi społeczne w czasie pandemii koronawirusa

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 16 kwietnia 2020
Pytanie:

Czy mając na względzie obecną sytuację tj. wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, która uniemożliwia wykonywanie zamówienia, wolno zmienić aneksem termin realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowań o wartości poniżej 750.000 euro na podstawie przepisów działu III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy Pzp oraz art. 138o ustawy Pzp? W samej umowie nie przewidziano postanowień dotyczących zmiany terminu oraz nie uregulowano sposobu działania w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Czy zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy dotyczącej usług społecznych, może zastosować art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować art. 144 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp jako uzasadnienie wprowadzenia zmian do umowy na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro. Zmian należy jednak dokonać w przypadku wystąpienia okoliczności, które faktycznie wpływają na brak możliwości realizacji umowy w pierwotnie wyznaczonym terminie.

Jeżeli wartość zamówienia, którego przedmiotem jest usługa społeczna, jest mniejsza niż 750.000 euro, wówczas zamówienie powinno zostać udzielone z procedurze spełniającej minimalne wymogi, o których mowa w art. 138o ustawy Pzp.

Zamawiający jest zobowiązany do:

1)      zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na stronie WWW, ogłoszenia o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:

  • termin składania ofert (tak aby uwzględniał czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty),
  • opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,
  • kryteria oceny ofert;

2)      zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na stronie WWW:

  • informacji o udzieleniu zamówienia, z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia bądź
  • informacji o nieudzieleniu zamówienia.

W kwestiach nieuregulowanych wprost w art. 138o ust. 2–4 ustawy Pzp należy postępować zgodnie z zasadami:

1)      obiektywizmu,

2)      przejrzystości,

3)      niedyskryminacji.

W pozostałych aspektach proceduralnych, ustawa Pzp milczy, pozostawiając przy tym pewną swobodę gospodarzowi postępowania. Powyższe oznacza, że zamawiający powinien przemyśleć, zasady prowadzenia procedury i poinformować o tym zainteresowanych udzieleniem zamówienia wykonawców.

Co na to UZP?

Zgodnie z opinią prawną UZP, stanowiącą odpowiedź na pytanie „Czy zamawiający, ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w art. 138g, powinien opisać przedmiot zamówienia, kryteria oceny ofert, klauzule umowne zgodnie z przepisami ustawy Pzp?”:

„Z uwagi na okoliczność, iż procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp tworzona jest przez samego zamawiającego, który zobowiązany jest jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, a które to przepisy nie przewidują konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy umów w sprawie zamówienia publicznego, należy stwierdzić, iż zamawiający w tym zakresie nie jest związany rozwiązaniami ustawowymi.

Niemniej jednak, należy pamiętać, że zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, powinien przestrzegać zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, a zatem przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy klauzul umownych powinien respektować ww. zasady”.

Reguły opisywania zmian

Zamówienie na usługę społeczną musi być udzielone w sposób przejrzysty, co oznacza, że wszelkie informacje dotyczące możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy, w tym dotyczących wynagrodzenia wykonawcy, powinny być znane wszystkim oferentom już na etapie prowadzenia postępowania.

Zmiany umowy, które były możliwe do przewidzenia podczas prowadzenia postępowania, i o których wiedza mogłaby wpłynąć na krąg potencjalnych wykonawców, powinny być „podane do wiadomości” wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem zamówienia.  Powyższe dotyczy jednak wyłącznie zmian do umowy, o których stanowi art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zmian innych, tj. tych wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp, nie trzeba przewidywać, ani w postępowaniu „zwykłym”, ani tym bardziej tym, którego przedmiotem są usługi społeczne.

Warto rozważyć powołanie się przez analogię na zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 5 ustawy Pzp. Wybór nie stanowi jednak podstawy prawnej podpisania aneksu, a jedynie uzasadnienie jego zawarcia dla organów kontroli. Stosując się poprzez analogię do wskazanych regulacji, zamawiający potwierdzi, że działał w sposób obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący.

Na marginesie warto zasygnalizować, że w takich sytuacjach zawsze należy zwrócić uwagę na zapis o karach umownych. Konkretnie chodzi o to, by zweryfikować to, czy zamawiający wskazał opóźnienie czy zwłokę wykonawcy jako przyczynę naliczenia kar umownych. Jeżeli jest to zwłoka (odpowiedzialność wykonawcy powiązana z jego winą), wówczas nawet brak aneksowania umowy nie powinien skutkować naliczeniem kar.

Odpowiedź udzielona:

16 kwietnia 2020 r.

Autor:

Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Modyfikacje ogłoszenia a termin składania ofert

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu przekraczającym próg 214.000 euro na mocy art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył termin składania ofert – 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dz.Urz. UE. Do...

Czytaj więcej »
Kolejne oferty dodatkowe o tych samych cenach zmuszają do unieważnienia postępowania

Pytanie: Jak powinniśmy postąpić, w sytuacji gdy na wezwanie otrzymaliśmy oferty dodatkowe o takich samych cenach (w jednym z pakietów na dostawę leków)? Otrzymaliśmy też inne droższe oferty, które mieszczą się w wartości...

Czytaj więcej »

Aktualności

Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »
Interes w korzystaniu ze środków ochrony prawnej musi być rozumiany szeroko
Odwołanie może zostać skutecznie wniesione przez wykonawcę dążącego do wyeliminowania oferty konkurencji, mimo że cena oferty takiego wykonawcy przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (por. Krajowa Izba...
Ogłoszenia w postępowaniach – reguły związane z RODO oraz zmianą ogłoszenia, cz. II
W poniższym artykule omawiamy reguły zmiany ogłoszeń (oraz siwz) a także wymogi dotyczące klauzul RODO w ogłoszeniach i zasadach postępowania z danymi osobowymi ujawnianymi w treści ogłoszeń. Sprawdź, o czym musisz wiedzieć w związku z publikacją...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel