Poleć znajomemu

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować również okres rękojmi za wady?

Katarzyna Pyrka

Autor: Katarzyna Pyrka

Dodano: 11 lutego 2021
Pytanie:

Wykonawca wystąpił o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z gotówki na gwarancję ubezpieczeniową. W umowie są następujące zapisy:

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, tj. 5.105,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto pięć 00/100), zostało wniesione w formie gotówki. W trakcie realizacji niniejszej umowy wykonawca może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady na jedną lub kilka form przewidzianych w SIWZ z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 36 miesięcy.

3. Strony ustalają, że:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwota w wysokości 1.531,50 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden 50/100).

4. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załączniki do protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Karta gwarancji jakości wykonanych robót zostanie sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

Wykonawca przedłożył gwarancję z następującymi zapisami: Towarzystwo gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo ... zapłatę należności:

a) w okresie od 28.07.2020 r. do 27.11.2020 r. do kwoty 3.573,50 zł, do zapłacenia których na rzecz beneficjenta gwarancji zobowiązany jest zobowiązany z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) w okresie od 29.10.2020 r. do 12.11.2025 r. do kwoty 1.531,50 zł, do zapłacenia których na rzecz beneficjenta gwarancji zobowiązany jest zobowiązany w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Czy możemy przyjąć tę gwarancję, jeśli na dzień jej złożenia nie mamy 100% zabezpieczenia? Wykonawca twierdzi, że umowa przewiduje jego podział na: 70% stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, 30% przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i dlatego na okres trwania gwarancji jest taki.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Pyrka

Autor: Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak w praktyce dopuścić oferty równoważne według nowej ustawy Pzp?

Pytanie: Jak w obecnym stanie prawnym opisać w SWZ równoważność? Zdarza się, że w projekcie mogą wystąpić nazwy własne, dlatego też zawsze wskazywaliśmy w specyfikacji, że: „Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu...

Czytaj więcej »
Zasady publikacji planu postępowań, gdy zamówień będzie udzielać centralny zamawiający

Pytanie: Moje pytanie dotyczy planu postępowań. Jesteśmy jednostką organizacyjną i przetargi na media przeprowadza dla wszystkich jednostek miejskich centralny zamawiający, czyli gmina. Czy my jako MOSiR jesteśmy zobowiązani do...

Czytaj więcej »

Aktualności

Warunek udziału w postępowaniu nie może być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy o zamówienie
Zgodnie z ustawą Pzp ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków poprzedza wybór najkorzystniejszej oferty. Skład orzekający uznał, że z postanowień siwz nie można było wywieźć, że warunek ma być spełniony dopiero na dzień podpisania umowy...
Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – co nowego w dokumentach?
Razem z nową ustawą Pzp z 11 września 2019 r. weszło w życie także rozporządzenie z 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz...
Sprawozdanie o zamówieniach z 2020 roku – które wydatki w nim uwzględnić?
Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Akt prawny, o...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel