Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

PROTOKÓŁ

Dodano: 30 maja 2018

Dokument sporządzany przez zamawiającego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Tak definiujeto pojęcie ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w art. 2 pkt 7b.Procedury odnoszące się do sporządzenia protokołu sprecyzowano w art. 96 i 97 Pzp, w Dziale II rozdziale 5 pt. Dokumentowanie postępowań.

Artykuł 96 Pzp w ust. 1 wskazuje, że w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół zawierający co najmniej:

1)      opis przedmiotu zamówienia,

2)      informację o trybie udzielenia zamówienia,

3)      dane zamawiającego oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, szeroko pojęte okoliczności wyboru,

4)      okoliczności ewentualnego wykluczenia, odrzucenia ofert, wyboru trybu postępowania,informacje dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania itd.

Listę wymogów wobec zawartości protokołu sformułowano w 12 punktach.

Według ust. 1a tego artykułu: Protokołu nie sporządza się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych z jednym wykonawcą lub z kilkoma wykonawcami zgodnie z warunkami umowy, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrań, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, a także umowa w sprawie zamówienia publicznego – stanowią natomiast załączniki do protokołu. Podobnie – okoliczności przeprowadzenia dialogu technicznego, jeśli miało ono miejsce w toku postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 96 ust. 3 Pzp).

Protokół wraz z załącznikami przechowuje zamawiający przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza ten okres – przez cały czas jej trwania.

Istotne elementy regulacji dotyczących protokołu określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydane na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy Pzp rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, które, co do zasady, następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać jego elementów.

Wzory dokumentów przedstawione są w formie druków do wypełnienia.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 2 pkt 7b, art. 96, art. 97.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1128).

Autor:

Maria Olszewska-Kazanecka

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
protokół
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na bezpłatne webinarium!

Wadium w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

24 czerwca godz. 10 -11

Transmisja online na żywo

Zapisz się już teraz >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przy rozliczeniu barterowym konieczne jest stosowanie ustawy Pzp?

Pytanie: Podmiot A zobowiązany do stosowania ustawy Pzp ma wykonać usługę na rzecz podmiotu B, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Wynagrodzenie należne podmiotowi A nie będzie mieć formy pieniężnej. Zapłata...

Czytaj więcej »
Różne zapisy ceny – zasady korekty ofert

Pytanie: W postępowaniu na usługę społeczną wpłynęły 3 oferty. Wykonawcy w złożonych formularzach ofertowych zapisali ceny w następujący sposób: Oferta nr 1 – 5,496.00 złotych brutto. Oferta nr 2 – 7200,00 złotych brutto...

Czytaj więcej »

Aktualności

Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.
Nowe Prawo zamówień publicznych modyfikuje wiele rozwiązań w odniesieniu do umów w sprawie zamówień publicznych, począwszy od zakresu jej treści do kwestii związanych z etapem realizacji zamówienia i zmianami umowy. Z artykułu dowiesz się, jakie...
Na ile zamawiający musi dogłębnie przeanalizować dane do oceny kryteriów?
Artykuł 91 ust. 2d ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę. Nie można tego jednak utożsamiać z obowiązkiem zamawiającego weryfikacji...
Polska wersja kalkulatorów kosztów cyklu życia (LCC) już dostępna
Urząd Zamówień Publicznych opracował na zlecenie Komisji Europejskiej polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one...
02.06.2020 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel