Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

PODPIS ELEKTRONICZNY

Dodano: 30 maja 2018

Zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych. Od strony technicznej podpis elektroniczny jest realizowany za pomocą mechanizmów podpisu cyfrowego.

Do polskiego systemu zamówień publicznych podpis elektroniczny wdrożony został w konsekwencji przeniesienia regulacji zapisanych w dyrektywach Unii Europejskiej. Po raz pierwszy pojęcia tego użyto w uchylonej już Dyrektywie o Wspólnotowej Infrastrukturze Podpisów Elektronicznych (1999/93/EC).

Wyróżniała ona trzy rodzaje podpisu elektronicznego o stopniowo rosnącym poziomie wiarygodności:

1)      podpis elektroniczny – postrzegany jako deklaracja tożsamości autora, złożona w postaci elektronicznej pod dokumentem;

2)      zaawansowany podpis elektroniczny – dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem i trudny do sfałszowania (np. podpis cyfrowy);

3)      kwalifikowany podpis elektroniczny – w formie zaawansowanej, spełniającej szczególne wymagania techniczne i organizacyjne: oznacza to konieczność korzystania z certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez kwalifikowany urząd certyfikacji oraz klucz prywatny przechowywany na karcie kryptograficznej.

Dyrektywę tę zastąpiono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Regulacja ta wprowadza jednolite w całej Unii Europejskiej podejście do świadczenia usług zaufania, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych realizowanych w Internecie.

Rozporządzenie wprowadza także powszechnie rozpoznawalne mechanizmy identyfikacji elektronicznej, umożliwiające jednoznaczną weryfikację tożsamości użytkowników usług on-line. Oprócz podpisów elektronicznych i znakowania czasem wprowadza także pieczęci elektroniczne, doręczenia elektroniczne, zabezpieczenia stron internetowych oraz usługi walidacji i konserwacji pieczęci i podpisów elektronicznych.

Definicje podpisu elektronicznego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w rozporządzeniu obowiązują bezpośrednio na terytorium Polski. Wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji komunikat w sprawie tego rozporządzenia określa obowiązek stosowania jego wskazań od 1 lipca 2016 r.

Obecnie obowiązuje w Polsce ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Zastąpiła uchyloną ustawę z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, która wprowadziła pojęcie podpisu elektronicznego: stanowiły go dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi, z którymi były logicznie powiązane, służyły do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek – równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, określa art. 781 § 2 kc. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Podmioty upoważnione do wystawiania i odnawiania e-podpisów są wpisane do rejestru dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej spowodowała istotne zmiany w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W art. 10a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W art. 91c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dotyczy aukcji elektronicznej).

W art. 131bc ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dot. zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa).

W art. 180 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W art. 183 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (dot. zakazu zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania).

W art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Artykuł 10a Pzp w zakresie dokumentu JEDZ będzie stosowany od 18 kwietnia 2018 r., co zapisano w art. 15 ust. 2 ustawy nowelizującej Pzp.

Podstawa prawna

Dyrektywa o Wspólnotowej Infrastrukturze Podpisów Elektronicznych (1999/93/EC).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28 sierpnia 2014 r., str. 73).

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 10a ust. 5, art. 91c ust. 2, art. 131b ust. 5, art. 180 ust. 4, art. 183 ust. 6, art. 185 ust. 2.

Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579).

Autor:

Maria Olszewska-Kazanecka

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
podpis elektroniczny
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców  

Przygotuj sie do zmian Pzp

Transmisja online

20 lutego (czwartek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Pytanie: Przetarg dotyczy robót budowlanych powyżej progu unijnego. Zamawiający wybrał wykonawcę (wpłynęły dwie oferty) 14 sierpnia 2019 r. Ten z własnej inicjatywy przedłużył termin związania ofertą i ważność złożonego wadium...

Czytaj więcej »
Elektroniczne zaświadczenie z ZUS – zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie: W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa...

Czytaj więcej »

Aktualności

Praktyczne aspekty związane z pełnomocnictwem do złożenia elektronicznej oferty
W dobie wymogu składania elektronicznej oferty rodzi się wiele wątpliwości na tle dokumentu stanowiącego umocowanie do jej podpisania. Jaką postać powinno przybrać pełnomocnictwo, aby można je było uznać za prawidłowe? Czy wolno je złożyć w postaci...
Warunki udziału muszą uwzględniać zasady proporcjonalności i sytuację rynkową
Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania...
Oferta jedynie formalnie niezgodna z siwz nie powinna być odrzucana
Niezgodność treści oferty z treścią siwz, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zachodzi wówczas, gdy jej zawartość merytoryczna nie odpowiada ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel